Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk"

Transkript

1 Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 248 Sagsnr. Side 1. Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Planstrategi Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger, Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling Parkeringsordning for delebiler Tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen på forsøgsbasis i Forslag til egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding Overvejelser omkring frivillighed Godkendelse af husholdningskassernes afregning med Kolding Kommune Salg af Esbjergvej Salg af Esbjergvej Redegørelse om regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 28. februar Ekstern juridisk undersøgelse af borgers sagsbehandlingsforløb i beskæftigelsesrådgivningen, Jobcentret. - LUKKET SAG Salg af areal i Christiansfeld - LUKKET SAG Salg af Stepping Skole - LUKKET SAG Partshøring om afsked af tjenestemand - LUKKET SAG

3 Sidenr Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Sagsid.: 10/11383 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at i henhold til lov om Betalingsregler for spildevandsanlæg skal Kolding Kommune godkende Kolding Spildevand A/S betalingsvedtægt. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den fremsendte Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S godkendes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Kolding Spildevand A/S oplyser, at betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg, og fastlægger de nærmere regler for betaling for spildevandsforsyningen under Kolding Spildevand A/S. Vedtægten bygger på den tidligere betalingsvedtægt gældende for Kolding Spildevand A/S, som er godkendt af Byrådet den 7. april Der er i forhold til den tidligere vedtægt fortaget nogle mindre tekstmæssige justeringer og særbidrag for indhold af totalfosfor er ændret således, at der nu skal betales særbidrag ved et indhold på 20 milligram pr. liter udledt spildevand modsat tidligere ved 30 milligram pr. liter udledt spildevand. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at I henhold til loven skal spildevandsforsyningen have et regulativ, der fastsætter de nærmere regler for vandforsyningens administration, betaling m.v.

4 Sidenr. 250 I henhold til loven skal Kolding Kommune godkende regulativet. Kommunens godkendelse er en legalitetskontrol, der alene skal sikre, at regulativet er udarbejdet efter gældende spildevandsplan, lovgivning m.v. Bilag: /11 Åben Betalingsvedtægt 2011

5 Sidenr Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsid.: 11/1412 Resumé Opfølgningen viser en likviditetsudvikling i årets første 2 måneder, der samlet set passer med det forventede dog med modsatrettede afvigelser indenfor de enkelte likviditetsgrupper. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Der er følgende bemærkninger til likviditetsudviklingen i årets første 2 måneder: Kassebeholdning/likviditet I forhold til det forudsatte ser likviditeten således ud: 365-dages gennemsnittet er ultimo februar på 343,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 345,0 mio. kr. 365-dages gennemsnittet ultimo 2011 forventes nu at udgøre 297,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 308,0 mio. kr. Månedsgennemsnittet for februar 2011 var på 340,8 mio. kr. mod forventet 340,4 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning ultimo februar 2011 var på 158,7 mio. kr. mod forventet 155,8 mio. kr. Afvigelser på likviditetskoder Årets første opfølgning er i høj grad præget af afsluttende posteringer vedrørende regnskabsåret 2010, hvor store posteringer påvirker de enkelte likviditetsgrupper. Overordnet set viser opfølgningen følgende afvigelser, der bør rettes særlig opmærksomhed i mod: Under 1/12 afregninger er indgået 46,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes en forkert periodisering vedrørende moms. Forholdet vil blive rettet inden næste måneds redegørelse.

6 Sidenr. 252 Overførsler til personer inkl. refusioner viser et betydeligt mindre forbrug end forudsat. En del af forklaringen herpå er, at der i forbindelse med bevillingskontrollen korrigeres i forhold til de faktiske forventninger på området herunder specielt forventede mindreudgifter vedrørende førtidspension. Låneoptagelse og afdrag viser store afvigelser som følge af låneomlægning. Netto udviser områderne en mindreindtægt, hvilket kan forklares med at låneoptagelse har fundet sted den 1. marts 2011 og ikke som budgetteret den 28. februar Udgift til lønninger passer fuldstændigt med det forudsatte idet der dog er afvigelser de enkelte politikområder imellem. For anlæg ses ligesom sidste år en tendens til langsom udnyttelse af de meddelte bevillinger. Tillægsbevillingeer Tillægsbevillinger til og med Byrådets møde den 14. marts 2011 er indregnet. I 2011 er alene bevilget 3 kassefinansierede tillægsbevillinger (Gældssanering på musikskolen, model for etablering af plejecenter i Vonsild samt mindreindtægt ved salg af Kolding Teater). Herudover er tillægsbevilget overførsler af uforbrugte bevillinger fra Inkl. et skøn for forventede overførsler til 2012 forventes nu et budgetteret kasseforbrug i 2011 på 47,1 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret kasseforøgelse på 11,8 mio. kr. Forværringen skal ses i sammenhæng med en forventning om markant færre overførsler fra 2011 til 2012 end fra 2010 til Risikofaktorer Der henvises til punkt vedrørende Budgetrealisering 2011, opfølgning ultimo februar 2011 behandlet på s møde den 7. februar 2011 samt punkt vedrørende salg af jord og fast ejendom optaget på dagsorden for økonomiudvalgets møde den 21. marts Bilag: /11 Åben 4. Meddelte tillægsbevilliner 2011

7 Sidenr Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. Sagsid.: 11/1106 Resumé I henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder for 2010 over 2 mio. kr. under Uddannelsesudvalgets område. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget, og Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2010 godkendes. Beslutning Uddannelsesudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Christian Haugk Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

8 Sidenr. 254 Sagsfremstilling Afsluttede anlægsarbejder for 2010 på over 2 mio. kr.: Projekt Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse nr. - hele kr Udbygning af Alminde- U * Viuf Fællesskole 8098 Planlagt bygningsvedligeholdelse U # Renovering af klimaskærm, U Idrætsvej 1, Vamdrup 8101 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse U Etablering af specialtilbud U * til elever med so- cioemotionelle vanskeligheder Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt *Merudgift skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløb. #Afvigelsen skyldes, at oprindelig anlægsbevilling er givet for 4 år. Projektet er lukket ned efter 1 år, og der er oprettet et nyt anlægsprojekt i Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: /11 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2010 over 2 mio. kr. - Uddannelsesudvalget

9 Sidenr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Sagsid.: 10/25690 Resumé Der skal tages stilling til den kommende borgerrådgiverfunktions organisatoriske placering og arbejdsopgaver. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion med reference direkte til kommunaldirektøren og med en fysisk placering i Centralforvaltningen jf. alternativ 1. at borgerrådgiverfunktionens opgaver bliver at rådgive og vejlede borgerne mm., jf. bilag. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet det tilføjes, - at borgerrådgiverfunktionen afrapporterer halvårligt til og i øvrigt efter behov, - at det politiske niveau er repræsenteret i ansættelsesudvalget. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling I Kolding Kommunes budget 2011 er indskrevet følgende budgetnote: Borgerservice: At der oprettes en central organisation med en borgerombudsmand, hvor borgerne kan henvende sig. Det skal besluttes dels hvor i organisationen borgerrådgiverfunktionen skal indplaceres, dels hvilke opgaver borgerrådgiverfunktionen skal have. Med hensyn til placering i organisationen kan der opstilles følgende to alternativer: 1. Borgerrådgiverfunktionen placeres i en af forvaltningerne - for eksempel Centralforvaltningen - med sædvanlig reference til den pågældende direktør og således at borgerrådgiverfunktionen hører under og evt. afgiver årsberetning hertil.

10 Sidenr Borgerrådgiverfunktionen oprettes direkte under Byrådet og uden for kommunens enhedsforvaltning, det vil sige, at borgerrådgiverfunktionen ikke er undergivet noget udvalg, borgmesteren eller kommunaldirektøren, men refererer direkte til Byrådet. Det vurderes, at det er mere ressourcekrævende med en borgerrådgiverfunktion oprettet direkte under Byrådet. Ved en placering af borgerrådgiverfunktionen i Centralforvaltningen med reference til kommunaldirektøren, vil der kunne trækkes på sekretariatsbetjening m.m. i forvaltningen. Det vurderes, at der kan etableres en borgerrådgiverfunktion, der fungerer uden indflydelse af forvaltningerne og som af borgerne opfattes som uafhængig af forvaltningerne, uanset at funktionen placeres i forvaltningen. Borgerrådgiverfunktionen kan typisk have følgende to hovedarbejdsområder: 1. At yde hjælp og vejledning til borgere som er utilfredse med den behandling, de har fået et sted i det kommunale system, og som ønsker at klage internt i kommunen eller til en ekstern klagemyndighed. Disse opgaver retter sig mod borgere, erhvervsliv mm., som kan henvende sig hos borgerrådgiverfunktionen for råd og vejledning omkring kommunens udøvelse af service. Borgerrådgiverfunktionen behandler klager over eksempelvis kommunens sagsbehandling, personalets optræden, den praktiske udførelse af service, sagsbehandlingstid mm. Ligeledes yder borgerrådgiverfunktionen hjælp til dialog mellem borger og kommunen, mægling mellem borger og sagsbehandler, at finde vej i den kommunale organisation mv. Borgerrådgiverfunktionen kan ikke behandle klager over det faglige indhold i afgørelser, politiske beslutninger, ansættelsesforhold mm. 2. For det andet at bidrage generelt til, at sagsbehandlingsprocedurerne forbedres i forvaltningerne ved fx. afholdelse af kursusvirksomhed, generel rådgivning af forvaltningerne og iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ. Disse opgaver er rettet indad mod forvaltningerne. Det vurderes ikke i første omgang nødvendigt, at borgerrådgiverfunktionen også pålægges de opgaver, der er nævnt under punkt 2., da det vil være ressourcekrævende, og der i forvejen er etableret procedurer i forvaltningerne, der sikrer en intern kontrol. Der er som bilag vedhæftet dels et notat om borgerrådgiverfunktionen generelt, dels et notat med et mere detaljeret oplæg til en mulig borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune placeret i Centralforvaltningen og med opgaver relateret hovedsagligt til vejleding og rådgivning af borgere. Centralforvaltningens bemærkninger En borgerrådgiverfunktion, der placeres i Centralforvaltningen, skønnes at medføre en nettomerudgift på årligt ca kr., der via budgetomplacering finansieres indenfor Centralforvaltningens nuværende budget. Bilag: /10 Åben Borgerrådgiver /11 Åben Borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune

11 Sidenr Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Sagsid.: 11/4126 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lokaler på Godsets østfløj, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter, at ændre formulering på allerede eksisterende tekst for øvrige arrangementer i den store sal, at der indføres tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj, samt at der indføres takster for tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering og brandalarm. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formuleringen ændres til Øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj og taksten fastholdes på 500 kr., at der for så vidt angår overskudskapacitet indføres kommerciel udlejning på markedsvilkår, pt kr. inkl. hustekniker og rengøring, at der indføres takster for tilkøbsmuligheder, at der indføres takster for brug af tilkaldevagt/vægter og ved fejlaktivering af brandalarm med følgende takster: lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet, at samtlige takster pristalsreguleres. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet de i forslaget anførte takster på 500 kr. ændres til 509 kr. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

12 Sidenr. 258 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kolding Kommune omformulerer den allerede eksisterende tekst øvrige arrangementer i den store sal til øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj. Taksten på 500 kr. pr. arrangement er forbeholdt ikke-musikalske arrangementer, arrangeret af foreninger hjemhørende i Kolding Kommune. En ny formulering foreslås for at sikre foreningsbaserede kulturelle aktiviteter i såvel caféarealet som i spillestedet. Taksten ønskes fastholdt på 500 kr. By- og udviklingsdirektøren foreslår ligeledes, at lokaler på Godsets østfløj kan, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter. Lejen skal fastsættes til markedspris. Der indgås skriftlig kontrakt på markedsmæssige vilkår, som regulerer lejeforholdet. Godsets retningslinjer for lokalelån tilrettes således, at de angiver muligheden for kommerciel udlejning, såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift. Endvidere vil det fremgå, at der ikke kan udlejes til private selskabelige arrangementer. At være forenelig med institutionens drift betyder, at institutionen kan vurdere, om et arrangement er etisk eller driftsmæssigt foreneligt med såvel institutionen som sådan og de primære brugeres behov i forbindelse med lokaleudlån. De altafgørende vilkår for hvornår kommerciel udlejning er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten er, at der skal være tale om en overskudskapacitet, og at lejen ikke må være konkurrenceforvridende. I 2009 blev der åbnet op for kommerciel udlejning på henholdsvis KUC, Kolding Bibliotek, Nicolai for børn og Nicolai Scene. By- og udviklingsdirektøren foreslår endvidere, at Kolding Kommune indfører takster for tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj. Gennem flere års erfaring ved drift af Godset har der vist sig et stigende behov for at kunne levere eksterne professionelle kompetencer til afvikling af arrangementer. Disse foreslås indført i takstbladet som tilkøbsmulighed. Yderligere oplever Godsets personale en del fejlbetjeninger af adgangskontrolsystemet, selvom der til brugere udleveres retvisende brugsvejledninger mv. Det foreslås, at der indføres takst for brug af tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering af brandalarm: Takst for lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund Takst for fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. Takst for fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet. Bilag: /11 Åben Takstblad 2011 for Kulturudvalget

13 Sidenr Planstrategi 2011 Sagsid.: 11/400 Resumé Ifølge planloven skal Byrådet i løbet af de første to år af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysning om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision. Desuden skal der være en vurdering af og en strategi for udviklingen i kommunen, og endelig skal det fastlægges, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Man kan vælge at revidere kommuneplanen fuldstændigt eller at vedtage den samme kommuneplan igen uden ændringer. Der er således frie rammer for, hvad indholdet af kommuneplan skal være, og der skal kun gennemføres den planlægning, som kommunen har brug for. Kommuneplanrevisionen skal dog følge planstrategiens revisionsbeslutning. Den 14. december 2009 vedtog Byrådet Kommuneplan Kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdet med hovedstruktur og retningslinjer samt en lokal del for Kolding Kommune med områdeplaner og rammer for lokalplanlægningen. Der er tale om den første samlede kommuneplan efter kommunesammenlægningerne, og planen er udarbejdet som en total revision af de gamle kommuneplaner. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et aktuelt behov for en fuld kommuneplanrevision, men kun en delvis revision omfattende udvalgte emner. Trekantområdets Bestyrelse har i 2010 tilkendegivet, at samarbejdet om den fælles kommuneplanlægning ønskes videreført. Der lægges op til en todelt strategimodel, hvor kommunerne i Trekantområdet laver en fælles planstrategi, som suppleres lokalt af en strategi for udviklingen i den enkelte kommune. Der udformes ét samlet strategidokument for den enkelte kommune bestående af både en fælles og en lokal del. Kommuneplan danner en god basis for udviklingen i Kolding Kommune og det øvrige trekantområde, og kommuneplanrevisionen bør derfor primært have til formål at kvalificere den eksisterende planlægning.

14 Sidenr. 260 Det foreslås, at der i det fælles Trekantsamarbejde arbejdes med følgende overordnede temaer for strategien (jf. bilag 1): Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, boliger, erhverv, trafik og klima. Bæredygtig udvikling i det åbne land - landbrug. Herudover foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes Byrådsseminar omkring den lokale strategi med følgende lokale temaer for Kolding Kommune konkret: Boliger og byliv Erhvervsudvikling Sundhed og trivsel Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at arbejdet med den fælles planstrategi for Trekantområdet igangsættes med udgangspunkt i ovenstående fælles temaer, at arbejdet med den lokale planstrategi for Kolding Kommune igangsættes med udgangspunkt i ovenstående lokale temaer og med afholdelse af Byrådsseminar primo maj 2011, at der lægges op til en delvis kommuneplanrevision med henblik på en kvalificering af den eksisterende kommuneplan herunder revision af rammebestemmelserne. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at overskriften under punkt 3 side 619 suppleres med det brede bæredygtighedsbegreb, så afsnittet også kommer til at indeholde miljømæssig og social bæredygtighed. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

15 Sidenr. 261 Sagsfremstilling Hvert 4. år skal Byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens 23 a-e. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige, at det besluttes hvilke ændringer i kommuneplanen, byrådet har til hensigt at foretage som en revision af planen. Revisionen kan ske som en samlet ændring af hele kommuneplanen eller som en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder, der er relevante på det pågældende tidspunkt resten genvedtages. I tilfælde, hvor kommunen vælger at genvedtage dele af kommuneplanen for en ny 4-års periode, skal det udtrykkeligt fremgå af planstrategien, hvilke dele af kommuneplanen, der forventes vedtaget uden ændringer. I arbejdet med Kommuneplan var der fokus på at få tilvejebragt en samlet planlægning for den nye sammenlagte kommune. Der var særligt fokus på at fastlægge den fremtidige bystruktur, udlægge nye arealer til byudviklingen samt sikre retningslinjer for det åbne land og rammer for lokalplanlægningen. Det foreslås, at kommuneplanrevisionen skal bygge på det arbejde, der blev gennemført med den sidste kommuneplan. Der vil således kun skulle gennemføres en delvis revision, som kvalificerer den eksisterende kommuneplan med fokus på den fysiske planlægning. Det betyder, at planstrategien kun bør behandle udvalgte emner, som revideres i kommuneplanen. Den øvrige del af den eksisterende kommuneplan vil fortsat være gældende. I den kommende kommuneplanrevision vurderes der ikke at være samme behov for at sætte fokus på byudvikling, idet der fortsat er en stor rummelighed i de udlagte områder. I det kommende planstrategi- og kommuneplanarbejde bør der derfor fokuseres på at øge kvaliteten og tætheden af de eksisterende byområder. Planlægningen bør således fokusere mere på bæredygtige og levende byer, og mindre på yderligere udvidelse af byerne. Todelingen af planstrategien tilgodeser ønsket om stadig at profilere det fælles plansamarbejde i Trekantområdet, der er vigtigt i forhold til Trekantområdets status i regionale og nationale sammenhænge. Planstrategien bør have et klart fokus på sin hovedopgave - at afstikke retning og mål for den fysiske planlægning, og sammenhængen til kommuneplanen. Herved bliver processen mere overskuelig og kræfterne kan bruges på at afklare væsentlige spørgsmål forud for kommune-planrevisionen. Der lægges op til, at det kommende kommuneplanarbejde for såvel Trekantområdet som den enkelte kommune i Trekantområdet tager udgangspunkt i bæredygtighed, som skal afspejle sig i planstrategiens temaer. Fælles emner for Trekantområdets planstrategi Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, bolig, erhverv, trafik og klima. Vi vil: Skabe levende byer Planlægge byerne så energiforbruget falder Sikre bæredygtig bosætning Styrke bæredygtige og visionære erhverv Tilpasse os klimaændringerne i byudviklingen Samarbejde om strategisk energiplanlægning

16 Sidenr. 262 Fremme borgernes sundhed Bæredygtig udvikling i det åbne land landbrug: Vi vil: Sikre arealer til et bæredygtigt landbrug Sikre en fælles forståelse af definitionen af værdifulde landbrugsområder Sikre mulighed for placering af store anlæg til landbruget Med Kommuneplan skete der en integration af de tidligere regionplaners retningslinjer for det åbne land og de tilhørende arealudpegninger af f.eks. værdifuld natur og landskaber. I det kommende strategi- og kommuneplanarbejde er der behov for at sikre bæredygtige rammer for det åbne land og særligt for landbruget, der står overfor store strukturændringer. Emnerne er beskrevet nærmere i vedlagte notat (Bilag 1). Bemærk at overskrifterne blot er arbejdstitler, der ikke nødvendigvis videreføres som overskrifter i planstrategien. Lokale emner for Koldings planstrategi Kolding Kommune har mulighed for at tilføje lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for vores Kommune. Med baggrund i de overordnede trekanttemaer vurderes det hensigtsmæssigt at uddybe og kvalificere temaet omkring bæredygtig byudvikling med følgende emner: 1. Boliger og byliv: Hovedparten af kommunes borgere bor, arbejder og lever i byerne. Et vigtigt element i udviklingen af byerne er opfattelsen af byens kvaliteter, da det har stor indflydelse på, hvor vi vælger at bo og færdes. Bykvalitet dækker over attraktive byområder med spændende byrum, god arkitektur, rekreative muligheder og en alsidig blanding af byfunktioner. Byplanlægning skal således medvirke til at skabe den gode by og sikre de daglige rammer for det gode liv. Der skal som led i bæredygtig byudvikling fastlægges en strategi for, hvordan vi gennem byfortætning og byomdannelse kan kvalificere vores eksisterende byog boligområder. 2. Erhvervsudvikling: Der skal fastlægges en strategi for, hvorledes Kolding Kommune fortsat kan sikre en bæredygtig erhvervsudvikling med erhvervsarealer, som har grønne og rekreative kvaliteter. Samtidig er det relevant at vurdere i hvilket omfang gamle nedslidte erhvervsområder gennem byomdannelse kan revitaliseres og gøres tidssvarende med blandede byfunktioner. I forbindelse med den fremtidige erhvervsudvikling skal der tages stilling til, om Kolding udover at satse på videnerhverv og ikke miljøbelastende produktion også skal udlægge nye arealer til tungere og transporttunge erhverv med større miljøpåvirkning både i Kolding og i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov. Endvidere skal der tages stilling til, hvorledes den videre udbygning af Nordic Synergy Park skal fastlægges. Bæredygtig erhvervsudvikling omfatter også en fortsat udvikling af detailhandel, herunder en vurdering af, om placeringen af nye store udvalgsvarebutikker og en vurdering af, om der er plads til store møbelbutikker i bymidten.

17 Sidenr Sundhed og trivsel: Kolding Kommune har med sundhedspolitik fastsat en vision om at skabe Sundhed og trivsel for alle i Kolding. Byplanlægning og fysiske rammer har i høj grad indflydelse på borgernes sundhed, livsvilkår, idrætsudfoldelse og bevægelse. Planstrategien skal støtte op om den indsats, der - med afsæt i byen og de bynære grønne områder - medvirker til at fremme borgernes sundhed. Dialog - byrådsseminar Der åbnes mulighed for uddybende dialog med Byrådet omkring de foreslåede temaer i Planstrategien. I Trekantsammenhæng vil der i forbindelse med den årlige generalforsamling den 28. april 2011 blive afsat tid til oplæg og debat omkring de fælles kommunale temaer. Lokalt i Kolding foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes et Byrådsseminar med den lokale del af Planstrategien som tema. Proces og tidsplan Arbejdet med planstrategien vil tage udgangspunkt i en procesbaseret på 5 faser: Fase 1: Igangsætning / dialog og afklaring / marts-maj 2011 Fase 2: Udarbejdelse / disponering og input / juni-august 2011 Fase 3: Vedtagelse / september-oktober 2011 Fase 4: Offentliggørelse / oktober-december 2011 Fase 5: Bearbejdning og færdiggørelse / januar-februar 2012 Planstrategien er i modsætning til kommuneplanen et politisk dokument, der bygger på byrådets ønsker til, hvordan kommunen skal udvikle sig. I modsætning til kommuneplanen, bliver planstrategien ikke offentliggjort som et forslag men som et "færdigt" dokument. Der vil dog være mulighed for efter offentliggørelsen at justere strategien før den vedtages endeligt. Bilag: /11 Åben Tilrettet notat vedr. indhold i fælles strategi

18 Sidenr Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Sagsid.: 11/3209 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen fremsender forslag til Kolding Kommunes politiske og tekniske høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer. Udkast til politisk og teknisk høringssvar er vedlagt som bilag 1 for Vandplanerne (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 for Natura 2000-planerne. Der ønskes desuden godkendelse af, at den tekniske del fortsat suppleres med tekniske tilretninger, indtil høringsfristen udløber. Indstillingen er udformet, så læseren opnår fyldestgørende kendskab til indhold og budskab i det politiske og tekniske høringssvar uden at læse bilagene. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at vedlagte bilag 1 (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 fremsendes til Staten som høringssvar på henholdsvis Vandplanerne for Lillebælt/Jylland og Vadehavet, samt Natura 2000-planer for Lillebælt og Svanemosen. at den tekniske del af høringssvaret løbende tilrettes frem til høringsfristens udløb samt, at de tekniske tilretninger fremsendes som en del af høringssvaret. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at indledninger til det politiske høringssvar skal skærpes. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

19 Sidenr. 265 Sagsfremstilling Kolding Kommune har mulighed for at udarbejde et høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer, der er i høring frem til den 6. april For Kolding Kommune drejer det sig om 2 Vandplaner (1.10 Vadehavet og 1.11 Lillebælt/Jylland) og 2 Natura 2000-planer (112 Lillebælt og 226 Svanemosen). Vandplanerne og Natura 2000-planerne er bindende for kommunens fremtidige handlemuligheder på centrale områder som spildevand, grundvand, vandløb, søer, Kolding Fjord, Hejls Nor, Lillebælt og Svanemosen. Planerne erstatter de tidligere amters Regionplaner. Forslaget til høringssvar består af en politisk del og en teknisk del, der gennemgår faktuelle fejl, mangler og tekniske tilretninger. Forslaget er drøftet med Kolding Spildevand A/S og Kolding Havn, hvor det er relevant. Endvidere er forslaget til høringssvar blevet præsenteret for Kolding Grønne Råd på et møde den 24. februar Nedenfor følger information om baggrund, proces og tidsplan for implementering af Vandplanerne samt et kort resumé af de vigtigste budskaber i høringssvaret. Da Natura 2000-planerne arealmæssigt kun udgør en meget lille del i Kolding Kommune, og bemærkningerne er begrænsede, er disse ikke yderligere uddybet her, men der indgår et enkelt afsnit i resuméet. De vedlagte tekniske bilag til høringssvaret til Vandplanerne er overordnet færdige, men da Forvaltningen f.eks. afventer resultatet af en række vandløbsundersøgelser ultimo marts 2011, vil der frem til den 6. april 2011 blive gennemført få tekniske tilretninger. Baggrund og tidsplan Statens Vandplaner er lige nu i offentlig høring. Kommunernes frist for indsigelser og kommentarer til planerne er den 6. april Planen udgør 1. planperiode. Forud for den offentlige høring har der tidligere været en såkaldt idéfase frem til december 2007 og en teknisk forhøring frem til marts Kolding Kommune har i begge tilfælde indsendt høringssvar. Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 Vandrammedirektivet, der har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet indsats for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk tilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er implementeret i dansk lovgivning med miljømålsloven. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Loven foreskriver, at Staten udarbejder Vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. I Vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er omfattet af vandplan-

20 Sidenr. 266 lægningen, og i indsatsprogrammet angives det, hvordan miljømålene nås. Planerne vil efterfølgende være grundlaget for kommunernes udarbejdelse af kommunale handleplaner. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter Vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Kommunalbestyrelsen vedtager handleplanen endeligt, senest 1 år efter Vandplanens offentliggørelse. Den af Staten fastsatte tidsfrist for gennemførelse af vandhandleplaner er sat til 2012, således at målene kan opnås i På sigt skal denne cyklus gentages hvert 6. år fremover. Kort resumé af det politiske høringssvar Kvalitet af data og beregningsmetoder Der er alvorlige problemer med kvaliteten af mange af de data og beregningsmetoder, der danner grundlag for en beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. For vandløb er data altovervejende 7-10 år gamle, for søerne er der f.eks. ikke taget højde for vandløbsomlægninger, der har ændret grundlæggende på næringsstoftilførslen til søerne, og for grundvand er den nyeste viden fra grundvandskortlægningen om grundvandsmagasinernes beliggenhed og udbredelse ikke medtaget i udpegningen af grundvandsforekomsterne. Det kan betyde, at der gennemføres indsatser, der ikke vil bidrage til målopfyldelse. Det er helt afgørende, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved fundamentet for de indsatser, der skal iværksættes. Det kan ikke forsvares, at eksempelvis borgere i det åbne land skal pålægges betydelige omkostninger til spildevandsrensning på baggrund af tvivlsomme eller meget gamle data, eller hvis data indikerer, at det i virkeligheden er andre problemer der gør, at miljømålet ikke er opfyldt. Inddragelse af nye data I erkendelse af den dårlige datakvalitet har Forvaltningen på flere områder genereret ny viden, der kan sikre en korrekt beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. Naturstyrelsen har desuden i samarbejde med Forvaltningen genereret ny viden på søområdet. Der er tillige indmeldt detailundersøgelser på grundvandsområdet i den tekniske forhøring, der kan få stor indflydelse på vandindvindingstilladelser. Al denne viden er ikke integreret i de foreliggende udkast til Vandplaner. Forvaltningen finder det problematisk, at Naturstyrelsen ikke har inddraget ny viden, efterhånden som den er blevet genereret. I høringssvaret anfører Kolding Kommune derfor, at det forventes, at Naturstyrelsen ud fra en faglig betragtning inddrager ny viden, herunder ny viden genereret af Kolding Kommune, i de endelige Vandplaner. Overvågningsniveau Forvaltningen er bekymret for det generelle overvågningsniveau, Staten har anlagt siden kommunalreformen. Forvaltningen kan i de foreliggende Vandplaner konstatere et betydeligt antal lokaliteter, hvor tilstanden beskrives som ukendt. Med det nuværende overvågningsniveau må det forventes, at antallet af lokaliteter med ukendt tilstand vil stige yderligere. Vandplanerne medfører store investeringer i miljøforbedringer, disse investeringer bør ske på et velfunderet grundlag. Overvågningsprogrammet bør endvidere være så detaljeret, at effekter af indsatsen kan følges.

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere