Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk"

Transkript

1 Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 248 Sagsnr. Side 1. Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Planstrategi Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger, Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling Parkeringsordning for delebiler Tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen på forsøgsbasis i Forslag til egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding Overvejelser omkring frivillighed Godkendelse af husholdningskassernes afregning med Kolding Kommune Salg af Esbjergvej Salg af Esbjergvej Redegørelse om regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 28. februar Ekstern juridisk undersøgelse af borgers sagsbehandlingsforløb i beskæftigelsesrådgivningen, Jobcentret. - LUKKET SAG Salg af areal i Christiansfeld - LUKKET SAG Salg af Stepping Skole - LUKKET SAG Partshøring om afsked af tjenestemand - LUKKET SAG

3 Sidenr Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Sagsid.: 10/11383 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at i henhold til lov om Betalingsregler for spildevandsanlæg skal Kolding Kommune godkende Kolding Spildevand A/S betalingsvedtægt. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den fremsendte Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S godkendes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Kolding Spildevand A/S oplyser, at betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg, og fastlægger de nærmere regler for betaling for spildevandsforsyningen under Kolding Spildevand A/S. Vedtægten bygger på den tidligere betalingsvedtægt gældende for Kolding Spildevand A/S, som er godkendt af Byrådet den 7. april Der er i forhold til den tidligere vedtægt fortaget nogle mindre tekstmæssige justeringer og særbidrag for indhold af totalfosfor er ændret således, at der nu skal betales særbidrag ved et indhold på 20 milligram pr. liter udledt spildevand modsat tidligere ved 30 milligram pr. liter udledt spildevand. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at I henhold til loven skal spildevandsforsyningen have et regulativ, der fastsætter de nærmere regler for vandforsyningens administration, betaling m.v.

4 Sidenr. 250 I henhold til loven skal Kolding Kommune godkende regulativet. Kommunens godkendelse er en legalitetskontrol, der alene skal sikre, at regulativet er udarbejdet efter gældende spildevandsplan, lovgivning m.v. Bilag: /11 Åben Betalingsvedtægt 2011

5 Sidenr Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsid.: 11/1412 Resumé Opfølgningen viser en likviditetsudvikling i årets første 2 måneder, der samlet set passer med det forventede dog med modsatrettede afvigelser indenfor de enkelte likviditetsgrupper. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Der er følgende bemærkninger til likviditetsudviklingen i årets første 2 måneder: Kassebeholdning/likviditet I forhold til det forudsatte ser likviditeten således ud: 365-dages gennemsnittet er ultimo februar på 343,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 345,0 mio. kr. 365-dages gennemsnittet ultimo 2011 forventes nu at udgøre 297,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 308,0 mio. kr. Månedsgennemsnittet for februar 2011 var på 340,8 mio. kr. mod forventet 340,4 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning ultimo februar 2011 var på 158,7 mio. kr. mod forventet 155,8 mio. kr. Afvigelser på likviditetskoder Årets første opfølgning er i høj grad præget af afsluttende posteringer vedrørende regnskabsåret 2010, hvor store posteringer påvirker de enkelte likviditetsgrupper. Overordnet set viser opfølgningen følgende afvigelser, der bør rettes særlig opmærksomhed i mod: Under 1/12 afregninger er indgået 46,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes en forkert periodisering vedrørende moms. Forholdet vil blive rettet inden næste måneds redegørelse.

6 Sidenr. 252 Overførsler til personer inkl. refusioner viser et betydeligt mindre forbrug end forudsat. En del af forklaringen herpå er, at der i forbindelse med bevillingskontrollen korrigeres i forhold til de faktiske forventninger på området herunder specielt forventede mindreudgifter vedrørende førtidspension. Låneoptagelse og afdrag viser store afvigelser som følge af låneomlægning. Netto udviser områderne en mindreindtægt, hvilket kan forklares med at låneoptagelse har fundet sted den 1. marts 2011 og ikke som budgetteret den 28. februar Udgift til lønninger passer fuldstændigt med det forudsatte idet der dog er afvigelser de enkelte politikområder imellem. For anlæg ses ligesom sidste år en tendens til langsom udnyttelse af de meddelte bevillinger. Tillægsbevillingeer Tillægsbevillinger til og med Byrådets møde den 14. marts 2011 er indregnet. I 2011 er alene bevilget 3 kassefinansierede tillægsbevillinger (Gældssanering på musikskolen, model for etablering af plejecenter i Vonsild samt mindreindtægt ved salg af Kolding Teater). Herudover er tillægsbevilget overførsler af uforbrugte bevillinger fra Inkl. et skøn for forventede overførsler til 2012 forventes nu et budgetteret kasseforbrug i 2011 på 47,1 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret kasseforøgelse på 11,8 mio. kr. Forværringen skal ses i sammenhæng med en forventning om markant færre overførsler fra 2011 til 2012 end fra 2010 til Risikofaktorer Der henvises til punkt vedrørende Budgetrealisering 2011, opfølgning ultimo februar 2011 behandlet på s møde den 7. februar 2011 samt punkt vedrørende salg af jord og fast ejendom optaget på dagsorden for økonomiudvalgets møde den 21. marts Bilag: /11 Åben 4. Meddelte tillægsbevilliner 2011

7 Sidenr Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. Sagsid.: 11/1106 Resumé I henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder for 2010 over 2 mio. kr. under Uddannelsesudvalgets område. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget, og Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2010 godkendes. Beslutning Uddannelsesudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Christian Haugk Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

8 Sidenr. 254 Sagsfremstilling Afsluttede anlægsarbejder for 2010 på over 2 mio. kr.: Projekt Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse nr. - hele kr Udbygning af Alminde- U * Viuf Fællesskole 8098 Planlagt bygningsvedligeholdelse U # Renovering af klimaskærm, U Idrætsvej 1, Vamdrup 8101 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse U Etablering af specialtilbud U * til elever med so- cioemotionelle vanskeligheder Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt *Merudgift skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløb. #Afvigelsen skyldes, at oprindelig anlægsbevilling er givet for 4 år. Projektet er lukket ned efter 1 år, og der er oprettet et nyt anlægsprojekt i Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: /11 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2010 over 2 mio. kr. - Uddannelsesudvalget

9 Sidenr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Sagsid.: 10/25690 Resumé Der skal tages stilling til den kommende borgerrådgiverfunktions organisatoriske placering og arbejdsopgaver. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion med reference direkte til kommunaldirektøren og med en fysisk placering i Centralforvaltningen jf. alternativ 1. at borgerrådgiverfunktionens opgaver bliver at rådgive og vejlede borgerne mm., jf. bilag. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet det tilføjes, - at borgerrådgiverfunktionen afrapporterer halvårligt til og i øvrigt efter behov, - at det politiske niveau er repræsenteret i ansættelsesudvalget. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling I Kolding Kommunes budget 2011 er indskrevet følgende budgetnote: Borgerservice: At der oprettes en central organisation med en borgerombudsmand, hvor borgerne kan henvende sig. Det skal besluttes dels hvor i organisationen borgerrådgiverfunktionen skal indplaceres, dels hvilke opgaver borgerrådgiverfunktionen skal have. Med hensyn til placering i organisationen kan der opstilles følgende to alternativer: 1. Borgerrådgiverfunktionen placeres i en af forvaltningerne - for eksempel Centralforvaltningen - med sædvanlig reference til den pågældende direktør og således at borgerrådgiverfunktionen hører under og evt. afgiver årsberetning hertil.

10 Sidenr Borgerrådgiverfunktionen oprettes direkte under Byrådet og uden for kommunens enhedsforvaltning, det vil sige, at borgerrådgiverfunktionen ikke er undergivet noget udvalg, borgmesteren eller kommunaldirektøren, men refererer direkte til Byrådet. Det vurderes, at det er mere ressourcekrævende med en borgerrådgiverfunktion oprettet direkte under Byrådet. Ved en placering af borgerrådgiverfunktionen i Centralforvaltningen med reference til kommunaldirektøren, vil der kunne trækkes på sekretariatsbetjening m.m. i forvaltningen. Det vurderes, at der kan etableres en borgerrådgiverfunktion, der fungerer uden indflydelse af forvaltningerne og som af borgerne opfattes som uafhængig af forvaltningerne, uanset at funktionen placeres i forvaltningen. Borgerrådgiverfunktionen kan typisk have følgende to hovedarbejdsområder: 1. At yde hjælp og vejledning til borgere som er utilfredse med den behandling, de har fået et sted i det kommunale system, og som ønsker at klage internt i kommunen eller til en ekstern klagemyndighed. Disse opgaver retter sig mod borgere, erhvervsliv mm., som kan henvende sig hos borgerrådgiverfunktionen for råd og vejledning omkring kommunens udøvelse af service. Borgerrådgiverfunktionen behandler klager over eksempelvis kommunens sagsbehandling, personalets optræden, den praktiske udførelse af service, sagsbehandlingstid mm. Ligeledes yder borgerrådgiverfunktionen hjælp til dialog mellem borger og kommunen, mægling mellem borger og sagsbehandler, at finde vej i den kommunale organisation mv. Borgerrådgiverfunktionen kan ikke behandle klager over det faglige indhold i afgørelser, politiske beslutninger, ansættelsesforhold mm. 2. For det andet at bidrage generelt til, at sagsbehandlingsprocedurerne forbedres i forvaltningerne ved fx. afholdelse af kursusvirksomhed, generel rådgivning af forvaltningerne og iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ. Disse opgaver er rettet indad mod forvaltningerne. Det vurderes ikke i første omgang nødvendigt, at borgerrådgiverfunktionen også pålægges de opgaver, der er nævnt under punkt 2., da det vil være ressourcekrævende, og der i forvejen er etableret procedurer i forvaltningerne, der sikrer en intern kontrol. Der er som bilag vedhæftet dels et notat om borgerrådgiverfunktionen generelt, dels et notat med et mere detaljeret oplæg til en mulig borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune placeret i Centralforvaltningen og med opgaver relateret hovedsagligt til vejleding og rådgivning af borgere. Centralforvaltningens bemærkninger En borgerrådgiverfunktion, der placeres i Centralforvaltningen, skønnes at medføre en nettomerudgift på årligt ca kr., der via budgetomplacering finansieres indenfor Centralforvaltningens nuværende budget. Bilag: /10 Åben Borgerrådgiver /11 Åben Borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune

11 Sidenr Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Sagsid.: 11/4126 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lokaler på Godsets østfløj, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter, at ændre formulering på allerede eksisterende tekst for øvrige arrangementer i den store sal, at der indføres tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj, samt at der indføres takster for tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering og brandalarm. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formuleringen ændres til Øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj og taksten fastholdes på 500 kr., at der for så vidt angår overskudskapacitet indføres kommerciel udlejning på markedsvilkår, pt kr. inkl. hustekniker og rengøring, at der indføres takster for tilkøbsmuligheder, at der indføres takster for brug af tilkaldevagt/vægter og ved fejlaktivering af brandalarm med følgende takster: lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet, at samtlige takster pristalsreguleres. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet de i forslaget anførte takster på 500 kr. ændres til 509 kr. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

12 Sidenr. 258 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kolding Kommune omformulerer den allerede eksisterende tekst øvrige arrangementer i den store sal til øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj. Taksten på 500 kr. pr. arrangement er forbeholdt ikke-musikalske arrangementer, arrangeret af foreninger hjemhørende i Kolding Kommune. En ny formulering foreslås for at sikre foreningsbaserede kulturelle aktiviteter i såvel caféarealet som i spillestedet. Taksten ønskes fastholdt på 500 kr. By- og udviklingsdirektøren foreslår ligeledes, at lokaler på Godsets østfløj kan, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter. Lejen skal fastsættes til markedspris. Der indgås skriftlig kontrakt på markedsmæssige vilkår, som regulerer lejeforholdet. Godsets retningslinjer for lokalelån tilrettes således, at de angiver muligheden for kommerciel udlejning, såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift. Endvidere vil det fremgå, at der ikke kan udlejes til private selskabelige arrangementer. At være forenelig med institutionens drift betyder, at institutionen kan vurdere, om et arrangement er etisk eller driftsmæssigt foreneligt med såvel institutionen som sådan og de primære brugeres behov i forbindelse med lokaleudlån. De altafgørende vilkår for hvornår kommerciel udlejning er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten er, at der skal være tale om en overskudskapacitet, og at lejen ikke må være konkurrenceforvridende. I 2009 blev der åbnet op for kommerciel udlejning på henholdsvis KUC, Kolding Bibliotek, Nicolai for børn og Nicolai Scene. By- og udviklingsdirektøren foreslår endvidere, at Kolding Kommune indfører takster for tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj. Gennem flere års erfaring ved drift af Godset har der vist sig et stigende behov for at kunne levere eksterne professionelle kompetencer til afvikling af arrangementer. Disse foreslås indført i takstbladet som tilkøbsmulighed. Yderligere oplever Godsets personale en del fejlbetjeninger af adgangskontrolsystemet, selvom der til brugere udleveres retvisende brugsvejledninger mv. Det foreslås, at der indføres takst for brug af tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering af brandalarm: Takst for lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund Takst for fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. Takst for fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet. Bilag: /11 Åben Takstblad 2011 for Kulturudvalget

13 Sidenr Planstrategi 2011 Sagsid.: 11/400 Resumé Ifølge planloven skal Byrådet i løbet af de første to år af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysning om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision. Desuden skal der være en vurdering af og en strategi for udviklingen i kommunen, og endelig skal det fastlægges, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Man kan vælge at revidere kommuneplanen fuldstændigt eller at vedtage den samme kommuneplan igen uden ændringer. Der er således frie rammer for, hvad indholdet af kommuneplan skal være, og der skal kun gennemføres den planlægning, som kommunen har brug for. Kommuneplanrevisionen skal dog følge planstrategiens revisionsbeslutning. Den 14. december 2009 vedtog Byrådet Kommuneplan Kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdet med hovedstruktur og retningslinjer samt en lokal del for Kolding Kommune med områdeplaner og rammer for lokalplanlægningen. Der er tale om den første samlede kommuneplan efter kommunesammenlægningerne, og planen er udarbejdet som en total revision af de gamle kommuneplaner. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et aktuelt behov for en fuld kommuneplanrevision, men kun en delvis revision omfattende udvalgte emner. Trekantområdets Bestyrelse har i 2010 tilkendegivet, at samarbejdet om den fælles kommuneplanlægning ønskes videreført. Der lægges op til en todelt strategimodel, hvor kommunerne i Trekantområdet laver en fælles planstrategi, som suppleres lokalt af en strategi for udviklingen i den enkelte kommune. Der udformes ét samlet strategidokument for den enkelte kommune bestående af både en fælles og en lokal del. Kommuneplan danner en god basis for udviklingen i Kolding Kommune og det øvrige trekantområde, og kommuneplanrevisionen bør derfor primært have til formål at kvalificere den eksisterende planlægning.

14 Sidenr. 260 Det foreslås, at der i det fælles Trekantsamarbejde arbejdes med følgende overordnede temaer for strategien (jf. bilag 1): Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, boliger, erhverv, trafik og klima. Bæredygtig udvikling i det åbne land - landbrug. Herudover foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes Byrådsseminar omkring den lokale strategi med følgende lokale temaer for Kolding Kommune konkret: Boliger og byliv Erhvervsudvikling Sundhed og trivsel Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at arbejdet med den fælles planstrategi for Trekantområdet igangsættes med udgangspunkt i ovenstående fælles temaer, at arbejdet med den lokale planstrategi for Kolding Kommune igangsættes med udgangspunkt i ovenstående lokale temaer og med afholdelse af Byrådsseminar primo maj 2011, at der lægges op til en delvis kommuneplanrevision med henblik på en kvalificering af den eksisterende kommuneplan herunder revision af rammebestemmelserne. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at overskriften under punkt 3 side 619 suppleres med det brede bæredygtighedsbegreb, så afsnittet også kommer til at indeholde miljømæssig og social bæredygtighed. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

15 Sidenr. 261 Sagsfremstilling Hvert 4. år skal Byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens 23 a-e. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige, at det besluttes hvilke ændringer i kommuneplanen, byrådet har til hensigt at foretage som en revision af planen. Revisionen kan ske som en samlet ændring af hele kommuneplanen eller som en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder, der er relevante på det pågældende tidspunkt resten genvedtages. I tilfælde, hvor kommunen vælger at genvedtage dele af kommuneplanen for en ny 4-års periode, skal det udtrykkeligt fremgå af planstrategien, hvilke dele af kommuneplanen, der forventes vedtaget uden ændringer. I arbejdet med Kommuneplan var der fokus på at få tilvejebragt en samlet planlægning for den nye sammenlagte kommune. Der var særligt fokus på at fastlægge den fremtidige bystruktur, udlægge nye arealer til byudviklingen samt sikre retningslinjer for det åbne land og rammer for lokalplanlægningen. Det foreslås, at kommuneplanrevisionen skal bygge på det arbejde, der blev gennemført med den sidste kommuneplan. Der vil således kun skulle gennemføres en delvis revision, som kvalificerer den eksisterende kommuneplan med fokus på den fysiske planlægning. Det betyder, at planstrategien kun bør behandle udvalgte emner, som revideres i kommuneplanen. Den øvrige del af den eksisterende kommuneplan vil fortsat være gældende. I den kommende kommuneplanrevision vurderes der ikke at være samme behov for at sætte fokus på byudvikling, idet der fortsat er en stor rummelighed i de udlagte områder. I det kommende planstrategi- og kommuneplanarbejde bør der derfor fokuseres på at øge kvaliteten og tætheden af de eksisterende byområder. Planlægningen bør således fokusere mere på bæredygtige og levende byer, og mindre på yderligere udvidelse af byerne. Todelingen af planstrategien tilgodeser ønsket om stadig at profilere det fælles plansamarbejde i Trekantområdet, der er vigtigt i forhold til Trekantområdets status i regionale og nationale sammenhænge. Planstrategien bør have et klart fokus på sin hovedopgave - at afstikke retning og mål for den fysiske planlægning, og sammenhængen til kommuneplanen. Herved bliver processen mere overskuelig og kræfterne kan bruges på at afklare væsentlige spørgsmål forud for kommune-planrevisionen. Der lægges op til, at det kommende kommuneplanarbejde for såvel Trekantområdet som den enkelte kommune i Trekantområdet tager udgangspunkt i bæredygtighed, som skal afspejle sig i planstrategiens temaer. Fælles emner for Trekantområdets planstrategi Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, bolig, erhverv, trafik og klima. Vi vil: Skabe levende byer Planlægge byerne så energiforbruget falder Sikre bæredygtig bosætning Styrke bæredygtige og visionære erhverv Tilpasse os klimaændringerne i byudviklingen Samarbejde om strategisk energiplanlægning

16 Sidenr. 262 Fremme borgernes sundhed Bæredygtig udvikling i det åbne land landbrug: Vi vil: Sikre arealer til et bæredygtigt landbrug Sikre en fælles forståelse af definitionen af værdifulde landbrugsområder Sikre mulighed for placering af store anlæg til landbruget Med Kommuneplan skete der en integration af de tidligere regionplaners retningslinjer for det åbne land og de tilhørende arealudpegninger af f.eks. værdifuld natur og landskaber. I det kommende strategi- og kommuneplanarbejde er der behov for at sikre bæredygtige rammer for det åbne land og særligt for landbruget, der står overfor store strukturændringer. Emnerne er beskrevet nærmere i vedlagte notat (Bilag 1). Bemærk at overskrifterne blot er arbejdstitler, der ikke nødvendigvis videreføres som overskrifter i planstrategien. Lokale emner for Koldings planstrategi Kolding Kommune har mulighed for at tilføje lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for vores Kommune. Med baggrund i de overordnede trekanttemaer vurderes det hensigtsmæssigt at uddybe og kvalificere temaet omkring bæredygtig byudvikling med følgende emner: 1. Boliger og byliv: Hovedparten af kommunes borgere bor, arbejder og lever i byerne. Et vigtigt element i udviklingen af byerne er opfattelsen af byens kvaliteter, da det har stor indflydelse på, hvor vi vælger at bo og færdes. Bykvalitet dækker over attraktive byområder med spændende byrum, god arkitektur, rekreative muligheder og en alsidig blanding af byfunktioner. Byplanlægning skal således medvirke til at skabe den gode by og sikre de daglige rammer for det gode liv. Der skal som led i bæredygtig byudvikling fastlægges en strategi for, hvordan vi gennem byfortætning og byomdannelse kan kvalificere vores eksisterende byog boligområder. 2. Erhvervsudvikling: Der skal fastlægges en strategi for, hvorledes Kolding Kommune fortsat kan sikre en bæredygtig erhvervsudvikling med erhvervsarealer, som har grønne og rekreative kvaliteter. Samtidig er det relevant at vurdere i hvilket omfang gamle nedslidte erhvervsområder gennem byomdannelse kan revitaliseres og gøres tidssvarende med blandede byfunktioner. I forbindelse med den fremtidige erhvervsudvikling skal der tages stilling til, om Kolding udover at satse på videnerhverv og ikke miljøbelastende produktion også skal udlægge nye arealer til tungere og transporttunge erhverv med større miljøpåvirkning både i Kolding og i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov. Endvidere skal der tages stilling til, hvorledes den videre udbygning af Nordic Synergy Park skal fastlægges. Bæredygtig erhvervsudvikling omfatter også en fortsat udvikling af detailhandel, herunder en vurdering af, om placeringen af nye store udvalgsvarebutikker og en vurdering af, om der er plads til store møbelbutikker i bymidten.

17 Sidenr Sundhed og trivsel: Kolding Kommune har med sundhedspolitik fastsat en vision om at skabe Sundhed og trivsel for alle i Kolding. Byplanlægning og fysiske rammer har i høj grad indflydelse på borgernes sundhed, livsvilkår, idrætsudfoldelse og bevægelse. Planstrategien skal støtte op om den indsats, der - med afsæt i byen og de bynære grønne områder - medvirker til at fremme borgernes sundhed. Dialog - byrådsseminar Der åbnes mulighed for uddybende dialog med Byrådet omkring de foreslåede temaer i Planstrategien. I Trekantsammenhæng vil der i forbindelse med den årlige generalforsamling den 28. april 2011 blive afsat tid til oplæg og debat omkring de fælles kommunale temaer. Lokalt i Kolding foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes et Byrådsseminar med den lokale del af Planstrategien som tema. Proces og tidsplan Arbejdet med planstrategien vil tage udgangspunkt i en procesbaseret på 5 faser: Fase 1: Igangsætning / dialog og afklaring / marts-maj 2011 Fase 2: Udarbejdelse / disponering og input / juni-august 2011 Fase 3: Vedtagelse / september-oktober 2011 Fase 4: Offentliggørelse / oktober-december 2011 Fase 5: Bearbejdning og færdiggørelse / januar-februar 2012 Planstrategien er i modsætning til kommuneplanen et politisk dokument, der bygger på byrådets ønsker til, hvordan kommunen skal udvikle sig. I modsætning til kommuneplanen, bliver planstrategien ikke offentliggjort som et forslag men som et "færdigt" dokument. Der vil dog være mulighed for efter offentliggørelsen at justere strategien før den vedtages endeligt. Bilag: /11 Åben Tilrettet notat vedr. indhold i fælles strategi

18 Sidenr Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Sagsid.: 11/3209 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen fremsender forslag til Kolding Kommunes politiske og tekniske høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer. Udkast til politisk og teknisk høringssvar er vedlagt som bilag 1 for Vandplanerne (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 for Natura 2000-planerne. Der ønskes desuden godkendelse af, at den tekniske del fortsat suppleres med tekniske tilretninger, indtil høringsfristen udløber. Indstillingen er udformet, så læseren opnår fyldestgørende kendskab til indhold og budskab i det politiske og tekniske høringssvar uden at læse bilagene. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at vedlagte bilag 1 (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 fremsendes til Staten som høringssvar på henholdsvis Vandplanerne for Lillebælt/Jylland og Vadehavet, samt Natura 2000-planer for Lillebælt og Svanemosen. at den tekniske del af høringssvaret løbende tilrettes frem til høringsfristens udløb samt, at de tekniske tilretninger fremsendes som en del af høringssvaret. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at indledninger til det politiske høringssvar skal skærpes. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

19 Sidenr. 265 Sagsfremstilling Kolding Kommune har mulighed for at udarbejde et høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer, der er i høring frem til den 6. april For Kolding Kommune drejer det sig om 2 Vandplaner (1.10 Vadehavet og 1.11 Lillebælt/Jylland) og 2 Natura 2000-planer (112 Lillebælt og 226 Svanemosen). Vandplanerne og Natura 2000-planerne er bindende for kommunens fremtidige handlemuligheder på centrale områder som spildevand, grundvand, vandløb, søer, Kolding Fjord, Hejls Nor, Lillebælt og Svanemosen. Planerne erstatter de tidligere amters Regionplaner. Forslaget til høringssvar består af en politisk del og en teknisk del, der gennemgår faktuelle fejl, mangler og tekniske tilretninger. Forslaget er drøftet med Kolding Spildevand A/S og Kolding Havn, hvor det er relevant. Endvidere er forslaget til høringssvar blevet præsenteret for Kolding Grønne Råd på et møde den 24. februar Nedenfor følger information om baggrund, proces og tidsplan for implementering af Vandplanerne samt et kort resumé af de vigtigste budskaber i høringssvaret. Da Natura 2000-planerne arealmæssigt kun udgør en meget lille del i Kolding Kommune, og bemærkningerne er begrænsede, er disse ikke yderligere uddybet her, men der indgår et enkelt afsnit i resuméet. De vedlagte tekniske bilag til høringssvaret til Vandplanerne er overordnet færdige, men da Forvaltningen f.eks. afventer resultatet af en række vandløbsundersøgelser ultimo marts 2011, vil der frem til den 6. april 2011 blive gennemført få tekniske tilretninger. Baggrund og tidsplan Statens Vandplaner er lige nu i offentlig høring. Kommunernes frist for indsigelser og kommentarer til planerne er den 6. april Planen udgør 1. planperiode. Forud for den offentlige høring har der tidligere været en såkaldt idéfase frem til december 2007 og en teknisk forhøring frem til marts Kolding Kommune har i begge tilfælde indsendt høringssvar. Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 Vandrammedirektivet, der har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet indsats for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk tilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er implementeret i dansk lovgivning med miljømålsloven. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Loven foreskriver, at Staten udarbejder Vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. I Vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er omfattet af vandplan-

20 Sidenr. 266 lægningen, og i indsatsprogrammet angives det, hvordan miljømålene nås. Planerne vil efterfølgende være grundlaget for kommunernes udarbejdelse af kommunale handleplaner. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter Vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Kommunalbestyrelsen vedtager handleplanen endeligt, senest 1 år efter Vandplanens offentliggørelse. Den af Staten fastsatte tidsfrist for gennemførelse af vandhandleplaner er sat til 2012, således at målene kan opnås i På sigt skal denne cyklus gentages hvert 6. år fremover. Kort resumé af det politiske høringssvar Kvalitet af data og beregningsmetoder Der er alvorlige problemer med kvaliteten af mange af de data og beregningsmetoder, der danner grundlag for en beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. For vandløb er data altovervejende 7-10 år gamle, for søerne er der f.eks. ikke taget højde for vandløbsomlægninger, der har ændret grundlæggende på næringsstoftilførslen til søerne, og for grundvand er den nyeste viden fra grundvandskortlægningen om grundvandsmagasinernes beliggenhed og udbredelse ikke medtaget i udpegningen af grundvandsforekomsterne. Det kan betyde, at der gennemføres indsatser, der ikke vil bidrage til målopfyldelse. Det er helt afgørende, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved fundamentet for de indsatser, der skal iværksættes. Det kan ikke forsvares, at eksempelvis borgere i det åbne land skal pålægges betydelige omkostninger til spildevandsrensning på baggrund af tvivlsomme eller meget gamle data, eller hvis data indikerer, at det i virkeligheden er andre problemer der gør, at miljømålet ikke er opfyldt. Inddragelse af nye data I erkendelse af den dårlige datakvalitet har Forvaltningen på flere områder genereret ny viden, der kan sikre en korrekt beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. Naturstyrelsen har desuden i samarbejde med Forvaltningen genereret ny viden på søområdet. Der er tillige indmeldt detailundersøgelser på grundvandsområdet i den tekniske forhøring, der kan få stor indflydelse på vandindvindingstilladelser. Al denne viden er ikke integreret i de foreliggende udkast til Vandplaner. Forvaltningen finder det problematisk, at Naturstyrelsen ikke har inddraget ny viden, efterhånden som den er blevet genereret. I høringssvaret anfører Kolding Kommune derfor, at det forventes, at Naturstyrelsen ud fra en faglig betragtning inddrager ny viden, herunder ny viden genereret af Kolding Kommune, i de endelige Vandplaner. Overvågningsniveau Forvaltningen er bekymret for det generelle overvågningsniveau, Staten har anlagt siden kommunalreformen. Forvaltningen kan i de foreliggende Vandplaner konstatere et betydeligt antal lokaliteter, hvor tilstanden beskrives som ukendt. Med det nuværende overvågningsniveau må det forventes, at antallet af lokaliteter med ukendt tilstand vil stige yderligere. Vandplanerne medfører store investeringer i miljøforbedringer, disse investeringer bør ske på et velfunderet grundlag. Overvågningsprogrammet bør endvidere være så detaljeret, at effekter af indsatsen kan følges.

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen 2008-11 404. Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere