Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk"

Transkript

1 Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 248 Sagsnr. Side 1. Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Planstrategi Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger, Arbejdernes Andels-Boligforening afdeling Parkeringsordning for delebiler Tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen på forsøgsbasis i Forslag til egnsteateraftale mellem Kolding Kommune og Mungo Park Kolding Overvejelser omkring frivillighed Godkendelse af husholdningskassernes afregning med Kolding Kommune Salg af Esbjergvej Salg af Esbjergvej Redegørelse om regnskabsrealisering for jordpolitik pr. 28. februar Ekstern juridisk undersøgelse af borgers sagsbehandlingsforløb i beskæftigelsesrådgivningen, Jobcentret. - LUKKET SAG Salg af areal i Christiansfeld - LUKKET SAG Salg af Stepping Skole - LUKKET SAG Partshøring om afsked af tjenestemand - LUKKET SAG

3 Sidenr Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S til godkendelse Sagsid.: 10/11383 Resumé By- og udviklingsdirektøren oplyser, at i henhold til lov om Betalingsregler for spildevandsanlæg skal Kolding Kommune godkende Kolding Spildevand A/S betalingsvedtægt. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at den fremsendte Betalingsvedtægt for Kolding Spildevand A/S godkendes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Kolding Spildevand A/S oplyser, at betalingsvedtægten er udarbejdet i medfør af lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg, og fastlægger de nærmere regler for betaling for spildevandsforsyningen under Kolding Spildevand A/S. Vedtægten bygger på den tidligere betalingsvedtægt gældende for Kolding Spildevand A/S, som er godkendt af Byrådet den 7. april Der er i forhold til den tidligere vedtægt fortaget nogle mindre tekstmæssige justeringer og særbidrag for indhold af totalfosfor er ændret således, at der nu skal betales særbidrag ved et indhold på 20 milligram pr. liter udledt spildevand modsat tidligere ved 30 milligram pr. liter udledt spildevand. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at I henhold til loven skal spildevandsforsyningen have et regulativ, der fastsætter de nærmere regler for vandforsyningens administration, betaling m.v.

4 Sidenr. 250 I henhold til loven skal Kolding Kommune godkende regulativet. Kommunens godkendelse er en legalitetskontrol, der alene skal sikre, at regulativet er udarbejdet efter gældende spildevandsplan, lovgivning m.v. Bilag: /11 Åben Betalingsvedtægt 2011

5 Sidenr Finansbudget, opfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsid.: 11/1412 Resumé Opfølgningen viser en likviditetsudvikling i årets første 2 måneder, der samlet set passer med det forventede dog med modsatrettede afvigelser indenfor de enkelte likviditetsgrupper. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at opfølgningen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling Der er følgende bemærkninger til likviditetsudviklingen i årets første 2 måneder: Kassebeholdning/likviditet I forhold til det forudsatte ser likviditeten således ud: 365-dages gennemsnittet er ultimo februar på 343,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 345,0 mio. kr. 365-dages gennemsnittet ultimo 2011 forventes nu at udgøre 297,6 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 308,0 mio. kr. Månedsgennemsnittet for februar 2011 var på 340,8 mio. kr. mod forventet 340,4 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning ultimo februar 2011 var på 158,7 mio. kr. mod forventet 155,8 mio. kr. Afvigelser på likviditetskoder Årets første opfølgning er i høj grad præget af afsluttende posteringer vedrørende regnskabsåret 2010, hvor store posteringer påvirker de enkelte likviditetsgrupper. Overordnet set viser opfølgningen følgende afvigelser, der bør rettes særlig opmærksomhed i mod: Under 1/12 afregninger er indgået 46,7 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes en forkert periodisering vedrørende moms. Forholdet vil blive rettet inden næste måneds redegørelse.

6 Sidenr. 252 Overførsler til personer inkl. refusioner viser et betydeligt mindre forbrug end forudsat. En del af forklaringen herpå er, at der i forbindelse med bevillingskontrollen korrigeres i forhold til de faktiske forventninger på området herunder specielt forventede mindreudgifter vedrørende førtidspension. Låneoptagelse og afdrag viser store afvigelser som følge af låneomlægning. Netto udviser områderne en mindreindtægt, hvilket kan forklares med at låneoptagelse har fundet sted den 1. marts 2011 og ikke som budgetteret den 28. februar Udgift til lønninger passer fuldstændigt med det forudsatte idet der dog er afvigelser de enkelte politikområder imellem. For anlæg ses ligesom sidste år en tendens til langsom udnyttelse af de meddelte bevillinger. Tillægsbevillingeer Tillægsbevillinger til og med Byrådets møde den 14. marts 2011 er indregnet. I 2011 er alene bevilget 3 kassefinansierede tillægsbevillinger (Gældssanering på musikskolen, model for etablering af plejecenter i Vonsild samt mindreindtægt ved salg af Kolding Teater). Herudover er tillægsbevilget overførsler af uforbrugte bevillinger fra Inkl. et skøn for forventede overførsler til 2012 forventes nu et budgetteret kasseforbrug i 2011 på 47,1 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret kasseforøgelse på 11,8 mio. kr. Forværringen skal ses i sammenhæng med en forventning om markant færre overførsler fra 2011 til 2012 end fra 2010 til Risikofaktorer Der henvises til punkt vedrørende Budgetrealisering 2011, opfølgning ultimo februar 2011 behandlet på s møde den 7. februar 2011 samt punkt vedrørende salg af jord og fast ejendom optaget på dagsorden for økonomiudvalgets møde den 21. marts Bilag: /11 Åben 4. Meddelte tillægsbevilliner 2011

7 Sidenr Anlægsregnskaber 2010 under Uddannelsesudvalgets område - afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. Sagsid.: 11/1106 Resumé I henhold til bilag til Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremsendes anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder for 2010 over 2 mio. kr. under Uddannelsesudvalgets område. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget, og Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2010 godkendes. Beslutning Uddannelsesudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Christian Haugk Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

8 Sidenr. 254 Sagsfremstilling Afsluttede anlægsarbejder for 2010 på over 2 mio. kr.: Projekt Beskrivelse U/I Bevillingsbeløb Forbrug Afvigelse nr. - hele kr Udbygning af Alminde- U * Viuf Fællesskole 8098 Planlagt bygningsvedligeholdelse U # Renovering af klimaskærm, U Idrætsvej 1, Vamdrup 8101 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse U Etablering af specialtilbud U * til elever med so- cioemotionelle vanskeligheder Note/anm. angiver merforbrug/mindreindtægt *Merudgift skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløb. #Afvigelsen skyldes, at oprindelig anlægsbevilling er givet for 4 år. Projektet er lukket ned efter 1 år, og der er oprettet et nyt anlægsprojekt i Af Kolding Kommunes kasse- og regnskabsregulativ vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår, at det bevillingsansvarlige udvalg årligt skal aflægge anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. med henblik på behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: /11 Åben Afsluttede anlægsregnskaber 2010 over 2 mio. kr. - Uddannelsesudvalget

9 Sidenr Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion Sagsid.: 10/25690 Resumé Der skal tages stilling til den kommende borgerrådgiverfunktions organisatoriske placering og arbejdsopgaver. Sagen behandles i og Byrådet. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion med reference direkte til kommunaldirektøren og med en fysisk placering i Centralforvaltningen jf. alternativ 1. at borgerrådgiverfunktionens opgaver bliver at rådgive og vejlede borgerne mm., jf. bilag. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet det tilføjes, - at borgerrådgiverfunktionen afrapporterer halvårligt til og i øvrigt efter behov, - at det politiske niveau er repræsenteret i ansættelsesudvalget. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sagsfremstilling I Kolding Kommunes budget 2011 er indskrevet følgende budgetnote: Borgerservice: At der oprettes en central organisation med en borgerombudsmand, hvor borgerne kan henvende sig. Det skal besluttes dels hvor i organisationen borgerrådgiverfunktionen skal indplaceres, dels hvilke opgaver borgerrådgiverfunktionen skal have. Med hensyn til placering i organisationen kan der opstilles følgende to alternativer: 1. Borgerrådgiverfunktionen placeres i en af forvaltningerne - for eksempel Centralforvaltningen - med sædvanlig reference til den pågældende direktør og således at borgerrådgiverfunktionen hører under og evt. afgiver årsberetning hertil.

10 Sidenr Borgerrådgiverfunktionen oprettes direkte under Byrådet og uden for kommunens enhedsforvaltning, det vil sige, at borgerrådgiverfunktionen ikke er undergivet noget udvalg, borgmesteren eller kommunaldirektøren, men refererer direkte til Byrådet. Det vurderes, at det er mere ressourcekrævende med en borgerrådgiverfunktion oprettet direkte under Byrådet. Ved en placering af borgerrådgiverfunktionen i Centralforvaltningen med reference til kommunaldirektøren, vil der kunne trækkes på sekretariatsbetjening m.m. i forvaltningen. Det vurderes, at der kan etableres en borgerrådgiverfunktion, der fungerer uden indflydelse af forvaltningerne og som af borgerne opfattes som uafhængig af forvaltningerne, uanset at funktionen placeres i forvaltningen. Borgerrådgiverfunktionen kan typisk have følgende to hovedarbejdsområder: 1. At yde hjælp og vejledning til borgere som er utilfredse med den behandling, de har fået et sted i det kommunale system, og som ønsker at klage internt i kommunen eller til en ekstern klagemyndighed. Disse opgaver retter sig mod borgere, erhvervsliv mm., som kan henvende sig hos borgerrådgiverfunktionen for råd og vejledning omkring kommunens udøvelse af service. Borgerrådgiverfunktionen behandler klager over eksempelvis kommunens sagsbehandling, personalets optræden, den praktiske udførelse af service, sagsbehandlingstid mm. Ligeledes yder borgerrådgiverfunktionen hjælp til dialog mellem borger og kommunen, mægling mellem borger og sagsbehandler, at finde vej i den kommunale organisation mv. Borgerrådgiverfunktionen kan ikke behandle klager over det faglige indhold i afgørelser, politiske beslutninger, ansættelsesforhold mm. 2. For det andet at bidrage generelt til, at sagsbehandlingsprocedurerne forbedres i forvaltningerne ved fx. afholdelse af kursusvirksomhed, generel rådgivning af forvaltningerne og iværksættelse af undersøgelser på eget initiativ. Disse opgaver er rettet indad mod forvaltningerne. Det vurderes ikke i første omgang nødvendigt, at borgerrådgiverfunktionen også pålægges de opgaver, der er nævnt under punkt 2., da det vil være ressourcekrævende, og der i forvejen er etableret procedurer i forvaltningerne, der sikrer en intern kontrol. Der er som bilag vedhæftet dels et notat om borgerrådgiverfunktionen generelt, dels et notat med et mere detaljeret oplæg til en mulig borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune placeret i Centralforvaltningen og med opgaver relateret hovedsagligt til vejleding og rådgivning af borgere. Centralforvaltningens bemærkninger En borgerrådgiverfunktion, der placeres i Centralforvaltningen, skønnes at medføre en nettomerudgift på årligt ca kr., der via budgetomplacering finansieres indenfor Centralforvaltningens nuværende budget. Bilag: /10 Åben Borgerrådgiver /11 Åben Borgerrådgiverfunktion i Kolding Kommune

11 Sidenr Kommerciel udlejning af overskudskapacitet og ændring af takster på institutionen Godset Sagsid.: 11/4126 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at lokaler på Godsets østfløj, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter, at ændre formulering på allerede eksisterende tekst for øvrige arrangementer i den store sal, at der indføres tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj, samt at der indføres takster for tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering og brandalarm. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at formuleringen ændres til Øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj og taksten fastholdes på 500 kr., at der for så vidt angår overskudskapacitet indføres kommerciel udlejning på markedsvilkår, pt kr. inkl. hustekniker og rengøring, at der indføres takster for tilkøbsmuligheder, at der indføres takster for brug af tilkaldevagt/vægter og ved fejlaktivering af brandalarm med følgende takster: lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet, at samtlige takster pristalsreguleres. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse, idet de i forslaget anførte takster på 500 kr. ændres til 509 kr. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

12 Sidenr. 258 Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren foreslår, at Kolding Kommune omformulerer den allerede eksisterende tekst øvrige arrangementer i den store sal til øvrige kulturelle arrangementer i Godsets østfløj. Taksten på 500 kr. pr. arrangement er forbeholdt ikke-musikalske arrangementer, arrangeret af foreninger hjemhørende i Kolding Kommune. En ny formulering foreslås for at sikre foreningsbaserede kulturelle aktiviteter i såvel caféarealet som i spillestedet. Taksten ønskes fastholdt på 500 kr. By- og udviklingsdirektøren foreslår ligeledes, at lokaler på Godsets østfløj kan, for så vidt angår overskudskapacitet, udlejes til arrangementer af forretningsmæssig eller kommerciel karakter. Lejen skal fastsættes til markedspris. Der indgås skriftlig kontrakt på markedsmæssige vilkår, som regulerer lejeforholdet. Godsets retningslinjer for lokalelån tilrettes således, at de angiver muligheden for kommerciel udlejning, såfremt arrangementet er foreneligt med institutionens drift. Endvidere vil det fremgå, at der ikke kan udlejes til private selskabelige arrangementer. At være forenelig med institutionens drift betyder, at institutionen kan vurdere, om et arrangement er etisk eller driftsmæssigt foreneligt med såvel institutionen som sådan og de primære brugeres behov i forbindelse med lokaleudlån. De altafgørende vilkår for hvornår kommerciel udlejning er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten er, at der skal være tale om en overskudskapacitet, og at lejen ikke må være konkurrenceforvridende. I 2009 blev der åbnet op for kommerciel udlejning på henholdsvis KUC, Kolding Bibliotek, Nicolai for børn og Nicolai Scene. By- og udviklingsdirektøren foreslår endvidere, at Kolding Kommune indfører takster for tilkøbsmuligheder i Godsets østfløj. Gennem flere års erfaring ved drift af Godset har der vist sig et stigende behov for at kunne levere eksterne professionelle kompetencer til afvikling af arrangementer. Disse foreslås indført i takstbladet som tilkøbsmulighed. Yderligere oplever Godsets personale en del fejlbetjeninger af adgangskontrolsystemet, selvom der til brugere udleveres retvisende brugsvejledninger mv. Det foreslås, at der indføres takst for brug af tilkaldevagt/vægter samt ved fejlaktivering af brandalarm: Takst for lydmand og lysmand: den til enhver tid gældende tarif jf. Dansk Musikerforbund Takst for fejlbetjening som resulterer i tilkaldevagt/vægter: 500 kr. Takst for fejlaktivering af brandalarm: den til enhver tid gældende takst for alarmering af brandvæsenet. Bilag: /11 Åben Takstblad 2011 for Kulturudvalget

13 Sidenr Planstrategi 2011 Sagsid.: 11/400 Resumé Ifølge planloven skal Byrådet i løbet af de første to år af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysning om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision. Desuden skal der være en vurdering af og en strategi for udviklingen i kommunen, og endelig skal det fastlægges, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Man kan vælge at revidere kommuneplanen fuldstændigt eller at vedtage den samme kommuneplan igen uden ændringer. Der er således frie rammer for, hvad indholdet af kommuneplan skal være, og der skal kun gennemføres den planlægning, som kommunen har brug for. Kommuneplanrevisionen skal dog følge planstrategiens revisionsbeslutning. Den 14. december 2009 vedtog Byrådet Kommuneplan Kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdet med hovedstruktur og retningslinjer samt en lokal del for Kolding Kommune med områdeplaner og rammer for lokalplanlægningen. Der er tale om den første samlede kommuneplan efter kommunesammenlægningerne, og planen er udarbejdet som en total revision af de gamle kommuneplaner. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et aktuelt behov for en fuld kommuneplanrevision, men kun en delvis revision omfattende udvalgte emner. Trekantområdets Bestyrelse har i 2010 tilkendegivet, at samarbejdet om den fælles kommuneplanlægning ønskes videreført. Der lægges op til en todelt strategimodel, hvor kommunerne i Trekantområdet laver en fælles planstrategi, som suppleres lokalt af en strategi for udviklingen i den enkelte kommune. Der udformes ét samlet strategidokument for den enkelte kommune bestående af både en fælles og en lokal del. Kommuneplan danner en god basis for udviklingen i Kolding Kommune og det øvrige trekantområde, og kommuneplanrevisionen bør derfor primært have til formål at kvalificere den eksisterende planlægning.

14 Sidenr. 260 Det foreslås, at der i det fælles Trekantsamarbejde arbejdes med følgende overordnede temaer for strategien (jf. bilag 1): Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, boliger, erhverv, trafik og klima. Bæredygtig udvikling i det åbne land - landbrug. Herudover foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes Byrådsseminar omkring den lokale strategi med følgende lokale temaer for Kolding Kommune konkret: Boliger og byliv Erhvervsudvikling Sundhed og trivsel Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at arbejdet med den fælles planstrategi for Trekantområdet igangsættes med udgangspunkt i ovenstående fælles temaer, at arbejdet med den lokale planstrategi for Kolding Kommune igangsættes med udgangspunkt i ovenstående lokale temaer og med afholdelse af Byrådsseminar primo maj 2011, at der lægges op til en delvis kommuneplanrevision med henblik på en kvalificering af den eksisterende kommuneplan herunder revision af rammebestemmelserne. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at overskriften under punkt 3 side 619 suppleres med det brede bæredygtighedsbegreb, så afsnittet også kommer til at indeholde miljømæssig og social bæredygtighed. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

15 Sidenr. 261 Sagsfremstilling Hvert 4. år skal Byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens 23 a-e. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige, at det besluttes hvilke ændringer i kommuneplanen, byrådet har til hensigt at foretage som en revision af planen. Revisionen kan ske som en samlet ændring af hele kommuneplanen eller som en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder, der er relevante på det pågældende tidspunkt resten genvedtages. I tilfælde, hvor kommunen vælger at genvedtage dele af kommuneplanen for en ny 4-års periode, skal det udtrykkeligt fremgå af planstrategien, hvilke dele af kommuneplanen, der forventes vedtaget uden ændringer. I arbejdet med Kommuneplan var der fokus på at få tilvejebragt en samlet planlægning for den nye sammenlagte kommune. Der var særligt fokus på at fastlægge den fremtidige bystruktur, udlægge nye arealer til byudviklingen samt sikre retningslinjer for det åbne land og rammer for lokalplanlægningen. Det foreslås, at kommuneplanrevisionen skal bygge på det arbejde, der blev gennemført med den sidste kommuneplan. Der vil således kun skulle gennemføres en delvis revision, som kvalificerer den eksisterende kommuneplan med fokus på den fysiske planlægning. Det betyder, at planstrategien kun bør behandle udvalgte emner, som revideres i kommuneplanen. Den øvrige del af den eksisterende kommuneplan vil fortsat være gældende. I den kommende kommuneplanrevision vurderes der ikke at være samme behov for at sætte fokus på byudvikling, idet der fortsat er en stor rummelighed i de udlagte områder. I det kommende planstrategi- og kommuneplanarbejde bør der derfor fokuseres på at øge kvaliteten og tætheden af de eksisterende byområder. Planlægningen bør således fokusere mere på bæredygtige og levende byer, og mindre på yderligere udvidelse af byerne. Todelingen af planstrategien tilgodeser ønsket om stadig at profilere det fælles plansamarbejde i Trekantområdet, der er vigtigt i forhold til Trekantområdets status i regionale og nationale sammenhænge. Planstrategien bør have et klart fokus på sin hovedopgave - at afstikke retning og mål for den fysiske planlægning, og sammenhængen til kommuneplanen. Herved bliver processen mere overskuelig og kræfterne kan bruges på at afklare væsentlige spørgsmål forud for kommune-planrevisionen. Der lægges op til, at det kommende kommuneplanarbejde for såvel Trekantområdet som den enkelte kommune i Trekantområdet tager udgangspunkt i bæredygtighed, som skal afspejle sig i planstrategiens temaer. Fælles emner for Trekantområdets planstrategi Bæredygtig byudvikling - herunder byfortætning, bolig, erhverv, trafik og klima. Vi vil: Skabe levende byer Planlægge byerne så energiforbruget falder Sikre bæredygtig bosætning Styrke bæredygtige og visionære erhverv Tilpasse os klimaændringerne i byudviklingen Samarbejde om strategisk energiplanlægning

16 Sidenr. 262 Fremme borgernes sundhed Bæredygtig udvikling i det åbne land landbrug: Vi vil: Sikre arealer til et bæredygtigt landbrug Sikre en fælles forståelse af definitionen af værdifulde landbrugsområder Sikre mulighed for placering af store anlæg til landbruget Med Kommuneplan skete der en integration af de tidligere regionplaners retningslinjer for det åbne land og de tilhørende arealudpegninger af f.eks. værdifuld natur og landskaber. I det kommende strategi- og kommuneplanarbejde er der behov for at sikre bæredygtige rammer for det åbne land og særligt for landbruget, der står overfor store strukturændringer. Emnerne er beskrevet nærmere i vedlagte notat (Bilag 1). Bemærk at overskrifterne blot er arbejdstitler, der ikke nødvendigvis videreføres som overskrifter i planstrategien. Lokale emner for Koldings planstrategi Kolding Kommune har mulighed for at tilføje lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for vores Kommune. Med baggrund i de overordnede trekanttemaer vurderes det hensigtsmæssigt at uddybe og kvalificere temaet omkring bæredygtig byudvikling med følgende emner: 1. Boliger og byliv: Hovedparten af kommunes borgere bor, arbejder og lever i byerne. Et vigtigt element i udviklingen af byerne er opfattelsen af byens kvaliteter, da det har stor indflydelse på, hvor vi vælger at bo og færdes. Bykvalitet dækker over attraktive byområder med spændende byrum, god arkitektur, rekreative muligheder og en alsidig blanding af byfunktioner. Byplanlægning skal således medvirke til at skabe den gode by og sikre de daglige rammer for det gode liv. Der skal som led i bæredygtig byudvikling fastlægges en strategi for, hvordan vi gennem byfortætning og byomdannelse kan kvalificere vores eksisterende byog boligområder. 2. Erhvervsudvikling: Der skal fastlægges en strategi for, hvorledes Kolding Kommune fortsat kan sikre en bæredygtig erhvervsudvikling med erhvervsarealer, som har grønne og rekreative kvaliteter. Samtidig er det relevant at vurdere i hvilket omfang gamle nedslidte erhvervsområder gennem byomdannelse kan revitaliseres og gøres tidssvarende med blandede byfunktioner. I forbindelse med den fremtidige erhvervsudvikling skal der tages stilling til, om Kolding udover at satse på videnerhverv og ikke miljøbelastende produktion også skal udlægge nye arealer til tungere og transporttunge erhverv med større miljøpåvirkning både i Kolding og i Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov. Endvidere skal der tages stilling til, hvorledes den videre udbygning af Nordic Synergy Park skal fastlægges. Bæredygtig erhvervsudvikling omfatter også en fortsat udvikling af detailhandel, herunder en vurdering af, om placeringen af nye store udvalgsvarebutikker og en vurdering af, om der er plads til store møbelbutikker i bymidten.

17 Sidenr Sundhed og trivsel: Kolding Kommune har med sundhedspolitik fastsat en vision om at skabe Sundhed og trivsel for alle i Kolding. Byplanlægning og fysiske rammer har i høj grad indflydelse på borgernes sundhed, livsvilkår, idrætsudfoldelse og bevægelse. Planstrategien skal støtte op om den indsats, der - med afsæt i byen og de bynære grønne områder - medvirker til at fremme borgernes sundhed. Dialog - byrådsseminar Der åbnes mulighed for uddybende dialog med Byrådet omkring de foreslåede temaer i Planstrategien. I Trekantsammenhæng vil der i forbindelse med den årlige generalforsamling den 28. april 2011 blive afsat tid til oplæg og debat omkring de fælles kommunale temaer. Lokalt i Kolding foreslås det, at der primo maj 2011 afholdes et Byrådsseminar med den lokale del af Planstrategien som tema. Proces og tidsplan Arbejdet med planstrategien vil tage udgangspunkt i en procesbaseret på 5 faser: Fase 1: Igangsætning / dialog og afklaring / marts-maj 2011 Fase 2: Udarbejdelse / disponering og input / juni-august 2011 Fase 3: Vedtagelse / september-oktober 2011 Fase 4: Offentliggørelse / oktober-december 2011 Fase 5: Bearbejdning og færdiggørelse / januar-februar 2012 Planstrategien er i modsætning til kommuneplanen et politisk dokument, der bygger på byrådets ønsker til, hvordan kommunen skal udvikle sig. I modsætning til kommuneplanen, bliver planstrategien ikke offentliggjort som et forslag men som et "færdigt" dokument. Der vil dog være mulighed for efter offentliggørelsen at justere strategien før den vedtages endeligt. Bilag: /11 Åben Tilrettet notat vedr. indhold i fælles strategi

18 Sidenr Høringssvar til Statens Vand og Natura planer Sagsid.: 11/3209 Resumé By- og Udviklingsforvaltningen fremsender forslag til Kolding Kommunes politiske og tekniske høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer. Udkast til politisk og teknisk høringssvar er vedlagt som bilag 1 for Vandplanerne (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 for Natura 2000-planerne. Der ønskes desuden godkendelse af, at den tekniske del fortsat suppleres med tekniske tilretninger, indtil høringsfristen udløber. Indstillingen er udformet, så læseren opnår fyldestgørende kendskab til indhold og budskab i det politiske og tekniske høringssvar uden at læse bilagene. Sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at vedlagte bilag 1 (med tilhørende underbilag A-G) og bilag 2 fremsendes til Staten som høringssvar på henholdsvis Vandplanerne for Lillebælt/Jylland og Vadehavet, samt Natura 2000-planer for Lillebælt og Svanemosen. at den tekniske del af høringssvaret løbende tilrettes frem til høringsfristens udløb samt, at de tekniske tilretninger fremsendes som en del af høringssvaret. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at indledninger til det politiske høringssvar skal skærpes. Fraværende Iver Pedersen, Søren Rasmussen Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende Per Bødker Andersen, Christian Haugk

19 Sidenr. 265 Sagsfremstilling Kolding Kommune har mulighed for at udarbejde et høringssvar til Statens udkast til Vandplaner og Natura 2000-planer, der er i høring frem til den 6. april For Kolding Kommune drejer det sig om 2 Vandplaner (1.10 Vadehavet og 1.11 Lillebælt/Jylland) og 2 Natura 2000-planer (112 Lillebælt og 226 Svanemosen). Vandplanerne og Natura 2000-planerne er bindende for kommunens fremtidige handlemuligheder på centrale områder som spildevand, grundvand, vandløb, søer, Kolding Fjord, Hejls Nor, Lillebælt og Svanemosen. Planerne erstatter de tidligere amters Regionplaner. Forslaget til høringssvar består af en politisk del og en teknisk del, der gennemgår faktuelle fejl, mangler og tekniske tilretninger. Forslaget er drøftet med Kolding Spildevand A/S og Kolding Havn, hvor det er relevant. Endvidere er forslaget til høringssvar blevet præsenteret for Kolding Grønne Råd på et møde den 24. februar Nedenfor følger information om baggrund, proces og tidsplan for implementering af Vandplanerne samt et kort resumé af de vigtigste budskaber i høringssvaret. Da Natura 2000-planerne arealmæssigt kun udgør en meget lille del i Kolding Kommune, og bemærkningerne er begrænsede, er disse ikke yderligere uddybet her, men der indgår et enkelt afsnit i resuméet. De vedlagte tekniske bilag til høringssvaret til Vandplanerne er overordnet færdige, men da Forvaltningen f.eks. afventer resultatet af en række vandløbsundersøgelser ultimo marts 2011, vil der frem til den 6. april 2011 blive gennemført få tekniske tilretninger. Baggrund og tidsplan Statens Vandplaner er lige nu i offentlig høring. Kommunernes frist for indsigelser og kommentarer til planerne er den 6. april Planen udgør 1. planperiode. Forud for den offentlige høring har der tidligere været en såkaldt idéfase frem til december 2007 og en teknisk forhøring frem til marts Kolding Kommune har i begge tilfælde indsendt høringssvar. Danmark og de øvrige EU-medlemslande vedtog i 2000 Vandrammedirektivet, der har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i år Derfor skal Danmark og de andre EU-lande gennemføre en målrettet indsats for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Målet om god tilstand betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kemisk tilstand. Vandrammedirektivets bestemmelser er implementeret i dansk lovgivning med miljømålsloven. Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet om god tilstand i både overfladevand og grundvand. Loven foreskriver, at Staten udarbejder Vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. I Vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er omfattet af vandplan-

20 Sidenr. 266 lægningen, og i indsatsprogrammet angives det, hvordan miljømålene nås. Planerne vil efterfølgende være grundlaget for kommunernes udarbejdelse af kommunale handleplaner. De enkelte kommuners forslag til den kommunale handleplan skal offentliggøres senest et halvt år efter Vandplanens offentliggørelse. Der skal samtidig fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Kommunalbestyrelsen vedtager handleplanen endeligt, senest 1 år efter Vandplanens offentliggørelse. Den af Staten fastsatte tidsfrist for gennemførelse af vandhandleplaner er sat til 2012, således at målene kan opnås i På sigt skal denne cyklus gentages hvert 6. år fremover. Kort resumé af det politiske høringssvar Kvalitet af data og beregningsmetoder Der er alvorlige problemer med kvaliteten af mange af de data og beregningsmetoder, der danner grundlag for en beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. For vandløb er data altovervejende 7-10 år gamle, for søerne er der f.eks. ikke taget højde for vandløbsomlægninger, der har ændret grundlæggende på næringsstoftilførslen til søerne, og for grundvand er den nyeste viden fra grundvandskortlægningen om grundvandsmagasinernes beliggenhed og udbredelse ikke medtaget i udpegningen af grundvandsforekomsterne. Det kan betyde, at der gennemføres indsatser, der ikke vil bidrage til målopfyldelse. Det er helt afgørende, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved fundamentet for de indsatser, der skal iværksættes. Det kan ikke forsvares, at eksempelvis borgere i det åbne land skal pålægges betydelige omkostninger til spildevandsrensning på baggrund af tvivlsomme eller meget gamle data, eller hvis data indikerer, at det i virkeligheden er andre problemer der gør, at miljømålet ikke er opfyldt. Inddragelse af nye data I erkendelse af den dårlige datakvalitet har Forvaltningen på flere områder genereret ny viden, der kan sikre en korrekt beskrivelse af den nuværende tilstand i vandforekomsterne. Naturstyrelsen har desuden i samarbejde med Forvaltningen genereret ny viden på søområdet. Der er tillige indmeldt detailundersøgelser på grundvandsområdet i den tekniske forhøring, der kan få stor indflydelse på vandindvindingstilladelser. Al denne viden er ikke integreret i de foreliggende udkast til Vandplaner. Forvaltningen finder det problematisk, at Naturstyrelsen ikke har inddraget ny viden, efterhånden som den er blevet genereret. I høringssvaret anfører Kolding Kommune derfor, at det forventes, at Naturstyrelsen ud fra en faglig betragtning inddrager ny viden, herunder ny viden genereret af Kolding Kommune, i de endelige Vandplaner. Overvågningsniveau Forvaltningen er bekymret for det generelle overvågningsniveau, Staten har anlagt siden kommunalreformen. Forvaltningen kan i de foreliggende Vandplaner konstatere et betydeligt antal lokaliteter, hvor tilstanden beskrives som ukendt. Med det nuværende overvågningsniveau må det forventes, at antallet af lokaliteter med ukendt tilstand vil stige yderligere. Vandplanerne medfører store investeringer i miljøforbedringer, disse investeringer bør ske på et velfunderet grundlag. Overvågningsprogrammet bør endvidere være så detaljeret, at effekter af indsatsen kan følges.

Byrådet. Referat. Mødedato: 28. marts 2011. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:10

Byrådet. Referat. Mødedato: 28. marts 2011. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:10 Sidenr. 222 Referat Mødedato: 28. marts 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:10 Mødelokale: : Bemærkninger: Byrådssalen Tanya Buchreitz Jensen Dagsordenen godkendt. Gerrit Toet deltog i stedet for

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Sidenr. 614 Protokol Mødedato: 2. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Iver Pedersen, Søren Rasmussen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere