DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S"

Transkript

1 DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3: /Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne i Statoil E&P A/S. Aktiverne omfatter ejerandele i licenser inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas (Siri-, Stine Segment 2- og Lulita-felterne). 2. DONG E&P A/S er et helejet datterselskab af DONG A/S, der igen er helejet af den danske stat, mens Statoil E&P A/S er et helejet datterselskab af Statoil Danmark A/S, der igen er et helejet datterselskab af Statoil ASA. 3. Efterforsknings- og produktionsomfanget er aftagende på de involverede felter. DONG vil benytte produktionsudstyr og infrastrukturen fra Siri-feltet i forbindelse med udbygning og igangsætning af olieproduktionen på to tilstødende felter, Cecilie- og Nini-felterne. 4. Transaktionen indebærer, at DONG E&P erhverver kontrol over alle Statoil E&P A/S aktiver, og den er en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Omsætningen i Statoil E&P udgjorde i ,0 mia. kr., hvoraf kun en beskeden del lå udenfor Danmark. Omsætningen i DONG A/S (koncernen) udgjorde 13,7 mia. kr., hvoraf 8,2 mia. kr. hidrørte fra Danmark. De deltagende virksomheders omsætning overskrider således tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr De deltagende virksomheder er begge aktive inden for markedet for efterforskning (olie og naturgas) samt på markederne for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie henholdsvis naturgas. 7. Markederne for efterforskning og markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie anses i EU-Kommissionens praksis geografisk for verdensomspændende. 8. Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas anses af Kommissionen for at være geografisk snævrere. Det bredest mulige udgangspunkt for Kommissionen er, at markedet omfatter EØS-landene eventuelt indeholdende Rusland og Algeriet. Ud fra disse markedsafgrænsninger vil de deltagende virksomheders markedsandele på de overlappende markeder være forsvindende små. Anmelder lægger denne afgrænsning til grund. Kommissionen finder, at markedet vedrørende naturgas kan være snævrere, når der tages højde for forskelle i gaskvalitet samt for transportomkostninger og mangelfuld adgang til infrastrukturen.

2 9. Anlægges den snævrest mulige afgrænsning af markederne for udbygning/produktion/førstegangssalg af henholdsvis olie og naturgas, så det geografisk alene omfatter den danske kontinentalsokkel, vil DONG s markedsandel inden for olie (baseret på produktionstal) blive forøget med mindre end 5 \%-point, således at selskabets kommende markedsandel vil udgøre mindre end 15 \%. Inden for naturgas vil markedsandelen blive forøget med mindre end 1 \%-point og fremover udgøre mindre end 10 \%. Produktionen fra de omfattede felter forventes at aftage i de kommende år. 10. Uanset hvordan den præcise markedsafgrænsning foretages, vil transaktionen ikke føre til, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Fusionen kan derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Afgørelse 11. Det er meddelt DONG E&P A/S samt Statoil E&P A/S, at DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, samt at fusionen i medfør af konkurrencelovens 12, c, stk. 2, godkendes, idet den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Sagsfremstilling Sagens baggrund 12. DONG A/S har den 30. april 2002 anmeldt DONG Efterforskning og Produktion A/S køb af aktiverne i Statoil Efterforskning og Produktion A/S. Aktiverne omfatter andele i efterforskningsog produktionslicenser i Danmark inden for olie og naturgas. 13. Der er indgået købsaftale den 23. april 2002 med overtagelse af aktiverne pr. 1. juli Købet er betinget af at Økonomi- og Erhvervsministeren opnår accept fra Folketingets Energipolitiske Udvalg, der er opnået den 2. maj 2002 samt af godkendelse fra parternes bestyrelser. Bestyrelsesgodkendelserne blev opnået henholdsvis den 3. maj 2002 i Statoil E&P og den 6. maj 2002 i DONG E&P. 15. Endvidere har de øvrige partnere i konsortierne, der ejer og driver de enkelte licenser, mulighed for at udøve en forkøbsret til Statoils licensandele inden 60 dage ved at indtræde i handlen med deres respektive andele. 16. I nærværende behandling af sagen antages, at de øvrige licenshavere ikke udnytter deres forkøbsret. Herved vurderes DONG E&P s køb ud fra det maksimalt mulige.

3 Fusionen 17. Transaktionen består i, at DONG E&P A/S erhverver Statoil E&P A/S andele i licens 6/95 (felterne Siri samt Stine segment 2, der begge producerer olie) og andele i licens 1/90 og 7/86 (Lulita feltet, der producerer olie og naturgas). Det udgør Statoil E&P s samlede aktiver. Købsprisen er aftalt til omkring 1 mia. kr. 18. DONG E&P A/S har i forvejen licensandele i disse felter. Tabel 1 neden for viser licensandele i de tre felter før og efter DONG s overtagelse. Tabel 1. Fordeling af licensandele ved DONG E&P s køb af Statoil E&P s licensandele (andele før købet i parentes) 1. Afrundet til hele procent Selskab \ felt Licens 6/95 Siri inkl. S1 Licens 6/95 Stine S2 Licens 1/90 og 7/86 Lulita Statoil 0 \% (40 \%) 0 \% (46 \%) 0 \% (19 \%) DONG 64 \% (24 \%) 69 \% (23 \%) 33 \% (14 \%) Denerco Oil 11 \% (11 \%) 8 \% (8 \%) 12 \% (12 \%) Paladin 25 \% (25 \%) 23 \% (23 \%) 5 \% (5 \%) Denerco Petroleum 50 \% (50 \%) Mærsk Olie og Gas 1 I tilfælde af de øvrige licenspartnere udnytter deres forkøbsret udgør DONG E&P A/S licensandel i Siri, Stine segment 2 og Lulita henholdsvis 39, 42, og 23 \%. Kilde: Parternes oplysninger. 19. Som det fremgår af tabellen forøger DONG E&P A/S sine ejerandele i Siri og Stine Segment 2 felterne med transaktionen, så selskabet her vil være klart den største licenshaver. Selskabets ejerandel vokser ligeledes for Lulita-feltet, hvor Mærsk fortsat vil være største licenshaver. Parterne 20. DONG E&P A/S er et helejet datterselskab af DONG A/S, der ejes 100 \% af den danske stat. DONG E&P udfører (selv eller via datterselskaber) efterforsknings- og produktionsaktiviteter inden for olie og naturgas ved Danmark, Norge, Færøerne, Grønland, UK, Holland og Tyskland som partner i efterforsknings- eller produktionslicenser. 21. Selskabet erhvervede i december 2001 det norske olieselskab Pelican (nu DONG Norge A/S) og har også siden forøget ejerandele i produktionslicenser i Norge. Selskabet forventer at producere tønder olie om dagen i 2002, hvoraf omkring halvdelen sker i Norge via nævnte datterselskab.

4 22. DONG E&P A/S har siden 1984 deltaget i alle nye licenser til efterforskning efter olie og naturgas på dansk område. Det har ved tildelingen af nye licenser i Danmark siden 4. udbudsrunde i 1984 været et vilkår, at staten (ved DONG E&P A/S) deltager med en licensandel på 20 \%. 23. DONG E&P har i Danmark udover de ovennævnte felter andel i det producerende Syd Arnefelt, samt i en række felter under efterforskning. Ved udgangen af 2000 drejede det sig om 38 efterforskningslicenser. DONG er operatør på en række efterforskningslicenser og står herved for gennemførelsen af aktiviteter på disse felter. 24. Størstedelen af DONG-koncernens omsætning stammer fra datterselskabet DONG Naturgas A/S, der varetager koncernens indkøb og salg af naturgas i Danmark og til eksport samt transmission, distribution og lagring af naturgas. Endvidere er Nunaoil A/S (ejerandel 50 \%), der udfører efterforskningsaktiviteter i Grønland, DONG Olierør, der varetager rørbaseret olietransport fra Nordsøen til terminal i Fredericia samt DONG VE A/S, der varetager aktiviteter vedrørende vedvarende energikilder, andre datterselskaber i koncernen. 25. Bortset fra olierørstransport har koncernen ikke aktiviteter i efterfølgende omsætningsled i forhold til produktion af olie. 26. Koncernomsætningen i DONG A/S udgjorde i Danmark i mio. kr. Omsætningen i EU udgjorde samme år mio. kr. I 2000 udgjorde omsætningen i DONG E&P A/S (inkl. datterselskaber) mio. kr. 27. Statoil E&P A/S er et helejet datterselskab af Statoil Danmark A/S, der igen er et helejet datterselskab af Statoil ASA med hjemsted i Norge. Selskabet har til formål alene eller i samarbejde med andre selskaber at foretage efterforskning og indvinding samt transport, forædling og markedsføring af olie, gas og heraf afledte produkter. 28. Omsætningen i Statoil E&P A/S udgjorde i henhold til årsregnskabet for mio. kr. i Danmark, mens omsætningen i EU var på 959 mio. kr. Anmelders angivelse af relevante markeder og markedsandele 29. Der eksisterer ifølge anmelder tre relevante produktmarkeder, hvor DONG E&P A/S opererer (før og) efter overtagelsen af Statoil E&P A/S aktiver. Det gælder henholdsvis markedet for efterforskning af olie og naturgas, markedet for udbygning/produktion/salg af olie og markedet for udbygning/produktion/salg af naturgas. Såvel DONG E&P som Statoil E&P er aktive på disse markeder i dag. 30. Anmelder henviser omkring definition af produktmarkeder til EU-kommissionens faste praksis. 31. Licenser til efterforskning/produktion af olie og naturgas uddeles såvel i Danmark som i udlandet i hovedreglen efter udbud, hvor nationale og internationale selskaber ansøger om tilladelse. I visse tilfælde anvendes uddeling efter Åben dør uden udbud. Det sker i områder, der er lidt efterforsket og dermed behæftet med høj risiko. 32. Efterforskning og produktion inden for olie og naturgas foregår i hovedreglen ved at flere parter går sammen i konsortier. Dette muliggør risikospredning og komplementering af kompetencer.

5 33. Det er de færreste licenser, der efterfølgende erklæres som kommercielle fund. Adgangen til markedet kræver derfor, uanset kornsotiekonstruktionen, betydelig kapital og risikovillighed. 34. Et konsortium etableres i hovedreglen ved licenspartnernes indgåelse af en Joint Operating Agreement (JOA), der i Danmark skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ansvar og beslutninger træffes i henhold til JOA af en Operating Committee, hvor hver licenshaver er medlem. 35. I det enkelte konsortium vælges blandt licenshaverne en operatør, der fungerer som forretningsfører og står for gennemførelse af konsortiets aktiviteter. En operatør kontraherer ved såvel efterforsknings- som produktionsaktiviteter med leverandører efter udbud. Valgte leverandører kontraherer evt. med underleverandører. En operatør får dækket omkostninger ved sin aktivitet (no gain - no loss). 36. En efterforskning indebærer bl.a. en kortlægning af den pågældende stykke undergrund og gennemførelse af eventuelle efterforskningsboringer. Hvis et fund anses at være kommercielt vurderes udbygningplaner i samarbejde med myndighederne. Efter at platforme, rørledninger m.v. er etableret og testet, kan produktionen begynde. 37. Den producerede olie på de involverede felter afsættes via skibs- eller rørtransport på markedet til købere (typisk større raffinaderier, der ejes af store olieselskaber) omkring Nordsøen (i UK, Tyskland, Holland, Danmark og Sverige). 38. Den producerede gas fra Lulita-feltet sælges ligesom produktionen fra de øvrige gasfelter i den danske Nordsø via rørtransport til DONG Naturgas A/S. 39. Hvad angår efterforskningsaktiviteter, har Statoil E&P A/S en meget begrænset aktivitet. Efterforskningsomkostningerne i selskabet udgjorde i 2000 ifølge årsregnskabet 1 mio. kr. DONG s efterforskningsaktiviteter beløb sig samme år til 127 mio. kr. De samlede efterforskningsomkostninger på den danske sokkel er til sammenligning af Energistyrelsen opgjort til 726 mio. kr. for Anmelder henviser omkring den geografiske afgrænsning af markedet til, at markedet for efterforskning efter olie og naturgas ifølge EU-Kommissionens faste praksis er verdensomspændende. 41. Hvad angår udbygning/produktion/salg af olie og naturgas, har Statoil E&P A/S aktiviteter på de tre felter, der er omfattet af transaktionen (Siri (olie), Stine Segment 2 (olie) og Lulita (olie/gas)). 42. DONG E&P A/S har ud over licensandele i samme felter endvidere produktionsaktiviteter via licensandele på Syd Arne-feltet (olie/gas). DONG står for salget af den producerede olie på ovennævnte felter på vegne af flere af parterne. 43. De tre involverede felter Siri, Stine Segment 2 og Lulita i 2001 stod samlet for mindre end 10\% af olieproduktionen og mindre end 1 \% af gasproduktionen i Danmark. 44. Med transaktionen vil DONG E&P (målt ved produktionstal for 2001) forøge sin andel af produktionen af olie fra den danske kontinentalsokkel med mindre end 5 \%-point til fremover at

6 udgøre mindre end 15 \%. Andelen af produktionen af naturgas forøges med mindre end 1\%-point, så selskabets kommende markedsandel vil udgøre under 10 \%. 45. Anmelder forventer, at produktionen fra Siri- og Stine Segment 2-feltet er aftagende i de kommende år. 46. Produktionen fra Lulitafeltet er af begrænset betydning. Anmelder forventer, at produktionen stopper inden for en kortere årrække. DONG E&P s køb af licensandele fra Statoil drejer sig hermed i al væsentlighed om olieproducerende felter. 47. Omkring den geografiske afgrænsning af markedet for udbygning/produktion/salg af olie henviser anmelder til, at dette ifølge EU-Kommissionens praksis er verdensomspændende, mens markedet for udbygning/produktion/salg af naturgas omfatter EØS-landene samt muligvis Rusland og Algeriet. 48. Markedet er karakteriseret ved store private vertikalt integrerede selskaber, der opererer internationalt. Omkring efterforskning og produktion i den danske del af Nordsøen er DUCpartnerne Shell, Mærsk og Texaco de største spillere, mens selskaberne BP, ExxonMobil og Shell af EU-Kommissionen er kaldt Super Majors 1 på markederne i global sammenhæng. 49. Det anføres i anmeldelsen, at parternes markedsandele på de relevante markeder er forsvindende lille. Købets formål og virkning ifølge anmelder 50. DONG E&P A/S køb vil ifølge anmelder som følge af de deltagende selskabers forsvindende lille markedsandel ikke have nævneværdig virkning for kunder, leverandører og konkurrenter. 51. I det omfang transaktionen overhovedet påvirker de relevante markeder vil transaktionen ifølge anmelder påvirke den teknologiske og økonomiske udvikling positivt, idet det kan være medvirkende til en optimering af produktionen på Siri-, Nini- og Cecilie-felterne. 52. Parternes markedsandele er ifølge anmelder i konkurrencemæssig forstand stærkt begrænsede, selv hvis den geografiske markedsafgrænsning antages at udgøre Danmark. Transaktionen vil ifølge parterne også her være konkurrenceretligt uproblematisk. 53. Anmelder angiver, at licensgruppen i fællesskab skal vælge en ny operatør. Valg af operatør kræver i henhold til JOA for licens 6/95, at tre parter og minimum 50 \% stemmer for. Frem til den 1. juli 2002 kan tre ud af de fire eksisterende parter således vælge ny operatør. 54. Omkring organiseringen af de felter, der er omfattet af transaktionen kan bemærkes, at Statoil E&P i dag er operatør på Siri- og Stine-felterne. Selskabet forpligter sig med afhændelsen af licensandelene, at træde tilbage som operatør og anbefale DONG E&P A/S som ny operatør på felterne. Det forventes, at DONG vælges som operatør på Siri- og Stinefelterne. Anmelders beskrivelse af rationalet bag fusionen

7 55. DONG E&P anfører som begrundelse for købet, at transaktionen vil indebære effektivitetsgevinster for selskabet i form af en optimering af produktionen og produktionsapparatet på Siri-feltet og de geografisk tilstødende Nini og Cecilie-felter. 56. Selskabet er licenshaver og operatør på Nini- og Cecilie-felterne, der er kommercialitetserklærede felter og står foran en udbygning til produktion af olie. En omkostningsefficient løsning for produktionen fra disse felter er ifølge anmelder at etablere produktionen via de eksisterende faciliteter på Siri-feltet, så Siri bliver den centrale infrastruktur i forbindelse med udbygningen af Nini og Cecilie. Synergi- og rationaliseringsgevinster kan ifølge anmelder opnås, hvis DONG E&P er operatør for alle tre licenser. 57. DONG E&P A/S angiver i sin anmeldelse, at selskabet gennem køb/salg af ejerandele vil forsøge at etablere en ensartet ejerstruktur til de tre licenser/felter, så en koordineret udnyttelse kan etableres. 58. DONG oplyste i en pressemeddelelse i marts 2002, at produktionen fra Nini- og Cecilie-felterne forventes igangsat i sommeren Det samlede indvindingspotentiale i de to felter forventes at udgøre i alt ca. 65 mio. tønder. Det svarer til omkring halvdelen af et enkelt års produktion af olie i Danmark. Offentliggørelse 59. Konkurrencestyrelsen har den 8. maj 2002 i henhold til konkurrencelovens 12 b, stk. 2, offentliggjort DONG E&P A/S køb af aktiver i Statoil E&P A/S med opfordring til alle parter til at komme med bemærkninger til den planlagte fusion. Styrelsen har ingen reaktioner modtaget herpå. Vurdering 60. De angivne omsætningsstørrelser for Statoil E&P A/S samt DONG A/S (koncernen), jf. notatets afsnit 30-32, overstiger konkurrencelovens tærskelværdier, og transaktionen er omfattet af konkurrencelovens fusionsbestemmelser i henhold til lovens 12, stk. 1, nr. 1. Købet er derimod ikke omfattet af EU s fusionskontrolordning 2, jf. forordningens artikel DONG E&P A/S opnår med køb af aktiverne kontrol med Statoil E&P s hidtidige aktiviteter knyttet til de overtagne efterforsknings- og produktionslicensandele. 62. Selskabets køb af aktiver vurderes på denne baggrund at være en fusion i henhold til lovens 12 a, stk. 1, nr. 2, og købet skal hermed behandles efter konkurrencelovens fusionsbestemmelser. De relevante markeder og parternes stilling 63. Transaktionen vedrører følgende markeder: 1) Markedet for efterforskning efter olie og naturgas 2) Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie 3) Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas

8 64. Endvidere har DONG Naturgas A/S, der er koncernmæssigt forbundet til DONG E&P A/S, en dominerende stilling i efterfølgende omsætningsled i forhold til 3), jf. afsnit 66, i fald markederne geografisk afgrænses til Danmark. Det gælder: 4) Markederne for engros- henholdsvis detailhandel med naturgas. 65. Anmelder finder, at det hverken produktmæssigt eller geografisk er relevant at afgrænse et marked for henholdsvis engros- og detailhandel med naturgas i Danmark. 66. EU-kommissionen har i en række tilfælde behandlet anmeldelser af fusioner foretaget af selskaber inden for de markeder, der er relevante i forbindelse med DONG s køb af Statoils licensandele 3. Kommissionen opdeler olie- og gassektoren i henholdsvis opstrømsaktiviteter (efterforskning, udbygning og produktion af råolie og gas), og nedstrømsaktiviteter (raffinering, markedsføring og distribution (af naturgas)). De deltagende virksomheder har alene opstrømsaktiviteter, mens et andet datterselskab i DONG koncernen, DONG Naturgas A/S, har en række nedstrømsaktiviteter vedrørende naturgas. 67. Kommissionen tager udgangspunkt i et særskilt produktmarked vedrørende efterforskning bl.a. med henvisning til den omfattende handel med rettigheder i sektoren fra efterforsknings- til produktionsstadiet. Produktmarkedet omfatter såvel olie som naturgas, da indholdet af undergrunden ikke er kendt på efterforskningstidspunktet. 68. Statoil E&P s licensandele, der købes af DONG, omfatter imidlertid kun i meget begrænset omfang efterforskningsaktiviteter (1 mio. kr. i 2000). Felterne er generelt efterforsket og produktion aftagende. Dette marked vil derfor ikke yderligere blive omtalt. 69. Kommissionen definerer endvidere et særskilt produktmarked for udbygning, produktion og førstegangssalg af olie og et andet produktmarked omfattende udbygning, produktion og førstegangssalg af naturgas 4. Adskillelsen af de to markeder sker med begrundelse i de to produkters forskellige anvendelser og forskellige prisadfærd. 70. Det relevante geografiske marked hvad angår udbygning, produktion og førstegangssalg af olie opfatter Kommissionen som verdensomspændende. 71. Hvad angår naturgas finder Kommissionen, at det eventuelt kan opfattes som EØS-landene plus Rusland og Algeriet. Kommissionens nærmere afgrænsning af det geografiske marked vedrørende naturgas er dog indtil nu uafklaret og kan efter Kommissionens egen opfattelse være snævrere, hvis der tages højde for forskellig gaskvalitet i forskellige lande samt transportomkostninger og mangelfuld adgang til infrastruktur De deltagende virksomheders markedsandele vil, hvis Kommissionens udgangspunkt følges, have markedsandele på de to ovennævnte markeder, der begrænser sig til promilleandele. Det gælder uanset at opgørelsen af markedsandele tager udgangspunkt i produktionsomfang eller i opgjorte/forventede reserver. 73. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i den snævrere afgrænsning af det geografiske marked svarende til Danmark udgør DONG E&P og Statoil s markedsandel (målt ud fra produktionen) henholdsvis mellem 5\% og 10\% og mindre end 5\% vedrørende olie. Vedrørende

9 naturgas er de to selskabers markedsandel ved samme markedsafgrænsning henholdsvis mindre end 5\% og mindre end 1\%. Konkurrencemæssige virkninger af transaktionen 74. Afgrænses markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie geografisk til det snævrest mulige og antages alene at omfatte Danmark vil DONG E&P s kommende markedsandel udgøre mindre end 15 \%. 75. Ved samme geografiske afgrænsning af markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas vil selskabets markedsandel fremover udgøre mindre end 10 \%. 76. DONG E&P er koncernmæssigt forbundet med DONG Naturgas, der har en dominerende stilling på markederne for bl.a. engros- og detailhandel med naturgas (efterfølgende omsætningsled i forhold til produktion/førstegangssalg af naturgas) i fald disse markeder geografisk afgrænses til Danmark. 77. Den fra Statoil overtagne produktionskapacitet inden for naturgas (Lulita-feltet) er imidlertid af meget begrænset størrelse og aftagende. Endvidere afsættes naturgassen fra dette felt i forvejen til DONG Naturgas på langvarige kontrakter. 78. I forhold til en konkurrenceretlig vurdering synes der på denne baggrund ikke at være grund til nærmere at undersøge, hvorvidt de relevante markeder geografisk afviger fra EU-Kommissionens udgangspunkt i tidligere sager og eventuelt kan afgrænses nationalt. Konklusion 79. Transaktionen kan ikke antages at føre til en skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Hermed kan den godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Jf. Kommissionens afgørelse M 2681 Conoco/Phlillips Petroleum, pkt R 4064/89. 3 Jf. f.eks. M.1383 af 19. september 1999 (Exxon/Mobil), M (Norsk Hydro/Saga) og M af 6. marts 2002 (Conoco/Phillips Petroleum). 4 Kommissionen finder, at der endvidere bør ske en markedsadskillelse mellem produktionen af forskellige gastyper (henholdsvis High Calorific og Low Calorific), jf. M. 1573, pkt M. 1573, pkt. 10.

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark

Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark Transport- og Energiministeriet 6. udbudsrunde Danmark Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen I henhold til 12, stk. 1, litra a,

Læs mere

POTENTIALET I NORDSØEN

POTENTIALET I NORDSØEN POTENTIALET I NORDSØEN REALISERING GENNEM TRE VÆKSTMOTORER UDARBEJDET AF QUARTZ+CO OKTOBER 2013 FORORD I forbindelse med etableringen af brancheforeningen Olie Gas Danmark (OGD) medio 2012 blev Quartz+Co

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Peter Ambus 5. november 2013 Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Brancheforeningen

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden

DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION. samt anden anvendelse af undergrunden DANMARKS OLIE- OG GASPRODUKTION samt anden anvendelse af undergrunden 2013 Forord Mens EU-landenes afhængighed af importeret naturgas fra især Norge, Rusland og Nordafrika nærmer sig 70 pct., har Danmark

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Redegørelse om NUNAOIL A/S

Redegørelse om NUNAOIL A/S Redegørelse om NUNAOIL A/S Maj 2012 Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 1.1 Er målet fortsat, at selskabet skal udvikle sig til et operativt olieselskab, dvs. et olieselskab med kapacitet til at efterforske,

Læs mere

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S

STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S STATOIL OG NATURGAS FYN STIFTER JOINT VENTURET - STATOIL GAZELLE A/S 9. juli 2003 Journal nr. 3/1120-0402-0014/LF/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Statoil Danmark A/S og Naturgas Fyn A/S s datterselskab

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Hafte1se og kapital 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold 7. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 8. Portefoijejusteringer

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S 1 af 8 Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S Journal nr.: 2:80332-492/jml Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S (herefter BKL) har den 30 juni 1998 anmeldt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere