1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *"

Transkript

1 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * 2. Meddelelse StistikNyt fra AF-Storkøbenhavn, januar 2003 * 3. Meddelelse Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd - ØER * 4. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion samt boligstøtteregnskaber * 5. Forslag til budgetopfølgning * 6. Stus over den arbejdsmarkedsmæssige tilknytning for udlændinge, som er kommet til Ballerup efter den , og som har været eller er omftet af Integrionslovens introduktionsprogram. * 7. Forslag til forsøg med en sammentænkt indss mellem kommuner og arbejdsformidlingen * 8. Program for besøg i Københavns Havn den 20. maj 2003 * 9. Ledige erhvervslokaler i Ballerup april * 10. Årsregnskab og årsberetning 2002 for Ballerup/Herlev Produktionsskole. * 11. Endeligt program til udvalgets studietur til Holland. *

2 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts Nyt til samarbejdspartnere nr. 2 (udsendes) meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 1: 2. Meddelelse StistikNyt fra AF-Storkøbenhavn, januar 2003

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 2: StistikNyt, januar 2003 (udsendes) meddelelsen tages til efterretning. 3. Meddelelse Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd - ØER http://www.oresundsinfo.org PLAN for det arbejdsmarkedspolitiske samarbejde i Øresundsregionen 2003 meddelelsen tages til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 3:

4 4. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion samt boligstøtteregnskaber Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 4: Resumé Den stsautoriserede revision har udarbejdet sin beretning for 2002, der for udvalgets område omfter (1) beretning vedrørende årsregnskabet, (2) delberetning V og (3) delberetning VI. De fremdragne emner har været drøftet med revisionen og korrigeret i det omfang, det har været nødvendigt. Det skal bemærkes, udvalget tidligere har behandlet forvaltningens orientering i en enkelt af de fremdragne sager Revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet (udsendes) Delberetning nr. V vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion fra Socialministeriet (udsendes) Delberetning nr. VI vedr. revisionsberetning for 2002 vedr. integrionsområdet, der er omftet af stsrefusion fra Integrionsministeriet (udsendes) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler beretningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

5 5. Forslag til budgetopfølgning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 5: Resumé Opfølgning af budgettet for 2003 viser en merudgift på kr. Merudgiften er sammens af: * Overførsel fra de centrale lønpuljer på kr. * Overførsel fra Social- og Sundhedsudvalgets område i alt netto kr. * Merudgift til kontanthjælp i alt netto kr. Det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere pr. måned er nu samlet set stigende. I 2001 var der 970 kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit pr. måned, i 2002 var antallet 942, for 2003 viser tendensen en stigning til 980 kontanthjælpsmodtagere pr. måned. Den forventede merudgift skønnes blive kr. Til Social- og Sundhedsudvalget overføres en jobhus rådgiver samt ½ sekretær til revalideringsarbejde i alt kr. I forbindelse med førtidspensionsreformen bliver der på Social- og Sund-hedsudvalgets område afs midler til fleks-/skånejob kr. som overføres til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets pulje til fleks- og skåne-job på projekterne. Not vedrørende udvikling i kontanthjælp og aktivering (udsendes i ) Oversigt "nettodriftsvirksomhed 2003" (udsendes i ) Tillægsbevillingsskema for 2003 (udsendes i )

6 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen budgetopfølgningen indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 6. Stus over den arbejdsmarkedsmæssige tilknytning for udlændinge, som er kommet til Ballerup efter den , og som har været eller er omftet af Integrionslovens introduktionsprogram Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 6: Resumé Der er stor opmærksomhed om udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet, med heraf følgende skærpede krav til kommunernes indss og til den enkelte udlænding. For få et billede af situionen i Ballerup Kommune er der udarbejdet en redegørelse for den aktuelle erhvervstilknytning for alle udlændinge, som er flyttet til Ballerup Kommune efter den og derfor har været eller er omftet af et introduktionsprogram. Den udarbejdede redegørelse viser et øjebliksbillede baseret på en opgørelse foretaget i marts måned 2003.

7 Målgruppen for undersøgelsen omfter 260 personer, hvoraf 46 er flyttet til anden kommune eller er udrejst. Af de resterende 214 personer er 151 ude af forsørgelse i h. t. Lov om Aktiv Socialpolitik eller Integrionsloven. Der resterer således 63 personer, som på grund af alder, sygdom, barsel, traumisering, manglende arbejdserfaring og sprogbarrierer modtager kontanthjælp, introduktionsydelse eller for de senest ankomnes vedkommende, starthjælp. Disse personer er i gang med aktivering, behandling og andre indsstyper, bortset fra en lille gruppe gamle, stærkt traumiserede, meget syge eller personer på barsel. Stus over den arbejdsmarkedsmæssige tilknytning for udlændinge, som er kommet til Ballerup efter den , og som har været eller er omftet af Integrionsloven (udsendes i ). Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteringen tages til efterretning. Undersøgelse vedr. de bosniske flygtninge forelægges på mødet d

8 7. Forslag til forsøg med en sammentænkt indss mellem kommuner og arbejdsformidlingen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 7: Resumé I forbindelse med regeringens lovforslag om "Flere i arbejde" sætter man fokus på en større grad af sammentænkning af den beskæftigelsespolitiske indss på tværs af kommunerne og arbejdsformidlingen. Det er regeringens vurdering, et tættere samarbejde om indssen kan løfte effekten og kvaliteten af indssen til fordel for borgerne og virksomhederne. Regeringen vil derfor arbejde frem mod et fremtidigt system, hvor udgangspunktet for beskæftigelsesindssen er den enkelte borgers og virksomheds behov. Koordinionsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindss i Ledøje-Smørum, Værløse og Ballerup søgte, sammen med Arbejdsformid-lingen for Storkøbenhavn, om støtte til etablering og drift af en fælles formidlingsenhed i maj På dette tidspunkt ønskede Beskæftigelses-ministeriet der blev igangs forsøg med fælles formidlingsenheder gerne i samarbejde mellem flere kommuner og AF. Koordinionsudvalget har endnu ikke fået svar på ansøgningen, idet man ville afvente regeringens forslag om flere i arbejde. Koordinionsudvalget traf på sidste møde beslutning om, man ville afvente Arbejdsmarkedsstyrelsens afgørelse om tildeling af midler, inden man etablerede en formidlingsenhed i udvalgets regi. Med den nye udmelding om udvikling af et nyt og mere sammentænkt system følger en pulje på 30 mio. kr. til understøtte iværksættelse af samarbejdsforsøg. Den allerede fremsendte ansøgning om støtte til etablering af en fælles formidlingsenhed indeholder de samme elementer som Arbejdsmarkedsstyrelsen lægger vægt på i den nye udmelding. Styrelsen har oplyst, det er en fordel for en kommende ansøgning, der allerede foreligger en ansøgning fra tidligere. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra kommuner, AF og arbejdsmarkedsrådene om man ønsker indgå i drøftelser om etablering af samarbejdsforsøg. Brev af 25. april 2003 fra Beskæftigelsesministeren (udsendes) Not om mål og rammer for forsøg (udsendes)

9 Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår Koordinionsudvalget tilkendegiver over for Arbejdsmarkedsstyrelsen, man ønsker indgå i drøftelser om etablering af samarbejdsforsøg. 8. Program for besøg i Københavns Havn den 20. maj Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 8: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2003, pkt. 3 Som optakt til revision af Kommuneplan og formulering af en Bypolitik for Ballerup Kommune besøges Københavns Havn som mange virksomheder foretrækker som deres nye lokalisering. Besøget har til formål inspirere den politiske diskussion om udviklingen i Ballerup. Program for besøg i Københavns Havn den 20. maj 2003 (udsendes i ) Sagen afgøres af

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget programmet for besøg i Københavns havn tages til efterretning. 9. Ledige erhvervslokaler i Ballerup april Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 9: Erhvervs- og Beskæftigelseudvalget den 4. februar 2003, pkt. 3 Resumé Flere af de IT- og televirksomheder der kendetegner Ballerup som traktiv erhvervslokalisering vælger i denne tid alterniv lokalisering. Opgørelsen af ledige erhvervslokaler viser ledigheden stort set svarer til ledighedsprocenten i det øvrige StorKøbenhavn. Oms i arbejdspladser svarer det ledige areal til ca arbejdspladser. Revision af Kommuneplanen og formulering af en bypolitik for Ballerup Kommune kræver en politisk drøftelse af tendenser i den regionale og lokale erhvervsudvikling. Virksomhedernes ændrede lokaliseringspræferencer og hurtigere forældelse af erhvervsejendom er et vigtigt element i den politiske diskussion.

11 n om ledige erhvervslokaler samt besøg i Københavns Havn den 20. maj 2003 skal give et grundlag for kvalificere diskussionen. Not, Ledige erhvervslokaler i Ballerup Kommune april 2003 (udsendes i ) Opgørelse af ledige lokaler og fraflyttede virksomheder april 2003 (udsendes i ) Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget redegørelsen tages til efterretning. Udviklingen følges og forelægges EBU, herunder også tilgang af nye virksomheder. 10. Årsregnskab og årsberetning 2002 for Ballerup/Herlev Produktionsskole Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 10: Resumé Bestyrelsen for Ballerup/Herlev Produktionsskole har den 7. april 2003 godkendt årsberetning og regnskab for Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

12 Der er i 2002 udsluset i alt 201 elever, heraf 84 til anden uddannelse eller skolegang, 44 til lønnet arbejde, 71 til ledighed og aktivering og 2 til andet. Antal årselever i 2002 har været 101,94. Ballerup har haft i alt 78 elever svarende til 25,237 årselever. Herlev har haft 59 elever svarende til 16,003 årselever. Optag fra andre kommuner svarer således til 60,7 årselever. Fordelingen af elevernes alder ved skolestart: 5% under 16 år. 58,5% mellem 16 og 17 år. 34,5% mellem 18 og 21 år. 2% over 22 år. Årsregnskab 2002 (ligger til gennemsyn i sagen) Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. årsregnskab og årsberetning for Ballerup/Herlev Produktionsskole for 2002 tages til efterretning.

13 11. Endeligt program til udvalgets studietur til Holland Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 6. maj 2003 Punkt 11: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2002 pkt. 7.2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2003, pkt. 6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2003, pkt. 9 Resumé Der foreligger nu aftaler med besøgssteder i Holland. Endeligt program er fastlagt. Program (udleveres på mødet) Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Skole- og Socialforvaltningen foreslår programmet tages til efterretning.

14 Mødet sluttet kl.: Fraværende med anmeldt forfald: Stig Møller Nielsen Sign.: Helle Tiedemann Henrik Bolberg Ruth Bergqvist Grethe Larsen Ley Plum Knud Enggaard

15

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. december 2011. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. december 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Evaluering af aktiverings- og revalideringsstrategi...3

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere