Risø-M-[ 1 7' A. E.K.Risø. Title and authors) 15 peges + table«-4- <* illustrations. Copies to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risø-M-[ 1 7' A. E.K.Risø. Title and authors) 15 peges + table«-4- <* illustrations. Copies to"

Transkript

1 A. E.K.Risø Title and authors) Risø-M-[ 1 7' Date,.::'.! 9?^ Department or group ATOMKRAFTVÆRKERNES STORE STALKOKFONE: If V*»; af Arved Nielsen Group's own registration numbers) 15 peges + table«-4- <* illustrations Copies to I meget brede træk gennemgås i^n r.uvser^r.de situation vedrurer.de kontrol med 5=t-* "k o rtx one: '»rf sikkerhed. For at giv et indtryk af hvordan r* 7!* konstruktioner i almindelighed kan havarere ger.r.etr.- gås nogle af de mest kendte havarier gennem de senere ar, ligeledes nævnes de forholdsregler, man bruger for at undgn lignende tilfalde fremover I den forbindelse er i et afsnit stu:- npr.-dbrudproblem berart. Begrebet havarisandsynl:ghed beskrives i fnrr -'del se med de store krav, der stilles til nukl re anlæg. Derefter gennemgås en række muligheder for at nedbringe havarisandsynligheden. Det forklares hvorfor overdimensionering ikke er nogen brugbar nåd«, men metoder til kontrol under fremstilling og under drift gennemgas. Herunder fremlægge.«brudmekanikker.8 grundlag på simpel made for at belyse sammenhængen mellem defekt, belastning og stålets sejhed, idet denne sammenhæng er bestemmende for havarisandsynligheden. Trykprøvningens betydning omtales. Til slut rurvnes et par muligheder for at undgå at lade de nukleare reaktioner foregå i en ståltrykbeholder. i ATSilaM«oa r«qu«rt from tb«library of th«danish AsocBic Tun fy Coamiaølon (Ato»«n«rglkox»miaaio«i«na WMHMk). Itt*#,»K-4G00 R<wWld«, Denmark»i (ff) H»I 01, «rt. **4. ti t ^^AMBBspvvåSifiøøQaaavBBBV««««««««««««««««*«««««"

2 -2- iwbolos>cbnai«m Alalndtlif*»tilkom t mationer«havarier Stela apredbnidproblea BaTarieandaTnllgheaer Diaeaaioaorias Kontrol under freaatillibg- Prrrniag Kontrol ander drift Hvorfor atalbeholder? ISM 87 5M ejo* J

3 -? - I letvandsreaktorernes omfattende stslkonstruktioner er trykbeholderen, som rummer reaktorkernen, målet for den starste opmærksomhed bide fra tilskuerne og aktererne, alle fordrer sikkerhed mod havari, tilskuerne frygter den indespærrede radioaktivitet, aktererne har yderligere den plag«, at trykbeholderen er den komponent, der er vanskeligst at indpasse i byggeprogrammer og hvis svigten giver sterst produktionstab. Håndtering af store energimmngder i lukkede beholdere, er ikke enestående for atomkraft. I dampkraftvmrker til fossilt brændsel som kul og olie kan man have overbeholdere af anselige dimensioner beregnet til højere tryk og temperatur end»an normalt anvender i atomkraftreaktorer. Ligeledes bruger man til visse kemiske processer i f.eks. raffinaderier reaktionstanke af etoredimensioner og til overordentlig høje tryk. Det er altså Ikke noget sensationelt nyt at skulle konstruere trykbeholdere til atomkraftværker. Det nye ligger i de krav, man stiller til sikkerheden mod havari. Almindelige stålkonstruktioners havarier. Det hmnder, at almindelige stålkonstruktioner havarerer under forudsete driftsbetingelser på grund af fejl i konstruktionen. I man^e til falde er felgerne af havarier kun af ekoncmisk art, og man kan da re?ne ud, hvor Meget det lenner sig at ofre for at ege sikkerheden. F.eks. bil*r bliver nappe samlet med al for stor hensyntagen til en lav havarisandsyilighed, og visse komponenters svigten kan dog have mere end økonomisk betydning. Når store stålkonstruktioner havarerer under dramatiske omstændigheder, bliver de?cr. c tand for grundig analyse og diskuteres verden over f eksperter. De mest kendte eksempler på sådanne havarier gennem de senere år er: Olielagertank, Sterbmkvcrket, Danmark. In kold morgen i februar 1959 blev en lille revne i nedernte kant sf en plade i nederste rang udgangspunkt for et spredt brud, der aoaentant delte lagertanken 1 to dele, der sank sammen uden om indholdet af tung brændselsolie, derefter sank dette sammen som en klog nasse, og en del skvulpede langsomt ud af tankgraven og beskadigede omliggende bygninger og

4 > - materiel. Hevnen var opstået son felge af grov kolddeforaatioa oder klipning af pladekanten på stålvmrkat, og sitastioæa var foraarret af varmepåvirkningen ved svejsningen af kantsansen mellea aunt og naéerste rang. Der indfertes efter dette havari nye regler for svejsning af lagertanke og specielt oa tilberedning af pladekanter, og ligand* sitnationer kan ikke gentages nar reglerne felges. KingB Bridge, Melbourne, Australien. I 1962 oa formiddagen den lo. juli opdage ile aan, at et fag af den looo a lange, aeget svare vejbro var sunket en fod, da et Vf ton* tungt lastvognstog havde passeret broen. Der var i.prede brad gennem hver af de * pladejernsdragere af 3o a langde, soa bar faget. Bruddene var ret ensartede, to brud i hver drager forårsaget af ganske lange revner fra de to svejsesemme mellem enderne af en laael og flangen. En prominent kommission blev til sndereegelee sf havariet nedsat af Australiens premierminister. Broen var ensket dlaenaioneret for hejstyrkestål, stilvarkerne havde naret Ustankeligheder ved at skulle levere stål.til de givne specifikationer, og dele af broen var derefter blevet dimensioneret for bledt stil og svejseforskriftenie fastlagt derefter. Det lykkedes alligevel stålvarket at fremstille stilet æd hej flydefranse. Broen blev dog ikke dimensioneret oa eller svejseferskriftens* madret. Hejstyrkeetål kan imidlertid ikke uden vider* svejses soa oa det var bledt stål, og i de hårde overgangssoner opstod revner, soa fart* til konntroktionens havari, I dette tilfalde er der altså tale oa aanglende onhu og kontrol og navnlig manglende kommunikation aellaa parten*. Ham kan drag* den slutning, at en omhyggelig og centralt styret kontrol er nedvendig, hvis lignende tilfælde skal kunne undgås. Ammoniakkonverter, Wolverhampton, England, En amooniakkonverter er en stor trykbehouer til saft* store tryk. Denne beholder blev prevebelastet efter frematllunaen» I9É5, «en sprængtes inden det Beregnede preretryk var nået. BraMet war»vervsjena* spradt og udgik fra en eller to amt revner i det store, smedede flangestykke af lerlegeret stil tat ved en svejsesaa. tlndereegelser viste, at der omkring revnen var et omride æd starlet foreget chroainthold på grund af sejring, dette oartde havde ringe sejhed c; spredt brud kunne opstå. Det er vanskeligt st undgå sejringer i store, smedede emner; æn renerne burde i tide vare konstateret ved omhyggelig prevning, og for evrigt ville en ære omhyggelig varmebehandling efter svejsningen have bedret forholdene betydeligt. Ha skete spraagningen under prevebelsstningen med koldt vand og demon*trade for så vidt prsvebelastaingens berettigelse; under drift havde beholderen varet vara, og spredt brud ville da nmppe vare opstået fra en lille revn*. Overbeholder, Cockentie Foner Station, Scotland. In overbeholder i et kedelanlag til fyring med olie eller kul er en stor trykbeholder, hvortil der farer en aengde damprer fra kedelrummet, dampen udskilles og samles i overbeholderen. Onder en prevebelsstniag æd koldt vand efter aontage i kedelemlagget sprengtes denne beholder 1966 ved et tryk, der var lidt lavere end det beregnede prwvetryk. Havariet skyldtes en 3Jca lang og op til 9ea dy B ene i forbindelse æd indsvejsningen af en stor stads, så det ver ikke underligt at beholderen sprangtes, æn underligt deriaod at en så stor defekt kumte passere ubeazrket, og beholderen havde tålt en del forudgående trykprsvniuger. Der skal ikke megen omhu til for aed æderne udstyr at finde så stor* defekter, og aet *r let at se, hvordan lignende situationer kan undgås. Eksperimentel flerlsgsbeholder, Japan. Trykbeholdere af stål kan anales af sveb og enditmndf, der er svejset 1 mange laf af 6 15a tykke plader. Metoden er ikke sårlig kostbar eg kan give es' enen Matent ned spred brudforalantnlng i flerlegaeekflohern*. ferle aes ameflirtg vil ttdaytt* een gunstige spandlngsfordeling 'ætx*«''l«g*ne,"der kan opnle ved en bensigtameaeig svejeefreagangaard.-; kan «[' 'm*'<4i&*'~*ouatt&iiem% efter svejsning, nan nå derfor *ftr» mitvmi' W *t*r* sesbæeememilea avwene er tllstrakkellgv *jfi*'&iiwm&&nfåt-to l ww«i». ettede. at d* kan fon-

5 ? - ger* udcb afspand i ngsglsaning. Dette rar åbenbart ikke tilgodeset i daa japanske beholder«for under trykprevnisgen sprangtes den æd brud fra defekter i en ringsea. Dette havaritilfnlde er ikke sarlig godt oplyst, hvilket er beklageligt, for flerlagaaetoder er aeget lotende; de brugte ofte til trykbeboldere til neget store trjk indenfor kemisk industri, og apien* niagsforseg har vist at dat vil vare enligt at udfare dea æd overordentlig stor sikkerhed nod spred brudforplantning. Hejtryksgaskeler, Typpi Qy, Finland* I 197o sprangtes en stor gaskeler under drift ved lav teaperatur, idet en endebund sprangtes fro restataf trykbeholderen af et randt- (aende, spredt brud. Havari situationen var J»t indviklet og omfattende at beskrive, idet *t gaskelere JElaceret tat ved hinanden var indblandet, æn hovedårsagen til havariet anses at vare en lille revn* (3 * 12mm) tat vad en svejses eellea en rerendeplade og en andet endebund. Ur en at lilla revne kunne forårsage brod skyldtes det, at stålets sejhad langt fra var tilfredsstillende fordi varmebehandlingen efter svejsningen havde varet forkert udfert og kontrollen æd stilets egenskaber i evrigt uhensigtens sig. Der er altsi tale oa manglende oahu under fmastillisgen. I intet af de her navnte tilfalde er der rapporteret tab af ænneskeliv. De sidste <i tilfalde drejer sig oa trykbeholderef da 3 sprangtes under trykprevningen og kun i det sidste tilfald* skete havariet under drift. Et havari under drift er naturligvis æra risikofyldt end nar det sker under afprevning, idet een da kan traffe forholdsregler for at afbede virkningerne. De ovennavnte seks prominente havsriulfelde er naturligvis ikke de eneste, der er sket siden 1959! der sker andre havarier, kvi* konsekvenser vakker mindre opsigt, men sos analyseres og rapporteres mad star grundighed. Få den aid* småles et enerat erfaringsmateriale ««alkem. _ atruktioner indenfor funktionsområder, hvor an via haverteand»yndighed acceptens, og dette materiale udnyttes, air nan far. enhver pris vil nedbringe es stålkonstruktions risvsriasadsynllghed. Sprede brod har varet omtalt i dat foregaen**, ag det w mak bensjgliammiilgt at bring* at par heemnttmlnger aa dette problem. Stils eni sabl eau, ueloa. Bet er an beklagelig egenskab ved stil, at det under visse nammniughader kam fi 1 stykker æd spredt brud pi trods af, at stil lalaaeligvia eatragtaa asm et meget sejt æteriale. Ipredbradtlleejel tgaeeea eges ved lav teaperatar, ved kervviitatag og val slagagtig belastning, heraf har de to ferste omstmndigbader, la* temperatur eg hnrrvirfening, stent praktisk betydning, tmrvvirkniag kar man f.eks. ved revner eller andre defekter i forbindelse med svejse emmhngit. Sprede brud er frygtede, fordi de opetir ved uventet lav belastning og forlaber mad æget star udbredelaeshaetighed uden energiforbrag, derfor stepper de ikke let af sig selv, æn kan gennembryde en konstruktion totalt. Seje brad er naturligvis ogsi edelaggeade, æn kan amter heldige naatmm Ighefll i bred* sig gradvis og forårsage deforaatiaær af etilkebetrbttioaea eller ntmtheder. der opdages i tide til at der kaa traf fee forholdsregler til at segl muse virkningerne af broddet. Aman materiel** kaa mar* abating** ear ede f.eks. beton, de bruges al pi aa aidaa mama i kamatruktieær, at dar er taget hensyn til deres snredhed. Stil derimod eragee'i konstruktioner under udnyttelse af dets sejhed, derfor kan em apredbradtubajelighed vare et probles. at Per atoareaktortrykbeboldere af»til er spredbrudprobleset knapt - mfgaland*, - aet kar tie Ireegors Dam ene årsag er daa e»getpo*4tlva, st trykbeholderen ligeaaa aa elmiaaalig enaahelai arbejder ved al hej temperatur (op mod 3oo C), at åerne* brah ikke kaa flade sted, klat stilet er ef nogenlunde rimelig kvalitet, Bertil aksl dag baaarkes, at trykbeholderen i reaktorens levetid eraaa*t>fer > aaatl uaheelrillag. aer gradvis edelagger stilets sejha«eg *«* > afaamaæjttubmyallganasai, damme affekt er maget betydelig i en dal ammasrrajeambmaftamueajl mag i kraft af fbrskalag pi emnet opnlr een anrlléaaia e*la»am l-.waam»'aaa»> aaa gapfl atttu til stil for at >.gleam MMMea far aeattsmmaatraling. Nas ai ask betragte sprede hrai ipf twitilliafllilliiajajbaj ggitapir',*:«- ia)>ai!ia«tortrykbeholdere, dar berafmr fraaatulaa al forsvarlig aaa*. t arrig* har aaa altid inden

6 ; sådanne trykbeholdere anbragt aoaiterings pretostykksr af *at p»«aldende stil, de tages ud stykke for»tykke >»» reaktorens levetid ag praves, således kan aan felge stålets egenskaber i trtkbebolderen, Den anden årsag ar den negative, at hatarieltustlone* rtl stort set vare den sense, uanset oa et bred er spredt eller sejt. air an nar en trykbeholder, der indeholder oierhedet Teed, daep ellar.aadaa gasart, Til belastningen på bebnmerraggea såre al eletlek, at-at ara«, der breder sig, ikke ædferer rat aaget sanarl I agoni 1 Igatng, derfor sil eelt et sejt brod ikke let steadee far trykvehelderea ar splittet ed. Belv oa havarisituation-n således ender på neget nar same aåde, ar dar dog den betydende forskel pi spred og saj brodadbredelea, at spredt anal i visse tilfælde kan opstå red Taaentlig IsTere spandinger end. aajt. brad, derfor skal betingelser for spredt brad under alia eastaodlgneder aaagm Til det formål beregner aan for driftaaadriagar inaaoaueioude Tardier af spindinger og teaperaturer i trykbeholderen. Tre sitaatiener kan kar tages i betragtning: Opstart og nedlukning foregår after at aidant afeaaa ( at Taaaatlige spandinger kun ar til stede, når etålkonetmktieaerae* teaaoretar ar OTer det temperaturområde, htori sproabradtilbojoltgnodon ar til stad*. lesdksling foregår således, et dar inka akruaa kaldt Taad årer banolderraggan, æna den er under tryk. Brat afkaliag *H i sic»ale nedfare termiske spændinger, nria disse laggas til eiaaihaaar fra at tryk i beholderen, når denne er kelet til le» teaperetar, kan an spredbradsoitustion ikke auelukkes. Endelig bar aan dat generelle Ikriajptajatsa and fejlastjaning til at hindre halt tåbelige situationer, eoa f.aks. at am fodeyaapo går i gang æd at puapa en nedlukket raaktortrykeehe-lder ae) æd, kelåt fatal til eprangning. Øa orerfor navnta spradbrudsitvatieaer torekaeacr atske halt urealistislce, aan dat ar beller ikke negm ator nlaj.1 Ighad at kaa.tal»-- lare, at da ikke kan opstå. Herodorer vil *at a«r* timligk a* «4 af,*». at ståls spredbrudproblea ikke Til hsre elaliihirti Ml«aatiaaåaaj-faay, de stiltyper og konstruktions- ag driftabetiæolaer, dar btuga* i nr'inait oatalt til forsål at tilvejebringe ri len, dar kan denne grundleg for uderbejdelae af forholdsregler til at iaedegå lignende tilfalde i freatiden. Man accepterer for almindelige stålkonstruktioner Tisse 1ST«nsTarisaadnynligheder, ag når haterierae indtraffer, adrider aan alt erfaringsgrundlag, således at fremtidige hatarisandsynligheder kan nedbringes til accepteble nitoaaor. gt ecceptebelt niteau er naturligrls sfhaagigt af etålkonstruktionena art og starrelse og navnlig koasektenoe ras af et hanri. Hår talen er oa eteeneaktei tijkbeholaerat QT hatartkaneohmiuiarne iaidlertid af en sådan art, at hstarissndsynl i gneden skal sattes OTerordentligt lart; aan Til ikke acceptere nar«te sprangniag af en sådan trjkbenolder, derfor kan aan heller ikke få naget erfaringsgrundlag ad denne»ej. Kn tilnaraelee til at skaffe et erfaringsgrundlag sf saaae art eoa orenfor oatelte er«at bygge trykbeholdere i Bladre akala til sprangningsforseg. Cakver trykbeholder kan apiaagiia Ted at blive bragt på et tilstrakkeligt aajt indre tryk«bria beholderen er defekt aaterialeaasslgt, konstnktitt eller på grund af adrerelsen, kan apraagnl rentrykket iaidlertid eat* uferadaet lart. Trykpravning til sprangniag foretages Terden orer af trykbeaoldere fraaatillet aad defekter i eksperiaentelt ejeaed for at aga TOT Tiden oa bredt TT) c laser, al havarisandsynligbeden kan holdaa under kontrol i aktælla atåxkoastraktioner. De overordentlig leve hetaxisendsyaligbeder, der forlangen i forbindelae aad ataakraftatatioaar skyldes fortrinsris frygten for en total frlgvralse af radioaktivt Beteriale i forbladelaa aad at trykbaaolderhe-»ari,. dette Tilla bar* aaget alvorlige konaekrtnser, een dlaee er ingenlande uberegnelige. I dan forbindelae kan det aaraao, at aan accepterer andre aaawsfceaaakt* katastrofesal Ighedai aad aaget sltorlige koaaekrenser, t.eksv irakkada dat kaa bagi au aet nuaaik mailed 1 Terdenepreeaen, at at Juabojttør «*y»ude» «i aarkaaan af Ferie, og 3*8 aeuaeaker drabtes, Tard».en.aaeTiJa1 ir ikk* laata 4aa«raa*laBaa> al aa bagagelea ea korrakt lafcasag, a 4eay. *e etaer* akelgigt nadrtyhnirajanarlda rille an- MOftjg.$)*f.1m* tafft batfde^a^'^ar«. Han Jwart stiftende dadsriaiko i dyn aeghjr^raok ær. aw -kaainjy'ak, U reaktornaveri akal TBT* tmr- 9rt*a*iHmt»m»l*^m* Ml»m^*»lim*i aaaae.n.tm'llga as««* *c*r ***>* > fan jl>4;.a^ il'i^r;! ftn» bjaalif r l<#e«ftae*t af «t r*ak- Dan oafsttende analyse, dar foretagea 4 aanaritixaau* ajk M

7 - lo torbavari aaaea for arttln alvorlige. Selv ea overordentlig In ævariasadeyaughed aaa udtrykkes od tal, og do aendeynligheder w teler oa i forbindelse aa* etoareaktortrykb.hold.re er oakring lo" 6 pr. Ir, derned aaaea, at for hver enkelt trykbeholder or sandsynligheden for havari i lebet»f ot år at lav aaa lo" 6, ellor hvis awt havde l.ooo.ooo atdaaa* beiiolo.ro 1 drift i et Ir, attte hejst oa havarere. lad oe es pi, hvordan dtaao Ian havarieandsyaligiieder eagae opnlet under diæasiebering, koatrol under freaatilliac, amning oaat kontrol under drift. Disonalonerin«. Ioatrol unoer froestixunx. æraer for trykbekoldere til reaktorer indeholder aeget andet end diaene!aaeringaroglor. Se indeholder i rid adstrakniag krav oa kontrol, dele af aaterialer, aala rreaatiuingspraeessar og dels af de fardige knaatrsktlsnaeleawnter. Benne kontrol er naturligvis ære oaf attende ag skarpere far atoarasktart-aholdere tad rer andre trykheholdere aed henblik på at opal den æskede Inm hnvaxisandsyulighed. Derudover er helt nye apaapaakter kæaet frea, idet aaa anvender eoderae bntdackaaieke teorier til beregning af hvilken eternise og art af defekter, der kaa eksistere forskellige steder i en trykbeholder uden at foråraage havari under gine driftabetiageleer, Det or vard at beaarka. at æa ikke kaa klare eig»ed aiapel overdiasnsionerine. Mstaaælse af diaeasioberee af en trykbeholder, der akal vare funktionsdygtig under gin* driftsforhold, ar»get aa» war at. Taldigt erfaringsgrundlag for, foraler og beateaasleer ar nedlagt i noraer, aaa aan skal falga. Probleaeme epatlr altid i forbindelse æd fabrikationen, hvoruader der opatlr defakter, aaa kaa vokse og forårsage hamr* ae* nere asa falge af driftsbelasteingsrae. Jo»terre diaeaaloner, deata»terre bliver fabrikationaprobleaerne.»ol. egenekeber rr i arrigt vaaekeligare at holde atabilt pt at hajt nives«, air dat akal»alaea i»tore tykkelser. Et varksted, hvori aaa aed ater ancea kaa svejee koastroktioner i 12aa plade af bladt atil ville giret keaaa til kart, beta aaa skalle svejse 80 aa plade i Urt lagerat atil, og aaa fortsatte aed at bruga Bean* Betoder og kontrolniveau. Ned hensyn til diaenaioneringenoraerne nedbringer aaa laidiejv tid bsvarieaajsynlighederm rad aa aksrpere kontrol aaa, at diæaaioneringen er fejlfrit udfort. Mas forlanger»anadibgabaregniagerae adfart stadigt aere detaljeret og flere eg ære realistiske seaadiajstilfau* taget i betragtning (koabinationer af teratake ag ækaniake peall agar. seseg* aing for krybning og udaatt»le»jb»i»stbib»>. Jette er aavaaaa«aaa* ciaeligt at forlange i vore dage, da aaa aar eeaaaur*. haarl' iuaal nia og deforastionsberegninger af æget stort aafaag kaa adf cm hntaft og billigt. Ugeledes girer daa aoderæ «MkU>f af eleaentsnalrtidfcb aatsder anledning til en god tilaanwlaa tu realistiske forbald. Bradaekaaiakeas gmndlaggeade filosofi er felgeade: Nan har i en belastet stllkeaetruktion et atlleleænt, eoa indeholder ea defekt f.eke. oa revne af langdea: s. lader aan belastningen vokse, vil der 1 etlleleaentet til aidst apati brod adgiende fra revnen; aaa bar altat overakredet den kritiske»båndlag for den plgaldende revnelaagde. Sea kritiske apaadiiig far en given remelangde afhanger naturligvis Ikke kaa af rovnelaagden, aaa egal af aeterlewts egenskaber, nealig atllets kradaejbod. I ea praktisk aulaoaatruktion er iaidlertid driftsbet ingelaeroe at forhind givne, ag når diaensionering er foretaget, er ogal apaadisgerae i konatnktioaena aala Øvet«den brudaekaniake analyse gir derefter ad el beregning af kritiske revaalaagder: s c. ud fra asterulat«aålte kredse jked, ayamlag, MriUsk revnelangde og brodaejhed er altet «ÉajtUaa«4aj» atarralær, aer iadgtr i beregniagen af»ulkonatrulctit>aeæ dafsfcatskuitet. Iiiiniiibiejiii ællea tisse tre koapleaontare starnliil admjwlh ved kæaliaerede asttaaatieke faraler til brag fer bereaaijeatr, aaj 4o»*an4«Bt vlate Haptlt»æ lig. 2, '...Iraara ab*sar te* kontrol al atlttaastraktioner bygger i»tikltia^d»fafafåafifi føliilbja,.djfimmmftp) fc tontfj tdlei 'aradaajked vad»ja*, a*!»^!» WjilltlitÉrifl jt(gms»aad>2 ;tlli -avatyldaw kraves ea «Av «a/a#* a (ay. )^#dd**t»$ to^jlb»jft '-'il ',,.}*'«*JT.»«>$«* #» ^-iy^ -.«* -.

8 for at sikre at sterre defekter ikh* er til stede, eg at mulige defekters sterrelse i alt fald er uden betydning i sammenligning aed beregnede kritiske revnelsngtier. Til kontrol af stålkonstruktioner fer defekter er»ltrulydprevning i de senere år blevet udviklet til en neget fslaon metode, der kan gire neget palidelige oplysninger ea defekter, der er sal i m m ligning ned de kritiske revnelsmgder, æa oftest beregner. Bltrelydprsvning går ud pi at sende korte lydimpulser aad hej fiskeans (2-12Mb) ind i s talmaterialet, impulserne reflektere«af defekter og kan opfanges igen, og defekternes placering, art og sterrelse kan æd tilnsrselee bestemmes. Det kan her indskydes, at noraer oftest er et nationalt enlig* gende, og trykbeholdere bygget efter forskellige landes norner bliver forskellige; aan kan ikke uniddelbart nrdere hvilke norner, der giver lavest havarisandsynlighed. I de senere ar her aan ofte»ed revision af noraer tilladt mindre aaterialetjkkelser og kravet acre kontrol, dét betyder, st aan arbejder æd sladre sikkerhed nod plaatisk defomatlon, nea aed starre sikkerhed æd havari pi grund af defekter. Ren den endelige havarisandsynlighed kan nan ikke beregne pi grandlag af nornernes krav. tor ivrigt er amerikanske norner naturligvis toneangivende for atoskraftanlag i den vestlige verden grundet pi net store erfaringsgrundlag, der er opbygget i ESA pi atonkraftoartdet. fremlag. Herned tankes fortrinsvis pi trykprevning af de fnrdige trykbeholdere. Den kendsgerning, at»}f de tidligere anente fire havaritilfald* omfattende trykbeholdere, forekon de tre under trykprøvningen, antyder at trykprevning usdvendigvie ni foretages fer at etablere tilatrakkelig tillid til konstruktionens funktionaduelighed. Set kw tieattur**, os) trykprevning kan have en skadelig indflydelse pi trykfeebolavten, og det kan anses for beklageligt, at trykprevninf af praktisk* grand* ni foretage* ved en temperatur under loo C, nar de hej* tryk nnaer drift optrans! væ hejere temperaturer, hvor spt*dbradtilmj*li«æ* ikka o* til e*ett*. t alt fald to af ovennrrnt* tre havsritilfnlde ville nappa var* InnvMffiW'uainrr drift pi grund af stilet* najere brudsejhed ved»jer* temperatur. Det er dog ikke tankeligt at trykprsvsing afakaffes eller erstattes ar bedre metoder i de forst* eange ar. æn kan ege adbyttet ef en trykprevning enorst ved at foretage des under akustisk overvågning, lir stil belastes, vil der ofte ud- andes akaetiake signaler, isår fra steder hvor der findes spaadingskoacentrationer eg ianr ved den forst* belastning af stilelementet. ttastiek enissisa er st fanenen, der ninner en det kendte tinskrig, der omfatter herbare frakesnær, i etsi derinod»pstar akastiake signaler ned aeget haj frekveu, og signaleræ opfsngee af felere anbragt pi atilelenentets overflade, foleræ her gem* deres aterate fslsoaned ved lo* ktts eller hejere frekvenser. Hed en kompliceret elektronisk teknik kan nm* udpeg* se sted*r 1 en stilkonstruktion, hvorfra den akastiake eais- * im *»nw.*"nj steder vil ans have niatank* til, og det vil hyppigt vise sig ved ultralyd-prevning, mt der *r defekter de pigsldende steder. Den akustisk* ovnvigniag oafatter æmalt nev* stålkonstruktionen pi en gang eg betyder æa aapplaaaat til des svrige ikke-destnktive prsvning en vasentlig forbedring af en trykbefcoldere sikkerhed. De* skastiake snissioos teknik er ny, aen aan anvender i stigende grad akuatisk overvågning ånder trykprevning *f trykbeholdere «il atoakraftreaktorer og trykbeholdere til andr* fomil inden for keaiek eller patrokeaiak industri. Kontrol under drift. Dat forudsattes altid, st der foretages perledisk inspektion f»*næ *rt, son den der blev foretaget under fremstillingen sf trykbeholderen. Inspektionen kan ære mræret eller pi enden nåde ær* foreskrevet af myndigheder; for atomreaktorer»il nan foreskriv* hyppig inspektion, og der kråses normalt i minerne, nt snlaujget er udformet sålod**, st ds kritisk* mariner er tilgangslig* for inspektion. D*r kan naturligvis ung* stadsr van si h*jt st rtrilinganiv.su, at asaaasksr ikke kan foretage inspektion direkt«, am nen kar f.aks. 1 Sverige ndviklet apparatur, æa ælv k*a vandr* randt i an trjhbekolder ag autonatlsk foretea* sitivlps^srawas, rmttfatttojiitthtt, nikrouæpsrinf eller ved hjrtp mt lysbdsm tixuåi visa*} bnaaktloa fra m»tifelafaoeskyttrt pmttlsa.

9 -1* Periodisk inspektion er imidlertid besvmrlig og kostbar på grund af driftsstandsningerne, og det er principielt bedre og sikrere at foretage kontinuert overvågning. Dertil forsager San at udvikle den akustiske emissions teknik; problemerne i den forbindelse er iaar knyttet til de naje mekaniske og elektriske støjniveauer, der findes i»t atoareaktoranlng under drift. Har problemerne er last vil man foraodentlig kontinuert kunne kontrollere spandiagskoncentratidwra opståen pi grund af revnevefcat ved udmattelse, krybning, korrosion eller spandingsoalejringer pa grund af plastisk deformation. Derudover overvager man vibrationer«frekvensspektrua kontinuerligt under reaktordrift for at konstatere udringer i operationsforhold eller egenskaber. Denne tilnmrmelse er kendt under betegnelsen ekanisl' signaturanalyse f.eka. fra indflyvning af flytyper. Man anbringer accelerometre og snaain ganges aange kritiske steder og indspiller de elektriske signaler på magnetbind under forskellige operationer. Analyse af Bagnetbåndene fra gentagne øtaadardoperationer ned flyet kan derefter give oplysninger oa fremadskridende forringelse af komponenter. Sikkerhedaamssigt synes der at vatre visse fordele ved den forsoandte betonbeholderj an oa den endelige havarissnrtsynlighed er si lille son aan easker den er endnu vanskeligere at vurdere end for ståltrykteholderen. da konstruktionens art er ny og endnu kun i ringe oafang prsvet son trykbeholder. Nan kan erstatte trykbeholderen af en rerkosstrufction, som det r gjort i den canadiske reaktortype CaNDV. Nan regner ganske vist traditionelt æd starre navarisandsynligaed i rersysteaer end i en trykbeholder, og CMDB reaktorens rareyatemer er tilmed fremstillet af helt aye materialer: zirkoniualegeringer. Ken konsekvenserne af et rerbrud er sikkerhed unarm lgt mindre alvorlige end af et brod pi en trykbeholder i et atoakraftanlag. Denne pistand fstndaetter dog, at rarene i en brudsituation fungerer uafhangigt af hinanden. Bide den forspandte be%onbtholder og rsrkonstruktionen er meget lovende, men en eaaasnllgning aad den klassiske udformning af ståltrykbeholderen, er uhyre ^kompliceret, dg diame fa bemouhninger giver langt fra grundlag for noget valg, men antyder at stiltrykbeholderen ikke er nogen absolut forudumtning for atomanergiprsdukt ionen. Hvorfor stilbeholder? Det ville vare nerliggende at slutte aed at sparge: Hvis aan er ked af en stiltrykbeholder, kan aan as ikke lave den af noget andet eller helt undgå den? Begge dele kan geres. Trykbenolderen kan freastilles i forspandt baton«dette indebarer konstruktion smensigt betydelige fordeles Efter gnidende noraer og regler taler den ofte aterre overbelastning uden totalt sammenbrud. Der gar meget stil til forspending, aan dat er billiga kvaliteter. Trykbenolderen opfares i takt aed anlaggets bygning ievrigt og forsinkelser skulle kunne beherskes. Der kraves»indre kvalificeret arbejdskraft. Beholderen skal ikke transporteres. Der er flere fordele end de ovenfor ncvate, aes der er ogal probleeer aed forspandt«betonbebouere: for at van tet aftal betonbebolderen indvendig have en stalbekladning, eg dem* akal atjitaahsaigt kunne samarbejde aed betonbeholderen, der saatidig akal keles, fordi beton Ikke taler den temperatur, der hersker inde i beholderen. Stettwr skal kunne tilsluttes den forsammte betoobeholder.

10 REAKTORIKDESLUTNING BELASTNING ofcnmnti fe V/Jffi// ffo l f ^oakraftens todesjfrr^., Af skitsen ses, hvordan nan pakker atomkraften Ind. Det er kun en principskitse; den passer bedst ned en vandreaktor af den art, soa hyppigst anvendes i vore nabolande i atoakraftanlsig. Hen sange andre reaktortyper Sav en kerne, hvori e- sarg! produceres ved hej teaperatur OK h»jt tryk, og kernen er oagivet af ea trykbeholder af stål eller i visse tilfatide af forspandt beton. Men oa trykienolderen kan aan have en biologisk afskaraning, soa er en tylimaget betonkonstruktion, der tjener til at beskytte personalet og omverdenen æd den radioaktive stråling fra kernen. Den biologiske afsfcnrauing kaa i sarlige tilfad.de udfares stiedes, at den begranser virkningen af et havari af stiltanken. Udså oa alt dette kan aan have et ytre coatainaent, d.v.«. en reaktorisaeshltnlsn, aaa er tat og auligvis kan tål,, et vist tryk»g har til forsål at indespærs radioaktivt aateriale, hvis sådant ved et uheld eller havari skulle undslippe trykbeholderen. Bet vil nok sti enhver klart, at d*r er stor«kæfter pi Mil 1 an a«oafcraftreaktor, og når aan har lukket disse krcfter inde i en trykbeholder, si er dat en alvorlig sag at sikre sig, at de ikke slipper ud på aadea aide end i fora af an stilfærdig energiproduktion. ru. s. DEFrKTST*P»r!.BE REVHELØJGBE snaul»airihlhffrrtt, MATERTALEECFH'KAB BF.UDSEJHED aoals af hrudaekabikkens tor.li«. ranoaa aldt i trefeantea er aaa alleraiapleate n inil iq aellea tradeejhed, anaattag o* ravaalaagae; den jtlder for et ide.lt tilfalde. Tor praktiake stålkoastrwkticner er formlerne langt ære koaplieerede.

11 Fig. }. Akustisk Emission H. Dunegan's lokaliserings ayst em: Model falere anbringes i det viste mønster på en trykbeholders svet og ene endebund. På udfoldningstegningen ses følernes placering afbildet i et ensartet net. Endelig ses på en OECillografskærm lokaliseringen af kilder til akustisk emission markeret med lyspletter; jo pi samme måde er felernes "^ placering markeret. 3) till I PWPHlBILITY MRP 1 SUtoPOIMTS PER CRID-CRID SIZE l*tui*jm UXHTSw Ol 1&»443U344S4S l.i"3444*323444!»t435k554::s fi334444b343446SS53434cr>»4 2234^ U34445ÉS443l5i>«^ "S&l«S4442a>»C :;34ai l « <>* l l<*w444344ts443344sb«> ie>* ei 4 4J1I * I.V1UJ1 1 M4S4454S321S i>*» 1S29ESB «æ 1 1 llu2013*7suis l ^333^33^61 310»»lfc 44aB&321cBe O01i »røm 2 22SK UiJ23L335» S32432» S æia aaøe4S5322C3444 1^4321I l3ei434 M-1^ CJ43 4r>K3 5SlS443S l 4a2t2S <»4 4434^ Wl lrj& J jjj»31øa;i 3S >»44W42a33P ? »l(i4444e3444* øl 123ég22334 *.133t n;nert34a »12B33 æuilskl a»312213fi42123U 31 Icl KtXJ3U ii2231 l«134æ 'J 4.2J L<; S iViaiarø43 }43;34ia aa3a444!e<21211(3e ia e3432 iiskiiil 13*43*»3431 *M3;*I *J1 121l 5533S&t434S Pressure. Ring«, kilogram/«' Fig. *. Akustisk Emission. Dwight Parry foretager akustisk overvågning med et system, hvori der fra en computer udtegnes en udfoldning af trykbeholderen med cifre, der angiver sandsynligheden for, at der er en kilde til akustisk emission det pågældende sted. ^naam443ses6o«5tfe3a344iauiiji ;Xv;i33e34443S588>>l« l 1121.JS :122c éé*É.? i^:i.i b6we?fc41i > E Å3i*i:S>« ?7?7642S33."ilc a32.^4^ * E 2 3^J333a44S43S3S666é44.H3^ J ^ b7 4433e \O4330J ije>»4432ei Jjr S K 34J 344&44»W ai >» * d44446S4-i442i icxt? (iwft.x»crir«yr»pijofr.ait.i<txh» COMPUTE«PROMHUTY vcsm

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Facitliste. PIRANA - DANSk 0

Facitliste. PIRANA - DANSk 0 Facitliste PIRANA - DANSk 0 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Dansk 0. De fleste opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Torben Laubst. Grundlæggende. Polyteknisk Forlag

Torben Laubst. Grundlæggende. Polyteknisk Forlag Torben Laubst Grundlæggende Polyteknisk Forlag Torben Laubst Grundlæggende Polyteknisk Forlag DIA- EP 1990 3. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Indledning Transformeres principielle

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

Sommeren 2001, opgave 1

Sommeren 2001, opgave 1 Sommeren 2001, opgave 1 Vi antager at k 3, da det ellers er uklart hvordan trekanterne kan sættes sammen i en kreds. Vi ser nu at for hver trekant er der en knude i kredsen, og en spids. Derfor er n =

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde

Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde Fusionsenergi Efterligning af stjernernes energikilde Jesper Rasmussen DTU Fysik Med tak til Søren Korsholm, DTU Fysi UNF Fysik Camp 2015 Overblik Hvad er fusion? Hvilke fordele har det? Hvordan kan det

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

FUGT OG KONDENSATION

FUGT OG KONDENSATION St3 FUG'f 3 UDK 697.147 697.137.5 699.82 FUGT OG KONDENSATION STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kommission hos Teknisk Forlag Fugt forårsaget af kondensation Ved kondensation forstås i denne

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Ligger dine patienter komfortabelt?

Ligger dine patienter komfortabelt? ESWELL Madrasser & Lejringspuder Ligger dine patienter komfortabelt? Og har du tænkt over de skader, som forkert lejring kan forårsage Sk u m Bes k r i v e l s e ESWELL madrasser og puder er opbygget som

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Stabiliserende operation i nakken

Stabiliserende operation i nakken (Cervikal dese) Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende oplysninger om din indlæggelse og operation i Neurokirurgisk Afdeling. Ligeledes vil vi informere om din genoptræning og forholdsreglerne

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Lægningsanvisninger. projekter kontakt os på 30 544 544. Foamglas hjælper jer ved opstart af nye. CELLEGLASISOLERING Økologi og Økonomi i Eet!

Lægningsanvisninger. projekter kontakt os på 30 544 544. Foamglas hjælper jer ved opstart af nye. CELLEGLASISOLERING Økologi og Økonomi i Eet! Lægningsanvisninger CELLEGLASISOLERING Økologi og Økonomi i Eet! www.foamglas.dk Foamglas hjælper jer ved opstart af nye projekter kontakt os på 0 544 544. FOAMGLAS på betonbjælkelag og profilplader SIDE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller:

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: Indendørs trampolin Bruger- & samlevejledning Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: 38'' (97 cm) Trampolin 48'' (122 cm) Trampolin Made by Garlando srl Via

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere