22. sammenlignende støjmåling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. sammenlignende støjmåling"

Transkript

1 22. sammenlignende støjmåling Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

2

3 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Telefon: sammenlignende støjmåling Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

4 DELTA

5 Titel Vores ref. Rekvirent 22. sammenlignende støjmåling JEL/CB/ilk Miljøstyrelsen Strandgade København K DELTA Venlighedsvej Hørsholm Telefon: Resumé Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har fra juni til september 2015 afholdt den 22. sammenlignende støjmåling. Temaet i denne sammenlignende måling var togstøj, herunder analyser af lydoptagelser af tog og beregninger af støjen nær en stor togstation. I alt indkom der 37 forskellige besvarelser fra 38 tilmeldte deltagere. Deltagelse er obligatorisk for laboratorier, der er akkrediterede, og for personer der er certificerede til Miljømåling ekstern støj og/eller Miljømåling trafikstøj. 23 forskellige laboratorier / firmaer deltog. I den første opgave skulle deltagerne analysere lydfiler, som indeholdt optagelser af støjen fra et lokomotiv i tomgang og i forceret tomgang. I den anden opgave skulle den sidstnævnte lydoptagelse analyseres for hørbarheden af toner. Den tredje opgave var stilet til deltagere, som var certificeret eller akkrediteret til beregning af togstøj og omhandlede beregning af støjudbredelsen fra en 8 km lang banestrækning, hvorfra støjen skulle beregnes ved en togstation, hvor togene enten standsede eller passerede med reduceret hastighed. Opgavesættet blev udsendt den 19. juni Der kom ét spørgsmål til opgavesættet, som havde generel interesse for de øvrige deltagere. Det drejede sig om, hvorvidt støj fra sporskifter skulle medregnes, og spørgsmålet blev besvaret i en til alle deltagere den 28. august Analyse- og beregningsresultater skulle afleveres elektronisk i et excel-regneark, som var udsendt til deltagerne sammen med invitationen. Resultaterne skulle afleveres senest 18. september Den første opgavebesvarelse blev modtaget den 24. august 2015, resten af besvarelserne indløb i de sidste uger op til deadline. Karaktervurderingerne blev udsendt 1-2 dage efter, at besvarelserne var indkommet. 2 af deltagerne fik en uges udsættelse og to fik en længere udsættelse med aflevering af opgaven. Den sidste besvarelse indkom den 22. januar Rapport 29 5

6 I Opgave A (støjbelastning fra lokomotiv) bestod alle 36 deltagere med topkarakteren 5. Resultaterne fra opgave A viser ganske tydeligt, at deltagerne kan analysere L Aeq med meget stor præcision. I Opgave B (toneanalyse af støjen fra lokomotivet) bestod alle 36 deltagere, hvoraf 31 deltagere fik karakteren 5. Resultaterne fra opgave B viser overordnet, at toneanalysen er præcist bestemt, men resultaterne viser en ret stor spredning. I Opgave C (togstøj ved en station) bestod 19 ud af 24 deltagere (79 %), og 16 fik karakteren 5. Resultaterne fra opgave B viser, at Nord2000-beregningerne af togstøj volder besvær for 1/5 af deltagerne. I den samlede bedømmelse opnåede 36 ud af 38 deltagere (95 %) karakterer større end 3. Heraf fik 29 deltagere topkarakteren 5. Godkendte laboratorier/certificerede personer bør opnå en samlet karakter, der er større end 3 (på en skala fra 1 til 5). To af deltagerne bestod derfor ikke denne sammenlignende støjmåling, hvilket skyldes deres karakter for Opgave C. De samlede resultater blev gennemgået og diskuteret på Referencelaboratoriets Store Støjdag den 5. oktober DELTA, marts Jens E. Laursen Claus Backalarz

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metoden Generelt Opgaven Kvalitetskontrol Regler for deltagelse Anonymitet Karaktergivning Fastsættelse af sande værdier Afvikling Forløb Deltagere Opgaverne Opgave A, støj fra et lokomotiv Opgave B, toner i støjen fra lokomotiv i forceret tomgang Opgave C, beregning af togstøj med Nord2000 (delvis obligatorisk) Beregning af sande værdier Resultater Opgave A, støjbelastning fra et lokomotiv Opgave B, toner i støjen fra et lokomotiv Opgave C, beregning af togstøj med Nord Karakterer Karakterer for Opgave A, støj fra et lokomotiv Karakterer for Opgave B, toner i støj fra lokomotiv Karakterer for Opgave C, beregning af vejstøj med Nord Samlede karakterer Konklusion...23 Referencer...25 Appendix 1 Opgavebeskrivelse RL 06/ Appendix 2 Udskrift af regneark med resultater (udfyldt med de sande værdier).32 Appendix 3 Afvigelser og princip for karaktergivning...33 Appendix 4 Deltagerne i den 22. sammenlignende støjmåling...34 Appendix 5 Indsendte resultater, afvigelser og karakterer

8 1. Indledning Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger skal på vegne af Miljøstyrelsen sikre, at kvaliteten af Miljømåling ekstern støj er tilstrækkelig hos de laboratorier, som er godkendte af Miljøstyrelsen. Som en del af aktiviteterne afholder Referencelaboratoriet sammenlignende støjmålinger. Det primære formål med de sammenlignende målinger er at give deltagerne mulighed for at dokumentere laboratoriernes kvalifikationer og analysekvalitet. Dette bruges af deltagerne bl.a. til intern kvalitetskontrol og som dokumentation over for de akkrediterende (DANAK, SWEDAC, m.fl.) og personcertificerende (Certificeringsordningen) organer samt af Referencelaboratoriet. Desuden er der et element af software- og instrumentkontrol, oplæring samt evt. træning i nye eller sjældent brugte målemetoder. De sammenlignende målinger dokumenterer kvaliteten af det arbejde, der udføres af laboratorierne, og de bidrager til en mere ensartet kvalitet af de støjmålinger, der udføres i praksis. Desuden medvirker de sammenlignende målinger til at afklare fortolkningsproblemer i vejledningernes tekst. Målingerne, der udføres af laboratorierne i forbindelse med de sammenlignende støjmålinger, foregår så vidt muligt efter fælles nordiske metoder. Nordiske laboratorier uden for Danmark kan derfor deltage i målingerne. 2. Metoden 2.1 Generelt De sammenlignende støjmålinger er generelt udført efter retningslinjerne i: ISO/IEC 17043:2010: Conformity assessment General requirements for proficiency testing og RL 20/96: Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj [1]. 2.2 Opgaven Den 22. sammenlignende støjmåling bestod af to opgaver med støj fra et lokomotiv og én opgave med beregning af togstøj. I Appendix 1 findes opgavebeskrivelsen. Optagelsen af lydfilerne til Opgave A var foretaget i skellet til et rangerterræn, hvor et MElokomotiv stod og varmede op. Opvarmningen foregår både i normal tomgang og i forceret tomgang. Lydoptagelserne af de to trin samt baggrundsstøjen på stedet skulle analyseres, korrigeres for varighed og støjens indhold af toner. Resultatet skulle rapporteres som støjbelastningen i dag-, aften- og natperioden. Lydoptagelserne af togstøjen blev sammen med optagelse af en kalibreringstone placeret på en ftp-server, som deltagerne fik adgang til. I Opgave B skulle deltagerne anvende lydoptagelsen fra Opgave A, hvor lokomotivet var i forceret tomgang. Optagelsen skulle analyseres for toneindhold, og resultatet af analysen skulle anvendes til at korrigere støjbelastningen i Opgave A med tonetillæg. 8

9 Opgave C omhandlede beregning af togstøj med Nord2000-metoden udelukkende baseret på trafikoplysninger fra Tabel 3 og 4 i Referencelaboratoriets orientering nr. 50, som blev revideret i juni Støjen skulle beregnes i 3 punkter omkring en stationsbygning i 50 m afstand fra midten af jernbanen og 1,5 m over terrænet. Resultatet skulle angives med støjindikatoren L den og L max. Opgave C var delvis obligatorisk. Beregningsresultaterne skulle afleveres i et regneark, som var udsendt til deltagerne (se eksempel i Appendix 2). 2.3 Kvalitetskontrol Inden opgaverne blev udsendt, havde Referencelaboratoriet kontrolleret opgavesættet ved at få forskellige personer til at nærlæse opgaveformuleringen, analysere lydfilerne og foretage støjmodelberegninger. 2.4 Regler for deltagelse De sammenlignende målinger er åbne, så alle, der tilmelder sig og betaler deltagergebyret, kan deltage. Deltagelse er obligatorisk for personer, som er certificerede (Personcertificeringen, der varetages af DELTA), og for laboratorier som er akkrediteret til Miljømåling ekstern støj eller Miljømåling trafikstøj. For laboratorier, der er akkrediteret af DANAK, har DANAK fastsat, at det er tilstrækkeligt, at der indsendes én besvarelse for hvert akkrediteringsnummer uafhængigt af, hvor mange adresser der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier fra det aktuelle firma. Hver certificeret person og hvert akkrediteret laboratorium afleverer én besvarelse. I laboratorier, hvor der er flere certificerede/akkrediterede personer, kan deltagerne vælge enten at indsende en fælles besvarelse eller at indsende individuelle besvarelser. Retningslinjer for fælles besvarelser er angivet i RL 20/96 [1]. 2.5 Anonymitet I takt med, at deltagernes indmeldelsesblanketter indkom til Referencelaboratoriet, fik deltagerne tildelt et nummer. Dette nummer oplyses kun til deltageren selv og til dem, der skal følge op på resultaterne af den sammenlignende støjmåling, dvs. akkrediterende (DANAK, SWEDAC m.fl.) og personcertificerende organer samt Referencelaboratoriets styringsgruppe. 2.6 Karaktergivning Der blev udarbejdet et regneark, som kunne omregne besvarelsernes afvigelser fra de foreløbige sande værdier til en karakter, således at der ville kunne gives en tilbagemelding baseret på de sande værdier kort tid efter, at den sidste besvarelse var indkommet. Princippet for karaktergivningen er beskrevet i Appendix 3. 9

10 2.7 Fastsættelse af sande værdier De sande værdier blev ud fra de indsendte besvarelser som hovedregel fastlagt efter følgende metode: 1) Resultater med metodefejl eller åbenlyst forkerte resultater blev udeladt (resultater, der afveg mere end 2 standardafvigelser fra middelværdien af alle besvarelser, hvilket i denne rapport benævnes: Outliers ). 2) En middelværdi og standardafvigelsen af de resterende resultater blev beregnet. 3) Resultater, der afveg mindre end 1 standardafvigelse fra den ovenfor beregnede middelværdi, blev betragtet som gode. 4) Den sande værdi blev fastsat som middelværdien af de gode resultater. De sande værdier er beregnet med udgangspunkt i de indkomne besvarelser samt Referencelaboratoriets egen besvarelse. I nogle tilfælde har flere personer fra samme laboratorium udarbejdet en fælles besvarelse. Denne besvarelse indgår kun én gang i resultatbehandlingen. I andre tilfælde har de certificerede personer fra ét laboratorium udarbejdet hver sin besvarelse. I disse tilfælde indgår de individuelle besvarelser i resultatbehandlingen hver for sig. De sande værdier for den 22. sammenlignende støjmåling fremgår af Appendix 2. 10

11 3. Afvikling 3.1 Forløb Den 19. juni 2015 blev invitationen, opgavebeskrivelsen og svararket til den 22. sammenlignende støjmåling udsendt til de danske og nordiske laboratorier. Fristen for indsendelse af opgavesvaret var den 18. september Deltagerne fik efter tilmeldingen tilsendt en ftp-server-adresse hos Referencelaboratoriet, hvor de kunne downloade 3 lydfiler, som skulle anvendes til løsning af opgaverne. Resultaterne skulle indføres i det tilsendte regneark og returneres pr. til Besvarelserne blev modtaget rettidigt bortset fra de 4 deltagere, som havde fået forlænget fristen. Kun få deltagere ringede med spørgsmål til opgavesættet, og der blev den 28. august 2015 udsendt en mail med en præcisering, som havde generel interesse for alle deltagerne. Karaktervurderingerne blev udsendt løbende 1-2 dage efter modtagelsen af deltagerens besvarelse. Resultaterne af den 22. sammenlignende støjmåling blev præsenteret på Referencelaboratoriets Store Støjdag den 5. oktober Deltagere I alt modtog Referencelaboratoriet 38 besvarelser, hvoraf de 37 var forskellige. De fordelte sig således: 4 fra DANAK/SWEDAC-akkrediterede laboratorier 34 fra firmaer, der beskæftiger certificerede personer Et laboratorium defineres som en afdeling, der er (geografisk) adskilt fra andre afdelinger i samme firma, og som for de godkendte laboratoriers vedkommende er optaget under egen adresse på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Deltagerne fremgår af Appendix 4, hvor de er nævnt alfabetisk efter laboratoriets navn. 11

12 4. Opgaverne I Appendix 1 er gengivet den opgavebeskrivelse, som blev fremsendt til deltagerne den 19. juni Opgavefilerne kunne efterfølgende downloades fra DELTA s ftp-server, hvor der lå 4 lydoptagelser: Kalibrering.wav, Lokomotiv (tomgang).wav og Lokomotiv (forceret tomgang).wav og Baggrundsstøj.wav. Opgave A omhandler analyse af støjen fra et lokomotiv, der varmer op. Opgave B omhandler analyse af toner i lydoptagelsen, hvor lokomotivet er i forceret tomgang. I Opgave C skulle der opbygges en støjmodel af en jernbane og en togstation, idet støjudbredelsen skulle beregnes som støjindikatoren L den og L max vha. Nord2000-metoden. 4.1 Opgave A, støj fra et lokomotiv Målingerne analyseres og korrigeres for baggrundsstøj i hvert 1/3-oktavbånd, hvor totalstøjen overstiger baggrundsstøjen med mindst 3 db, jf. afsnit formel (3.1) i [2]. Opvarmningsprocessen tager i alt 20 minutter: Normal tomgang i 15 minutter og forceret tomgang i 5 minutter. Støjbelastningen beregnes for dag-, aften- og natperioden, idet lokomotivet varmer op 3 gange om dagen, 1 gang om aftenen og 1 gang om natten. 4.2 Opgave B, toner i støjen fra lokomotiv i forceret tomgang Toneindholdet i lydoptagelsen Lokomotiv (forceret tomgang).wav skulle analyseres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder [2] og Orientering nr. 47 fra Referencelaboratoriet [6]. Det angives i opgaveteksten at følge anbefalingerne i vejledning om en analysebåndbredde på Δf eff = 4,5 Hz i analysen. Følgende delparametre skal angives i resultatregnearket: Centerfrekvens for det kritiske bånd, f c,krit, toneniveauet, L p,tone, middelstøjniveauet, L p,støj,middel, den maskerende støj, L p,krit.bånd, kriteriestørrelsen, ΔL ts (= L p,tone - L p,krit.bånd ), kriterieværdien fra kriteriekurven ved f c,krit samt tonetillægget (0 eller 5 db). Også den valgte effektive analysefrekvensbåndbredde Δf eff skal angives (det anbefales at anvende en båndbredde på 4,5 Hz svarende til en frekvensopløsning på 3 Hz). 4.3 Opgave C, beregning af togstøj med Nord2000 (delvis obligatorisk) Opgaven omhandler beregning af togstøj med Nord2000-metoden (Rail Traffic Noise) på basis af en objektfil (22 saml - Opgave C.txt ) og trafikoplysningerne i Tabel 3 og 4 fra i Referencelaboratoriets Orientering nr. 50 om støj ved stationer. Støjen skulle beregnes i 3 punkter i 1,5 m højde over terrænet, og resultatet skulle angives med støjindikatorerne: L den og L max i 3 punkter. 12

13 5. Beregning af sande værdier Ved beregning af de sande værdier på basis af deltagernes resultater udelukkes først de resultater, der åbenlyst skyldes metodefejl. Derefter beregnes en middelværdi af de resterende resultater. De resultater, der afviger mere end 2 gange standardafvigelsen fra denne middelværdi, kaldes outliers og frasorteres. Dernæst beregnes en ny middelværdi af besvarelserne (uden outliers). Kun de resultater, der ligger inden for 1 gange standardafvigelsen fra den nye middelværdi, medtages i beregningen af de sande værdier. I Appendix 2 findes de sande værdier beregnet på basis af henholdsvis 35 forskellige besvarelser af Opgave A og B og af 24 forskellige besvarelser af Opgave C. 6. Resultater I det følgende er besvarelserne afbildet som afvigelser fra de sande værdier. Ikke alle delresultater er afbildet, idet kun de vigtigste delresultater er medtaget. I Appendix 5 ses et skema med delresultater fra alle besvarelserne. Deltagerbesvarelse nr. 1 er fra Referencelaboratoriet. 6.1 Opgave A, støjbelastning fra et lokomotiv Deltagerne skulle angive resultaterne som støjbelastningen L r korrigeret for støjens varighed og toneindhold. I Figur 1 ses resultatet for støjbelastningen i natperioden angivet som afvigelsen fra den sande værdi af L r, nat = 74,29 db(a). Standardafvigelsen på de 36 deltageres resultater var 0,05 db uden outliers (nr. 13 og 15). De sande værdier for dag- og aftenperioden er L r,dag = 67,02 db(a) og L r, aften = 71,28 db(a). Figur 1 Støjbelastning L r. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi af støjbelastningen fra lokomotivet. Støjbelastning L r = 74,29 db re 20 µpa og standardafvigelsen på deltagernes besvarelser er 0,05 db uden outliers (nr. 13 og 15). Numrene på figuren er deltagernes numre. 13

14 6.2 Opgave B, toner i støjen fra et lokomotiv Opgaven skulle analyseres for toner i henhold til den danske toneanalysemetode beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 samt i Orientering nr. 47: Toneanalyser den danske metode fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. Optagelserne analyseres i deres fulde længde. Alle 36 deltagere fandt, at tonen var tydeligt hørbar, hvilket resultatet blev benyttet til at korrigere støjbidraget i Opgave A med +5 db. Alle deltagere anvendte den effektive analysebåndbredde på Δf eff = ca. 4,5 db, som beskrevet i opgavebeskrivelsen. fc,krit, centerfrekvens for det kritiske bånd Alle deltagerne fandt, at det mest dominerende kritiske bånd havde en centerfrekvens på f c, krit = 75 Hz. Der er ikke givet karakter for denne parameter. L p,tone, toneniveauet Resultaterne for L p,tone ses i Figur 2 som afvigelsen fra den sande værdi af toneniveauet L p,tone = 91,54 db re 20 µpa. Figur 2 Toneniveauet L p,tone. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi, som er beregnet til L p,tone = 91,54 db re 20 µpa. Numrene på figuren er deltagernes numre. Standardafvigelsen er 0,24 db ekskl. outliers (nr. 16 og 26). 14

15 L p,krit.bånd, den maskerende støj Resultaterne for den maskerende støj ses i Figur 3 angivet som afvigelsen fra den sande værdi af L p,krit.bånd = 77,24 db re 20 µpa. Den største afvigelse er +4,0 db (nr. 16). Figur 3 L p,krit.bånd, den maskerende støj. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi, som er beregnet til L p,krit.bånd = 77,24 db re 20 µpa. Numrene på figuren er deltagernes numre. Standardafvigelsen er 0,88 db ekskl. outliers (nr. 6,16, 25 og 30). ΔL ts, kriteriestørrelsen Resultaterne for kriteriestørrelsen ses i Figur 4 angivet som afvigelsen fra den sande værdi af ΔL ts = 2,84 db re 20 µpa. Den største afvigelse er -4,4 db (nr. 16). Figur 4 ΔL ts, kriteriestørrelsen. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi, som er beregnet til ΔL ts = 14,21 db re 20 µpa. Numrene på figuren er deltagernes numre. Standardafvigelsen er 1,17 db ekskl. outliers (nr. 16 og 25). 15

16 Kriterieværdien fra kriteriekurven ved frekvensen f c,krit Den sande værdi for kriterieværdien er 4,5 db ved 75 Hz, hvilket alle deltagerne havde fundet Tonetillægget Alle deltagere fandt tonetillægget til 5 db. Frivillige analyser med en analysebåndbredde på Δfeff = ca. 1,5 db Støjen fra lokomotivet indeholder mange tætliggende toner ved lave frekvenser. Ved at anvende en finere analysebåndbredde kan man bestemme baggrundsstøjen (maskeringsstøjen) mere nøjagtigt og dermed opnå et mere korrekt resultat af toneanalysen. Deltagerne blev opfordret til på frivillig basis at analysere lydklippet med en mindre frekvensoplæsning indsende resultatet som ny besvarelse. Der indkom 6 besvarelser analyseret med en analysebåndbredde på Δf eff = 1,5 db, og nedenfor er angivet gennemsnittet af disse resultater: Kritisk frekvens, f c,krit = 75,1 Hz. Toneniveau, L p,tone = 91,50 db (σ = 0,08 db). Den maskerende støj, L p,krit.bånd = 73,83 db (σ = 0,62 db). Kriteriestørrelsen, ΔL ts = 17,70 db (σ = 0,60 db). 16

17 6.3 Opgave C, beregning af togstøj med Nord deltagere indsendte besvarelser til Opgave C om vejstøj beregnet med Nord2000-metoden. Til løsningen af opgaven anvendes hastighedsfordeling for tog nær stationen, som er angivet i Referencelaboratoriets Orientering nr. 50, Tabel 4, som er illustreret grafisk nedenfor. Desuden gælder der en lokal maksimal gennemkørselshastighed på 120 km/t mellem 700 m vest for stationen og 200 øst for stationen (rød stiplet linje). Figur 5 Eksempel på maksimalhastigheder nær togstationer. Data fra Referencelaboratoriets orientering nr. 50, Tabel 4. Togstøjen skulle beregnes i 3 punkter i 1,5 m højde over terrænet i 50 m afstand fra midterlinjen mellem sporene. Resultatet skulle angives som støjindikatorerne: L den og L max. De sande værdier for punkt R1 er L den = 73,96 db(a) og L max = 91,47 db. Den samlede standardafvigelse i punkt R1, R2 og R3, er 0,07-0,10 db for L den og 0,02-0,20 db for L max (uden outliers). Den største afvigelse på et delresultat forekom i Punkt R2, hvor den sande værdi var L max = 74,58 db med en standardusikkerhed på σ = 0,20 db. Et eksempel på afvigelserne fra den sande værdi af parameteren L den og L max er vist i Figur 6 og Figur 7 for Punkt R1. 17

18 Figur 6 L den. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi, som er beregnet til L den = 73,96 db re 20 µpa. Numrene på figuren er deltagernes numre. Standardafvigelsen for de 24 besvarelser er 0,07 db uden outliers (nr. 2, 7, 28 og 33). Figur 7 L max. Besvarelsernes afvigelse fra den sande værdi, som er beregnet til L den = 91,47 db re 20 µpa. Numrene på figuren er deltagernes numre. Standardafvigelsen for de 24 besvarelser er 0,02 db uden outliers (nr. 2, 7 og 11). 18

19 7. Karakterer I Appendix 5 ses karakterer for hver enkelt parameter for hver opgave. Den samlede karakter er fremkommet som et vægtet gennemsnit af de enkelte opgaver på en sådan måde, at et enkelt dårligt resultat trækker forholdsvis meget ned. Princippet for denne vægtning er beskrevet nærmere i Appendix 3. Godkendte laboratorier eller certificerede personer bør opnå en samlet karakter, der er større end eller lig med 3 (på en skala fra 1 til 5). Ved vurderingen af om en opgave er bestået, anvendes de afrundede hele værdier for karakteren. I det følgende er karaktererne vist for Opgave A, Opgave B og Opgave C. Numrene på figurerne er deltagernes numre. 7.1 Karakterer for Opgave A, støj fra et lokomotiv Der var 36 deltagere, som indsendte besvarelser til Opgave A, og karaktererne er angivet i Appendix 5. Den samlede karakter for støjbelastningen L r i dag-, aften- og natperioden er afbildet for alle deltagerne i Figur 8. Figur 8 Karakterer for opgave A Støjbelastning fra lokomotiv. Det ses af Figur 8, at alle 36 deltagere har bestået Opgave A med topkarakteren 5. 19

20 7.2 Karakterer for Opgave B, toner i støj fra lokomotiv Der var 36 deltagere, som indsendte besvarelser til Opgave B, og karaktererne herfor er angivet i Appendix 5. Der blev givet karakterer for følgende 5 parametre: L p,tone, L p,krit.bånd, ΔL ts, kriterieværdien fra kriteriekurven ved f c,krit samt for tonetillægget (0 eller 5 db), som vist Appendix 5. Kun karaktererne for L p,tone og ΔL ts indgår i den samlede vægtede karakter for Opgave B, som er vist i Figur 9. Figur 9 Karakterer for opgave B Toner i støj fra lokomotiv. Det ses af Figur 9, at alle 36 deltagere har bestået Opgave B, dvs. opnået en karakter på mindst 3, som angiver grænsen for en tilfredsstillende opgaveløsning. 31 af besvarelserne fik topkarakteren 5 (86 %). 20

21 7.3 Karakterer for Opgave C, beregning af vejstøj med Nord2000 Der var 24 deltagere, som indsendte besvarelser til Opgave C, og karaktererne for de enkelte delparametre (L den og L max ) er angivet i Appendix 5. Den samlede karakter for Opgave C fundet på basis af L den, og L max i 3 punkter er afbildet i Figur 10. Figur 10 Karakterer for opgave C Beregning af togstøj ved station Nord2000. Det ses af Figur 10, at 19 ud af 24 besvarelser (79 %) har bestået opgave C, dvs. opnået en karakter større end (eller lig med) 3, som angiver grænsen for en tilfredsstillende opgaveløsning. 16 besvarelser fik topkarakteren 5 (67 %). 21

22 7.4 Samlede karakterer Der var 38 deltagere, som indsendte besvarelser til opgaverne, og alle karaktererne herfor er angivet i Appendix 5. De samlede karakterer fore hver af deltagerne er fundet som et vægtet gennemsnit af karaktererne for de opgaver (A, B og/eller C), som deltagerne har løst. Vægtningsmetoden er beskrevet i Appendix 3. Figur 11 De samlede karakterer for den 22. sammenlignende støjmåling fundet som et vægtet gennemsnit af karaktererne for opgave A, B og C, som beskrevet i Appendix 3. De samlede karakterer for den 22. sammenlignende støjmåling fremgår af Figur 11. Af de 38 deltagere bestod 36 (95 %) den samlede opgave. Heraf fik 29 deltagere topkarakteren 5 (76 %). 22

23 8. Konklusion Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har fra juni til september 2015 afholdt den 22. sammenlignende støjmåling. Denne sammenlignende støjmåling bestod af 3 opgaver: A) Støj fra et lokomotiv, opdelt som analyse af støjen i et immissionspunkt samt en efterfølgende beregning af støjbelastningen, B) Toner i støjen fra lokomotivet og C) Beregning af togstøj med Nord2000 (delvis obligatorisk). I alt indkom der 37 forskellige besvarelser fra 38 deltagere. I den samlede bedømmelse opnåede 36 ud af 38 deltagere (95 %) karakterer på 3 eller derover. Heraf fik 29 af besvarelserne topkarakteren 5 (76 %). Godkendte laboratorier eller certificerede personer bør opnå en samlet karakter, der afrundet er større end eller lig med 3 (på en skala fra 1 til 5). To af deltagerne bestod derfor ikke den samlede sammenlignende støjmåling. Opgave A omhandlede støj fra et lokomotiv, og formålet var at beregne støjbelastningen i et punkt ved rangerterrænnet. Afgørelsen om indhold af toner afhang af resultatet af toneanalysen i Opgave B. Den samlede analysenøjagtighed for totalstøjen korrigeret for baggrundsstøj og toner (støjbelastningen L r ) var god (0,05 db for alle 36 resultater). Sammenlignet med maksimalkravet til den instrumentbetingede unøjagtighed, som er angivet til σ i = 0,25-0,5 db i Miljøstyrelsen vejledning nr. 6/1984 [2], er præcisionen meget stor. Alle deltagere bestod Opgave A med karakteren 5. Opgave B omhandlede analyser af toneindholdet i støjen fra lokomotivet i forceret tomgang. Alle deltagerne var enige om, at støjen fra toget i tomgang indeholdt tydeligt hørbare toner. Der var dog en forholdsvis stor spredning på delparameteren ΔL ts (kriteriestørrelsen), som er et udtryk for tonens hørbarhed over baggrundsstøjen. En væsentlig årsag til den store spredning var, at støjen fra lokomotivet indeholder mange tætliggende toner ved lave frekvenser, og det kan være svært at bestemme baggrundsstøjen (maskeringsstøjen) nøjagtigt, når der anvendes en effektiv analysebåndbredde på 4,5 Hz, som krævet i opgavebeskrivelsen. Ved at anvende en finere analysebåndbredde, kan man opnå et mere korrekt resultat af toneanalysen, hvilket flere deltagere gjorde opmærksom på i deres besvarelse. Alle deltagerne blev i en mail opfordret til på frivillig basis at indsende en ny besvarelse, hvori de anvendte en smallere analysebåndbredde på fx Δf eff = 1,5 Hz. Dette gjorde 6 deltagere. Gennemsnittet af disse 6 resultater gav en forøgelse af kriteriestørrelsen på 3,5 db til ΔL ts = 17,7 db ved en effektiv analysebåndbredde på Δf eff = 1,5 Hz. I bedømmelsen af Opgave B opnåede alle 36 deltagere karakteren 3 eller derover. Heraf fik 31 af besvarelserne topkarakteren 5 (86 %). Præcisionen af toneanalyser i de sammenlignende støjmålinger er forbedret en del gennem årene, selv om der stadig er stor spredning på resultaterne. I forhold til tidligere sammenlignende støjmålinger er der dog en større andel af deltagerne, som opnår topkarakteren 5. 23

24 Opgave C omhandlede støj fra en togtrafik nær en togstation. Opgaven var delvist obligatorisk, idet den var stilet til de deltagere, som er certificeret eller akkrediteret til beregning af togstøj. Formålet med Opgave C var at gøre deltagerne bekendt med den nyligt reviderede Orientering nr. 50 fra Referencelaboratoriet: Togstøj ved stationer, som blev revideret i juni 2015 [7]. I orienteringen gennemgås i detaljer de hastighedsændringer, som standsende tog normalt udfører på vej til og fra en togstation. Af de 24 deltagere bestod 19 opgaven (79 %). Heraf fik 16 topkarakteren 5 (67 %). Standardafvigelsen på alle besvarelser (ekskl. outliers) lå i området 0,07-0,10 db for L den og 0,02-0,20 db for L Amax. Til sammenligning var standardafvigelsen i togstøjopgaven i den 20. sammenlignende støjmåling 0,04-0,17 db for L den og 0,01-0,17 db for L max. Opgave C i den 20. sammenlignende støjmåling var dog langt mere simpel, idet der her var én togtype, én toghastighed og én linjekilde, der repræsenterede begge køreretninger. Togopgaven i den 22. sammenlignende støjmåling indbefattede 2 spor og 2 togtyper, hvoraf en del var gennemkørende og en del standsede ved stationen, med ændrede hastigheder undervejs på strækningen. Når disse mange parametre tages i betragtning er præcisionen for analyseresultaterne i Opgave C god. 24

25 Referencer [1] Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj Udredning fra Referencelaboratoriet, RL 20/96, december 1996, opdateret januar [2] Måling af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. [3] Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. [4] Måling af hørbare toner i støj, Orientering nr. 13 fra Referencelaboratoriet, maj [5] Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydeligheden af toner i støj, Orientering nr. 31 fra Referencelaboratoriet, februar [6] Toneanalyser den danske metode, Orientering nr. 47 fra Referencelaboratoriet, september [7] Togstøj ved stationer, Orientering nr. 50 fra Referencelaboratoriet, revideret juni Alle dokumenterne kan downloades fra 25

26 Appendix 1 Opgavebeskrivelse RL 06/15 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Appendix 2 Udskrift af regneark med resultater (udfyldt med de sande værdier) Dag Aften Nat Toneanalyse af tog Hz Hz db db db db db 0 / 5 db Lden LAmax Lden LAmax Lden LAmax Støjbelastning i skel 67,02 71,28 74,29 i forceret tomgang - 75,0 91,5-77,2 14,2 4,5 5 Støj ved togstation (Nord2000) 73,96 91,47 61,62 74,58 74,09 91,47 Opgave B (frivillig ekstraopgave) med analysebåndbredde 1,5 Hz (6 deltagere) 1,5 75,0 91,5-73,8 17,7 4,5 5 Sande værdier 22. sammenlignende støjmåling Deltager(e): Opgave A og B: 36 deltagere. Opgave C: 24 deltagere. Opgave A Støjbelastning Lr Opgave B Δfef f fc,krit Lp,tone Lp,støj,middel Lp,krit.bånd ΔLts Kriterieværdi Tillæg Opgave C Punkt R1 Punkt R2 Punkt R3 db-værdier angives med to decimaler. frekvens og db-værdier angives med én decimal. db-værdier angives med to decimaler. 32

33 Appendix 3 Afvigelser og princip for karaktergivning Sammenhængen mellem karakterer og afvigelser fra de sande værdier afhænger ifølge angivelserne i RL 20/96 [1] af eksemplernes sværhedsgrad. For 22. sammenlignende støjmåling er sammenhængen angivet i nedenstående tabel. Karakter L Aeq L pt og ΔL ts L den 5 0,0-0,2 0,0-0,4 0,0-0,2 4 0,3-0,4 0,5-0,7 0,3-0,4 3 0,5-0,7 0,8-1,2 0,5-0,7 2 0,8-1,1 1,3-2,0 0,8-1,1 1 > 1,1 > 2,0 > 1,1 Tabel 1 Sammenhængen mellem enkeltkarakterer og afvigelser fra de sande værdier i den 22. sammenlignende støjmåling [db]. Den mindste acceptable karakter er ifølge RL 20/96 karakteren 3. Den samlede bedømmelse for målingerne beregnes af: Samlet karakter = 0,5 gennemsnitskarakter + 0,5 laveste karakter Denne måde at beregne den samlede karakter på bevirker, at et enkelt dårligt resultat trækker forholdsvis meget ned. Dette skal ses i lyset af, at godkendte laboratorier, hvis måleresultater kan have store konsekvenser for samfundsinteresser og virksomheders økonomi, ikke kan tillade sig at lave fejl, heller ikke på enkeltresultater, som i visse tilfælde kan være afgørende. 33

34 Appendix 4 Deltagerne i den 22. sammenlignende støjmåling Deltagerne er nævnt i alfabetisk rækkefølge efter laboratoriets navn. Rækkefølgen er ikke den samme som ved resultatbehandlingen, hvor hver deltager har fået et nummer. 103 ApS René Hansen Østerbro Tommerup AkustikNet PV Palle Voss Lejrvej Værløse Alectia A/S Casper Villesholm Malis Teknikerbyen Virum Alectia A/S Christoffer Andreas Weitze Teknikerbyen Virum Arbejdsmiljøeksperten A/S Bo Plet Auktionsgade Esbjerg Arbejdsmiljøeksperten A/S Henrik Gliese Auktionsgade Esbjerg BP Støjmåling Bjørn Petersen Søndermarken Herning COWI A/S Anders Keld Rasmussen Vestre Stationsvej Odense C COWI A/S Hans Torben Foged Vestre Stationsvej Odense C COWI A/S John Michael Jørgensen Vestre Stationsvej Odense C COWI A/S Jørgen Vasehus Madsen Parallelvej Kgs. Lyngby COWI A/S Lars Find Larsen Vestre Stationsvej Odense C cp test a/s Morten B. Christensen Grønlandsvej Vejle Dansk Akustik Rådgivning Gustav Bruun Vedbysøndervej Slagelse DELTA Erik Thysell Venlighedsvej Hørsholm DELTA Jens E. Laursen Venlighedsvej Hørsholm DELTA Lars S. Søndergaard Agro Food Park Aarhus N dk-akustik aps Dimitar Ianev Gedevasevej Farum Eurofins Miljø A/S Per Andersen Ørnebjergvej Glostrup Sweco Danmark A/S, Acoustica Kenneth Grenaa Lillelund Dusager Aarhus N 34

35 Lloyd s Register Consulting Energy A/S René Smidt Lützen Strandvejen 104A 2900 Hellerup Midtconsult p/s Martin Leerbæk Pedersen Silkeborgvej Brabrand Moe A/S Anne Lin Enggaard Buddingevej Søborg Motorsportens Akustiklaboratorium Otto Dyrnum Idrættens Hus 2605 Brøndby NIRAS A/S Carsten Villsen Vestre Havnepromenade Aalborg NIRAS A/S Hans Kristian Drejer Åboulevarden Aarhus C NIRAS A/S Jesper Konnerup Åboulevarden Aarhus C NIRAS A/S Mark Aarup Mikaelsen Åboulevarden Aarhus C RAMBØLL Danmark A/S Henrik Sperling Kolding Åpark Kolding RAMBØLL Danmark A/S Jacob Storm Jørgensen Englandsgade Odense C RAMBØLL Danmark A/S Jens Duch Englandsgade Odense C RAMBØLL Danmark A/S Karl Grove Sørensen Englandsgade Odense C RAMBØLL Danmark A/S Ole Funk Knudsen Englandsgade Odense C SH Akustik Stig Martin Hansen Rosenvænget Haslev Tornhøj Måleteknik Jørgen Tornhøj Christensen Axel Juels Allé Ballerup Via Trafik Rune Appelt Rasmussen Søvej 13B 3460 Birkerød VM acoustics aps Ole Jacob Veiergang Skovgårdgade Aarhus C Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord Carsten S. Ryom Petersen Grøndalsvej 1C 8260 Viby J 35

36 Appendix 5 Indsendte resultater, afvigelser og karakterer Indsendte data 22. sammenlignende støjmåling Opgave A, tog i tomgang Opgave B, toner fra lokomotiv Opgave C, støj ved togstation Støjbelastning, L r Toneanalyse Punkt R1 Punkt R2 Punkt R3 Nr. Dag Aften Nat Δf f c,krit L p,tone L p,støj,middel L p,krit.bånd ΔL ts Kriterieværdi Tillæg L den L Amax L den L Amax L den L Amax 1 67,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,2 76,7 14,8 4,5 5,0 74,00 91,47 61,56 74,58 74,11 91, ,84 91,79 61,29 79,84 76,71 91, ,10 71,30 74,30 4,7 75,0 91,4 64,8 78,0 13,4 4,5 5,0 4 67,06 71,32 74,33 4,5 75,0 91,6 64,8 78,3 13,3 4,5 5,0 74,15 91,55 62,42 74,96 74,29 91, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 73,97 91,47 61,57 74,59 74,12 91, ,97 71,23 74,24 4,6 75,5 91,5 66,7 80,1 11,4 4,5 5,0 7 66,89 71,15 74,16 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 72,18 85,79 59,56 70,56 73,12 86, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 9 67,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 74,16 91,47 61,68 74,58 74,50 91, ,01 71,27 74,28 4,0 75,4 90,9 62,6 76,5 14,4 4,5 5,0 73,97 91,47 61,57 74,58 74,12 91, ,97 71,23 74,24 4,0 75,4 91,5 64,1 78,1 13,4 4,5 5,0 73,91 91,86 61,97 76,07 74,29 91, ,06 71,32 74,33 4,6 75,5 91,5 63,5 76,9 14,7 4,5 5, ,84 71,10 74,11 4,7 75,0 91,2 65,1 78,6 12,6 4,5 5,0 74,09 91,40 62,36 75,42 74,24 91, ,04 71,30 74,31 4,5 75,0 91,6 63,2 76,7 14,8 4,5 5,0 73,93 91,47 61,63 74,58 74,04 91, ,87 71,13 74,14 4,7 75,0 91,4 66,8 79,0 12,4 4,5 5,0 73,97 91,47 61,64 74,58 74,13 91, ,08 71,34 74,35 3,8 75,0 90,8 66,9 81,2 9,8 4,5 5,0 73,94 91,46 61,69 74,58 74,07 91, ,02 71,28 74,30 4,5 75,0 91,6 63,2 76,7 14,8 4,5 5,0 73,92 91,48 61,63 74,58 74,04 91, ,96 71,23 74,24 4,5 75,0 91,6 63,2 76,7 14,8 4,5 5,0 73,93 91,47 61,63 74,58 74,04 91, ,91 71,17 74,18 4,7 75,3 91,4 65,7 79,0 12,4 4,5 5,0 73,97 91,47 61,60 74,58 74,13 91, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 73,98 91,47 61,64 74,59 74,10 91, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5,0 73,94 91,47 61,66 74,59 74,04 91, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5, ,97 71,23 74,24 4,6 76,4 90,9 64,0 77,4 13,6 4,5 5,0 73,90 91,47 61,51 74,59 74,05 91, ,11 71,19 74,20 3,1 75,0 91,0 63,0 78,1 12,0 4,5 5, ,05 71,31 74,32 4,0 70,0 91,9 59,7 73,6 18,2 4,5 5, ,03 71,29 74,30 4,7 75,0 90,8 64,0 77,3 13,5 4,5 5,0 73,95 91,47 61,71 74,58 74,07 91, ,02 71,28 74,29 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5, ,02 71,28 74,28 3,8 75,0 91,6 64,1 78,4 13,2 4,5 5,0 74,21 91,47 61,65 74,59 74,24 91, ,03 71,29 74,30 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5, ,93 71,19 74,20 4,6 74,0 91,4 66,8 80,2 11,2 4,5 5, ,97 91,47 61,57 74,59 74,12 91, ,06 71,32 74,33 4,6 75,5 91,5 63,5 76,9 14,7 4,5 5, ,98 71,24 74,25 4,5 75,0 91,1 63,4 76,8 14,3 4,5 5,0 73,79 91,47 61,45 74,58 73,94 91, ,10 71,30 74,30 3,8 75,0 91,0 65,7 79,9 11,1 4,5 5, ,02 71,28 74,29 4,7 75,0 91,3 63,5 76,8 14,6 4,5 5,0 73,97 91,47 61,61 74,58 74,12 91, ,05 71,31 74,32 4,5 75,0 91,6 63,6 77,1 14,5 4,5 5, ,97 71,23 74,24 4,6 75,4 91,4 65,6 79,0 12,4 4,5 5,0 73,97 91,47 61,57 74,58 74,12 91, ,03 71,29 74,30 4,7 75,0 91,4 64,0 76,7 14,7 4,5 5,0 Besvarelse nr. 12 og 32 er parvist identiske, idet deltagerne var fra samme firma og var fælles om besvarelsen. 36

37 Afvigelser fra sande værdier Afvigelser 22. sammenlignende støjmåling Opgave A, tog i tomgang Opgave B, toner fra lokomotiv Opgave C, støj ved togstation Støjbelastning, L r Toneanalyse Punkt R1 Punkt R2 Punkt R3 Nr. Dag Aften Nat Δf f c,krit L p,tone L p,støj,middel L p,krit.bånd ΔL ts Kriterieværdi Tillæg L den L Amax L den L Amax L den L Amax 1 0,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,5 0,6 0,0 5,0 0,04 0,00-0,06 0,00 0,02 0,00 2 1,88 0,32-0,33 5,26 2,62 0,31 3 0,08 0,02 0,01 4,7 0,0-0,1 0,8-0,8 0,0 5,0 4 0,04 0,04 0,04 4,5 0,0 0,1 1,1-0,9 0,0 5,0 0,19 0,08 0,80 0,38 0,20 0,15 5 0,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 0,01 0,00-0,05 0,01 0,03 0,00 6-0,05-0,05-0,05 4,6 0,5 0,0 2,9-2,8 0,0 5,0 7-0,13-0,13-0,13 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0-1,78-5,68-2,06-4,02-0,97-5,21 8 0,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 9 0,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 0,20 0,00 0,06 0,00 0,41 0, ,01-0,01-0,01 4,0 0,4-0,6-0,7 0,2 0,0 5,0 0,01 0,00-0,05 0,00 0,03 0, ,05-0,05-0,05 4,0 0,4 0,0 0,9-0,8 0,0 5,0-0,05 0,39 0,35 1,49 0,20 0, ,04 0,04 0,04 4,6 0,5 0,0-0,3 0,5 0,0 5,0 13-0,18-0,18-0,18 4,7 0,0-0,3 1,4-1,6 0,0 5,0 0,13-0,07 0,74 0,84 0,15-0, ,02 0,02 0,02 4,5 0,0 0,1-0,5 0,6 0,0 5,0-0,03 0,00 0,01 0,00-0,05 0, ,15-0,15-0,15 4,7 0,0-0,1 1,8-1,8 0,0 5,0 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0, ,06 0,06 0,06 3,8 0,0-0,7 4,0-4,4 0,0 5,0-0,02-0,01 0,07 0,00-0,02-0, ,00 0,00 0,01 4,5 0,0 0,1-0,5 0,6 0,0 5,0-0,04 0,01 0,01 0,00-0,05 0, ,06-0,05-0,05 4,5 0,0 0,1-0,5 0,6 0,0 5,0-0,03 0,00 0,01 0,00-0,05 0, ,11-0,11-0,11 4,7 0,3-0,1 1,8-1,8 0,0 5,0 0,01 0,00-0,02 0,00 0,04 0, ,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0, ,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0-0,02 0,00 0,04 0,01-0,05 0, ,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 23-0,05-0,05-0,05 4,6 1,4-0,6 0,2-0,6 0,0 5,0-0,06 0,00-0,11 0,01-0,04 0, ,09-0,09-0,09 3,1 0,0-0,5 0,8-2,3 0,0 5,0 25 0,03 0,03 0,03 4,0-5,0 0,4-3,6 4,0 0,0 5,0 26 0,01 0,01 0,01 4,7 0,0-0,7 0,1-0,7 0,0 5,0-0,01 0,00 0,09 0,00-0,02 0, ,00 0,00 0,00 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 28 0,00 0,00-0,01 3,8 0,0 0,1 1,2-1,0 0,0 5,0 0,25 0,00 0,03 0,01 0,15 0, ,01 0,01 0,01 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 30-0,09-0,09-0,09 4,6-1,0-0,1 3,0-3,0 0,0 5,0 31 0,01 0,00-0,05 0,01 0,03 0, ,04 0,04 0,04 4,6 0,5 0,0-0,3 0,5 0,0 5,0 33-0,04-0,04-0,04 4,5 0,0-0,4-0,4 0,1 0,0 5,0-0,17 0,00-0,17 0,00-0,15 0, ,08 0,02 0,01 3,8 0,0-0,6 2,7-3,1 0,0 5,0 35 0,00 0,00 0,00 4,7 0,0-0,2-0,4 0,4 0,0 5,0 0,01 0,00-0,01 0,00 0,03 0, ,03 0,03 0,03 4,5 0,0 0,1-0,1 0,3 0,0 5,0 37-0,05-0,05-0,05 4,6 0,4-0,1 1,8-1,8 0,0 5,0 0,01 0,00-0,05 0,00 0,03 0, ,01 0,01 0,01 4,7 0,0-0,1-0,5 0,5 0,0 5,0 Besvarelse nr. 12 og 32 er parvist identiske, idet deltagerne var fra samme firma og var fælles om besvarelsen. 37

38 Karakterer Karakterer 22. sammenlignende støjmåling Opgave A, tog i tomgang Opgave B, toner fra lokomotiv Opgave C, støj ved togstation Støjbelastning, L r Toneanalyse Punkt R1 Punkt R2 Punkt R3 Nr. Dag Aften Nat Δf f c,krit L p,tone L p,støj,middel L p,krit.bånd ΔL ts Kriterieværdi Tillæg L den L Amax L den L Amax L den L Amax Besvarelse nr. 12 og 32 er parvist identiske, idet deltagerne var fra samme firma og var fælles om besvarelsen. 38

21. sammenlignende støjmåling

21. sammenlignende støjmåling 21. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 27 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

19. sammenlignende støjmåling

19. sammenlignende støjmåling 19. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 24 Rev. 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

18. sammenlignende støjmåling

18. sammenlignende støjmåling 18. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 22 Rev. 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

17. sammenlignende støjmåling

17. sammenlignende støjmåling 17. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 20 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, GTS

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Bits og bytes i miljøforvaltningen nye roller, nye muligheder Tricks, teknologi og virkelighed Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Støjrådgiverens bud på fremtiden 9. juni 2016 Hotel

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydeligheden af toner i støj Orientering nr. 31 Torben Holm Pedersen/JK/lm 2001-02-06 FORSLAG TIL REVISION AF NUVÆRENDE

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Måling af gadestøj i Helsingør

Måling af gadestøj i Helsingør Helsingør Kommune Morten Jepsen Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stengade 72 3000 Helsingør 19. juni 2015 xx/xx ERT/CB/ilk Ref. 15-0771-1 Måling af gadestøj i Helsingør Tilbud 15-0771-1 I henhold

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 57-2010 Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej 6-8, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-290515. Sider inkl. denne: 9 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveau på Erhvervspark Silkeborg. Erhvervspark Silkeborg, Randersvej

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere