DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S"

Transkript

1 DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3: /Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne i Statoil E&P A/S. Aktiverne omfatter ejerandele i licenser inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas (Siri-, Stine Segment 2- og Lulita-felterne). 2. DONG E&P A/S er et helejet datterselskab af DONG A/S, der igen er helejet af den danske stat, mens Statoil E&P A/S er et helejet datterselskab af Statoil Danmark A/S, der igen er et helejet datterselskab af Statoil ASA. 3. Efterforsknings- og produktionsomfanget er aftagende på de involverede felter. DONG vil benytte produktionsudstyr og infrastrukturen fra Siri-feltet i forbindelse med udbygning og igangsætning af olieproduktionen på to tilstødende felter, Cecilie- og Nini-felterne. 4. Transaktionen indebærer, at DONG E&P erhverver kontrol over alle Statoil E&P A/S aktiver, og den er en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr Omsætningen i Statoil E&P udgjorde i ,0 mia. kr., hvoraf kun en beskeden del lå udenfor Danmark. Omsætningen i DONG A/S (koncernen) udgjorde 13,7 mia. kr., hvoraf 8,2 mia. kr. hidrørte fra Danmark. De deltagende virksomheders omsætning overskrider således tærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr De deltagende virksomheder er begge aktive inden for markedet for efterforskning (olie og naturgas) samt på markederne for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie henholdsvis naturgas. 7. Markederne for efterforskning og markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie anses i EU-Kommissionens praksis geografisk for verdensomspændende. 8. Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas anses af Kommissionen for at være geografisk snævrere. Det bredest mulige udgangspunkt for Kommissionen er, at markedet omfatter EØS-landene eventuelt indeholdende Rusland og Algeriet. Ud fra disse markedsafgrænsninger vil de deltagende virksomheders markedsandele på de overlappende markeder være forsvindende små. Anmelder lægger denne afgrænsning til grund. Kommissionen finder, at markedet vedrørende naturgas kan være snævrere, når der tages højde for forskelle i gaskvalitet samt for transportomkostninger og mangelfuld adgang til infrastrukturen.

2 9. Anlægges den snævrest mulige afgrænsning af markederne for udbygning/produktion/førstegangssalg af henholdsvis olie og naturgas, så det geografisk alene omfatter den danske kontinentalsokkel, vil DONG s markedsandel inden for olie (baseret på produktionstal) blive forøget med mindre end 5 \%-point, således at selskabets kommende markedsandel vil udgøre mindre end 15 \%. Inden for naturgas vil markedsandelen blive forøget med mindre end 1 \%-point og fremover udgøre mindre end 10 \%. Produktionen fra de omfattede felter forventes at aftage i de kommende år. 10. Uanset hvordan den præcise markedsafgrænsning foretages, vil transaktionen ikke føre til, at der skabes eller styrkes en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Fusionen kan derfor godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Afgørelse 11. Det er meddelt DONG E&P A/S samt Statoil E&P A/S, at DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1, samt at fusionen i medfør af konkurrencelovens 12, c, stk. 2, godkendes, idet den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Sagsfremstilling Sagens baggrund 12. DONG A/S har den 30. april 2002 anmeldt DONG Efterforskning og Produktion A/S køb af aktiverne i Statoil Efterforskning og Produktion A/S. Aktiverne omfatter andele i efterforskningsog produktionslicenser i Danmark inden for olie og naturgas. 13. Der er indgået købsaftale den 23. april 2002 med overtagelse af aktiverne pr. 1. juli Købet er betinget af at Økonomi- og Erhvervsministeren opnår accept fra Folketingets Energipolitiske Udvalg, der er opnået den 2. maj 2002 samt af godkendelse fra parternes bestyrelser. Bestyrelsesgodkendelserne blev opnået henholdsvis den 3. maj 2002 i Statoil E&P og den 6. maj 2002 i DONG E&P. 15. Endvidere har de øvrige partnere i konsortierne, der ejer og driver de enkelte licenser, mulighed for at udøve en forkøbsret til Statoils licensandele inden 60 dage ved at indtræde i handlen med deres respektive andele. 16. I nærværende behandling af sagen antages, at de øvrige licenshavere ikke udnytter deres forkøbsret. Herved vurderes DONG E&P s køb ud fra det maksimalt mulige.

3 Fusionen 17. Transaktionen består i, at DONG E&P A/S erhverver Statoil E&P A/S andele i licens 6/95 (felterne Siri samt Stine segment 2, der begge producerer olie) og andele i licens 1/90 og 7/86 (Lulita feltet, der producerer olie og naturgas). Det udgør Statoil E&P s samlede aktiver. Købsprisen er aftalt til omkring 1 mia. kr. 18. DONG E&P A/S har i forvejen licensandele i disse felter. Tabel 1 neden for viser licensandele i de tre felter før og efter DONG s overtagelse. Tabel 1. Fordeling af licensandele ved DONG E&P s køb af Statoil E&P s licensandele (andele før købet i parentes) 1. Afrundet til hele procent Selskab \ felt Licens 6/95 Siri inkl. S1 Licens 6/95 Stine S2 Licens 1/90 og 7/86 Lulita Statoil 0 \% (40 \%) 0 \% (46 \%) 0 \% (19 \%) DONG 64 \% (24 \%) 69 \% (23 \%) 33 \% (14 \%) Denerco Oil 11 \% (11 \%) 8 \% (8 \%) 12 \% (12 \%) Paladin 25 \% (25 \%) 23 \% (23 \%) 5 \% (5 \%) Denerco Petroleum 50 \% (50 \%) Mærsk Olie og Gas 1 I tilfælde af de øvrige licenspartnere udnytter deres forkøbsret udgør DONG E&P A/S licensandel i Siri, Stine segment 2 og Lulita henholdsvis 39, 42, og 23 \%. Kilde: Parternes oplysninger. 19. Som det fremgår af tabellen forøger DONG E&P A/S sine ejerandele i Siri og Stine Segment 2 felterne med transaktionen, så selskabet her vil være klart den største licenshaver. Selskabets ejerandel vokser ligeledes for Lulita-feltet, hvor Mærsk fortsat vil være største licenshaver. Parterne 20. DONG E&P A/S er et helejet datterselskab af DONG A/S, der ejes 100 \% af den danske stat. DONG E&P udfører (selv eller via datterselskaber) efterforsknings- og produktionsaktiviteter inden for olie og naturgas ved Danmark, Norge, Færøerne, Grønland, UK, Holland og Tyskland som partner i efterforsknings- eller produktionslicenser. 21. Selskabet erhvervede i december 2001 det norske olieselskab Pelican (nu DONG Norge A/S) og har også siden forøget ejerandele i produktionslicenser i Norge. Selskabet forventer at producere tønder olie om dagen i 2002, hvoraf omkring halvdelen sker i Norge via nævnte datterselskab.

4 22. DONG E&P A/S har siden 1984 deltaget i alle nye licenser til efterforskning efter olie og naturgas på dansk område. Det har ved tildelingen af nye licenser i Danmark siden 4. udbudsrunde i 1984 været et vilkår, at staten (ved DONG E&P A/S) deltager med en licensandel på 20 \%. 23. DONG E&P har i Danmark udover de ovennævnte felter andel i det producerende Syd Arnefelt, samt i en række felter under efterforskning. Ved udgangen af 2000 drejede det sig om 38 efterforskningslicenser. DONG er operatør på en række efterforskningslicenser og står herved for gennemførelsen af aktiviteter på disse felter. 24. Størstedelen af DONG-koncernens omsætning stammer fra datterselskabet DONG Naturgas A/S, der varetager koncernens indkøb og salg af naturgas i Danmark og til eksport samt transmission, distribution og lagring af naturgas. Endvidere er Nunaoil A/S (ejerandel 50 \%), der udfører efterforskningsaktiviteter i Grønland, DONG Olierør, der varetager rørbaseret olietransport fra Nordsøen til terminal i Fredericia samt DONG VE A/S, der varetager aktiviteter vedrørende vedvarende energikilder, andre datterselskaber i koncernen. 25. Bortset fra olierørstransport har koncernen ikke aktiviteter i efterfølgende omsætningsled i forhold til produktion af olie. 26. Koncernomsætningen i DONG A/S udgjorde i Danmark i mio. kr. Omsætningen i EU udgjorde samme år mio. kr. I 2000 udgjorde omsætningen i DONG E&P A/S (inkl. datterselskaber) mio. kr. 27. Statoil E&P A/S er et helejet datterselskab af Statoil Danmark A/S, der igen er et helejet datterselskab af Statoil ASA med hjemsted i Norge. Selskabet har til formål alene eller i samarbejde med andre selskaber at foretage efterforskning og indvinding samt transport, forædling og markedsføring af olie, gas og heraf afledte produkter. 28. Omsætningen i Statoil E&P A/S udgjorde i henhold til årsregnskabet for mio. kr. i Danmark, mens omsætningen i EU var på 959 mio. kr. Anmelders angivelse af relevante markeder og markedsandele 29. Der eksisterer ifølge anmelder tre relevante produktmarkeder, hvor DONG E&P A/S opererer (før og) efter overtagelsen af Statoil E&P A/S aktiver. Det gælder henholdsvis markedet for efterforskning af olie og naturgas, markedet for udbygning/produktion/salg af olie og markedet for udbygning/produktion/salg af naturgas. Såvel DONG E&P som Statoil E&P er aktive på disse markeder i dag. 30. Anmelder henviser omkring definition af produktmarkeder til EU-kommissionens faste praksis. 31. Licenser til efterforskning/produktion af olie og naturgas uddeles såvel i Danmark som i udlandet i hovedreglen efter udbud, hvor nationale og internationale selskaber ansøger om tilladelse. I visse tilfælde anvendes uddeling efter Åben dør uden udbud. Det sker i områder, der er lidt efterforsket og dermed behæftet med høj risiko. 32. Efterforskning og produktion inden for olie og naturgas foregår i hovedreglen ved at flere parter går sammen i konsortier. Dette muliggør risikospredning og komplementering af kompetencer.

5 33. Det er de færreste licenser, der efterfølgende erklæres som kommercielle fund. Adgangen til markedet kræver derfor, uanset kornsotiekonstruktionen, betydelig kapital og risikovillighed. 34. Et konsortium etableres i hovedreglen ved licenspartnernes indgåelse af en Joint Operating Agreement (JOA), der i Danmark skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsministeren. Ansvar og beslutninger træffes i henhold til JOA af en Operating Committee, hvor hver licenshaver er medlem. 35. I det enkelte konsortium vælges blandt licenshaverne en operatør, der fungerer som forretningsfører og står for gennemførelse af konsortiets aktiviteter. En operatør kontraherer ved såvel efterforsknings- som produktionsaktiviteter med leverandører efter udbud. Valgte leverandører kontraherer evt. med underleverandører. En operatør får dækket omkostninger ved sin aktivitet (no gain - no loss). 36. En efterforskning indebærer bl.a. en kortlægning af den pågældende stykke undergrund og gennemførelse af eventuelle efterforskningsboringer. Hvis et fund anses at være kommercielt vurderes udbygningplaner i samarbejde med myndighederne. Efter at platforme, rørledninger m.v. er etableret og testet, kan produktionen begynde. 37. Den producerede olie på de involverede felter afsættes via skibs- eller rørtransport på markedet til købere (typisk større raffinaderier, der ejes af store olieselskaber) omkring Nordsøen (i UK, Tyskland, Holland, Danmark og Sverige). 38. Den producerede gas fra Lulita-feltet sælges ligesom produktionen fra de øvrige gasfelter i den danske Nordsø via rørtransport til DONG Naturgas A/S. 39. Hvad angår efterforskningsaktiviteter, har Statoil E&P A/S en meget begrænset aktivitet. Efterforskningsomkostningerne i selskabet udgjorde i 2000 ifølge årsregnskabet 1 mio. kr. DONG s efterforskningsaktiviteter beløb sig samme år til 127 mio. kr. De samlede efterforskningsomkostninger på den danske sokkel er til sammenligning af Energistyrelsen opgjort til 726 mio. kr. for Anmelder henviser omkring den geografiske afgrænsning af markedet til, at markedet for efterforskning efter olie og naturgas ifølge EU-Kommissionens faste praksis er verdensomspændende. 41. Hvad angår udbygning/produktion/salg af olie og naturgas, har Statoil E&P A/S aktiviteter på de tre felter, der er omfattet af transaktionen (Siri (olie), Stine Segment 2 (olie) og Lulita (olie/gas)). 42. DONG E&P A/S har ud over licensandele i samme felter endvidere produktionsaktiviteter via licensandele på Syd Arne-feltet (olie/gas). DONG står for salget af den producerede olie på ovennævnte felter på vegne af flere af parterne. 43. De tre involverede felter Siri, Stine Segment 2 og Lulita i 2001 stod samlet for mindre end 10\% af olieproduktionen og mindre end 1 \% af gasproduktionen i Danmark. 44. Med transaktionen vil DONG E&P (målt ved produktionstal for 2001) forøge sin andel af produktionen af olie fra den danske kontinentalsokkel med mindre end 5 \%-point til fremover at

6 udgøre mindre end 15 \%. Andelen af produktionen af naturgas forøges med mindre end 1\%-point, så selskabets kommende markedsandel vil udgøre under 10 \%. 45. Anmelder forventer, at produktionen fra Siri- og Stine Segment 2-feltet er aftagende i de kommende år. 46. Produktionen fra Lulitafeltet er af begrænset betydning. Anmelder forventer, at produktionen stopper inden for en kortere årrække. DONG E&P s køb af licensandele fra Statoil drejer sig hermed i al væsentlighed om olieproducerende felter. 47. Omkring den geografiske afgrænsning af markedet for udbygning/produktion/salg af olie henviser anmelder til, at dette ifølge EU-Kommissionens praksis er verdensomspændende, mens markedet for udbygning/produktion/salg af naturgas omfatter EØS-landene samt muligvis Rusland og Algeriet. 48. Markedet er karakteriseret ved store private vertikalt integrerede selskaber, der opererer internationalt. Omkring efterforskning og produktion i den danske del af Nordsøen er DUCpartnerne Shell, Mærsk og Texaco de største spillere, mens selskaberne BP, ExxonMobil og Shell af EU-Kommissionen er kaldt Super Majors 1 på markederne i global sammenhæng. 49. Det anføres i anmeldelsen, at parternes markedsandele på de relevante markeder er forsvindende lille. Købets formål og virkning ifølge anmelder 50. DONG E&P A/S køb vil ifølge anmelder som følge af de deltagende selskabers forsvindende lille markedsandel ikke have nævneværdig virkning for kunder, leverandører og konkurrenter. 51. I det omfang transaktionen overhovedet påvirker de relevante markeder vil transaktionen ifølge anmelder påvirke den teknologiske og økonomiske udvikling positivt, idet det kan være medvirkende til en optimering af produktionen på Siri-, Nini- og Cecilie-felterne. 52. Parternes markedsandele er ifølge anmelder i konkurrencemæssig forstand stærkt begrænsede, selv hvis den geografiske markedsafgrænsning antages at udgøre Danmark. Transaktionen vil ifølge parterne også her være konkurrenceretligt uproblematisk. 53. Anmelder angiver, at licensgruppen i fællesskab skal vælge en ny operatør. Valg af operatør kræver i henhold til JOA for licens 6/95, at tre parter og minimum 50 \% stemmer for. Frem til den 1. juli 2002 kan tre ud af de fire eksisterende parter således vælge ny operatør. 54. Omkring organiseringen af de felter, der er omfattet af transaktionen kan bemærkes, at Statoil E&P i dag er operatør på Siri- og Stine-felterne. Selskabet forpligter sig med afhændelsen af licensandelene, at træde tilbage som operatør og anbefale DONG E&P A/S som ny operatør på felterne. Det forventes, at DONG vælges som operatør på Siri- og Stinefelterne. Anmelders beskrivelse af rationalet bag fusionen

7 55. DONG E&P anfører som begrundelse for købet, at transaktionen vil indebære effektivitetsgevinster for selskabet i form af en optimering af produktionen og produktionsapparatet på Siri-feltet og de geografisk tilstødende Nini og Cecilie-felter. 56. Selskabet er licenshaver og operatør på Nini- og Cecilie-felterne, der er kommercialitetserklærede felter og står foran en udbygning til produktion af olie. En omkostningsefficient løsning for produktionen fra disse felter er ifølge anmelder at etablere produktionen via de eksisterende faciliteter på Siri-feltet, så Siri bliver den centrale infrastruktur i forbindelse med udbygningen af Nini og Cecilie. Synergi- og rationaliseringsgevinster kan ifølge anmelder opnås, hvis DONG E&P er operatør for alle tre licenser. 57. DONG E&P A/S angiver i sin anmeldelse, at selskabet gennem køb/salg af ejerandele vil forsøge at etablere en ensartet ejerstruktur til de tre licenser/felter, så en koordineret udnyttelse kan etableres. 58. DONG oplyste i en pressemeddelelse i marts 2002, at produktionen fra Nini- og Cecilie-felterne forventes igangsat i sommeren Det samlede indvindingspotentiale i de to felter forventes at udgøre i alt ca. 65 mio. tønder. Det svarer til omkring halvdelen af et enkelt års produktion af olie i Danmark. Offentliggørelse 59. Konkurrencestyrelsen har den 8. maj 2002 i henhold til konkurrencelovens 12 b, stk. 2, offentliggjort DONG E&P A/S køb af aktiver i Statoil E&P A/S med opfordring til alle parter til at komme med bemærkninger til den planlagte fusion. Styrelsen har ingen reaktioner modtaget herpå. Vurdering 60. De angivne omsætningsstørrelser for Statoil E&P A/S samt DONG A/S (koncernen), jf. notatets afsnit 30-32, overstiger konkurrencelovens tærskelværdier, og transaktionen er omfattet af konkurrencelovens fusionsbestemmelser i henhold til lovens 12, stk. 1, nr. 1. Købet er derimod ikke omfattet af EU s fusionskontrolordning 2, jf. forordningens artikel DONG E&P A/S opnår med køb af aktiverne kontrol med Statoil E&P s hidtidige aktiviteter knyttet til de overtagne efterforsknings- og produktionslicensandele. 62. Selskabets køb af aktiver vurderes på denne baggrund at være en fusion i henhold til lovens 12 a, stk. 1, nr. 2, og købet skal hermed behandles efter konkurrencelovens fusionsbestemmelser. De relevante markeder og parternes stilling 63. Transaktionen vedrører følgende markeder: 1) Markedet for efterforskning efter olie og naturgas 2) Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie 3) Markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas

8 64. Endvidere har DONG Naturgas A/S, der er koncernmæssigt forbundet til DONG E&P A/S, en dominerende stilling i efterfølgende omsætningsled i forhold til 3), jf. afsnit 66, i fald markederne geografisk afgrænses til Danmark. Det gælder: 4) Markederne for engros- henholdsvis detailhandel med naturgas. 65. Anmelder finder, at det hverken produktmæssigt eller geografisk er relevant at afgrænse et marked for henholdsvis engros- og detailhandel med naturgas i Danmark. 66. EU-kommissionen har i en række tilfælde behandlet anmeldelser af fusioner foretaget af selskaber inden for de markeder, der er relevante i forbindelse med DONG s køb af Statoils licensandele 3. Kommissionen opdeler olie- og gassektoren i henholdsvis opstrømsaktiviteter (efterforskning, udbygning og produktion af råolie og gas), og nedstrømsaktiviteter (raffinering, markedsføring og distribution (af naturgas)). De deltagende virksomheder har alene opstrømsaktiviteter, mens et andet datterselskab i DONG koncernen, DONG Naturgas A/S, har en række nedstrømsaktiviteter vedrørende naturgas. 67. Kommissionen tager udgangspunkt i et særskilt produktmarked vedrørende efterforskning bl.a. med henvisning til den omfattende handel med rettigheder i sektoren fra efterforsknings- til produktionsstadiet. Produktmarkedet omfatter såvel olie som naturgas, da indholdet af undergrunden ikke er kendt på efterforskningstidspunktet. 68. Statoil E&P s licensandele, der købes af DONG, omfatter imidlertid kun i meget begrænset omfang efterforskningsaktiviteter (1 mio. kr. i 2000). Felterne er generelt efterforsket og produktion aftagende. Dette marked vil derfor ikke yderligere blive omtalt. 69. Kommissionen definerer endvidere et særskilt produktmarked for udbygning, produktion og førstegangssalg af olie og et andet produktmarked omfattende udbygning, produktion og førstegangssalg af naturgas 4. Adskillelsen af de to markeder sker med begrundelse i de to produkters forskellige anvendelser og forskellige prisadfærd. 70. Det relevante geografiske marked hvad angår udbygning, produktion og førstegangssalg af olie opfatter Kommissionen som verdensomspændende. 71. Hvad angår naturgas finder Kommissionen, at det eventuelt kan opfattes som EØS-landene plus Rusland og Algeriet. Kommissionens nærmere afgrænsning af det geografiske marked vedrørende naturgas er dog indtil nu uafklaret og kan efter Kommissionens egen opfattelse være snævrere, hvis der tages højde for forskellig gaskvalitet i forskellige lande samt transportomkostninger og mangelfuld adgang til infrastruktur De deltagende virksomheders markedsandele vil, hvis Kommissionens udgangspunkt følges, have markedsandele på de to ovennævnte markeder, der begrænser sig til promilleandele. Det gælder uanset at opgørelsen af markedsandele tager udgangspunkt i produktionsomfang eller i opgjorte/forventede reserver. 73. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i den snævrere afgrænsning af det geografiske marked svarende til Danmark udgør DONG E&P og Statoil s markedsandel (målt ud fra produktionen) henholdsvis mellem 5\% og 10\% og mindre end 5\% vedrørende olie. Vedrørende

9 naturgas er de to selskabers markedsandel ved samme markedsafgrænsning henholdsvis mindre end 5\% og mindre end 1\%. Konkurrencemæssige virkninger af transaktionen 74. Afgrænses markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af olie geografisk til det snævrest mulige og antages alene at omfatte Danmark vil DONG E&P s kommende markedsandel udgøre mindre end 15 \%. 75. Ved samme geografiske afgrænsning af markedet for udbygning/produktion/førstegangssalg af naturgas vil selskabets markedsandel fremover udgøre mindre end 10 \%. 76. DONG E&P er koncernmæssigt forbundet med DONG Naturgas, der har en dominerende stilling på markederne for bl.a. engros- og detailhandel med naturgas (efterfølgende omsætningsled i forhold til produktion/førstegangssalg af naturgas) i fald disse markeder geografisk afgrænses til Danmark. 77. Den fra Statoil overtagne produktionskapacitet inden for naturgas (Lulita-feltet) er imidlertid af meget begrænset størrelse og aftagende. Endvidere afsættes naturgassen fra dette felt i forvejen til DONG Naturgas på langvarige kontrakter. 78. I forhold til en konkurrenceretlig vurdering synes der på denne baggrund ikke at være grund til nærmere at undersøge, hvorvidt de relevante markeder geografisk afviger fra EU-Kommissionens udgangspunkt i tidligere sager og eventuelt kan afgrænses nationalt. Konklusion 79. Transaktionen kan ikke antages at føre til en skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Hermed kan den godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Jf. Kommissionens afgørelse M 2681 Conoco/Phlillips Petroleum, pkt R 4064/89. 3 Jf. f.eks. M.1383 af 19. september 1999 (Exxon/Mobil), M (Norsk Hydro/Saga) og M af 6. marts 2002 (Conoco/Phillips Petroleum). 4 Kommissionen finder, at der endvidere bør ske en markedsadskillelse mellem produktionen af forskellige gastyper (henholdsvis High Calorific og Low Calorific), jf. M. 1573, pkt M. 1573, pkt. 10.

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen

Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Udviklingspotentialet i den danske del af Nordsøen Indlæg ved Steffen B. Olsen, Energistyrelsen 1 Disposition Indledning Udbygning og produktion Efterforskning Afrunding 2 olie, mio. m 3 30 20 Produktionsprognoser

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere