Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler"

Transkript

1 Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Telefax

2 Indhold Sammendrag og konklusion... 3 Indledning... 4 Undersøgelsens formål... 4 Metode...4 Filtermetoden... 6 Virksomheder som deltog i undersøgelsen... 7 Resultater fra undersøgelsen... 8 Afslutning Referenceliste Bilag A

3 Sammendrag og konklusion I forbindelse med håndtering af kartofler kan støv udgøre et problem. Derfor har Landskontoret for Bygninger og Maskiner iværksat en undersøgelse af mulighederne for at reducere støvmængder i luften. Projektet er støttet af Kartoffelafgiftsfonden. Landskontoret for Bygninger og Maskiner har foretaget undersøgelser af støvreducerende udstyr på fem lokaliteter i Jylland. I alle tilfældene var det støvreducerende udstyr fra firmaet Dan Fugt A/S. Undersøgelserne er gennemført ved hjælp af filtermetoden, hvor der både er målt totalstøv og respirabelt støv henholdsvis uden og med støvreducerende udstyr. Udover de nævnte undersøgelser er der gennemført en litteraturundersøgelse på området samt en temadag med demonstration af et etableret anlæg hos kartoffelavler Asbjørn Mathiesen, Sædding, Skjern. Resultaterne af målingerne viste, at den totale mængde støv blev kraftigt reduceret, men anlægget var ikke i stand til at reducere mængden af respirabelt støv. Sorteringspersonalet udtrykte dog i alle tilfælde, at det støvreducerende udstyr føltes som en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet. Skejby, juli 2001 Knud Bastholm 3

4 Indledning Landskontoret for Bygninger og Maskiner har foretaget undersøgelser af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler. Støvproblemer opstår, når kartofler og andre rodfrugter tages op og ved den efterfølgende håndtering, idet der altid følger jord med. Under normale forhold er der tale om tør jord der, danner støv. Tillige skal kartofler være tørre under opbevaring, og ved senere håndtering genereres mængden af støv. Der er flere forhold, som har indflydelse på støvets skadelige virkning, og formålet med undersøgelsen er at finde løsninger, som sikrer et bedre arbejdsmiljø for alle, der arbejder med kartofler. Støv defineres som små dele af faste stoffer, der kan holde sig svævende i luften i kortere eller længere tid. Disse faste stoffer deles op i organisk eller uorganisk støv. Organisk støv stammer fra levende eller døde organismer, mens uorganisk støv stammer fra f.eks. sand, ler, aske, gødningsstoffer, slibestøv og lignende. I forbindelse med sortering af kartofler er det hovedsagelig uorganisk støv også kaldet mineralsk støv, der frigives. Problemet med støv er, at noget støv fanges i næsen eller svælget, mens de mindste støvpartikler fortsætter ned i lungerne og sætter sig fast i de små forgreninger i lungerne. Slimhinderne binder de større partikler, men ikke med de mindre. Derfor viser undersøgelsen både totalstøv og respirabelt støv. Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at afdække fordele og ulemper ved metoder, der anvendes til at begrænse støvproblemer, så mængden af sundhedsskadeligt støv reduceres mest muligt. For at få opbygget mest mulig viden på området samles det konkrete erfaringsmateriale af Landskontoret for Bygninger og Maskiner. Der er endvidere udarbejdet et spørgeskema, som er anvendt ved alle besøg, og dette materiale indgår ligeledes i opsamlingen af viden omkring støvreducering. Fortsat indsats på området er af stor betydning for at finde holdbare og sikre løsninger. Metode Undersøgelserne blev foretaget ved hjælp af filtermetoden på fem lokaliteter i Jylland. Der blev ved hjælp af filtre målt støvmængder af henholdsvis totalstøv og respirabelt støv samt kontrolmåling med blindudstyr. Luftfugtighed og lagertemperatur blev ligeledes registreret. Målingerne blev foretaget i to timers intervaller først uden støvreduce-ring og efterfølgende med støvreducering. I alle tilfældene var støvreduceringsanlæg-get leveret af firmaet Dan Fugt A/S, Haarby. Måleresultaterne er blevet analyseret på Danmarks JorbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm. Undersøgelsen er foregået i forbindelse med sortering af kartofler i kartoffelhuse, og har til formål at danne grundlag for forslag til og anvisninger på indretning af disse faciliteter på basis af forsøg og undersøgelser samt dokumenteret viden. 4

5 Støvmålingerne blev gennemført med filtreringsudstyr fra Danmarks Jordbrugs- Forskning, Forsknings Bygholm. Filtreringsteknikken kendes fra støvmålinger i stalde, og denne teknik anvendtes i undersøgelsen. Det er af stor betydning, at det indsamlede materiale er sammenligneligt, og analysen skal derfor gennemføres på samme tidspunkt og under ganske særlige laboratoriemæssige forhold. 5

6 Filtermetoden Det er muligt at bestemme totalt støv og respirabelt støv ved hjælp af filtermetoden. Totalt støv defineres som støv, der suges ind gennem en åbning, hvor lufthastigheden er 1,25 m/s ±10 procent. Luften suges videre gennem et filter, hvor støvpartiklerne tilbageholdes og støvmængden bestemmes ved vejning. En del af totalstøvet består af støvpartikler, der er så små (mindre en 5µ), at de kan trænge ned i de mindste grene af åndedrætssystemet. Denne fraktion kaldes respirabelt støv og opsamles ved først at lade luften passere en cyklon, hvori de største partikler sorteres fra, hvorefter respirabelt støv opsamles på et filter (se figur 3). Figur 3. Filtermetode til støvmåling Bestemmelse af støvets partikkelfordeling kan bestemmes med en Andersen Stack Sampler, der består af en beholder, som indeholder 9 hulplader anbragt i en stak ovenpå hinanden med indbyrdes afstand på 2,5 mm. Pladernes huller er anbragt forskudt for hinanden og aftager i størrelse fra oven og nedefter. Når den støvholdige luft suges gennem hullerne i pladerne, forøges luftens hastighed gennem hullerne med aftagende hulstørrelse, hvorved støvpartiklerne sorteres efter størrelse (masse) og opsamles på pladerne som følge af forskel i deres inerti Figur 4. Andersen Stack Sampler 6

7 Virksomheder som deltog i undersøgelsen Følgende virksomheder var vært for undersøgelsen i uge 10/2001: Gdr. Anders Christiansen Damvej 199, Vildmosen 9440 Aabybro Gdr. Asbjørn Mathiesen Slumstrupvej 5, Sædding 6900 Skjern Sydjydsk Kartoffelexportforening Ribevej Brørup Grd. Aage Christensen Damvej 231, Vildmosen 9440 Aabybro Fil-sø A/S Kærgårdvej Henne Undersøgelserne blev gennemført i samme uge for at sikre et ensartet undersøgelsesmateriale. I hvert enkelt tilfælde startede undersøgelsen først på dagen, og uden at befugtningsanlægget havde været benyttet den pågældende dag. Vanddampe fra forrige dag skulle således være forsvundet. Filtermetoden blev anvendt først uden og senere med støvreduktionsanlægget tilsluttet. 7

8 Resultater fra undersøgelsen Det var af stor betydning at alle værter kunne afsætte den nødvendige tid til målinger i samme uge, og det var en stor hjælp, at alle var meget positive og interesseret i at få gennemført målingerne. Der viste sig stor forskel på forholdene hos de enkelte avlere, som blev besøgt. Eksempelvis modtager Sydjydsk Kartoffelexportforening kartofler dyrket på mange forskellige jordtyper, hvor andelen af lerjordsarealer er i stigning. Dette ændrer på støvsammensætningen. Ligeledes er der en anden støvsammensætning på humusrige jordtyper som i St.Vildmose. Enkelte fremhævede, at tidspunktet sidst i sæsonen var sent nok, da små spirer ville dæmpe på støvforholdene, og andre var i den situation, at de først lige var gået i gang med at sortere læggekartofler, så på den måde dækker det valgte tidspunkt et bredt udsnit af situationer. Støvmålinger i efterårsmånederne kunne uden tvivl vise større koncentrationer af støv, og en udførelse af flere målinger på dette tidspunkt ville generelt give et større erfaringsmateriale. Jordtypen er af stor betydning for, hvilken type støv der opstår, og koncentrationen kan være meget forskellig, ligesom optageforholdene samt tørring og opbevaring kan give forskellige støvforhold. 8

9 Mængden af totalt støv og respirabelt støv er målt i to målepunkter på udsatte steder henholdsvis uden og efterfølgende med støvreduktionsanlægget tilsluttet. Den tilbageholdte støvmængde er bestemt ved en differensvejning af filteret før og efter udtagning af støvprøver og er et udtryk for støvkoncentration i milligram pr. kubikmeter luft. Resultaterne er endvidere vist i figur 1 og 2. Resultater af støvmåling mg totalstøv Måling uden befugtningsanlæg(mg) Måling med befugtningsanlæg(mg) Figur 1. Total støvmængde på filtre Det fremgår af undersøgelsen, at den totale støvmængde reduceres ved brug af befugtningsanlægget. Ved længere tids brug vil støvmængden sandsynligvis være fortsat faldende. Befugtningsanlægget fordeler vanddråberne i en ensartet tåge i lokalet afhængig af placering og indstilling. Der afsættes kun lidt koncentreret vand på udsatte steder, kartoflerne bliver ikke våde, og der var ingen tegn på kondensdannelse på kartoflerne. Det skal bemærkes, at samtlige brugere var af den opfattelse, at befugtningsanlægget gav et bedre arbejdsmiljø. 9

10 Resultater af støvmåling 0,8 mg respirabelt støv 0,6 0,4 0, Måling uden befugtningsanlæg(mg) Måling med befugtningsanlæg(mg) Figur 2. Respirabelt støv på filtre Målinger af respirabelt støv gav mindre udslag end målingen af totalt støv, og tendensen er en mindre stigning, som dog ikke umiddelbart kan begrundes. Andre undersøgelser og videnskabelige redegørelser påviser imidlertid det samme. Der er usikkerhed om, hvorfor koncentrationen af mindre støvpartikler ikke påvirkes ved øget luftfugtighed. Videnskabelige undersøgelser kan ikke forklare, hvorfor respirabelt støv ikke fanges, men undersøgelser bekræfter teorien. Der henvises til International Symposium on Dust Control In Animal production Facilities, Scandinavian Congres Center, Aarhus, 30 May - 2 June 1999, afsnit om Influence of Air Humidity on Dust Concentration i Broiler Houses ved H. Ellen, B. Doleghs, Centre for Applied Poultry Research, P. O. Box 31, 7360 AB Beekbergen, The Nederlands and J. Zoons, The Provincial Agricultural Research Institute of Antwerp, Leyland 1, 2860 Sint Katelijne Waver, Belgium. 10

11 Afslutning Undersøgelserne har påvist, at den total støvmængde kan reduceres med befugtningsanlæg og dermed forbedre støvforholdene i forbindelse med håndtering af kartofler. Det er imidlertid ikke blevet påvist, at respirabelt støv reduceres. Der er behov for at udvikle og påvise effektive metoder til støvreducering, som også omfatter respirabelt støv. Der bør stilles krav om dokumenterede måleresultater fra leverandøren. Problemer med støv skal løses på den mest effektive måde, og derfor er der et stort behov for at gennemføre nye undersøgelser, hvor såvel national som international erfaring inddrages. Referenceliste Danmark Jorbrugsforskning, Forskningscenter Bygholm Orientering nr. 74 Støvreduktion i stalde Danmarks Jordburgsforskning, Forskningscenter Bygholm KEW- Støvbindingsanlæg Rapport nr. 883 International Sumposium on Dust Control in Animal Production Facilities, Congress Proceedings Scandinavian Congress Center, Aarhus 30 May June 2nd 1999 DJF Jordbrugsforskning november/december 1998 Klima og støv i stalde Undersøgelse om Reduktion af støv ved sortering og håndtering af kartofler v/ maskin- og arbejdsmiljøkonsulent Gunnar Schmidt, Vildbjerg Pjece om Støv i Kartofler Landskontoret for Bygninger og Maskiner 11

12 Bilag A KARTOFFELHUSE målinger marts 2001 støvmængder Tabel 1 filternr I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 filltervægt 1,085 1,320 0,830 0,935 2,960 2,545 1,110 1,610 1,285 1,100 blind 0,120 0,120 0,120 0,120 0,300 0,300 0,120 0,300 0,300 0,275 0,300 0,275 0,275 støvvægt (mg) 0,965 1,200 0,710 0,815 2,660 2,245 0,810 1,310 1,010 0,825 måletid (min) l/min 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 luftmængde (m 3 ) konc. (mg/m 3 ) filternr R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 filltervægt 0,430 0,400 0,345 0,255 0,250 0,225 0,420 0,260 0,165 0,095 blind 0,100 0,100 0,100 0,100 0,030 0,030 0,100 0,030 0,030 0,025 0,030 0,025 0,025 støvvægt (mg) 0,330 0,300 0,245 0,155 0,220 0,195 0,390 0,230 0,140 0,070 måletid (min) l/min 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Tabel 2 filternr I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 filltervægt 1,290 1,105 1,230 1,100 0,780 3,555 2,915 6,870 3,420 5,470 blind 0,275 0,275 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 støvvægt (mg) 1,015 0,830 1,230 1,100 0,780 3,555 2,915 6,870 3,420 5,470 måletid (min) l/min 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 filternr R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 30 R 31 R 32 R 33 filltervægt 0,240 0,205 0,225 0,260 0,245 0,290 0,290 0,475 0,705 0,570 blind 0,025 0,025 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000-0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 støvvægt (mg) 0,215 0,180 0,225 0,260 0,245 0,290 0,290 0,475 0,705 0,570 måletid (min) l/min 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 12

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker

Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Center for Skov, Landskab og Planlægning Skimmelsvampe på flisfyrede varmeværker Sporespredning og forebyggelse Simon Skov Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab Rapportens titel Skimmelsvampe

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord

Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere. BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere BAR Jord til Bord Flis, skimmelsvampe og arbejdsmiljø hos anlægsgartnere og maskinførere Denne rapport er et baggrundsmateriale til

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon

Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon university of copenhagen Træpiller og arbejdsmiljø Skov, Simon Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Skov, S. (2012).

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse Rapport Styrelsen for Social Service Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Præsentation af det samlede projekt...4

Læs mere

BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG

BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG BIOMASSE TEKNOLOGI- EFFEKTIVISERING OG GODT ARBEJDSMILJØ (PSO 4774) Anne Mette Madsen Vivi Schlünssen Torben Sigsgaard Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (CVR 15413700), København 2007 Afdeling

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere