DOM. Subsidiært har saøgsøgeren nedlagt påstand om et mindre beløb i henhold til rettens skøn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Subsidiært har saøgsøgeren nedlagt påstand om et mindre beløb i henhold til rettens skøn."

Transkript

1 DOM Afsagt den 20. juni 2013 i sag nr. BS /2012: A Kristlig Fagforening - mandar for 9000 Aalborg mod Professionshøjskolen University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 23. februar 2012, vedrører krav på godtgørelse i medfør af ligebehandlingslovens 16, stk. 2, jf. 9, efter sagsøgeren blev afskediget den 28. november Sagsøgeren A har nedlagt påstand om, sagsøgte Professionshøjskolen University College Nordjylland skal betale ,53 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Subsidiært har saøgsøgeren nedlagt påstand om et mindre beløb i henhold til rettens skøn. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. Påstanden svarer til ni måneders løn. Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse af kravet. Oplysningerne i sagen Sætningen skal muligvis slettes. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagsøgen blev den 15. august 2010 ans som markedsføringskoordinor hos sagsøgte med en ugentlig arbejdstid på 30 timer. I ansættelsesbrevet er som ansættelsesmyndighed anført Professionshøjskolen University College Nordjylland, cvr. nr , og som ansættelsesområde Videreuddannelsesafdelingen. Fra den 1. oktober 2010 blev arbejdstiden s op til 37 timer om ugen. Som følge af besparelseskrav i henhold til finansloven for 2011 udarbejdede rektoret den 21. marts 2011 til hoved...udvalget med kopi til ledergruppen en plan for udarbejdelse af et sparekalog. I et kalog af 7. juni 2011 konkretiseredes planlagte besparelser inden for Efterog Videreuddannelsesområdet, og der efterspurgtes en analyse af behovet for

2 - 2 - fællesfunktionerne markedsføring og økonomi. Kaloget var udarbejdet af blandt andre...direktør F og områdechef G. Den 29. august 2011 skrev...chef L til blandt andre F og G: I har alle rettet henvendelse i forbindelse med muligheden for enten overflytte medarbejdere eller arbejdsopgaver fra decentralt hold og til UCN Kommunikion. I samarbejde med rektor er der udarbejdet vedhæftede skriv for procedurer/overvejelser/konsekvens ved dette. I har hermed fået svar på jeres forespørgsel, og jeg afventer således respons fra jer. Rektoret bestemte, beslutningen om, hvor der skulle spares, skulle træffes i de enkelte...udvalg. Sparekravene behandledes på et...udvalgsmøde i Efter- og Videreuddannelsesafdelingen den 31. august 2011 med deltagelse af blandt andre lektor K, områdechef G og udvikllingsdirektør F. Den 22. september 2011 sendte... til...chef C en liste på fem navngivne personer, herunder sagsøgeren, med oplysning om ansættelsesdo og opsigelsesvarsel (bilag E). Den 6. oktober 2011 sendte sagsøgeren en mail til...direktør F med orientering om, hun var gravid. Den 7. oktober 2011 orienterede områdechef G om spareplanen for act2learn for , herunder om frivillige aftaler om frræden og kriterier for uansøgt afskedigelse og håndtering heraf. I et bilag angående procedure ved afsked anførtes: "Ledelsen undersøger mulighed for beskæftigelse andre steder i UCN samt andre relevante uddannelsesinstitutioner, jf. herunder kombinionsansættelse, flere arbejdspladser..." Den 11. oktober 2011 skrev G til blandt andre sagsøgeren: Vi kan ikke svare på hvor mange det drejer sig om, da vi afventer hvad der meldes tilbage til os vedr. frivillige aftrædelser, orlov, nedsættelse i tid etc. I spørger ligeledes ind til hvor længe man skal være nede i tid/om det er en tidsbegrænset periode, hvilket er vanskeligt svare på. Besparelserne er jo ikke varslet til eksempelvis vare i 2 år, men er ment som en konstant faktor ift. drive UCN med lavere omkostninger fremadrettet. I høringsbrev af 26. oktober 2011 til sagsøgeren anførtes, Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) act2learn påtænkte afskedige hende som følge af besparelseskrav frem til 2014 i henhold til finansloven for I brev af 8. november 2011 fra sagsøgerens fagforening anførtes, en eventuel afskedigelse ville være i strid med ligebehandlingsloven, og der henvistes til pligten til omplacering. Den 28. november 2011 blev sagsøgeren afskediget til frræden med udgangen af februar Sagsøgeren skulle forts møde på arbejde i opsigelsesperioden. I brev af 28. november 2011 redegjorde...direktør F for, sagsøgeren efter hans opftelse ikke kunne have været omplaceret. Han tilkendegav, ansættelsesområdet var act2learn og ikke Professionshøjskolen, og forpligtelsen til omplacering kun gjaldt inden for act2learns

3 - 3 - område og ikke hele UCN. Det anførtes, F havde undersøgt muligheden for omplacering til UCN Kommunikion. Det anførtes videre: I forhold til stillingen som ledelses- og organisionskonsulent er du ganske vist i besiddelse af det adgangsgivende uddennelsesniveau (kandidniveau), men du har ingen relevant erhvervs- og konsulenterfaring på højt niveau, ligesom de uheller ikke har undevisningserfaring inden for projektledelse, organision, kommunikion coaching mm. Da act2learns forretningsfilosofi kræver erfarne konsulenter fra dag 1, og stillingen som helhed er af en anden karakter end din stilling som markedsføringskoordinor, var det min vurdering, du ikke var i besiddelse af de nødvendige kompetencer, ligesom du heller ikke ville kunne erhverve dig de fornødne kompetencer inden for en rimelig frist. Der har været fremlagt følgende stillingsopslag: - Akademisk medarbejder i tidsbegrænset stilling til Sygeplejerskeuddannelsen, opslået den 23. januar Ledelses- og organisionskonsulent, Act2learn. Opslået den 30. maj Konsulent til efter- og videreuddannelsen - skoleområdet samt de pædagogiske uddannelser, opslået den 30. juni Grafisk designteknolog, ansøgningsfrist 8. august 2011 Der har været fremlagt instruks af 15. juni 2009, hvor det i 2 anføres, rektor, eller den han bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale [ud over den øverste ledelse]. Områdechefer bemyndiges til ansætte og afskedige personale ved Efter- og Videreuddannelsen. Der har endvidere været fremlagt et not af 13. december 2010 udarbejdet af C angående anvendelse af begrebet ansættelsesområde ved UCN. Det anføres, ansættelsesområdet for den enkelte medarbejder ikke er UCN som helhed, men derimod hovedområdet. Det anføres videre, et af ansættelsesområderne/hovedområderne er Efter- og videreuddannelsen. Endelig anføres, da UCN ikke kan opftes som ét ansættelsesområde, vil øvrige ansættelsesområder juridisk set ikke være forpligtet til overtage overtallige medarbejdere fra et andet ansættelsesområde, og det enkelte ansættelsesområde vil kunne blive forpligtet til påtage sig et medansvar i forhold til genplacering af afskedigede medarbejdere. Der har været fremlagt beskrivelse af indholdet af sagsøgerens uddannelse samt projekter udarbejdet af sagsøgeren. Der har endvidere været fremlagt et uderet not vedrørende vurdering af mulighed for omplacering udarbejdet af E. I notet anføres: Som chef for sygeplejerskeuddannelsen vurderer jeg NN ville kunne have modsvaret stillingsopslagets forventninger ift det kommunikive område, det svarer til to dotter fra stillingsopslaget. I forhold til de faglige forventninger til den kommende AC medarbejder beskrevet ved den opslåede stilling vurderes det ikke det fremsendte CV kan mche forventningerne. Her tænkes specielt på den sygeplejefaglige indsigt beskrevet særligt i den første dot. Den del af funktionen omfter 2/5 dele af arbejdsopgaverne. De følgende tre dotter vil også være arbejdsopgaver som kræver dyb indsigt i det sundheds- og sygeplejefaglige område. Samlet vurderes det ikke NN kunne have været omplaceret i den opslåede tidsbegrænsede stilling.

4 - 4 - Der er afgivet forklaring af sagsøgeren,...chef C,...direktør F,...direktør J, lektor og medlem af...udvalget K,...chef L, områdeleder M, uddannelseschef for sygeplejeuddannelsen E og ledelses- og organisionskonsulent D. A har forklaret, hun søgte stillingen som markedsføringskoordinor, mens hun skrev speciale. I sit cv fremhævede hun de forhold, der var relevante i forhold til stillingsopslaget og undlod omtale forhold, der ikke forekom relevante i forhold til stillingsopslaget. Hun har afsluttet en kandiduddannelse i kommunikion på Aalborg Universitet. Kandiduddannelsen omfter medieformidlet kommunikion (kommunikion udadtil) og interpersonel kommunikion (kommunikion indadtil). Hun målrettede sin uddannelse mod det sundhedsfaglige område og undervisningsområdet. Hun har inden for sit faglige område undervist anste på universitetet og har arbejdet som konsulent på flere sygehusafdelinger med henblik på forbedre kommunikionen og organiseringen. I forbindelse hermed lavede hun videooptagelser og interviewede medarbejdere, holdt oplæg for personalet og udarbejdede en rapport. Hun har arbejdet som...medarbejder hos AAU Innovion, der er placeret i Noviforskerparken og er en del af Aalborg Universitet, hvor hun havde markedsføringsopgaver og forestod en stregidag samt fungerede som coach for centerlederen. Formålet med stregidagen var skabe bedre videndeling og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Under ansættelsessamtalen blev hun spurgt om sin erfaring inden for det sundhedsfaglige område. Hun skulle stå for markedsføring af UCNs efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Hun blev præsenteret for de forskellige uddannelser og de eksterne...bureauer, idet der også skulle sendes opgaver ud af huset. Hun stod for afdelingens hjemmeside. I hvert fald ugentligt havde hun kontakt til andre afdelinger i UCN. Hun blev ret kort tid efter sin ansættelse tilbudt gå op på 37 timer, da arbejdsopgaverne oversteg, hvad man kunne nå på 30 timer. Inden hun tiltrådte, blev der anvendt store beløb på eksterne bureauer. På grund af hendes arbejde, blandt andet udarbejdelse af et kalog og forhandling af priser, faldt omkostningerne til de eksterne bureauer meget. Hun hentede sparring i UCN Kommunikion. Hun havde et godt forhold til medarbejderne der. Efter afskedigelsen gav medarbejderne udtryk for, hun var savnet og manglet. På et møde afholdt den 18. maj 2011 forestillede hun sig ikke, hun kunne blive afskediget. Derimod var HKerne bange for blive afskediget. En måned inden afskedigelsen fik hun bevilget en ny og temmelig dyr computer til brug for grafisk arbejde. Hun ville også til forhandle løn. Hun tilkendegav over for...direktør i act2learn F, det var uhensigtsmæssigt, hendes placering var i act2learn i stedet for i UCN Kommunikion, idet de andre områder følte sig forfordelt. Hun savnede endvidere sidde sammen med kolleger, hun kunne sparre med. F var enig heri. Hun blev hverken før eller efter afskedigelsen anmodet om redegøre for sine eventuelle yderligere kvalifikioner. Hun blev ikke kontaktet af E eller andre. Nogle konsulenter gav udtryk for, hun ville kunne passe ind som konsulent. Hun ville have søgt stillingen som akademisk medarbejder til Sygeplejerskeuddannelsen og mener sig kvalificeret til den. Det var ikke et krav, man skulle være uddannet sygeplejerske. Hun kunne honorere kravet om sygeplejefaglig indsigt på baggrund af de projekter på universitetet, hun havde deltaget i under sin uddannelse, samt erfaringerne fra sin ansættelse. Hun holdt således i forbindelse med sin bachelorafhandling et oplæg om

5 - 5 - sygeplejeuddannelsen og kom med forslag til en anden opbygning af uddannelsen. Hun har under sin uddannelse arbejdet som konsulent i et studenterjob på Aalborg Universitet. Hun har erfaring som tovholder og mødereferent og har kendskab til web kommunikion. Hun kendte UCNs interne edb-system og var vant til arbejde med facebookgrupper. Hun var ikke konsulent i UCN. Hun har ikke kendskab til praktisk sygepleje og medicin. Hun kender indholdet af uddannelsen, herunder mange af de enkelte fag, og ved, hvornår de ligger på uddannelsen. Hun har arbejdet med efteruddannelse af sygeplejersker. Ingen i UCN kontaktede hende vedrørende denne stilling. Den person, der blev ans, havde samme uddannelsesmæssige baggrund som hende, men var uddannet et år tidligere. Hun ville være en oplagt kandid til stillingen som ledelses- og organisionskonsulent i act2learn, jf. det interne stillingsopslag af 30. maj Hun havde ikke set stillingsopslaget. Anden del af hendes uddannelse rettede sig specifikt mod de arbejdsopgaver, der er beskrevet i stillingsopslaget. Hun har erfaring inden for området som studerende og som ans, hun har undervist i kommunikion og har fungeret som coach. Hun har kendskab til UCNs måde gribe konsulentrollen an på, og har udarbejdet relevant meriale, herunder vedrørende læringsfilosofien bag act2learn. Hun har ikke undervisningserfaring i projektledelse. Hun har erfaring fra sygehuset vedrørende organision. Hun har holdt oplæg og har undervist i, hvordan man tilrettelægger en organision i forhold til vidensdeling, og i kollegial supervision. Hun har bred undervisningserfaring inden for kommunikion. Hun har ikke undervisningserfaring vedrørende coaching. Hun var ikke en oplagt kandid til stillingen som konsulent til efter- og videreuddannelsen - skoleområdet samt de pædagogiske diplomuddannelser, jf. det interne stillingsopslag af 30. juni 2011, men hun havde fået det indtryk, det var i orden søge, selv om man havde en anden profil. Hun havde et godt kendskab til det pædagogiske arbejdsområde, der var en af de fire grupper, som hun servicerede. Med hensyn til stillingen som grafisk designteknolog har hun ikke nogen grafisk uddannelse, men hun udførte grafiske arbejdsopgaver og havde grafiske praktikanter. Det er en del af hendes uddannelse tilegne sig undervisningskompetence. Ingen fra UCN kontaktede hende vedrørende de tre stillinger. Hun holdt op med arbejde før februar måned Hun fødte den 5. maj Hun afspadserede noget overarbejde og var sygemeldt. Frem til februar måned 2012 havde hun nogen kontakt med arbejdspladsen. Hun var ikke på besøg i virksomheden, men havde adgang fra sin egen computer, og hun besvarede mails og kunne se stillingsopslag. Hun så ikke stillingsopslaget vedrørende den akademiske medarbejder til sygeplejerskeuddannelsen. Hun fandt stillingsopslaget på nettet, inden hun blev endeligt opsagt. Hun søgte ikke nogen af stillingerne. Hun havde kontor tæt på F, men så ham ikke dagligt. Da hun den 6. oktober 2011 orienterede F om sin graviditet, var hun to måneder henne. Hun havde prøvet få et møde i stand med ham før efterårsferien for orientere ham om graviditeten, men han var i den periode ikke ret meget på sit kontor. Hun forestillede sig ikke, hun kunne være i fare for blive afskediget. Hun regnede med, afskedigelser ville ramme administrive medarbejdere....chef i University College Nordjylland (UCN) C har forklaret, hun er cand.mag i tysk og psykologi og har jura som sidefag, men ikke en egentlig juridisk uddannelse. Hun har i ti år været souschef på Universitet. Hun har siden 2008 været ans i fællesadministrionen under...direktøren. Hun leder personaleafdelingen og ansætter og afskediger egne medarbejdere og forhandler løn i sin egen afdeling. Hun har et overordnet ansvar for, regler

6 - 6 - og overenskomster overholdes, og hun skal inddrages i afskedigelsessager. Hun havde ikke noget med ansættelsen af sagsøgeren gøre. Hendes afdeling har alle personalejournalerne og kører løn for samtlige medarbejdere i UCN på grundlag af bilag fra de enkelte områder. Hun er ikke blevet kontaktet af F angående sagsøgerens lønforhold. Hun var ikke inddraget i selve beslutningen om afskedige sagsøgeren. Hun blev inddraget for sikre, processen kørte efter reglerne. UCN udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. UCN er opdelt i syv hovedområder. Der er en bestyrelse og en rektor, der har delegeret kompetencen til afskedige medarbejdere til specialafdelingerne. F er funktionschef og...direktør i act2learn. Fællesfunktionerne henhører under rektor og uddannelserne under prorektor. Act2learn hørte oprindelig under prorektor, men blev i august måned 2012 flyttet over under rektor. Kompetancen til afskedige medarbejdere ligger alene hos funktionscheferne. Ansættelsesmyndigheden er det område, hvor man er ans. Efter fusionen kom hele efter- og videreuddannelsesområdet til hedde act2learn. Ved finansloven for 2011 blev UCN pålagt en besparelse frem til 2014 på 40 mio. kr. Bestyrelsen pålagde rektoret reagere herpå. UCNs ledergruppe afholdt et tredages seminar i slutningen af marts måned 2011 med det formål fremkomme med forslag til besparelser. Der blev neds en arbejdsgruppe, der skulle finde besparelser. Rektoret udarbejdede en råskitse, hvor man blandt andet pegede på undervisernes arbejdstid, kvadrmeterudnyttelsen, overtidsbetaling, ledelseslaget, nedlæggelse af teams og såkaldte wild-card løsninger (valgfrit område, som ikke var omftet af rektorets udmeldte besparelsesområder). Rektoret anmodede de enkelte funktionschefer om arbejde videre med forslagene, således også lederen af act2learn. I act2learn blev...udvalget inddraget i processen. På et møde den 19. september 2011 med deltagelse af F, G og... blev det med udgangspunkt i sparekaloget af 7. juni2011 drøftet, i hvilket omfang besparelserne skulle være institutionelle eller ske i de enkelte afdelinger, herunder studieadministrionen. Endvidere drøftedes wild-cardløsninger. Det blev drøftet, hvem der kunne undværes, og der blev s navne på. Act2learn havde som den eneste afdeling egen økonomikoordinor. Vurderingen var, markedsføringsfunktionen, dvs. sagsøgerens stilling, bedst kunne undværes. Den 19. september 2011 var beslutningen om, hvem der skulle afskediges, truffet, nemlig de personer, der er anført i bilag E.... blev ikke opsagt, men de andre blev.... var..., og hun og... havde en særlig beskyttelse, men de blev alligevel begge opsagt. Sagsøgeren var den eneste markedsføringskoordinor. Hun blev af... anmodet om beregne, fra hvilket tidspunkt de pågældende funktioner kunne nedlægges. Høringsbrevet af 26. oktober 2011 gengiver det, der blev drøftet på mødet den 19. september Hun drøftede listen med F og G i act2learn et par dage senere. Processen gik herefter i gang. Rektoret godkendte besparelsesplanen, der også blev drøftet på et...udvalgsmøde. Hun har set den skrivelse, der blev sendt til medarbejderne inden mødet den 6. oktober I følge de interne regler skal det undersøges, om afskedigelser kan undgås. Det skal undersøges, om der er mulighed for omplacering, frrædelsesordninger, eller arbejdstidsnedsættelse. Disse undersøgelser foretages af funktionscheferne, og hun inddrages ikke. Hele UCN skulle spare, og det var svært omplacere medarbejdere. To af de personer, der stod på listen over medarbejdere, der skulle afskediges, meldte sig frivilligt. Hun har udarbejdet notet vedrørende anvendelse af begrebet "ansættelsesområde" ved UCN (bilag H). Notet bygger på en praksis fra universitetet, flere voldgiftskendelser og domme,

7 - 7 - der fastslår, der ikke er pligt til overtage medarbejdere fra andre områder. Hun kender forpligtelsen til søge en medarbejder omplaceret og afgørelserne herom. Det ville være funktionschefernes, herunder Fs, opgave undersøge muligheden for omplacering. Hun skulle sikre, mulighederne blev undersøgt, og hun ville skulle fungere som rådgiver. Hun har ikke anerkendt have afskediget en gravid medarbejder. Der er ikke sket undersøgelse vedrørende afskedigelsen af sagsøgeren i relion til ligebehandlingsloven. Den 7. oktober 2011 fik hun besked om, sagsøgeren var gravid. Da hun afskedigede sagsøgeren, vidste hun, sagsøgeren var gravid. Hun undersøgte ikke, om sagsøgeren kunne omplaceres i opsigelsesperioden. Hun antager, der ikke er foretaget nogen undersøgelser heraf. Medarbejdere fra området udvikling og innovion er omplaceret i øvrige afdelinger i UCN. Hvis man skifter ansættelseområde, skal hendes afdeling have besked herom, hvorefter der bliver udarbejdet et tillæg til ansættelsesaftalen. Der er ans nye medarbejdere ved UCN. Hun er ikke klar over, om der er sket ansættelser i act2learn. Stillingsopslag bliver ikke forelagt for hende, og hun følger ikke med i disse. De udarbejdes af de enkelte chefer. To af de tre opslåede stillinger er inden for act2learns område. Det drejer sig om stillingen som ledelses- og organisionskonsulent og stillingen som konsulent til efter- og videreuddannelsen - skoleområdet samt de pædagogiske diplomuddannelser. Stillingen vedrørende sygeplejerskeuddannelsen er bes med B, der har samme uddannelsesbaggrund som sagsøgeren, men mere dokumenteret erhvervserfaring, herunder inden for sygeplejeområdet. D tiltrådte den 1. januar 2012 i stillingen som ledelses- og organisionskonsulent, idet hun først skulle afvikle sin virksomhed....direktør F har forklaret, han er ansvarlig for ledelsesudvikling for UCN og refererer direkte til rektor, men er ikke en del af rektoret. Act2learn er en selvstændig organision, direkte under rektor. Han har fra rektor fået kompetance til ansætte personale i act2learn. Han deltog i ansættelsessamtalen med sagsøgeren og har foretaget ansættelsen. Der skulle sættes fokus på funktionen som markedsføringskoordinor. Der var tale om en nyoprettet stilling. Der er to fællesfunktioner i act2learn: markedsføringskoordinionsfunktionen og økonomifunktionen. Tidligere blev markedsføringsarbejdet, herunder udarbejdelsen af foldere, tryksager og hjemmesider, udført uden for huset. Planen om få arbejdet udført inden for organisionen lykkedes et stykke hen af vejen, men der hvilede et stort pres på sagsøgeren, der måtte sortere i rækkefølgen af arbejdsopgaverne, og mere arbejde end forventet måtte stadig udføres ud af huset. Finansloven for pålagde UCN spare 40 mio. kr., og der blev udarbejdet en spareplan, kaloget. Act2learn skulle spare 7 %. I følge krav fra rektor skulle besparelserne findes inden for undervisernes arbejdstid, administrionen og ved wildcardløsninger. Den samlede besparelse var på 5,9 mio. kr. Der skulle findes en besparelse på en mio. kr. ved wildcard-løsninger. De måtte overveje de to fællesfunktioner, markedsføringskoordinionsfunktionen og økonomikontrolfunktionen. Økonomikontrolfunktionen kunne ikke undværes. G og han var enig om, markedsføringskoordinionsfunktionen, sagsøgerens stilling, måtte undværes, således disse opgaver, i det omfang de forts skulle laves, hvilket også skulle overvejes, igen skulle sendes ud af huset. De traf beslutningen i september måned De orienterede herom på et

8 - 8 - seminar den september 2011 og fremlagde deres planer vedrørende det videre forløb. Der fremkom ikke noget på seminaret, der ændrede beslutningen. C skulle beregne besparelserne ved afskedigelserne af de personer, der var påtænkt afskediget. Det var inden seminaret bestemt,... ikke skulle afskediges. Hun var ans under G, ikke i fællesadministrionen. De fire andre skulle afskediges.... og K havde ingen indsigelser mod afskedigelserne....udvalget bad om, processen blev så kort som mulig. Der skulle afholdes personalemøde den 6. oktober 2011 vedrørende besparelserne. På personalemødet 6. oktober 2011 fik medarbejderne en frist til indgå frivillige aftrædelsesordninger. De eneste, der meldte sig, stod på listen over personer, der skulle afskediges. Han modtog sagsøgerens meddelelse om, hun var gravid, efter den 6. oktober Beslutningen om afskedigelsen var da truffet. Under sin ansættelse spurgte sagsøgeren, om hun kunne blive flyttet til UCN Kommunikion, hvor der var et større fagligt fællesskab. Rektor og UCN kommunikion svarede den 29. august 2011, dvs. inden opsigelsen, det kunne komme på tale, men omkostningerne skulle afholdes af act2learn. Han vurderede, sagsøgeren kunne varetage andre funktioner. Sagsøgeren kunne dog ikke komme i betragtning til stillingen som konsulent til efter- og videreuddannelsen inden for skoleområdet og de pædagogiske diplomuddannelser, idet det var et krav, man skulle være folkeskolelærer. Sundhedsområdet og teknologiområdet er ikke hans områder, og han kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt sagsøgeren kunne komme på tale til stillingerne som akademisk medarbejder vedrørende sygeplejerskeuddannelsen og som grafisk designteknolog. Han var ikke bekendt med, stillingerne var slået op. I stillingsbeskrivelsen vedrørende ledelses- og organisionskonsulentstillingen lægges vægt på erfaring og netværk og lyst og evne til gå på scenen. Sagsøgeren var nyuddannet, og han tænkte ikke på, hun kunne være en kandid til stillingen. Stilllingen blev opslået i maj måned 2011 og blev bes med en kandid, der imidlertid trak sig. Han kontaktede D, der eksternt havde løst en del opgaver. Hun havde drevet egen virksomhed i 7 år. Hun blev ans pr. 1. januar 2012, da hun skulle afvikle sine egne aktiviteter. Beslutningen om ansætte D blev truffet i ugerne før den september Hun var til samtale i slutningen af august og fik en uge eller 14 dage til overveje tilbuddet. Han undersøgte inden for act2learns område, om sagsøgeren kunne omplaceres. Sagsøgeren var nyuddannet og havde ikke erfaring som konsulent, og havde ikke et nævneværdigt netværk i forhold til kunderelioner. Han vidste, sagsøgeren havde været i praktik hos Novi. Han mener, det sundhedsfaglige område blev nævnt under ansættelsessamtalen. Han deltog i udarbejdelsen af sparekaloget af 7. juni Han kan ikke forklare, hvorfor det ikke i kaloget er foreslået skære markedsføringskoordinionsfunktionen væk. Ingen af de andre afdelinger i UCN havde en økonomifunktion. Act2learn får midler mange steder fra, og der er størrre krav til styring. Afdelingen kan kun trække på fællesfunktionen i UCN til et vist niveau. Afskedigelsen af sagsøgeren medførte ikke forøgede omkostninger til eksterne leverandører, idet man sendte mindre ud af huset....direktør ved UCN J har forklaret, han er ansvarlig på rektorsniveau for personale, økonomi, it, bygninger og studieadministrionen. Han er en del af rektoret, der endvidere består af rektor og prorektor. UCN har en bestyrelse, og den daglige ledelse består af rektoret, chefgruppen og ledergruppen. Der er seks grunduddannelsesområder. Han er leder af fællesadministrionen. Act2learn er en selvstændig enhed med eget delbudget. Chefen

9 - 9 - herfor har et budgetansvar over for rektoret og har kompetence til træffe beslutninger om afskedigelse. Selve udførelsen foretages af C. Ansættelseskompetencen ligger hos act2learn. Instruksen vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale ved Professionshøjskolen University College Nordjylland (bilag I) er ikke ukendt ved den type institution, som UNC er. Der er tale om en videredelegering af kompetencen fra rektor. Instruksen er blevet ændret i takt med ændringer i organisionen. UCN modtager hovedparten af sine indtægter fra sten. Hovedparten af bevillingen er en taxameterbevilling. Beløbet varierer derfor, men det er muligt udarbejde overslag. For årene blev bevillingen reduceret med 40 mio. kr. årligt, hvilket indebar, de måtte suspendere et nybyggeri og iværksætte en spareplan, der successivt skulle udrulles for årene 2012, 2013 og På grundlag af en brainstorm på et lederseminar i marts 2011 udarbejdede rektoret et udkast til endelig spareplan, kaloget af 7. juni Rektoret udmøntede en del af spareplanen, andre dele skulle udmøntes lokalt. Han var ikke involveret i afskedigelsen af sagsøgeren. På et tidspunkt blev han præsenteret for en plan over besparelser. Han har formentlig fået forelagt planer for besparelser i de enkelte områder, herunder act2learn. Han kan ikke huske act2learns spareplan. Han var interesseret i, om beslutningen om besparelser blev iværks, og foretog ikke en vurdering af, om forslagene var hensigtsmæssige. Det var en lokal beslutning, hvordan man skulle opnå målene. Lektor på Act2learn og tidligere K har forklaret, han første gang blev orienteret om de påtænkte besparelser på et møde den september 2011 med deltagelse af blandt andre F, G, N og M. Han er medlem af SU, og det havde i forbindelse med organisionsplanen tidligere været nævnt, besparelser kunne komme på tale, men han havde ikke hørt noget konkret før mødet i september. Der blev givet en orientering om, markedsføringskoordinionen, sagsøgerens stilling, skulle nedlægges. Det var hans indtryk, beslutningen herom var truffet. Han vidste, der skulle iværksættes yderligere besparelser. Ti lederstillinger var allerede blevet fjernet. Han var pålagt tavshedspligt indtil den 6. oktober Han fik den 6. oktober 2011 vide, sagsøgeren var gravid. Han var ikke... for hende og tænkte ikke nærmere over det. Han regnede med, det blev håndteret, som det skulle. Han repræsenterede anste under Dansk Magisterforening. Der skete ikke senere nyansættelser. En person blev ans i et jobprøvningstilbud i foråret chef L har forklaret, hun har orienteret om muligheden for overflytte medarbejder eller arbejdsopgaver til UCN Kommunikion. UCN Kommunikion er en central markedsføringsafdeling. UCN Kommunikion har ikke økonomisk mulighed for ansætte nye medarbejdere. I forbindelse med besparelsesplanen modtog hun en henvendelse om overflytning af sagsøgeren til sin afdeling. Hun modtog også henvendelser fra andre afdelinger. Hun drøftede spørgsmålet om overflytning af medarbejdere med sin chef og udarbejdede mailen af 29. august 2011 som et samlet svar til alle. Herefter var der ingen interesse for overflytning. Hun var i foråret eller sommeren 2011 blevet spurgt om, hvorvidt sagsøgeren kunne komme over i UCN Kommunikion. Det kunne fysisk ikke lade sig gøre. Der blev ikke ans medarbejdere i efteråret 2011 og starten af Den 1. december 2011 blev en person ans i løntilskud. Sagsøgeren kunne godt komme på tale til et job i hendes afdeling. M har forklaret, hun siden september 2012 har været områdeleder i Act2learn inden for ledelse og HR. Hun har tidligere været partner i Act2learn Ledelse. Hun deltog i seminaret den september 2011 sammen med K, F, G og N. Hun blev sammen med K og N

10 orienteret om spareplanen og de beslutninger, der var truffet. De fik vide, hvem der var påtænkt afskediget, og man ville opfordre alle anste til overveje, om nogen frivilligt ønskede frræde eller gå ned i tid. Der var s navn på afskedigelserne, men de kunne ændres, hvis nogen meldte sig til frivillig frræden.... blev ikke nævnt. Sagsøgerens navn blev nævnt sammen med...,... og... E har forklaret, hun er uddannelseschef for sygeplejeuddannelsen. Hun har ikke noget med act2learn gøre. Hun er uddannet sygeplejerske og har en mastergrad i offentlig ledelse. Hun har udarbejdet bilag G. De opgaver, der er anført i stillingsbeskrivelsen vedrørende stillingen som akademisk medarbejder i tidsbegrænset stilling til sygeplejerskeuddannelsen, har alle med sygeplejefaglige emner gøre. Den person, der havde stillingen, fik en anden stilling i UCN. Sagsøgeren er uddannet inden for markedsføring, der ikke er et fag på sygeplejerskeuddannelsen. Arbejdet har intet med markedsføring gøre, men med uddannelsesfaglige forhold og ledelsesstøtte. Man skal have sygeplejefaglig indsigt og have en uddannelsesfaglig baggrund, så man skriftligt kan behandle sager, indhente da og udarbejde høringssvar mv. Man skal ikke være sygeplejerske. Det er meget muligt, den person, der fik stillingen, havde samme uddannelse som sagsøgeren. Den pågældende havde et par års erhvervserfaring og havde tidligere arbejdet med ledelsesstøtte og kommunikion, høringssvar, analysearbejde og stregioplæg vedrørende bacheloruddannelsen. Hun havde ikke en sygeplejefaglig baggrund. Sagsøgeren kunne også have søgt stillingen. Hun kan ikke huske, hvornår hun skrev bilag G. Hun blev anmodet af C om udarbejde erklæringen. Hun kan ikke huske, hvorfor hun har skrevet NN. Bilaget er et not om, hvorvidt en person, hvis cv hun fik lov til se, ville kunne bestride stillingen. Hun kan ikke huske, om hun fik forelagt andet end cv'et, eller om det var cv'et i bilag O. Hun vil antage, det var dette cv. Hun mener ikke, hun så andre cv'er. Hun kontaktede ikke nogen, inden hun skrev erklæringen. D har forklaret, hun er uddannet cand.scient. soc., sociolog, fra Københavns Universitet i Hun har herefter taget tre coaching certificeringer, en i Danmark hos Sophia Manning og to i USA. Der er tale om forløb af et års varighed med interner undervejs. Hun arbejdede under studiet i et analysefirma og fortste efter kandideksamen i samme virksomhed, hvor hun arbejdede med evalueringsprojekter for kommuner og udvikling af nye ledelsesstrukturer. Hun var herefter selvstændig konsulent i syv år og havde blandt andre act2learn som kunde. Hun arbejdede med medarbejderudvikling og træning af ledere i coaching og kommunikion i prive og offentlige virksomheder, dvs. for en stor dels vedkommende de samme opgaver, som hun udførte som konsulent. Efterhånden bestod tre fjerdedele af hendes virksomhed af arbejde for act2learn. I begyndelsen af september måned 2011 spurgte F, om hun var interesseret i stillingen som ledelses- og organisionskonsulent. Han ønskede, hun skulle tiltræde den 1. oktober F oplyste, stillingen havde været slået op i juni måned 2011, men der ikke havde været kvalificerede ansøgere. Efter nogen betænkningstid accepterede hun, men tiltrådte først den 1. januar 2012, da hun skulle afvikle sin virksomhed. Hun tror, hun fik en kontrakt til underskrift i september måned 2011, men det kan have været senere. Hendes arbejdsopgaver er coaching af ledere, lederudvikling og lederuddannelse. I øjeblikket arbejder hun med en stor opgave for forsvaret. Hun har taget kunder fra sin virksomhed med over i act2learn. Det var en af hendes arbejdsopgaver skaffe kunder til act2learn og være opsøgende. En fjerdedel af hende nuværende arbejde vedrører kunder fra den selvstændige virksomhed.

11 Parternes synspunkter: Sagsøgeren har i påstandsdokument af 17. december 2012 nærmere gjort gældende: " sagsøger primo august 2011 konsterede, hun var gravid, og sagsøger den 6. oktober 2011 meddelte sagsøgte, hun var gravid, sagsøger blev afskediget den 28. november 2011, sagsøgte således afskedigede sagsøger under hendes graviditet, såfremt en arbejdsgiver afskediger en lønmodtager under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren godtgøre, afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold, jf. Ligebehandlingslovens 16, stk. 4, sagsøgte derfor har bevisbyrden for, afskedigelsen af sagsøger ikke er begrundet i sagsøgers graviditet, sagsøgtes opsigelse af sagsøger var helt eller delvist begrundet i sagsøgers graviditet og kommende barselsorlov, dette underbygges af den nære tidsmæssige sammenhæng mellem sagsøgers meddelelse om graviditet den 7. oktober 2011 og afskedigelsen den 28. november 2011, sagsøgte i tilfælde af afskedigelse har en pligt til forsøge omplacering, jf. retspraksis, bl.a. utrykt dom Vestre Landsrets dom af 11. april 2007 (B ), sagsøger ifølge pkt. 1 i ansættelsesbrevet er ans ved Professionshøjskolen University College Nordjylland, CVR nummer , med Efter- og videreuddannelsesafdelingen som ansættelsesområde, sagsøger modtager løn fra samme CVR nummer, omplaceringspligten således omfter hele Professionshøjskolen University College Nordjylland, sagsøgte ikke har forsøgt omplacering af sagsøger efter den 6. oktober 2011, hvor sagsøger meddelte sagsøgte, hun var gravid, dette underbygges af sagsøgtes meddelelse den 26. oktober 2011, hvoraf det fremgår, sagsøgte alene har undersøgt muligheden for overflytte sagsøger til én anden afdeling, og denne undersøgelse blev afsluttet ultimo august 2011, sagsøgte har haft valgmuligheder ved personalereduktionen som følge af besparelser, sagsøger ikke var den medarbejder, der bedst kunne undværes, dette ligeledes understøttes af, sagsøgte den 23. januar 2012 indrykkede en jobannonce på hvori sagsøgte søgte efter en akademisk medarbejder,

12 sagsøger kunne bestride den opslåede stilling, en afskedigelse af en lønmodtager helt eller delvist begrundet i lønmodtagerens graviditet og/eller barsel er i strid med Ligebehandlingslovens 9, og medfører, lønmodtageren har krav på en godtgørelse, jf. Ligebehandlingslovens 16, stk. 2, udmålingen af en sådan godtgørelse, jf. praksis på området samt henset til sagens omstændigheder og sagsøgers anciennitet, passende kan fastsættes til et beløb svarende til ni måneders løn. sagsøger kunne varetage den opslåede stilling som ledelses- og organisions-konsulent. Kravet kan opgøres som følger: Godtgørelse efter Ligebehandlingslovens 16, stk. 2 9 måneder á ,17 kr. = ,53 kr. Foruden ovennævnte hovedanbringender fastholdes de anbringender, der fra sagsøgers side er gjort gældende under procesvekslingen...." Sagsøgte har i påstandsdokument af 3. januar 2013 nærmere gjort gældende: " det kan lægges til grund som ubestridt, sagsøgte var nødsaget til finde besparelser i størrelsesordenen kr. 40 mio. årligt i perioden 2011 til beslutningen om nedlæggelse af markedsføringskoordinorfunktionen blev truffet ud fra saglige hensyn, beslutningen om nedlæggelse af markedsføringskoordinor-funktionen definitivt blev truffet den sagsøgte først den 6. oktober 2011 blev bekendt med sagsøgerens graviditet, sagsøgte således ikke på beslutningstidspunktet, var bekendt med sagsøgerens graviditet, sagsøgers graviditet således ikke kan have virket motiverende på sagsøgtes afskedigelsesdispositioner, opsigelsen af sagsøgeren således hverken helt eller delvist skyldes sagsøgerens graviditet, opsigelsen af sagsøgeren i øvrigt var sagligt begrundet i sagsøgtes forhold, opsigelsen af sagsøger ikke er sket i strid med Ligebehandlingslovens 9, og sagsøgeren således ikke er berettiget til en godtgørelse efter Ligebehandlingslovens 16, stk. 2.

13 For så vidt angår sagsøgtes omplaceringspligt gøres det gældende, sagsøgtes omplaceringspligt alene omfter Act2Learn, Act2Learn er en selvstændig økonomisk enhed, rektor har delegeret det selvstændige budgetansvar til Ledelsen i Act2Learn, der således fungerer som en selvstændig økonomisk enhed, ledelsen i Act2Learn er bemyndiget med selvstændig ansættelses- og afskedigelseskompetence jf. Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelse 17, stk. 3. det forhold den sagsøgte er anført på ansættelsesbevis og lønseddel som arbejdsgiver ikke ændrer ved, sagsøgers reelle arbejdsgiver er Act2Learn, og det kan lægges til grund som ubestridt, sagsøgeren ikke kunne omplaceres inden for Act2Learn. sagsøgte ikke havde alternive afskedigelsesmuligheder, sagsøgeren var den medarbejder, der bedst kunne undværes, den i retspraksis udviklede omplaceringspligt først indtræder ved sagsøgtes beslutning om nedlægge sagsøgerens stilling, sagsøgte i perioden fra den 21. til den 22. september 2011 traf endelig beslutning om nedlægge sagsøgerens stilling, sagsøgte på tidspunktet den 21. til den 22. september 2011 ikke var bekendt med sagsøgerens graviditet, og sagsøgte således ikke er omftet af den i retspraksis udviklede udvidede omplaceringspligt af gravide medarbejdere. Såfremt retten måtte finde, den sagsøgtes omplaceringspligt omfter hele Professionshøjskolen University College Nordjylland, gøres det gældende: det ikke var muligt omplacere sagsøgeren, sagsøgte har forsøgt relevante omplaceringsmuligheder, sagsøgeren ikke ville kunne bestride den af sagsøgeren påviste opslåede stilling som akademisk medarbejder, idet hovedopgaverne forudste dyb indsigt i det sygeplejefaglige og sundhedsplejefaglige område, idet sagsøgeren ikke var i besiddelse af dyb indsigt i sygeplejefaglige og

14 sundhedsplejefaglige område, idet sagsøgeren således kun ville kunne bestride stillingen efter ny uddannelse eller grundoplæring, og idet stillingen derfor ud fra en samlet vurdering ikke er omftet af den sagsøgtes omplaceringspligt. I forhold til de enkelte stillinger, som sagsøger har påberåbt sig under sagen, gøres det gældende: Ad. stillingen som akademisk medarbejder (bilag 11) stillingen som akademisk medarbejder (bilag 11) ikke er omftet af sagsøgtes omplaceringspligt, sagsøgeren ikke uden videreuddannelse eller grundoplæring kunne bestride stillingen som akademisk medarbejder (bilag 11), stillingen som akademisk medarbejder (bilag 11) var tidsbegrænset med tiltræden og frræden i 2012, det ikke ville have været muligt omplacere sagsøgeren til denne stilling, Ad. stillingen i UCN Kommunikion sagsøgte forsøgte omplacere til UCN Kommunikion, jf. gældende intern procedure ved afsked begrundet i besparelser (bilag 6 og bilag 8), det ikke var muligt omplacere sagsøgeren til denne stilling, stillingen i øvrigt aldrig blev oprettet. Ad. Stillingen som ledelses- og organisionskonsulent (bilag 7) den sagsøgte forsøgte omplacere til en stilling som ledelses- og organisionskonsulent, Act2learn (bilag 7), det ikke var muligt omplacere sagsøgeren til denne stilling (bilag 8), doen for opslaget af stillingen som ledelses- og organisionskonsulent og ansøgningsfristen i øvrigt ligger forud for den (bilag 7). Supplerende gøres det gældende, det er konkret uvæsentligt, såfremt retten måtte finde, sagsøgte ikke har foretaget samtlige de fornødne skridt til opfyldelse af sin omplaceringspligt. Såfremt retten måtte finde, sagsøgeren er berettiget til en godtgørelse efter ligebehandlingslovens 16, stk. 2, bestrides det, sagsøgeren har krav på godtgørelse i det af sagsøgeren opgjorte omfang...."

15 Rettens begrundelse og afgørelse: Beslutningen om afskedige sagsøgeren blev truffet på et tidspunkt, da sagsøgte ikke var klar over, sagsøgeren var gravid. Årsagen til afskedigelsen var besparelseskrav pålagt sagsøgte. En af de personer, der oprindeligt var truffet beslutning om afskedige, blev ikke afskediget. Afskedigelsen af sagsøgeren skete, efter sagsøgte var blevet orienteret om sagsøgerens graviditet. Sagsøgte findes herefter have haft en pligt til søge sagsøgeren omplaceret i en anden stilling, og efter ligebehandlingslovens 16, stk. 4, jf. 9 påhviler der sagsøgte en pligt til godtgøre, der ikke var nogen sammenhæng mellem sagsøgerens graviditet og det forhold, hun ikke blev tilbudt omplacering i en anden stilling. Sagsøger er i henhold til ansættelsesbrevet ans ved Professionshøjskolen University College Nordjylland, med Efter- og Videreuddannelsesafdelingen/act2learn som område. Sagsøgeren modtog løn fra Professionshøjskolens cvr.nummer. Omplaceringspligten må herefter gælde Professionshøjskolen som sådan, og ikke kun Efter- og Videreuddannelsesafdelingen. Det lægges efter...direktør Fs forklaring til grund, markedsføringskoordinionsfunktionen blev nedlagt, og efter forklaringen afgivet af...chef L lægges til grund, sagsøgeren ikke kunne være blevet omplaceret til den centrale markedsføringsafdeling UCN Kommunikion. Stillingerne som konsulent inden for skoleområdet samt de pædagogiske diplomuddannelser og som grafisk designteknolog findes ikke have været relevante som omplaceringsmuligheder, idet ansøgningsfristen udløb henholdsvis den 12. august 2011 og den 8. august 2011, ligesom stillingerne kun i begrænset omfang lå inden for sagsøgerens fagområde. I stillingsbeskrivelsen vedrørende stillingen som ledelses- og organisionskonsulent er anført, der forventedes erfaring som ledelses- og organisionskonsulent og et godt og velfungerende netværk. Kvalifikionskravet var ud over en kandiduddannelse relevant erhvervs- og konsulenterfaring samt undervisningerfaring inden for flere felter såsom projektledelse, kommunikion, coaching mm. Stillingen blev opslået den 30. maj 2011 med ansøgningsfrist den 10. juni Det lægges efter Fs og Ds forklaringer til grund, F, idet der ikke fremkom egnede ansøgere, kontaktede D senest i begyndelsen af september Det lægges videre til grund, beslutningen om ansætte D blev truffet i ugerne før den september 2011 og således før, sagsøgte var klar over, sagsøgeren var gravid. D havde haft eget firma i en årrække og medbragte en række kunder, og retten finder efter bevisførelsen, det ikke kan lægges til grund, sagsøgeren kunne have været omplaceret i denne stilling. Arbejdsopgaverne i den opslåede stilling som akademisk medarbejder til Sygeplejerskeuddannelsen var blandt andre varetage funktionen som sekretær for sygeplejerskeuddannelsens nionale ledernetværk, administrivt ansvar for uddannelsens udviklingsgruppe og revision af uddannelsens organisering. Stillingen blev bes med en person med samme uddannelsesmæssige baggrund som sagsøgeren, men den pågældende havde efter forklaringen afgivet af E erhvervsmæssig erfaring inden for området, herunder

16 med ledelsesstøtte, høringssvar, analysearbejde mv. Det må antages, kun en del af stillingen lå inden for sagsøgerens fagområde og erhvervsmæssige erfaring, og stillingen i givet fald ville forudsætte en oplæring af sagsøgeren. Stillingen var tidsbegrænset, og sagsøgeren ville alene have kunnet varetage stillingen i en del af perioden. Det lægges til grund, sagsøgte rettede henvendelse til UCN Kommunikion samt vurderede muligheden for ansætte sagsøgeren i stillingen som ledelses- og organisionskonsulent. Efter en samlet bedømmelse af omstændighederne i forbindelse med beslutningen om afskedige sagsøgeren og mulighederne for omplacering af sagsøgeren, finder retten, sagsøgte har ført det fornødne bevis efter ligebehandlingslovens 16, stk. 4 for, afskedigelsen af sagsøgte var uden sammenhæng med hendes graviditet. Retten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. Sagens omkostninger dækker sagsøgtes udgift til advok. Thi kendes for ret: Sagsøgte Professionshøjskolen University College Nordjylland frifindes for den af sagsøger Kristelig Fagforening som mandar for A nedlagte påstand. Sagsøgeren skal inden 14 dage betale sagsomkostninger kr., der ikke indbefter moms, til sagsøgte. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M. afsagt den 3. juni 2014 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Erik P. Bentzen og Mia Grosen Skovbo (kst.

D O M. afsagt den 3. juni 2014 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Erik P. Bentzen og Mia Grosen Skovbo (kst. D O M afsagt den 3. juni 2014 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Erik P. Bentzen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag V.L. B 1656 13 Kristelig Fagforening som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. oktober 2016 Sag 259/2014 (1. afdeling) Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A mod Personalestyrelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

DOM. afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011:

DOM. afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011: DOM afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011: HK/Danmark som mandar for A (advok Tina Sejr Hansen Gad, Århus) mod Region Midtjylland (juridisk konsulent Marianne Pagh Lübeck, Viborg) Parternes

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere