Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase 1"

Transkript

1 Opgavebeskrivelse Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase

2 2 Indhold Indhold 1 Opgavebeskrivelse Del 1. Analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder Banens forudsætninger Alternativer Beskrivelse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder Del 2 anlægsoverslag på fase 1-niveau jf. Ny anlægsbudgettering 6 2 Gennemgang af forhold i linjeføringskorridoren Banens formål Trafikstyrelsens screening af en linjeføring Aarhus-Galten-Silkeborg Gennemgang af forhold i linjeføringskorridoren for ny bane Aarhus- Galten-Silkeborg Delstrækning A. Tilslutning af banen ved Aarhus Delstrækning B linjeføring mellem Framlev/Harlev og vest for Låsby Delstrækning C. Tilslutning af banen ved Silkeborg Stationer 14 3 Baggrundsinformationer 15 2

3 1 Opgavebeskrivelse Opgavebeskrivelse for udbud vedr. ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg, linjeføringsanalyse og anlægsoverslag. Opgaven består af to delopgaver: Del 1. Analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder Del 2. Anlægsoverslag på fase 1-niveau jf. Ny anlægsbudgettering Linjeføringsanalyse og anlægsoversalg skal leve op til de krav, der stilles i Ny anlægsbudgettering vedr. undersøgelser på fase 1-niveau. I det følgende gennemgås indholdet af de to delopgaver. 1.1 Del 1. Analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder Del 1 omfatter en analyse af linjeføringen for en ny baneforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg via Galten og muligheder for banens tilslutning til det eksisterende jernbanenet ved Aarhus i øst og ved Silkeborg i vest. Udgangspunktet for linjeføringen er en korridor omkring den linjeføring, som er skitseret i Trafikstyrelsens screeningsrapport Ny bane Århus-Galten-Silkeborg fra 2012, jf. figur 1. Analysen skal konkretisere en linjeføring for en ny bane og skal herunder afdække natur-, terræn-, areal- og planmæssige forhold i linjeføringskorridoren. Figur 1. Linjeføring fra Trafikstyrelsens screening Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg, 2012 For at sikre en mulig gennemførelse af linjeføringen forventes tilbudsgiver, i samarbejde med Trafikstyrelsen, at indgå i dialog med lokale parter bl.a. i relation til kommune- og lokalplaner. Tilbudsgiveren forventes endvidere at foretage besigtigelse af området Banens forudsætninger En ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg forudsættes anlagt som jernbane til 160 km/t - evt. 180 km/t efter nærmere vurdering. Der tilstræbes en så direkte og hurtig bane som muligt, for at skabe hurtige togforbindelser i korridoren Aarhus-Silkeborg- Herning. 3

4 Linjeføringen for banen tilstræbes så vidt muligt at følge motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg i en samlet transportkorridor på en del af strækningen. Banen forudsættes forberedt til elektrificering. Banen forudsættes tilsluttet den eksisterende jernbane syd for Silkeborg i et område præget af terrænmæssige højdeforskelle. Banens design tilpasses kørsel med persontog. I afsnit 2 beskrives forholdene i linjeføringskorridoren nærmere Alternativer Indledningsvist skal der foretages en analyse af planforhold og topografiske forhold i linjeføringskorridoren. På baggrund af denne analyse og input fra Trafikstyrelsen, skal der defineres et antal konkrete alternative linjeføringer for en ny baneforbindelse. Der udarbejdes en specifikation af krav- og forudsætninger til banen for de opstillede alternative linjeføringer, som undersøgelsen skal omfatte. Specifikationen udarbejdes i samarbejde med Trafikstyrelsen og danner grundlag for udarbejdelse af de tekniske løsningsforlag. Med udgangspunkt i driftsoplæg fra Trafikstyrelsen, skal der undersøges 3 alternative løsninger: Alternativ 1. Enkeltsporsløsning Alternativ 2. Dobbeltsporsløsning (enten inklusiv eller eksklusiv dobbeltspor på den eksisterende bane helt ind til Silkeborg) Alternativ 3. Løsning med dobbeltspor på en del af strækningen For banens tilslutning til den eksisterende bane, mod Aarhus i øst og mod Silkeborg i vest, skal der endvidere foretages en analyse af flere alternative linjeføringer for tilslutning af banen til den eksisterende bane. På baggrund heraf udpeges 1-2 varianter for tilslutning til banen ved Aarhus (a 1 og a 2 ) og 1-2 mulige varianter for tilslutning af banen ved Silkeborg (c 1 og c 2,). For delstrækningen B undersøges endvidere 1-2 mulige varianter for linjeføring med stationer tæt ved byerne Framlev/Harlev, Skovby-Galten og Låsby (b 1 og b 2,). I enkeltsporsløsningen forudsættes dog kun standsningssted ved Galten-Skovby. Figur 2. Illustration af linjeføringsvarianter i linjeføringskorridoren Figur 2. Illustration af linjeføringsvarianter i linjeføringskorridoren Tilslutningsvarianter til den eksisterende bane ved Silkeborg Silkeborg C c1 c2 b1 b2 B Tilslutningsvarianter til den eksisterende bane ved Aarhus a1 a2 A Aarhus I afsnit 2 (gennemgang af forhold i linjeføringskorridoren) beskrives de mulige varianter nærmere. Valg af linjeføringer og varianter skal ske i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen. På status- og koordineringsmøder mellem tilbudsgiver og Trafikstyrelsen udvælges i samarbejde de konkrete alternativer, der skal beregnes anlægsoverslag på i opgavens del 2. 4

5 Trafikale analyser og driftsoplæg udarbejdes sideløbende af Trafikstyrelsen Beskrivelse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder Del 1, analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder, skal munde ud i en konkret gennemgang at analyserede linjeføringer og varianter, der præsenteres i en præcis og letlæselig rapport. Rapporten skal som minimum indeholde de nedenfor oplistede punkter. Tekniske løsningsforslag Linjeføringens anbefalede forløb i hovedkorridoren mellem Aarhus og Silkeborg via Galten 1-2 konkrete linjeføringsvarianter for tilslutning af banen til den eksisterende dobbeltsporede jernbane ved Aarhus samt vurdering af konsekvenser for bestående anlæg. Selve tilslutningen til den eksisterende bane forudsættes at være niveaufri 1-2 konkrete linjeføringsvarianter for tilslutningen til den eksisterende enkeltsporede bane mod Silkeborg Beskrivelse af særlige terrænforhold, herunder de bratte stigninger omring Silkeborg og en vurdering af hvorledes sådanne vil skulle håndteres ifm. anlæggelsen Forslag til konkret placering af stationer idet den omtrentlige placering defineres i samarbejde med Trafikstyrelsen. Der forudsættes at blive omkring 3 mulige nye stationer på den nye banestrækning samt 1-2 mulige nye stationer på den eksisterende jernbanestrækning ved Aarhus. I afsnit 2 omtales stationer nærmere Udarbejdelse af længdeprofil for alternativer og varianter Redegørelse for vejskæringer Redegørelse for væsentlige ledningsforhold og eventuelle behov for omlægninger Redegørelse for de forudsatte tekniske normer og standarder Beskrivelse af mulighed for elektrificering af strækningen Tegningsskitser af linjeføring og stationsplaceringer (oversigtskort i målforhold 1: samt planskitser i målforhold 1:10.000) Detaljeret tegningsskitse af tilslutningsmuligheder til den eksisterende bane (eksempelvis målforhold 1:4.000 eller målforhold 1:1.000) Detaljeret tegningsskitse af stationsplaceringer (eksempelvis målforhold 1:4.000 eller målforhold 1:1.000) Planforhold i korridoren Redegørelse for linjeføringens forløb i forhold til kommune- og lokalplaner og eventuelle ændringskonsekvenser for disse Overordnet vurdering af omfanget af ekspropriationer samt behov for arealreservationer mv. Overordnede miljøkonsekvensvurderinger, herunder banens forløb i forhold til Natura2000 og fredede områder Vurdering af muligheden for at anlægge jernbanen tæt langs motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg i en samlet transportkorridor Andre forhold Som en særlig delanalyse skal muligheden for at flytte Svejbæk station nærmere Sejs analyseres. Der skal hertil udarbejdes et konkret forslag til stationsudformning og placering. I afsnit 2.6 er problemstillingen beskrevet yderligere. Trafikstyrelsen foretager passageranalyser og udarbejder driftsoplæg. Der skal endvidere gives en vurdering af hvor lang en anlægsperiode, der vil være for anlæggelse af banen 5

6 Rapporten vedlægges tegningsskitser af linjeføring, stationer og tilslutningsmuligheder som bilag. Rapport og tegninger skal leveres i papirformat og elektronisk format - både som pdf-fil og som redigerbar version. Rapporten skal skrives på dansk. Linjeføring og stationsplaceringer skal leveres som GIS fil (shapefil kompatibel med ArcGIS). 1.2 Del 2 anlægsoverslag på fase 1-niveau jf. Ny anlægsbudgettering I anden delopgave, del 2, beregnes anlægsoverslag på fase 1-niveau, baseret på Ny anlægsbudgettering for hvert af de tre alternativer og for de aftalte tilhørende varianter. Der forudsættes et vist samspil mellem del 1, analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder og del 2 anlægsoverslag med henblik på at opnå så anlægsøkonomisk linjeføring som muligt. For hvert løsningsforslag leveres anlægsoverslaget dels som et samlet anlægsoverslag og dels opdelt på delelementer jf. Ny anlægsbudgettering. I tilhørende rapport redegøres for anvendelse af enhedsomkostninger og kilder, der ligger til grund for anlægsoverslag. Enhedspriser og kilder skal fremgå af regneark med beregning af anlægsoverslag. Der skal udarbejdes et risikoregister jf. Ny anlægsbudgettering fase 1-niveau. Delanalyser For hvert alternativ skal der endvidere gives et overslag over merpris for elektrificering af strækningen Aarhus-Galten-Silkeborg samt et overslag for elektrificering af den eksisterende strækning Silkeborg Herning. Overslaget gives på screeningsniveau. I forbindelse med delanalysen vedr. muligheden for at flytte Svejbæk station nærmere Sejs, skal der gives et særskilt overslag på screeningsniveau for etablering af en ny station i Sejs. Stationen ved Sejs skal samtidig tjene som krydsningsstation. Rapport Anlægsoverslag på fase 1-niveau for de udvalgte alternativer og varianter, samt anlægsoverslag på screeningsniveau for de to delanalyser, beskrives og præsenteres i en rapport. Enten som selvstændig rapport eller som videreudbygning af rapportdelen fra del 1. Anlægsoverslag leveres dels som et samlet overslag, dels opdelt på delelementer jf. Ny anlægsbudgettering. Som tillæg til rapporten skal regneark med detaljeret beregning af anlægsoverslag, inkl. angivelse af anvendte enhedspriser og kilder, leveres som baggrundsdokumentation. Rapport og regneark leveres på elektronisk format. Risikoregister vedlægges som bilag til rapporten. 6

7 2 Gennemgang af forhold i linjeføringskorridoren Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de forhold, der gør sig gældende i linjeføringskorridoren og som Trafikstyrelsen aktuelt er opmærksomme på. Beskrivelsen baserer sig på den viden Trafikstyrelsen har på nuværende tidspunkt, og listen skal ikke betragtes som udtømmende. 2.1 Banens formål Formålet med en ny direkte bane er først og fremmest at opnå væsentlig hurtigere togforbindelser mellem Aarhus og Silkeborg samt Herning og det øvrige Midtjylland. I Trafikstyrelsens screening fra 2012 er der taget udgangspunkt i en bane til 160 km/t, som føres så direkte som muligt fra Aarhus til Silkeborg. Mellem Aarhus og Silkeborg er det med en sådan bane muligt at halvere rejsetiden fra omkring 45 minutter til ca minutter. På distancen Aarhus-Herning kan der skæres en tredjedel af rejsetiden, som kommer ned under en time. Sådanne rejsetider vil være konkurrencedygtige med bilkørsel og vil give en højere markedsandel end i dag. Der er muligvis et vækstpotentiale på op imod en tredobling af passagertallet. Derudover kan opnås en mulig banebetjening af mindre bysamfund og forstadsområder vest for Aarhus. 2.2 Trafikstyrelsens screening af en linjeføring Aarhus-Galten- Silkeborg Der er reelt flere alternative linjeføringsmuligheder for en ny direkte bane mellem Aarhus og Silkeborg. I Trafikstyrelsens screening fra 2012 er én konkret linjeføring valgt som eksempel og har været genstand for nærmere vurderinger. I denne er søgt det kortest mulige nyanlæg for at begrænse anlægsomkostninger, og samtidig så direkte som mulig for at minimere rejsetid. Den forudsatte linjeføring er i alt 29 km med tilslutninger til hhv. hovedbanestrækningen vest for Brabrand og den eksisterende enkeltsporede Silkeborg-Skanderborg bane øst for Svejbæk. Med disse tilslutninger minimeres omkostningerne til anlæg af ny bane, idet ca. 16 km (over 1/3) af den ca. 45 km lange strækning Aarhus- Silkeborg vil være eksisterende bane. Den nye bane er så vidt muligt forudsat lagt langs motorvejen for at reducere de samlede miljøpåvirkninger (barrierevirkning, støj, fauna og landskab). Linjeføringen er i øvrigt ikke i konflikt med forskellige naturfølsomme områder (Natura 2000 og fredede områder). Den ny bane vil passere tæt forbi Galten og andre mindre bysamfund, ved hvilke der kan etableres standsningssteder til stoptog. Desuden kan der etableres stationer på den eksisterende banestrækning i Åbyhøj og Brabrand. 7

8 Figur 3. Dobbeltsporsløsning i Trafikstyrelsens screening for en ny bane Aarhus-Galten- Silkeborg Anlægsoverslaget for den skitserede banelinje har Cowi i screeningsrapporten vurderet til i alt ca. 3,6 mia. kr. for en dobbeltsporsløsning. Der er forudsat kørsel både med hurtige tog uden stop Aarhus-Silkeborg og med stoptog, der betjener de 6 mellemliggende stationer og med halvtimesdrift i begge togsystemer, dvs. 4 tog i timen i hver retning. En besparelsesmulighed er i stedet at anlægge enkeltspor, hvilket Cowi har vurderet til i alt ca. 2,5 mia. kr. Med enkeltspor kan der køre 2 tog i timen i hver retning når der etableres station i Galten, hvor togene på den enkeltsporede strækning mødes og krydse hinanden. En korridor omkring linjeføringen i Trafikstyrelsens screeningsrapport er udgangspunkt for nogle af de varianter, der forudsættes undersøgt nærmere. 8

9 2.3 Gennemgang af forhold i linjeføringskorridoren for ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg I det følgende beskrives forhold i linjeføringskorridoren. Linjeføringskorridoren for en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg kan tænkes inddelt i tre delområder: Delstrækning A, delstrækningen fra tilslutningsområdet ved den eksisterende dobbeltsporede bane og linjeføring frem til Framlev/Harlev. Delstrækning B. Linjeføring mellem Framlev/Harlev gennem Galten-Skovby og Låsby. Delstrækning C. Banens tilslutning til den eksisterende bane syd for Svejbæk samt den eksisterende enkeltsporede delstrækning ind mod Silkeborg. Figur 4. Linjeføringskorridor for en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg C B A I det følgende gennemgås forhold i linjeføringskorridoren inden for de tre delområder. 2.4 Delstrækning A. Tilslutning af banen ved Aarhus Der skal undersøges 1-2 mulige linjeføringsvarianter for tilslutning af banen til den eksisterende dobbeltsporede bane ved Aarhus. I Trafikstyrelsens screening fra 2012 er peget på et muligt område ved Årslev, der er delvist udbygget med transportrelateret erhverv. Der skal undersøges en variant, der forløber nordligt på dette område, med en krydsning af motorvejen, nord for motorvejsudfletningen. jf. figur herunder. Selve tilslutningen til den eksisterende dobbeltsporede bane er som udgangspunkt niveaufri. Det skal undersøges om der kan tænkes en alternativ linjeføring, eksempelvis en linjeføring syd for motorvejen, med en tilslutning til den eksisterende bane tættere mod Brabrand. Den nye banestrækning vil her skulle passere et rekreativt område Årslev skov. 9

10 Figur 5. Skitse for linjeføringsvarianter for tilslutning af banen ved Aarhus Erhvervsområderne ved Årslev er delvist udbygget med transportrelateret erhverv og har et areal, der er udlagt til jernbane-kombiterminal. (Aarhus kommune, lokalplan 812 samt 760). Området er skitseret på figur 6, herunder. Figur 6. Erhvervsområder ved Årslev, lokalplan 812. Vest for motorvejsudfletningen vil den nye bane krydse Lyngbygård å, og en sydlig linjeføringsvariant kan have den fordel at den kan krydse åen i den eksisterende transportkorridor hvor motorvejen og Silkeborgvej krydser åen. Endvidere kan der, med denne linjeføringsidé skitseres en mulig stationsplacering syd for motorvejen ved Framlev/Harlev. 10

11 2.5 Delstrækning B linjeføring mellem Framlev/Harlev og vest for Låsby Den nye bane Aarhus-Galten-Silkeborg forudsættes at forløbe i transportkorridoren langs byerne Skovby, Galten og Låsby. Banen forudsættes som udgangspunkt at følge linjeføringen for motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg. Det prioriteres at placere stationerne så tæt på byområderne som muligt. Linjeføringen og stationsplaceringer nær byerne skal undersøges nærmere. Der skal findes et optimalt linjeføringsforløb i linjeføringskorridoren og præsenteres 1-2 varianter for linjeføring på delstrækningen. Skovby og Galten er to byområder, der er smeltet sammen til ét større byområde. Der er flere arealer udlagt til by- og erhvervsudvikling. Silkeborgmotorvejen mellem Funder og Låsby, er under udbygning og tilsluttes den eksisterende motorvejsstrækning syd for Låsby. Motorvejen planlægges åbnet for trafik efteråret Det skal afdækkes om en stationsplacering nord for motorvejen er mulig. Figur 7. Silkeborgmotorvejen ved Låsby, Sydvest for Låsby har Silkeborg og Skanderborg kommune aktuelt et debatoplæg omkring opsætning af tre vindmøller. Den foreslåede placering af vindmøllerne fremgår af figur 8. Debatoplæg om vindmøller syd for Låsby hos Silkeborg og Skanderborg kommune: moller-syd-for-laasby-oplaeg.pdf 11

12 Figur 8. Placering af vindmøller ved Låsby, Delstrækning C. Tilslutning af banen ved Silkeborg I screeningsrapporten har Trafikstyrelsen forudsat en linjeføring gennem det kuperede område ned mod Julsø med tilslutning ved Svejbæk for at opnå det kortest mulige og dermed billigste nyanlæg. Samtidig opnås mulighed for at banebetjene Svejbæk. Der skal undersøges 1-2 linjeføringsvarianter for tilslutningen af banen til den eksisterende enkeltsporede strækning. Den ene variant forudsættes at være en linjeføring med en tilslutning et sted syd for Svejbæk, som muliggør banebetjening af Sejs- Svejbækområdet. Den mest optimale linjeføring skal findes. Den anden variant udvælges i samarbejde med Trafikstyrelsen. Andre linjeføringer omkring Silkeborg har været på tale. Nogle af dem er vist herunder. 12

13 Figur 9. Andre undersøgte linjeføring omkring Silkeborg I Aarhus Infrastrukturudvalgs rapport fra 1999 indgik en linjeføring via Resenbro, hvorfra et tidligere jernbanetracé til Silkeborg (nedlagt bane mellem Silkeborg og Laurbjerg) blev anvendt. Denne er vist på figuren som alternativ 1. Der er tale om et væsentligt længere og dermed dyrere nyanlæg uden at det medfører kortere rejsetid for de hurtigste tog. Linjeføringen giver mulighed for en standsning i Resenbro i stedet for Svejbæk. Der har været foreslået en linjeføring, der over en kortere strækning gør brug af førnævnte nedlagte jernbanetracé og derfra videre langs den kommende motorvej (vist på figuren som alternativ 2). En anden mulighed er at tilslutte til den eksisterende bane et sted mellem Svejbæk og Silkeborg (vist på figuren som alternativ 3). Der er i begge tilfælde tale om længere nyanlæg end det Trafikstyrelsen har arbejdet med i screeningsrapporten fra Anlægsøkonomisk vurderes det dyrere. Miljømæssigt vurderes umiddelbart ingen større forskel. Alle linjeføringer forløber gennem skovområder, som hverken er fredet eller klassificeret som Natura 2000 Silkeborg kommune har endvidere planlagt anlæggelsen af Nordskovvej, som er en forlængelse af Drewsensvej mod øst, hvilket vil give en mere direkte forbindelse mellem den sydlige del af bymidten og den kommende motorvej mod øst. Silkeborg kommune, Nordskovvej: På baggrund af ovenstående fravælges nordlige linjeføringsvarianter, som skitseret på figur 9 (alternativ 1 og 2), og der fokuseres på en linjeføringsvariant med tilslutning til den eksisterende bane omkring Sejs-Svejbæk. 13

14 2.7 Stationer Der forudsættes at blive omkring 3 mulige nye stationer på den nye banestrækning ved de mindre byområder i korridoren. Derudover 1-2 mulige nye stationer på de eksisterende jernbanestrækninger. I forbindelse med udbygningen af Aarhus letbane, planlægges en letbaneetape til Brabrand. Letbanen mellem Aarhus Ø og Brabrand vil forbinde flere af byens store uddannelses- og kulturinstitutioner og flere af de største almene boligområder i Aarhus. I forbindelse med letbanen planlægges en ny terminal i Brabrand, hvor der er mulighed for at skifte mellem letbane, regionaltog, busser og individuel transport. En ny station i Brabrand for den nye bane Aarhus-Silkeborg skal ses i sammenhæng med planerne om en terminal i Brabrand. En stationsplacering ved Åbyhøj på den eksisterende hovedbane har desuden været overvejet i forbindelse med Trafikstyrelsens screening. Trafikstyrelsen vil vurdere om der skal arbejdes med 1 eller 2 stationer på den eksisterende banestrækning ved Aarhus. Den eksisterende station Svejbæk, der ligger på den eksisterende enkeltsporede bane mellem Skanderborg og Silkeborg, er i dag placeret i yderkanten af byområdet Svejbæk. Byområdet Svejbæk er smeltet sammen med byområdet Sejs til et samlet byområde Sejs-Svejbæk. En mere optimal placering af en station i Sejs-Svejbæk skal undersøges. Trafikstyrelsen vil komme med input til stationsplacering. Det skal bemærkes at Svejbæk station i dag desuden tjener som krydsningsstation på strækningen, som i givet fald også må flyttes hvis stationen flyttes til en mere optimal placering. 14

15 3 Baggrundsinformationer Som baggrund for projektet er Trafikstyrelsens screeningsrapport fra 2012 samt baggrundsrapport til screeningsanalysen udarbejdet af COWI: a) Trafikstyrelsens screeningsrapport fra 2012 Ny bane Aarhus-Galten- Silkeborg en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland, Trafikstyrelsen, Feb FIL: a - aarhus_silkeborg rapport pdf b) Baggrundsrapport til screeningsanalysen udarbejdet af COWI Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg, rapport maj 2011 FIL: b - Baggrundsrapport ny bane Århus Silkeborg.pdf c) Tillægsanalyse til baggrundsrapport til screeningsanalysen udarbejdet af COWI, Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg, Tillægsanalyse: Enkeltspor FIL: c - Baggrundsrapport tillæg.pdf Trafikstyrelsens yderligere leverancer Trafikstyrelsen kan efter behov og aftale stille følgende datagrundlag til rådighed for løsning af opgaven efter kontraktindgåelse: 1. Plangrundlag i udsnit, kort 10, Danmark 1: (Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen) 2. Orthofoto i udsnit (kilde: Kort og Matrikelstyrelsen) 3. Højdedata, Danmarks Højdemodel DHM, 0,5 m ækvidistance (Format GIS shapefil, Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen) 15

16 16

- en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland

- en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland Ny bane Århus - Galten - Silkeborg - en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland Februar 2012 3 Århus - Galten - Silkeborg Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Indledning 9 2.1 Formål

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Tilbudsgrundlag Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg 01.07.2014 2 Tilbudsgrundlag Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3 1.2.1 Regelgrundlag 3 2 Udbudsbetingelserne

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland

Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning i Østjylland Letbanesamarbejdet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. august 2013 1-7-1-10 Anne Bach aba@midttrafik.dk 8740 8271 Sammenhæng mellem letbanens udbygningsetaper og de statslige planer for baneudbygning

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg. Forundersøgelse oktober 2016

Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg. Forundersøgelse oktober 2016 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Forundersøgelse oktober 2016 2 Ny bane Silkeborg-Aarhus Silkeborg-Aarhus på 23 minutter Forord En ny bane mellem Silkeborg og Aarhus vil binde Midtjylland bedre sammen og

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg Trafikstyrelsen Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten-Silkeborg Rapport Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trafikstyrelsen Screeningsanalyse

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time November 2015 Forord I januar 2009 indgik den daværende regering (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 373 Offentligt En ny jernbane Aarhus-Randers Syd 1,6 mia.kr. billigere end Banedanmarks billigste forslag samfundsøkonomisk billigere end at opgradere

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Blev Østjylland taget på sengen?

Blev Østjylland taget på sengen? LÆSERBREVE 07.02.2014 kl. 03:00 Jernbaneskinnerne på vej ind mod Aarhus H kan passende genbruges som S-togsspor. Arkivfoto: Carsten Ingemann Blev Østjylland taget på sengen? AF JØRGEN CHRISTENSEN, TISETVEJ

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2 NORDDJURS KOMMUNE HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store

Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store Et tidligere byråd i Silkeborgs har taget skridt til, at undersøge muligheden for en ny vej fra ny motorvej og mod vest, forbi Lillesø med store naturværdier, gennem Natura 2000 område i Nordskoven med

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel.

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Overingeniør Gaute Borgerud, Planavdelingen, Jernbaneverket, Region Øst, Oslo og Civilingeniør Erik Mørck Jacobsen, ScanRail Consult,

Læs mere

Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM

Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2014 14/09219-5 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM Opgavebeskrivelse juli 2014 Niels Juels

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Screening af linjeføringer for timemodellen og Marts 2011 Forsidefoto: Bombardier 3 Screening af linjeføringer for timemodellen og Indhold Indhold Indhold 3 Indledning

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted HOLSTEBRO KOMMUNE Side 1/1 1 Rådhuset 7500 Holstebro Dato: 20-02-2014 Til Sagsnr.: 00.01.00-G01-1-14 Henv. til: Anette S. Madsen Sekretariatet Direkte tlf.: 9611 7003 Afdeling tlf.:9611 7500 Kommunen@Holstebro.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Høring af statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 7 Trafikstyrelsen Adelgade 13 1304 København K. Regionshuset Viborg

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Den Danske Banekonference 17. maj 2016 Leif Hald Pedersen Jernbane over Vestfyn Baggrunden for projektet Projektorganisation Status for VVM-undersøgelse og beslutningsgrundlag

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høringssvar til Letbanesekretariatets Samspil 2025. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Høringssvar til Letbanesekretariatets vision for en sammenhængende og bæredygtig

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere