Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 2. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 2. september 2016"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Kristensen) 2. september 2016 K E N D E L S E Fayard A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (Kammeradvokaten ved advokat Niels Karl Heilskov Rytter) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S af 19. april 2016 udbød Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) en 4-årig rammeaftale om vedligeholdelse af Marinehjemmeværnets fartøjer til en anslået værdi af 100 mio. kr. Aftalen blev udbudt som udbud med forhandling efter udbudsloven. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at FMI forventede at prækvalificere 5 ansøgere. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 19. maj 2016 havde Fayard A/S (herefter Fayard) og 6 andre virksomheder anmodet om prækvalifikation. Den 31. maj 2016 besluttede FMI at prækvalificere følgende virksomheder: Faaborg Værft A/S Hvide Sande Shipyard, Steel and Service Jobi Værft A/S Søby Værft A/S Vestergaard Marine Service A/S

2 Den 20. juni 2016 indgav Fayard klage til Klagenævnet for Udbud over FMI. Fayard fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. 2 FMI protesterede mod, at klagen blev tillagt opsættende virkning, og anmodede om, at klagenævnet afgjorde sagen uden selvstændig stillingtagen til anmodningen om opsættende virkning. Klagenævnet har med parternes accept besluttet at træffe afgørelse om sagens realitet uden selvstændig afgørelse af spørgsmålet om opsættende virkning, navnlig begrundet i Fayards ønske om yderligere skriftveksling efter opnået aktindsigt. Klagen har været behandlet skriftligt. Fayard har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens 2, ved at have afvist Fayards ansøgning om prækvalifikation begrundet i, at Fayard i relation til opfyldelsen af udvælgelseskriteriet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3 ikke har angivet typen og mængden af benyttet stål i de enkelte referencer, selvom relevante og klare referencer var angivet i ansøgningen. Påstand 2 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om gensidig anerkendelse i udbudslovens 43, ved at afvise Fayards ansøgning på baggrund af manglende eller uklare referencer, selvom Fayard i ansøgningen havde henvist til fem relevante og klare referencer. Påstand 3 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip i udbudslovens 151, stk. 5, ved at have afvist Fayards ansøgning om at blive prækvalificeret med den begrundelse, at Fayard i relation til opfyldelse af udvælgelseskriteriet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3 ikke har angivet typen og mængden af benyttet stål i de enkelte referencer, selvom FMI allerede er i besiddelse af disse oplysninger fra tidligere udbud og nationale databaser. Påstand 4

3 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens 2 og princippet i udbudslovens 145 om at udvælge egnede ansøgere ud fra objektive og ikkediskriminerende kriterier, ved at have afvist Fayards ansøgning om at blive prækvalificeret på trods af, at Fayard ikke er mindre egnet end de andre 5 ansøgere, der er blevet prækvalificeret. Påstand 5 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens 2 og princippet i udbudslovens 145 om at udvælge egnede ansøgere ud fra objektive og ikkediskriminerende kriterier, ved at FMI ikke har dokumenteret, at Fayard er mindre egnet eller kompetent end de andre 5 ansøgere, der er blevet prækvalificeret. Påstand 6 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens 2, ved at FMI har afvist Fayards ansøgning om at blive prækvalificeret med den begrundelse, at Fayard ikke lever op til det mindstekrav, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, eftersom Fayard i ansøgningen har demonstreret erfaring med som minimum 1 lignende leverance inden for de seneste tre år. Påstand 7 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at FMI har handlet i strid med det udbudsretlige princip om gennemsigtighed i udbudslovens 2, ved at FMI med formuleringen mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, ikke har formuleret det tilstrækkeligt klart, at der var tale om et mindstekrav, samt hvad mindstekravet i givet fald indebærer. Påstand 8 Klagenævnet for Udbud skal annullere FMI s beslutning af 31. maj 2016 om at udelukke Fayard fra prækvalifikationsrunden. Påstand 9 Klagenævnet for Udbud skal tilpligte FMI at anerkende, at Fayard er prækvalificeret til at give tilbud på udbuddet. FMI har vedrørende påstand 1-8 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. 3 Vedrørende påstand 9 har FMI nedlagt påstand om afvisning.

4 4 Sagens nærmere omstændigheder Fayard er Danmarks største skibsværft, som blandt andet gennem flere år har udført arbejder for Søværnet og for FMI. Virksomheden havde i 2015 en omsætning på mere end 1 mia. kr. Fayard har en meget betydelig erfaring med stålskibe og indkøbte i ton stål i pladetykkelsen 5-7 mm. Af udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 fremgår blandt andet: FMI udbyder rammeaftale med 1 leverandør om vedligeholdelse af alle marinehjemmeværnets (herefter MHV ) fartøjer. MHV ejer i alt 30 fartøjer, der ligger spredt langs hele Danmarks kyster. MHV s fartøjer er stålskibe og bygget i tiden mellem 1992 og Disse fartøjer er inddelt i 3 forskellige klasser, MHV 800- (17 styk), MHV 850- (1 styk) og MHV 900-klassen (12 styk). Fartøjerne er henholdsvis 23,7 m og 27,2 m lange, og 5,6 m brede. Værftsarbejderne skal udføres på én og samme geografisk[e] lokalitet. Af udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9 fremgår blandt andet: Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere: Udvælgelsen af ansøgere der vil blive opfordret til at afgive bud vil blive baseret på referencer jf. pkt. III.1.3). Referencer vil blive vurderet i forhold til indholdet og relevansen af leverancerne. Der vil i evalueringen blive lagt særligt vægt på kandidatens erfaring med vedligeholdelse af stålskibe, herunder deres arbejde med certificeret Grade A stål i profiler og pladetykkelser i intervallet 5 mm-7 mm, da MHV fartøjer er konstrueret af pladetykkelser i dette tykkelsesinterval. Desuden vil der blive lagt vægt på størrelsen af leveringen. Således vil størrelsen af leveringen og indholdet af leveringen i form af antal ton/kilogram stål i ovennævnte tykkelsesinterval have væsentlig betydning for udvælgelsen af kandidaterne. Bemærk venligst, at eventuelle uklarheder og/eller ikke forståelige oplysninger i relation til punkt III.1.3) kan betragtes negativt i evalueringen af kandidater. Om betingelserne for at deltage fremgår blandt andet følgende af udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3: Teknisk og faglig kapacitet Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

5 En liste over de vigtigste lignende leveringer udført i de seneste tre (3) år. Ordregiver ser gerne, at listen indeholder følgende: * En beskrivelse af hver levering * Information om hvornår leveringen er sket * Størrelse og værdi af leveringen, herunder type og mængde stål * Modtagerne af leveringen (specifikke navne/lande er at foretrække) Der henvises til afsnit VI.3) med hensyn til kandidaternes mulighed for at påberåbe sig andre juridiske enheders kapacitet. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), afsnit IV.C. Såfremt kandidaten har flere referencer end de fem, der er plads til i ESPD en, kan ansøgeren indsende særskilt dokument med referencerne. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Kandidaten skal demonstrere erfaring med som minimum 1 lignende levering inden for de seneste tre år i henhold til beskrivelsen i pkt. II.1.4.). Af Fayards ansøgning om prækvalifikation fremgår blandt andet: 5 Beskrivelse HDMS Niels Juel Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse FMI HDMS Peter Willemoes Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse FMI HDMS Absalon Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse FMI HDMS Esben Snare

6 6 Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse FMI HDMS Iver Huitfeldt Beløb DKK (Danish Dato Modtagere FMI I ansøgningen oplyser Fayard desuden følgende: FAYARD har nyligt i forbindelse med det igangværende udbud om 7 års rammeaftale for Søværnets enheder, fremsendt tilsvarende oplysninger. FAYARD anmoder om, at det faktum at FAYARD lige er prækvalificeret til alle 6 lots for søværnets enheder, sammen med de årlige ca 120 dokninger af andre enheder, danner grundlag for at FAYARD anses at besidde den faglige og tekniske kapacitet også for dette udbud. I ESPD er kun anført 5 relevante referencer. Der forligger naturligvis flere relevante referencer. I regnskabsåret 2014/2015 omsatte [FAYARD] m DKK på reparation [og] vedligehold af skibe [og] andre flydende enheder. FAYARD er ISO9001:2008 certificeret og har gennemført fase 1 af ISO14001 med forventet certificering Juli Fayard anvender kun miljøgodkendte, lukkede og kontrollerede tørdokke. FMI har givet Fayard aktindsigt i FMI s evalueringsnotat vedrørende prækvalifikation. Af evalueringsnotatet fremgår blandt andet følgende: Udvælgelsen af ansøgere der vil blive opfordret til at afgive bud vil blive baseret på referencer jf. pkt. III.1.3). Referencer vil blive vurderet i forhold til indholdet og relevansen af leverancerne. Der vil i evalueringen blive lagt særligt vægt på kandidatens erfaring med vedligeholdelse af stålskibe, herunder deres arbejde med certificeret Grade A stål i profiler og pladetykkelser i intervallet 5 mm-7 mm, da MHV fartøjer er konstrueret af pladetykkelser i dette tykkelsesinterval. Desuden vil der blive lagt vægt på størrelsen af leve-

7 ringen. Således vil størrelsen af leveringen og indholdet af leveringen i form af antal ton/kilogram stål i ovennævnte tykkelsesinterval have væsentlig betydning for udvælgelsen af kandidaterne. Bemærk venligst, at eventuelle uklarheder og/eller ikke forståelige oplysninger i relation til punkt III. 1.3) kan betragtes negativt i evalueringen af kandidater. Af evalueringsnotatet fremgår om Fayard blandt andet følgende: 7 Teknisk og faglig kapacitet: Fayard har angivet 5 referencer, hvoraf 4 er inden for de seneste tre år. Referencerne indeholder referencer til en række af Søværnets enheder med angivelse af beløb, men indholdet af de enkelte opgaver er ikke nærmere beskrevet. [Der] er derfor heller ikke angivet type og mængde af stål på de enkelte opgaver. Fayard har sammen med ESPD en skrevet at de for nyligt i forbindelse med det igangværende udbud om 7 års rammeaftale for Søværnets enheder, har indsendt tilsvarende oplysninger. Desuden er de blevet prækvalificeret til alle 6 delaftaler i dette udbud, hvorfor Fayard mener at de er i besiddelse af den faglige og tekniske kapacitet for også dette udbud. Fayard har sammen med ESPD en henvist til et andet udbud. FMI kan kun tage de informationer i betragtning, som ansøgerne har angivet i deres ansøgning, herunder ESPD en. Desuden er det ikke de samme fartøjer eller krav der [gælder] for begge udbud. Referencerne indeholder så få informationer, at det er tvivlsomt om Fayard har opfyldt mindstekravet med én lignende reference, da referencerne kun indeholder navn og beløb og det er derfor svært at se om referencerne ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4). Desuden står det eksplicit i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9), at der i udvælgelsen vil blive lagt særlig vægt på type og mængde stål. Disse oplysninger vedrørende stål type og mængde er ikke angivet i ansøgningen. Referencerne vurderes samlet set at være ikke relevante. Konklusion: Fayard opfylder mindstekravet til økonomisk og finansiel kapcitet, men referencer vurderes ikke relevante, da indholdet af referencerne ikke er beskrevet og der er ikke angivet nogen information vedr. type og mængde stål. Desuden er det tvivlsomt, om Fayard opfylder mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet.

8 Ved brev af 31. maj 2016 til Fayard meddelte FMI, at Fayard ikke var blevet prækvalificeret. Af brevet fremgår blandt andet: 8 Fayard har i ESPD en angivet 5 referencer, hvoraf 4 ligger inden for kravet på de seneste tre år, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.3). Referencerne indeholder referencer til en række af Søværnets enheder med angivelse af beløb, men indholdet af de enkelte opgaver er ikke nærmere beskrevet. [Der] er derfor heller ikke angivet type og mængde af stål på de enkelte opgaver. Referencerne vurderes derfor uklare, da det ikke fremgår om ydelserne er inden for beskrivelserne i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4), og der er ingen oplysninger omkring type af stål. Fayard har sammen med ESPD en henvist til et andet udbud. FMI kan kun tage de informationer i betragtning, som ansøgerne har angivet i deres ansøgning, herunder ESPD en. Desuden er det ikke de samme fartøjer eller krav der [gælder] for begge udbud. Referencerne indeholder så få informationer, at det er tvivlsomt om Fayard har opfyldt mindstekravet med én lignende reference, da referencerne kun indeholder navn og beløb, og det er derfor svært at se om referencerne ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4). Desuden står det eksplicit i udbudsbekendtgørelsen pkt.2.9), at der i udvælgelsen vil blive lagt særligt vægt på type og mængde af stål. Disse oplysninger vedrørende stål type og mængde er ikke angivet i ansøgningen. Referencerne vurderes samlet set at være ikke relevante. De prækvalificerede kandidater har alle angivet en beskrivelse af hver reference, hvori det kan udledes at deres referencer der ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4. Desuden har størstedelen af de prækvalificerede kandidater referencer der omfatter samme type stål som beskrevet i pkt. II.2.9). Det vurderes derfor at de prækvalificerede kandidater har mere relevante referencer end Fayard A/S. I overensstemmelse med kriterierne i udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.1.2 vedr. begrænsning af antallet af kandidater, har FMI derfor valgt ikke at invitere Jer til at afgive bud. Fayard har under sagen opnået aktindsigt i de øvrige ansøgeres referencer, dog således at oplysninger om nogle ordrestørrelser har været undtaget fra aktindsigt. Hvide Sande Shipyard, Steel and Service, som var et af de prækvalificerede værfter, havde i ESPD anført følgende referencer:

9 9 Beskrivelse Forlængelse af stålskrog på RI468 Juliane Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Skipper Verner Møller Lisbeth Frich - forlængelse af [stålskrog] Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Skipper Jens Frich Spar Es - diverse reparationsarbejde inkl. overfladebehandling Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Danpilot Emile Robin - 20 års eftersyn, motoreftersyn og reparation, eftersyn af elsystem samt maling af skrog, m.v. Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse FMI Sure Pilgrim Beløb DKK (Danish Dato

10 10 Modtagere Sure Wind Marine Vestergaard Marine Service A/S, som ligeledes var et af de prækvalificerede værfter, havde i ESPD anført følgende referencer: Beskrivelse Montage af komplet drivline i 6 katamaranbåde Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Danish Yachts A/S Søløven, ombygning fra Standard Flex til dykkerskib Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Søværnet Fregatterne i Korsør Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Søværnet [Ivar] Huitfeldt - design og montering af 2 nye kraner til MOB-både Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Beskrivelse Søværnet Vædderen og Hvidbjørnen, renovering og installation af hangarporte

11 11 Beløb DKK (Danish Dato Modtagere Søværnet I evalueringsnotatet er om referencerne i de 7 ansøgninger anført: 3.1 AGJ A/S AGJ har angivet to referencer i ESPD en, hvor én er uddybet i særskilt dokument. I det særskilte dokument er ligeledes en ekstra reference. Dvs. der er tre referencer i alt. Den ene reference omhandler Referencen er fra og ikke inden for de tre seneste år, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1.3). Referencen indgår derfor ikke i evalueringen. De to resterende referencer omhandle[r] Referencerne indeholder ikke en yderligere beskrivelse af indholdet af ydelserne. Ydelserne vurderes at være indeholdt i et mindre område af beskrivelsen i pkt. II.1.4) herunder modifikationsopgaver. AGJ opfylder derfor mindstekravet til én lignende reference. AGJ har to referencer, der vurderes at være indeholdt i et mindre område af beskrivelsen i pkt. II.1.4), hvilket viser at AGJ har erfaring med få af de opgaver der er omfattet af dette udbud. Det er udelukkende i den reference, der er for gammel, at stål type og mængde er angivet. De to resterende referencer indeholder ikke de informationer, der er særligt relevante i henhold til bedømmelsen efter udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9). Konklusion: Samlet set har AGJ opfyldt mindstekravene og referencer vurderes mindre relevante, da de ligger inden for et mindre område af beskrivelsen i pkt. II.1.4, og ikke indeholder oplysninger om type og mængde af stål. 3.2 Faaborg Værft A/S Faaborg Værft har indsendt 5 referencer, hvor alle referencer er inden for de seneste tre år og alle er lignende referencer i forhold til beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4).

12 12 Faaborgs referencer dækker bl. a. Bundsyn, klassesyn samt ombygningsarbejder og udskiftning af klædningsplader. Anvendt certificeret Grade A stål i 6 mm tykkelse. I alt 100 kg. Faaborg værft opfylder derfor mindstekravet til én lignende reference. Alle 5 referencer ligger inden for ydelserne der er beskrevet i pkt. II.1.4), hvilket viser at værftet har erfaring med opgaver, der ligner de opgaver, der er omfattet af dette udbud. Herudover har Faaborg Værft i referencerne angivet type og mængde stål, herunder Grade A stål, i tykkelsesinterval 5-7 mm og referencerne dækker til sammen kg. stål. Alle referencer indeholder derfor en lang række af de informationer, der anses relevante i henhold til udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9). Konklusion: Samlet set har Faaborg Værft opfyldt mindstekravene og referencer vurderes at være særdeles relevante, da de ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4 og referencerne omfatter samme type stål som beskrevet i pkt. II.2.9) Fayard A/S [gengivet ovenfor] 3.4 Hvide Sande Shipyard, Steel and Service Hvide Sande Shipyard har angivet 5 referencer, hvor alle er inden for de seneste tre år og hvor det vurderes at 4 af referencerne er lignede referencer i henhold til flere områder I beskrivelsen pkt. II.1.4). Referencerne dækker bl.a. Emile Robin - 20 års eftersyn, motoreftersyn og reparation, eftersyn af el-system samt maling af skrog m.v. 4 referencer ligger inden for ydelserne der er beskrevet i pkt. II.1.4), hvilket viser at værftet har erfaring med opgaver, der ligner de opgaver, der er omfattet af dette udbud. Hvide Sande Shipyard har i referencerne ikke angivet type og mængde stål, hvorfor referencerne ikke indeholde de informationer, der er særligt relevante i henhold til bedømmelsen efter udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9). Konklusion: Hvide Sande Shipyard opfylder mindstekravene og referencerne dækker flere dele af beskrivelsen i pkt. II.1.4). Referencerne

13 indeholder ikke type og mængder af stål, hvorfor referencerne vurderes at være mindre relevante. 3.5 Jobi Værft A/S Jobi Værft har angivet 5 referencer, hvor alle er inden for de seneste tre år og hvor det vurderes at alle referencerne er lignede referencer i henhold til pkt. II.1.4). Referencerne dækker bl.a.: Havkatten III af Hirtshals. Levetidsforlængelse har under udskiftning af Grade A stål i skrog, nyt dæk og opstående. Opbygning af nyt aluminiumsstyrehus. I alt brugt ca. 4,8 tons stål. Alle 5 referencer ligger inden for ydelserne der er beskrevet i pkt. II.1.4), hvilket viser at værftet har erfaring med opgaver, der ligner de opgaver, der er omfattet af dette udbud. Jobi Værft har i referencerne angivet Grade A, men ikke tykkelsesintervallet på stålet. Referencerne dækker til sammen kg. stål. Alle referencerne indeholder derfor flere informationer, der anses relevante i henhold til udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9). Konklusion: Samlet set har Jobi Værft opfyldt mindstekravene og referencer vurderes at være meget relevante, da de ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4 og referencerne omfatter Grade A stål som beskrevet i pkt. II.2.9), men i referencerne er det ikke angivet hvilket tykkelsesinterval stålet er. 3.6 Søby Værft A/S Søby Værft har angivet 5 referencer i ESPD en, samt indsendt en side, hvor der er indsat en lang række ordrer, hvor alle er inden for de seneste tre år. Det vurderes at alle referencerne er lignede referencer i henhold til pkt. II.1.4). Referencerne dækker bl.a. Vedligeholdelse af 30 MHV-fartøjer. Kontrakt Detaljeret specifikation af stålmængde og værdi af leveringen for årene 2013, 2014 og Søby Værft opfylder derfor mindstekravet til én lignende reference. Alle 5 referencer ligger inden for ydelserne der er beskrevet i pkt. II.1.4), hvilket viser at værftet har erfaring med opgaver, der ligner de 13

14 opgaver, der er omfattet af dette udbud. Søby Værft har i referencerne angivet type og mængde stål, herunder Grade A stål, i tykkelsesinterval 5-7 mm og referencerne dækker til sammen kg. stål. Alle referencer indeholder derfor alle de informationer, der anses relevante i henhold til udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9). Konklusion: Samlet set har Søby Værft opfyldt mindstekravene og referencerne vurderes at være særdeles relevante, da de ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4) og referencerne omfatter samme type stål som beskrevet i pkt. II.2.9) Vestergaard Marine Service A/S Vestergaard har i alt indsendt 11 referencer, hvor 7 referencer er for Vestergaard Marine Service og 4 for Vestkajen. Alle referencer er inden for de seneste tre år. Både Vestergaard Marine Service og den økonomiske enhed, som Vestergaard beror sig på (Vestkajen Maskinværksted), har vist referencer inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4). Særligt Vestkajen har arbejdet i stål materialer. Det vurderes derfor at referencerne er lignede referencer i henhold til pkt. II.1.4). Referencerne dækker bl.a. MS Skilsø, udskiftning af stævn, fremstilling af nye kædekasse samt ballasttanke. Vestergaard opfylder derfor mindstekravet til én lignende reference. Referencerne ligger inden for ydelserne der er beskrevet i pkt. II.1.4), hvilket viser at værftet har erfaring med opgaver, der ligner de opgaver, der er omfattet dette udbud. Vestergaard har i referencerne angivet Grade A, men ikke tykkelsesintervallet på stålet. Referencerne dækker til sammen kg. stål. Alle referencerne indeholder derfor flere informationer, der anses relevante i henhold til udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9). Konklusion: Samlet set har Vestergaard opfyldt mindstekravene og referencer vurderes at være meget relevante, da de ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4 og referencerne omfatter Grade A stål som beskrevet i pkt. II.2.9), men i referencerne er det ikke angivet hvilket tykkelsesinterval stålet er. FMI konkluderede i notatet herefter: Resultat af evaluering

15 15 På baggrund af vurderingen i afsnit 3, kan det konstateres, at to af kandidaterne, herunder Faaborg Værft og Søby Værft vurderes at have særdeles relevante referencer, da de begge har flere referencer der ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4 og referencerne omfatter samme type stål som beskrevet i pkt. II.2.9). To af de øvrige kandidater, herunder Jobi Værft og Vestergaard Marine Service vurderes at have meget relevante referencer, da begge kandidater har referencer der ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4 og referencer omfatter Grade A stål som beskrevet i pkt. II.2.9), men i referencerne er det ikke angivet hvilket tykkelsesinterval stålet er. Både Hvide Sande Shipyard og AGJ vurderes at have mindre relevante referencer, da de ikke har nogen gældende referencer der indeholder informationer om type stål, herunder hverken om det er Grade A, tykkelesinterval eller antal kilogram. Hvide Sande Shipyard har 4 referencer, der ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4), hvor AGJ har to referencer, der ligger inden for dele af beskrivelsen i pkt. II.1.4). Det vurderes derfor at Hvide Sande Shipyard har mere relevante referencer end AGJ, da Hvide Sande Shipyard har 4 referencer som dækker et større område af beskrivelsen i pkt. II.1.4 og dermed viser at de er i stand til at levere flere af de ydelser der efterspørges i dette udbud. Fayard har 4 referencer, der indeholder referencer til en række af Søværnets enheder med angivelse af beløb, men indholdet af de enkelte opgaver er ikke nærmere beskrevet. Referencer vurderes ikke relevante, da det er tvivlsomt om Fayard har referencer der ligger inden for beskrivelsen i pkt. II.1.4), da indholdet af referencerne ikke er beskrevet. Desuden er der ikke angivet nogen information vedr. type og mængde af stål. Parternes anbringender Ad påstand 1 Fayard har gjort gældende, at FMI ud fra referencernes oplysninger om skibenes navne kunne udlede, at der var tale om arbejder på stålskibe. Fayard anså det for helt åbenbart, at FMI er klar over, hvilket materiale forsvarets egne krigsskibe er bygget i. Det er derfor ikke berettiget, når FMI har afvist ansøgningen begrundet i, at typen af stål ikke er angivet.

16 16 Fayard har også angivet den beløbsmæssige størrelse af de opgaver, som Fayard tidligere har løst for FMI. Dermed kunne FMI udlede, hvor meget stål der var tale om. FMI kan ikke bevidst undlade at inddrage sin viden om og erfaring med ansøgeren. Fayard har derfor haft en berettiget forventning om, at virksomheden opfylder kravet til referencer i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3 ved at beskrive tidligere opgaver udført for FMI alene ved brug af skibsnavn, beløbsmæssig størrelse og dato. Fayard har deltaget i 12 udbud udsendt af FMI over de seneste år. Fayard er blevet prækvalificeret i alle disse udbud. I ingen af de tidligere udbud har FMI stillet spørgsmål ved Fayards referencer til trods for, at hverken mængden eller typen af stål har været angivet i ansøgningen. FMI har gjort gældende, at det var berettiget ikke at prækvalificere Fayard. Ansøgningen fra Fayard indeholdt således kun en meget begrænset del af de oplysninger, som udvælgelsen blev foretaget på baggrund af. FMI var både forpligtet og berettiget til ved udvælgelsen alene at lægge vægt på de oplysninger, som Fayard angav i sin ansøgning. FMI gjorde desuden i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9 eksplicit opmærksom på, at eventuelle uklarheder m.v. i ansøgningen kunne komme ansøgerne evalueringsmæssigt til skade. Det faktum, at Fayard var blevet prækvalificeret i et andet udbud, kan ikke i sig selv danne grundlag for, at virksomheden anses for at besidde den faglige og tekniske kapacitet også for dette udbud. Det følger af udbudslovens 148, stk. 1, nr. 3, og af udbudsbekendtgørelsen, at ansøgerne skal benytte ESPD en som foreløbigt bevis for, hvordan de opfylder udvælgelseskriterierne, og det undlod Fayard at gøre. Det er ikke FMI s opgave at identificere, indsamle og sammenstykke oplysninger fra andre udbudsforretninger, som skønnes relevante i forhold til det omhandlede udbud. Det er heller ikke FMI s opgave at regne baglæns, således at FMI ud fra beløbsangivelserne i referencerne estimerer, hvor meget stål der blev anvendt i den konkrete leverance. Det er fast anerkendt i praksis, at ordregivere hverken kan eller skal lægge vægt på egne erfaringer med en virksomhed, hvis der ikke er konkret grundlag herfor i ansøgningen/tilbuddet, idet det vil stride imod ligebehandlings-

17 princippet. Fayard har således ikke godtgjort at have haft en berettiget forventning om at kunne nøjes med blot i det væsentlige at angive skibsnavne i ansøgningen. Hvis FMI ved tidligere udbud skulle have accepteret ufuldstændige referencer, er dette uden betydning, da sådanne fejl ikke skaber præcedens. 17 Ad påstand 2 og 3 Fayard har gjort gældende, at det følger af det udbudsretlige princip om gensidig anerkendelse i udbudslovens 43, at ordregivere ikke må afvise en ansøger på baggrund af utilstrækkelig dokumentation, hvis den dokumentation, som ansøgeren vedlægger, er ligeså egnet til at dokumentere ansøgerens kompetencer som den dokumentation, ordregiveren efterspørger. Fayard har desuden henvist til, at det fremgår af bemærkningerne til udbudslovens 43, at en ordregiver ikke kan afvise et tilbud, hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver uden et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug kan konstatere, at kravene i de tekniske specifikationer er opfyldt på en anden måde end ved en krævet standard m.v. FMI kunne uden brug af ekstra ressourcer have konstateret, at kravene til teknisk og faglig kapacitet var opfyldt, da Fayard har henvist til FMI s egne skibe og arbejder, som FMI selv har fået foretaget. De fem referenceskibe, som Fayard opregner, er alle produceret i Grade A stål i pladetykkelsen 5-7 mm. Det er FMI s egne skibe. En henvisning til disse fartøjer lever derfor op til kravene om teknisk og faglig kapacitet. Ud fra princippet i udbudslovens 151, stk. 5, var FMI heller ikke berettiget til at afvise Fayards ansøgning. Det fremgår således af bestemmelsen, at ansøgeren ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, hvis (1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger gennem adgang til en national database, eller (2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation gennem tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Ansøgningen identificerer de relevante skibe, og gennem Forsvarets offentligt tilgængelige database over søværnets materiel kan de resterende oplysninger findes. Fayard er ikke forpligtet til at udlevere flere oplysninger, og FMI er ikke berettiget til at afvise Fayards ansøgning på baggrund af, at oplysningerne i referencelisten er utilstrækkelige, eftersom de ønskede/

18 manglende informationer er fuldt tilgængelige via en national database. 18 Fayard har deltaget i 12 udbud ved FMI alene inden for det seneste år. Det er derfor også i strid med udbudslovens 151, stk. 5, nr. 2, når FMI har afvist at tage Fayards henvisning til et tidligere udbud i betragtning. FMI har gjort gældende, at udbudslovens 43 omhandler den situation, hvor en ordregiver i tilbudsgrundlaget udarbejder tekniske specifikationer ved henvisning til en eller flere standarder som oplistet i udbudslovens 44, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen er uden relevans for denne sag. Udbudslovens 151, stk. 5, er møntet på en anden situation end den foreliggende, nemlig den, hvor ordregiveren (efterfølgende) skal indhente den endelige dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD en, jf. 151, stk. 1. Fayard havde imidlertid netop ikke angivet de pågældende oplysninger i ESPD en som krævet efter 148, stk. 1. Allerede af denne grund er bestemmelsen irrelevant for sagen. Ad påstand 4 og 5 Fayard har gjort gældende, at det fremgår af FMI s afvisning af Fayards ansøgning, at de andre ansøgere har mere relevante referencer end Fayard, og Fayard derfor ikke kan prækvalificeres. Fayards referencer var imidlertid ikke mindre relevante end de andre ansøgeres. Det kan ud fra de referencer, som Hvide Sande Shipyard, Steel and Service har opgivet i sin ansøgning, lægges til grund, at FMI har vurderet, at mindst en af følgende to beskrivelser har været tilstrækkelige: Spar Es diverse reparationsarbejde inkl. overfladebehandling og Sure Pilgrim. Det kan ligeledes lægges til grund, at FMI har anset ikke blot Vestkajen Maskinværksted A/S referencer, men også referencerne i Vestergaard Marine Service A/S ESPD som liggende inden for beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og indeholdende informationer, der anses relevante i henhold til udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9. Vestergaard Marine Service A/S ESPD indeholder imidlertid ikke information, som berettiger til, at de til forskel fra Fayards referencer vurderes at ligne de opgaver, der er omfattet af udbuddet. Samtlige referencer (måske bortset fra én, hvori indgår renovation ) vedrører efter beskrivelsen ikke vedligeholdelse af

19 skibe, men derimod monteringsarbejder og ombygningsarbejder, og ingen af referencerne indeholder oplysninger om ståltype og mængde. Disse referencer burde derfor ikke for så vidt angår udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9 være vurderet mere relevante end Fayards referencer. 19 FMI har således vurderet Fayards referencer betydeligt strengere end referencerne i ansøgningen fra Vestergaard Marine Service A/S. Fayard bestrider dog ikke, at Vestkajen Maskinværksted A/S referencer i ESPD en indeholdt oplysning om stål. FMI har gjort gældende, at det var berettiget at undlade at prækvalificere Fayard, da Fayard kun indsendte en lille del af de oplysninger, der var af betydning i forhold til udvælgelsen, og da de fem prækvalificerede virksomheder som følge heraf indleverede mere relevante referencer end Fayard. Referencerne i Fayards ansøgning var meget sparsomt beskrevet. Det fremgår ikke engang, om der var tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder. FMI har tydeligt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9 og III.1.3 angivet, hvilke oplysninger man gerne så, at referencelisten indeholdt, og hvilke forhold der ville blive lagt vægt på ved udvælgelsen. Fayard kan ikke lade FMI gøre arbejdet for sig ved blot at angive et skibsnavn og et beløb, heller ikke selvom kunden/modtageren er FMI selv. Der bør ikke være et lempet beskrivelseskrav særligt for de værfter, der tidligere har leveret til FMI. Ansøgningerne må bedømmes ensartet på det, som ansøgerne har anført. FMI vurderede ganske rigtigt, at ansøgningerne fra Hvide Sande Shipyard, Steel and Service og fra Vestergaard Marine Service A/S indeholdt mere relevante referencer end ansøgningen fra Fayard. Denne vurdering var saglig og i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9. Referencerne i ansøgningen fra Hvide Sande Shipyard, Steel and Service var ganske vist også relativt sparsomt beskrevet, hvilket også afspejler sig i FMI s vurdering af referencernes relevans. Referencerne indeholdt dog mere relevant information end referencerne i Fayards ansøgning. Fire af referencerne indeholdt således en omend ganske kortfattet beskrivelse af typen af arbejderne, f.eks. forlængelse af stålskrog, diverse reparationsar-

20 bejde inkl. overfladebehandling og 20 års eftersyn, motoreftersyn og reparation, eftersyn af elsystem samt maling af skrog, m.v. 20 De referencer, der er nævnt i ESPD en fra Vestergaard Marine Service A/S, anfører tilsvarende eksempelvis design og montering af 2 nye kraner til MOB-både og renovering og installation af hangarporte. Derudover havde Vestergaard Marine Service A/S vedlagt en særskilt referenceliste til sin ansøgning, hvoraf yderligere relevante arbejder fremgår. Endelig indeholdt Vestergaard Marine Service A/S ansøgning referencer fra Vestkajens Maskinværksted A/S, som Vestergaard Marine Service A/S støttede sig på i teknisk og fagligt henseende, jf. udbudslovens 144, stk. 1 Disse referencer omfatter vedligeholdelsesarbejder med skibsbygningsstål af typen grade A. FMI var både berettiget og forpligtet til ikke at medtage mere end fem ansøgere, og fravælgelsen af Fayard var berettiget. Ad påstand 6 og 7 Fayard har gjort gældende, at FMI på uklar måde har forsøgt at beskrive et mindstekrav ved i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3): Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves at anføre Kandidaten skal demonstrere erfaring med som minimum 1 lignende levering inden for de seneste tre år i henhold til beskrivelsen i pkt. II.1.4.). FMI s formulering af mindstekravene, herunder særligt brugen af ordet muligvis, medfører at FMI har overtrådt det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip efter udbudslovens 2. Fayard har som sine primære referencer oplistet fem flådefartøjer, der i dimensioner langt overstiger de anførte beskrivelser. Tilsvarende oplyser Fayard i sin ansøgning: Fayard anmoder om, at det faktum at Fayard lige er prækvalificeret til alle 6 lots for Søværnets enheder, sammen med de ca. 120 dokninger af andre enheder, danner grundlag for at Fayard anses at besidde den faglige og tekniske kapacitet også for dette udbud. Fayard har således klart understreget at være i stand til at vedligeholde 30 fartøjer på samme værft og være bekendt med, hvis særlige forhold gør sig gældende for Søværnets fartøjer. Det fremgår ikke præcist af udbudsbekendtgørelsen, hvilke oplysninger der efterspørges med kravet om, at ansøgerne skal angive referencer. Derimod

21 fremgår det, at ordregiveren gerne ser, at listen indeholder forskellige oplysninger. 21 Beskrivelsen i pkt. II.1.4, i udbudsbekendtgørelsen indeholder blot en benævnelse af de tre typer fartøjer samt længden og bredden på de pågældende fartøjer. Det eneste krav, FMI opstiller, er således, at man kan demonstrere, at ansøgeren har ydet vedligeholdelse af et fartøj af minimum den angivne størrelse. Fayard har opfyldt mindstekravene til det niveau, der kræves, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3), idet Fayard til fulde har dokumenteret at have erfaring med mindst én lignende leverance. FMI har gjort gældende, at FMI ikke undlod at prækvalificere Fayard med den begrundelse, at selskabet ikke opfyldte mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3. FMI bemærkede blot i afslagsbrevet, at det var tvivlsomt, om Fayard opfyldte mindstekravet. Det fremgår klart af afslagsbrevet, at afslaget skyldtes, at Fayard var blevet fravalgt på grundlag af udbudsbekendtgørelsens udvælgelseskriterier. FMI fandt det således ikke nødvendigt at tage endelig stilling til spørgsmålet, om Fayard opfyldte mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, idet Fayard klart var den af samtlige ansøgere, der havde angivet de mindst relevante referencer. Den passus i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3, hvis gennemsigtighed Fayard anfægter ( Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves ), stammer fra standardformularen. FMI havde efter udbudslovens 58, jf. 128, stk. 3, pligt til at benytte sig af standardformularen, hvis formuleringer ikke kan give anledning til rimelig tvivl. Allerede derfor skal påstanden ikke tages til følge. FMI har ikke i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3 opstillet absolutte krav til beskrivelserne af referencerne. Årsagen til, at Fayard ikke blev prækvalificeret, var alene, at Fayards referencer blev vurderet mindre relevante end referencerne i ansøgningerne hos de fem prækvalificerede virksomheder.

22 22 Ad påstand 8 og 9 Fayard har gjort gældende, at FMI har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i udbudslovens 2 ved vilkårligt at ændre kriterierne for dokumentation af Fayards referencer uden at gøre Fayard opmærksom på, at FMI opstillede nye kriterier. FMI har ikke dokumenteret, at Fayard er mindre kvalificeret end de øvrige ansøgere, og eftersom FMI ikke har sat en øvre grænse for antallet af prækvalificerede ansøgere, kan FMI ikke afvise Fayard under henvisning hertil. Klagenævnet skal derfor annullere FMI s beslutning om ikke at prækvalificere Fayard og skal tilpligte FMI at anerkende, at Fayard er prækvalificeret. FMI har gjort gældende, at, at FMI ikke har handlet i strid med de udbudsretlige regler, og at der således ikke foreligger noget grundlag for at annullere beslutningen om ikke at prækvalificere Fayard. FMI gør desuden gældende, at klagenævnet ikke har hjemmel til at pålægge FMI at prækvalificere Fayard. Påstand 9 skal derfor afvises. Klagenævnet udtaler: Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt FMI berettiget har undladt at prækvalificere Fayard med den begrundelse, at de referencer, som Fayard havde opgivet, samlet set [vurderes] at være ikke relevante som anført i FMI s brev af 31. maj 2016 til Fayard. Afgørelsen af, om en reference er relevant, må træffes dels ud fra beskrivelsen af den udbudte kontrakt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4, dels ud fra de krav til referencerne, som er beskrevet i punkt II.2.9, hvorefter der vil blive lagt særlig vægt på kandidatens erfaring med vedligeholdelse af stålskibe, herunder deres arbejde med certificeret Grade A stål i profiler og pladetykkelser i intervallet 5 mm - 7 mm... Desuden vil der blive lagt vægt på størrelsen af leveringen.... Endelig fremgår det af punkt III.1.3, at FMI gerne ser, at ansøgeren kommer med en beskrivelse af hver levering og Størrelse og værdi af leveringen, herunder type og mængde af stål.

23 Som anført af parterne har klagenævnet tidligere behandlet tilsvarende problemstillinger som dem, denne sag vedrører. I kendelse af 20. april 2016, Backbone Aviation A/S mod Danmarks Meteorologiske Institut, udtaler klagenævnet blandt andet: 23 Det følger af fast praksis fra såvel EU-domstolen som Retten i første instans og klagenævnet, at ordregivers evaluering af de modtagne tilbud skal ske på grundlag af de enkelte tilbuds indhold, og at de eventuelle fordele, en hidtidig samarbejdspartner måtte have som følge af det hidtidige samarbejde, skal søges udlignet, således at eventuelle konkurrencefordele, en hidtidig samhandelspartner har, minimeres mest muligt. Det er en konsekvens heraf og af det almindelige ligebehandlingsprincip, at en ordregiver ikke kan inddrage tidligere erfaringer med en konkret tilbudsgiver til fordel for denne tilbudsgiver, hvis ikke der er konkret grundlag herfor i det indleverede tilbud. De erfaringer, som DMI måtte have med Backbone Aviation A/S, og som ikke var kommet til udtryk i tilbuddet, kunne derfor ikke lovligt inddrages. Samtidig følger det af helt fast praksis, at en ordregiver har et vidt skøn ved vurderingen af, hvilke ansøgere blandt de egnede, der efter de offentliggjorte kriterier er bedst egnede, og derfor skal prækvalificeres. Klagenævnet erstatter ikke en ordregivers skøn med sit eget, men klagenævnet kan tilsidesætte en ordregivers skøn, hvis det overskrider de grænser, der gælder for et sådant. FMI har skønsmæssigt vurderet, at Fayards referencer samlet set ikke er relevante, hvilket som anført af FMI indebærer, at referencerne var mindre relevante end de prækvalificerede virksomheders referencer, fordi de indeholdt færre af de efterspurgte oplysninger. Denne vurdering er underlagt den beskrevne prøvelsesbegrænsning. Om de enkelte, til dels overlappende påstande, bemærkes på denne baggrund herefter: Ad påstand 1, 2 og 3 FMI har undladt at prækvalificere Fayard med henvisning til, at virksomhedens referencer samlet set ikke anses for relevante. Som det fremgår af klagenævnets praksis, bl.a. den ovenfor citerede kendelse af 20. april 2016, ville FMI i den foreliggende situation ikke lovligt kunne se bort fra kravet i udbudsbetingelserne om nærmere oplysninger bl.a. om opgavens karakter i forbindelse med referencerne. Ansøgerne bærer efter helt fast praksis tillige

24 risikoen for ufuldstændigheder eller uklarheder i ansøgningen. Udbudslovens 43 ses ikke at være relevant for sagens afgørelse. 24 Udbudslovens 151, stk. 5, omhandler den situation, at en ordregiver før tildeling af kontrakt skal kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. 151, stk. 1. Det er i bestemmelsen fastsat, at ansøgeren ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når ordregiveren 1) kan skaffe de relevante oplysninger gennem adgang til en national database eller 2) allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Fayard har imidlertid ikke i ESPD en anført oplysninger, som FMI med henvisning til 151, stk. 5, ikke kan kræve (yderligere) dokumentation for. Påstandene tages derfor ikke til følge Ad påstand 4 og 5 Som det fremgår af evalueringsnotatet, har FMI udvalgt de 5 prækvalificerede virksomheder ud fra de objektive og ikkediskriminerende kriterier, der var fastsat i udbudsbekendtgørelsen, jf. udbudslovens 145, stk. 2. Med henvisning til det, der er anført indledningsvis, har klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som FMI har udøvet i forbindelse hermed. Påstandene tages ikke til følge. Ad påstand 6 og 7 Det fremgår klart af udbudsbekendtgørelsen, som i overensstemmelse med udbudslovens 128, stk. 3, er affattet på standardformularen herfor, at det mindstekrav til niveau, der muligvis kræves alene bestod i demonstreret erfaring med som minimum 1 lignende levering inden for de seneste tre år i henhold til beskrivelsen i pkt. II.1.4.). FMI har som anført ikke undladt at prækvalificere Fayard med henvisning til manglende opfyldelse af mindstekravet. Påstandene tages ikke til følge.

25 25 Ad påstand 8 Det følger af det, der er anført ad påstand 1-7, at annullationspåstanden ikke tages til følge. Ad påstand 9 Såfremt klagenævnet havde taget annullationspåstanden til følge, ville det have været op til FMI at drage konsekvenserne heraf. Klagenævnet har ikke kompetence til at prækvalificere ansøgere. Påstanden afvises. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1-8. Klagen vedrørende påstand 9 afvises. Fayard A/S skal i sagsomkostninger til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Anne-Mette Schjerning specialkonsulent

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 K E N D E L S E Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0009366 (Niels Feilberg Jørgensen, Suzanne Helsteen, Gorm K. Elikofer) 19. december 2007 K E N D E L S E HIQ Wise A/S (advokat Philip Nyholm, København) mod Danske Spil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017680 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 10. marts 2009 K E N D E L S E Munkebjerg Hotel A/S (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 K E N D E L S E Protector Forsikring Danmark (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Nyborg Kommune (Steen Jensen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere