Status for Odense Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jens Elkjær/Klaus B. Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 17. januar 2011 Notat Status for Odense Universitetshospital 1. Indledning Læser man om Odense Universitetshospital i det lokale dagblad efterlades man ofte med det indtryk, at det går dårligt på regionens universitetshospital, og at historien om den negative udvikling på OUH som dagbladet ynder at fortælle - fortsætter med uformindsket styrke. Dette er ingenlunde tilfældet. Rigtig mange ting på OUH går godt - og på mange områder er der de seneste år sket en positiv udvikling. Der kan spores en positiv udvikling i forhold til hospitalets status som universitetshospital, i forhold til forskning, kvalitet og service og i forhold til investeringer i teknologi og bygninger. Der er også områder, hvor det endnu udestår at skabe de nødvendige forbedringer. Det er endnu ikke muligt at spore en positiv udvikling i forhold til økonomi og budgetoverholdelse, og målsætningen om at skabe driftsmæssig balance vil derfor være ét af de områder, som der i 2011 skal arbejdes særligt med. At få styr på økonomien er en helt nødvendig forudsætning for og hele fundamentet for fortsat at kunne sikre fastholdelse og udvikling af et stærkt universitetshospital, som kan levere højt specialiseret behandling, tiltrække patienter fra store dele af Danmark og gøre sig gældende nationalt og internationalt. Dette notat indeholder dels en redegørelse med eksempler på det der går godt på OUH og det der går fremad på OUH. Notatet indeholder også en redegørelse for den økonomiske situation det område, hvor der endnu ikke er sket et afgørende gennembrud i udviklingen. Økonomien skal bringes på rette kurs, hvis universitetshospitalets udvikling skal sikres. 2. Højtspecialiseret behandling og specialeplan Før regionsdannelsen var Odense Universitetshospital på flere områder kendetegnet ved at være universitetshospital primært for den fynske befolkning, mens man delte betjeningen af de sydjyske amter med Århus Universitetshospital. Allerede inden regionens start var der taget initiativ til at gøre OUH til regionens universitetshospital. Gennem et udvidet samarbejde med regionens øvrige sygehuse samt fokus på profilering i regionale netværk mv., er det i stadig stigende grad lykkedes at tiltrække patienter fra den jyske del af regionen. På det stationære område er tilgangen af jyske patienter eksempelvis steget med 35% i perioden Samme udvikling gør sig gældende på det ambulante område, hvor der har været en vækst på 160% vedr. jyske patienter i perioden Der er således grund til at antage, at OUH udvikler sig hen imod at varetage specialiseret behandling for hele regionen, og det forventes at denne udvikling vil blive yderligere forstærket, i takt med at den nye specialeplan implementeres fra 1. januar 2011.

2 Med specialeplanen og den centralistiske dagsorden som blev sat i forbindelse med den nationale udmøntning af specialeplanen har det været en udfordring at sikre, at OUH også fremover vil være et af landets tre universitetshospitaler. Det er med den nuværende fordeling af højtspecialiserede funktioner lykkedes. Der har i forløbet været ført mange diskussioner om hjørner af specialeplanen, men i det store og hele er det lykkedes for Odense Universitetshospital at sikre sig en betydelig volumen i forhold til den højt specialiserede behandling og samtidig sikre sig højtspecialiserede funktioner inden for mange forskellige specialer. Med udsigt til et tættere samarbejde med Region Sjælland om højtspecialiseret behandling, bliver det også muligt at tiltrække patienter til højt specialiseret behandling fra en større del af Danmark end regionens befolkningsandel berettiger til. Dette vil styrke OUH s position som højt specialiseret universitetshospital yderligere. Så alt i alt har OUH i forhold til den højtspecialiserede behandling øget sin markedsandel betragteligt gennem de seneste år og gør det fortsat. Et vigtigt omdrejningspunkt for at denne positive udvikling kan fortsætte er, at OUH i stadig stigende grad får mulighed for at etablere og opstarte nye forskningsområder. Denne erkendelse har gennem de seneste år udmøntet sig i en strategisk satsning på at forbedre OUH s fundament på forskningsområdet. 3. Forskning Sundhedsforskning er en afgørende forudsætning for at drive og udvikle et universitetshospital med behandling på højt specialiseret niveau. Udviklingen af de højt specialiserede funktioner er afhængig af, at der i forbindelse med patientbehandlingen drives forskning på internationalt niveau kombineret med et volumen, der kan skabe forskningsresultater for sygehuset. Dette er grundlaget for, at universitetshospitalet kan være med helt i front og implementere nye behandlingsformer som de første og dermed fastholde og udvikle de højt specialiserede funktioner. Dermed bliver sundhedsforskning også et væsentligt aktiv i forhold til hospitalets muligheder for at få lov til at levere patientbehandling på højt internationalt niveau på alle de betydende områder. Dette vil også ruste universitetshospitalet i forbindelse med specialeplanlængning og rekruttering af de bedste eksperter. Strategien i Region Syddanmark er dels at pleje de områder, hvor OUH allerede i dag er stærke og dels at udvikle forskning indenfor de specialer, hvor OUH ikke har et tilstrækkeligt udbygget forskningsmiljø. OUH er allerede i dag med i front på en række forskningsområder, eksempelvis stamcelleforskning, endokrinologi (bl.a. diabetes), og der er sat en række nye initiativer i gang for at forfølge målsætningen om at være førende på en række nøgleområder. Dette gælder blandt andet regionsrådets beslutning om en ekstraordinær indsats for at styrke forskningen i de højt specialiserede funktioner, hvor OUH løbende tilføres op til 13 mio. kr. årligt til ansættelse af højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere. Desuden er OUH tæt på at opfylde den regionale målsætning om, at universitetshospitalet skal bruge 2% af driftbudgettet på forskning, idet OUH i de seneste opgørelser anvender 93 mio. kr. til sundhedsforskning om året. Det svarer til 1,9% af OUHs driftsbudget. OUH henter et tilsvarende beløb på 90 mio. kr. i 2009 i eksternt finansierede midler til sundhedsforskning. Beløbene er støt stigende, og der var således et samlet økonomisk grundlag på ca. 200 mio. kr. i 2010 til sundhedsforskning på Odense Universitetshospital. Der er således generelt ikke knaphed på økonomiske midler til sundhedsforskning på OUH. Den kritiske faktor er snarere muligheden for at rekruttere erfarne og kompetente forskere på højt internationalt niveau til at styrke og udvikle sundhedsforskningen på OUH. Denne udfordring Side 2 af 8

3 håndteres dels ved en betydelig styrkelse af forskeruddannelsen (ph.d) i Region Syddanmark og dels ved en styrket indsats for rekruttering af senior forskere (professorer og lektorer). Resultaterne af indsatsen viser sig i en positiv udvikling i antallet af ansatte medarbejdere med forskningsforpligtelse på OUH jævnfør tabellen nedenfor: Forskningsansættelser på OUH Professorer Forskningslektorer Post.doc Ph.d Heraf ses det, at der specielt fra 2008 og frem er sket en ganske betydelig vækst i antallet af forskere i tilknytning til OUH. Antallet af professorer er steget fra 32 til 45 (40% stigning), antallet af forskningslektorer fra 4 til 24 (500%), post.doc. fra 1 til 8 og ph.d.-studerende fra 96 til 160 (60%). Fremgangen skyldes flere faktorer. Dels er det generelt øgede fokus på forskning medvirkende til at tiltrække nye ph.d.-studerende og seniorforskere, dels har flere nye finansieringsmuligheder været med til at bane vejen. Det gælder OUHs egen ph.d.-pulje, Region Syddanmarks ph.d.-pulje samt de to ekstraordinære puljer på henholdsvis 5 og 8 mio. kr. årligt, som Region Syddanmark har oprettet til understøttelse af forskning i højt specialiseret behandling. Den forstærkede indsats for sundhedsforskningen på OUH kan allerede i dag aflæses i antallet af publicerede artikler i videnskabelige tidsskrifter. Der er således sket en stigning siden 2006 på cirka 33%, således at der i 2009 blev publiceret 477 artikler som resultat af sundhedsforskningen på OUH. Effekten af den forøgede indsats inden for sundhedsforskning på OUH vil dog først for alvor slå igennem i de kommende år, idet der erfaringsmæssigt er en betydelig forsinkelse mellem indsats og effekt på forskningsområdet. Derfor må der forventes en mere markant stigning i tallene i de kommende år. 4. Kvalitet og service Inden for en lang række af de udviklingsområder som regionen har haft fokus på tegner der sig en positiv udvikling på OUH. Nedenfor nævnes nogle eksempler herpå. Kræftpakker og strålekapacitet I lighed med øvrige sygehuse er på OUH inden for de seneste år indført kræftpakker på de fleste kræftområder, hvormed der er blevet sat meget fokus på accelererede patientforløb. På OUH kan der især konstateres en gevinst i den diagnostiske fase, hvor patienter i dag bliver hurtigt indkaldt, hvis der er begrundet mistanke om kræft, og også hurtigere får afkræftet eller bekræftet en diagnose. Der er fortsat nogle udfordringer i forhold til i alle tilfælde at kunne leve op til de accelererede frister på især den kirurgiske behandling, hvilket der således er behov for at have vedvarende fokus på, jf. status på kræftpakker. Det kan desuden fremhæves, at der på OUH, bl.a. som en konsekvens af regionens plan for udskiftning- og udbygning på stråleområdet, indenfor de seneste år er sket en betydelig udvidelse inden for dette felt. Der er både sket en udvidelse arealmæssigt og apparaturmæssigt. De fysiske rammer omfatter i alt 10 acceleratorrum og OUH råder over 8 acceleratorer, hvoraf de 4 er af højeste teknologiske standard. Det betyder at der på OUH kan udføres de mest avancerede og skånsomme former for stråleterapi, også internationalt set. Udbygningen har også haft positiv betydning for Side 3 af 8

4 ventetiden for strålebehandling, hvor denne er blevet reduceret, således at OUH i dag ikke har nogle problemer med at leve op til ventetidsgarantierne på dette område (2 uger). Ventetid for skadestuebehandling Siden regionens start har der været megen diskussion om lange ventetider til skadestuebehandling og det er også et af de områder som OUH har arbejdet særligt på at forbedre. Skadestuen på OUH har gennem en periode sidste år foretaget en række ændringer/tiltag med henblik på at sænke ventetiden for patienter på skadestuen. Det drejer sig blandt andet om, at visse typer af skader nu kan tilses og behandles af sygeplejersker. Dette medfører at sygeplejerskerne nu kan færdigbehandle flere patienter uden lægelig medvirken. Herudover er der blevet tilført 3 yderligere lægetimer som supplement til den hidtidige bemanding og der er blevet indført fremskyndet visitation i tidsperioden Sidstnævnte tiltag indebærer, at en læge visiterer patienterne direkte i venteområdet på skadestuen. Af nedenstående tabel fra OUH fremgår det, at man i november 2010 var ganske tæt på målopfyldelse Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Ventetid højst 1 time (mål = 75%) 68,9% 73,4% 68,2% 65,8% 74,3% 74,0% Ventetid højst 3 timer (mål = 95%) 90,5% 93,7% 90,1% 88,9% 92,1% 94,1% På intensivområdet er der sket en positiv udvikling på OUH. Antallet af intensivoverførsler fra OUH er således faldet betydeligt gennem de seneste år, hvilket er resultatet af en målrettet indsats. OUH har gennem de seneste år været igennem en væsentlig omlægning, bl.a. med udflytning af dele af området til Vestfløjen. OUH har i foråret 2010 afsluttet den udbygning af intensivkapaciteten på i alt 9 ekstra pladser, som blev påbegyndt i sommeren 2008, og alle intensivafdelinger har således p.t. oprettet det antal pladser, der er bevilget midler til. Udbygningen af kapaciteten samt det øgede fokus på samarbejdet mellem de forskellige intensivafdelinger har ført til, at OUH i løbet af 2009 og 2010 har fået knækket den stigende kurve for kapacitetsbetingede overflytninger. Med den aktuelle udvikling forventes OUH med udgangen af 2010 at have nedbragt antallet af overflytninger til ca. 0,8% af indlæggelserne, og OUH er dermed et af de eneste sygehuse, som kan leve op til Region Syddanmarks målsætning om, at antallet af overflytninger max. må udgøre 1% af indlæggelserne. De kapacitetsbetingede overflytninger fra OUH fremgår nedenfor Intensivområdet Overflytninger Den ældre medicinske patient Som en forløber for etableringen af de fælles akutmodtagelser (FAM) og tidsstyrede patientforløb har indførelsen af en fælles akut medicinsk modtagelse markant ændret behandlingsforløbene for den ældre medicinske patient. De talrige og gentagne overbelægninger er forsvundet, patienterne flyttes hurtigt til den rette medicinske specialafdeling og samarbejdet med kommunerne om udskrivelsen er optimeret. Side 4 af 8

5 Samarbejde med praktiserende læger I samarbejdet med de praktiserende læger kan UH kan fremvise positive resultater. OUH Odense formår at udsende lægebrev inden for 3 hverdage for 81,3% af patienterne, mens det tilsvarende tal for Svendborg er 85,8%. OUH-Odense har forbedret målopfyldelsen med 6,7%-point i forhold til 2009, mens Svendborg ligger 11,1%-point over 2009-niveuaet. Samtidig viser helt nye analyser (Figurerne til højre), af indholdet af de udsendte lægebreve fra sygehusene i Region Syddanmark, at OUH leverer en god kvalitet vel at mærke vurderet af de praktiserende læger. Specielt i forhold til medicinstatus har OUH formået at løse den meget vanskelige opgave at give de praktiserende læger fyldestgørende og aktuelle oplysninger for over 90% af patienterne på OUH-Odense og godt 71% af patienterne fra OUH-Svendborg. Det er resultater, der ligger væsentligt over tidligere resultater og betydeligt bedre end de øvrige sygehuse i regionen. Ud fra en samlet vurdering af lægebrevene vurderer de praktiserende læger, at henholdsvis 87,1% af udskrivningsbrevene fra OUH-Odense og 93,4% af brevene fra OUH-Svendborg er tilfredsstillende. Disse resultater er en betydelig forbedring og samtidig resultater, som tåler sammenligning med regionens øvrige sygehuse. Patientbehandling og patientoplevet kvalitet Status for OUH i forhold til selve patientbehandlingen viser, at hospitalet på de områder, hvor der løbende måles på kvaliteten, klarer sig godt inden for eksempelvis behandling af akutte mavelidelser, apopleksi og hjertesvigt. I forhold til den patientoplevede kvalitet viser undersøgelser fra 2009, at 90,2% de indlagte patienter på OUH-Odense generelt er tilfredse med indlæggelsen. Dette svarer omtrent til landsresultatet, hvor 89,9% udtrykker tilfredshed med indlæggelsen. På OUH-Svendborg er patienttilfredsheden på 90,5%. Tilsvarende er 95,5% af de ambulante patienter tilfredse med OUH-Odense og 96,0% tilfredse med OUH-Svendborg, hvilket er lidt højere end landsniveauet på 94,9%. Netop den patientoplevede kvalitet har OUH arbejdet intenst med at forbedre de senere år, og den næste landsdækkende undersøgelse vil vise, om indsatsen kan aflæses i patienternes bedømmelse af kontakten med OUH. Undersøgelsen forventes offentliggjort i uge Investeringer Nyt OUH Opførelse af et Nyt OUH til 6,3 mia. kr. er den største strategiske investering som regionen har banet vejen for. Denne strategiske satsning skal ses i sammenhæng med det nuværende bygningskompleks på OUH, som i dag fremstår nedslidt og med fysiske rammer, som trænger til et mærkbart kvalitetsløft. Bygninger Det nuværende bygningskompleks skal imidlertid fortsat anvendes en del år frem og derfor investeres der fortsat i at forbedre de nuværende fysiske rammer. Der investeres således alt i alt ca mio. kr. i byggerier på det nuværende OUH til: Indretning af Vestfløjen, centralt frysehus, FAM i Odense, 3 etager på patienthotel og P-hus m.v. Side 5 af 8

6 Apparatur Odense Universitetshospital havde ved regionsdannelsen et betydeligt apparaturmæssigt efterslæb, og regionen har derfor har haft stor fokus på at udskifte nedslidte apparatur samt at investere i nyt apparatur for derved at kunne følge med den teknologiske udvikling. Der er således siden regionens opstart disponeret 0,5 mia. kr. til apparatur alene på OUH. Midlerne er bl.a. blevet prioriteret ud fra et kriterium om, at flest mulige patienter skal kunne få gavn af investeringerne. Der har især forekommet store anskaffelser relateret til kræftområdet. Der er samtidig indkøbt apparatur til de to akutmodtagelserne på matriklerne i Odense og Svendborg samt til Vestfløjen. I 2011 investeres der 113, 5 mio. kr. til apparatur på OUH. Beløbet betyder, at en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker imødekommes, hvilket i betydelig grad forøger OUHs muligheder for at leve op til kravene for et universitetshospital med dertil hørende apparaturtunge funktioner, højtspecialiserede funktioner, forskning og udviklingsbehov. Det er bl.a. prioriteret i 2011 at indkøbe en MR simulator til dosisplanlægning. Der er tale om et relativt nyt udviklingstiltag på strålebehandlingsområdet, således OUH kan være på forkant med de nyeste behandlingsmuligheder på kræftområde. Der er ligeledes installeret en ny state of the art intraoperativ MR scanner, der kan anvendes til specialiserede kranie- og hjerneoperationer og forbedrer mulighederne for komplet fjernelse af svulstvæv og minimerer risiko for mén som følge af operationen. Kapaciteten til PET/CT scanning bliver endvidere udvidet i løbet af 2011 en investering til 18 mio. kr. Det er samtidig prioriteret at udskifte og ensarte alt anæstesi og overvågningsudstyr på operationsstuerne, alle opvågningsmonitorerer og intensivmonitorer på hele hospitalet for at mindske risikoen for utilsigtede hændelser. OUH har demonstreret en national og international anerkendt kompetence vedrørende udvikling og klinisk anvendelse af ny medicinsk teknologi. For EU-kommissionen har OUH således udviklet den model, der bør anvendes i forbindelse med indførelse af telemedicin (KOL-kuffert, telesår), videokonference (teletolkning) og sensor-/robotteknologi. 6. Økonomi Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg, har gennem en årrække præsteret regnskabsresultater indeholdende markante overskridelser af budgettet, jf. nedenfor. OUH, Odense og Svendborg Nettobudget, mio.kr Over/underskud, mio.kr. (+=underskud/-=overskud) Overskridelse i procent 1,82% 1,88% 1,81% 2,25% Merforbrugene er eksklusiv afdragelse på gæld fra tidligere år og inklusiv de korrektioner, der indarbejdes ved regnskabsafslutningen i endelige afregning for meraktivitet mv. Tabellen viser, at sygehusets driftsmæssige ubalancer gennem flere år og også tilbage i amternes tid har ligget nogenlunde konstant på ca. 2 procent af sygehusets samlede nettobudget. Regnskabet for 2010 er endnu ikke afsluttet, men de seneste prognoser viser en forværring med en overskridelse i størrelsesordenen 170 mio.kr.. Det skal bemærkes, at de økonomiske problemer i regnskaberne for 2008 og 2009 på OUH Svendborg Sygehus nu er håndteret, og sygehuset er således i driftsmæssig balance for I amternes tid var der forskellig praksis fra amt til amt med hensyn til budgetoverholdelse. Fyns Amt var blandt de amter, hvor der var tradition for at kompensere sygehusenes for budgetoverskridelser: Side 6 af 8

7 Det skete enten med løbende bevillingsændringer i løbet af året, eller ved regnskabsafslutningen, hvor der maksimalt kunne ske overførsel af merforbrug svarende til 1 procent af det samlede nettobudget. I praksis indebar det, at der maksimalt skete en overførsel på mio.kr. af årets underskud, uagtet at driftsresultaterne indeholdt betydeligt større underskud (jf. tabellen). Konsekvensen af denne praksis er, at der er indarbejdet en kultur for systematisk at undervurder de økonomiske problemers omfang. En kultur som det i en meget stor organisation har vist sig vanskeligt at gøre op med. Med de økonomiske rammevilkår regionerne er underlagt, er der imidlertid ikke nogen alternativ kurs til budgetoverholdelse. Den overordnede styring af regionerne fordrer, at aktiviteten tilvejebringes på et kontinuerligt faldende omkostningsniveau med produktivitetsforbedringer på 2 procent årligt. Ifølge den seneste opgørelse af produktiviteten i sygehussektoren ligger produktiviteten i Region Syddanmark 5 procent over landsgennemsnittet. Det høje produktivitetsniveau er en økonomiske nødvendighed, der betyder, at Region Syddanmark som den eneste region i landet har præsteret overholdelse af økonomiaftalerne med regeringen. Som en konsekvens heraf har de nødvendige økonomiske omstillinger på regionens sygehuse hidtil kunnet tilrettelægges uden større sparerunde som man ellers ser i andre regioner. Samtidig har resultaterne skabt grundlag for de massive investeringer Region Syddanmark har foretaget i bl.a. apparatur, forskning mv. (jf. tidligere afsnit). OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus bidrager positivt til produktivitetsudviklingen i Region Syddanmark: Begge sygehuse har således haft en produktivitetsudvikling fra 2008 til 2009 som ligger over landsgennemsnittet og begge sygehuse er nu placeret over det landsgennemsnitlige produktivitetsniveau (indeks 100). OUH Odense Universitetshospital har et produktivitetsniveau på 1 procent over landsgennemsnittet og OUH Svendborg har et produktivitetsniveau på 5 procent over landsgennemsnittet. Dette forklarer samtidig den positive udvikling i driftsresultaterne for OUH Svendborg Sygehus. Til sammenligning har Rigshospitalet et produktivitetsniveau på indeks 99, mens Århus Universitetshospital (Århus Sygehus og Skejby Sygehus) forbliver på samme niveau som året før (hhv. 99 og 103). I sammenligningen skal der også tages højde for, at de øvrige regioner er i gang med omfattende sparerunder for at bringe balance i regionernes økonomi. Det vil alt andet lige betyde, at produktiviteten på disse sygehuse forbedres 1. Der kan ikke forventes samme produktivitetsniveau af et universitetshospital som på regionens øvrige sygehuse, men der er omvendt heller ikke grundlag for at tilbyde sygehuset vilkår, der adskiller sig for vilkårene for landets øvrige universitetshospitaler. Som universitetshospital har OUH Odense Universitetshospital særlige forsknings- og udviklingsforpligtigelser, og varetager højt specialiseret behandling med en betydelig del af regionens resursetunge patienter. Et centralt spørgsmål er derfor om sygehusets særlige forpligtigelser og patientsammensætning fordrer et andet produktivitetsniveau end regionens øvrige sygehuse. Med andre ord: Får OUH Odense Universitetshospital tilført ressourcer svarende til den opgave de varetager? Svaret på det spørgsmål er flersidigt, og med mange nuancer: For det første varetager Odense Universitetshospital også basisbehandling på regions- og hovedfunktionsniveau, der vægter med ca.3/4 af sygehusets samlede patientmasse. Disse funktioner kan også varetages på regionens øvrige sygehuse, og skal kunne løses på et omkostningsniveau, der 1 I den økonomiske handleplan, der er forelagt for regionsrådet i Region Midt vurderes det, at produktiviteten skal øges fra indeks 102 til indeks 108, og for Universitetshospitalet skal den øges fra indeks 100 til indeks 106, hvor Skejby-matriklen i dag ligger på indeks 103. Side 7 af 8

8 er konkurrencedygtigt. Produktivitetstallet fra eksempelvis Skejby viser, at også højt specialiseret behandling kan leveres på et lavt omkostningsniveau. For det andet sikres der gennem takstafregningsmodel afregning for aktiviteten, også til de ressourcetunge patienter i de dyre DRG-grupper. Udover den almindelige afregning er der særligt forhøjede afregningssatser på en række udvalgte patientgruppe, som er særligt ressourcekrævende, og hvor den almindelige afregning ikke dækker. Det er særligt OUH, der har patienter indenfor disse grupper. De meget komplicerede og ressourcetunge patienter vil ligeledes ofte være i behandling på intensivafdelingen. Udover at der sker afregning gennem DRG-systemet for denne behandling, så er der ligeledes sikret økonomisk dækning af omkostningerne til intensivområdet uafhængigt af takstafregningssystemet. Herved er sygehusene økonomisk dækket af i forhold til de meget tunge patienter. For det tredje har sygehuset reelt en afregning, der overstiger den almindelige afregning på 55 procent af DRG-taksten. Det skyldes den tidligere nævnte særlige afregning, men skyldes også strukturelt betingede bevillinger. Det gælder eksempelvis bevillinger til udbygningen af intensivkapaciteten, hvor der tillige er en ny sag på vej. Ydermere sker der ikke negativ afregning for faldet i akutte patienter. Samlet peger ovenstående på, at OUH overordnet set får tilført ressourcer, der svarer til de opgaver sygehuset løser. De tilbagevendende underskud betyder, at regionens muligheder for at fremme kvaliteten, forskningen og den højt specialiserede på sygehuset indskrænkes, som er nødvendige for at udbygge sygehusets position på nationalt og internationalt plan. Underskuddene på sygehuset beslaglægger internt mange administrative og ledelsesmæssige ressourcer, fjerner fokus fra den faglige udvikling og vanskeliggør rekruttering af nye medarbejdere. Derfor må der gøres effektivt op med disse ubalancer. Økonomiaftalen for 2011 er en 3 årig rammeaftale indeholdende begrænsede muligheder for vækst i økonomi og aktivitet, jf. regeringens Genopretningsplan. Økonomiaftalen for 2011 hviler på en forudsætning om en aktivitetsvækst på 3 procent, hvoraf 1 procent er finansieret i økonomiaftalen. For 2012 må forventes endnu lavere vækst. Økonomisk dækker økonomiaftalen som maksimum udgifter til materiale- og aktivitetsudgifter (medicin og øvrige lægelige artikler), og giver ikke grundlag for en samlet vækst i personalet. En af problemstillingerne på OUH har traditionelt været, at man først i året får adresseret de økonomiske udfordringer for året. Med de tidsforskydninger, der er i realiseringen af økonomiske besparelser, vil det alt andet lige medføre overskridelser i året. Skal der gøres op med det fordrer det, at man både gør op med udfordringerne i det aktuelle samt efterfølgende år. Det har vi gode muligheder for, da vi kender de økonomiske vilkår for 2012 og At tager højde for fremtidige udfordringer betyder, at den indsats nu skal intensiveres. Det er vi også i gang med på regionens øvrige sygehuse. For at matche udfordringen for 2012 er eksempelvis Sygehus Lillebælt, der ellers kommer ud af 2010 i økonomisk balance, i gang med at reducere normeringen med ca. 100 stillinger. For OUH er udfordringen dobbelt: Dels skal de håndtere den grundlæggende ubalance i den eksisterende drift, dels skal driften tilpasses en beskeden ramme for udvikling i økonomien. På givne områder vil der være en vækst i den kliniske aktivitet, som gør det nødvendigt at tilføre personale. For at finansiere dette skal personalet reduceres tilsvarende indenfor øvrige områder. Dette indebærer, at et stort antal stillinger skal nedlægges, mens forholdsvis få skal oprettes. Side 8 af 8

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd AK-AL om bemanding af scannere

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET 1. Forandringer i behandlingerne på sygehusene 2. Tværsektorielt

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Ændret version d. 28. november 2006 ny tabel vedr. antal strålebehandlede kræftpatienter, s. 3 Initiativer vedr. kapacitet på kræftbehandlingsområdet,

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere