Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Socialpædagogisk døgninstitution Sophia 2015 Aps Engholmvej skals Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 12 til 18 år (omsorgssvigt) 12 til 18 år (personfarlig kriminalitet, ikke-personfarlig kriminalitet) 12 til 18 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder) 12 til 18 år (indadreagerende adfærd, udadreagerende adfærd, dømt til strafferetslig foranstaltning) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Pia Skadhede (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 31

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Sophia er en døgninstitution for unge mellem 12 og 18 år. Målgruppen er unge som kan være: Dømt til strafferetslig foranstaltning. Ud afreagerende adfærd. Ind af reagerende adfærd. Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder. Omsorgssvigt. Personfarlig kriminalitet og ikke personfarlig kriminalitet. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet kan støtte tilbuddets unge såvel socialt som fagligt i tilbuddet, og at tilbuddet formår at udarbejde realistiske og troværdige handleplaner og målsætninger. Handleplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den medfølgende kommunale handleplan og den unges egne ønsker og behov og evt øvrige handleplaner. Derudover er det tilsynets vurdering, at tilbuddet vil sørge for, at de unge henvises til og følger særligt tilrettelagte undervisnings- og arbejdstilbud og at den unge enten fuldfører eller til dels fuldfører et grundskoleforløb med afsluttende eksamen. Tilsynet vurderer også, at medarbejderne vil søge, at støtte de unge i at have et stabilt fremmøde som muligt således at målgruppen er i gang med uddannelse og/eller et beskæftigelsestilbud, mens de bor i tilbuddet. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet kan samarbejde, målsætte og følge op på indsatserne sammen med de unge i tilbuddet i takt med, at der arbejdes pædagogisk og metodisk med at udvikle de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer også, at den unge som eventuelt modtager relevant psykiatrisk behandling og/eller misbrugsbehandling vil blive støttet af tilbuddet. Tilsynet vurderer også, at tilbuddet er i stand til udarbejde og udmønte konkrete handleplaner, som forebygger eventuelle overgreb og magtanvendelser i overensstemmelse med tilbuddets pædagogik og målgruppens psykiske udfordringer. Tilsynet vurderer også, at personalet vil søge at målgruppen bedst muligt indgår i nærmiljøet, således at målgruppen kan søge at danne relationer i nærmiljøet, søge at deltage i fritidsaktiviter i nærmiljøet og i den nærmeste by, samt deltage i skole, beskæftigelses og aktivitetstilbud. Tilsynet vurderer, at de unge kan få hjælp og støtte til at deres eksisterende relationer med pårørende og venner bevares og/eller udbygges med hjælp og støtte fra personalet i tilbuddet, og der er mulighed for at de unge kan have besøg i tilbuddet og evt få etableret overvåget samvær efter behov. Personalet forventes at kunne hjælpe og støtte de unge i tilbuddet til at danne nye relationer både i og til dels udenfor tilbuddet. Der er også lagt vægt på, at tilbuddets kommende leder og personale forventes, at være i stand til at anvende Side 3 af 31

4 *Afgørelse: målgrupperelevant pædagogik og metodik i tilbuddets dagligdag samtidigt med, at der løbende målsættes for målgruppen og følges op herpå samt resultatdokumenteres. Den kommende leder, medarbejdere samt de bestyrelsesmedlemmer som tilsynet har indhentet cv og kompetencebeskrivelser på, vurderes til, at besidde kompetencer til at varetage såvel overordnet som daglig ledelse samt at forestå den daglige drift i tilbuddet. Tilsynet anbefaler, at leder får lederuddannelse samt at leder, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer tilegner sig yderligere kompetencer indenfor psykiatri og misbrugsområderne. Tilbuddet har en på forhånd anslået og opstillet bæredygtig økonomi. Tilsynet forventer, at tilbuddet kan levere den fornødne kvalitet indenfor det afsatte budget. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer forventes, at kunne understøtte målgruppens psykiske og fysiske udvikling og trivsel i et hjemligt og venligt miljø såvel ude som inde med mulighed for at have privatliv på værelset og have sociale aktiviteter i rummelige og velindrettede fællesarealer samt at færdes i et naturskønt område med rige muligheder for fysiske udfoldelser og ophold samt med mulighed for benyttelse offentlige og evt egne transportmidler transportmidler til og fra tilbuddet. Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: BBR Lejekontrakt Kvittering Erhvervsstyrelsen på oprettelse af Anpartsselskab. Ansøgningsskema Side 4 af 31

5 Observation Interview Tilbuddets hjemmeside Tilbuddets indberetninger på Tilbudsportalen Kvalitetsmodelinterviewene á Samlede skriftlige konklusioner og anbefalinger fra afslutningsmødet efter Kvalitetsmodelinterviewet d CV på Helle Nordholm, Rene Hvid, May-Britt Fevre Østergaard og Peter Jensen. Kompetenceredegørelser på Rene Hvid, Peter Jensen og May-Britt Fevre Østergaard. Sophias hensigtserklæring á Tilsynets besigtigelse af de fysiske rammer d Redegørelse for brug af frivillige i tilbuddet. Redegørelse for påtænkt anvendte professionelle samarbejdsrelationer. Redegørelse for brug af længe i tilbuddet til beboelse. Redegørelse for eventuel ophævelse af pårørendekontakt. Redegørelse for hvad tilbuddet påtænker i fald kontaktpersonordningen ikke kan gennemføres. Redegørelse for tidspunkt for påbegyndelse af lederuddannelse. Redegørelse for tidspunkt for påtænkt påbegyndelse af kompetenceudvikling af leder og medarbejder indenfor psykiatri og misbrug. Redegørelse for om målgruppe med spiseforstyrrelse påtænkes i tilbuddet. Leder-tilsyn Leder-bestyrelsesmedlem Leder-souschef Leder-kommende leder af tilbuddets interne skole Leder-bestyrelsesmedlem-souschef-kommende leder af intern skole. Tilsyn- leder-bestyrelsesmedlem-souschef-kommende leder af intern skole. Kommende leder Helle Nordholm Kommende sosuchef Peter Jensen Kommende leder af påtænkt ansøgt intern skole/pædagogisk medarbejder Rene Hvid. Side 5 af 31

6 Interviewkilder Kommende bestyrelsesmedlem og regnskabsmedarbejder, May-Britt Fevre Østergaard Bestyrelse Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Engholmvej 3, Gørup, 8832 skals : Engholmvej 3, Gørup, 8832 skals : Engholmvej 3, Gørup, 8832 skals : Engholmvej 3, Gørup, 8832 skals Pia Skadhede Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Tilbuddet er godkendt ud fra Socialstyrelsens Kvalitetsmodel med de syv temaer; Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer, Økonom og Fysiske rammer. Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Uddannelse og beskæftigelse Tilbuddets målgruppe er unge fra 12 år til 18 år, som er kendetegnet ved at have vanskeligt ved at begå sig, såvel socialt som fagligt og har problemfyldte skoleforløb bag sig med manglende kompetencer såvel fagligt som socialt. Målgruppen er unge ud afreagerende, ind adreagerende samt omsorgssvigtede unge. Det er Socialtilsynets vurdering, at Sophia vil være i stand til at yde en tilfredsstillende indsats i forhold til at motivere og støtte i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse ud fra målgruppens individuelle forudsætninger, behov og ønsker, således at de unges forudsætninger for at kunne fungere i samfundet bedres eller heles under opholdet i tilbuddet. Tilbuddet forventes at kunne målsætte, følge op på målsætningerne, støtte og følge op på de indskrevne unge og støtte de unge i at deltage i skole- og andre beskæftigelsestilbud, samt støtte de unge i at have et stabilt fremmøde og forberede sig. Tilbuddet agter at oprette en intern skole på sigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Side 8 af 31

9 Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med de unge, ud fra den medfølgende handleplan fra kommunen, kan opstille konkrete mål for de unges skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og at der vil blive fulgt op herpå. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet kan medvirke til, at de unge er i skole/undervisningstilbud, uddannelse eller beskæftigelse, som tager udgangspunkt i den enkelte unges psykiske udfordringer, kompetencer og personlige forudsætninger samt interesser. Tilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet kan forestå, at de unge i tilbuddet, søger at gennemføre et grundskoleforløb, samt at tilbuddet kan støtte målgruppen til at have et stabilt fremmøde. Det er yderligere lagt til grund for vurderingen, at den kommende leder overfor Socialtilsynet, har tilkendegivet at vedkommende agter at oprette en intern skole, når tilbuddet er i drift, for at den unges muligheder for succesfuld og individuelt tilrettelagt skolegang kan optimeres. Tilbuddet er vejledt i, hvordan der ansøges om intern skole via PPR. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet påtænker at udarbejde mål sammen med den unge, i samarbejde med folkeskoler, STU, værksteder, samt beskæftigelsestiltag og andre aktiviteter. Tilbuddet påtænker at vurdere den enkelte unges potentialer, ressourcer og interesser. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet påtænker at følge op på aktuelle handleplaner ugentligt og dagligt sammen med den unge på samme måde, som man følger op på individuelle undervisningsplaner i folkeskolen. Der er også lagt vægt på, at leder overfor tilsynet har tilkendegivet, at i forhold til omhandlende målgruppe, er hyppig opfølgning med jævnlige intervaller yderst vigtigt med henblik på løbende vurdering af progression og løbende justering. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ligger stor vægt på, at de unge deltager i et eller flere personligt tilrettelagte tiltag. Anvendelse af arbejdspraktikker påtænktes samt en vurdering af i hvilket omfang den unge kan være i og fungere i det sociale rum. Vurderingen vil være med udgangspunkt i den unges vanskeligheder, udfordringer, interesser og potentialer. Der er også lagt vægt på, at leder har tilkendegivet overfor tilsynet, at vedkommende har erfaring med, at er det vigtigt at holde sig den enkelte unges motivationsfaktoren for øje med en ramme, der er overskuelig Side 9 af 31

10 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud og gennemskuelig for såvel den unge og tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har ambitioner om at de unge opfylder undervisningspligten samt deltager i uddannelse og praktikforløb. Tilbuddet vil ligeledes søge at den unge får et helt eller delvist grundskoleforløb med afsluttende eksamen. Tilbuddet finder det tillige vigtigt og værdifuldt at afspejle samfundet, og at motivere og sikre rammerne for stabilt fremmøde og agter at anvende metoder, aftaler som understøtter denne værdi. Tilbuddet forudsætter et individuelt kendskab til hver enkelt ung efterfølgende af en individuel tilrettelæggelse, hvor den unge er bekendt med, at der følges op og laves specifikke aftaler med skoler mfl. desangående. Der udarbejdes derpå en ramme herfor, som alle involverede er bekendt med og har medansvar for. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbudsleder, 1 kommende medarbejdere samt et den kommende bestyrelsesformand er opmærksomme på, at tilbuddets pædagogiske praksis i høj grad skal afspejle og understøtte omhandlende målgruppe i skoledeltagelse, da omhandlende målgruppe ofte har store udfordringer mht skoledeltagelse. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Tilbuddet forventes, af tilsynet at kunne samarbejde og målsætte sammen med målgruppen samt at kunne følge op på de unges sociale kompetencer og selvstændighed samt at målgruppen gradvist kan indgå i sociale relationer i det omgivende samfund, herunder også den unges familie, venner, andre unge i tilbuddet samt i lokalsamfundet og tilbuddets nærmiljø. Tilsynet forventer også, at målgruppen indgår i fritidsaktiviteter efter de unges personlige forudsætninger og Side 10 af 31

11 interesser, samt at de har mulighed for fortrolighed med mindst en voksen, såvel i tilbuddet som udenfor tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at kunne samarbejde med de unge om, at opstille konkrete, individuelle mål for deres sociale kompetencer og selvstændighed, og at der vil blive fulgt op herpå. Tilbuddet forventes at kunne støtte de unge i at kunne indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Det forventes ligeledes, at de unge med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Der kan eventuelt opstå situationer, hvor overvåget samvær skal etableres sammen med anbringende kommune. Tilsynet forventer også, at målgruppen til kommer til at deltage i fritidsaktiviteter i og uden for tilbuddet, samt at de kan have/bliver opfordret til at have venskaber i og uden for tilbuddet, og at målgruppen forventes at have mindst en fortrolig voksen. Der er yderligere lagt til grund for tilsynets vurdering, at lederen overfor tilsynet udviser indblik i lokalområdets tilbud og muligheder. Derover er der også lagt vægt på, at den kommende souschef har længerevarende erfaring med jobafklaring og vejledning og formodes at have let ved at etablere netværk indenfor lokale fritidsaktiviteter, skoler, arbejdspladser, som kan anvendes i tilbuddets pædagogiske praksis for de unge. Side 11 af 31

12 Indikator Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Tilbuddet vil opstille individuelle mål sammen med den unge for dennes sociale kompetencer og selvstændighed sammen med den unge med kommunens handleplan som udgangspunkt. I denne proces påtænkes tilbuddets kendskab til den enkelte at blive anvendt. Tilbuddet vil, for at understøtte individuelle mål, sammensætte de unge i mindre grupper i forhold til interesser, ressourcer og opgaver under guidning og vejledning. Den unge skal i høj grad være medansvarlig for mål og handleplan. Mål og handleplan skal tage tage udgangspunkt i medfølgende handleplan fra sagsbehandler, gennem en vurdering af den unges bedrifter og samt tilbuddets døgnrapportnotater om den unge. Tilbuddet påtænker at anvende Dan Journalisering som har indbygget opfølgningsmodul. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har intentioner om, at den unge skal føle sig som en værdifuld og meningsfuld del af et fællesskab, såvel fællesskabet i tilbudet med andre unge, som med et givende fællesskab i omverdenen. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet agter at tage udgangspunkt i den unges kommunale handleplan med udgangspunkt i den unges potentialer, ressourcer, udfordringer. Tilbuddet vil anvende socialiserende pædagogiske tilgange til de unge, hvor den unges tidligere uheldige og ikke befordrende oplevelser med venner og bekendte kan bearbejdes. Leder forventer at dette vil give den unge indsigt og forståelse for egne mønstre og adfærd i relationer og sociale sammenhænge. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at tilbuddet vil arbejde med de unges egen indsigt og læring desangående og sætte noget andet i stedet, eksempelvis nye venskaber og andre former for samvær. Leder er af den opfattelse, at det er vigtigt, at den unge forstår og føler, at vedkommende har noget at bidrage med. Tilbuddet påtænker at den enkelte unge skal ud og skabe sin egen vennekreds og dermed skabe sit eget liv i gruppesammenhænge. Hvis/når det er muligt skal de unge deltage i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet. Leder er af den opfattelse, at de unge skal lære at være en del af samfundets normer bl.a. i en venskabsgruppe og her lære at blive beriget og være en del af et meningsfuldt fællesskab. Side 12 af 31

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder er af den opfattelse, at det som udgangspunkt er positivt, at de unge har kontakt til deres pårørende, men at tilbuddet skal lære de unge at håndtere kontakten i form af voksenstyring og vejledning med indbygget mulighed for læring og indsigt for den unge. Tilbuddet skal også tilbyde mulighed for samvær i tilbuddet efter behov, såfremt det vil være hensigtsmæssigt for den unge. Tilbuddet skal løbende vurdere om kontakt til pårørende er konstruktivt for den enkelte unge i en given situation/i det hele taget og råde den unge herefter eller beslutte at kontakten skal afvikles som overvåget samvær/evt afbrydes i samarbejde med den unges sagsbehandler fra den anbringende kommune. Leder er af den opfattelse, at de unges kontakt med pårørende er vigtig. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har intentioner om, at de unge skal indgå i fritidsaktiviteter udenfor tilbudet i det omfang det er muligt. Leder finder dette vigtig, for at de unge er en del af samfundet, samt at det meningsfuldt for unge at indgå i fritidsaktiviteter og sociale relationer med andre unge. Leder mener, at den unge dermed opnår viden om og kendskab til at være en del af samfundet samt tilegner sig nye redskaber til mestring af sociale spilleregler. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i høj grad vægter at den unges ophold i tilbuddet bla skal anvendes til at skabe nye relationer, da tilbudsleder samt de interviewede personaler samt de interviewede bestyrelsesmedlem er af den opfattelse at frugtbare venskaber er vigtige i de unges resocialiseringsprogram, da disse giver de unge mulighed for, at have gode rollemodeller og nogle at spejle sig i. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har planlagt den pædagogiske praksis således, at de unge skal have en primær og sekundær kontaktperson. Formålet er at de unge skal have gode positive oplevelser og nogen at spejle sig i som en central forudsætning for personlig udvikling. Der er tillige lagt vægt på, at leder er af den opfattelse, at som kommende medarbejder i tilbuddet er det vigtigt at gøre sig klart, at man skal fremstå tydelig og autentisk overfor de unge, for at opnå den unges fortrolighed. Derudover har personlig kemi også en betydning. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at leder agter at den samlede personalegruppe skal fremstå troværdige og også være Side 13 af 31

14 opmærksomme på, at de unge ikke lykkes med splitting ift personalet internt. Der er tillige lagt vægt på, at leder og de kommende medarbejdere er af den opfattelse at målgruppen har forud for anbringelsen oplevet mange svigt og er derfor sårbare og sensitive. I bedømmelsen er også vægtet at målgruppen, efter de interviewedes opfattelse ofte er eksperter i at aflæse voksnes usikkerheder og uenigheder, hvorfor en forudsætning for at tilbudet lykkes med at understøtte, at den unge har mindst en fortrolig voksen, er at personalegruppen passer på hinanden, så den unge ikke lykkes med, at gøre medarbejdere til ofre. Leder og øvrige interviewpersoner er af den opfattelse, at det er centralt at en ung har en voksen at betro sig til i tilbuddet, men må også erkende, at det ikke altid lykkes med omhandlende målgruppe, når og hvis dette sker, vil tilbuddet søge at etablere en ny kontaktpersonordning, hvor den unge vil blive taget med på råd i forhold til, hvem den unge kunne arbejde sammen med. Leder oplyser til tilsynet, at hvis intet lykkes vil der blive etableret en mentor ordning udefra. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet forventes, at ville anvende nutidige og egnede faglige tilgange og metoder i det pædagogiske arbejde med de unge i tilbuddets målgruppen. Tilbuddet vil blandt andet anvende KRAP, MI og kognitive tilgange samt konsekvenspædagogik som primære pædagogiske tilgange. Tilbuddet vil målsætte for den enkelte unge i Danjournaliseringssystemet og følge op på indsatsen samt dokumentere indsatsen sammen med den enkelte unge, sagsbehandlere, pårørende, samarbejdspartnere samt personale og ledelse i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet forventes at kunne samarbejde med de unge om, at opstille konkrete, individuelle og resultatorienterede mål via den medfølgende handleplan, den unges egne ønsker via tilbuddets Side 14 af 31

15 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen journaliseringssystem Dan-journal gældende for de enkeltes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der vil blive fulgt op herpå. Derudover er der også lagt vægt på, at tilbuddet tager behandlingsafsæt i den medfølgende opstillede kommunale handleplan samt eventuelle andre relevante handleplaner, fx misbrugsbehandling og PPR. Tilsynet vurderer, at de påtænkte anvendte faglige tilgange og metoder, blandt andet i form af i form af KRAP, MI og Konsekvenspædagogik er relevante for målgruppen. Tilsynet har også lagt vægt på, at lederen har oplyst, at tilbuddet vil arbejde på, at den enkelte unge skal tage ejerskab for opholdet i tilbuddet og målene herfor, for dermed at komme så tæt som muligt på, at den enkelte unge kan komme til at leve et så normalt ungdomsliv som muligt i den givne situation med den enkeltes forudsætninger, kompetencer og udfordringer. De unge forventes, gradvist at kunne indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Det forventes ligeledes, at de unge med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen, og at tilbuddet støtter de unge i dette. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil anvende følgende faglige tilgange i det pædagogiske arbejde med målgruppen i tilbuddet: Narrative tilgang, kommunikationspædagogisk tilgang, kognitive tilgang, relationspædagogisk tilgang, anerkendende tilgang, konsekvenspædagogisk tilgang og adfærdsterapeutisk tilgang. Der er også lagt vægt på at tilbuddet vil anvende følgende metoder til at udmønte de valgte faglige tilgange: Kognitiv terapi, KRAP, adfærdsterapi, MI og jeg støttende samtaler. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil udarbejde handleplaner gældende for den enkelte unge med udspring i den medfølgende kommunale handleplan samt den unges egne udviklings- og kompetencer ønsker og drømme i samarbejde med den unge. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet vil tage udgangspunkt i tilbuddets døgnrapporter gående på den enkelte unge i arbejdet med at målsætte og efterfølgende resultatdokumentere på bedst mulig vis mhp læring og evt. indsatsforbedringer. Slutteligt er der lagt vægt på, at leder har oplyst til tilsynet, at vedkommende agter at anvende ISO kvalitetssikring/ certificering/dokumentation mhp at optimere Side 15 af 31

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold indsatserne for de unge i tilbuddet. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil tage udgangspunkt i medfølgende kommunale handleplan, via progression i forhold til den enkelte unge og via effekt af samarbejde med skoler og PPR. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet vil samarbejde direkte med den unge og foretage fælles vurdering af yderligere progression, eksempelvis uhensigtsmæssig adfærd, udad reagerende adfærd, selvdestruktiv adfærd via learning by doing i hverdagens mangfoldighed af praktiske gøremål og erhvervelse/generhvervelse af færdigheder. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet vil støtte de unge i at oparbejde og udvikle deres faglige og personlige kompetencer, samt at de unge får rig mulighed for at anvende praksis til at dokumentere seneste udvikling. Slutteligt er der lagt vægt på, at de unge via personalet forholdes deres nye kompetencer i hverdagene i og udenfor tilbuddet, eksempelvis via drøftelse af handleplansmål og via daglig journalisering, alt sammen med henblik på en mimering af uhensigtsmæssig og konfliktfyldt og destruktiv adfærd hos de unge. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilsynet forventer, at tilbuddet vil arbejde for, at de unge bliver hørt, respekteret og anerkendt. Tilsynet forventer, at de unge har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Der er også lagt vægt på, at der skal afholdes beboerrådsmøder, hvor de unge støttes i at fremkomme med egne meninger og ønsker. Der er også lagt vægt på, at personalet tager de pædagogiske handleplaner op og justerer dem sammen med den unge, samt at uddannelses og jobtilbud udvælges ud fra den unges ønsker og behov sammenholdt med den enkeltes personlige udfordringer og problemstillinger. Tilbuddet finder det vigtigt at lytte til de unge, og efterfølgende tage de unges ønsker alvorligt i samarbejde med den unge og personalegruppen for dermed at træne de unge i at have medindflydelse, samarbejde, indgå kompromisser samt at kunne agere i en demokratisk proces i et demokratisk samfund. Side 16 af 31

17 Indikator Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Forventes opfyldt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet via sin pædagogik vil understøtte de unges generelle omgang og relation i hverdagene med målgruppen og gennem en indsigtsfuld og anerkendende tilgang, søge at den unge føler sig hørt og respekteret. Der er tillige lagt vægt på, at leder er af den opfattelse at det er vigtigt, at tilbuddet skaber og tilbyder en strukturel ramme, som den unge kan befinde sig i, så der etableres en platform for, at den unge bliver mødt der hvor vedkommende er, så den unges potentialer, behov, interesser og behov for støtte kan imødekommes bedst muligt. Slutteligt er der lagt vægt på, at tilbuddet vil udarbejde personlige mål og handleplaner for de unge sammen med de unge. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og de øvrige interviewede personer vægter at rammerne for indflydelse skal være tydelige for den unge såvel individuelt som fælles i form af et beboerråd samt klargøre for de unge hvilke typer af beslutninger, som de har indflydelse på/kan få indflydelse på. Der er tillige lagt vægt på, at tage problemstillinger og udfordringer op sammen med den unge og efterfølgende tage eventuelle forslag, ønsker, mulige tiltag, ideer og udfordringer op i personalegruppen og på personalemøder, hvorefter de unge får en konkret tilbagemelding, da de unge efter de interviewedes mening via de omtalte processer lære om demokrati, medindflydelse, samarbejde og kompromiser mv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilsynet vurderer, at tilbuddet vil formå, at medvirke til at de unge trives i tilbuddet. Tilsynet skønner også, at de unge, med støtte fra tilbuddet, kan få adgang til relevante sundhedsydelser. Tilsynet skønner tillige, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats vil have fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Side 17 af 31

18 Indikator Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator kan ikke bedømmes, når tilbuddet ikke er i drift. Der er dog lagt vægt på, at tilbudet agter at vurdere den enkelte unges trivsel i forhold til stemning, mobning, spitting og trivsel mm afspejles på de unges indbyrdes dialog, atmosfære blandt de unge, de unges udadvendthed og engagement samt hvordan de unge arbejder med de målene for deres ophold i tilbuddet. Der er også lagt vægt på, at personalet løbende vil vurdere de enkelte unges trivsel og habitus på, hvor ivrige de unge er angående deres ejeskab til institutionen og deres opfattelse af institutionen, samt hvordan de hver især bidrager hertil. Slutteligt er der lagt vægt på, at personale og leder løbende vil observere hvordan de unge passer på hinanden, sig selv og de fysiske rammer og inventar. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de unge skal have adgang til områdets eller egen praktiserende læge, speciallægebehandling, psykiater, psykolog, misbrugsbehandling, sygehus, tandlæger mv. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet vil tage højde for, hvad hver enkelt ung har brug for fysisk som mentalt, som er befordrende for den unges almene sundhedstilstand og handle herefter. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil tilbyde målgruppen svømning, friluftsbadning, sejlads, mindfullnes, kampsport, dyrehold, sport, natur og heste. Desuden er det vægtet, at tilbuddet kan følge de unge til og fra relevant behandling. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet vægter sund kost for at fremme sundhed og trivsel hos de unge. Slutteligt er der lagt vægt på, at leder har oplyst til tilsynet, at de unge kan få hjælp og støtte til vanskelige og for den unge udfordrende relationer til eksempelvis nære pårørende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats vil sigte mod at sikre, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Tilsynet vurderer også, at lederen løbende vil dokumentere og følge op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen samt udføre korrekt håndtering og indberetning heraf. Til Side 18 af 31

19 Indikator Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen grund for disse vurderinger indgår også, at den kommende leder, overfor Socialtilsynet, har forhåndskendskab til tilbuddets målgruppe fra et sammenligneligt tilbud. Der er også lagt vægt på, at en kommende medarbejder har efteruddannelse i konflikthåndtering samt kommunikation og stresshåndtering. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets personaler vil udvise en adfærd og teknik som beroliger de unge fremfor at konfliktoptrappe. Eksempelvis ved at være i nærheden af de unge og om muligt undgå en konkret fysisk magtsituationen, via en pædagogik, hvor de voksne er tydelige og autentiske og anvender metoder, hvor rammerne er strukturerede, tydelige, gennemskuelige og let forståelige.tilbuddet agter at guide de unge via fysik kontakt, der ikke optrapper konflikter og evt fjerne den unge, så den unge ikke bliver til fare for sig selv og andre og søge at undgå at den enkelte/flere unge skal føle at de skal manifestere sig, fordi der er publikum på. Der er desuden lagt vægt på, at tilbuddet løbende vil være opmærksomme på, hvad der hos den enkelte ung er befordrende i forhold til at kunne styre og kontrollere sit temperament. Tilsynet har også vægtet, at leder agter at indføre personalet i magtanvendelsescirkuleret og samarbejde med kriminalforsorgen herom. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil indberette eventuelle magtanvendelser og er bekendt med proceduren herfor. Der er tillige lagt vægt på, at procedurerne herfor skal nedfældes og være kendt af alle. Slutteligt er der lagt vægt på, at eventuelle magtanvendelser skal efterfølgende drøftes med den unge og på personalemøder med henblik på læring og kvalificering af pædagogisk praksis og øget indsigt for den unge. Der kan rekvireres professionelle fagpersoner, som kan supervisere på eventuelle hændelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Tilsynet vurderer, at tilbuddet vil være i stand til at forebygge overgreb på baggrund af den kommende leder og 1 medarbejders kompetencer indenfor feltet. Der er lagt vægt på, at den kommende ledelse har kendskab til Side 19 af 31

20 Indikator Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne målgruppen fra flere tidligere jobs. Tilsynet har anbefalet tilbuddet at udarbejde materialer på skrift og at rekvirere relevante materialer om forebyggelse af vold, trusler og overgreb. Tilbuddet kan redegøre for, hvad de konkret vil stille op i en given situation med konflikter gående på vold, trusler og overgreb. Tilbuddet agter også at aflåse områder, hvor genstande som kan anvendes som våben opbevares, samt at tælle de omtalte genstande op efter endt brug af lokale og aktivitetsafslutning. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ikke tolerer vold og trusler og at eventuel forekomst politianmeldes og at denne indsats forventeligt vil være at statuere eksempler og tænkes at virke forebyggende på lignende hændelser. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet ikke tolerer mobning og spitting i form af at arbejde for, at der er en fælles forståelse herfor i personalegruppen, og at der er fælles spilleregler i tilbuddet for adfærd som antages at give de unge gennemsigtighed og grænser. Tilbuddet vil løbende vurdere den enkelte unges trivsel og drøfte denne mhp at forebygge eventuelle overgreb i tilbuddet. Leder vil i nærmeste fremtid definere og beskrive, hvad tilbuddet forstår ved overgreb samt hvordan eventuelle overgreb imødegås og hvordan handler efter et eventuelt overgreb. Tilsynet anbefaler at tilbuddet rekvirerer pædagogisk informationsmaterialer til dette. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil have et beredskab på alle niveauer i hverdagen, som er gennemsigtige og kendte for alle, herunder såvel de unge som medarbejdere for at forebygge overgreb bedst muligt. Der vil være løbende undervisning i forebyggelse af overgreb, så de nødvendige kompetencer er til stede i tilbuddet. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet vil sikre at medarbejdere ikke bliver offer for de unge, eksempelvis ved at anvende personlige alarmer og telefoner samt ved ikke at vende ryggen til de unge og være opmærksom på eventuelle forsvundne redskaber samt låse af på relevante skuffer, skabe og rum. Slutteligt er der lagt vægt på, at tilbuddet agter at skærme de øvrige unge på bedste vis, såfremt der eksempelvis bliver truet med knive på en sejlads således de øvrige ikke bliver en del af en igangværende konflikt og dermed undgås yderligere Side 20 af 31

21 fare. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Tilsynet vurderer, at den kommende ledelse har kompetencer til at lede Lederuddannelse til leder. tilbuddet. Regelmæssig supervision, kursusdeltagelse og sparring forventes, at blive tilrettelagt struktureret og systematisk i tilbuddet. Leder og repræsentanter fra medarbejdergruppen samt bestyrelsen som blev interviewede af tilsynet, fremstår dokumenteret overfor tilsynet såvel teoretisk som praktisk kompetente ift tilbuddets målgrupper. De fremstår ligeledes som personer, som kan supplere hinanden i tilbuddets drift i dagligdagen og pludseligt opståede situationer. Tilbuddet har ligeledes en bredt sammensat bestyrelse med relevante socialfaglige og økonomiske kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurderer, at såvel bestyrelse som leder har relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Tilsynet er blevet oplyst, at ledelse og medarbejdere skal modtage regelmæssig ekstern supervision, og at dette er indlagt i tilbuddets budget, samt at der skal afsættes tid til overlap og regelmæssig sparring i tilbuddets dagligdag. Tilsynet har lagt vægt på, at bestyrelsen er sammensat af erfarne folk med forskelligartede og brede erfaringer enten direkte med omhandlende målgruppe eller i form af mangeårige erhvervserfaring med de problematikker som målgruppen ofte har. Tilsynet har modtaget bestyrelsens CV. Der er også lagt vægt på, at leder og de øvrige interviewede fra tilbuddet fremstår samlet som en kompetent og reflekterende gruppe. Der er også lagt vægt på, at leder og bestyrelse kan tage i mod tilsynets anvisninger under ny godkendelsesprocessen. Tilsynet finder dette hensigtsmæssigt og understøtter at den kommende leder har evne til lytte, reflektere og koble råd til praksis. Derudover fremstår lederen begyndende engageret og interesseret i nærmiljøets eventuelle samarbejdspartnere, tilbud, forretninger, borgere samt erhvervsdrivende, hvilket af tilsynet skønnes kunne at falde ud til målgruppen Side 21 af 31

22 Indikator Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse fordel ift at blive en del af områdets nærmiljø og indgå i relationer her. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse I bedømmelsen er der primært lagt vægt på, at leder er uddannet socialpædagog og har en længerevarende erhvervserfaring med omhandlende målgruppe i et sikret tilbud, i et tilbud, i et kommunalt jobcenter samt som professionel plejefamilie. Tilsynet anbefaler leder at tilegne sig lederuddannelse samt efteruddannelse indenfor psykiatri og misbrug. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for faglig sparring for ledelse og medarbejdere med henblik på læring og dygtiggørelse, eksempelvis vil leder modtage supervision fra fagperson med en psykologisk/psykoterapeutisk baggrund og medarbejderne skal have supervision en gang om måneden. Der er også lagt vægt på, at leder agter, at modtage faglig sparring i eksternt netværk samt intern sparring. Derudover ser leder nedsættelse af interne sparringsgrupper som en udviklingsmulighed. I bedømmelsen er der tillige lagt vægt på, at de medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer som tilsynet har interviewet samlet fremstår som en kompetent og reflekterende gruppe. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at bestyrelsen fremstår engagerede og kompetente under interviewdelen og kan sandsynliggøre dokumenterede kompetencer bla indenfor målgruppekendskab, ledelse, jobvejledning, it, konflikthåndtering, stresshåndtering, mentor, regnskab, kontorhold samt håndværksfaglige uddannelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at opfylde kriteriet, da tilbuddet primært vil anvende socialfagligt personale og have fortløbende kompetencebehovskortlægning samt tilrettelægge kompetenceudvikling ud fra denne proces. Personale og ledelse skal løbende og regelmæssigt modtage udefrakommende supervision med henblik på at dygtiggøre sig og lære af egen og tilbuddets proces. Leder vil anvende tæt personlig medarbejderkontakt til at have bedst mulig fornemmelse af den enkeltes faglighed, personlig habitus samt behov Side 22 af 31

23 Indikator Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser for kompetenceudvikling. Tilbuddet tilstræber, at ansætte medarbejdere som egner sig til at arbejde med omhandlende målgruppe såvel fagligt som personligt. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet agter at være bevidste om at være tydelige på kompetencer og kompetencerudviklingsområder såvel formelt som uformelt. Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne har brede relevant kompetencer, eksempelvis undervisning, ledelse, jobvejledning med håndholdt indsats, kompetenceafklaring og udvikling, it, konflikthåndtering, kommunikation, stresshåndtering, coaching, mentor, frontekspedition i myndighedsområde, rejseledelse, regnskab og økonomi. Derudover er leder af den opfattelse at de menneskelige personalekompetencer værdifulde ift målgruppens behov. Der er i afgørelsen lagt vægt på at tilbuddet skal have en fast vågen nattevagt året rundt samt at tilbuddets normeringstal er 39,4. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet vil etablere en følordning for nye medarbejdere for at tage bedst muligt vare på medarbejderne og søge at undgå unødig personalegennemstrømning i tilbuddet. Leder og de interviewede medarbejdere er ligeledes bevidste om betydningen af en stabil personalegruppe i forhold til målgruppen, og bevidste om, at personale skal plejes og kontinuerligt uddannes via praksis som via formel uddannelse/kurser for at søge at fastholde medarbejdere over tid på bedst mulig vis. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder overfor tilsynet har tilkendegivet, at vedkommende vil anvende personlig kontakt til medarbejderne for at få og have en god fornemmelse for samt pleje hver enkel bedst muligt. Der er tillige lagt vægt på, at leder ser personalesupervision som et redskab til stresshåndtering og konflikthåndtering og dermed også et redskab til at forebygge sygefravær. Slutteligt er der lagt vægt på, at tilbuddet finder det vigtigt, at medarbejderne lærer at føle og fornemme bedst muligt for egen tilstand og situation i arbejdsmæssig sammenhæng, hvor private forhold også indtænkes at kunne have en indvirkning på den enkeltes arbejdsliv. Side 23 af 31

24 Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet primært vil fastansætte socialfaglige medarbejdere med kompetencer indenfor målgruppens behov. Såfremt de rette kompetencer ikke haves, agter tilbuddet at planlægge og udmønte relevant efteruddannelse. Tilbuddet vil også have regelmæssig og fast supervision og faglig sparring og personalemøder. Kompetenceudvikling indenfor psykiatri og misbrug Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilsynet skønner, at tilbuddet forventes, at kunne opfylde kriteriet, da tilbuddet primært vil ansætte fastansat socialfagligt personale. Tilbuddet vil have mulighed for løbende faglig opkvalificering og kompetenceudvikling indenfor målgruppens særlige behov, herunder dens problemstillinger samt relevant pædagogisk metodik, og der afsat midler hertil i tilbuddets budget. Medarbejdere skal tilbydes fast supervision af udefrakommende supervisor. Tilsynet har anbefalet opkvalificering i psykiatri/misbrugsområdet. Der er afsat penge hertil i tilbuddets budget. Side 24 af 31

25 Indikator Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet vil ansætte medarbejdere der personligt og samlet er i besiddelse af kompetencer og uddannelser til arbejdet med målgruppen. Af uddannelser aktuelle uddannelser blandt allerede ansatte og leder kan nævnes vejleder, coach, mentor og pædagog. Der er også lagt vægt på, at tilbuddet agter at opgradere medarbejderne løbende såvel på generelt plan som i forhold til aktuelle faglige opståede behov vedr. pædagogisk praksis og målgruppen samt aktuelle behov. Tilbuddet påtænker, at anvende ledige socialfaglige medarbejdere som frivillige i tilbuddet. De frivillige skal ikke indgå i tilbuddets normering, men skal være en ekstra hånd i tilbuddets dagligdag og indgå tavshedspligtserklæring samt indhente straffeattest og børneattest på lige fod med de ansatte. Derudover påtænker leder, at den omtalte praksis med frivillige kan fungere som eventuel personalerekrutteringsmetode for tilbuddet, da dette vil give leder mulighed for at afprøve og vurdere den frivilliges tilgang til og faglige viden om målgruppen. Tilsynet anbefaler kompetenceudvikling indenfor psykiatri og misbrugsområderne. Der er også lagt vægt på i bedømmelsen at leder og bestyrelse agter at have fokus på muligheder og kvalitet i kurser/uddannelse, da dette anses som værende vigtigt ift indhold og udbytte. Tilsynet anbefaler såvel temadage som kurser. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets leder søger afsøge om medarbejdere er i besiddelse af relevante kompetencer i form af eksempelvis personlige fornemmelser via stemninger, i samarbejdsformer, håndtering af samtale, konflikthåndtering og måden man er i det samme rum på. Der er tillige lagt vægt på, at leder vil tjekke medarbejderes/kommende medarbejderes straffeattester og søge oplysninger og grundige referencer på kommende medarbejdere og jobansøgere. Ligeledes er det vægtet, at leder og bestyrelse vil tilrettelægge ansættelsessamtaler, der har fokus på samspilskompetencer, da dette findes vigtigt i tilbuddets dagligdag. Desuden vil leder løbende give medarbejderne respons på hvordan samspilskompetencerne i medarbejdergruppen understøtter samspillet med den unge. Slutteligt er Side 25 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere