AKT MED INDHOLD SLETTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKT MED INDHOLD SLETTES"

Transkript

1 AKT MED INDHOLD SLETTES III _AM 591 A A J

2 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 42 A, (i København kvarter) g e bly eller (i de sonderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 5 S;euyldb ik kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers Lindevæn bopæl: nr, p t 42, 2 th. Kreditors ' 275o Ballerup Gade og hus nr.: Spurvevej 17, Jyllinge, 4000 Roskilde Anmelder: K. Larsen Nordtoften 16 Jyllinge 4000 Roskilde ENC.ELIGT 6KØOE mmiermmummema*mma~maarmmmampram Undertegnede Erik Lyngsis, Hadeperken 216, et,th, 275o Ballerup, sælger og endeligt skøder herved til hr, Bjarne Nilseon, Lindevenget 42, 26the, 275o Ballerup, den mig ifølge skøde tinglyst den 4. september 1972 tilhørende ejendom matr,nr, 42-y, Jyllinge by ag sogn, beliggende Bpurvevej 17, Jyllinge, 400 Roskilde, af areal ifølge Ungbøg ag matrikelkort 1,572 m2, på følgende ~mere vilkårs 1, Ejendommen salgets, således som den nu er og forefindes, ag som beset af køber med det på grunden verende sommerhus, dettes grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, herunder el-vermeanleg, komfur, køleekub gasvandvarmer, TV-antenne, alle slags ledninger og installationer, hegn trmer og plantninger samt alt ejendommens øvrige rette tilliggende ag tilhørende, 2. Ejendommen overtage* af køber den 11, juni 1975, fre hvilken dag døn henligger for hane regning og risiko 1 enhver henseende, med rut til i tilfalde af brand at oppebere øygningena aseurancesum ifølge police nr. 134 F med østifternes Brandforsikring, hvilken forsikring er tegnet som fuld- og nyvardiforeikring, dog til anordningemeestg anvendelee og uden præjudice for lger eller iwnthaverne. med overtagelsesdagen som skaringedag udferdiges sædvanlig refusionssaldo, som berigtiges kontant, Bestillingsformular c Jensen & Kjeldskov A S, København S S 18_AM_591 A A

3 Købesummen fasteettee til kr. 155.o poi oo - skriver ath~edefamtifamtusinde kroner oa øre, hvilken kebeeum berigtiges på følgende måde! A. Køber overteger eller indfrier følgende i ejendommen ind,- 'Ulande prieritarteefelds 1. Pantebrev til fru TaubeKtåh1 og hr. Karl Krrhl, Bobakken 6, ststb," 272x, ~affile. opr. stort kr. 2b.00mo. Ved utinglyste afdrag pr. littp i nedbragt til kr, ,64, Efter *Agere erlæggelse af ejerektfteefdrag overtages reetgelden med...* ********* ** * ** * kr *Y3 2. Pantebrev til INIIMMO, opr, stort kr re,00. Ved u tinglyste afdrag pr. 11/ nedbragt til kr ,64, rfter Galgers erleggelse af ejerekiftelmfdrag overtage* restgalden ned 24.3o Pante~ til ~md. opr. stort kr ,00. Ved u- tinglyste afdrag er. 11/ nedbragt '11 kr ,64, Efter Galgers erlæggelse af ejenkifteafdrag overtages restgælden med ,38 4, ~tebrev til emme, *3t. stort kr. 25 *~,00. Ved u+ tinglyste afdrag pr. 11/ nadt~1 kr ,64 Efter aulaers erlaggelse af ejerskifteardm overtagne restaelden nød 2o.3e5,30 No mynte pantebreve forrentes alle med $ ;I* p.a. og løber indtil , B. Ved slutseddels underskrift er betalt kontant til Jyllinge Ejendanehandel 3,4oStoo G. Ved ~veranda ekødee underskrift deponere* i gorstedernes tank, Ballerup afdeling ************** ***** ~ ,43 til frigivet» far Galger, når ~veninde skøde er tinglyst uden præjudicerende retean~tninger. D. Ren tkøbeeklemen "rp- flem afgøre* ved, at køber til sælger eller ordre udstedet et panteav i dan solgte ejendom, ~revet forrent«fra overtagelsesdag og forrentes og amortiseres gennem arleggalse uf en faet årlig ydelse på 12,3 % af hovedstolen, hvoraf 9 p**, af den til enhver tid ~ende ~gnid farlods er rente, modem resten ar afdrag Denne faste årlige ydet«erlægges med halvdelen hver ordiner lli juni OQ 11. ~ørt første gang 11. december Pantebrevet udferdiges på duatitamtnisteriete pantebreveforaular A, og indestår tøvrigt uopsigeligt I ejendammen fra ejer til ejer, indtil det ar fuldt indfriet. Ved hvert ejerskifte ~ages dog et ekstraardinert enfe på åer % uf reataelden, senest 3 måneder fra øvertagelagadftg, Overgeng til ~elle, livearvinger eller medejer ~eg. te* ikke som ejerekifte. Fra debitors side kan pantetrevet indfries helt eller delvist i en termin uden vareel. txtvweert kr. 155*000ltee

4 treneporti kr. 155.~,00 ~kreditere eventuelle maget' pantebrevet, ekal dette føret tilbyd» debitor til wmameikme4 som bevisitgt ken fffinet*til anden stde.n Rantpbrwpt foreynes mad.iterthgaklaueul. MIN". telt kr. 1,5.poo,po Iffliffielam~e~ fflumttp kebasurs omretter ligeledee htwaredekabar, havemøbler, men, il otark. klipper 11464# *CIM aftalt beset. ejendommen everdragee mød de ~mø rettigheder, byrder eg forpligtelemr, hver.- Ø den hidtil h varet ejet, hvorved bemerkes, at der p& ejendommen ar lyet fmlgende eervitutters t Sonaterhuedekleretion e 3ekleratten Ø. grundejerforenings vandforsyning, veje, tebygeelee øg benyttelse. adgengeforheld pg byggelinier. 2.0',3,19044 Skede mervitutetiftende eng, medlemskab af grundejerforening egv4malvemd% eg om ~defileret %v. henvieee /øvrigt til ejendommene blad * tingbogen. ca l~rends og ~aende grad vedrørende vend, vej, kløe*, reneningeaning og 344~War af enhver drt ~tag«ef køber udenfor købesummen. Salper evtlyser, et der for tiden ikke påhviler ejendommen forpligtelser ef eådankarakw ter ~køber er gjort økendt med, et der er' planer om kleekertny ef det am. rid:, hvori ejendommen er beliggende. Udgiften hertil var i L972 anslået til a, kr. 12,00me, hvilket beløb dog er uden emuur overfor mager. Snager erklerer at der lidt1/1:4a ejendommen findes ekav eller fredrixovepltgtigt areal, smut et de på grunden verende bygninger, diarre* indretning ag 1~11~ tianwir hørm bekendt er ladlige. Køber er dog gjort opmerkeem på, et det på *jan» dommen verende toilet er opført i etrid med de for Oundee Kommune ~tønde reoler. boliger indestår far, et der hø% ~KWt ikima findes swap *lier ~dop t ejendomme% athe er forsikret mod sådanne Ntignit i Loks ~a Forsikring police tw. M 1134'3. ~Ligede ratat ~Iras ardnina a forbundne aml~t illi S S 18_AM 591 A A

5 ntivar h~lia4 111~ Ogr ~~ ~ 0, ~ørt Sø» aw4v for hat~art* 0~, ~ttiø sager slrimaw akdar 44,11~ 13611ertigii < fil 6~4 Erik Lyngsie tal*, cbm 31. maj, 15',5* flom k tamm Nilsson Ttl vittffirlinw$ s. uftdar~trtm»~dp $trinweitt~.imt ~Ørene 44~~ ~~ Nav«Fritz Nilsson 8~111.4 specialarbejder tintni* *Vn4 Henning Rasmussen installatør Bydammen 15 Btpatt Tingvænge 6 Ballerup Til vitterlighed øm underskriftens egthed, dateringens rigtighed sent under.. *riverens myndighed far eavidt antjar wagerl i kwni Gitte Jensen 14~11 Annie Nilsson dtrning: husmor mstillinct husmoder Eopuli Hedeparken 215, II Bopal: Hedeparken Ballerup. 275o Ballerup forannævnte ejendom matr. n.'- V :ir r. s v æ rd i 1 1," 1:,,I// er under løbe nr. 3 pr. 1/,,1973 Gi>0 kr. l-,yer!.:n udr,.or er. landejendom eller on-ktter nogen de; af ; :,; :;;....sr 1 id( :-.; i matriklen noteret om del af en samlet ejendom. Gl...;;H:...)Z, SKATTEVÆSEN EjENDOMSSKATTEKONTORET, den 21. " 19 )4, Afd. A. hidført I dagbowd/ den 1 8 JUN 1975 Lyst. Bd. 7;7; Akt nr. - 5-#/ Civildommeren I RosIdIde Herredsret. Skteck4 pr endel belxre:efts : ' e ren

6 19 JUN:19753( Stempel: kr. /,io Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) E B g ø E Matr. nr. Gade og husm. Debitor: 42 y Jyllinge by og sogn PANTEBREV (Ejerpantebrev) Hr. elektriker Bjarne Nielsson Bopæl: Lindevænget 42, 2750 Ballerup Anmelder: Anmelder: BALLERUP BANK Filial af Akts. De københavnske Forstæders Bank Centrumgaden 15-Ballerup Tlf giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret ~1/uden personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs overdragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, for Beløbets størrelse: Kr ,00 Skriver kroner totiottetusinde 00/100 Rente- og betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes fra overdragelsens tidspunkt at regne med 2 / 0 over Danmarks Nationalbanks alm. udlånsrente til enhver tid, dog minimum 6 4 p. a. Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter overdragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum. Opsigelse: Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 42 y Jyllinge by og sogn, Oprykkende panteret efter: kr ,31 8% priv. midl. opr.kr ,- kr ,31. 8% priv. midl. opr.kr ,-- kr ,31 8% priv. midl. opr.kr ,- kr ,31 8% priv. midl. opr.kr ,- kr ,00 9% priv. midl. kr ,24 = samlede foranstående hæftelser Det = fremgår ikke af tingbogen, at ovennævnte lån som anført. er nedbragt Meddelelser i h.t. retsplejelovens 561 og øvrige meddelelser; der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til Aktieselskabet De københavnske Forstæders Bank, Hovedvejen 110, 2600 Glostrup, der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3 pkt. 9 a. F13 Dl 4A Jensen Er Kjeldskov A/S, København

7 Respekterede servitutter m.v.: Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Særlige bestemmelser: løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevsformular A.) Dato: Pantedebitor Bjarne Nielsson Ægtefælle Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter,dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed: Navn Stilling Bopæl HANNE WADSKJÆR ANDERSEN' Bankassistent "tiatknes BANK Hovedvejen 110, 2600 Glostrup Navn Stilling Bopæl JANNE OLESEN ENnkamitent FORSTÆDERNES BANK P. Hovedvejen 110, 2600 Glostrut, Tinglysningspåtegninger: GiefinoTten! tiotiahed bacra.fte, J11 ^ _1975 Afd. A. Indt(31t1i dagboge dan Lyst. Bd. Å' 1 t Akt rir. - C:vik!emrrieren noc:,:mo Hcsredsrot. Givilciommer,r) Roskilde Herredsret

8 0. ø n. `ø Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.) Stempel kr. Akt: Skab 7.Mnr. 5,/ (Udfyldes af dommerkontoret) /O 5 2 E Gade og husny. lyst d. 19/6-75 fra Bjarne Nilsson ejerpå pantebrev, opr. kr ,- iff med pant i mat. nr: 42 y Jyllinge Anmelder: Privatbanken A/S Husum Afdeling Frederi'.ssunosvej keziennavn Brh. Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til kreditor, hedes sendt til Privatbanken A/S, Husum Afdeling, Frederikssundsvej 354, 2700 Brønshøj. der løvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art pådette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig alene kr. loo.000 l, å forel. rente til BRF,-kOntantlån. Samtidig ændres nærværende ejerpantebrevs forrentning til 1096 p.a. over Nationalbankens til. enhver tid gældende alm. udlånsrentesats. Pantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændrede. København, den 12. 4F'R. 195,1 Bjarne Nilsson sign.- AM A. INDMRT I BA8IMGDI LYST. CIVILRETTEN I ROSKILDE HERRED Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 0. øa. Stempel kr. Akt: Skab nr. 9/47 (Udfyldes af dommerkontoret) Matr. nr. 7/ 5-7/ (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. ejerpantebrev, opr. kr. lyst d. 19/6-75 fra Bjarne Nilsson til ,00 med pant i Finair. nr: 42 y Jyllinge by og sogn Anmelder: Privatbanken A/S Husum Afdeling Frederikssundsvej København Brh. Nærværende ejerpantebrev forhøjes herved med kr ,00 kr ,00 til ialt Skriver kroner Tohundredetusinde oo/loo. Ejerpantebrevet kan fremover opsiges uden varsel. Ejerpantebrevet forrentes fremover med 10% over Privatbankens til enhver tid gældende almindelige basisrentesats. Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser forbliver uændrede. Brønshøj d, 29.! I 1V.1985 udstederens som ægtefælle Alice Nilsson Bjarne Nilsson Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og myndighed: navn: Pia Reckeweg Bankaseistent stilling: Privatbanken AIS adresse: Husum Afdeling FrederikseUndSVG] København Brit navn: JØRGEN F. HANSEN bankfuldmægtig St illing:.efiergbakkeyej 216, Ejby 2600 Glostrup adresse: AFD. A INDFØRT,!..GBOGEN u0048 LYS!. CIVILREIN i ROSKILDE HERRED AFD. A. INDFØRT I DAGBOGEN " CIVILRETtEN I ROSKILDE HERRED - Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 Stempel kr. Matr.nr. 42 y Jyllinge by,jyllinge ø Gade og husnr.: Spurvevej 17, Jyllinge 75 E Atifiltic A/S Frederikssundsvej Brønshøj - o/2 /i Påtegning på ejerpantebrev, stort kr. 2oo.000,-, lyst f.g.19/6-1975, fra Bjarne Nielsson med pant i matr.nr. 42 y Jyllinge by og sogn. Çi'd_elO. Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidig alene: kr. 73o.000,- a 9% til BRFkredit Husum, den lo. juli 1991 iflg. fuldmagt Unibank AIS Frederikssundsvej Brønshøj Jytte BENGTSSON Sven FREDERIKSEN Lyst 17/ Nr Retten i Roskilde Retsanmærkning J.Ytte,,tve ckass rseir Form. 250 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

11 0 ro Matr. nr. 42 y Jyllinge by Stempel kr. Akt: Skab /trin (Udfyldes af dommerkontoret) to g (Ejerlejlighedsnr ) Gade oghusnr. Spurvevej 17, 4040 Jyllinge Anmelder: 3Y/1 Unibank A/S Centrumgaden Ballerup Tlf Nærværende ejerpantebrev respekterer framtidig alene: Kr ,00 BRFkredit 111,26 kontantlån øvrige vilkår og bestemmelser forbliver løvrigt uændrede. Ballerup, den Bjarne Niisson Lyst 24/ Nr Retten i Roskilde Retsanmærkning Den tidligere respekterede pantegæld henstår uaflyst i tingbogen. Anne Jensen overassistent Form. 167 G

12 Nordeal8 Afgift kr ,00 1/1 S-9) Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) 9 C Anmelder E Ejerlav: Matr.nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: JYLLINGE BY, JYLLINGE 42Y Spurvevej 17 Gundsø Nordea Bank Danmark A/S Glostrup Storcenter Afdeling Glostrup Storcenter Glostrup Tlf.nr.: Ref.: Lene Saxkjær Tillæg til ejerpantebrev på oprindeligt med pant.i ovennævnte ejendom ,00 kr. GENPART TIN 1.400). 00 K Ejerpantebrevet respekterer fremover med oprykkende panteret yderligere Kreditor Nordea Kredit Oprindelig kr. % p.a./låntype ,00 5 Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ejerpantebrevets øvrige vilkår og bestemmelser er uændrede. Ejerpantebrevet består af i alt 9 sider. Dato: Nordea Bank Danmark A/S (iflg. fuldmagt) Nordea Bank Danmark A/S (iflg. fuldmagt) LeneSaxkit Ole Christensen G SCNJOLIN TRYK. KØBENKAVN

13 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 10 Akt.nr.: AM 591 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 42 Y, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Bjarne Nilsson Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Roskilde den Lise Høybye

14 ordeal Afgift RM 5Ç'11 GENPART TA r.00 K 5.900,00 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) c a ø ø 17, E Ejerlav: Matr.nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: JYLLINGE BY, JYLLINGE 42y Spurvevej 17, Nordmarkth Jyllinge Artmeder Nordea 'Bank / Danmark Ballerup Af eling Centrumg n Ball rup Tlf.nr.: Ref.: Møller Lån nr A/S?,?orclea Bank Danmark A/S Realkreditgruppen Veste rb rogade 8 Postboks København C Tlf Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier): Forhøjelse af lån ,00 kr. - indfdelsessum, Indfriede lån 0,00 kr. - omkostninger, indfriede lån 0,00 kr. - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 0,00 kr. Afgiftspligtigt beløb ,00 le. Tillæg til ejerpantebrev på oprindeligt ,00 kr. med pant i ovennævnte ejendom. Alice Nilsson Spurvevej Jyllinge indtræder som debitor og kreditor på ejerpantebrevet. Ved dette tillæg foretages der et kreditorskifte fra BJARNE NILSSON ALICE NILSSON til Nordea Bank Danmark A/S Ballerup Afdeling Centrumgaden L 2750 Ballerup således at Nordea Bank Danmark A/S fremover er enekreditor og BJARNE NILSSON ALICE NILSSON er debitorer/pantsættere. antebrevets tørrelse er på ,00 kr., som vi erkender at skylde Nordea Bank Danmark A/S. Samtidig hermed forhøjes pantebrevet med ,00 kr. til ,00 kr., som vi erkender at skylde Nordea Bank Danmark A/S. netype,rente-og Lånet er et stående lån (afdragsfrit) med en løbetid på 30 år. Lånet skal betales tilbage på en gang 30 år efter talingsvilkår lånets udbetaling. Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3 måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder på at betale pantebrevet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse og over en periode, der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 30 år efter lånets udbetaling, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor. Pantebrevet forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer til renten på indskudsbeviser, som til enhver tid er fastsat af Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbeviser (referencerenten) er for tiden 2,7500% om året. Hertil kommer et rentetillæg på 1,8500%, der er fastsat af kreditor. Det giver i alt en rente på 4,6000% om året. Rentetillægget afhænger af debitors til enhver tid gældende placering i kreditors Fordelsprogram. Kreditor kan ændre rentetillægget i overensstemmelse med kreditors til enhver tid værende ret til at ændre rente jf. kreditors Generelle vilkår for privatkunder. Pantebrevet forrentes fra udbetalingsdagen med en kvartårlig rentebetaling på for tiden 5.750,00 kr., der betales bagud hver 31. marts, 30. juni, 30. september -og 31. december termin, første gang for det da forløbne tidsrum G SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN

15 Nordea l9 Rentebetalingen reguleres i takt med ændringer i renten. Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er kreditor berettiget til at vælge en anden tilsvarende referencerente. 12_ Opsigelse Pantebrevet indestår uopsigeligt fra kreditors side, indtil det gennem ovennævnte ydelser er betalt. Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse uden varsel. Oprykkende panteretefter: Kreditor Ingen Oprindelig kr. til % p.a. Servitutter Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Særlige bestemmelser: Ejerskifte Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af tvangsauktion. Pantebrevsformular A, pkt. 8 og 10 er således fraveget i dette pantebrev. Overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller modsat køn, hvormed der i de seneste 2 år har været etableret ægteskabslignende forhold med fælles folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte. Dette gælder ligeledes overgang til tidligere ægtefælle i forbindelse med bodeling. Øvrige lånevilkår Kreditoplysninger For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors Generelle vilkår for Fordelsprogrammet og Generelle vilkår for privatkunder i det omfang, disse ikke er fraveget ved bestemmelserne i dette pantebrev. Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger i h.t. Kreditaftalelovens paragraf 8a og 8b. Udlejning af ejerlejligheder Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis udlejning sker til familiemedlemmer i lige linje. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A, der er vedhæftet nærværende pantebrev som sidste side. Dette pantebrev består af i alt 13 sider. Underskrevne ægtefælle/registreret partner erldærer. hermed samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte underskrives som debitor. Datri: \ Debitorer og transportgiver 3 L" BJÅ E NiLs.som Til vitterligh underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Ska kra:jb )cq I, 2:4-50 ^,It-u-gp Navn: Stilling: Bopæl: Michael Howard Bankradgiver. Fuglehavevej Ballerup..

16 **** *** * * * Side: 14 * * *** * * * Retten i Roskilde Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen AM 591 E Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 42 Y, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Bjarne Nilsson Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Den tidligere resp. pantegæld Pantebrev Nordea Kredit Realkredit, Dkk henstår uaflyst iflg. tingbogen Herefter lyst for Dkk Retten i Roskilde den Birgit Pedersen

17 Ejerlav Jyllinge By, Jyllinge Matr.nr. 42 y Ejerlejlighedsnr. Afgift DKK /9M59\ Akt: Skab, nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) GENPART TA 1.400,00 N. Gade og husnr. Spurvevej 17 Afgiftsoplysninger (der er anvendt kursværdier): Pålydende, nyt lån DICK ,00 - forholdsmæssigt kurstab, nyt lån DKK ,00 - indfrielsessum, indfriede lån DKK ,69 - omkostninger, indfriede lån DKK 2.142,29 - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK 4.802,15 Afgiftspligtigt beløb DICK 0,00 Anmelder Nordea Realkreditgruppen København Vesterbrogade 8, Postboks København C TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Pantebrev Obligationslån med afdragsfrihed i henhold til realicreditiovgivningen Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Alice Lillian Nilsson Spurvevej 17, Nordmark Jyllinge Bjarne Nilsson Spurvevej 17, Nordmark 4040 Jyllinge erkender at skylde Kreditors navn og bopæl Lånets størrelse Rente- og betalingsvilkår Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr DKK ,00 Lånets nominelle rentesats er 5,0000% p.a. Lånets bidragssats er 0,0750% pr. kvartal, beregnet af restgælden. I lånets første 40 terminer er lånet et stående lån - herefter tilbagebetales lånet som et annuitetslån indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Lånets løbetid er 30 år. I perioden hvor lånet er stående, betales en kvartårlig ydelse på DKK ,00 Når lånet påbegyndes afviklet som et annuitetslån, betales en kvartårlig ydelse, hvis størrelse fremgår af den udleverede amortiseringsplan G NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. SCAUØL/N TRYK KØBENHAVN

18 Ydelsen incl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. december for perioden 1. oktober december Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. Den pantsatte Matr.nr. 42 y ejendom Jyllinge By, Jyllinge Oprykkende panteret efter ,00 DKK Pantebrev til Nordea Bank Danmark A/S var. rente, stående lån (afdragsfrit). Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige bestemmelser 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser For pantebrevet gælder Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbud. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling I den del af lånets løbetid, hvor lånet er afdragsfrit, består terminsbetalingen af renter og bidrag. I lånets resterende løbetid består terminsbetalingen af afdrag, rente og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente og bidrag fra og med udbetalingsdagen. 2

19 Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller nytårsaftensdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab. I b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalingerpå dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og andre omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter. g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag G SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN 3

20 Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning. Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne. 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10. Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 4

21 11. Forsikring Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registreretpartner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Pantebrevet består af 7 sider. Dato 221 s acz, c2, Underskrift Dato Alice Lillian Nilsson 2-2 ( S 2 c (--) Ægtefælle/registreret partner Underskrift Bjarne Nilsson Ægtefælle/registreret partner Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen: Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner G SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN 5

22 Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers vidner samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Stilling Bopæl Anne Mette Nielsen Bankrådgiver Julius Valentiners Vej 28, 5 tv 2000 Frederiksberg Navn Stilling Bopæl Michael Howard Bankrådgiver Fug lehavevej Ballerup Underskrift Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/ vidner adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Navn Stilling Stilling Bopæl Bopæl Underskrift 41 6

23 5 E *** * *** * * * * *** * * * Retten i Roskilde *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 42 Y, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Bjarne Nilsson Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev Nordea Kredit Realkredit, Dkk Retten i Roskilde den Side: 8 Akt.nr.: AM 591 Birgit Pedersen

24 Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Debitors navn og bopæl: Afgift i alt kr ,00 42-yJyllinge by Spurvevej 17 Skadesløsbrev (Ej endomsskattelån) Bjarne Nilsson Spurvevej Jyllinge erkender herved at skylde Navn: Adresse: Tlf.nr.: Akt: ska (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: Gundsø Kommune Ejendomsbeskatningen Sognevej 50, Gundsømagle 4000 Roskilde GENPART TA 2.900,00 K Kreditor: Gundsø Byråd, Sognevej 50, Gundsømagle, 4000 Roskilde til sikkerhed for skadesløs betaling af lån til betaling af ejendomsskatter til kommunen og amtskommunen og/eller til betaling af vej- og kloakudgifter og lignende, som påhviler nedennævnte ejendom, dog ikke udover Lånets størrelse: Rentevilkår: Opsigelse og betalingsvilkår: kr ,00 skriver kr. Ethundredetusinde 00 øre Skadesløsbrevet forrentes ikke, men de til enhver tid ydede lån forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v., til hvis betaling lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives Månebeløbet ved årets udgang. Se i øvrigt side 2. Se side 2. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 42-y Jyllinge by af areal m2 Oprykkende panteret efter: Kreditor Pantebrev Nordea Bank Danmark A/S Ballerup Stående lån Opr. Lyst for kr ,-som ejerpbr. Pantebrev Nordea Kredit Realkredit Bestemmelser om afdragsfrihed Var ,- % 5% ,- Det fremgår ikke af tingbogen, om ovennævnte beløb er nedbragt. NB. Bopælsforandring skal meddeles kreditor. Form.267G MALLING BECK side I

25 Særlige bestemmelser: Lån kan ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende. Hvert år inden den 1. marts giver kommunalbestyrelsen låntageren meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår betalte ejendomsskatter m.v. og tilskrevne renter. Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse m.,d ejerens optagelse på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution overtages af et husstandsmedlem, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lån fortsat ydes. Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen til hensidden i uskiftet bo. En ægtefælle, som i de foran nævnte tilfælde overtager ejendommen, har dog krav på, at allerede ydede lån med tilskrevne renter forbliver indestående. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt der sker sådanne ændringer i debitors eller den uskiftet bo hensiddende ægtefælles forhold, at de fastsatte betingelser for ydelse af ån ikke længere kan ses opfyldt, bestemme, at ydelse af yderligere lån skal ophøre, sant eventuelt tillige, at lånebeløbet med påløbne renter helt eller delvis skal indbetales til kommunen inden for en nærmere fastsat frist. Skadesløsbrevet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid. Respekterede servitutter m.v. (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises ejendommens blad i tingbogen. I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST EJENDOM (side 3 / sidste side). For så vidt skadesløsbrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen n edejer, underskrives som debitor og pantsætter. Dato: 6t 06 - o Underskrift: Vitterlighedsvidner: o,/, 4-n2 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn: Blokbogstaver (Zt ELH (-)06E Navn: Blokbogstaver R A E_LH Stilling: MON Te) Stilling: ADM.FARivlf-/KoNbil Bopæl: GØGEN' 9 Bopæl: GØG Ev 9 Postnr. og by: j LL;1\16F- Postnr. og by: 4 oplo JN/ L120\1,F--- Personlig underskrift Personlig underskrift side 2

26 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Roskilde * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 4 Akt.nr.: AM 591 Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 42 Y, Jyllinge By, Jyllinge Ejendomsejer: Bjarne Nilsson Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Roskilde den Birgit Pedersen

27 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 42 y Stempel: () A kr., øre (I København kvarter) ^/..) eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, a'rt. nr., ejerlav; sdgri. Jyllinge by og sogn. Akt: SkabJiw. nr. 6q (udfyldes af dommerkontoret) -2 MA 19B4 075 Anmelder: CARL SKOU & K. WESTERGAARD LANDSRETSSAGFØRERE ROSKILDE EXTRAKT-APSKRIPT på skøde af 2. og 12. maj 1962, og endeligt skøde af 27. april 1964, fra gårdejer Poul Chr. Olsen, til arbejdsmand Erling K j e l m a n n, på matr. nr. 42-y Jyllinge by og sogn. 3. Køberen er forpligtet til at være medlem af en grundejerforening, der dannes af:samtlige parcelkøbere fra matr. nr. 42-a Jyllinge, samt til at være medlem af I/S Jyllinge Nordmarks vandværk, hvis love samtidig hermed er forevist køberen. Sælgeren stiller de på udstykningsplanen til vej angivne arealer vederlagsfrit til købernes disposition, men køberne må dog selv betale vejenes anlæg og vedligeholdelse samt give andre parcelkøbere færdselsret på det udfor heromhandlede parcel værende vejareal, hvilket areal vil fremgå af matrikelkortet. Samtlige købere: er forpligtet til at foranledige på egen bekostning, at vejene tilskødes den nævnte grundejerforening. Disse bestemmelser om medlemsskab af grundejerforening, vandværk og om færdselsret skal tinglyses på den herved overdragne parcel med respekt for de på parcellen lyste servitutter og med påtaleret for den nævnte grundejerforening og Jyllinge-Gundsømalge kommune. Brønshøj, den 2/5 62. Jyllinge, den Som køber: Som sælger: Bestillings. formular H Jensen & Kjeldskov A/S, København. Erling Kjelmann Poul Chr. Olsen Til

28 vitterlighed om underskriftens ægthed, underskriverens myndighed og dateringens rigtighed f.s.v. angår sælger: Erik Nielsen advokat Roskilde ENDELIGT SKØDE Foranstående skøde begæres lyst: b. som servitutstiftende med - hensyn til de i betinget skødes 3 anfør.te bestemmelser om medlemsskab af grundejerforening, vandværk og færdselsret. Roskilde, den 27/4 64. K. Westergaard lrsagf ører. Roskilde.....Til vitterlighed om underskriftens ægthed, under-, skriverens myndighed og dateringens rigtighed: Gerda Petersen Agnete Ebbekær kontorals..kontorelev f Roskilde Roskilde _ Indført i da g bo.gen -deh -211N: Lyst. Bd. IX Akt. nr. Roskilde 1-.1eFrnisret. Skødet er endeligt Kørt eg dornmerattest forevist nilige lyst som servitutstijtende. Genpartens rigtighed. bekræftes. 13 MAJ 1964 Dommeren i Roskilde Her

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Tinglysningsafgift: kr

Tinglysningsafgift: kr GENPART 082022 02 0000.0022 20,04.2004 TA 14.000F00 K Tinglysningsafgift: kr. 14.000 Matr.nr. Anmelder: 11 AX.-~4., Jyllinge By, Jyllinge Advokat Martin Lavesen og '11 BI Sundkrogsgade 9 2100 København

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Underskrevne Jette Nielsen og Tommy Nielsen sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Underskrevne Jette Nielsen og Tommy Nielsen sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne ?-.1 348 Matr.nr.: 1 kg Glostrup by, Glostrup Beliggende: Hovedvejen 80, 2600 Glostrup Anmelder: ERVIN BIRK Advokat Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf. 33 12 24 34 Stempel kr. 8.550,00 Gebyr kr. 1.200,00

Læs mere

111 ui _A-1_87 A A

111 ui _A-1_87 A A Ejerlav: Stempel: kr. Akt: ig skab 27nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: 10-hm Oppe Sundby by, Oppe Sundby (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.110i toften 9 111 ui 88317443 17_A-1_87 A00748019A

Læs mere

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE OD Registreringsafgift kr. 10.600,00 Matr.nr.: 10 F Glostrup By, Glostrup Beliggende: Gerdasvej 53 2600 Glostrup CVR-nr. 10 11 59 22 Anmelder: VILSØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15, 1. sal 1050 København

Læs mere

registreringsafgift kr ,- Anmelder: Kringlevej Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040 Jyllinge tlf ENDELIGT SKØDE

registreringsafgift kr ,- Anmelder: Kringlevej Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040 Jyllinge tlf ENDELIGT SKØDE MÆGLERNE registreringsafgift kr. 7.000,- Matr. nr. 24 G Jyllinge By, Jyllinge Gade & Hus nr. Købers bopæl: Kajakvej 30 4040 Jyllinge Anmelder: Kringlevej 11 4040 Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040

Læs mere

MAJ 1962 K ØDE

MAJ 1962 K ØDE eller( de senderydske lands- Snostrup sogn. Købers dele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Kreditors bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: U151"TssAGF"ER P.A. JENSEN (FORH. RICH. KNUDSEPI) frederikssund

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE S 10. Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle Køge Tlf.: J.nr

ENDELIGT SKØDE S 10. Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle Køge Tlf.: J.nr 88300764 27_S_10 A0006380-9A 1111111111 S 10 Ejerlav: Karise by, Karise Matr.nr. : 1-x Beliggende: Kærvej 6. 4653 Karise Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle 7 4600 Køge Tlf.: 7025 8595 J.nr. 20188

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

APR *0 0 3 ego ENDELIGT SKØDE

APR *0 0 3 ego ENDELIGT SKØDE å a ko.0 E Matr.nr. 1-ag,Karise by og sogn (Ejerlejlighed., Gade og husnr. Drosselvej 13 L Stempel kr. 4.120,00 1 11111 1 1 88300764 27_S_ 8 A00063-83-3A I I I Akt: Skab nr.,/,1 (Udfyldes af dommerkontoret)

Læs mere

/0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4

/0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4 /V- 4' VILSØE BOLIGADVOKATER /0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4 Matr.nr.: 1 LL CVR-nr. 20 64 79 30 Glostrup by, Glostrup Anmelder: VILSØE Boligadvokater Beliggende: Skolevej 12 Kgs. Nytorv 15, 1. 2600

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

ADVOKATERNE. e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax Giro Telefon

ADVOKATERNE. e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax Giro Telefon ADVOKATERNE e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax 33 93 09 44 Giro 661-8170 Telefon 33 14 34 19 fg.ift kr. 15.800,00. atr.nr. Anmelder: -E Slangerup by, Slangerup

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris

ENDELIGT SKØDE. Peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris GENPART 158064 01 0000.0035 27.04.2004 TA 15.8001, 00 K Stempel og tinglysningsgebyr: 15.800,00 Matr. nr. 6 a, Tørslev by, Gerlev Beliggende Elmegårdsvej 1, Tørslev Anmelder: Advokat Hjalmar H. Kjærgaard

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Reg.afgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Reg.afgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE AE-202 J. nr. 170.486 mh/jn Reg.afgift kr. 13.600,00 Matr. nr.: 1 ui og 1 vv Glostrup by, Glostrup Gade og hus nr.: Langagervej 6 2600 Glostrup Købers bopæl: Nykær 38, 10. tv. 2605 Brøndby Anmelder: Advokat

Læs mere

Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn R Now 7960

Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn R Now 7960 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (1 København kvarter) eller (I de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre, 6 a Jyllinge by og sogn. Købers }

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

AdvokatAllan Winther-Rasmussen

AdvokatAllan Winther-Rasmussen AdvokatAllan Winther-Rasmussen Møderet for Højesteret Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) /Ryesgade 9 Postbox 5097 DK 8100 Århus C. Tlf. +45 86 12 28 22 Giro 3 38 09 12 Fax 86 12 38 25 Ejerlav:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. I Undertegnede Lone Nordskov Mortensen, Poppelstrædet 6, 4050 Skibby endeligt overdrager herved til medunderskrevne:

ENDELIGT SKØDE. I Undertegnede Lone Nordskov Mortensen, Poppelstrædet 6, 4050 Skibby endeligt overdrager herved til medunderskrevne: a c E C $6 72 Stempel: kr. 9.300 + 1.400 = 10.700 øbesummen ønskes ikke offentliggjort! Matr. nr.: 67-A Ferslev by, Ferslev GENPART 243149 01 0000.0085 11.08.2005 TA 10.700 ^ 00 K Beliggende: Poppelstrædet

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41.

C) b. /9-1;r-ri 32 4' Gård. af matr. nr. 12r Herstedvester By, Herstedvester. Adresse: Lange Eng 41. Praktiserende landinspektør Jan Hi)bbe Jens Juels Gade 14, 2100 København Ø. Tlf.: 3315 4333 - Fax: 3315 2945 /9-1;r-ri 32 4' Jr. nr. 3086 1 sal b C) b N --- Gård Ii b 2. sal J Terrasse Gård Kort over

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren.

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. 4" Ejerlav: Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup. Stempel: kr. Yli9' Akt: skab /7 nr.???2 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: 6 AU (Ejerlejlighedsnr.) 33, Gade og husnr. Saven B4. st.mf.tv. Anmelder:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne atr. nr.: Del nr. 1 af 4 B Ishøj By, Ishøj eliggende: Ishøj Søndergade 16 2635 Ishøj Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.O. BOX 2289 1025 København K Tlf.: 70 105 105 J.nr. 13483-001

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

iui 25.FE * Il J 2/, Mb 165-o Fakse by, Fakse BETINGET SKØDE

iui 25.FE * Il J 2/, Mb 165-o Fakse by, Fakse BETINGET SKØDE a a c 4(" Il 1111111111 88300665 27_G_56 A00060426A 25.FE13.1986*00 3 1 8 8 Matr.nr. 165-o Fakse by, Fakse iui Købers bopæl: Akt: Skab A nr. r3l7, (Udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Rønnedevej

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

ERVIN BIRK Advokat Nørre Voldgade 90 Beliggende: Bryggergårdsvej 17, 1358 København K 2600 Glostrup Tlf ENDELIGT SKØDE

ERVIN BIRK Advokat Nørre Voldgade 90 Beliggende: Bryggergårdsvej 17, 1358 København K 2600 Glostrup Tlf ENDELIGT SKØDE D 551-0. Matr.nr.: 7 g Glostrup by, Anmelder: Glostrup ERVIN BIRK Advokat Nørre Voldgade 90 Beliggende: Bryggergårdsvej 17, 1358 København K 2600 Glostrup Tlf. 33 12 24 34 Afgift kr. 6.0 00,00 Gebyr kr.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Sigmund Nolsø Statholdervej 17, 3.tv København NV. Thomas Nielsen og Jannie Jørgensen Morbærhaven Albertslund

ENDELIGT SKØDE. Sigmund Nolsø Statholdervej 17, 3.tv København NV. Thomas Nielsen og Jannie Jørgensen Morbærhaven Albertslund Stempel kr. 3.960,00 Retsafgift kr. 1.200,00 Ejerlav: Jyllinge by, Jyllinge J.nr. 01789-002 Matr.nr.: 14 bø Gade- & husnr.: Engblommevej 29 4040 Jyllinge ANMELDER: Advokat Wivi H.Larsen Banegårdsvej 1

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. JPN Finans ApS CVR.nr Skjoldhøj Alle 1, I 2920 Charlottenlund

ENDELIGT SKØDE. JPN Finans ApS CVR.nr Skjoldhøj Alle 1, I 2920 Charlottenlund ADVODAN Afgift kr. 15.200,00 Matr.nr.: 5 p Jyllinge by, Jylling Beliggende: Hagenæs 41 4040 Jyllinge Anmelder: Akt: skab nr. k A dkrökatd1mb EN Nygade 9. 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

ADVOKATFIRMAET PETER TETENS HALD. \'ariabl tinglysninwatki ft kr. I 8.500,(N) fast tinglysilingl.;;agi ft kr t0,1 N) I ;di kr. l9.90d.

ADVOKATFIRMAET PETER TETENS HALD. \'ariabl tinglysninwatki ft kr. I 8.500,(N) fast tinglysilingl.;;agi ft kr t0,1 N) I ;di kr. l9.90d. ADVOKATFIRMAET PETER TETENS HALD \'ariabl tinglysninwatki ft kr. I 8.500,(N) fast tinglysilingl.;;agi ft kr. 1.41 t0,1 N) I ;di kr. l9.90d.,00 Matr.nr. 6 ai Jorlunde By, Jorlunde Anmelder: Advokat Peter

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: 5500 Middelfart Torvet 5500 Middelfart KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT.

Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: 5500 Middelfart Torvet 5500 Middelfart KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. CO CO Afgift kr. kt: skab nr. - - /.(udfyldes af tinglysningskontoret) 3.000,00 Akt.: Skab: nr. 5, J.nr.: 09-025394-SP 'Ejerlav:* Røjle by, Strib-Røjleskov Matr.nr.: 8 et Anmelder: Beliggende: Advokatfirmaet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

11111 um. 02/ hi 5Å. p- Retten i Gladsaxe. Skifteretsattest om uskiftet bo Det attesteres, at boet efter. 6. juni 2006

11111 um. 02/ hi 5Å. p- Retten i Gladsaxe. Skifteretsattest om uskiftet bo Det attesteres, at boet efter. 6. juni 2006 k 02/ hi 5Å. p- Retten i Gladsaxe Sagsnr. SKS 295/2006 Skifteretsattest om uskiftet bo Det attesteres, at boet efter 6. juni 2006 Navn August Pedersen Adresse Stenmarken 45, 2860 Søborg Født den Død den

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere