Ved den kliniske introduktion af skrueformede, enostale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved den kliniske introduktion af skrueformede, enostale"

Transkript

1 Implantatoverlevelse ved hybridprotese i den atrofiske underkæbe En life-table analyse Søren Hillerup Der redegøres for fem års erfaring med 175 implantater (Bonefit og Astra) indsat hos 53 patienter med atrofisk, tandløs underkæbe til retention og stabilisering af hybrid, hel underkæbeprotese. Fem af de 175 implantater gik tabt (3%), to mistedes inden aktivering med retentionselementer, og tre efter nogen tids funktion. Ingen»raske«patienter, dvs. patienter uden potentielt komplicerende tilstande eller sygdomme, mistede implantater. Der er således tale om en overordentlig»sikker«type af implantatbehandling. Undersøgelsen tyder på at overdreven rygning og diabetes er reelle risikofaktorer for implantaternes indheling og langtidsprognose. Ved den kliniske introduktion af skrueformede, enostale titaniumimplantater i Danmark i 1980 erne var de tilgængelige data for implantatbehandlingers vellykkethed i det væsentlige baseret på Brånemarkgruppens erfaringer med fakultativt aftagelige, implantatforankrede fuldbroer (1). Der var tale om en videnskabeligt betragtet fornem og meget overbevisende dokumentation af succesrater for implantatoverlevelse som var baseret på skemalagt kontrol af et strengt selekteret klientel. Med de foreliggende tilskudsmuligheder fra det offentlige var og er behandling med faste, implantatbårne broer forbeholdt et mindretal af danskere, og det var derfor naturligt at interessen vendtes mod mulighederne for udnyttelse af knogleforankrede implantater som retention og stabilisering af aftagelige proteser (hybridproteser). Udenlandske undersøgelser har dokumenteret fremragende langtidsresultater med implantatstøttede hybridproteser i underkæben. Wismeyer et al. (2) fandt 100% implantatoverlevelse ved en gennemsnitlig observationstid på 80 mdr. Quirynen et al. (3) mistede to ud af 163 Brånemarkimplantater ved abutmentoperationen, men herudover ingen i op til fire år. Implantatbehandling er mulig selv i svært atrofiske underkæber (4, 5); således fandt Keller (5) en implantatoverlevelse af Brånemarkimplantater på 93% over 10 år. Der foreligger tre danske efterundersøgelser af implantatstøttede hybridproteser i underkæben. Donatsky (6) fandt et tab af tre ud af 93 implantater (97% overlevelse) efter mdr. på 25 patienter som havde fået indsat Brånemarkimplantater i deres atrofiske underkæber. Denne behandling fandtes at være et velegnet alternativ til kombinationsplastik med hudtransplantat. En lignende implantatoverlevelse (99%) fandtes af Donatsky & Hillerup (7) med 156 Bonefitimplantater i samme kliniske anvendelse, idet ét ud af 156 implantater gik tabt hos 40 patienter med en gennemsnitlig observationstid på 33 mdr. Gotfredsen et al. (8) mistede ét ud af 40 Astraimplantater ved tidspunktet for montering af abutment, men herudover ingen i op til to år. Der er kun begrænset kendskab til betydningen af potentielt komplicerende tilstande og almensygdomme for implantatoverlevelse (9, 10). Dette gælder fx parafunktionelle uvaner (bruksisme, tandpres), overdreven rygning, stort alkoholforbrug, forhøjet blodtryk, diabetes, psykisk afvigelse, mental retardering, mundtørhed, osteoporose og andre tilstande, som kunne tænkes at komplicere implantatindheling (11) og funktion. Formålet med den foreliggende artikel er 1) at redegøre for implantatoverlevelsen i et klientel sammensat af patienter med og uden potentielt komplicerende sygdomme eller tilstande, samt 2) at belyse de to spørgsmål: Hvilke patienter mister implantater? og hvilke implantater mistes? 462

2 Materiale og metoder Der indgik 53 patienter i undersøgelsen, 33 kvinder og 20 mænd, med et aldersgennemsnit på 67 år og en aldersspredning på år. Patienterne fik i perioden april 1991 til september 1996 indsat 175 implantater i underkæbens regio 4 til 4, dels på privatklinik, dels på en hospitalsafdeling for tand-, mund-, og kæbekirurgi (Tabel 1 og 2). Implantatbehandlingen blev i alle tilfælde foretaget af forfatteren. Den protetiske behandling foretoges i almindelighed af henvisende tandlæge. Fig. 1 viser en tandløs, atrofisk underkæbe hos en 74-årig kvinde med fire Bonefitimplantater, og Fig. 2 viser basis af den tilsvarende underkæbeprotese med retentionsmatricer. Indikationen for implantatbehandling var svigtende retention og stabilitet af hel underkæbeprotese pga. kæbeatrofi. Inklusionskriteriet til hospitalsbaseret implantatbehandling Fig. 1. Bonefitimplantater i atrofisk kæbe hos 74-årig kvinde ved treårskontrol. Fig. 1. Bonefit implants in atrophic mandible of 74-year-old female at the three-year follow-up. Fig. 2. Hel underkæbeprotese med fire retentionsmatricer. Fig. 2. Full lower denture with four retention matrices. FAGLIGE ARTIKLER 463

3 Implantatoverlevelse Tabel 1. Patienter og implantater (i parentes) fordelt på køn og behandlingssted. Kvinder (implantater) Mænd (implantater) Sum Hospital 21 (85) 12 (47) 33 (132) Privatklinik 12 (25) 8 (18) 20 (43) Sum 33 (110) 20 (65) 53 (175) N=patienter; (N)=implantater Tabel 2. Implantater fordelt på længde og type. Længde Type (mm) Bonefit Astra Sum var at patienten efter tidligere gældende indikationer havde været kandidat til en kombinationsplastik med hudtransplantat og/eller komplicerende almensygdom som indicerede behandling på hospital. En del af de hospitalsbehandlede Bonefitpatienter indgår i et tidligere publiceret materiale (7). De 33 hospitalspatienter fik indsat fire implantater i regio 4 til 4. To patienter fik dog kun tre implantater, i ét tilfælde pga. pladsforholdene, i det andet pga. fraktur af indskruningsværktøjet, hvorved ét af fire implantater måtte fjernes. I alt blev der på denne gruppe indsat 132 implantater, idet to mistede implantater blev erstattet med nye. De patienter som blev behandlet i praksis, fik som hovedregel indsat to implantater i regio 3 3, én fik dog fire. De 20 praksispatienter fik således indsat 43 implantater, idet ét mistet implantat blev erstattet med et nyt. Der blev således indsat 87 Bonefit- og 45 Astraimplantater på hospitalspatienterne. Praksisklientellet fik konsekutivt indsat 43 Bonefitimplantater. Af potentielt komplicerende almensygdomme/tilstande hos 11 patienter kan nævnes: svært kontrollérbar, insulinkrævende diabetes (2), excessiv rygning og alvorlig psykisk sygdom (1), hemiparese efter hjerneblødning og svær parkinsonisme (1), inferioritas intellectualis (1), tilstand efter cancerresektion (1), dissemineret sklerose, reumatoid artrit, epilepsi (1), strålebehandling for hoved-hals-cancer og mundtørhed (1), svær obstruktiv lungesygdom (1), svært forhøjet blodtryk (2). To af disse patienter blev behandlet i praksis, ni på hospital. Patienterne kunne i alle tilfælde undtagen to behandles ambulant, og alle blev behandlet i lokalanalgesi. Der blev præoperativt givet antibiotika profylaktisk (penicillin 2 mie., alternativt erytromycin 1 g som tabletbehandling). I begyndelsen af behandlingsperioden fik patienterne antibiotika i 3-5 dage, senere i perioden var tendensen profylaktisk éngangsdosis. Implantatindsættelse foregik efter opklapning ved incision på kæbekammens top, så vidt muligt i keratiniseret slimhinde. Ved behov blev skarpe knoglekanter afglattet. Knoglepræparation foretoges med langsomt roterende bor og rigelig, ekstern saltvandspåsprøjtning. Før indsættelse af Bonefitimplantater blev der skåret gevind, mens Astraimplantaterne var selvskærende. Astraimplantaterne helede under en lukket slimhinde, mens Bonefitimplantaterne var»slimhindepenetrerende«fra indsættelsestidspunktet. Der gik i gennemsnit 98 dage fra implantatindsættelse til aktivering med kugleattachment, hvorefter patienterne fik monteret retentionsmatricer i underkæbeprotesen hos egen tandlæge eller fremstillet en ny protese til formålet. Én strålebehandlet patient fik monteret en stavforbindelse mellem implantaterne (Dolderbar) som protesen kunne retinere til, og én fik magneter. Hospitalspatienterne blev fulgt op ved årlig kontrol omfattende klinisk og radiologisk undersøgelse. Otte af praksispatienterne sås til klinisk kontrol i efteråret Én patient var død, og de resterende 11 blev kontaktet per brev/spørgeskema i december 1996 med forespørgsel om implantaterne fortsat fungerede tilfredsstillende, om der var blødning ved børstning, og om patienterne ville anbefale implantatbehandling til en bekendt hvis vedkommende havde proteseproblemer. Samtlige 11 skriftlige forespørgsler blev besvaret. Data blev løbende indtastet i en database (DBASE III), og beregning af overlevelsesstatistik mv. foretoges i statistikprogrammet Medstat (12). Afhængig af den kliniske problemstilling:»hvilke patienter mister implantater?«, og»hvilke implantater mistes?«anvendtes patienter, henholdsvis implantater som tællevariabel. Resultater Alle patienter undtagen én gav i overensstemmelse med tidligere undersøgelser (2, 13) udtryk for stor tilfredshed med underkæbeprotesens retention og stabilitet og den forbedring som implantatbehandlingen havde medført. Det var ikke muligt at registrere forskelle i tilfredshed i relation til antallet af implantater, dvs. to, tre eller fire. Alle forespurgte praksi- 464

4 spatienter ville anbefale implantatløsningen til en bekendt, hvis vedkommende havde retentionsproblemer med underkæbeprotesen. Den patient som ikke var tilfreds med retentionen, havde ikke finmotorik til selv at placere protesen således at retentionsmatricerne engagerede retentionskuglerne. Han fik efterfølgende isat magneter til erstatning. Implantatoverlevelsen er opgjort på årsbasis i Tabel 3. På opgørelsestidspunktet er der i alt mistet fem implantater (3%). To mistede implantater var Bonefit-, tre var Astraimplantater. Implantaterne helede ukompliceret ind til klinisk fasthed i 173 tilfælde. To Bonefitimplantater (1%) helede ikke. I det ene tilfælde fandtes infektion og løsning af implantatet 14 dage efter en lidt traumatisk indsættelse, og det kunne da fjernes med en pincet. I det andet tilfælde fulgte ét af tre implantater med dækskruen ud ved montering af kugleabutments 84 dage efter implantatets indsættelse. I sidstnævnte tilfælde var der tale om en patient med et cigaretforbrug på mere end 60 stk./dag. Herudover mistede én patient tre Astraimplantater efter aktivering og nogen tids funktion, henholdsvis 378, 456 og 501 dage efter indsættelsen. Denne patient havde svær, insulinkrævende diabetes. Tabel 4. Antal patienter fordelt på implantattab og almensygdom. Almensygdom + I alt Tab af implantat(er) Fisher s exact test (two-tailed): P=0, Tabel 5. Antal implantater fordelt på implantattab og almensygdom. Almensygdom + I alt Tab af implantat(er) Fisher s exact test (two-tailed): P=0, Tabel 3. Life table analyse af implantatoverlevelse. År efter operation Implantater udgået af kontrol I kontrol Tabt Overlevelse i % 95% konfidensinterval ,9% 0,97-1, ,9% 0,94-0, ,9% 0,94-1, ,9% 0,93-1, ,9% 0,90-1,00 Endelig insisterede én patient på fjernelse af et implantat som blev mistænkt for at give anledning til smerter, fordi det var anbragt for tæt på den anteriore slynge af nervus alveolaris inferior/mentalis (umiddelbart foran foramen mentale). Det er fortsat uklart hvorvidt patientens vedvarende og diffuse smertegener må tilskrives implantatet eller neurologisk sygdom (dissemineret sklerose). Dette implantat er registreret som»tabt for kontrol«med samme statistiske betydning som implantater, der udgår af materialet pga. patientens død (N=5 ptt.). Således blev i alt 16 implantater registreret som»udgået af kontrol«. Der var som anført 11 patienter med potentielt komplicerende almensygdom/tilstand. Disse patienter mistede implantater med signifikant større hyppighed end de»raske«patienter (Fisher s exact test: P=0,014 (Tabel 4)). Samstemmende fandtes med implantater som tællevaria- bel at implantater i patientgruppen med potentielt komplicerende almensygdom mistedes med signifikant større hyppighed end i gruppen uden kendt almensygdom (P=0,0015 (Tabel 5)). Fire af fem mistede implantater forekom hos to patienter, der i alt og tilsammen havde fået indsat 10 implantater. Den ene patient havde svært kontrollérbar diabetes og den anden et tobaksmisbrug på over 60 cigaretter om dagen. Der er således god grund til at mistænke at excessiv rygning og insulinkrævende diabetes er reelle risikofaktorer for implantatoverlevelse. Patienternes mundhygiejne rummede eksempler på alle grader af omhu og evne til renhold og mangel derpå. Periimplantitis med vedvarende suppuration forekom på ét Bonefitimplantat gennem tre år, trods individuelt tilpasset indsats i form af hyppigt gentagen hygiejneinstruktion og mekanisk og antibiotisk/antiseptisk lokalbehandling. Implantatet fungerer fortsat, men med reduceret knoglefæste. Diskussion Implantatbehandling til støtte for hybrid hel underkæbeprotese er formentlig den form for implantatbehandling der har den mest fordelagtige costbenefitratio. Protesebærere som er invaliderede af kæbeatrofi og dårlig protesefunktion, kan ved en forholdsvis ukompliceret behandling få genoprettet en funktionsstatus som tidligere behandlinger ikke muliggjorde (13, 14). Når hyppigheden af tandløshed, kæbeatrofi og pro- FAGLIGE ARTIKLER 465

5 Implantatoverlevelse teseproblemer betænkes (15), er der et stort potentiale for implantatbehandling til støtte for helprotesers retention og stabilitet, især i underkæben. Antallet af implantater var som anført ikke afgørende for patienternes tilfredshed, og to implantater vil i almindelighed udgøre tilstrækkelig forankring af en hybrid hel underkæbeprotese. Der synes ikke at være klare indikationer for og imod valg af kugleanker, stavforbindelse eller magneter som retention for underkæbeprotesen (8, 16). Behandling med fire implantater må overvejes hos patienter som er uafklarede mht. om de foretrækker en aftagelig protese eller en fast bro, og hos patienter med potentielt komplicerende almensygdom. Hvis ét eller måske endog to implantater mistes, vil der fortsat være tre, henholdsvis to fungerende implantater tilbage. Det må ved kompromitteret prognose også overvejes at reducere belastningen på det enkelte implantat ved at koble implantaterne sammen med en stavforbindelse. Inklusionskriteriet til hospitalsbehandling var som anført at patienten efter tidligere gældende indikationer havde været kandidat til en kombinationsplastik med hudtransplantat og/eller komplicerende almensygdom. De hospitalsbehandlede patienter indgik i to prospektive undersøgelser (6, 7) som havde til formål at vise, om kombinationsplastik kunne udgå og erstattes med implantatbehandling som er et langt enklere og for patienten mindre belastende indgreb. Kombinationsplastik er et omfattende indgreb som udføres i fuld anæstesi og under indlæggelse. Dette spørgsmål må siges at være besvaret klart bekræftende. En samfundsøkonomisk tillægsgevinst er det derfor at implantatbehandlingen kan foretages ambulant, i lokalanalgesi, og almindeligvis i almen tandlægepraksis. Hospitalsbaseret behandling kan således reserveres patienter med komplicerende almensygdomme eller behov for større rekonstruktion. Hybridprotese med implantatstøtte har i forhold til implantatforankret bro været betragtet som en»reserveløsning«. Feine et al. (17) fandt hos 15 patienter der havde et frit valg, at syv foretrak en hybrid hel underkæbeprotese, mens otte helst ville have en bro. Rengøringsmulighed og æstetik var de vigtigste faktorer i patienternes beslutningsgrundlag. Der er således ingen grund til a priori at ringeagte en aftagelig protese i forhold til en fastsiddende bro. Aktuelle undersøgelser viser i sammenligning med tidligere efterundersøgelser (2, 3, 5-7) en lignende, høj frekvens af vellykket behandling, også på længere sigt med op til mere end fem års observation. Ingen patienter som ikke havde en potentielt komplicerende almensygdom/tilstand, mistede implantater. Det har været diskuteret hvorvidt det er statistisk korrekt at anvende patienten eller det enkelte implantat som tællevariabel. Imod det enkelte implantat som enhed kan anføres at der hos patienten måske ligger en ukendt baggrundsvariabel som influerer ukontrolleret på det antal implantater som den enkelte patient indgår i undersøgelsen med, dvs. at implantaterne ikke udstødes uafhængigt af hinanden, men at udstødning har en fælles årsag. I denne undersøgelse underscores betydningen af almensygdom i Tabel 4, idet én patient (diabetiker) mistede tre implantater, mens vedkommende»kun«indgår i tabellen som én patient, der har mistet implantat(er). Til støtte for at anvende det enkelte implantat som tællevariabel kan fremføres stor ensartethed i indhelings- og funktionsvilkår i den atrofiske underkæbe regio 4 til 4. Dersom dette udgangspunkt antages, kan vi prøve at identificere relevante baggrundsvariable ved at se på fællestræk for mistede implantater og teste ud fra den kliniske situation, eksempelvis implantater i kæben hos patienter med almensygdom versus raske personer. Risikoen herved er at andre betydende baggrundsvariable overses. Da der i patientgruppen uden almensygdom ikke mistedes implantater, kan man se bort fra denne risiko i relation til aktuelle undersøgelses problemstilling. Men det kunne godt tænkes at fx betydningen af mundhygiejne ville slå igennem som en betydende variabel ved længere observationstid. I nærværende materiale er der signifikant dårligere implantatoverlevelse hos patienter med potentielt komplicerende almensygdom, hvadenten situationen anskues efter udgangspunkt 1: Hvilke patienter mister implantater? (Tabel 4) eller 2: Hvilke implantater går tabt? (Tabel 5). Man skal naturligvis passe på ikke at overfortolke små talstørrelser, og en differentieret afklaring af den relative betydning af potentielle risikofaktorer såsom diabetes og overdreven rygning vil kræve et langt større materiale og systematisk registrering af tobaksforbruget. De fundne sammenhænge antyder imidlertid at der er tale om reelle risikofaktorer. Dette er også resultatet af de få udenlandske undersøgelser der foreligger. Mht. tobaksforbrug fandt Gorman et al. (10) i en undersøgelse af implantater at rygning var den eneste blandt 70 potentielt skadelige tilstande der signifikant forringede implantatoverlevelsen. Shernoff et al. (9) fandt efter ét år et tab på 13 af 178 implantater (7%) hos type II-diabetikere, dvs. patienter med ikke-insulinkrævende diabetes. I henseende til mikrovaskulære endotelcelleforandringer, tendens til mikrotromber og»utætte«kapillærer med proteinekssudation er der formentlig ingen forskel mellem insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes (18). Hvis man skulle gætte på en fælles baggrundsvariabel af mere almen karakter gældende for både diabetes og overdreven rygning, kunne det være reduceret helingspotentiale og nedsat infektionsresistens som følge af dårlig kapillær gennem- 466

6 blødning. Det kan konkluderes at implantatbehandling til stabilisering og retention af hybrid hel underkæbeprotese er en overordentlig sikker behandling som giver tilværelsen med aftagelig protese en ny kvalitet. Det ville være uetisk at forbeholde denne behandling til protesebærere som ikke lider af almensygdomme og/eller tilstande som muligvis influerer på langtidsprognosen for implantaterne, al den stund at den relative betydning af potentielle risikofaktorer er ukendt. Det må imidlertid fremhæves at information om mulige risici ved overdreven rygning og diabetes i forhold til prognosen bør forudgå implantatbehandling. Der er således behov for systematiske undersøgelser over almensygdommes/-tilstandes betydning som risikofaktorer for implantatoverlevelse. English summary Survival of dental implants for overdentures in atrophic mandibles. A life-table analysis Five years experience with Astra and Bonefit ITI implants supporting overdentures in atrophic mandibles is presented. Five out of 175 implants (2.9%) were lost, two became loose and were removed before abutment connection, and another three failed after som time in function. Treatment with implants to support an overdenture is at truely safe and rewarding procedure for patients with compromised denture stability and retention due to mandibular atrophy. Diabetes and excessive cigarette smoking are suggested contributory to a less favourable prognosis. No implants failed in patients with- Litteratur 1. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Brånemark PI. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 1981; 10: Wismeyer D, van Waas MA, Vermeeren JI. Overdentures supported by ITI implants: a 6.5-year evaluation of patient satisfaction and prosthetic aftercare. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10: Quirynen M, Steenberghe D van, Teerlinck J, Dekeyser C, Theuniers G. Periodontal aspects of osseointegrated fixtures supporting an overdenture. A 4-year retrospective study. J Clin Periodontol 1991; 18: Triplett RG, Mason ME, Alfonso WF, McAnear JT. Endosseous cylinder implant in severely atrophic mandibles. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 6: Keller EE. Reconstruction of the severely atrophic edentulous mandible with endosseous implants. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: Donatsky O. Osseointegrated dental implants with ball attachments supporting overdentures in patients with mandibular alveolar ridge atrophy. Int J Oral Maxillofac Implants 1993; 8: Donatsky O, Hillerup S. Non-submerged osseointegrated dental implants with ball attachments supporting overdentures in patients with mandibular ridge atrophy. A short term follow-up. Clin Oral Impl Res 1996; 7: Gotfredsen K, Holm B, Sewerin I, Harder F, Hjørting-Hansen E, Pedersen CS, et al. Marginal tissue response adjacent to Astra dental implants supporting overdentures in the mandible. A 2-year study. Clin Oral Impl Res 1993; 4: Shernoff AF, Colwell JA, Bingham SF. Implants for type II diabetic patients: interim report. Implant-Dent 1994; 3: Gorman LM, Lambert PM, Morris HF, Ochi S, Winkler S. The effect of smoking on implant survival at second-stage surgery. Implant-Dent 1994; 3: Jones JK, Triplett RG. The relationship of cigarette smoking to impaired intraoral wound healing: a review of evidence and implications for patient care. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50: Wulff HR, Schlichting P. Medstat. Version 2.12, Copenhagen: Astra; Boerrigter EM, Stegenga B, Raghoebar GM, Boering G. Patient satisfaction and chewing ability with implant-retained mandibular overdentures: a comparison with new complete dentures with or without preprosthetic surgery. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: Hillerup S. Mandibular vestibuloplasty: Experimental and clinical studies (thesis). Danish Med Bull 1990; 38: Kirkegaard E, Borgnakke WS, Grønbæk L. Oral health status, dental treatment need, and dental care habits in a representative sample of the adult Danish population. Survey of oral health of Danish adults (licentiatafhandl.) Århus Tandlægehøjskole; 1989: p Naert I, Quirynen M, Hooghe M, van Steenberghe D. A comparative prospective study of splinted and unsplinted Brånemark implants in mandibular overdenture therapy: a preliminary report. J Prosthet Dent 1994; 71: Feine JS, degrandmont P, Boudrias P, Brien N, LaMarche C, Taché R, et al. Within-subject comparisons of implant-supported mandibular prostheses: choice of prosthesis. J Dent Res 1994; 73: Klein R. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Diabetes Care 1995; 18: Forfatter Søren Hillerup, overtandlæge, ph.d., dr.odont. Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afd. Z, KAS Glostrup, 2600 Glostrup, og privat praksis: Frederiksberggade 14, 2., 1459 København K FAGLIGE ARTIKLER 467

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret

Implantatretineret underkæbeprotese er en veletableret Forebygger implantatretineret helprotese knogletab i underkæben? En femårskontrolundersøgelse Nina von Wowern og Klaus Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater

Behandling af tandtab med osseointegrerede orale implantater Orale implantater Langtidsresultater og risikofaktorer for implantattab Malene Hallund, Søren Schou, Flemming Isidor og Sigvard Palmqvist - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING

OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING Viborg den 12/5/2015 1 impl. Patient Sygesikring Danmark DK Max Implantatforundersøgelse enkelttand 475,00 0,00 121,00 0,00 RTG 5+ (2 stk.) 278,68 0,00 136,00 0,00 implantat operation 0,00 0,00 0,00 0,00

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling

Implantatbehandling er i dag en veletableret behandling Implantatoverlevelse hos patienter med reduceret parodontium Birgit Ellegaard og Vibeke Bælum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen

Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2. Basal implantologi. Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik. Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Comwell, Roskilde 2016 Kreds 2 Basal implantologi Vurdering af sværhedsgrad, kirurgisk teknik Klaus Gotfredsen & Lars Pallesen Fiksturplacering Tand vs. implantat Capelli. Eur J Esthet Dent. 2013 Summer;8(2):279-313.

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Oral Reconstruction Symposium Denmark 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Kære tandlæge/specialtandlæge Det har længe været vores ønske at afholde et symposium med fokus på implantatbehandling

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomi og sundhedsgevinster i kommunal tobaksforebyggelse Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomisk: Rygning

Læs mere

Litteraturen indeholder ganske mange rapporter om medicinske

Litteraturen indeholder ganske mange rapporter om medicinske 46 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Implantater på den medicinsk kompromitterede patient Der mangler stadig megen viden om, hvordan en række medicinske tilstande påvirker implantat-behandling.

Læs mere

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som

Denne interviewundersøgelse blev gennemført som Osteoporotiske patienters oplevelse af en kombineret kæbekirurgiskprotetisk behandling Bente Gertz Denne kvalitative interviewundersøgelse beskriver forløb og udbytte af en kæbekirurgisk behandling, set

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016

BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 BASAL IMPLANTOLOGI KREDS 2; 2016 lars pallesen og klaus gotfredsen 1 Slide 2 TOPICS/MENU Indikationer for implantatbehandling Hvem kan og hvem bør ikke få implantater Ekstraktion hvornår og hvordan? Krav

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Implantatbehandling af den medicinsk kompromitterede patient

Implantatbehandling af den medicinsk kompromitterede patient N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 38 44 Klaus Gotfredsen og Morten Schiødt Implantatbehandling af den medicinsk kompromitterede patient Litteraturen indeholder ganske mange rapporter

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test

Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Øvelse 7: Aktuar-tabeller, Kaplan-Meier kurver og log-rank test Formålet med øvelsen er at analysere risikoen for død forbundet med forskelligt alkoholforbrug. I denne øvelse skal analyserne foretages

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive

OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 135 Offentligt NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG (PØU) SAMT SUNDHEDSUDVALGET (SUU) OECD-analyse: Danske sygehuse er omkostningseffektive 17. september

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer...

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer... Indhold Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7 Komplikationer... 7 Psykosociale effekt... 12 Prognose... 14 Fast protetik...

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Introduktion til overlevelsesanalyse

Introduktion til overlevelsesanalyse Faculty of Health Sciences Introduktion til overlevelsesanalyse Kaplan-Meier estimatoren Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere