Indholdsfortegnelse - Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - Bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen...2 Bilag 1: Forslag til regionale mål Bilag 2: Resultatkontrakt 2014 med Væksthus Hovedstadsregionen Oprettelse af fælles EU-kontor...19 Bilag 1: Oversigt over andre kontorer i EU...19 Bilag 2: Tidsplan for oprettelse af EU-kontor...24

2 3.2 Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen

3 UDKAST Regionale mål august 2013 I Region Hovedstaden og i KKR Hovedstaden er der stor fokus på at udvikle metropolen under temaet En fokuseret vækstdagsorden. Udviklingen sker i første omgang i samarbejde med Region Sjælland og KKR Sjælland. Hovedstaden er vækstmotor for resten af landet og det er afgørende, at Hovedstaden arbejder med rammerne for udvikling og vækst. Der er særligt fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for at nye virksomheder etableres og eksisterende virksomheder udvikles. De regionale mål skal derfor udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem og med fokus på internationalisering. I lyset af den evaluering, der er gennemført af Væksthusene, er der særlig fokus på at Væksthuset skal øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte og ligeledes øge antallet af kunder, som arbejder med internationalisering. Resultatmål 2014 Evalueringen af Væksthusene viser, at Væksthusene generelt har beskedent fat i Vækstlaget målt ved at Vækstlaget udgøres af virksomheder med mere end 10 ansatte og med en vækst på min 20 % pr år i 2 på hinanden følgende år. Væksthusets målgruppe udgøres af iværksættere og virksomheder, som har et potentiale for at vokse og en ambition om at vokse. Væksthuset har godt fat i gruppen af iværksættere med internationalt potentiale, som over en 5-10 årig periode kan blive stærke vækstvirksomheder. I 2012 har Væksthuset ca. 7 % af kunderne i gruppen af virksomheder med mere end 10 ansatte. I 2014 er det særligt for Væksthus Hovedstadsregionen en opgave, at få bedre fat i større og mere etablerede virksomheder og gennem et vækstforløb bidrage til at skabe vækst i disse. Resultatmål 1: Øget fokus på Vækstlaget Mål Væksthuset skal i 2014 øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte. Det er målet at min. 20 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen har min. 10 ansatte. Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2014 ved at trække Væksthusets kunder i CRM systemet og opgøre antallet af kunder med min. 10 ansatte. I Region Hovedstaden er der stor fokus på at få endnu flere vækstvirksomheder, som formår at agere i en global verden og skabe eksport. Udfordringerne handler i høj grad om, at de danske virksomheder er små, at der eksporteres for lidt, at der primært eksporteres til nærmarkeder, at der kun i begrænset omfang tiltrækkes udenlandsk arbejdskraft og at udenlandske studerende og expats ikke fastholdes i Region Hovedstaden.

4 Resultatmål 2: Internationalisering Side 2/2 Mål Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksportaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker gennem vækstforløb suppleret med forskellige eksternt finansierede internationaliseringsinitiativer. Væksthuset har et mål om, at min. 20 % af kunderne gennemfører et vækstforløb med fokus på at øge virksomhedens internationalisering. Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2013 i form af en oversigt over aktiviteter samt ved at trække Væksthusets kunder i CRM systemet og opgøre antallet af kunder, som har gennemført et vækstforløb med fokus på internationalisering. I Region Hovedstaden og i KKRs erhvervsudviklingsstrategi er der stor fokus på at udvikle det sammenhængende erhvervsfremmesystem gennem kompetenceudvikling, udvikling og implementering af fælles værktøjer, udvikling og gennemførelse af fælles events, projekter mv. Det sammenhængende erhvervsfremmesystem omfatter den lokale erhvervsservice, Væksthuset, regionale indsatser som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt nationale initiativer via bl.a. universiteter, Det Godkendte Teknologiske Servicesystem, eksportrådet mv. I 2014 er der særligt fokus på at udvikle samarbejdet med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland. Resultatmål 3: Det sammenhængende erhvervsfremmesystem Mål Væksthuset skal i 2014 øge samarbejdet med Copenhagen Capacity, hvis primære opgave er at tiltrække udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet skal sikre synergien mellem de forskellige tilbud til erhvervslivet. Væksthuset skal i 2014 etablere et tættere samarbejde med alle Væksthusene om udvikling og implementering af Væksthus 2.0. Herunder skal samarbejdet med Væksthus Sjælland udvides for at understøtte regionernes og KKR ernes samarbejde om En fokuseret Vækstdagsorden. Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2014 i form af en oversigt over konkrete samarbejdsaktiviteter med Copenhagen Capacity og med Væksthus Sjælland.

5 3.2 Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen

6 Resultatkontrakt 2014 KKR Hovedstaden Væksthus Hovedstadsregionen Resultat kontrakten indeholder mål for KKR Hovedstadens samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen i 2014, herunder vilkår for den samlede kommunale finansiering af Væksthuset med kr. xxx 1 Indledning Fra den 1. januar 2011 er det kommunerne i regionen, som både ejer og finansierer Væksthus Hovedstadsregionen. Det betyder, at der er mulighed for at sætte et stærkere kommunalt aftryk på Væksthuset. Kommunerne i hovedstaden samarbejder om et fælles fundament for hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig, og her er Væksthuset et vigtigt redskab. Væksthuset er skabt i en national sammenhæng, som stadig er en væsentlig del af husets identitet. De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet, og husene finansieres og bedre vækstvilkår i Danmark. Det er en del af aftalegrundlaget om væksthusene, at de bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en række praktiske forhold som f.eks. visse resultatmål og itsystemer stadig er fælles. Væksthus Hovedstadsregionen indgår altså i krydsfeltet mellem 2 fællesskaber. Horisontalt; som et af 5 væksthuse på nationalt plan, som er led i en statslig strategi. Og vertikalt; som led i det samlede arbejde på regionalt plan for at udvikle hovedstadsregionens erhvervsliv, i samarbejde med kommunerne og de lokale erhvervsserviceenheder. Denne balance skal udvikles og forfines i de kommende år. Region Hovedstaden omfatter 29 kommuner heriblandt Bornholm, hvor det er afgørende at Væksthuset er fysisk til stede på grund af den geografiske afstand fra resten af regionen ligesom det er afgørende at Væksthusets ydelser kommer bredt ud i regionen. I denne aftale fastlægges både KKRs forventninger til Væksthuset som regional aktør og de konkrete indsatser og mål for Væksthusets arbejde i Der er 3 regionale mål for 2014, som er særlige temaer af væsentlig betydning for hovedstaden. Hertil kommer 9 mål, som er overført fra den nationale aftale mellem KL og staten, som er fælles mål for alle væksthuse, dateret 13. juni Baggrund Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse af finansieringsansvaret for Væksthusene, blevet evalueret i Evalueringen viser et stærkt rationale bag Væksthusene. Når bundlinjen gøres op, har Væksthusene en positiv samfundsøkonomisk effekt. For hver offentlig krone, der investeres, skabes værdi for 2,6 kr. over en toårig periode. Væksthusene er med til at skabe en mervækst i omsætningen hos væksthuskunder (ift. en kontrolgruppe) på 11 pct. to år efter vejledningen. Det har i samme periode resulteret i nye job. Væksthusene er desuden velfungerende som regionale knudepunkter. Evalueringen peger også på potentialer for at stimulere strategi og vækst yderligere. Det er derfor KLs og EVMs ønske med denne aftale at understøtte Væksthusenes indsats i forhold til opfølgning på evalueringens anbefalinger. KL og EVM anser dette arbejde som en vigtig forudsætning for at Væksthusene også fremadrettet bidrager til at løfte målsætningen om, at flere iværksættere og virksomheder skal ind i solide vækstforløb bevilling afventer udmelding fra Økonomi-og Indenrigsministeriet. 1

7 Med afsæt i evalueringen er der med denne aftale indført et nyt mål for Væksthusenes udvikling af kontakten til vækstlaget af danske virksomheder. KL og EVM er derudover enige om, at det er et strategisk mål at øge det samfundsmæssige afkast af Væksthusene. Rammer for Væksthusenes aktiviteter i 2014 Vækst skabes i virksomhederne. Væksthusene skal opsøge, vejlede og understøtte iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og potentiale. Det skal bidrage til, at flere iværksættere og mindre virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Derfor skal Væksthusene: 1. uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og Væksthusene skal henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet, 2. være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udviklingen af initiativer, der styrker vækstkultur i og vækstvilkår for virksomhederne, samt 3. være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten og EU. Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører. Indsatsområder KL og EVM er enige om, at evalueringen peger på tre centrale indsatsområder, som bør løftes væsentligt med nærværende aftale: 1. Væksthusene skal øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark 2. Væksthusenes vækstmodel skal justeres 3. Væksthusene skal fastholde og styrke knudepunktsrollen i de regionale økosystemer 1. Væksthusene skal øge kontakten/appellen til vækstlaget i Danmark KL og EVM er enige om, at det er Væksthusenes opgave at opsøge, vejlede og understøtte vækstvirksomheder i forhold til at udløse deres vækstpotentiale. Derfor skal husene styrke indsatsen på to områder. Væksthusene skal blive mere relevante for vækstvirksomhederne ved at udvikle og prioritere differentierede services og programtilbud, som matcher disse virksomheders behov og tilfører ekstra værdi, fx ved at understøtte virksomhedernes internationalisering og ekspansion gennem vækstkortlægningen. Dernæst skal husene, for at realisere denne målsætning, udvikle modeller til at identificere virksomheder med særligt vækstpotentiale. 2. Væksthusenes vækstmodel skal justeres I evalueringen anføres 10 anbefalinger til, hvordan den nuværende vækstmodel kan styrkes, så flere virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. KL og EVM er enige om, at der er behov for at justere vækstmodellen, og lægger vægt på, at evalueringens 10 anbefalinger til en justeret vækstmodel indarbejdes ind i en ny strategi for Væksthusene. 2

8 KL og EVM lægger i den forbindelse vægt på, at 1) Sammenhængen i regionale økosystemer styrkes, og at der i højere grad arbejdes for vekselvirkning i vejledningsindsatsen af den enkelte virksomhed, 2) Indsatsen for kompetenceudvikling af vækstkonsulenter og af medarbejdere i den lokale erhvervsservice styrkes. Fælles kompetenceudviklingsforløb styrker sammenhængen i systemet, og Væksthusene skal derfor videreføre og udvikle dialogen med øvrige aktører samt spille en aktiv rolle for at fremme videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af private og offentlige aktører, 3) Væksthusene styrker deres samarbejde på tværs af regionale grænser og som system - udnytter og dyrker anvendelsen af specialistkompetencer til gavn for virksomhederne. KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal værne om deres fælles identitet ved at arbejde med fælles prog markedsføringstiltag samt anvende den fælles designmanual og den fælles kommunikationsplatform, der er aftalt mellem Væksthusene og Erhvervsstyrelsen. 3. Væksthusene skal fastholde og styrke knudepunktsrollen i de regionale økosystemer KL og EVM ønsker, at Væksthusene og kommunerne samarbejder om at skabe en effektiv, sammenhængende, kundeorienteret og fleksibel erhvervsservice ved at styrke netværksdannelser mellem virksomheder og relevante samarbejdspartnere. Skabelsen af en bredspektret iværksætter- og vækstkultur forudsætter et stærkt samarbejde mellem kommunernes lokale erhvervskontorer og kommunernes fælles indsats i Væksthusene. Det forudsætter også, at Væksthusene motiverer til vækst via arrangementer som fx konferencer, netværksaktiviteter og workshops. Den viden, Væksthusene opbygger om virksomhederne og erhvervslivet generelt skal være til rådighed for kommunerne i deres arbejde med generelle erhvervsudviklingsstrategier og omvendt. Fælles redskaber skal understøtte sammenhæng KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal benytte de systemer, der er stillet til rådighed for Væksthusene og lokale erhvervskontorer og øvrige aktører omfattet af en samarbejdsaftale. 1. Startvækst.dk 2. Vækstguiden.dk 3. Væksthjulet, udvikling 4. Væksthjulet, brugerlicens 5. CRM drift 6. Brugerevaluering drift 7. Fælles telefonnummer til erhvervsservice 8. Eventuel drift og udvikling af rådgiverbørsen.dk På baggrund af data i CRM-systemet udarbejder Erhvervsstyrelsen årligt statistikker for Væksthusenes målopfyldelse. Erhvervsstyrelsen præsenterer endvidere deskriptive statistikker for den sammenhængende erhvervsservice. KL og EVM er enige om, at Væksthusene fortsat kan ind tænkes i udmøntningen af relevante statslige initiativer målrettet iværksættere og potentielle vækstvirksomheder, herunder opfølgning på regeringens vækstplaner. 3

9 KL og EVM er enige om fortsat at understøtte dialogen mellem Væksthusenes direktører og formænd samt KL og Erhvervsstyrelsen. Disse parter mødes to gange årligt med Væksthusenes interessenter i Det Rådgivende Forum for Væksthusene afholdt af Erhvervsstyrelsen. Derudover mødes KL, ERST og Væksthusdirektørerne fem gange årligt. KL og EVM er enige om at indlede drøftelsen i 2. halvår 2014 om den struktur, der efter 2015 skal sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst, samt at der ikke er anledning til at betvivle, at indsatsen for flere vækstvirksomheder skal fortsætte efter Indsatsen bekræftes i forbindelse med økonomiaftalen i sommeren Finansiering Der er på finansloven for 2014 afsat xxx mio. kr. til Væksthusene. Midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet. Fordelingen mellem kommunerne fremgår af bilag 1. Regionale mål 2014 I Region Hovedstaden og i KKR Hovedstaden er der stor fokus på at udvikle metropolen under temaet En fokuseret vækstdagsorden. Udviklingen sker i første omgang i samarbejde med Region Sjælland og KKR Sjælland. Hovedstaden er vækstmotor for resten af landet og det er afgørende, at Hovedstaden arbejder med rammerne for udvikling og vækst. Der er særligt fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for at nye virksomheder etableres og eksisterende virksomheder udvikles. De regionale mål skal derfor udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem og med fokus på internationalisering. I lyset af den evaluering, der er gennemført af Væksthusene, er der særlig fokus på at Væksthuset skal øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte og ligeledes øge antallet af kunder, som arbejder med internationalisering. Resultatmål 2014 Evalueringen af Væksthusene viser, at Væksthusene generelt har beskedent fat i Vækstlaget målt ved at Vækstlaget udgøres af virksomheder med mere end 10 ansatte og med en vækst på min 20 % pr år i 2 på hinanden følgende år. Væksthusets målgruppe udgøres af iværksættere og virksomheder, som har et potentiale for at vokse og en ambition om at vokse. Væksthuset har godt fat i gruppen af iværksættere med internationalt potentiale, som over en 5-10 årig periode kan blive stærke vækstvirksomheder. I 2012 har Væksthuset ca. 7 % af kunderne i gruppen af virksomheder med mere end 10 ansatte. I 2014 er det særligt for Væksthus Hovedstadsregionen en opgave, at få bedre fat i større og mere etablerede virksomheder og gennem et vækstforløb bidrage til at skabe vækst i disse. Resultatmål 1: Øget fokus på Vækstlaget Mål Væksthuset skal i 2014 øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte. Det er målet at min. 20 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen har min. 10 ansatte. Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2014 ved at trække 4

10 Væksthusets kunder i CRM systemet og opgøre antallet af kunder med min. 10 ansatte. I Region Hovedstaden er der stor fokus på at få endnu flere vækstvirksomheder, som formår at agere i en global verden og skabe eksport. Udfordringerne handler i høj grad om, at de danske virksomheder er små, at der eksporteres for lidt, at der primært eksporteres til nærmarkeder, at der kun i begrænset omfang tiltrækkes udenlandsk arbejdskraft og at udenlandske studerende og expats ikke fastholdes i Region Hovedstaden. Resultatmål 2: Internationalisering Mål Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksportaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker gennem vækstforløb suppleret med forskellige eksternt finansierede internationaliseringsinitiativer. Væksthuset har et mål om, at min. 20 % af kunderne gennemfører et vækstforløb med fokus på at øge virksomhedens internationalisering. Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2013 i form af en oversigt over aktiviteter samt ved at trække Væksthusets kunder i CRM systemet og opgøre antallet af kunder, som har gennemført et vækstforløb med fokus på internationalisering. I Region Hovedstaden og i KKRs erhvervsudviklingsstrategi er der stor fokus på at udvikle det sammenhængende erhvervsfremmesystem gennem kompetenceudvikling, udvikling og implementering af fælles værktøjer, udvikling og gennemførelse af fælles events, projekter mv. Det sammenhængende erhvervsfremmesystem omfatter den lokale erhvervsservice, Væksthuset, regionale indsatser som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt nationale initiativer via bl.a. universiteter, Det Godkendte Teknologiske Servicesystem, eksportrådet mv. I 2014 er der særligt fokus på at udvikle samarbejdet med Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland. Resultatmål 3: Det sammenhængende erhvervsfremmesystem Mål Væksthuset skal i 2014 øge samarbejdet med Copenhagen Capacity, hvis primære opgave er at tiltrække udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet skal sikre synergien mellem de forskellige tilbud til erhvervslivet. Væksthuset skal i 2014 etablere et tættere samarbejde med alle Væksthusene om udvikling og implementering af Væksthus 2.0. Herunder skal samarbejdet med Væksthus Sjælland udvides for at understøtte regionernes og KKR ernes samarbejde om En fokuseret Vækstdagsorden. 5

11 Målopfyldelse Målet opgøres den 31. december 2014 i form af en oversigt over konkrete samarbejdsaktiviteter med Copenhagen Capacity og med Væksthus Sjælland. Nationale mål 2014 Den nationale del af resultatkontrakterne er ens for alle Væksthuse, bortset for enkelte mål som er tilpasset efter befolkningstørrelsen i de enkelte regioner. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet er enige om, at følgende mål skal gælde som fælles mål for Væksthusene i Målene er opdelt i: - Aktivitetsmål - Kvalitetsmål - Effektmål Væksthusenes effektkæde INPUT AKTIVITET OUTPUT EFFEKTINDIKATORER Kort sigt Lang sigt Kortlægning af vækstpotentiale, udarbejdelse af vækstplan samt henvisning til andre tilbud Midler og ressourcer til Væksthusene Knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem Virksomheder modtager sparring/vækstkortlægning, vækstplan og henvisning Virksomheder opnår øget viden og handlekraft Flere virksomheder i vækstforløb Samfundsøk.effekt: o Øget vækst og o konkurrence Væksthusene er operatører på projekter, udbudt af kommuner, regioner, staten og EU Rådgivning hos private rådgivere og i offentlige tilbud 6

12 Aktivitetsmål 1. Væksthusene skal i 2014 implementere strategien Væksthusene version 2.0. Målopfyldelse Væksthusene udarbejder og implementerer en strategi for Væksthusene version 2.0, der udfolder anbefalingerne i Evaluering af Væksthusene, april 2013, v. IRIS Group ApS, og sætter fokus på kontakten til vækstlaget af danske virksomheder. Væksthusene fremsender senest 30. september 2014 en midtvejsstatus for implementering af strategien. Målet opgøres endeligt af Erhvervsstyrelsen den 15. februar 2015 på baggrund af en fælles skriftlig redegørelse fra de fem Væksthuse., der afspejler de centrale indsatsområder angivet på side 3. Målet betragtes som opfyldt når - samtlige strategiens initiativer er iværksat, samt - strategiens initiativer i overvejende grad er gennemført. 2. Væksthusene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. Væksthusene gennemfører i 2014 en vækstkortlægning for 2000 virksomheder. Vækstkortlægningen afsluttes med en vækstplan og tilmelding af virksomheden til brugerevaluering. Herudover skal 2000 andre virksomheder deltage i andre væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2013 hhv. i CRM-systemet for de 2000 virksomheder, der gennemfører vækstkortlægning, hhv. ved separat registrering for de andre 2000 virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter. Antallet af virksomheder fordeles mellem Væksthusene efter samme fordeling som bloktilskuddet. 7

13 3. Væksthusene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 procent heraf skal være henvisning til private tilbud. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2014 i brugerevalueringssystemet. I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2014, er tilmeldt brugerevaluering i 2014, og som i 2014 er registreret i CRM-systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud. Endvidere opgøres med afsæt i brugerevalueringen andelen af væksthuskunder, der har eller har til hensigt at anvende henvisningen. Kvalitetsmål 4. Mindst 80 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2012 udtrykker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor tilfreds var du med vækstkonsulentens kompetencer kan besvares med meget tilfreds, tilfreds, mindre tilfreds, ikke tilfreds. 8

14 5. Mindst 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2012 giver i brugerevalueringen udtryk for, at sparring med Væksthuset har påvirket virksomhedens udvikling i middel eller høj grad. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvordan har brugen af Væksthuset/forløbet påvirket virksomhedens udvikling: besvares med i høj grad, i nogen grad, i lav grad, slet ikke ved ikke på nedenstående 7 underspørgsmål: 1. Forløbet har bidraget til afdækning af ikke-erkendte udfordringer, muligheder eller behov i virksomheden. 2. Forløbet har bidraget til at styrke og forbedre virksomhedens overordnede strategi 3. Forløbet har bidraget til at øge virksomhedens langsigtede vækstambitioner 4. Forløbet har bidraget til at styrke virksomhedens forretningskoncept (produkt, forretningsmodel, markedsposition, etc.) 5. Forløbet har bidraget til at styrke virksomhedens kunderelationer, salg og/eller marketing 6. Forløbet har bidraget til at styrke/professionalisere virksomhedens organisation (herunder ledelsesstruktur, forretningsprocesser, rekruttering, etc.) 7. forløbet har bidraget til at styrke virksomhedens drift (herunder produktion, it-systemer, økonomistyring, dokumentation, etc.) Andelen opgøres som summen af to grupper med henholdsvis middel additionalitet og høj addtionalitet: Middel: Der svares I høj grad eller i nogen grad til mindst 1 underspørgsmål 4-7, og der svares i nogen grad, I lav grad, Slet ikke eller ved ikke til underspørgsmål 1-3. Høj: Der svares I høj grad eller i nogen grad til mindst 1 af underspørgsmålene 4-7, og der svares I høj grad til mindst ét af underspørgsmålene

15 6. Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2014 samt er tilmeldt brugerevaluering, vil anbefale Væksthusene til andre. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2014 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk? måles på en skala fra 0 10, hvor 0 er usandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors). Effektmål 7. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i henholdsvis 2012 og Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche og alder. Væksten beregnes over henholdsvis ét samt to år, mellem hele kalenderår. Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en toårig periode. Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. 10

16 8. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst 15 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i henholdsvis 2012 og Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche og alder. Væksten beregnes over henholdsvis ét samt to år, mellem hele kalenderår. Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en toårig periode. Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. 9. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2012 og 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en to-årig periode fra Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i henholdsvis 2012 og Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes over henholdsvis ét samt to år, mellem hele kalenderår. Beregningen gennemføres over en ét-årig og over en toårig periode. Målet opgøres henholdsvis for iværksættere, der er 3 år gamle eller derunder og for virksomheder, der er mere end 3 år gamle. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. 11

17 10. Andelen af virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og en vækstplan i 2014, og som er løftet til vækstlaget, er vokset fra 6 procent 2 til 10 pct. Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Vækstlaget opgøres som virksomheder, der I perioden har haft en årlig vækst i omsætningen på 20 pct. eller derover samt i 2014 havde mindst 10 ansatte. Målet opgøres for iværksættere (under 3 år gamle) og virksomheder. [Der indgår udelukkende virksomheder, der er aktive, dvs. har en omsætning over kr Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen tjekkes med DST samt IRIS eval.]. 2 Evaluering af Væksthusene, april 2013, IRIS Group ApS 12

18 Bilag 1 Tabel 1. Kommunefordeling i DUTsag vedrørende væksthuse Hele landet København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholm Region Hovedstaden i alt DUT beløb i Kr fordeling bevilling. Beløbet justeres og udmeldes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 13

19 3.3 Oprettelse af fælles EU-kontor

20 Oversigt over øvrige EU-kontorers arbejde i Bruxelles Kontor Hovedfokus Organisering Finansiering Ansatte Ansættelsesfor hold Region Syddanmarks EUkontor Region Midtjyllands EU-kontor Region Sjællands EU-kontor Kontoret hjælper med udarbejdelsen af projekter og matcher syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med internationale partnere. Kontorets fokusområder er: Energi & Miljø Sundhed & Velfærdsinnovation Forskning, Udvikling & Erhverv, og Internationale kommuner Region Midtjyllands EU-kontor beskæftiger sig primært med erhvervsudvikling, hvor virksomheders behov matches med EU-puljer. Kontoret beskæftiger sig også delvist med interessevaretagelse og informationstilvejebringelse. Der fokuseres hovedsageligt på følgende områder: 1. Grøn Vækst 2. Velfærdsteknologi 3. Forskning og uddannelse Region Sjællands EU-kontors virke er baseret på handlingsorienteret rådgivning og initiering af EU projektdeltagelse, branding, interessevaretagelse, netværksdannelse, internationalisering og bidrag til fremme af europæisk arbejde. Tematisk fokuserer kontoret meget bredt: Klimaforandringer, energi, uddannelse, erhverv, sundhed og infrastruktur. Kontoret ejes og finansieres af en forening bestående af kommunerne i Region Syddanmark, Syddansk Værksforum og Region Syddanmark. Kontoret ledes af en bestyrelse bestående af 5 kommunalvalgte politikere, 1 medlem fra Syddanmarks Vækstforum, 2 medlemmer fra regionsrådet samt 1 medlem fra Syddansk Universitet. Region Midtjyllands EU-kontor er en juridisk forening mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Foreningen har et repræsentantskab, hvor alle ejerne er repræsenteret, som mødes årligt til generalforsamling. En bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som repræsenterer Region Midtjylland, kommunerne og Vækstforum, har det overordnede ansvar for foreningen. Bestyrelsen sidder i en 4-årig periode og formandskabet går på skift hvert andet år mellem kommunerne og regionen. Bestyrelsen mødes 3-4 årligt. Region Sjællands EU-kontor er et samarbejde mellem de sjællandske kommuner, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland. En styregruppe bestående af tre repræsentanter fra kommunerne, to fra Region Sjælland og en fra Vækstforum mødes 2 gange om året og sætter retning for kontorets arbejde, ansætter medarbejder, følger aktiviteter + økonomi mv. Finansiering deles ligeligt mellem Region Syddanmark og regionens kommuner (50/50). Fordelingsnøglen blandt kommunerne sker på baggrund af de aktuelle indbyggertal. Fordelingen revurderes hvert 4. år. Samtlige 19 kommuner i regionen bidrager et årligt medlemskontingent på ca. 2 kr. pr. indbygger, et beløb som samlet fordobles af regionen. Kontoret har et samlet budget på ca. 6,3 mio. kr. årligt, hvor de ca. 5,5 mio. kr. kommer fra medlemsbidrag (resten fra konsulenthonorarer mv). Kontoret finansieres efter en 50/50 fordelingsnøgle mellem Region Sjælland og de deltagende kommuner. Enkeltkommuner kan, idet omfang det praktisk er muligt, tilknytte egne medarbejdere til kontoret. Kontoret har 12 ansatte: 1 direktør, 1 administrator, 7 EU-rådgivere og 3 praktikanter. Kontoret består af 9 medarbejdere (5 AC ere, 1 projektmedarbejd er, 1 løntilskudstilling og 2 praktikanter). Kontoret består af i alt 6 personer; 1 kontorleder, 1 redaktør, 2 projektledere. Derudover 2 praktikanter. Personalet er ansat og udsendt af Esbjerg Kommune og betaler (reduceret) dansk skat efter ligningslovens 33a Personalet er ansat og udsendt af Århus Kommune og betaler (reduceret) dansk skat efter ligningslovens 33a Personalet er ansat af Region Sjælland og betaler (reduceret) dansk skat efter ligningslovens 33a. Resultater Det Syddanske EU-kontor har kvantitative succeskriterier for følgende områder: International projektudvikling Europæiske konferencer Virksomhedsgennemgang Interessevaretagelse Presse og kommunikation i Syddanmark Internationalisering af kommunerne i Syddanmark Region Midtjyllands EU-kontor resultatbedømmes særligt på tiltrækning af EU-midler, men også tilfredshedsundersøgelser, antal opgaver mv. Region Sjællands EU-kontor har ikke som øvrige danske regionale EUkontorer et særligt fokus på tiltrækning af EU-midler. Succeskriterier fremgår ikke af handlingsplanen for kontoret Afrapportering sker via den usendte årsrapport.

21 Region Nordjyllands EU-kontor DANRO Danske Regioners EU-kontor KL s EU-kontor NordDanmarks EU-kontor fokuserer særligt på rådgivning ift. at initiere EUprojekter med nordjyske aktører med henblik på at skabe vækst og innovation. Men også interessevaretagelse og branding hører til kontorets opgaver. I de kommende år vil det primært indenfor følgende områder: 1: Public Service (servicetilbud til offentlige ejere), 2: EU's Forsknings og innovationsprogrammer, 3: Interreg programmerne med fokus på Nordsø og KASK programmet, 4: Enterprise Europe Network (servicetilbud til regionens virksomheder, der ønsker et øget samarbejde på internationale markeder), 5: Kina aktiviteter for regionens virksomheder og 6: Acces2Innovation som har fokus på udviklingsmarkederne. DANRO s formål er at varetage danske forskningsinteresser. Fokus er på at øge den danske deltagelse i EU s 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FP7). Kontorets primære formål er interessevaretagelse overfor EUinstitutionerne samt politikerbetjening af de seks danske repræsentanter i EU s Regionsudvalg. De primære fokusområder er: EU s budget Forskning og innovation Horizon 2020 Udbudsregler Klima og energi KL s EU-kontor har som sin primære opgave at assistere de KL-politikere, der deltager i plenar- og udvalgsmøder i EU's Regionsudvalg. Derudover har kontoret et stadigt stigende fokus på interessevaretagelse overfor EUkommissionen, oftest i forbindelse med synspunkter på konkrete enkeltsager indenfor strukturfonde, klima/miljø og vækst/beskæftigelse. NordDanmarks EU-kontor er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet. Kontorets arbejde bestemmes af en politisk styregruppe bestående af 2 repræsentanter fra Region Nordjylland, 2 repræsentanter fra KKR + 1 repræsentant fra Aalborg Universitet. Derudover er der nedsat et koordinationsudvalg, hvis primære opgave er at igangsætte nye tiltag samt sikre en overensstemmelse mellem regionale strategier og de internationale aktiviteter. Driften af DANRO hører til under Styrelsen for Forskning og Innovation (FI). Der er ikke nedsat en styregruppe for kontoret. Danske Regioners bestyrelse træffer de politiske beslutninger vedrørende kontoret. KL s EU-kontor refererer direkte til direktionen, KL s Internationale Udvalg, samt bestyrelsen. Finansiering er fordelt mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg Universitet. Det årlige budget er på ca. 5,5 mio. kr. Kontoret finansieres af den almindelige drift fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Finansieringen af kontoret indgår som punkt i Danske Regioners årlige budget. Kontoret er fuldt finansieret af KL med et årligt budget på ca. 3 mio. kr. 2 konsulenter + 2 praktikanter Model baseret på stærk hjemlig forankring, hvorfor man har et team på 10 ansatte med tilknytning til Aalborg Kommunes borgmesterkonto r, som arbejder med hjemlig forankring af information fra Bruxelles. Kontoret består af 3 medarbejdere (en kontorchef, en konsulent + en praktikant). Kontoret består af to faste medarbejdere: En chefrådgiver og en seniorkonsulent. Kun seniorkonsulente n sidder i Bruxelles. KL s EU-kontor er bemandet af 2 AC ere + 1 praktikant. Derudover er der 2 ansatte AC ere + 1 student i KL s hovedkontor i KBH til at modtage og fordele Personalet er ansat og udsendt af Aalborg Kommune og betaler (reduceret) dansk skat efter ligningslovens 33a. Alle medarbejdere er ansat under ministeriet. Seniorkonsulenten er ansat og arbejder i Bruxelles under belgisk lovgivning. Chefrådgiveren er ansat og arbejder i Danmark. Ansættelsesforhold divergerer. 1 AC er er ansat og usendt af KL, mens den anden AC er er ansat på lokale vilkår (men også efter ligningslovens paragraf 33). Bemærk at KL er en privat organisation og derfor har andre Kontoret arbejder ud fra succeskriterier formuleret specifikt for hvert af de 6 fokusområder. Kontorets resultater monitoreres i forhold til en resultatkontrakt udsendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU). Resultaterne formuleres kvalitativt i årsberetningen. KL s EU kontor fungerer som repræsentationskontor og er derfor del af KL s almene drift, hvorfor der ikke udarbejdes årsrapport mv. Indsats måles på effekt af interessevaretagelse, hvilket sammenholdes med konkrete udfald/resultater.

22 Göteborgs EUkontor Kontoret fokuserer på monitorering og lobbyarbejde ift. udvalgte emner, som er betydningsfulde for Göteborg. Tematisk favner kontoret bredt. Göteborgs EU-kontor er organiseret som et selskab under svensk lov. Selskabet ejes 100 % af Göteborg Kommune. Selskabet har en bestyrelse bestående af medlemmer fra byrådet. Bestyrelsen træffer beslutninger om kontorets opgaver og udvikling. Göteborg Kommune står for 4/5 af finansieringen af kontoret. De strategiske samarbejdspartnere (Götenborg Havn, Gothenborg Business Region og Götenborg Energi ) står tilsammen for 1/5 af finansieringen. oplysninger fra Bruxelles. Kontoret har 3 ansatte: En direktør, en kontorchef og en konsulent. ansættelsesmulighed er end offentlige foreninger. Ansættelsesforhold i Bruxelles foregår i under belgisk lovgivning. Kontoret følger samme retningslinjer for afrapporteringen af resultater som andre kommunale selskaber. Region Skånes EUkontor Kontoret har til formål at styrke og synliggøre Region Skåne i EU. Derudover skal kontoret bistå Region Skåne og andre aktører (universiteter, virksomheder, kulturorganisationer, Business Region Skåne AB mfl.), i arbejdet med EU s programmer og fonde. Kontorets strategiske samarbejdspartnere indgår i en følgegruppe (advisory group), som kan komme med forslag og anbefalinger til bestyrelsen. De strategiske samarbejdspartnere har intet beslutningsmandat. Kontoret ejes 100 % af Region Skåne. Kontoret rapporterer tilbage til en styregruppe med repræsentanter fra Region Skåne. De tre strategiske samarbejdspartneres bidrag er lige store og fastlagt af Göteborg Kommune. I 2012 var hvert bidrag i omegnen af Kontoret finansieres 100 % af Region Skåne. Kontoret har 6 ansatte: 1 chef, 1 økonomi- og administrationsan svarlig, 3 EUrådgivere og 1 praktikant. Kontoret/ansættelse r foregår under belgisk lov. Kontoret dokumenterer sine resultater kvalitativt i en årsrapport, hvori kontorets budget også indgår. Hovedfokus er på interessevaretagelse snarere end på tiltrækning af midler. Region Stockholms EU-kontor Tematisk favner kontoret bredt, men særligt samhørighedspolitik, sundhedspolitik, forskning og innovation, samt miljø og transport er i fokus. Stockholms EU-kontors primære opdrag er interessevaretagelse (ift. EUkommissionen, EU-parlamentet mv.), informationstilvejebringelse og branding af regionen. Kontorets hovedfokus er strategisk prioriteret ud fra følgende temaer: 1) Økonomisk vækst (Fx Stockholm Business Region og Øresundsregionen) 2) Miljø og Energi (fx energieffektiviseringsdirektiv) 3) Forskning og innovation (Fx Horizon 2020) Stockholms EU-kontor ejes af 3 parter: 1) Stockholm Läns Landsting (svarer til Region Hovedstaden sygehuse og transport som primære områder) 2) KSL (svarer til KKR dvs. at organisationen alene repræsenterer de 26 kommuner i regionen) 3) Stockholm by Kontoret strategiske arbejde bestemmes af Stockholmregionens Kontorets samlede årlige budget er på 7,5 mio. svenske kr. (hvert part betaler 2,5 mio. kr.). Kontoret består af 9 medarbejdere: 1 kontorchef, 4 konsulenter 1 projektmedarbejd er, 1 administrativ medarbejder samt 2 praktikanter. Kontoret er registreret i Belgien, hvormed medarbejderne ansættes og beskattes lokalt. Resultater offentliggøres i årsrapporten. Derudover sendes der månedligt en skriftlig rapport til den politiske styregruppe. Succeskriterier måles på, om interessevaretagelse er lykkes, om der fastholdes en høj tilfredshed blandt kontorets ejere (brugertilfredshedsundersøgelser mv.), antal møder med EU-kommissærer, arbejdsgruppeformænd mv.

23 Malmøs EU-kontor 4) Transport og infrastruktur (Fx Interreg, Baltic Sea Group) Malmøs EU-kontor fungerer som servicekontor for hele kommunen og fokuserer primært på interessevaretagelse, informationstilvejebringelse og branding. Europaforening, som mødes 3 gang årligt og består af medlemmer fra alle 3 parter, samt medlemmer fra enkelte kommuner og regioner. Under Europaforeningen findes en styregruppe, som løbende organiserer det internationale arbejde. Kontoret indgår som del af Malmøs internationale afdeling, hvorfor der i strukturen ikke er en selvstændig ovenstående politisk styregruppe. Malmø s EU-kontor ejes alene af Malmø by. Det årlige budget er samlet på 1,6 mio. sv. kr. (inkl. omkostninger til lokaler, løn, administration, repræsentationskonto mv.). Kontoret er alene bemandet af kontorchef Ola Nord. Ansat af Malmø by og udsendt til Bruxelles. Betaler svensk skat, men reduceret. (måske særlig svensk regel?) Malmøs EU-kontor udarbejder i slutningen af hvert år en rapport, som indgår som delelement i den internationale afdelings samlede årsrapport (som bl.a. indeholder Eurocities, ICLEI osv.). Tiltrækning af EUmidler er ikke et selvstændigt mål. I højere grad fokus på synlighed, branding og relationer til EUkommissionen.

24 3.3 Oprettelse af fælles EU-kontor

25 EU-kontor klar til fuld drift Fælles Regionalt EU Kontor, Bruxelles Tidsplan for arbejdet Politiske aktiviteter Administrative aktiviteter Politisk beslutningsgrundlag Politisk behandling Region H Politisk behandling Københavns Kommune Politisk behandling i KKR Politisk behandling i kommunerne Organisation Midlertidig administrativ styregruppe Etablering af politisk bestyrelse og administrativ styreguppe aug-13 sep-13 okt-13 nov-14 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 Ansættelse af daglig leder Opslag og ansøgningsfrist Samtaler Opstart på ansættelse Øvrige ansættelsesprocesser Uddybning af rammer Udarbejdelse af vedtægter Styring og ledelse Organisering og medarbejdere Aktiviteter og indledende fokusområder Snitflader til andre EU kontorer Succeskriterier Politisk godkendelse Fysiske faciliteter Afsøgning og aftale om kontorlokaler Indflytning EU-kontor IT og indretning Strategi og årsplan Udarbejdelse af strategi og årsplan for EU-kontoret Inddragelse af interessenter Bestyrelsens godkendelse

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

24. april Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune

24. april Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Hvidovre kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune

Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Fredensborg kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere