Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 12."

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 12. september 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Jeppe Vejlby Brogård (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget 8 4 Forprojekt for Holte Stationsplads - Regnskab 10 5 Ombygning af forpladsen på Holte Station - Anlægsbevilling 12 6 Parkeringsplads ved Holte Station - Anlægsbevilling 14 7 Skoleveje i Birkerød Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsbevilling Kongevejens udvidelse - Anlægsregnskab 19 9 Udbud af renovation - Licitationsresultat Fastsættelse af renovationstakster Fælles koncept for genbrugspladser Toftevej 8b - Olieforurening - Anlægsbevilling Fortsættelse af iltning af Furesøen Opfiskning af skidtfisk i Sjælsø Oprensning og etablering af lermembran i Søllerød Gadekær Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens Pleje af vandhul ved Kirkevej Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens Oprensning af sø ved Høje Sandbjergvej 12 - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens Hjortholmsvej Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej Julmosevej - Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej Sjælsøvej - Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej 44 2/45

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene Ikke-godkendte og tilbagekøbte tilpasningsforslag til budget (122834/12) 2. Oversigt over gennemførte/ikke gennemførte tilpasningsforslag til budget (122400/12) 3. Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget 1. Lov- og cirkulæreprogram Teknik- og Miljøudvalget (126331/12) 7. Skoleveje i Birkerød Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsbevilling. 1. Plan over afsætningsplads og stibro (129429/12) 10. Fastsættelse af renovationstakster 1. Renovationstakster.xlsx (124897/12) 11. Fælles koncept for genbrugspladser 1. Fælles koncept for genbrugspladser.pdf (128863/12) 2. aftaleparadime for tilslutning til fælles koncept (128862/12) 3. Referat af møde med NC og AC Rudersdal Kommune.pdf (128864/12) 18. Hjortholmsvej Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej 1. Hjortholmsvej - skitse.pdf (124714/12) 2. Bemærkninger fra Hjortholmsvej 12C.docx (124717/12) 3. Bemærkning fra Hjortholmsvej 2.pdf (124716/12) 4. Udgiftsfordeling for istandsættelse af Hjortholmsvej.xls (124715/12) 19. Julmosevej - Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej 1. Juelmosevej-skitse.pdf (124894/12) 2. Ejerforening referat doc (124893/12) 3. Rudersdal_julmosevej_detaljeret omfang.pdf (124891/12) 4. Julmosevej_vurdering af vejen.docx.pdf (124890/12) 5. Udgiftsforldeing_Julmosevej.pdf (124892/12) 20. Sjælsøvej - Kendelse om istandsættelse af privat fællesvej 1. Sjælsøvej_skitse.pdf (124880/12) 2. Bemærkninger til istandsættelsen.pdf (124881/12) 3. Forslag til Udgiftsfordeling_landzone.pdf (124879/12) 4. Forslag til Udgiftsfordeling_byzone.pdf (124878/12) 3/45

4 4/45

5 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser TMU Sagsnr. Resumé Jens Ive (V) orienterede om TRANSFORM2012 den 21. og 22. november Tilmelding sker til områdechef Allan Carstensen. Jens Ive (V) orienterede om møde med grundejerforeningerne den 30. okt Områdechef Allan Carstensen orienterede om de endelige klager til Natur- og Miljøklagenævnet vedr. Mølleåprojektet fra Det Økologiske Råd og DN. Områdechef Allan Carstensen orienterede om, at Skodsborgvej vil blive renoveret i de kommende 4 uger. 5/45

6 Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2013 samt budgetoverslagsårene TMU Sagsnr. 12/23929 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Teknik- og Miljøudvalget behandle budgetforslaget Der henvises til det administrative budgetforslag , som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den samt den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i Budgetforslag Teknik- og Miljøudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Veje og grønne områder mv. Miljø Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 41 samt Teknik- og Miljøudvalgets takster på siderne i budgetforslagsmappen. Kommunens mellemregning med renovationsordningen fremgår af side 201 i budgetforslagsmappen. Det skønnes ikke nødvendigt med regulering af taksten til Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den samt den I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget blev det aftalt, at fagudvalgene, ved behandling af budgetforslaget i september måned, skal drøfte eventuelle forslag til besparelser på drifts- og anlægsbudgettet. Til brug for denne drøftelse blev det endvidere aftalt, at bilag indeholdende tilpas- 6/45

7 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i ningsforslag udarbejdet i 2011, skulle sendes til fagudvalgenes møder. Bilaget indeholder dels en oversigt over de tilpasningsforslag, der blev vedtaget ved sidste års budgetvedtagelse, dels en oversigt over de tilpasningsforslag, som ikke blev vedtaget. Bilag 1 Ikke-godkendte og tilbagekøbte tilpasningsforslag til budget Oversigt over gennemførte/ikke gennemførte tilpasningsforslag til budget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger, takster og tilpasningsmuligheder på drifts- og anlægsbudgettet drøftes, og 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2013 samt budgetoverslagsårene , incl. politik, målsætninger, takster og tilpasningsmuligheder, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 7/45

8 Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget TMU Sagsnr. 12/18640 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2013 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Teknik- og Miljøudvalgets område kr Miljø Udarbejdelse og implementering af vandhandleplan m.v Implementering af Natura-2000 planer Teknik- og Miljøudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune 8/45

9 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 15,7 mio. kr. som følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode resulterer imidlertid i merudgifter for perioden på i alt 0,7 mio. kr. Samlet set lægges der således med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2016 med i alt 16,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 15. august 2012, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 29. august På budgetoversigten var det forudsat, at der ville være balance mellem reduktionen af kommunens bloktilskud og mindreudgifter på driftsbudgettet. Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. Den væsentligste årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af de ændrede refusionssatser i forhold til særligt dyre enkeltsager på det sociale område overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi kommunens andel af særligt dyre enkeltsager ligger markant under landsgennemsnittet. Hertil kommer merudgifter på områder omfattet af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2013 med 0,3 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om budgetkorrektioner der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,4 mio. kr. Set i forhold til budgetoversigten af 15. august reduceres rummeligheden i servicerammen derfor med ca. 0,1 mio. kr. årligt. Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Lov- og cirkulæreprogram Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Teknik- og Miljøudvalgets område forøges med kr. årligt i perioden Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 9/45

10 Dagsorden med vedtagelser Forprojekt for Holte Stationsplads - Regnskab TMU Sagsnr. 12/25195 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den har Kommunalbestyrelsen givet bevilling på kr. til Forprojekt for Holte Stationsplads. Endvidere er der bevilliget tilskud fra Trafikstyrelsen, hvorfor Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på kr. til modtagelse af tilskuddet. Forvaltningen aflægger hermed regnskab for projekt nr Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forprojekt for Holte Stationsplads havde til formål at undersøge mulighederne for ombygning af forpladsen til en tidssvarende kollektiv trafikterminal. Projektet er forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 17. august Projektet har efterfølgende modtaget tilsagn om støtte til realisering af ombygning. I overensstemmelse med tilsagnsskrivelse fra Trafikstyrelsen har forvaltningen fremsendt endelig faglig afrapportering samt regnskab for projektet til trafikstyrelsen og har i maj 2012 modtaget støtte, der er udbetalt til kommunen Anlægsregnskabet er derfor som følger: Udgifter: Anlægsbevilling Afholdte udgifter Mindre forbrug ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Indtægter: Anlægsbevilling ,00 kr. Modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen ,49 kr. Mindre tilskud ,51 kr. Netto mindreforbrug ,49 kr. 10/45

11 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Mindreforbruget skyldes primært, at rådgivers tidsforbrug var lavere end først estimeret. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, og 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på kr. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/45

12 Dagsorden med vedtagelser Ombygning af forpladsen på Holte Station - Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/25203 Resumé Der er i investeringsoversigten for 2012 og 2013 afsat samt kr. som tilskud fra Trafikstyrelsen til ombygning af forpladsen ved Holte Station. På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet bevilling til detailprojektering og udbudsmateriale. Der resterer herefter 10,7 mio.kr. til gennemførelse af projektet. Projektet har nu været i udbud, og forvaltningen orienterer om resultatet samt ansøger om en anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Ombygning af forpladsen har opnået tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsens puljer til kollektiv trafik. Projektet vil i høj grad medvirke til en bedre tilgængelig for rejsende samt en forskønnelse af området omkring stationen. Projektet er opdelt i 2 etaper. Første etape indeholder, etablering af bus-ø, inventar, beplantning, omlægning af Holte Stationsvej samt udskiftning af vejbelysning. Anden etape indebærer reetablering og udvidelse af parkeringspladsen og behandles i andet punkt på denne dagsorden. Såfremt der gives bevilling, forventes begge etaper at blive udført foråret 2013 og være færdig medio Første etape, der er den mest omfattende, har været i udbud og billigste tilbud er på 14,1 mio. kr. I det oprindelige projektforslag var projektet afgrænset ved indkørslen til forpladsen. Da der samtidig er behov for en renovering af Stationsvej fra rundkørslen til forpladsen, har Forvaltningen i udbuddet medtaget denne strækning. Derfor er der i økonomiopstillingen medtaget 1,5 mio. kr. af driftsmidler til vedligeholdelse af Stationsvej fra rundkørsel til stationsforplads. 12/45

13 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Forvaltningen foreslår følgende finansiering af projektets 1. etape: mio. kr. Afsat på investeringsoversigten 10,7 Reparation af belægning (Drift) 1,5 Total 12,2 Det efterlader en manglende finansiering på 1,9 mio.kr, hvorfor forvaltningen foreslår, at der gives en ekstrabevilling finansieret af kommunekassen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der til projekt ombygning af Holte Stationsforplads gives en anlægsbevilling på 14,1 mio.kr, delvis finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10,7 mio. kr., 2) at der til den manglende finansiering gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr., 3) at driftsbudgettet i 2013 reduceres med 1,5 mio. kr., 4) at differencen på 1,9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og 5) at der til modtagelse af tilskuddet fra Trafikstyrelsen gives en anlægsbevilling på - 4,7 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, dog således at indstillingen pkt. 4) ændres, således at finansieringen ændres til projekt , hvor der fremrykkes 1,9 mio. kr. fra 2014 til 2013, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Hans Munk Nielsen (V), Randi Mondorf (V), Christian Kjær (C), Kristine Thrane (A) og Axel Bredsdorff (L)) og 1 imod (Jeppe Vejlby Brogård (F)). Jeppe Vejlby Brogård (F) afgav som stemmeforklaring, at SF stemmer imod, da der er en prisoverskridelse til et projekt, hvor der er for meget vej. 13/45

14 Dagsorden med vedtagelser Parkeringsplads ved Holte Station - Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/25202 Resumé Forvaltning har i andet punkt på denne dagsorden ansøgt om anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1 for ombygning af forpladsen for Holte Station. Etape 2 omhandler udvidelse og reetablering af parkeringspladsen. Projektet foreslås delvist finansieret via parkeringsfonden. For anvendelse af parkeringsfonden gælder særlige betingelser, hvorfor sagen behandles særskilt. Forvaltningen ansøger om anlægsbevilling til projektets gennemførelse. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling I projektforslaget andrager udgiften til etablering af parkeringspladser ca. 2,6 mio. kr. Der blev i forprojektet foretaget en analyse af parkeringsforholdene omkring stationen. Analysen omfattede parkeringspladsen på forpladsen, pladsen på Vejlesøvej samt en del af parkeringspladsen overfor Holte Midtpunkt, hvor der er tidsubegrænset parkering. Den samlede kapacitet er i dag på 216 pladser fordelt med 157 på forpladsen og 59 pladser på Vejlesøvej. Undersøgelsen bekræftede, at der ikke er tilstrækkelig parkeringskapacitet omkring stationen. Parkeringspladsen er fyldt op fra morgen til eftermiddag, og der er observeret flere biler, end der er pladser. Foran stationen foregår dette især ved, at der parkeres langs midterhellen på Holte Stationsvej, hvilket er generende for trafikken. Da der fortsat er ledig kapacitet på parkeringspladsen foran Holte Midtpunkt, vurderer forvaltningen, at det vil være tilstrækkeligt med 40 ekstra pladser, svarende til det antal biler, der midt på dagen holder ulovligt, og det antal biler, der kører forgæves. 14/45

15 TMUindst il ionensforslagt rekt lerdi l i Projektet omfatter etablering af 35 flere parkeringspladser på forpladsen. Endvidere etableres nye adgangsforhold til parkeringspladsen, og der udlægges ny belægning og ny afstribning af p-pladser. Endvidere opstribes parkeringspladsen på Vejlesøvej, hvilket øger den effektive kapacitet med 5 pladser. Rudersdal Kommune er optaget på DSB s prioriteringsliste til forbedring af stationsnære p-pladser. Der er i den forbindelse mulighed for medfinansiering til ombygning af p-pladsen med 50 %, svarende til 1,3 mio.kr. Der er følgende projektbevillinger til rådighed i Forvaltningen: Etablering af p-pladser via parkeringsfonden kr. * * Der er tidligere givet anlægsbevilling til dette projekt. Behovet for restfinansiering kan således opgøres til: kr. Der er ikke garanti for, at DSB vil yde tilskud til etablering af parkeringspladser. I tilfælde af, at der ikke opnås tilskud fra DSB, vil forvaltningen genoptage sagen med henblik på finansiering. Såfremt der gives bevilling, vil projektet blive udført forår Derved vil hele forpladsen være færdig medio Da der ved parkeringspladsens udformning og adskillelse fra buskørslen også sker en trafiksikkerhedsmæssig forbedring, foreslås behovet for restfinansiering dækket af de afsatte midler til trafiksikkerhed i 2014, idet midlerne for 2013 er disponeret til forbedringer af skoleveje i Birkerød. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. (excl. p-fond) med tilhørende rådighedsbeløb i 2013, 2) at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2013 på til modtagelse af støtte fra DSB s parkeringspulje, og 3) at den resterende udgift på kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2013 for projekt , Trafik og miljøhandlingsplan, Etablering af trafikforanstaltninger. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Hans Munk Nielsen (V), Randi Mondorf (V), Christian Kjær (C), Kristine Thrane (A) og Axel Bredsdorff (L)) og 1 imod (Jeppe Vejlby Brogård (F)) Jeppe Vejlby Brogård (F) afgav som stemmeforklaring, at SF stemmer imod, da der 15/45

16 er en prisoverskridelse til et projekt, hvor der er for meget vej. 16/45

17 Dagsorden med vedtagelser Skoleveje i Birkerød Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsbevilling. TMU Sagsnr. 12/25205 Resumé På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. april 2012 blev der i forbindelse med skitseprojekt for cykelstier på Tornevangsvej fremlagt udkast til etablering af stibro over banen. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle kontakte skolebestyrelsen for Birkerød Skole, og i dialog med skolebestyrelsen skulle vurdere projektets relevans og behov, henholdsvis skolebestyrelens engagement for en stibro, hvorefter sagen genoptages til beslutning. Forvaltningen ansøger i dette punkt om godkendelse af skitseprojekt og anlægsbevilling til detailprojektering, udbudsmateriale samt anlæg af stibro og afsætningsplads på Tornevangsvej. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling På grundlag af skitseprojekt, som fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 18. april 2012, har forvaltningen og udvalgsformanden drøftet projektet med dels skolechefen og skoleleder for Birkerød Skole og dels den samlede skolebestyrelse. På denne baggrund er foretaget enkelte tilpasninger vedrørende udformning af afsætningspladsen og parkering. Fra skolechefen og skolebestyrelsens side er der kraftig anbefaling af projektets gennemførelse, som vurderes særdeles relevant og nødvendig. Skolen og skolebestyrelsen vil desuden bruge skolepatruljen til at styre passagen over broen og afsætningspladsen generelt. Skolebestyrelsen har endvidere givet tilsagn om at udarbejde en skoletrafiksikkerhedspolitik inden skolestart Broen vil give en direkte og sikker forbindelse over banen. I kombination med en afsætningsplads vil stibroen yderligere bidrage til en forbedret afvikling af trafikken til og fra Birkerød Skole for de elever, der fragtes i bil. Det er forvaltningens vurdering, at den direkte adgang fra cykelstierne på Tornevangsvej / Ludvig Jensensvej til Birkerød Skole vil øge sikkerheden væsentligt for skolevejen, da børnene ellers vil anvende broen over jernbanen ved Kajerødvej (bortset fra børn fra Carinaparken, der vil bruge tunnellen). Desuden vil forældre til 17/45

18 ionensforslagti rekt l TMUindst lerdi l i børn nord for banen, sætte dem af ved Tornevangsvej og spare den ekstra køretur til Birkerød Skole. Det vil lette presset på skolens parkerings- og afsætningsplads. Etablering af cykelstier på Tornevangsvej samt signalregulering af Tornevangsvej/Ludvig Jensens Vej forventes igangsat i løbet af september Forvaltningen har siden marts 2012 forhandlet med Banedanmark om overdragelse af areal ved banen. Dette forventes at komme på plads i løbet af september måned. For at opnå sammenhæng mellem anlæggene, samt fordi projektering af stibroer ofte er kompliceret, ønsker Forvaltningen at igangsætte arbejdet nu. Der vedlægges skitseprojekt for stibro og afsætningsplads til godkendelse. De anslåede udgifter til detailprojektering, udbud og anlægsarbejder udgør 7,2 mio. kr. Udgifterne finansieres af projekt , Trafikplan Birkerød By med 3 mio. kr., projekt , Trafiksikkerhed (2013), med 3 mio. kr. og projekt , Handleplan for cyklister og fodgængere, med 1,2 mio. kr. i Bilag 1 Plan over afsætningsplads og stibro Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at skitseprojekt for afsætningsplads og stibro godkendes, 2) at der til detailprojektering, udbud og anlæg af stibro samt afsætningsplads på Tornevangsvej gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb fordelt med 3 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i 2013 til projekt , Trafikplan for Birkerød By, og 3) at rådighedsbeløbet finansieres med 3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til projekt Trafikplan for Birkerød by, 3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 for projekt Trafiksikkerhed, og 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 for projekt Handleplan for cyklister. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 18/45

19 Dagsorden med vedtagelser Kongevejens udvidelse - Anlægsregnskab TMU Sagsnr. 12/25200 Resumé På kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts 2010 blev det besluttet at udvide Kongevejen fra Rudegård Stadion til Vasevejstilslutningen. Forvaltningen aflægger hermed regnskab for projekt nr Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Udvidelse fra 3 til 4 spor mellem Hørsholm Kongevej og Vasevej blev vedtaget for at opnå bedre trafikafvikling og forbedre trafiksikkerheden. Projektet var under udførelsen påvirket af et tidligt og kraftigt vintervejr, som gav både forsinkelser og ekstra udgifter. Der er etableret 2 kørespor i hver retning adskilt af 2 støtteheller, så krydsende fodgængere kan krydse Kongevejen i en køreretning af gangen. En del af strækningen er blevet adskilt med en 2 meter bred afmærket midterrabat, hvilket gør venstresving lettere og sikrere. Der er opført ca. 50 meter lang og 1,50 meter høj støttemur ind mod Holtehallen, for at modvirke højdeforskellen mellem fortov og Hallen. På grund af vejens breddeudvidelse blev det samtidig nødvendigt at supplere vejbelysningen med 9 nye belysnings master i vestlig side af vejen. Hele det vejstrækningen har fået et nyt støjreducerende slidlag. Anlægsregnskabet: Anlægsbevilling ,00 kr. Projektering ,00 kr. Entreprenørudgifter ,00 kr. Asfalt, dæksler og beplantning m.m ,00 kr. Merudgift ,00 kr. 19/45

20 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Merudgiften skyldes: Vinterforanstaltninger (2010) Uforudsete udgifter til brønde, som skulle flyttes og have specielle tilpasninger Bortskaffelse af klasse 4 jord (tung olie og asfalt) Støttemuren mod idrætshallen blev udvidet både i højde og længde. Etablering af kabeltrace for Dong Energy ledninger grundet nødvendigheden af belysning i begge sider af vejen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes, og at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2012 på kr. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 20/45

21 Dagsorden med vedtagelser Udbud af renovation - Licitationsresultat TMU Sagsnr. 12/25198 Resumé Der har tidligere været orienteret om udbud af renovation og valg af optioner. Hermed oplyses resultatet og de økonomiske konsekvenser af udbuddet. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Alle affaldsordningerne blev udbudt i foråret 2012 med tildelingskriteriet Mest økonomisk fordelagtig, og der er nu skrevet kontrakter med følgende entreprenører: Dagrenovation: Storskrald: Tømning af genbrugsbeholdere: Haveaffald: RenoNorden A/S S. Jacobsen A/S S. Jacobsen A/S M. Larsen A/S Resultatet blev følgende: Budget 2012 Licitationsresultat Difference Dagrenovation * Storskrald Tømning af genbrugsbeholdere Haveaffald Resultat *Inklusive optioner og mobilsug, men eksklusive udgifter til Nordforbrænding i forbindelse med indsamling af batterier og småt elektronik. Der er ikke klaget over tildelingen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at mindreudgiften indgår i mellemregningen mellem kommunekassen og renovationsordningen. 21/45

22 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 22/45

23 Dagsorden med vedtagelser Fastsættelse af renovationstakster TMU Sagsnr. 12/25199 Resumé Renovationstaksterne har været uændrede siden 2007, bortset fra ændringer i takster for virksomheder, som har været nødvendige pga. ændret lovgivning. Konsekvensen af den ændrede lovgivning er, at virksomheder betaler en meget mindre andel af udgifterne til genbrugspladsen end tidligere. Der er derfor behov for en omfordeling af indtægterne mellem grundejere og virksomheder i forhold til genbrugspladser. Desuden er der behov for mindre øvrige justeringer. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Lovgivningen vedrørende virksomhedernes adgang og betaling for genbrugspladser er blevet ændret hyppigt indenfor de seneste år. For 2012 og fremefter betyder det, at virksomheder kun skal betale til genbrugspladserne, hvis de ønsker at benytte dem. For Rudersdal Kommune betyder det, at pr. 25. juni var kun 250 virksomheder tilmeldt ordningen. Til sammenligning blev der opkrævet genbrugspladsgebyr hos ca virksomheder i 2010 og 2011 (heraf er ca. 800 fritagelser fratrukket). Konsekvensen er, at virksomheder bidrager med en langt mindre andel af indtægterne til driften af genbrugspladserne (i 2012 knapt i forhold til en budgetteret indtægt på 3 mio. kr.). Mens der i forhold til tidligere brugerundersøgelser blev beregnet en forholdsmæssig andel af udgifterne på 15 %, er denne nu nede på 4 % med den nuværende tilmeldeordning. Der er derfor behov for at regulere husholdningernes andel af indtægterne til genbrugspladserne. Den 29. februar 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende et nyt regulativ for flytning af jord i høring. Samtidig blev det vedtaget, at udgifterne til jordflytning, som blev anslået til kr. pr. år, opkræves i forbindelse med renovationstaksterne. Udgifterne til administration af jordflytning kan forventes at stige i de kommende år, da der er planlagt en sammenkobling af det system, som kommunen bruger til anmeldelse og anvisning af jordflytning (Jordweb) med DK Jord, som er det statslige system. DK Jord er en fællesoffentlig database for jordforureningsdata. 23/45

24 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Gebyret for jordflytning foreslås pålagt grundtaksten for husholdninger samt grundtaksten for virksomheder. Herved fås et opkrævningsgrundlag på ca , hvilket giver en udgift på kr. 6,25 inkl. moms pr. grundtakst. For den enkelte husstand vil stigningen i grundtaksten være 115 kr. inkl. moms. Da de øvrige tømningstakster ikke stige, bortset fra mobilsug, vil der kun være tale om en stigning på knapt 7 % - siden Til sammenligning er nettoprisindekset i den samme periode steget med næsten 13 %. To ejendomme i kommunen har en særlig affaldsordning, det såkaldte mobilsug, som virker ved, at beboerne kommer affaldet via nogle indkast i underjordiske tanke. Herfra kan affaldet suges op i en særlig bil. Denne ordning er meget dyr, og hidtil har brugerne betalt under halvdelen af de faktiske omkostninger. I det nye takstblad foreslås en forhøjelse på 100 %, så prisen nærmer sig de faktiske omkostninger. Alle øvrige priser for afhentning af dagrenovation foreslås uændrede, men der tilføjes en række priser, som ikke har været angivet tidligere, f.eks. prisen for en ekstra afhentning udenfor rute (hvis en sæk ikke er afhentet ved den normale afhentning pga. en fejl fra grundejerens side ønskes afhentet dagen efter). Forslag til takster 2013 er vedlagt som bilag. Forvaltningen vil i løbet af efteråret fremlægge forslag til erhvervsaffaldsgebyr. Størrelsen af erhvervsaffaldsgebyret afventer en evaluering af ordningen i Nordforbrændings opland i 2012 samt evaluering af øvrige anvendte ordninger på Sjælland. Der lægges op til en fælles model for alle de kommuner, hvor Nordforbrænding står for driften af genbrugspladserne. Bilag 1 Renovationstakster.xlsx Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for renovation for 2013 vedtages, samt at der i budget indarbejdes en merindtægt på kr pr. år som følge af de forøgede indtægter fra gebyret for jordflytning med en tilsvarende positiv tillægsbevilling for Natur og Miljø Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 24/45

25 Dagsorden med vedtagelser Fælles koncept for genbrugspladser TMU Sagsnr. 12/25949 Resumé Et flertal af Folketingets partier besluttede i 2011, at der senest den 1. januar 2013 skal etableres mulighed for, at virksomheder kan aflevere affald på genbrugspladser udenfor kommunen. Nordforbrænding vedtog derfor på bestyrelsesmøde den 12. juni 2012 at arbejde med et fælles koncept for de genbrugspladser, som Nordforbrændings betjener. På Nordforbrændings bestyrelsesmøde den 11. september fremlægges en beskrivelse af fælleskonceptet til vedtagelse. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Udgiften til anlæg, drift og vedligehold af genbrugspladser skal hvile i sig selv. Virksomhedernes udgift til at aflevere affald på genbrugspladser skal derfor afspejle den enkelte kommunes udgifter til kommunens genbrugspladser. Det er ikke lovligt gennem aftaler at sætte en fælles pris for erhvervsaffald for alle genbrugspladser, der hører under Nordforbrænding. Dermed har virksomhederne mulighed for at shoppe, hvor det er billigst. For at undgå denne problemstilling, har Nordforbrænding (NF) lagt op til et fælles koncept, hvor genbrugspladserne ejes af NF på lejet grund. Herved kan der fastsættes en fælles pris for virksomheders brug af genbrugspladser gældende for de kommuner, som NF betjener. Allerede på nuværende tidspunkt er der høstet en række stordriftsfordele ved bl.a. fælles udbud, fælles affaldsregulativ og fælles administration. Der er derfor ikke væsentlige yderligere stordriftsfordele at få ved det nye koncept, men på bl.a. materiel og personale er der stadig mulighed for stordriftsfordele. Da driften af genbrugspladserne indgår i et lukket regnskab, vil eventuelle stordriftsfordele direkte komme kommunerne til gode. Alle øvrige genbrugspladser på Sjælland drives efter et fælles koncept, hvor økonomien indgår i en større pulje. 25/45

26 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i For Rudersdal Kommune betyder konceptet i modsætning til de andre kommuner, at Nordforbrænding skal købe genbrugspladserne inklusive materiel. Grundene forbliver dog Kommunens ejendom. Udgifterne til driften af genbrugspladserne fordeles mellem de enkelte kommuner i forhold til antal husstande. De enkelte kommuner opkræver fortsat renovationsafgifterne til dækning af bl.a. genbrugspladserne via ejendomsskattebilletten. Økonomisk forventes ordningen at være stort set neutral i forhold til det nuværende udgiftsniveau for genbrugspladserne. I vedlagte referat fra møde i NF ses den samlede økonomi for Rudersdal Kommune ved fælleskonceptet. Når indtægten for salg af bygninger og anlæg er afviklet, vil der fortsat være en gevinst på ca. 10 kr. pr. borger De særlige ordninger, som de enkelte kommuner har (f.eks. Genbru sen i Rudersdal og Spilopmagerne i Allerød) forventes videreført uændret, indtil der aftales noget andet med den enkelte kommune. Det er forvaltningens vurdering, at det i den endelige aftale bør sikres, at kommunen også fremadrettet har indflydelse på pladsernes indretning, åbningstider mv. Bilag 1 Fælles koncept for genbrugspladser.pdf 2 aftaleparadime for tilslutning til fælles koncept 3 Referat af møde med NC og AC Rudersdal Kommune.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det fælles koncept for gebyrer og drift af genbrugspladserne godkendes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 26/45

27 Dagsorden med vedtagelser Toftevej 8b - Olieforurening - Anlægsbevilling TMU Sagsnr. 12/25191 Resumé Rudersdal Kommune har udstedt påbud om oprensning af forurening fra villaolietank på Toftevej 8b, 2840 Holte. Da omkostningerne på sagen er større end 1,6 millioner kr., skal Rudersdal Kommune betale for undersøgelserne og kan søge udgifterne refunderet. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune meddelte den 10. august 2011 påbud om oprensning af forureningen fra en lækage på en olietank på ovennævnte ejendom. Olietanken med tilhørende installationer overholdt gældende lovkrav. Afslutningsrapport på oprensningen er modtaget juli COWI har forestået en oprydning, hvor husets vægge er blevet understøbt, og forureningen er fjernet til 4 meter under terræn. På denne måde er der bortgravet 1.867,56 t forurenet jord og ud af det oprindelige spild på omkring 900 kg, vurderes det, at der efterlades 17 kg under haven og 73 kg under huset; i større dybde end udgravningen. Herefter er grunden reetableret, og der er planlagt et moniteringsprogram over de næste 2 år for at undersøge, om den efterladte restforurening medfører overskridelser af grænseværdi for grundvand eller indeklima. Udgiften til undersøgelser, oprensning og den planlagte monitering er dækket af en forsikring op til 1,6 mio. kr. eksklusive moms. Herefter skal Rudersdal Kommune betale resten, men kan søge om at få udgiften refunderet via en pulje under Miljøstyrelsen. Denne pulje dækker de sager, der har kørt i overgangsperioden fra 2010 til 2012, hvor loftet på forsikringsdækningen er hævet fra de 1,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr. I den aktuelle sag er der udgifter på godt 2,5 mio. kr. eksklusive moms. Det vil sige, at kommunens udgifter er på godt 0,9 mio. kr. ekskl. moms, som forventes at blive refunderet. Såfremt der opnås refusion af kommunens andel af udgifterne, vil bevilling til modtagelse af tilskuddet blive søgt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 27/45

28 TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at orienteringen tages til efterretning, og 2) at der gives en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2012 på 0,9 mio. kr. til betaling af den gennemførte oprensning og til at finansiere evt. yderligere monitering. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 28/45

29 Dagsorden med vedtagelser Fortsættelse af iltning af Furesøen TMU Sagsnr. 12/25201 Resumé Furesø Kommune har den 16. maj 2012 kontaktet Rudersdal Kommune og Lyngby- Taarbæk Kommune med henblik på at opnå aftale om, at den nuværende iltning af Furesø kan fortsætte i perioden Der foreslås en deling af udgifterne efter nærmere aftale mellem parterne gennem et formaliseret samarbejde. Endvidere forventes Furesø Spildevand A/S og Naturstyrelsen kontaktet for medfinansiering henholdsvis deltagelse i samarbejdet. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Frederiksborg Amt og Farum Kommune gennemførte i , med økonomisk støtte fra EU Life-Nature program, et restaureringsprojekt med det formål at genskabe en ren og artsrig sø. Projektet søgte at løse problemerne gennem opfiskning af skalle og brasen og ved udledning af ren ilt til bundvandet. Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S blev i henhold til projektet og aftaler i forbindelse med kommunalreformen økonomisk forpligtet til at fortsætte denne iltning af søen indtil udgangen af Det årlige driftsbudget til iltningen udgør ca. 1 mio. kr. Såfremt iltningen skal fortsætte efter 2012 skal der gennemføres nyt udbud af opgaven. Der er derfor behov for en afklaring af, om ilttilførslen skal fortsættes efter Det er forvaltningens vurdering (tilsvarende Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner), at der i første omgang er behov for denne afklaring indtil næste generation af de statslige vandplaner foreligger - forventeligt i Furesøens tilstand nyeste undersøgelser Vandplanen skriver Søen er et Natura 2000 område. Efter at den allerede vedtagne indsats (baseline) i oplandet til søen, herunder miljømilliardprojektet, er gennemført, viser modelberegninger, at der ikke er behov for en supplerende indsats over for den eksterne belastning. Søen opfylder allerede målsætningen i dag muligvis som følge af, at der foregår restaurering af søen i form af iltning. Uden iltning vil søen givetvis 29/45

30 være præget af intern belastning. Med Miljøministeriets konklusion i vandplanen kan det sluttes, at der vil være stor risiko for, at Furesøen ikke længere kan opfylde sit miljømål, hvis iltningen stoppes. Furesø opfyldte dog ikke målsætningen i 2011, hvor der var algeopblomstringer og lave sigt-dybder i store dele af sommeren. I forbindelse med projektet Rent vand i Mølleåsystemet (Senest præsenteret for udvalget den 18. april 2012) er der foretaget en række modelsimuleringer af tilstanden i Furesøen, som også omfatter effekten af iltning. Disse modeller viser, at der vil ske en markant stigning i klorofyl-indholdet (dvs. koncentrationen af alger), hvis iltningen ophører. Det vil således have en markant negativ effekt på søens tilstand at stoppe iltningen. Den negative effekt kan vise sig som opblomstring af blågrønalger, som vil have såvel biologiske som æstetiske og rekreative negative konsekvenser. Såfremt miljømålet for Furesø ikke er opfyldt, når næste generation af statens vandplaner udkommer (i 2015), forventer forvaltningen, at der vil komme et krav i vandplanen om at nedbringe den eksterne spildevandsbelastning. Spildevandsbelastningen stammer for % vedkommende fra Furesø Kommune og % fra Rudersdal Kommune, mens bidraget fra Lyngby-Taarbæk Kommune kun udgør ca. 1 %. Furesø og Rudersdal Kommune Det er forvaltningens vurdering, at et ophør af iltningen i den nuværende situation, udover forringede iltforhold i bundvandet, kan resultere i en forøget frigivelse af mobilt fosfor fra sedimentet, og at dette vil være et betydeligt tilbageslag for tilstanden i søen. Det vurderes derfor, at søens tilstand skal søges opretholdt ved, at iltningen fortsættes, i første omgang frem til og med 2015, og at der i den mellemliggende periode arbejdes på at belyse forskellige muligheder for en langsigtet løsning. Furesø Kommunes Teknik og Miljøudvalg behandlede sagen på deres møde den 10. maj 2012 og vedtog at tage kontakt til Furesø Spildevand A/S, Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at indgå en aftale om deling af udgifterne til fortsat iltning af søen i perioden Lyngby-Taarbæk Kommunes Teknik og Miljøudvalg behandlede sagen på møde den 12. juni og anbefalede kommunens økonomiudvalg at afsætte kr. pr. år i perioden 2013 til og med 2015, idet denne udgift søges overført til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Forvaltningen anbefaler, på baggrund af ovenstående, at henvendelsen fra Furesø Kommune imødekommes med et tilsagn om at bidrage økonomisk til fortsættelsen af iltningen frem til og med Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at bidragets størrelse i højere grad bør afstemmes i forhold til kommunernes aktuelle 30/45

31 ræderdi TMUt t rekt l i spildevandsbelastning af søen. Forvaltningen vil tage kontakt til Furesø Kommune og de øvrige kommuner med henblik på en afklaring af fordelingen af udgifterne. Indstilling Direktionen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Furesø Kommune om en fortsættelse af iltningen i første omgang frem til og med 2015, og i et omfang der afspejler kommunernes forskellige belastning af søen. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den ionensforslagteknik- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 31/45

32 Dagsorden med vedtagelser Opfiskning af skidtfisk i Sjælsø TMU Sagsnr. 12/25650 Resumé I forbindelse med projekt Algae Be Gone (EU-interreg-projekt sammen med Allerød og Hørsholm kommuner og tre svenske kommuner, senest præsenteret for Teknikog Miljøudvalget den 14. september 2011) ønsker de tre kommuner omkring Sjælsø at udføre en opfiskning af brasen og andre skidtfisk i søen. Det ansøgte kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte vil medvirke til at forbedre søens tilstand. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune har i perioden deltaget i et omfattende undersøgelsesprogram af tilstanden i Sjælsø. På baggrund af disse undersøgelser blev det i vinteren besluttet at søge tilskud fra EU s Interreg-puljer til en restaurering af søen sammen med tre sydsvenske kommuner, der udfører et tilsvarende arbejde i den skånske sø Ringsjön. I juni 2011 modtog kommunerne accept fra Interreg-kontoret, hvorefter projektet blev igangsat. I Sjælsø er der siden da udført flere undersøgelser af søens tilstand og fiskebestand, bl.a. med henblik på at optimere den kommende restaureringsindsats. Søen ligger på grænsen til at tippe over i en permanent uklar, alge- og skidtfiskedomineret tilstand. Undersøgelser af fiskebestanden i 2009, 2010 og 2011 har bl.a. vist, at der i nogle år forekommer en meget tæt bestand af årsyngel af brasen. Fiskeriet i 2010 og 2011 samt supplerende undersøgelser i foråret 2012 har desuden vist, at der findes en stor bestand af meget store brasen (3 7 kg). I august september 2012 foretages nye fiskeundersøgelser med særligt fokus på at estimere bestanden af større brasen. Det er i forbindelse med biomanipulationsprojekter vist, at en betydelig reduktion af bestanden af især bundlevende skidtfisk, herunder brasen, kan føre til en mindsket frigivelse af næring fra søbunden i et sådan omfang, at dette har en begrænsende effekt på algemængden i søen, hvilket forbedrer leveforholdene for rovfisk og vandplanter. Samtidig sætter en reduktion i skidtfiskebestanden i større grad dyreplanktonsamfundet i søen i stand til at begrænse algemængden, ligeledes med klarere vand til følge. Indgrebet kan ses som et blandt flere midler til at forhindre en sø i at blive fastlåst i en uklar, artsfattig tilstand, og en reduceret skidtfiskebestand anses i den sammenhæng for at være en betingelse for at opnå succes med andre tiltag. Restaureringsindsatsen i Sjælsø vil i første omgang blive målrettet mod brasenbe- 32/45

33 ræderdi TMUt t rekt l i standen, der sandsynligvis har en afgørende betydning for søens tilstand. Der vil således blive foretaget en opfiskning af brasen og andre skidtfisk, idet mængden af disse ønskes reduceret betydeligt. Fiskeriet vil hovedsageligt blive foretaget med stormaskede garn, men andre metoder (vod, ruser, el-fiskeri) kan blive anvendt i perioder, hvis disse metoder er de mest effektive. Det er, i overensstemmelse med de beskrevne generelle erfaringer, hensigten over en 2-årig periode at opfiske mindst 80 % af den estimerede brasenbestand, idet det erfaringsmæssigt er det som kræves for på sigt at bringe søen over i den klarvandede tilstand. Der er i foråret som en del af Interreg-projektet - indhentet tilbud fra relevante konsulenter på opgaven og efterfølgende indgået aftale om opfiskning i 2012 og Søens ejer ved Nordvand A/S har givet sin accept til opfiskningen. Der er ikke krav om offentlig høring i forbindelse med en dispensation til det ansøgte. Forvaltningen påtænker dog at indgå i en dialog med de fiskeforeninger, der benytter søen. Sideløbende med opfiskningsprojektet vil der blive udført undersøgelser af søens belastning fra oplandet. Hensigten med dette er, at identificere eventuelle betydende kilder til søens næringsbelastning, således at der kan udarbejdes en indsats til begrænsning af denne. Det vurderes, at den påtænkte opfiskning vil have en positiv effekt på søens tilstand, idet der forventes en stabilisering i planteudbredelsen og en mere naturlig, rovfiskekontrolleret fiskebestand. Der forventes som følge deraf, at det vil blive muligt derfor en mere klarvandet sø med et rigere dyre- og planteliv. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation med følgende vilkår: Ved garnsætning skal garnene røgtes indenfor 36 timer efter sætning. Ved fiskeri med vod må der kun fiskes i områder uden tæt vegetation. Rovfisk, der fanges som bifangst under fiskeriet, skal, hvis de er i levedygtig stand, genudsættes skånsomt. Skidtfisk skal bortkøres til destruktion på forsvarlig vis, eksempelvis ved forbrænding, omsætning til biogas, dyrefoder eller lignende. Garn og andre fiskeredskaber skal markeres med tydelig afmærkning i form af bøjer eller flagbøjer Der skal opsættes informationsmateriale ved søen. Indstilling Direktionen foreslår, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 på de anførte vilkår. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den ionensforslagteknik- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 33/45

34 Dagsorden med vedtagelser Oprensning og etablering af lermembran i Søllerød Gadekær Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. TMU Sagsnr. 12/25196 Resumé Forvaltningen forbereder en oprensning Søllerød Gadekær og udskiftning af den defekte lermembran for fremover at sikre et permanent vandspejl uden, at der skal tilføres rent drikkevand. Da gadekæret har et areal på mere end 100 m 2 kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Forvaltningen vurderer, at projektet vil sikre, at der fortsat er vand i gadekæret, og at den beskyttede naturtype derved bevares. Projektet er medtaget på investeringsoversigten på Budgetforslag Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Søllerød Gadekær har gennem de seneste år været truet af udtørring, idet bunden ikke længere kan tilbageholde vandet i samme takt, som det tilledes. Dette har der hidtil været kompenseret for ved at tilføre rent vand. Denne fremgangsmåde er ikke hensigtsmæssig på længere sigt, hvorfor kæret ønskes oprenset og derefter tætnet med en bentonit-lermembran, hvormed det forventes, at et permanent vandspejl kan opretholdes. Udover den supplerende vandtilførsel fra drikkevandssystemet, udgøres den nuværende vandtilførsel af vand fra afvandingen af det omgivende vejareal. Dette medfører, at kæret tilføres trafikrelaterede miljøfremmede stoffer, og at disse i den nuværende situation koncentreres i især slamlaget, der er klassificeret som lettere forurenet. Derudover kan vejsalt over tid påvirke vandhullets biologi betydeligt. For at modvirke en fremtidig forurening af kæret er det hensigten at tilledningen af vejvand afkobles i forbindelse med anlægsarbejdet og erstattes med tagvand fra Søllerød Museum. Forvaltningen har besigtiget gadekæret i august Det kunne i den forbindelse konstateres, at den del af kæret, der ikke var ved at gro til i sumpplanter, var fyldt af andemad og trådalger således, at der reelt ikke var noget frit vand i kæret. Det kunne derudover konstateres, at Lille vandsalamander yngler i kæret. Det er Forvaltningens vurdering, at gadekæret, efter gennemførelsen af projektet og 34/45

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 19. september 2012. Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 19. september 2012. Mødetidspunkt Kl. 15. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 19. september 2012 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Bemærkninger NB! Mødet begynder kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16.

Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 16. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere