BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG"

Transkript

1 BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG GODT ARBEJDSMILJØ (PSO 4774) Anne Mette Madsen Vivi Schlünssen Torben Sigsgaard Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (CVR ), København 2007 Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, Aarhus, 2007

2 NFA-rapport Biomasse Teknologi- Effektivisering og godt Arbejdsmiljø (PSO 4774) Anne Mette Madsen Vivi Schlünssen Torben Sigsgaard ISBN: København 2007 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkalle København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard Århus C Tlf: Fax: e-post: Hjemmeside: ii

3 FORORD Denne rapport er lavet som afslutning på projekt Biomasse teknologi- effektivisering og godt arbejdsmiljø (PSO 4774) som er udført som et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin på Århus Universitet (AMA). Der vil stadig blive arbejdet videre på projektet bl.a. i form af artikelskrivning. Projektet har taget udgangspunkt i projektet ved navn Arbejdsmiljø og Biobrændsler udført at NFA (tidligere AMI) ved undertegnede og DONG Energy (tidligere Tech-wise) ved Lars Lærkedahl. Dette projekt viste, at der var en høj eksponering af de ansatte på biobrændselsanlæg for mikroorganismer. Der er ingen grænseværdier for udsættelse for disse mikroorganismer og mikroorganisme bestanddele, men andre undersøgelser har vist at ved de eksponeringsniveauer der er fundet på biobrændselsanlæg, kan man forvente helbredseffekter. Vi valgte derfor sammen med Torben Sigsgaard fra (AMA) at formulere et projekt der yderligere skulle dokumentere eksponeringen af ansatte på biobrændselsanlæg og deres helbred. Vi søgte midler til at udføre projektet hos PSO-eltra og fik derfra bevillingen til gennemførelse af projektet. Følgende teknikere har arbejdet på projektet og har ydet en stor indsats: Signe Hjortkær Nielsen, Tina Trankjær Olsen, Hediye Avci og Pernille Salvarli alle fra NFA og Kirsten Østergaard fra AMA. Endvidere har Katarina Gundsø Jensen og Marianne Zammit Nørgaard ydet et godt arbejde på projektet i forbindelse med et projekt på deres ingeniørudannelse. Endelig takkes Dorrit Kümmel Hansen for hendes indsats med opsætning af rapporten. Fotos i rapporten er taget af projektets deltagere. Til projektet har der været tilknyttet en styregruppe, som vi har haft gode møde med ca. hvert halve år. I styregruppen indgik Lars Lærkedahl (DONG Energy), Tove Kjær Hansen (DONG Energy), Mette Hansen (Dansk Fjernvarme), Helle Mose Iversen (Vattenfall) og Simon Skov (Københavns Universitet). I styregruppen indgik endvidere projektdeltagerne Torben Sigsgaard (AMA) og Vivi Schlünssen (AMA) og undertegnede. Styregruppemøderne har været holdt samtidigt for dette projekt og et PSO-projekt (4785) vedr. træflis, idet der i begge projekter er udført heldbredsundersøgelser og eksponeringsmål. Anne Mette Madsen NFA Juli 2007 iii

4 PROJEKTETS 10 HOVEDBUDSKABER: Der er en høj eksponering for mikroorganismer og endotoksin. Eksponeringen for mikroorganismer og endotoksin er for nogle personer på sådan et niveau, at man kan forvente at luftvejssymptomer kan udvikles med tiden. Generelt har vi ikke set alvorlige helbredsproblemer på kraftvarmeværker, der bruger halm Allergi overfor svampe ser ikke ud til at være et stort problem. Undersøgelsen tyder dog på, at jo flere mikroorganismer i luften, jo flere personer har luftvejssymptomer. Derfor er der stadig en helbredsmæssig gevinst ved at sænke eksponeringsniveauet. Området omkring halmopriver og halmmodtagelse er identificeret som et område med høj eksponering. Under aftagning af net over halmballer, aflæsning af halm, fejning med kost eller omflytning af halm stiger eksponeringen for støv væsentligt. Det er muligt at reducere eksponeringen for støv og mikroorganismer ved f.eks. anvendelse af centralstøvsuger frem for kost og ved tætning af kasse omkring halmopriver. Vi har under projektet på styregruppemøder sagt at vi tager imod tilbud om at holde foredrag om projektets resultater, og det tilbud gælder stadig. iv

5 RESUMÉ Beskrivelse af anlæg 25 anlæg deltog i eksponeringsundersøgelsen i Halm blev på de fleste anlæg (79%) læsset af lastbilerne med en gaffeltruck. På de dage vi målte eksponering, blev der modtaget halm på 71% af dagene, og på disse dage blev der modtaget imellem ét og 36 læs halm. Den gennemsnitlige lufttemperatur på alle halmlagre gennem hele arbejdsdage var 10 C. På de 2 dage vi målte eksponering, arbejdede de ansatte gennemsnitligt ca. 37% af dagen med biobrændsel. Ud fra ugeskemaer udfyldt af de ansatte, havde de også arbejdet ca. 37% af hele arbejdsugen med biobrændsel. Kontorarbejde udgjorde en ca. lige så stor andel af arbejdsdagen som arbejde med halm/flis, men det var som regel forskellige folk, der udfører hhv. kontor og biobrændsel arbejde. Den gennemsnitlige årsproduktion for deltagende værker var 1725 TJ, og den mediane årsproduktion var 158 TJ. Eksponering Personbårne og stationære opsamlinger af luftprøver blev foretaget i indåndingszonen. De personbårne målinger bruges til at vise, hvilke koncentrationer en ansat udsættes for som et gennemsnit over en arbejdsdag. De stationære mål bruges til at vise, hvad personerne udsættes for ved at opholde sig i et givet område. Reference mål blev foretaget uden for værkerne. Størrelsesfordelingen af luftbårne partikler blev målt ved, at der kontinuert blev udtaget luftprøver til analyse i en optisk partikeltæller. De opsamlede luftprøver blev anvendt til gravimetri, endotoksin-analyse og kvantificering af mikroorganismer efter CAMNEA-metoden. Der findes ingen grænseværdier for endotoksin, men flere værdier er foreslået. Vi har forholdt de målte eksponeringer for folk der arbejder med biobrændsel til en foreslået grænseværdi på 200 EU/m 3 for inhalerbar endotoksin. Data fra kontorområder forholdes til en forslået grænseværdi på 50 EU/m 3. I områder omkring halmoprivere og på halmlagre var der generelt høje koncentrationer af endotoksin og koncentrationerne var i 69% af prøverne på eller over 200 EU/m 3. På 10% af kontorerne var endotoksin koncentrationen høj dvs. på eller over 50 EU/m 3. Personbårne målinger viste en statistisk sikker højere eksponering for endotoksin på halmværker end på referenceværker. Folk, der arbejdede på kontor mindst 30% af dagen, var som medianværdi udsat for 40 EU m -3 mens folk, der var mindre end 30% af dagen på kontor, var udsat for en median eksponering på 184 EU m -3. For træstøv findes der en grænseværdi på 2mg m -3, og data for støveksponering er forholdt til denne værdi. De højeste eksponeringer blev målt på halmanlæg, og den mediane personeksponering på halmanlæg var højere end på referenceanlæg. Men 20% af deltagerne fra kontrolværker var udsat for mere end 2mg støv m -3, mens 7% på halmværker var udsat for mere end 2mg støv m -3. Aktinomyceter og Aspergillus fumigatus blev fundet sjældent og i lave koncentrationer på referenceanlæg. På halmanlæg blev aktinomyceter fundet i høje koncentrationer i forskellige områder, og den højeste koncentration blev målt ved en halmopriver. Der var endvidere generelt mange bakterier i luften på halmanlæg, dette er også set i tidligere undersøgelser. Aspergillus. fumigatus blev fundet i meget høje koncentrationer i mange områder på halmanlæg. Ved halmopriver og på halmlager var koncentrationen af totalt antal svampesporer på det niveau man har set symptomer som hoste udvikles. Personbårne målinger viste høje eksponeringer for svampe, og de højeste eksponeringer blev målt for dem, der arbejder mere end 30% af dagen i halmmodtagelse. v

6 Helbred vurderet ved spørgeskema På de halmfyrede værker, hvor der i blev opsamlet støvprøver, gennemførte vi også helbredsundersøgelser inkl. en spørgeskemaundersøgelse på de ansatte. Mandag morgen uddelte vi et spørgeskema til hver medarbejder, og torsdag eftermiddag i samme uge indsamlede vi de udfyldte skemaer. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om symptomer, som man fra tidligere undersøgelser véd, hænger sammen med eksponering for organisk støv, bl.a. astmasymptomer, hoste, irritation fra næse og øjne og influenzalignende symptomer. I alt 94 ansatte fra i alt 32 halmværker besvarede spørgeskemaet (svarprocent 75). Som kontrolgruppe havde vi 11 kraftvarmeværker, der brugte konventionelt brændsel (svarprocent 59). I vores resultater er der ikke noget som tyder på, at ansatte på halmværker oftere end ansatte på kontrolværker oplever ODTS symptomer. Hyppigheden af ODTS symptomer var høj både blandt halmarbejdere og kontrol personer, ca. 50% inden for det sidste år. For luftvejssymptomer fandt vi heller ikke forskel på halm- og kontrolværker, hvis vi kiggede på hele gruppen, men hvis vi delte resultaterne op på rygere og ikke rygere, fandt vi i de justerede analyser en øget hyppighed af astmasymptomer blandt ikke rygende halmarbejderne, samt en tendens til flere med arbejdsrelaterede astmasymptomer. Nyopståede helbredsgener 1 2 år efter vi gennemførte den første spørgeskemaundersøgelse på halmværker og kontrolværker, udsendte vi et nyt spørgeskema til de personer, der havde svaret på det første skema. Vi modtag i alt svar fra 89% af personerne fra halmværkerne og 68% af personerne fra kontrolværkerne. Procenten af nyopståede symptomer svingede fra 0% (for astma) til 12% (for arbejdsrelaterede næsesymptomer) blandt ansatte på halmværker. Der var statistisk sikkert flere på kontrolværkerne, der udviklede astma i opfølgningsperioden sammenlignet med ansatte på halmværker. For de øvrige symptomer var der ingen statistisk sikre sammenhænge, men der var en tendens til, at flere ansatte på halmværkerne udviklede arbejdsrelaterede næsesymptomer end på kontrolværkerne. For at give et mere sikkert resultat bør opfølgningen gentages om nogle år. Helbred vurderet ved objektive undersøgelser for luftvejssygdomme og allergi Mandag morgen i måleugen fik medarbejderne målt deres lungefunktion, fik skyllet næsen og fik opsamlet stoffer i deres udåndingsluft ved kondenseret udånding. Dette blev lavet for at måle markører for inflammation (irritation) i slimhinderne i henholdsvis næsen og lungerne. Næseskyllevæsken og kondenseret udånding blev undersøgt for henholdsvis interleukin 8 (IL 8) og interleukin 1 (IL 1β), som begge er led i inflammationsprocessen. Desuden blev næseskyllevæsken også analyseret for hvide blodlegemer. Torsdag eftermiddag blev undersøgelserne gentaget for at undersøge, om der var nogen forskel før og efter en arbejdsuge. Derudover blev der lavet en irritationstest af lungerne, og der blev gennemført en priktest. I alt 190 personer deltog i de kliniske undersøgelser. Der var ingen forskel mellem ansatte på halm- og kontrolværker, hvad lungefunktion og bronkial hyperreaktivitet angik. Ved en opfølgningsundersøgelse vil man kunne undersøge kronisk ændring i lungefunktion f.eks. efter 5 år, og denne type undersøgelse vil være mere velegnet til at undersøge den organiske støveksponerings effekt på lungefunktionen. Mellem 23 og 27% havde mindst én positiv priktest, men der var ingen forskel mellem ansatte på halm- og kontrolværker. Meget få havde en positiv priktest overfor skimmelsvampe. IL 1β niveauet i den kondenserede udånding blandt ikke rygende halmarbejderne var statistisk sikkert højere både mandag og torsdag sammenlignet med kontrol personer, men der var ikke tydelig forskel fra mandag morgen til torsdag eftermiddag. Det tyder på, at halmarbejde giver en kronisk snarere end en akut påvirkning af det inflammatoriske system i lungerne. Der var ingen forskel på IL 8 niveauet, hverken mellem halmarbejdere og kontrolpersoner, eller fra mandag til torsdag. Det tyder på, at halmarbejdere ikke er udsat for eksponeringer, der påvirker inflammationen i næsen væsentligt. vi

7 Betydning af den enkelte medarbejders eksponeringsniveau for hyppighed af symptomer Samtidigt med at de ansatte fik udleveret et spørgeskema, fik de også uddelt et skema til at registrere, hvor mange timer/dag de brugte i f.eks. halmmodtagelsen, på kontor eller i fyrrummet. Baseret på stationære målinger på halmværkerne udregnede vi en gennemsnitlig eksponering. Ved at koble disse gennemsnitsværdier til timeregistreringsskemaerne kunne vi for hver enkelt medarbejder udregne en ugentlig gennemsnitlig eksponering. Personerne blev opdelt i 3 lige store eksponeringsgrupper, som vi kaldte lavt, middel og højt eksponerede. Der var en tydelig sammenhæng mellem arbejdsrelaterede næsesymptomer og størrelsen af eksponeringen (dosis-respons sammenhæng). For totalstøv og endotoksin sås en tydelig sammenhæng mellem astmasymptomer og størrelsen af eksponeringen (dosis-respons sammenhæng). Der sås ingen sikker sammenhæng mellem daglig hoste og størrelsen af eksponeringen. Generelt sås ingen statistisk sikker sammenhæng mellem arbejdsrelaterede astmasymptomer og størrelsen af eksponeringen. For totalt antal levende svampe var der dog statistisk sikkert flere med arbejdsrelaterede astmasymptomer i den mellem eksponerede gruppe. Alt i alt viser denne del af undersøgelsen, at der er dosis-respons sammenhænge mellem flere delkomponenter i organisk støv og arbejdsrelaterede næse og astmasymptomer. Det bestyrker vores hypotese om, at organisk støv og dets delkomponenter også på halmværker kan forårsage luftvejssymptomer og måske luftvejssygdom. Støvende arbejdsprocesser på biobrændselsanlæg Støvende arbejdsprocesser identificeres ud fra personbårne målinger, stationære målinger, partikel- tællere og observation af arbejdsopgaver og varighed af arbejdsopgaver på måledage. I halmmodtagelsen så vi ved aftagning af net over halmballer en stigning i partikel koncentrationen. Ved aflæsning af halm kunne støv koncentrationen stige med en faktor fem til seks. I løbet af dagen stiger baggrundsniveauet af støv, dvs. at støvkoncentrationen i den periode, der ingen aktivitet er i stiger fra 1.0x10 6 partikler/m 3 til omkring 3,5x10 6 partikler/m 3. Ved fejning med kost efter aflæsning af halm stiger partikelkoncentrationen med %. Ved aflæsning uden efterfølgende fejning, var stigningen i partikelkoncentrationen 30-74%. Aftagning af net over halmballer, aflæsning og omflytning af halm genererer således støvudvikling. Partikelkoncentrationen stiger, hvis der fejes med kost i forbindelse med aflæsning. Forbedring af arbejdsmiljøet Kapitlet er opdelt i 3 afsnit, som handler om forbedringer på anlæggene, som kan føre til lavere eksponeringsniveauer. Det første er om tætning af kasse omkring nedskubber stempel ved en halmopriver. Det andet er om forbedring af centralstøvsugers kapacitet og det tredje er om anvendelse af kost versus anvendelse af centralstøvsuger efter aflæsning af halm. Ved en halmopriver blev der målt en høj udsættelse for mikroorganismer og støv. I et forsøg på at reducere støv dannelsen blev der bygget en tæt kasse omkring et nedskubber stempel under halmopriveren. I dette område har vi i luften målt koncentrationen af støv og mikroorganismer før og efter forbedringen. Ved halmopriveren målte vi inden forbedringen en koncentration af inhalerbart støv på 2,4mg per m 3 luft. Efter forbedringen var koncentrationen nede på 0,27mg støv per m 3 luft. Således var støvmængden faldet til godt en tiende del. Den tætte kasse omkring stemplet på halmopriveren reducerede koncentrationen af endotoksin fra 6600EU per m 3 luft til en koncentration på 800EU per m 3 luft. Det er en betydelig reduktion, men koncentrationen af endotoksin i dette område er dog stadig høj. På et større biobrændselsanlæg, som fyrede med halm, fik et støvsugeranlæg forbedret sin kapacitet. Anlægget skulle bl.a. gerne medføre, at de ansatte derved blev udsat for mindre støv og færre mikroorganismer, når de arbejder i halmmodtagelsen. På dagene med anvendelse af ny centralstøvsuger blev kost også ofte anvendt da det regnede og den nye støvsuger ikke kunne suge det våde halm op. Personbårne målinger viste, at den, der arbejder med modtagelse af vii

8 halm, var (per læs halm/time) blevet eksponeret for mere støv og flere mikroorganismer ved anvendelse af ny centralstøvsuger og kost end ved anvendelse af gammel centralstøvsuger. Dog var endotoksin eksponeringen ikke højere. I perioden, hvor gammel centralstøvsuger blev anvendt, var eksponeringsniveauet for svampe i det eksponeringsinterval, der i en undersøgelse i norsk landbrug giver symptomer som øjne- og næse-irritation. I perioden, hvor ny centralstøvsuger blev forsøgt anvendt sammen med kost, var eksponeringsniveauet i det eksponeringsinterval der kan give symptomer som hoste. Den forøgede kapacitet af støvsugeren var tilsyneladende ikke så god, at den kunne suge det våde halm op. Den højere eksponering i 2. måleperiode, skyldes sandsynligvis delvis anvendelse af kost frem for støvsuger. Hvis man gerne vil vide, om centralstøvsugeren virker bedre i tørvejr end den gamle model af støvsugeren, skal forsøget gentages i tørvejr. På et andet anlæg har vi målt i 2x2 dage. På de første dage blev der ikke anvendt centralstøvsuger efter halmaflæsning, men kost. På de næste 2 dage blev der anvendt centralstøvsuger og ikke kost. Partikelkurver fra dette anlæg viser, at halmaflæsning har den væsentligste betydning for eksponeringsniveauet for de der arbejder i halmmodtagelsen. Efter anvendelse af støvsuger viser personbårne målinger, at endotoksineksponeringen går fra at være over den foreslåede grænseværdi på 200EU/m 3 til at være under den foreslåede grænseværdi. Støveksponering var både med og uden anvendelse af støvsuger under grænseværdien, og den blev ved anvendelse af støvsuger reduceret til 80% af det, den var med anvendelse af kost. Eksponeringen for svampe var reduceret ved anvendelse af centralstøvsuger, men eksponeringen var dog stadig høj. Således var eksponeringen for svampe ved anvendelse af støvsuger inden for det eksponeringsinterval, der i norsk landbrug er set give symptomer som hoste, til det eksponeringsinterval, der giver mildere symptomer som næse- og øjen-irritation. Eksponeringsandelen for mesofile aktinomyceter var reduceret ved anvendelse af centralstøvsuger til 56% af den eksponering, der blev målt under anvendelse af kost. Ved anvendelse af centralstøvsuger fremfor kost sker der en reduktion i eksponeringen for mikroorganismer, partikler og inhalerbart støv. Formidling Det har været en vigtig opgave i projektet at formidle resultater til brugerne. Brugerne af projektets resultater er bl.a. ansatte på biobrændselsværkerne. Formidling til denne gruppe mht. helbred er sket ved direkte kontakt med de enkelte deltagere ved besøgene på værkerne. Mht. eksponerings niveauer har hvert anlæg fået et brev med vurdering af eksponering på netop deres anlæg. Desuden har vi holdt oplæg på ERFRA møder og sikkerhedslederes årsmøder. En anden gruppe af brugere, er andre forskere og til den gruppe er formidlingen sket i form af indlæg på konferencer, postere, videnskabelige artikler og abstrakts. Endelig har vi formidlet i form af danske artikler. viii

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Beskrivelse af anlæg... 1 Halmlager modtagelse af halm... 1 Hvor meget arbejder de ansatte med halm?... 3 Årsproduktion på værkerne... 4 Kapitel 2. Eksponering for endotoksin, mikroorganismer, støv, partikler og proteiner... 5 Introduktion... 5 Prøvetagningsudstyr og opsamling af luftprøver... 5 Opsamling af luftprøver med personbårent udstyr... 6 Opsamling af luftprøver med stationært udstyr... 6 Direkte visende udstyr til måling af partikler... 8 Ude-reference mål og andre mål... 8 Ude-mål... 9 Arbejdsprocesser... 9 Analyser af luftprøver... 9 Eksponering for endotoksin Eksponering for støv og partikler Eksponering for mikroorganismer Eksponering for protein Opsummering Referenceliste for kapitel Kapitel 3. Helbredsgener blandt ansatte på danske kraftvarmeværker vurderet ved spørgeskemaundersøgelse Formål Metode Definitioner Resultater Diskussion og konklusion Kapitel 4. Nyopståede helbredsgener blandt ansatte på danske kraftvarmeværker vurderet ved spørgeskemaundersøgelse Formål Metode Resultater Diskussion og konklusion Kapitel 5. Helbred blandt ansatte på danske kraftvarmeværker vurderet ved objektive undersøgelser for luftvejssygdomme og allergi Formål Metode Undersøgelsesprogram De enkelte metoder Definitioner Resultater Diskussion og konklusion ix

10 Kapitel 6. Hvor meget betyder den enkelte medarbejders eksponeringsniveau for hyppigheden af symptomer? Formål Metode Resultater Diskussion og konklusion Referenceliste for kapitlerne Kapitel 7. Identificering af støvende arbejdsprocesser på biobrændselsanlæg Metoder Resultater Konklusion Referenceliste for kapitel Kapitel 8. Forbedring af arbejdsmiljøet Baggrund Metode Resultater Diskussion Metoder Resultater Diskussion Konklusion Metode Resultater Konklusion Kapitel 9. Formidling Appendix 1. Måleskema Appendix 2. Artikel fra Arbejdsmiljø Appendix 3. Spørgeskema Spørgeskema til undersøgelsen Generelle forhold Arbejdsforhold Sikkerhed på arbejdspladsen Dit helbred Flere spørgsmål om dig selv Mere om dit helbred Appendix 4. Måleskema x

11 KAPITEL 1. BESKRIVELSE AF ANLÆG Halmlager modtagelse af halm Halm blev på de fleste anlæg (79%) læsset af lastbilerne med en gaffeltruck (Figur 1.1), på flere anlæg (16%) blev halmen læsset af med kran eller lignende i halmhallen, og på ét anlæg blev det læsset af med kran på lastbil og herefter kørt på plads. Efter halm aflæsning er der halmrester på gulvet (Figur 1.2). Figur 1.1. Aflæsning af halm med gaffeltruck Antal læs modtaget halm blev registreret på hvert værk på de to måledage (skema i Appendix 1). Der blev på de dage, vi målte eksponering, modtaget halm på 71% af dagene, og på disse dage blev der modtaget imellem ét og 36 læs halm. Ved modtagelse af halm blev der på de fleste anlæg målt fugtighed af halmen (Figur 1.3). I Tabel 1.1 er angivet det modtagne halms fugtindhold, minutter brugt på aflæsning per dag og mængde modtaget halm. Luftfugtighed og temperatur blev registreret på halmlagre og på enkelte værker også i fyrrum med Geminiloggere. Den gennemsnitlige lufttemperatur på alle halmlagre gennem hele arbejdsdage var 10 C den laveste målte middeltemperatur var -2,5 C, og den højeste målte middel temperatur var 24 C. 1

12 Figur 1.2. Efter aflæsning af halm er der halmrester på gulvet Tabel 1.1. Modtagelse af halm Det modtagne halms brugt på af- Minutter fugtindhold læsning af ét (%) læs halm Sum af tid (min.) på aflæsning/dag Vægt af modtaget halm (Ton/ dag) Relativ luftfugtighed (%) på halmlagre Luft temperatur på halmlagre Middel 12,4 15,6 100,8 115,0 71,2 10,0 Median 12,3 15,3 80,0 74,1 78,0 10,5 Figur 1.3 Fugtighed måles i halmen inden aflæsning 2

13 Hvor meget arbejder de ansatte med halm? Ud fra uge- og dags-skemaer har vi udregnet, hvor meget de ansatte på værkerne arbejder direkte med halm. At arbejde med halm vil f.eks. sige at arbejde på halmlager med f.eks. at feje halm sammen eller læsse halm af, eller arbejde med halmopriver. På de 2 dage (dagsskemaer), vi målte eksponering, arbejdede de ansatte gennemsnitligt ca. 37% af dagen med halm eller træflis. På en arbejdsdag på 6 timer svarer dette til ca. 190 minutter og registrering af halmaflæsning viste, at omkring 100 af disse minutter blev brugt til selve halm- aflæsningen (Tabel 1.1). Ud fra de skemaer, de ansatte havde udfyldt, havde de også arbejdet ca. 37% af hele arbejdsugen med halm eller træflis (Tabel 1.2). Kontorarbejde udgjorde ca. en lige så stor andel af arbejdsdagen som arbejde med halm/flis, men det er som regel forskellige folk, der udfører hhv. kontor og halm/flis-arbejde. Tabel 1.2. Andel af arbejdsdagen, hvor der arbejdes med hhv. halm eller træflis, udføres andet støvende arbejde, er i kontor/bil eller er ude. Værdien under r angiver hhv. korrelationen mellem de to dage eksponeringen blev målt i og data fra ugeskemaer og p-værdi. Andel (%) r* Andel (%) med r Andel (%) på r Andel (%) R halm/træflis andet støv kontor/i bil ude 2 måle 2 måle 2 måle 2 måle dage Ugen 0,7 dage Ugen 0,4 dage Ugen 0,6 dage Ugen 0,6 Middel 36,7 35,7 12,0 14,7 53,1 40,3 9,0 8,7 Median 27,8 27,5 0,0 2,9 58,0 30,2 8,6 2,0 *Alle p-værdier var <0,0001, dvs. korrelationerne mellem de 2 måle dage og ugeskemaer var stærkt signifikante. En andel på 39% af anlæggene har svaret, at de har ventilation i halmlager. En andel på 43% har svaret, at de har et lille kontor på halmlager til de ansatte, der arbejder på lagret (Figur 1.4), mens 91% svarer, at de ansatte, som arbejder i halmhallen, dagligt kommer på kontoret (Figur 1.5). En andel på 21% af anlæggene har svaret, at de har gulvtæpper på kontorerne. Hyppighed af svaret Ja 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ventilator (mekanisk) Har dem i halmlade deres eget lille kontor/rum ved halmlager Planlægger i at lave nogle støv reducerende forbedringer Har i halmopriver Centralstøv suger i halmlager 0 1 Videoovervågning til område med halmlager/fyr el. lign. som kan overvåges fra kontor Figur 1.4. Spørgsmål vedr. halmlager 3

14 Hyppighed af svaret Ja 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1 Deler folk i hallen kontor med personale der hovedsagelig sidder på kontor Ventilation Kommer folk fra hallen dagligt på kontoret Ligger kontor i samme bygning som halmlade Er der gulvtæpper på kontorer Har i haft vanskade på kontorerne inden for det de sidste 2 år Figur 1.5. Spørgsmål vedr. kontorer Årsproduktion på værkerne Per telefon har vi spurgt værkerne om årsproduktionen. Den gennemsnitlige årsproduktion for alle deltagende værker var 1725 TJ, og den mediane årsproduktion var 158 TJ. Den gennemsnitlige årsproduktion for deltagende biobrændselsfyrede værker var 1373 TJ, og den mediane årsproduktion var 101 TJ. Den gennemsnitlige årsproduktion for deltagende referenceværker var 2690 TJ, og den mediane årsproduktion var 4931 TJ. Således var produktionen højere på referenceværkerne end på biobrændselsværkerne. 4

15 KAPITEL 2. EKSPONERING FOR ENDOTOKSIN, MIKROORGANISMER, STØV, PARTIKLER OG PROTEINER Introduktion I landbruget har man set en sammenhæng mellem udsættelse for høje mængder mikroorganismer og luftvejsproblemer og øjenirritation. Udvikling af symptomer afhænger af eksponeringsniveau. Vi har derfor målt eksponering på biobrændselsanlæg for forskellige mikroorganismer og mikroorganismebestanddele, som har betydning for udvikling af symptomer på luftveje og øjne. Metoder Prøvetagningsudstyr og opsamling af luftprøver Eksponering for bioaerosoler måles i indåndingszonen. Luftprøver blev derfor opsamlet i indåndingszonen. Målingerne er i denne undersøgelse opdelt i personbårne målinger (Figur 2.1 og 2.2) og stationære målinger (Figur 2.3 og 2.4). De personbårne målinger bruges til at vise, hvilke koncentrationer en ansat udsættes for som et gennemsnit over en dag. De stationære mål bruges til at vise, hvad personerne udsættes for ved at opholde sig i et givet område, og til at identificere støvkilder. Figur 2.1. Ansatte bar kassetter til opsamling af støv og pumper. På billedet ses en ansat, der hovedsagelig arbejder på kontor. 5

16 Opsamling af luftprøver med personbårent udstyr Ansattes eksponering for inhalerbart støv og mikroorganismer blev målt med GSP samplere (flow 3,5 l/min.). Hver person bar en sampler monteret med polycarbonatfilter og en monteret med teflonfilter (Figur 2.1). Målingerne blev foretaget i gennemsnitlig 5 timer, og eksponeringsdata er tidsvægtede, dvs. et gennemsnit over eksponeringen i den målte periode. På hvert værk blev der målt på 1-8 personer, og i den samlede måleperiode blev der lavet i alt 188 personbårne målinger. Figur 2.2. Flow på de personbårne pumper blev kontrolleret af teknikere ca. hver anden time Opsamling af luftprøver med stationært udstyr Stationært måleudstyr blev placeret i arbejdsområder tæt på, hvor ansatte og vognmænd opholdt sig (Figur 2.3). Måleudstyret blev placeret i 1,5m højde for, at det skulle være i højde med indåndingszonen (Figur 2.3 og 2.4). Ved hver stationær opstilling var der en Millipore-sampler monteret med teflonfilter og en monteret med polycarbonatfilter (flow 1,9 l/min.). Ved mindst en stationær måleopstilling på hvert værk og på hver måledag var der placeret en Grimmpartikeltæller/måler eller en APS- partikeltæller/måler og en Respicon (se afsnit om direkte visende udstyr). Målingerne blev foretaget over en arbejdsdag (Tabel 2.1). 6

17 Figur 2.3. Net rykkes af halmballer inden aflæsning. Op af bagvæg ses stationær målestation, som er placeret et stykke fra området, hvor selve aflæsningen foregår Figur 2.4. Stationært måleudstyr i halmmodtagelse med: APS, Respicon og to Millipore samplere 7

18 Tabel 2.1. Samplings metoder, antal personer og områder Antal områder Samplings- Samplingsfraktion Samplingstid Samp- eller antal personer metode Gennemsnit Median lings- flow Personbårne 188 GSP Inhalerbar 5 timer 5½ timer 3.5 l/min samplere Stationære støv 219 Millipore 6 timer 6 timer 1.9 l/min samplere Stationære støv 48 Respicon Inhalerbar 5½ timer 5 timer og 40 - samplere Thorakal Respirabel min. Stationære støv 31 Triplex Partikler <1µm 5½ timer 5 timer og l/min. samplere Stationære partikel målere og tællere Stationære partikel målere og tællere cycloner 34 Grimm Partikler: µm 26 APS Partikler: µm og <0.52 min. 6 timer 6 timer - 6 timer 6 timer - Direkte visende udstyr til måling af partikler Størrelsesfordelingen af luftbårne partikler blev målt ved, at der kontinuert (hvert minut) blev udtaget luftprøver til analyse i en optisk partikeltæller (Grimm eller APS). De målte koncentrationer blev opdelt i følgende intervaller efter aerodynamisk diameter: <0,523µm, 0,75-1,0µm, 1,0-2,0µm, 2,0-3,5µm, 3,5-5,9µm, 5,0-7,5µm and 7,5-10,0µm. Summen af alle partikler mellem 0,523 og 19,81µm blev udregnet og herefter blev den maksimale partikel koncentration udregnet. Desuden blev en Respicon anvendt. En Respicon måler antal støvpartikler, som er inddelt i helbredsrelevante størrelser. Med Respicon blev antal af støvpartikler af respirabel, thorakal og inhalerbar størrelse målt kontinuert (hvert 15. sekund), og partiklerne blev opsamlet på filtre. Filtrene blev anvendt til endotoksin-analyse. Faktaboks 2.1. Støvfraktioner Støv kan opdeles i flg. fraktioner: Inhalerbare partikler: repræsenterer den aerosolfraktion, som kan gå ind i næse og/eller mund ved indånding. De er per definition mellem 0 og 100 µm i diameter, og kan yderligere opdeles i den thorakale og den respirable partikel fraktion Thorakal fraktion: aerosolfraktion, som passerer larynx (median= 11,64 µm i diameter). Respirabel fraktion: aerosolfraktion, som kan trænge længere ned i luftvejene, dvs. den kan penetrere den alveolare del af lungerne, (median= 4,25 µm i diameter). Ude-reference mål og andre mål For at få et udtryk for, hvor stor en andel af eksponeringen for støv og mikroorganismer ved ophold på værker, der skyldes selve opholdet på værket - og ikke baggrundseksponering, blev stationært måleudstyr placeret uden for værkerne, således at vinden fra værket ikke blæste ind i samplerne. Her blev hver dag anvendt 2 Millipore-samplere monteret med teflon- og polycarbonatfiltre. Målingerne foregik typisk i 6 timer (Tabel 2.1). For at få et udtryk for koncentrationen af støvpartikler i et halmlager i de perioder, hvor der ikke modtages halm fra lastbiler, men hvor der stadig er automatisk transport af halm til indfyring, blev der målt med APS-partikeltæller om natten på et værk. 8

Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri

Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri Vurdering af organisk og mikrobielt støv som helbredsrisici ved halmhusbyggeri Kaare Møller, AMI, September 2001 Indhold Forord... 1 Feltmålinger - måling af personeksponering og rumkoncentrationer under

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, forekommende slægtninge og andre mikroorganismer

Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, forekommende slægtninge og andre mikroorganismer Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, deres naturligt forekommende slægtninge og andre mikroorganismer Anne Mette Madsen a, Vinni Mona Hansena b, Nicolai Vitt Meyling b, Niels Bohse

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København

Afrapportering fra. Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer. 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Afrapportering fra Nordisk konsensuskonference Måling og vurdering af indeklimafaktorer 10-12 oktober, 2000 Arbejdsmiljøinstituttet, København Samt fra Dialogmøde om Måling og vurdering af indeklimapåvirkninger

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon

Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon university of copenhagen Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Skov, S. (2012).

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER AMI RAPPORT 57 LUFTFORURENINGER VED ANVENDELSE AF ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER Niels Oluf Breum 1) Thomas Schneider 1) Mari-Ann Flyvholm 1) Ole Jørgensen 1) Torben Valdbjørn Rasmussen 2) Søren Skibstrup

Læs mere

MasseEksperiment 2014. Indeklima i klasselokaler - resultater

MasseEksperiment 2014. Indeklima i klasselokaler - resultater MasseEksperiment 2014 Indeklima i klasselokaler - resultater 1 Kolofon Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet og Danish Science Factory ved: Geo Clausen, DTU Byg, Institut for Byggeri

Læs mere

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER

INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER AMI DOKUMENTATION 11 INDEKLIMAPÅVIRKNING I SKOLER Jan Pejtersen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI DOKUMENTATION 11 Indeklimapåvirkninger i skoler Jan Pejtersen Tryk: DTKommunikation A/S ISBN:

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø

miljø og sundhed Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær luftforurening i indemiljø miljø og sundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Supplement nr. 2, maj 2003 Helbredseffekter af luftforurening Temanummer om partikulær luftforurening i udemiljø partikulær

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA)

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Sundhedsfremme på arbejdspladsen (SPA) Statusrapport med resultater fra intervention med fysisk aktivitet for reducering af bevægeapparatbesvær blandt kontoransatte Anne Katrine Blangsted Dorte Ekner Åse

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning

Masseeksperiment 2014. Lærervejledning Masseeksperiment 2014 Lærervejledning 1 Indhold Denne lærervejledning består af tre dele: Baggrundsviden. Metodisk lærervejledning til udførelse af Masseeksperiment. Supplerende niveaudelte aktivitetsforslag.

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse

Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Tværvidenskabelig forskning i affald og genanvendelse Af Uffe Midtgård og Otto Melchior Poulsen, Arbejdsmiljøinstituttet Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har sammen med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik (AMK)

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler

Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Fagdyrlægeopgave Version 1, 31 marts 2014 Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler Udarbejdet af: Jordrupvej 8 6600 Vejen

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR,

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, AMI RAPPORT 55 ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ, ARBEJDSEVNE OG AFGANGSÅRSAGER BLANDT BLIK- OG RØRARBEJDERE Winnie S. Eenberg, Jette Nielsen, Kim Lyngby Mikkelsen, Elsa Bach Ebbe Villadsen

Læs mere