Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet"

Transkript

1 Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet 1. Baggrund I det nedenstående skal kort redegøres for forholdene omkring projektering og anlæggelse af en mulig letbaneforbindelse mellem Kolding/Vejle og Billund - evt med senere udvidelse med en forbindelse direkte imellem Kolding og Vejle. Rationalet bag denne idé er løsning af de nuværende trafikforhold i trekantområdet i almindelighed, i Kolding by og til/fra Billund Lufthavn i særdeleshed. I tilfældet Kolding Billund desuden tilstedeværelsen af et sær- deles velegnet tracé fra Kolding Banegård og ud af Kolding by, nemlig det gamle Troldhedebanetracé, som idag er udlagt til cykel- og natursti og som kan benyttes over godt 1/3 af strækningen. Projektidéen bør anskues som et egnsudviklingsprojekt, idet det vil medføre en interessant egnsudvikling langs de kommende baneforløb med følgende væsentlige sidegevinster : Udvikling af korridoren Kolding /Vejle Billund Et alternativ til privatbilismen: Reducere trafikproblemer i og omkring Kolding og/eller Vejle Lette adgangen til/fra Trekantområdets lufthavn Kolding Banegård som omdrejningspunkt for kollektiv trafik i Koldingområdet Mulig tracé Kolding Billund: Det gamle tracé løber i øjeblikket fra Kolding Banegård gennem Bramdrupdam, som er en af de primære indfaldsveje til Kolding. Der vil her kunne gives mulighed for at anlægge en kiss and ride funktion med et evt. p-hus, som vil kunne aflaste trafikken gennem Kolding, og samtidig give mulighed for at give tilkørsel til letbanen i umiddelbar nærhed af motorvejssystemet. Fra Bramdrupdam fortsættes stadig i det gamle Troldhedebanetracé mod Dybvadbro og Jordrup. Herfra fortsættes øst om Randbøl hede mod Frederikshåb og langs den nuværende landevej mod Billund. Inden Billund laves et sving østover for at tage højde for det kommende aktivitetscenter inden der køres forbi dette og mod hovedindgangen til Legoland. Herfra køres nordpå og vest om Billund Lufthavns startbane langs landevejen. Umiddelbart nord Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 1 af 8

2 for startbanen drejes parallelt ad stikvejen imod lufthavnens politistation og op imod terminalbygningens vestlige gavl, hvor der er mulighed for placering af en endestation indpasset arkitektonisk i lufthavnens terminalbygning. En idé til et tracé Vejle Billund? Som udgangspunkt har vi i forbindelse med dette projektforslag arbejdet med en forslag mellem Kolding og Billund Lufthavn, idet, det for Kolding vedkommende er relativt enkelt at føre en baneforbindelse ind til Kolding Banegård. Samtidig har Kolding den fordel, at letbanen kan forbinde til motorvejsnettet, der i Kolding er ført vest om byen. I Vejle er situationen en lidt anden. Der er ikke et eksisterende forløb, som umiddelbart kan anvendes, men vore undersøgelser i Vejle har vist, at der kan skaffes en transportkorridor ud af byen mod vest. Vi kunne forestille os, at Letbanen tager sit udgangspunkt på banegårdspladsen umiddelbart syd for banegårdsbygningen. Derefter vil den kunne gå parallelt med jernbanesporene mod syd langs Borgvold, over den eksisterende bro over Vejle Å, øst om den nuværende Godsterminal, hvorefter banen falder med 25 o/oo tværs over godspladsen for nu at gå under Damhaven/Dæmningen-krydset. Det vor opfattelse, at vi her skal føre letbanen ude af niveau i forhold til vejtrafikken, og føre den hen ad Dæmningen, forbi Amtsgården, og parallelt med motortrafikvejen ud af byen. Her vil vi kunne koble os på dele af det gamle Vandelbanetracé, forbi Vingsted, og op mod Bindeballe. I Bindeballe vil det næppe være en fordel at køre mod Vandel, men i stedet kunne vi skrå op mod Frederikshåb, og her evt. koble os på banelinjen Kolding - Billund i en teknisk station, og f. eks. køre med sammenkoblede togsæt ind mod Billund Lufthavn. Denne beskrivelse skal naturligvis kun tages som en appetitvækker, idet forslaget endnu ikke er så gennemarbejdet som Kolding - Billund delen, og vi har alene vurderet muligheden ud fra tekniske løsninger, og ikke indarbejdet lokale ønsker og muligheder. En idé til et tracé Vejle Kolding? I forbindelse med vore møder med Trekantområdet Danmark, og i lyset af bl.a. artikler i Kolding Folkeblad, har det været naturligt for os at drøfte muligheden af en letbaneforbindelse mellem Kolding og Vejle. Det kan næppe være nogen hemmelighed, at geografien ikke en den mest gunstige for gennemførelse af et sådant projekt, men et par tanker skal komme her. Som vi ser det, vil det være muligt, at føre en letbanestreng fra Bramdrupdam, og op mod landevejen til Vejle (den gamle hovedvej). Her vil banen kunne køre mod Alminde, og måske med en eller anden broforbindelse over Aminde Hule passere Viuf, og fortsætte parallelt med vejen mod Vejle. Det største problem ligger imidlertid i at komme ned i Vejle. En østlig forbindelse Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 2 af 8

3 vil betyde interferens med Banedanmark s linjeføring mellem Vejle og Fredericia, og er derfor næppe aktuelt til vores brug. Derfor vil det være nødvendigt, at finde en naturlig korridor vest om Højen og komme ned til Vejle af den sydlige skråning i Vejle Ådal. Dette er naturligvis også tænkt i forhold til de generelle anlægsomkostninger, idet det er økonomisk meget krævende at udføre omfattende jordarbejder, ligesom det næppe, hverken set ud fra naturen eller miljøet, må være anbefalelsesværdigt med store kunstige indgreb. NOTE: Vi har i samtlige strækningsforslag bestræbt os på i størst muligt omfang at følge de eksisterende linjer i landskabet, således at letbanen indpasser sig til de værende forhold, og derfor, som vi ser det, vil kunne fungere i et harmonisk samarbejde med den smukke natur i området. 2. Hvad er en letbane? Vi er ved flere lejligheder blevet spurgt om, vi kunne forklare hvad en letbane egentlig er. Det er faktisk et både godt og relevant spørgsmål, idet en letbane faktisk er en ret nyudviklet transporttype, som i sin udformning og funktion kombinerer en sporvogn med et regionaltog. Letbanerne er som navnet siger, en let materieltype, som på et forholdsvist enkelt skinnesystem og med nogle forenklede sæt færdselsregler, viser sig i stand til at transportere rigtig mange mennesker af specifikke trafikkorridorer, uden væsentlig indblanding i den øvrige trafik. Figur 1: gengivet fra Københavns Amt Letbaner kan kombinere to forskellige trafikformer: 1. Shuttle eller punkt til punkt trafik, hvor letbaner transporterer mennesker hurtigt mellem to eller flere specifikke punkter. Det kunne f.eks. være letbanesystemet Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 3 af 8

4 ved Nordhausen og i Strassbourg, hvor disse tog, med korte intervaller og høj hastighed bringer folk rundt i regionen. Andre eksempler på denne trafikform kendes. 2. Udvidet sporvognstrafik. Her er der tale om letbaner, som i bymæssig bebyggelse fungerer som en sporvogn, og i flere tilfælde kører direkte i gaderne, for så i yderdistrikterne at sætte farten op, og transporterer passagerer hurtigt til den næste by, hvor letbanen så igen fungerer som sporvogn. Enkelte steder i Europa (bl.a. i Karlsruhe, Gouda-Alphen (NL) og Kassel) kører letbanerne endvidere på statsbanernes skinner fra by til by, og bliver ført over på sit eget net inde i byerne. Dette system kan dog ikke anbefales i Danmark endnu, idet der herhjemme ikke er udfærdiget det nødvendige sæt sikkerhedsregler for den type kørsel. Det er imidlertid vigtigt for os at få slået fast, at man endelig ikke må sammenligne letbaner med de skinnebårne togtyper, som vi ser på skinnenettet i Danmark i øjeblikket. 3. Passagersegmenter på Kolding-strækningen For nærværende synes følgende passagersegmenter med anslåede passagertal efter en indkøringsperiode på tre år på: Jobpendlere Kolding/Billund 1 : Flypassagerer Kolding/Billund Skolebørn/-unge Kolding/Billund Indkøbs-/Parkeringspendlere Bramdrupdam/Kolding Besøgende til Legoland Ialt anslået: passagerer passagerer passagerer passagerer passagerer passagerer Til sammenligning kan anføres omtrentlige passagertal på følgende amtsbaner: Odderbanen ca passagerer Lollandsbanen ca passagerer Odsherredsbanen/Høng Tølløse Banen ca passagerer Det skal pointeres, at der ikke er lavet tilsvarende overslag over Vejle-Billund strækningen, men dersom kun den ene bane bygges, kan man som udgangspunkt gå ud fra samme passagermængder. Disse passagermængder skal selvfølgelig eftervises i det kommende arbejde, ligesom passagermængderne i tilfælde af anlæg af begge baner skal analyseres nærmere. 1 Situationen hos bl.a. Lego og Danish Crown kan påvirke dette projekt positivt, idet der herigennem tilbydes beboere i Billund/Grindsted nem pendlermulighed til Kolding (Vejle). Dette er ikke indregnet i de passagerer Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 4 af 8

5 4. Det hidtidige forløb Martin Peyrath og Lars Lund har fået denne idé i løbet af 2005, har bearbejdet denne samt dannet en gruppe, kaldet Arbejdsgruppen Kolding Letbane, for at fremme og modne idéen med bistand fra advokat, revisor, investeringsrådgiver og en ekstern ekspert i myndighedsbehandling. Denne idé er i midten af marts blevet forelagt Kolding Kommunes Kommunaldirektør samt Teknisk Direktør. Disse udtalte sig positivt overfor idéen og henviste den til videre behandling i organisationen Trekantområdet Danmark. På møde med denne organisation blev der udtrykt interesse for ideen, endda med forslag om tilføjelse af ekstra letbanelinier imellem Kolding og direkte til Vejle samt en forbindelse imellem Vejle og den omtalte bane imellem Kolding og Billund. Efter mødet tilkendegav Trekantområdet Danmark at de foreløbig at ville følge projektidéen fra sidelinien og henviste den til videre behandling i Kolding Kommune. Dele af nærværende skrift koncenterer sig om Kolding Billund strækningen, idet de øvrige anførte forslag er tilføjet senere, efter at Vejle kommune er blevet inddraget i processen. På et møde den med direktøren for Kolding Kommunes teknisk forvaltning bliver sagen endnu engang drøftet, og man bliver enige om at lægge idéen frem i både kommunens Plan- og Visionsgruppe den samt i kommunens Planlægningsudvalg den Sideløbende hermed er der afholdt indledende møder med Billund Lufthavn og med energiselskabet Trefor, som begge har udtalt sig positivt overfor idéen. Kolding Kommune er velvillig indstillet overfor idéen men at der savnes en (med-) finansiering af et indledende feasibility studie / skitseprojektering, se afsnit 4. Der er nu taget tilsvarende kontakter til Ny Billund og Ny Vejle Kommuner, som begge har udtrykt sig positivt for idéen. Trekantområdet Danmark er undervejs blevet holdt løbende underrettet om projektforberedelserne og vil nu gerne påtage sig en koordinerende rolle imellem de tre nye berørte kommuner samt at holde de 14 folketingsmedlemmer valgt i området løbende underettet. I søgen efter en mulig operatør har der været kontakter til DSB og Arriva. Reaktionerne har været positive, omend forskellige: DSB s ejerform tillader ikke DSB at indgå i en operatørrolle på en letbane. Arriva har udtalt sig positivt overfor idéen, men vil ikke indgå i en operatørrolle på nuværende tidspunkt. Det er vor vurdering, at Arriva i øjeblikket vil koncentrere sine ressourcer med at give tilbud på det kommende prestigefyldte udbud af Øresundstrafikken, hvad man ikke kan fortænke dem i. Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 5 af 8

6 5. Det kommende forløb Arbejdsgruppen kan forestille sig følgende faseforløb: 1. Feasibility Studie / Skitseprojekt til verifikation af nøgletal, identifikation af mulige investorer og evt. også operatør 2. Detailprojekt, myndighedsbehandling samt udbudsmateriale klar til udførelse 3. Anlægsarbejder, indkøb og organisations-opbygning samt myndighedstilsyn 4. Driftsfase Kolding Kommunes udtalelse om ønsket (med-)finansiering af allerede første fase gør, at Arbejdsgruppen Kolding Letbane i øjeblikket undersøger: - Mulige investorer og andre parter, der vil støtte projektopstarten økonomisk på nuværende tidspunkt - muligheder for konsortiedannelse til opgavens gennemførelse (lidt svarende til den allerede anvendte model for Ørestaden, hvor man her kunne tænke sig at de berørte kommuner skød deres nødvendige jordarealer ind i projektet), - evt. et Offentlig Privat - Partnerskab, - eller en egentlig Build-Operate-Transfer, hvis det lykkes at identificere egnede og risikovillige parter og en evt. operatør. Det skal anføres, at følgende virksomheder/organisationer har givet tilsagn om økonomisk støtte til gennemførelse af fase 1, Feasibility Studiet /Skitseprojektet: - Et i Kolding baseret ejendomsinvesteringsselskab vil yde et tilskud på , idet man har interesse i at udvikle de bygningsmæssige faciliteter (Stationscenter i Kolding samt P-hus i Bramdrupdam) omkring letbanen. - Dir. Krab Jørgensen, Billund Lufthavn udtaler: Meget spændende. Jeg vil holde meget af at få en sådan forbindelse, fordi det kollektive tilbringersystem fra Kolding og Fyn i dag er meget dårligt. Denne forbindelse vil opleves som et tigerspring. Billund (Lufthavn) vil give sin fulde opbakning til at få gennemført en analyse. Og jeg vil personligt gå ind for at dokumentere denne støtte via et mindre bidrag til analysearbejdet.citat slut. Herudover har Tre-For udtalt, at hvis der er enighed imellem de tre byer om at gå sammen om at løfte denne opgave, da vil man støtte de indledende undersøgelser med et p.t. ukendt beløb. Et par ejendomsinvestorer har desuden udtalt, at de vil se positivt på projektet, såfremt kommunerne er indstillet på at løse denne opgave i samarbejde. 6. Driftsoplæg Kolding - Billund Vi har i overslaget opereret med 20 min. drift til Billund, og 10 min. drift til Bramdrupdam. Dette vil medføre anlæg af 4 krydsningsstationer undervejs. Såfremt vi Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 6 af 8

7 forudsætter en gennemsnitlig kørehastighed på 60 km/t og et stop ved endestationerne på 10 min., vil det fordre krydsningsstationer ved 5 km. (Bramdrupdam 4,6 km.), 15 km. (Jordrup 15,5 km.), 25 km.(nyanlæg i eller omkring Torsted), 35 km. (Nyanlæg omkring Legoland). Desuden opereres med anlæg af servicefaciliteter ved Bramdrupdam, hvor der kan findes den fornødne plads. Alt i alt en strækning på ca. 40 km. Driften kan etableres med 5 togsæt på den lange strækning, ét pendlende togsæt imellem Kolding og Bramdrupdam samt ét togsæt i reserve, dvs. ialt 7 togsæt. Der er ikke taget stilling til traktionsform, men el-traktion er nævnt som den foretrukne af miljømæssige årsager. Vejle Billund/Vejle Kolding Der er ikke udarbejdet driftsoplæg for disse strækninger, men ovenstående kan bruges som vejledende eksempler, idet det er vor vurdering at høj trafikdækning er forudsætning for succes. 7. Anlægsoverslag/Investeringsbehov pr. strækning Et meget groft anlægsoverslag giver følgende investeringsbehov for strækningen Kolding - Billund: 1. Feasibility Studie / Skitseprojekt, anslået 2,5 mio DKK, til verifikation af de indledende antagelser inden yderligere arbejder igangsættes 2. Detailprojekt, anslået mio DKK efter at investorkredsen er blevet fastlagt 3. Anlægsarbejder, rullende materiel og diverse indkøb: mio DKK idet denne hovedsagelig tænkes gennemført for private midler. Naturligvis vil økonomien ved undersøgelse af alle tre strækninger ikke være en faktor 3 af ovenstående. Tilsvarende vil samdrift betyde besparelser, men i hvilket omfang, dette bliver tilfældet, må bero på nærmere undersøgelser. Ligeledes er det vor opfattelse at der ved et evt. ønske om undersøgelse/anlæg af alle tre strækninger skal laves en faglig prioritering imellem disse. Det er vigtigt at understrege, at dersom kommunerne kan finde en model, hvor de fælles bidrager til den indledende fase, så vil udgiften pr. kommune og evt. delt over to år blive særdeles rimelig. Det er næppe muligt at drive denne bane på rent kommercielle vilkår, men dette vil blive afdækket i et kommende Feasibility Studie, som desuden vil omfatte en eftervisning af ovennævnte passagerantagelser samt få gennemregnet de opstillede anlægsoverslag. Det skal kraftig understreges, at der ved anlæg af en eller flere strækninger vil opstå væsentlige reduktioner/omlægninger af den øvrige offentlige trafik med ikke-p.t. kvantificerede besparelser til følge. Dette vil også blive afklaret i Feasibility Studiet. Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 7 af 8

8 Kolding i august 2006 LP Rail ApS ved: Martin Peyrath Lars Lund Syrenvej 5 Lærkevænget Kolding 2970 Hørsholm Arbejdsgruppen Kolding Letbane / LP Rail ApS Side 8 af 8

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab 3 Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab Januar 2004 1 3 Letbanen Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 7 2.1 Baggrund 7 2.2 Opgavens omfang 7 3 Hvorfor et Offentligt Privat Partnerskab (OPP)?

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE

JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE JELLING-HØJENES FRILÆGGELSE Forslag udarbejdet af det af statsministeriets komité til frilæggelse af Jelling-højene nedsatte arbejdsudvalg KØBENHAVN 1952 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLD Indledning

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen Maj 1999 Infrastruktur og logistik i Øresundsregionen i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1. Rapportens opbygning... 2 2. Infrastrukturudbygning og fysisk planlægning i Øresundsregionen...4 2.1.

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere