Dagsordenens punkt 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenens punkt 2."

Transkript

1 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt kr. over bloktilskuddet til finansiering af Væksthusene, jf. tabel 1. Tabel 1. Fordeling af midlerne mellem Væksthusene pba. befolkningstallet: Væksthus Hovedstadsregionen ,000 kr. Væksthus Sjælland kr. Væksthus Syddanmark kr. Væksthus Midtj ylland kr. Væksthus Nordj ylland kr. I alt kr. På baggrund af aftalen af 15. juni 2009 er KL og EVM med denne aftale enige om, hvilke mål, der er gældende for alle Væksthusene i 2013 og indarbejdes i aftalerne mellem de respektive Kommunekontaktråd og Væksthuse. Rammer for Væksthusenes aktiviteter i 2013 Væksthusenes vision er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusenes mission er at skabe vækst hos nye og mindre danske virksomheder i hele landet. Væksthusenes opgaver: 1. Væksthusene skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og Væksthusene skal henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere vækstpotentialet. 2. Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamo bevilling. Beløbet justeres og udmeldes efter udmelding fra økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2012.

2 2/6 er i udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne. 3. Væksthusene kan være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten og EU. Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører. Væksthusenes målgruppe er nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale. Det er Væksthusenes opgave at finde, opdyrke og motivere vækstvirksomheder til at udløse deres vækstpotentiale. Væksthusene skal understøtte virksomhedernes internationalisering gennem vækstkortlægningen. KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal værne om deres fælles identitet ved at arbejde med fælles pr- og markedsføringstiltag samt anvende den fælles designmanual og den fælles kommunikationsplatform, der er aftalt mellem Væksthusene og Erhvervsstyrelsen. KL og EVM finder det desuden afgørende, at Væksthusene fortsætter arbejdet med at effektivisere og professionalisere indsatsen og dele viden om deres regionale aktiviteter, samt virker som en drivkraft for samarbejde og udvikling i det samlede rådgivningssystem. Væksthusene skal styrke netværksdannelser mellem virksomheder og relevante samarbejdspartnere. KL og EVM er endvidere enige om, at der er brug for at udvikle nye initiativer, der styrker sammenhængen i den kommunale indsats. Væksthusene opfordres til at tage initiativ til et samarbejde med den lokale erhvervsservice om at udarbejde et sæt guidelines for, hvordan og hvornår en virksomhed skal henvises til Væksthuset og vice versa. KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal arbejde på at fremme kendskabet til Væksthusene i hele uddannelsessystemet. KL og EVM ønsker således, at Væksthusene og kommunerne samarbejder om at skabe en effektiv, sammenhængende, kundeorienteret, serviceminded og fleksibel erhvervsservice. Fælles kompetenceudviklingsforløb styrker sammenhængen i systemet. Væksthusene skal derfor videreføre dialogen med øvrige aktører samt spille en aktiv rolle for at fremme national eller regional videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling af aktørerne. KL og EVM er enige om, at det er væsentligt, at der lokalt bakkes op om de initiativer, Væksthusene igangsætter.

3 3/6 Skabelsen af en bredspektret iværksætter- og vækstkultur forudsætter et stærkt samarbejde mellem kommunernes lokale erhvervskontorer og kommunernes fælles indsats i Væksthusene. Den viden Væksthusene opbygger om virksomhederne og erhvervslivet generelt skal være til rådighed for kommunerne i deres arbejde med generelle erhvervsudviklingsstrategier og omvendt. EVM og KL er enige i, at Væksthusene kan aftale med KKR at anvende op til 5 pct. af midlerne til forsøg og udvikling af nyt tiltag, hvor resultaterne dokumenteres. KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal benytte og medvirke til videreudvikling af de systemer, der er stillet til rådighed for Væksthusene og lokale erhvervskontorer. EVM vil som hidtil også i 2013 medfinansiere punkt 1-5 under forudsætning af, der afsættes midler hertil i finansloven for Væksthusene finansierer punkt 6-8. Ændres disse forudsætninger, tages dette op til fornyet drøftelse mellem KL og EVM. 1. Aftalt udvikling af CRM-system 2. Startvækst.dk 3. Vækstguiden.dk 4. Væksthjulet 5. Rådgiverbørsen.dk 6. CRM drift 7. Brugerevaluering drift 8. Fælles telefonnummer til erhvervsservice På baggrund af data i CRM-systemet udarbejder Erhvervsstyrelsen årligt statistikker for Væksthusenes målopfyldelse. Erhvervsstyrelsen præsenterer endvidere deskriptive statistikker for den sammenhængende erhvervsservice. KL og EVM er enige om, at Væksthusene skal bidrage til gennemførelsen af Global Entrepreneurship Week i 2013 i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og andre partnere under forudsætning af, der afsættes midler hertil i finansloven for KL og EVM er enige om at fortsætte arbejdet med at udmønte relevante initiativer målrettet iværksættere og potentielle vækstvirksomheder i samarbejde med Væksthusene. KL og EVM er enige om fortsat at afholde møder mellem Væksthusenes direktører og formænd samt KL og Erhvervsstyrelsen. Disse parter mødes endvidere to gange årligt med Væksthusenes interessenter i Det Rådgivende Forum for Væksthusene afholdt af Erhvervsstyrelsen.

4 4/6 KL og EVM er enige om at fortsætte drøftelserne om den struktur, der efter 2015 skal sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst. Resultatmål for Væksthusene i 2013 Aktivitetsmål 1. Væksthusene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. Heraf skal 2000 virksomheder gennemføre en vækstkortlægning, der afsluttes med en vækstplan og tilmelding til brugerevaluering, mens 2000 andre virksomheder skal deltage i andre væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign. Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2013 hhv. i CRM-systemet for de 2000 virksomheder der gennemfører vækstkortlægning, hhv, ved separat registrering for de andre 2000 virksomheder, der deltager i andre væksthusaktiviteter. Antallet af virksomheder fordeles mellem Væksthusene efter samme fordeling som bloktilskuddet. Hovedparten af virksomhederne, der får vækstkortlægning i 2013, skal være nye i forhold til Væksthusene henviser mindst 80 pct. af virksomhederne, der har fået en vækstkortlægning i 2013, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 pct. af henvisningerne skal være til private rådgivere. Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2013 i CRM-systemet. I opgørelsen indgår virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2013, er tilmeldt brugerevaluering i 2013, og som i 2013 er registreret i CRM-systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud. Kvalitetsmål 3. Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til, at de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og er tilmeldt brugerevaluering i 2013, vil anbefale Væksthusene til andre.

5 5/6 Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2013 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk?" måles på en skala fra 0 10, hvor 0 er "usandsynligt" og 10 er "meget sandsynligt". Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors). 4. Mindst 80 pct. af de private rådgivere og de offentlige institutioner, som Væksthusene henviser til i 2013, er tilfredse eller meget tilfredse med Væksthuset og Væksthusets kompetencer. Målet opgøres pr. 31. december 2013 af Erhvervsstyrelsen, der udsender elektroniske spørgeskemaer til henholdsvis rådgivere og offentlige institutioner, som Væksthusene itlg. CRM-systemet per 15. december 2013 har henvist til i Målet opgøres som andelen af rådgivere og offentlige institutioner, som har svaret "tilfreds" eller "meget tilfreds" på spørgsmålene: "Hvor tilfreds er du samlet set med Væksthuset?" og "Hvor tilfreds er du samlet set med Vækstkonsulentens kompetencer". Manglende svar indgår ikke i beregningen. 5. Der opnås en Net Promotor Score på mindst 40 i forhold til, at de virksomheder, der er blevet henvist til rådgivning og er tilmeldt brugerevaluering i 2013, vil anbefale den konkrete rådgiver til andre (Net Promotor Score). Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2013 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale den rådgiver, Væksthuset har henvist til, til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk?" måles på en skala fra 0 10, hvor 0 er "usandsynligt" og 10 er "meget sandsynligt". Net Promotor Score opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors). Effektmål 6. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger beskæftigelsen mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til 2013.

6 6/6 Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes mellem to hele kalenderår. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum 1/2 årsværk eller omsætning svarende til 1/2 årsværk., og dels har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. 7. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger omsætningen mindst 15 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes mellem to hele kalenderår. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik dels er "aktive", dvs, har en omsætning over kr , og dels har under 250 ansatte. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. 8. Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2012, øger eksporten mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra 2012 til Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder. De vægtes efter de vækstkortlagtes fordeling på region, størrelse og branche. Væksten beregnes mellem to hele kalenderår. Der indgår udelukkende virksomheder, der har eksport og som ifølge Danmarks Statistik dels er "aktive", dvs. har en omsætning over kr , og dels har under 250 ansatte. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen.

7 3 // Møde i KKR Nordjylland den / 2 Dagsordenens punkt 3. ; 111 KL Social- og integrationsminister Karen Hækkerup Holmens Kanal København K KKR NORDJYLLAND Kære Karen Hækkerup Behov for justering af statslige tilskud i forbindelse med kommunernes integrationsindsats KKR Nordjylland er et af de fem kommunekontaktråd, der er etableret som det regionale led i KL's organisation. I KKR Nordjylland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at drøfte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. De danske kommuner modtager hvert år et antal flygtninge, som skal boligplaceres. De nordjyske kommuner organiseret i KKR Nordjylland - fordeler som de eneste i Danmark flygtninge med udgangspunkt i en frivillig politisk aftale. Den 22. august 2012 Jnr P35 Sagsid Ref BJH bjh kl.dk Dir Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 1/2 Den nordjyske aftalemodel tager udgangspunkt i ønsket om at modvirke ghettodannelse og forbedre integrationen. Konkret gøres dette ved at fordele flygtninge med udgangspunkt i, at alle kommuner på sigt får samme andel af flygtninge og indvandrere i befolkningen. Fordelingsmodellen indebærer bl.a., at Aalborg Kommune hvert år friholdes for at modtage nye flygtninge, idet Aalborg kommune hvert år modtager mange flygtninge som følge af, at mange flygtninge flytter efter integrationsperiodens ophør og som følge af familiesammenføringer. Tilsvarende modtager de andre nordjyske kommuner et større antal flygtninge, end de skulle have gjort, hvis flygtningene blev fordelt af staten. I Nordjylland er vi glade for og stolte over vores fordelingsmodel. Vi kan se, at den virker, og at andelen af flygtninge og indvandrere i kommunerne gradvist tilnærmer sig hinanden.

8 De statslige tilskud til kommunernes integrationsindsats spiller en helt afgørende rolle for integrationen - både ift. at sikre sprogundervisningen og den rette arbejdsmarkedsintegration men også ift. at sikre, at integrationen lokalt foregår uden en følelse af, at integrationsopgaven er underfinansieret fra staten og derfor alene kan foregå, hvis kommunerne skærer i andre områder. På den baggrund er det med ærgrelse, at vi i Nordjylland kan konstatere, at de seneste omlægninger af de statslige tilskud - herunder nedsættelsen af grundtilskuddet - betyder, at det nu ser ud til, at det er en økonomisk byrde for kommunerne at modtage/integrere flygtninge i den treårige integrationsperiode. Til illustration af de økonomiske konsekvenser af omlægningen af de statslige tilskud og kompensation herfor kan der skitseres følgende eksempel for budget 2012, som tager udgangspunkt i en kommune med ca indbyggere og ca. 170 helårspersoner omfattet af integrafionsloven (eksklusiv børn). Kommunens opgjorte netto merudgifter udgør 6,0 mio. kr., mens kommunen bliver kompenseret via budgetgarantien med ca. 3,5 mio. kr. Dette giver kommunen en nettomerudgift på 2,5 mio. kr. De forringede statslige tilskud indebærer en risiko for forringet integration og gør det vanskeligt at opretholde den frivillige fordeling af flygtninge, som netop styrker integrationen og modvirker ghettodannelser. KKR Nordjylland vil derfor anmode Ministeren om at undersøge behovet for at justere de statslige tilskudsordninger mhp. at sikre en tilstrækkelig statslig finansiering af integrationsindsatsen. Med venlig hilsen Hans Christian Maarup Formand for KKR Nordjylland 2

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland: Status og fremtid for det fælles center på klima- og energiområdet...2 Bilag 1: Supplerende

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere