Jeg fandt derfor anledning til at iværksætte nærværende konkrete egen driftsundersøgelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg fandt derfor anledning til at iværksætte nærværende konkrete egen driftsundersøgelse."

Transkript

1 Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningens Direktion Rådhuspladsen København V Sendt med Sikker e-post, forvaltningens j.nr Sagsnr Dokumentnr Ved brev af 21. maj 2012 iværksatte jeg en konkret egen driftundersøgelse af, om medarbejderne i Københavns Kommune i tilstrækkeligt omfang er informeret om anvendelsen af sikker e-post af Koncernservice, som leverer rådgivning og administration inden for it til medarbejderne i Københavns Kommune. Koncernservice varetager som led i disse opgaver Kundecenteret, som dels vejleder brugerne ved spørgsmål om it, og dels driver brugerportalen. Baggrunden for undersøgelsen var en henvendelse hertil fra en borger, som klagede over at have modtaget en indeholdende personfølsomme oplysninger, uden at reglerne om sikker digital kommunikation var overholdt. Denne klage er fortsat under behandling hos Borgerrådgiveren. Baggrunden for undersøgelsen var endvidere, at jeg i forbindelse med min besvarelse af borgerens henvendelse ved brug af sikker blev opmærksom på flere forhold, som gav anledning til bekymring for sikkerheden i anvendelsen af sikker e-post til fremsendelse af personfølsomme oplysninger i Københavns Kommune generelt. Jeg fandt derfor anledning til at iværksætte nærværende konkrete egen driftsundersøgelse. I forbindelse med iværksættelsen skrev jeg den 21. maj 2012 blandt andet følgende til forvaltningen: Det forekommer mig således, i forbindelse med anvendelse af Brugervejledning Sikker e-post (edag2), at brugervejledningen flere steder er uhensigtsmæssigt formuleret, og kan give anledning til misforståelser for brugerne, idet det fremstår som valgfrit om afsendelse af sikker e-post skal ske med digital underskrift og kryptering. Som eksempel herpå kan der henvises til det indledende afsnit på side 1 i brugervejledningen: Digital underskrift og kryptering Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon EAN nummer

2 Når man anvender certifikater til sikker e-post, er det muligt at vælge, om der kun skal sendes med signatur eller med både digital underskrift og kryptering. Kun digital underskrift: Giver modtageren af en meddelelse garanti for, at den kommer fra den person, som påstår at have sendt den (= autenticitet) og sikkerhed for, at en modtaget meddelelse er identisk med den meddelelse, som afsenderen sendte (= integritet). Digital underskrift + kryptering: Som ovenfor + sikkerhed for, at ingen uvedkommende kan få kendskab til meddelelsens indhold (fortrolighed). Som eksempel herpå kan der endvidere henvises til side 4 og 5 i brugervejledningen, hvor der fremgår følgende vedrørende fremsendelse af sikker post til borgeren: 2. Afsendelse af sikker mail fra myndigheden til en borger. 3. Efter at brevet er blevet udarbejdet vælges sikker postkasse i Drop Down boksen Edag2 postkasse. Edag2 Postkassen vil være den afsender der fremsender e-posten og der vil blive anvendt det certifikat der er tilknyttet afsenderen til denne e-post. Side 2 af 11

3 Hvis man ønsker e-post digitalt underskrevet trykkes på Digital Signatur, Knappen ændrer udseende til, når den er aktiveret. hvis man ønsker e-posten digitalt krypteret dvs. beskyttet så kun modtageren kan læse e-posten så trykkes på Kryptering., når den er aktive- Knappen ændrer udseende til ret. Ved anvendelse af sikker post i menuen i Outlook i den af Koncernservice valgte løsning, blev jeg i forbindelse med fremsendelse af sikker til borgeren endvidere opmærksom på, at menupunktet sikker post og den tilhørende Drop Down boks, hvori det vælges om en meddelelse skal sendes med digital signatur og krypteret, forsvinder efter nogle få minutters forløb. En af mine medarbejdere fik ved telefonisk henvendelse til Koncernservice oplyst, at Koncernservice er opmærksom på fejlen, men at den tidligst vil blive rettet efter sommerferien. Jeg fik endvidere oplyst, at det ikke er muligt at sende en som sikker post når menupunktet sikker post og Drop Down boksen er forsvundet fra den konkrete mail. Dette er gældende, selv om det er valgt at sende en som sikker post inden menupunktet sikker post og Drop Down boksen forsvinder. Dette indebærer, at en kun sendes som sikker post, såfremt afsendelse sker inden Drop Down boksen forsvinder og brugere modtager ikke nogen advarsel om at en ikke længere kan sendes som sikker. Side 3 af 11

4 I forbindelse med iværksættelsen bad jeg særligt forvaltningen om at tage stilling til følgende spørgsmål: Hvor længe har Koncernservice, Københavns Kommune været opmærksom på menupunktet sikker post og Drop Down boksens delvist manglende funktionalitet? Hvad har Koncernservice, Københavns Kommune gjort for at gøre medarbejdere i kommunen opmærksom på problemet? Hvad er udsigterne for at problemet afhjælpes? Om mine betragtninger om Brugervejledning Sikker e-post (edag2), giver anledning til overvejelser? Jeg modtog ved af 19. juni 2012 svar fra Økonomiforvaltningen af den 12. juni Af svaret fremgår blandt andet følgende: Koncernservice har til ovenstående specifikke spørgsmål, følgende svar: Ad 1) Fejlen er ikke tidligere meldt ind til Koncernservice, men KS Systemejer havde ved et tilfælde, et par dage før fejlen blev indmeldt af Borgerrådgiverens medarbejder i maj 2012, identificeret fejlen. Ad 2) Systemejer i Koncernservice har orienteret forvaltningernes deltagere i Digitalt Kommunikationsforum, samt efter at sagen er rejst af Borgerrådgiveren, indrykket følgende tekst på KKnet siden Sikkerpost DigitalPost SecureBusinessMail : OBS! Der er konstateret en fejl i Sikkerpost fanen i Outlook. Sikkerpost fanen, kan efter en tid med inaktivitet på Outlookklienten forsvinde. Fejlen er bestilt rettet hos leverandøren og forventes rettet og udrullet i august. Det er vigtigt, ved afsendelse af sikkerpost, at du sikre dig, at fanen og knapperne er synlige og aktiverede. Er dette ikke tilfældet, er du nødt til at starte forfra. Det kan anbefales, at du først aktiverer knapperne umiddelbart inden afsendelse af den sikre post, eller evt. bruger den gamle metode med #k-koderne# i emnefeltet. Ad 3) Fejlen er meldt til systemleverandøren, og vil efter udbedring og test, blive udrullet på Københavns Kommunes Pc ere. Dette forventes at kunne ske medio august. Side 4 af 11

5 Ad 4) Brugervejledningen der refereres til er udarbejdet af KS systemejer og beskriver systemets funktionaliteter, herunder muligheden for at vælge om forsendelsen skal ske signeret, krypteret eller begge dele. Vejledningen beskriver de muligheder der er i systemet, og har ikke til formål at sætte retningslinjer for hvordan sagsbehandlerne i forvaltningerne overholder gældende lovgivning, kanalstrategi og/eller andre politikker vedr. kommunikation mellem forvaltning og borger. Indtil eventuelle tværgående fælles standarder for digital kommunikation er implementeret, er det den enkelte forvaltning, som skal udarbejde reglerne for brugen af de værktøjer der stilles til rådighed. På baggrund af de i undersøgelsen rejste spørgsmål og svaret fra Økonomiforvaltningen forekommer det mig mest hensigtsmæssigt at opdele min undersøgelse i en del om kommunikation vedrørende driftsforstyrrelser, og en del om ansvaret for udarbejdelse af brugervejledninger. Kommunikation vedrørende driftsforstyrrelser: Af Økonomiforvaltningens brev af 12. juni 2012 fremgår det, at systemejer har orienteret forvaltningernes deltagere i Digitalt Kommunikationsforum om, at der er konstateret fejl i sikkerpost fanen i Outlook. Af brevet fremgår det endvidere, at der efter min iværksættelse af nærværende undersøgelse er informeret om fejlen på KKnet. Det er fra Koncernservice oplyst, at Digitalt Kommunikationsforum er et forum nedsat af kommunens itchefer, og at der mindst er tilknyttet én medarbejder fra hver forvaltning. Der findes ikke umiddelbart tilgængelig viden om kommissorium eller sammensætningen af Digitalt Kommunikationsforum på KKnet. Den overordnede lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger findes i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. De overordnede retningslinjer for varetagelsen af digital sikkerhed i Københavns Kommune findes i It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune og Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune som begge er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Spørgsmålet om kommunikation vedrørende driftsforstyrrelser, er ikke reguleret i disse retningslinjer. Koncernservice har udarbejdet en intern skrivelse om procedure for information til brugere, bestillere mv. ved nedbrud som findes på KKnet. Skrivelsen behandler også spørgsmålet om driftsforstyrrelser. Side 5 af 11

6 Proceduren er udateret, men må forudsættes at være gældende, da den er tilgængelig på hjemmesiden. Koncernservice har i skrivelsen opregnet procedurer for kommunikation ved driftsforstyrrelser. Procedurerne indeholder en graduering af alvorligheden af driftsforstyrrelsen, således at procedure 1 anvendes ved de mindst alvorlige driftsforstyrrelse, mens procedure 5 anvendes ved de mest alvorlige driftsforstyrrelser: 1. Tekniker fra Servicedesk eller fagenhed lægger besked på Broadcast ved kendskab om driftsnedbrud. Den pågældende tekniker eller Incident manager opdaterer løbende broadcast, typisk med 2 4 timers interval. 2. Incidentmanager vurderer, om hændelsen er af et sådant omfang, at der skal besked på telefonslusen. Dette gælder typisk hændelser med mange berørte brugere. 3. Incidentmanager sender mail til bestillerne hvis hændelsen er længerevarende, kritisk og/eller berører mange brugere. Orientering vil normalt ske ved større nedbrud af kundevendte systemer. Mail kan evt. erstattes med SMS-tjeneste 4. Incidentmanager vurderer hvorvidt nyhed / it-driftsstatus skal lægges på kundeportalen 1. Dette sker typisk ved større nedbrud, der berører mange brugere på tværs af forvaltningerne. Med nyheden sendes et link til bestillerne. 5. Ved nyhed på kundeportalen tilgår der mail til forvaltningernes webredaktører med opfordring til at linke til forvaltningernes intranet hvis webredaktørerne skønner at nyheden er relevant. Overordnet fremgår det af proceduren, at det er baseret på en individuel vurdering af driftsforstyrrelsens omfang og alvor, herunder hvor mange brugere der er berørt af driftsforstyrrelsen, hvilken konkret procedure der anvendes til kommunikation ved driftsforstyrrelser. Således som jeg læser brev fra Koncernservice til mig af 12. juni 2012, er ingen af de procedurer for kommunikation ved driftsforstyrrelser, som fremgår af skrivelsen Procedurer for information til brugere, bestillere mv. ved nedbrud, anvendt i forbindelse med Koncernservices konstatering af en, efter min vurdering ganske alvorlig fejl i sikkerheden ved afsendelse af sikker e-post. Min baggrund for at betragte den aktuelle fejl som en alvorlig fejl er, at fejlen medfører høj risiko for, at der sendes personfølsomme oplysninger fra kommunens medarbejdere uden at reglerne om fortrolig behandling af personoplysninger i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen er overholdt. 1 Jeg lægger til grund, at den omtalte kundeportal, fra den 15. december 2011 er identisk med brugerportalen. Side 6 af 11

7 Jeg må således konstatere, at Koncernservice ikke anser fejlen i Sikkerpost fanen i Outlook for omfattet af Procedurer for information til brugere, bestillere mv. ved nedbrud. Henset til den forholdsvis vage og uklare definition af begrebet nedbrud, har jeg ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtalt kritik af dette. Det er ikke muligt for mig på det foreliggende grundlag at vurdere, hvorvidt de skridt som Koncernservice har iværksat for at informere om fejlen i praksis er tilstrækkelige, herunder fordi det indebærer en nærmere undersøgelse af hvorledes informationen spredes i de enkelte forvaltninger. Jeg må lægge til grund, at Koncernservice på baggrund af samarbejdet med forvaltningerne har skønnet, at det var effektivt, hvorfor jeg ikke har fundet tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik heraf. Jeg må dog indskyde, at jeg har mine tvivl om, hvorvidt informationen er nået ud til alle eller hovedparten af relevante medarbejdere i kommunen. Det er imidlertid min opfattelse, at Koncernservice straks ved konstateringen af fejlen burde have iværksat skridt til på relevant og effektiv måde at orientere om fejlen. Jeg finder det beklageligt, at det ikke skete straks. Jeg anbefaler på denne baggrund, at Koncernservice udarbejder retningslinjer for, hvordan sådanne systemfejl, som forøger risikoen for it-sikkerhedsbrud, formidles hurtigt og effektivt. Jeg beder om underretning om, hvad min anbefaling giver anledning til. Jeg har ikke bemærkninger i forhold til de skridt, der er taget, i forhold til at afhjælpe den konkrete driftsforstyrrelse, da disse umiddelbart forekommer mig hensigtsmæssige. Jeg har ikke herved taget stilling til, om Koncernservices skrivelse: Procedurer for information til brugere, bestillere mv. ved nedbrud er tilstrækkelig til at sikre tilfredsstillende information til brugerne ved alvorlige driftsforstyrrelser. Ansvar for at udarbejde korrekte brugervejledninger og den konkrete vejledning De overordnede retningslinjer for varetagelsen af digital sikkerhed i Københavns Kommune findes, som ovenfor nævnt, i Itsikkerhedspolitik for Københavns Kommune og Regulativ for itsikkerhed i Københavns Kommune som begge er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Side 7 af 11

8 It-sikkerhedspolitik og regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune fastlægger blandt andet følgende om ansvar og organisering: - at It-sikkerhedsfunktionen fører det daglige tilsyn med overholdelsen af kommunens sikkerhedsbestemmelser og koordinerer kommunens it-sikkerhedsarbejde på vegne af Økonomiudvalget - at Direktionen inden for eget forvaltningsområde har ansvaret for fastlæggelse af it-sikkerhedsniveauet, for gennemførelse af risikovurderinger, og for iværksættelse af foranstaltninger som er nødvendige for at opnå en tilstrækkelig it-sikkerhed - at Direktionen inden for eget område udpeger en ledelsesrepræsentant til at varetage koordineringen med Koncernservice og sikre, at der træffes de nødvendige itsikkerhedsmæssige beslutninger indenfor området - at Direktionen indenfor eget område udpeger en systemejer samt en stedfortræder for hvert it-system. For de fællessystemer som Koncernservice er ansvarlig for udpeger Direktionen for Koncernservice en systemejer. Systemejeren er ansvarlig for et it-systems funktionalitet, opbygning, anvendelse og sikkerhedsløsning samt for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af it-systemet og de person- og værdioplysninger der er indeholdt heri. Systemejeren skal endvidere sikre at der udarbejdes procedurer for driftsafviklingen. - at Direktionen for Koncernservice skal udpege en it-ansvarlig og en stedfortræder for denne. Den It-ansvarlige skal sikre, at opbygning og anvendelse af kommunens it-platform, driftsmiljø og kommunikationsforbindelser er i overensstemmelse med de it-sikkerhedsmæssige krav. - at Koncernservice udgør et selvstændigt it-sikkerhedsområde under Økonomiforvaltningen, og at Koncernservice på vegne af forvaltningerne skal varetage systemejerskabet for fællessystemer. - at der skal etableres et udvalg for it-sikkerhed som har til opgave at drøfte it-sikkerhedsmæssige forhold. Koncernservice er systemejere på Microsoft Exchange, Sikkerpost (SMB) og DigitalPost (DKAL). Systemejere defineres i Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune som den medarbejder der har ansvaret for det pågældende it-systems sikkerhedsløsning, opbygning, anvendelse og for beskyttelse af de oplysninger, der indgår i systemet. På KKnet findes en Opgavebeskrivelse for systemejer som angiver de vigtigste opgaver, som direkte eller indirekte følger af Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune. Side 8 af 11

9 Af denne opgavebeskrivelse fremgår det, at systemejeren blandt andet har ansvaret for, at der foreligger skriftlig opdateret brugervejledning. Det fremgår nærmere under bilaget specifikation af systemdokumentation, at en del af systemdokumentationen er en brugervejledning. Brugervejledningen beskrives som en skriftlig beskrivelse af, hvordan brugerne betjener systemets forskellige funktioner fra start/inddata til slut/uddata. Økonomiforvaltningens Direktion har i brev af 12. juni 2012 blandt andet skrevet følgende til mig: Ad 4) Brugervejledningen der refereres til er udarbejdet af KS systemejer og beskriver systemets funktionaliteter, herunder muligheden for at vælge om forsendelsen skal ske signeret, krypteret eller begge dele. Vejledningen beskriver de muligheder der er i systemet, og har ikke til formål at sætte retningslinjer for hvordan sagsbehandlerne i forvaltningerne overholder gældende lovgivning, kanalstrategi og/eller andre politikker vedr. kommunikation mellem forvaltning og borger. Indtil eventuelle tværgående fælles standarder for digital kommunikation er implementeret, er det den enkelte forvaltning, som skal udarbejde reglerne for brugen af de værktøjer der stilles til rådighed. Jeg forstår indholdet af ovennævnte svar således, at det er forvaltningens opfattelse, at det er den enkelte forvaltnings ansvar at udarbejde vejledninger for lovlig anvendelse af systemer, hvor Koncernservice er systemejer. Jeg må desuden forstå, at den brugervejledning, som er udarbejdet af Koncernservice, alene er tænkt som en beskrivelse af, hvordan brugerne betjener systemets forskellige (tekniske) funktioner, og at vejledningen ikke har til formål at sætte retningslinjer for, hvordan sagsbehandlerne i forvaltningerne overholder gældende lovgivning, kanalstrategi og/eller andre politikker vedr. kommunikation mellem forvaltning og borger, idet dette efter Koncernservices opfattelse må fastlægges af de enkelte forvaltninger. Jeg forstår principperne bag denne beskrivelse af opdelingen i Koncernservices hhv. forvaltningernes ansvarsområder (som jeg ikke i denne sammenhæng har bemærkninger til). Uagtet den formelle ansvarsfordeling i kommunen, som den måtte være fastlagt af lovgiver eller Borgerrepræsentationen eller udviklet af forvaltningerne over tid, har jeg imidlertid ikke kendskab til nogen regel, instruks eller lignende, som forhindrer Koncernservice i at indtænke fælles formål i en sådan funktionsvejledning, herunder de tværgående gældende rammer som kommunen er underlagt, f.eks. ufravigelige lovgivningsmæssige rammer. Side 9 af 11

10 Jeg går da også ud fra, at Økonomiforvaltningen er enig med mig i, at de brugervejledninger, der stilles til rådighed for brugerne af systemerne, naturligvis skal være i overensstemmelse med ufravigelige krav i relevant gældende lovgivning og med Borgerrepræsentation vedtagne politikker, også selv om (hoved)ansvaret for overholdelsen ligger andre steder i kommunen. Jeg bemærker desuden, at It-sikkerhedsfunktionen, som blandt andet har til opgave at føre tilsyn med it-sikkerheden og at tilrettelægge informations- og uddannelsesaktiviteter for medarbejdere, der varetager kommunens it-sikkerhedsfunktioner, er forankret i netop Koncernservice. Jeg mener derfor, at det beror på en vildfarelse, at Koncernservice tilsyneladende arbejder ud fra en forestilling om, at ressortfordelingen kan begrunde en ansvarsfralæggelse, når det kommer til korrekt information om it-sikkerhedsspørgsmål. Jeg finder det beklageligt, at Koncernservice og Økonomiforvaltningen har denne opfattelse. Jeg finder i det konkrete tilfælde, at det er en fejl, når Koncernservice blandt andet har valgt under overskriften Afsendelse af sikker mail fra myndigheden til en borger at beskrive tekniske løsninger (f.eks. ukrypteret e-post), som ikke er lovlige i forbindelse med sikker post. Uagtet, at systemet er i stand til at udføre en sådan handling, vil dette nemlig ikke udgøre sikker e-post i sikkerhedsbekendtgørelsens forstand, hvorfor denne løsning ikke må anvendes ved elektronisk forsendelse af personfølsomme oplysninger. Jeg mener desuden, at det er urealistisk at forvente, at de (formentlig mange) medarbejdere, som gør brug af vejledningen, indser, at den ikke kan anvendes efter sit indhold, men skal suppleres med forvaltningernes egne vejledninger, som måtte eller ikke måtte være udarbejdet. Dette understøttes yderligere af, at der i Københavns Kommunes og internetpolitik henvises til denne vejledning. Vejledningen er efter min opfattelse vildledende og udgør i sig selv en sikkerhedsrisiko, hvilket jeg finder kritisabelt. Jeg henstiller på denne baggrund til Koncernservice om at omformulere vejledningen, så den ikke er i risiko for at vildlede brugerne til at anvende usikker post ved elektronisk kommunikation af personfølsomme oplysninger. Jeg henviser til mit brev af 21. maj 2012 og gennemgangen af vejledningen dér. Jeg beder om underretning om, hvad min henstilling giver anledning til. Side 10 af 11

11 Jeg har ved mit brev af dags dato orienteret borgeren, som gav mig anledning til denne undersøgelse, dels om forvaltningens svar og dels om min udtalelse. Med venlig hilsen Johan Busse Borgerrådgiver / Rikke Gredal Jurist Side 11 af 11

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BORGERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen

Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen Sendt pr. mail d.d. 16-11-2016 Sagsnr. 2016-0000426 Dokumentnr.

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Ajourført september 2016 I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html,

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html, Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Att.: Mette Haagensen Sendt med Digital Post til CVR 10390214 19. maj 2016 Vedrørende LLO Horsens' liste over ejendomme Datatilsynet Borgergade

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

REGULATIV FOR IT-SIKKERHED

REGULATIV FOR IT-SIKKERHED REGULATIV FOR IT-SIKKERHED Kapitel 1 - Anvendelsesområde og formål 1. Styringen af informationssikkerheden i Hovedstadens Beredskab er beskrevet i en it-sikkerhedshåndbog, som indeholder: It-sikkerhedspolitikken:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Sendt som e-mail Socialcenter Københavns overholdelse af sagsbehandlingsfrister i sager om økonomiske hjælp til tandbehandling og sygebehandling

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER BILAG

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER BILAG SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE 7

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-0284-0164 Dok.: 1378944 Kære statsrevisorer Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes

Læs mere

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 3 HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF. 33 66 14 00 E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK WWW.BORGERRAADGIVER.KK.DK HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr

Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard. Sagsnr Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-97660 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler

Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler Acadrenr. 15/27563 Bilag 5. Leverandør erklæring om tavshedspligt ITsikkerhedsregler og persondataloven for Helsingør Kommune Indledning / Introduktion It-sikkerhedsaftale med ekstern part som følger af

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BOR- GERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER BILAGSRAPPORT

LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BOR- GERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER BILAGSRAPPORT LOGNING AF ELEKTRONISK SAGSBEHANDLING OG BOR- GERES ADGANG TIL INDSIGT I OPLYSNINGER BILAGSRAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 26-09-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens j.nr

Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens j.nr Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Direktionen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail til suf@suf.kk.dk 03-09-2010 Sagsnr. 2010-120428 Vedrørende hjemmehjælper som glemte at lukke for gassen hos 85-årig, forvaltningens

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker.

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker. DPG Brugervejledning Indhold Formål... 1 Generelt om DPG og hvordan det virker... 1 Send sikker mail... 3 Hvad sker der, hvis du ikke kan sende sikkert?... 4 Sådan sender du til et CVR eller CPR nummer...

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune

Informationssikkerhedspolitik. Frederiksberg Kommune Informationssikkerhedspolitik Frederiksberg Kommune Indledning Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for beskyttelse af information i Frederiksberg Kommune. Kommunen behandler oplysninger

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vedrørende Borgerrådgiverens iværksættelse af konkret egen drift undersøgelse om sagsbehandling

Vedrørende Borgerrådgiverens iværksættelse af konkret egen drift undersøgelse om sagsbehandling Borgerrådgiveren Børne- og Ungdomsforvaltningen Direktionen Er sendt pr. mail til: buf@buf.kk.dk Ledelsessekretariat@buf.kk.dk 22-03-2013 Sagsnr. 2013-14016 Dokumentnr. 2013-185128 Vedrørende Borgerrådgiverens

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

BORGERRÅDGIVERUDVALGET

BORGERRÅDGIVERUDVALGET INDSTILLING 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 1 2. Meddelelser fra formanden J.nr. BOR 60/2010 2 3. Borgerrådgiverens status J.nr. BOR 61/2010 Mundtlig status Borgerrådgiveren giver løbende

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere