Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ved Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ved Syddansk Universitet"

Transkript

1 Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ved Syddansk Universitet i Sønderborg

2 Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ved Syddansk Universitet i Sønderborg Indstilling til Undervisningsministeriet 2006

3 Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Indstilling til Undervisningsministeriet 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

4 Indhold 1 Indstilling 5 2 Indledning Formål Organisering Dokumentation og metode Om kriterierne Rapportens opbygning 7 3 Vurdering af kriterieopfyldelse Profil, formål og målsætninger (kriterium 1-4) Struktur og indhold (kriterium 5-24) Internationalisering (kriterium 25) Organisation, miljø og faciliteter (kriterium 26-29) Undervisere (kriterium 30-33) Studerende (kriterium 34) Eksamener og prøver (kriterium 35-39) Kvalitetssikring (kriterium 40) 21

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) indstiller at Syddansk Universitet i Sønderborg får en betinget godkendelse til fortsat at tildele studerende på diplomingeniøruddannelsen Mekatronk i titlen som professionsbachelor. Indstillingen er baseret på en samlet vurdering af den redegørelse og dokumentation Syddansk Universitet i Sønderborg har sendt ind i forbindelse med sin ansøgning om godkendelse, og indtryk fra besøg på institutionen. Ekspertgruppen og EVA har vurderet materialet ud fra de kriterier Undervisningsministeriet har fastlagt for professionsbacheloruddannelser. Hvis Syddansk Universitet i Sønderborg fortsat vil tildele studerende på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik titlen som professionsbachelor, skal de sikre at følgende kriterier også opfyldes: Undervisningens vidensgrundlag skal inddrage resultater af såvel dansk som international forskning samt forsøgs- og udviklingsarbejder (kriterium 12). Ved tilrettelæggelse af uddannelsen, herunder praktikken, skal der anvendes undervisningsog arbejdsformer der udvikler den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og refleksion (kriterium 13). Forskningsmetode og videnskabsteori skal inddrages i uddannelsen således at de studerende får mulighed for at følge og anvende forsknings- og udviklingsarbejder inden for fagområdet (kriterium 15). I undervisningen skal der inddrages resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra områder der relevante for professionen og egnede til eksemplarisk at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden (kriterium 16). I undervisningen skal de studerendes erfaringer fra praktikforløb inddrages (kriterium 17). Praktikken skal tilrettelægges således at de sikres sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse (kriterium 20). Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv (kriterium 21). Der skal være defineret og beskrevet mål med praktikken, og disse skal være udmøntet i en plan og en indholdsbeskrivelse for praktikken (kriterium 22). Der skal foretages evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af eksplicitte og kendte kriterier og procedurer (kriterium 23). Der skal være åbenhed omkring og eksplicitte standarder for hvilke krav der stilles til en praktikvejleder/-instruktør og til et praktiksted (kriterium 24). Underviserne ved uddannelsen skal samlet set have et kvalifikationsniveau der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås udover pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og/eller professionsmæssig kompetence (kriterium 31). Hvis ikke en betydelig del af underviserne har formelle kvalifikationer der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen (det vil sige uddannelse på master-, kandidat- eller ph.d.- niveau), skal der være igangsat initiativer med henblik på at flere undervisere kan erhverve sådanne kvalifikationer (kriterium 32). Følger Undervisningsministeriet EVA s indstilling, skal Syddansk Universitet i Sønderborg opfylde kriterierne senest to år fra den dato Undervisningsministeriet fastsætter. EVA vil foretage en revurdering af institutionen som baserer sig på yderligere dokumentation og et eventuelt besøg. Syddansk Universitet i Sønderborg vil modtage et brev fra ministeriet der indeholder ministeriets afgørelse og skitserer den videre proces. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 5

6 2 Indledning 2.1 Formål Denne rapport indeholder EVA s akkreditering af diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ved Syddansk Universitet i Sønderborg, dvs. en vurdering af om uddannelsen opfylder kriterierne for fortsat at tildele studerende titlen som professionsbachelor. Rapporten er EVA s bidrag til Undervisningsministeriets beslutningsgrundlag vedrørende godkendelse eller betinget godkendelse af uddannelsens tildeling af professionsbachelortitlen. EVA foretager sin vurdering i forhold til 40 kriterier inden for otte områder: profil, formål og målsætninger (kriterium 1-4) struktur og indhold (kriterium 5-24) internationalisering (kriterium 25) organisation, miljø og faciliteter (kriterium 26-29) undervisere (kriterium 30-33) studerende (kriterium 34) eksamener og prøver (kriterium 35-39) kvalitetssikring (kriterium 40). Kriterierne er defineret af Undervisningsministeriet og fremgår af kapitel 3 om kriterieopfyldelsen. Denne akkreditering er én ud af i alt 28 akkrediteringer af professionsbacheloruddannelser som EVA gennemfører som en del af sin handlingsplan for Organisering I forbindelse med akkrediteringen har EVA nedsat en faglig ekspertgruppe der har ansvaret for at vurdere de kriterier der forudsætter en fagspecifik indsigt. Ekspertgruppens medlemmer er: Udviklingschef, M.Sc., ph.d. Hans-Erik Kiil, Danfoss A/S Ingeniør Rune R. W. Larsen, Louis Poulsen Lighting A/S Professor Anette Kolmos, Aalborg Universitet. EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og for at vurdere uddannelsens opfyldelse af de kriterier der relaterer sig til rammer og procedurer for uddannelsen. Evalueringskonsulent Trine Danø fra EVA har haft ansvaret for projektet. 2.3 Dokumentation og metode Akkrediteringen bygger på institutionens redegørelse med tilhørende dokumentation og på ekspertgruppens og EVA s besøg på institutionen. Disse metodiske elementer er internationalt anerkendte og anvendes i akkrediteringer og evalueringer af de europæiske kvalitetssikringsorganisationer der er medlem af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsgrundlag som ekspertgruppen og EVA skal vurdere ud fra. Dokumentationsindsamlingen er afsluttet efter besøget på institutionen. Efter besøget kan der således være sket ændringer på institutionen som ikke indgår i vurderingsgrundlaget for denne akkreditering. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 6

7 2.4 Om kriterierne Uddannelsen vurderes ud fra at de 40 kriterier som Undervisningsministeriet har fastlagt, skal være opfyldt for at den kan tildele de studerende professionsbachelortitlen. De 40 kriterier er opdelt i tre grupper: regelbundne, centrale og øvrige kriterier. De regelbundne kriterier vedrører bl.a. forhold som uddannelsens længde, struktur og praktikkens varighed. En institution vil automatisk leve op til disse ved blot at følge bekendtgørelsen. De centrale kriterier udspringer af de krav som MVU-loven og professionsbachelorbekendtgørelsen stiller til professionsbachelorniveauet. I disse krav indgår det bl.a. at undervisningens vidensgrundlag skal være karakteriseret ved forskningstilknytning, udviklingsbasering og professionsbasering. I forlængelse heraf har EVA valgt at definere de centrale vurderingskriterier i forhold til uddannelsernes forskningstilknytning, vidensgrundlag, praktik og undervisernes kvalifikationer. De 40 kriterier er fordelt således: Regelbundne kriterier: 1, 2, 5, 7, 10, 11, 18, 34, 35, 36, 38, 39. Centrale kriterier: forsknings- og udviklingsbasering samt uddannelsens vidensgrundlag: 9, 12, 15, 16 praktik: 17, 19, 20, 21 undervisernes kvalifikationer: 31, 32. Øvrige obligatoriske kriterier: 3, 4, 6, 8, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 40. De regelbundne og centrale kriterier tæller mere i den samlede vurdering end de øvrige kriterier. En godkendelse forudsætter som udgangspunkt at samtlige regelbundne og centrale kriterier er opfyldt. Der anlægges dog en helhedsvurdering der kan betyde at uddannelser som mangler at opfylde et enkelt regelbundet eller centralt kriterium, alligevel kan godkendes. Det kan fx dreje sig om tilfælde hvor uddannelsen kan dokumentere at den har sat initiativer i gang der inden for en kortere periode vil medføre at det pågældende kriterium opfyldes. Helhedsvurderingen bygger også på opfyldelsen af de øvrige obligatoriske kriterier. 2.5 Rapportens opbygning Kapitel 3 indeholder en systematisk vurdering af om uddannelsen lever op til de enkelte kriterier der ligger til grund for akkrediteringen. Gennemgangen af det enkelte kriterium indeholder en vurdering af om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. I de tilfælde hvor kriteriet er delvist eller ikke opfyldt, begrundes det hvorfor. Ved hvert kriterium angives den dokumentation der ligger til grund for vurderingen. Der henvises først til den dokumentation der ligger tættest på regelgrundlaget for uddannelsen, dvs. uddannelsesbekendtgørelse, studieordning osv. i nævnte rækkefølge. Det betyder at der ikke altid henvises til alle de kilder som institutionen har henvist til i sin redegørelse. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 7

8 3 Vurdering af kriterieopfyldelse 3.1 Profil, formål og målsætninger (kriterium 1-4) Kriterium 1 Der skal være formuleret et formål for uddannelsen. Formålet skal være formuleret under hensyntagen til to principper: 1) at de studerende erhverver sig et grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og at fungere selvstændigt inden for det eller de professions- eller erhvervsområder som uddannelsen retter sig imod, og 2) at de studerende skal erhverve sig forudsætninger for videreuddannelse, herunder gennem masteruddannelser og særlige kandidatuddannelser. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 1, 2 og 9. Kriterium 2 I forlængelse af formålet skal uddannelsens faglige profil være beskrevet. Det skal være klart hvad der udgør de centrale og fundamentale dele/fag der danner uddannelsens identitet (kernefaglighed), og hvad der udgør supplerende fagområder der i højere grad kan betragtes som støttefag, tilvalg eller specialiseringer. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 1, 4 og kapitel 9; Mechatronics 15. sept. 1999, ABI (figurativ oversigt over uddannelsen og dens komponenter); kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 1-2 og 30; besøg. Kriterium 3 Uddannelsens formål skal være operationaliseret i målsætninger som er på et tilstrækkeligt præcist niveau til at disse kan lægges til grund for en vurdering/evaluering. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 9, side 2-3 og side 6-12 (beskrivelse af 1. og 2. semester). Kriterium 4 Uddannelsesinstitutionen skal have viden om hvorvidt målsætningerne nås. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 4. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 8

9 3.2 Struktur og indhold (kriterium 5-24) Kriterium 5 Uddannelsens struktur skal være i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Det betyder blandt andet at uddannelsen er mellem tre og fire år svarende til 180 og 240 ECTS-point (European Credit Transfer System). Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, 3. Kriterium 6 Uddannelsen skal omfatte både teori og praktik i en kombination således at der udveksles værdier og kundskaber mellem uddannelsen og professionen/erhvervslivet, og således at centrale tendenser i professionen/erhvervslivet nemt og hurtigt inddrages i uddannelsen. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, 1; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 9-10 og side Kriterium 7 Uddannelsen skal indeholde et bachelorprojekt der er en større selvstændig opgave, og som har et omfang svarende til mindst 10 ECTS-point. Projektet gennemføres således at den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset emne/område/problem der er centralt i forhold til professionen, og som ligger inden for den faglige profil. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, 22; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 3 og side 38-39; projekttitler med tilhørende eksamenskarakterer for elektronik- og mekatronikuddannelsen fra januar 2004 til januar Kriterium 8 It skal indgå i undervisningen både som redskab, pædagogisk metode og som et middel til informationsformidling. Dokumentation: redegørelse for diplomingeniøruddannelsen Mekatronik, side 9; kursusbeskrivelser for Mekatronik, fx KON1 (side 8) og PRG 1 (side 20); besøg. Kriterium 9 Uddannelsen skal sikres nem og hurtig inddragelse af viden om forskning og forskningsresultater inden for uddannelsens fagområde, blandt andet gennem samarbejde med universiteter og/eller sektorforskningsinstitutioner. Dokumentation: Research at the Mads Clausen Institute; besøg. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 9

10 Kriterium 10 Den faglige profil skal understøttes af obligatoriske uddannelseselementer. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, 4.1; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 1-3. Kriterium 11 Som supplement til uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer skal der i det omfang det er relevant, være valgfrie fag der giver mulighed for forskellig profilering af uddannelsen, ligesom de tjener til udvikling blandt de studerende. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelserne ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 1, 4 og kapitel 9; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 3 og 30; besøg. Kriterium 12 Undervisningens vidensgrundlag skal inddrage resultater af såvel dansk som international forskning samt forsøgs- og udviklingsarbejder. Dokumentation: pensumlister for fag der undervises i på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik; eksempler på litteraturlister til projekter. Begrundelse: Dokumentationen viser at diplomingeniøruddannelsen Mekatroniks vidensgrundlag i et vist omfang inddrager resultater af dansk og international forskning samt forsøgs- og udviklingsarbejder, men dette sker primært og i for høj grad indirekte ved inddragelse af viden fra industrivirksomheder. Kriterium 13 Ved tilrettelæggelse af uddannelsen, herunder praktikken, skal der anvendes undervisnings- og arbejdsformer der udvikler den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og refleksion. Dokumentation: kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 5-39; Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser, revideret august 2006; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser at diplomingeniøruddannelsen Mekatronik anvender forskellige arbejdsmetoder i undervisningen, herunder både forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper, og jf. den skriftlige dokumentation vil udviklingen af de studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og refleksion også kunne understøttes ved implementeringen af den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser. Af besøget på Syddansk Universitet i Sønderborg fremgik det imidlertid at de studerendes projektarbejde på nuværende tidspunkt er meget styret af underviseren, der også definerer snævre rammer for emnevalg mv. Projektarbejdet træner dermed ikke i tilstrækkelig grad de studerendes selvstændighed. Ligeledes fremgik det af besøget at de studerende kan arbejde i de samme grupper gennem hele uddannelsen, og at man ikke fra uddannelsens side lægger særlig vægt på træning af og refleksion over samarbejdsevner. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 10

11 Kriterium 14 Undervisningsformerne (herunder undervisnings- og praktikbaserede læringsformer) skal kombineres således at de sikrer realiseringen af uddannelsens formål og målsætninger. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 9; Studieinformation Diplomingeniør i Mekatronik; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 5-39; Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser, revideret august 2006; besøg. Kriterium 15 Forskningsmetode og videnskabsteori skal inddrages i uddannelsen således at de studerende får mulighed for at følge og anvende forsknings- og udviklingsarbejde inden for fagområdet. Dokumentation: kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 23, 29 og ; Studieordning for diplomingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet sept. 2006, kapitel 9; besøg. Begrundelse: Dokumentationen i form af kursusbeskrivelserne viser at de studerende der er optaget på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik i 2005 og fremefter, får et særligt kursus i videnskabsteori på femte semester, og at der desuden indgår videnskabsteori i den undervisning der understøtter semesterprojekter på tredje og fjerde semester. Dokumentationen viser imidlertid ikke at de studerende eksplicit undervises i forskningsmetode med henblik på at kunne følge og anvende forsknings- og udviklingsarbejde inden for deres fagområde. Kriterium 16 I undervisningen skal der inddrages resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgsog udviklingsarbejder fra områder der er relevante for professionen og egnede til eksemplarisk at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden. Dokumentation: pensumlister for fag der undervises i på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik; eksempler på litteraturlister til projekter; udviklings- og forsøgsarbejde som diplomingeniøruddannelsen Mekatronik deltager i; besøg. Begrundelse: Selvom det af dokumentationen i form af pensumlister for fagene på uddannelsen fremgår at diplomingeniøruddannelsen Mekatronik i et vist omfang inddrager resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder som en del af uddannelsens vidensgrundlag, viser dokumentationen imidlertid også at det primært sker indirekte ved inddragelse af viden fra industrivirksomheder. Der er desuden ikke dokumentation for at det i tilstrækkelig grad inddrages i undervisningen. Af besøget på Syddansk Universitet i Sønderborg fremgik det således både af samtaler med de studerende og med undervisere at de studerende kun får begrænset information om resultater af forskning der dog også af flere af underviserne betragtes som mindre betydningsfuld for denne uddannelse. Kriterium 17 I undervisningen skal de studerendes erfaringer fra praktikforløb inddrages. Dokumentation: praktikkoncept, side 9 og 11; besøg. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 11

12 Begrundelse: Dokumentationen i form af praktikkonceptet viser at diplomingeniøruddannelsen Mekatronik indfører et praktikevaluerende seminar. Af besøget fremgik det at seminaret skal afholdes første gang i oktober Da besøget fandt sted forud for seminaret, og da praktikkonceptet i øvrigt endnu ikke er implementeret på uddannelsen, er kriteriet kun delvist opfyldt. Syddansk Universitet i Sønderborg må være opmærksom på at seminaret fremover fastholder og prioriterer fokus på de studerendes erfaringsudveksling af praktikkens indhold. Kriterium 18 Der skal indgå praktik i uddannelsen svarende til mindst 30 ECTS-point. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet sept. 2006, 6; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 3 og Kriterium 19 Praktikken skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte professions erhvervsforhold og kompetencebehov sådan at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet sept. 2006, 6; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 36-37; praktikkoncept, side 7; besøg. Kriterium 20 Praktikken skal tilrettelægges således at der sikres sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Dokumentation: praktikkoncept, side 9 og 15; kursusbeskrivelser for Interaktivt Design, side 41 og 43-44; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser at praktikken på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik er placeret på sjette semester umiddelbart inden afgangsprojektet. Selvom de studerende i den forbindelse ofte vil gennemføre deres afgangsprojekter i forlængelse af praktikken og i samarbejde med praktikvirksomheden, viser dokumentationen ikke at uddannelsen eksplicit har formuleret krav om at afgangsprojektet skal sikre sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Af det nye praktikkoncept fremgår det at uddannelsen vil sikre at de studerende reflekterer over sammenhængen mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Dette skal bl.a. ske i forbindelse med den rapport der udarbejdes på baggrund af praktikforløbet. Af besøget fremgik det imidlertid at de studerende ikke har fået uddybende tilbagemeldinger, og at de sågar har måttet efterlyse viden om hvorvidt de havde bestået praktikken eller ej. I og med at det indtil videre alene har været den praktikansvarlige der har set praktikrapporterne fra studerende på alle retninger har tilbagemeldinger ikke har været reglen med mindre noget var galt. En sikring af at der faktisk sker en tilstrækkelig sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse for de studerende, vil forudsætte en større deltagelse af underviserne på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik også i diskussionen af det praktikevaluerende seminar (se kriterium 17). Af besøget fremgik det at intentionen på lang sigt er at involvere en større kreds af undervisere omkring de studerendes praktik og dermed leve op til praktikkonceptets standarder. Men det er ikke dokumenteret at det sker den dag i dag. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 12

13 Kriterium 21 Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv. Dokumentation: praktikkoncept, side 10 og 16; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 36-37; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser at de studerende udarbejder praktikrapporter, men disse er stort set alle klausulerede og kan dermed kun i meget begrænset omfang føre til udveksling af erfaringer. Dokumentationen viser også at diplomingeniøruddannelsen Mekatronik ikke systematisk gennemfører besøg i forbindelse med praktikken. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt iværksat andre aktiviteter, såsom møder med praktiksteder der systematisk kan sikre udveksling af viden, færdigheder og værdier. Dokumentationen i form af det nye praktikkoncept viser at de studerende vil modtage besøg i forbindelse med praktikken, men af besøget på Syddansk Universitet i Sønderborg fremgår det at det af ressourcemæssige grunde vil blive vanskeligt at implementere den del af konceptet. Kriterium 22 Der skal være defineret og beskrevet mål med praktikken, og disse skal være udmøntet i en plan og en indholdsbeskrivelse for praktikken. Dokumentation: praktikkoncept, side 6 og 10-12; besøg. Begrundelse: Dokumentationen i form af det nye praktikkoncept viser målet for praktikken, og at det skal omsættes i en individuel plan for den studerende. Praktikkonceptet er imidlertid endnu ikke implementeret på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik, og de forskellige elementer i praktikforløbet følger derfor endnu ikke konceptet. Kriterium 23 Der skal foretages evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af eksplicitte og kendte kriterier og procedurer. Dokumentation: praktikkoncept, side 12,14 og 15; kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 36-37; besøg. Begrundelse: Dokumentationen her kursusbeskrivelsen for praktik viser at de studerende på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik på baggrund af praktikforløbet skal udarbejde en rapport der skal godkendes af den praktikansvarlige. Af besøget på Syddansk Universitet i Sønderborg fremgik det imidlertid at det indtil videre alene har været den praktikansvarlige der har set praktikrapporterne fra studerende på alle retninger. At dømme efter de studerendes udsagn under besøget har denne ordning resulteret i forsinkelser af tilbagemeldingerne på om de studerende havde bestået praktikken. Samtidig fortæller de studerende at man kun får en indholdsmæssig evaluering hvis man ikke har bestået sin praktik. Af det nye praktikkoncept fremgår det at der er indlagt en række elementer af evaluering i praktikforløbet, bl.a. at den studerende selv og praktikstedet udfylder evalueringsskemaer, og at den rapport som den studerende skal udarbejde på baggrund af praktikforløbet, evalueres. Disse evalueringer forholder sig på forskellig måde til målene med praktikken. Praktikkonceptet skal imidlertid først implementeres. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 13

14 Kriterium 24 Der skal være åbenhed omkring og eksplicitte standarder for hvilke krav der stilles til en praktikvejleder/-instruktør og til et praktiksted. Dokumentation: praktikkoncept, side 6, 7 og 13; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser ikke at der forud for det nye praktikkoncept på diplomingeniøruddannelsen Mekatronik har været formuleret standarder for krav til praktiksted og praktikvejleder/instruktør. I det nye praktikkoncepts praktikstandard beskrives dog krav til et praktiksted, og med implementeringen af konceptet vil kriteriet være opfyldt på dette punkt. I kravene til praktikstedet indgår at der skal være et ingeniørmæssigt miljø på arbejdspladsen som kan tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Selvom det af besøget fremgik at praktikstederne i praksis ofte udpeger én ansvarlig vejleder på praktikstedet, er der ikke formuleret krav om at der udpeges en ansvarlig vejleder på praktikstedet, og dokumentationen viser heller ikke hvad coaching, vejledning og efterkritik bør indeholde. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 14

15 3.3 Internationalisering (kriterium 25) Kriterium 25 Institutionen skal fremme udveksling af studerende gennem samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner i et omfang der er i overensstemmelse med uddannelsens formål og målsætninger. Dokumentation: studiepladser i udlandet, Naturvidenskab og Teknik (2006/2007). Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 15

16 3.4 Organisation, miljø og faciliteter (kriterium 26-29) Kriterium 26 Det faglige og administrative ansvar for uddannelsen skal være placeret klart og entydigt. Dokumentation: vedtægt for Syddansk Universitet. Kriterium 27 Uddannelsens ressourcegrundlag skal være tilstrækkeligt til at gennemføre og opretholde de nødvendige uddannelsesaktiviteter. Dokumentation: redegørelse for diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik ved Syddansk Universitet, Sønderborg, s. 14. Kriterium 28 Der skal være en eksplicit strategi for hvordan eksisterende faciliteter udnyttes for at fremme uddannelsens målsætninger. Dokumentation: it-strategi; strategi for udnyttelse af faciliteter til fremme af diplomingeniøruddannelsens målsætninger. Kriterium 29 Der skal være formuleret målsætninger og retningslinjer for studievejledning. Dokumentation: målsætning og strategi for studievejledningen på Det Tekniske Fakultet. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 16

17 3.5 Undervisere (kriterium 30-33) Kriterium 30 Der skal være formuleret målsætninger for den ønskelige sammensætning af undervisergruppens uddannelses- og erfaringsbaggrund. Dokumentation: målsætning og handlingsplaner for VIP-medarbejdergruppens sammensætning i relation til formel uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Kriterium 31 Underviserne ved uddannelsen skal samlet set have et kvalifikationsniveau der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og/eller professionsmæssig kompetence. Kriteriet er ikke opfyldt. Dokumentation: oversigt over undervisere på Mekatronik og undervisernes stilling og baggrund; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser at 10 ud af 16 undervisere (inkl. tre eksterne undervisere) har formelt uddannelsesniveau svarende til diplomingeniøruddannelsen Mekatroniks afgangsniveau. Underviserne kan derfor ikke samlet set siges at have et kvalifikationsniveau der målt på formel uddannelse er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Kriterium 32 Hvis ikke en betydelig del af underviserne har formelle kvalifikationer der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen (det vil sige uddannelser på master-, kandidat- eller ph.d.-niveau), skal der være igangsat initiativer med henblik på at flere undervisere kan erhverve sådanne kvalifikationer. Dokumentation: målsætning og handlingsplaner for VIP-medarbejdergruppens sammensætning i relation til formel uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring; Udviklingskontrakt for Institut for Diplomingeniøruddannelse ; besøg. Begrundelse: Dokumentationen viser (jf. begrundelsen under kriterium 31) at underviserne ikke på nuværende tidspunkt samlet set har et kvalifikationsniveau der, målt på formel uddannelse, ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Der er generelle målsætninger og handlingsplaner for VIP-medarbejdergruppens sammensætning. Ligeledes er der specifikke målsætninger for tre af medarbejderne der skal gennemføre et ph.d.-uddannelsesforløb. I det omfang disse medarbejdere har tilknytning til diplomingeniøruddannelsen Mekatronik, indgår de dog allerede i den gruppe af underviserne der har et højere formelt uddannelsesniveau end det der uddannes til. Af besøget på Syddansk Universitet i Sønderborg fremgik det også at man har udarbejdet opslag med henblik på at ansætte nye medarbejdere som alle skal have et kvalifikationsniveau der, målt på formel uddannelse, er højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Men der er ikke, fx i form af en skriftlig handlingsplan, dokumentation for at diplomingeniøruddannelsen Mekatronik har iværksat konkrete initiativer for at flere af de nuværende underviserne kan erhverve sig formelle kvalifikationer der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 17

18 Kriterium 33 Uddannelsen skal have defineret forsøgs- og udviklingsarbejde i relation til erhvervslivet/professionen og have tilknyttet undervisere der deltager i sådanne aktiviteter. Dokumentation: udviklings- og forsøgsarbejde som diplomingeniøruddannelsen Mekatronik deltager i; rammeaftale mellem LINAK og SDU; besøg. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 18

19 3.6 Studerende (kriterium 34) Kriterium 34 Der skal være formuleret begrundede kriterier for optagelse på uddannelsen. Dokumentation: bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen; Diplomingeniør i Mekatronik Økonomi og teknologi samt Adgangskrav. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 19

20 3.7 Eksamener og prøver (kriterium 35-39) Kriterium 35 Bachelorprojektet skal afrapporteres skriftligt og bedømmes desuden ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige bachelorprojekt og den mundtlige præstation ved prøven. Prøven er individuel. Dokumentation: kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 38-39; generel info om afgangsprojekt; besøg. Kriterium 36 De studerende skal bedømmes individuelt. Dokumentation: Studieordning for diplomingeniøruddannelser ved Syddansk Universitet sept. 2006, 9. Kriterium 37 Prøveformerne skal være begrundet i uddannelsens formål. Dokumentation: kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 3 og side 5-39; besøg. Kriterium 38 Mindst halvdelen af en uddannelse opgjort i ECTS-point skal for den enkelte studerende dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder. Ved eksterne prøver forstås prøver som bedømmes af eksaminator(er) og af en eller flere censorer der er beskikket af Undervisningsministeriet. Dokumentation: kursusbeskrivelser for Mekatronik, side 3; redegørelse for diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik ved Syddansk Universitet, Sønderborg, s. 19. Kriterium 39 Eksamensbeviset skal give et fyldestgørende billede af de studerendes kvalifikationer og skal indeholde karakterer, angivelse af fag/fagelementernes størrelse med ECTS og et diploma supplement. Dokumentation: kopi af eksamensbevis.. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 20

21 3.8 Kvalitetssikring (kriterium 40) Kriterium 40 Institutioner der udbyder professionsbacheloruddannelser, skal løbende foretage kvalitetsvurderinger og -udvikling af uddannelsen/uddannelserne. Dokumentation: procedure for evaluering samt opfølgning på kursus- og projektevaluering på diplomingeniøruddannelsen; Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser, revideret august 2006; besøg. Akkreditering af professionsbacheloruddannelser 21

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet,

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet, Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet, Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen i Århus Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Aalborg Universitet 2005 Indstilling

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Akkreditering af diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi på Syddansk Universitet

Akkreditering af diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi på Syddansk Universitet Indstilling Akkreditering af diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi på Syddansk Universitet Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har forholdt sig til den fremsendte anmodning

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2005 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i Århus

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev 2004 Indstilling

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole,

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet 2004 Indstilling

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen,

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Næstved ved CVU Syd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Næstved ved CVU Syd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Næstved ved CVU Syd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Næstved ved CVU Syd 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Odense ved CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Odense ved CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Odense ved CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Odense ved CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Handels- og Ingeniørhøjskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Handels- og Ingeniørhøjskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Handels-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Ingeniørhøjskolen i

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere