Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Rejse ind i inklusionssamfundet Kommune Gladsaxe Kommune Ansøgertype: Kommune og frivillige foreninger Tidligere ansøgninger til denne pulje: Ansøgt beløb: Budgetskema: Se bilag 1 Øvrige aktuelle tilskud til projektet nej Støtte fra kommunen iht. 18 i lov om social service nej Driftsoverenskomst: Ja Projektoplysninger Projektets formål er: Der etableres partnerskab mellem SIND-Gladsaxe som frivillig bruger- og pårørendeorganisation og Gladsaxe Kommunes PsykoSociale Område, jf.bilag 1 Partnerskabsaftale, med henblik på at realisere følgende: At mennesker, der er psykisk sårbare eller har en sindslidelse og føler sig ekskluderet fra et meningsfuldt hverdagsliv, ensomme og uden fremtidsudsigter, får støtte til deltagelse i livssammenhænge og til at blive inkluderet i samfundet socialt, kulturelt og 1

2 beskæftigelsesmæssigt. Støtten gives af såvel frivillige som af recovery-mentorer, hvorved projektet skal skabe netværk mellem flere grupper af sindslidende. At rekruttere erfarne psykiatribrugere og uddanne og kvalificere dem til at blive recovery-mentorer, således at de kan stille deres viden og erfaring til rådighed for en borger, der er psykisk sårbar eller har en sindslidelse. At aktivere det lokale civilsamfund i arbejdet med at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed og psykiske lidelser gennem bl.a. frivilligeindsats og netværksskabende aktiviteter i forenings- og erhvervslivet. At udvikle nye metoder og tilgange til at understøtte psykisk sårbare borgers inklusion i samfundet. At udvikle en model for partnerskabet mellem SIND-Gladsaxe og Gladsaxe Kommunes PsykoSociale Område, som kan understøtte frembringelse af ny viden, undervisningsmoduler, nye aktiviteter samt nye samarbejdsrelationer. At implementere yderligere erfaringskompetencer i socialpsykiatrien i Gladsaxe. Baggrund Mange psykisk sårbare borgers hverdag er præget af ensomhed og ufrivillig isolation. De ønsker brændende at have relationer uden for kommunalt regi og deltage aktivt i det omgivende samfund. For nogle er kommunens hjælp og tilbud ikke tilstrækkeligt attraktive. Nogle har desuden mistillid til det offentlige og føler sig til tider stigmatiseret og fastholdt i klientrollen. Det gælder ikke mindst de unge under 35 år, som ikke ønsker at arbejde med deres livsmestring gennem kommunale tilbud men higer efter at indgå i de almene aktiviteter og danne netværk med andre ligesindede unge. Der er derfor brug for udvikling af nye modeller for den psykosociale indsats. Et partnerskab mellem Gladsaxe Kommune og Sind Gladsaxe muliggør en forening af kræfter og erfaringer, og partnerskabet kan yderligere tilgå civilsamfundet på forskellig vis. Det Psykosociale Områdes kendskab til de lokale borgere og til de situationer hvor de kommunale tilbud ikke slår til vil kunne danne afsæt for nye strategier. Kommunen kan bidrage med et fagligt miljø til støtte for frivillige. Der er gode erfaringer med at inddrage borgerne i udviklingsaktiviteter og med at inkludere borgere med brugerbaggrund i formidlingsaktiviteter. I forhold til frivilligindsatsen er der i foråret 2013 afholdt temadage, hvor medarbejdere og berørte borgere i fællesskab diskuterede ideer, ønsker, forhindringer og muligheder forbundet med en frivilligindsats. Her blev der utvetydigt peget på ikke-professionelle relationer som en god metode til at bryde med ensomheden, og på netværksdannelse gerne dannet uden for kommunalt regi. Dette falder i fin tråd med Gladsaxe Kommunes Plan for det Psykosociale Område Plan2020, jf bilag 2 Plan SIND-Gladsaxe har været aktiv i det lokale samfund siden 1992 og har dels et stort netværk blandt psykisk sårbare borgere og pårørende og dels erfaringer med mange forskelligartede aktiviteter for psykisk sårbare borgere og pårørende: foredrag, kurser, workshops med coach, samtalegrupper, bisidderstøtte og udflugter og ferietilbud. SIND-Gladsaxe er en aktiv del af Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og har på denne baggrund stor erfaring som medspiller og producent af relevante og aktuelle brugerinddragelses- og recovery-orienterede tiltag i Region Hovedstadens Psykiatri bl.a. Recovery-uddannelsen for samtlige medarbejdere Region Hovedstadens Psykiatri, ansættelse af recovery-mentorer, udarbejdelse af brugerinddragelssstrategien På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien og projekt Din Gode Udskrivning. Civilsamfundet har muligheder for at opstille alternative rammer og tilgange. Borger-til-borger-møder er jævnbyrdige og lyst- og omsorgspræget frem for pligt- og lovgivningsstyrede, og giver den psykisk sårbare borger mulighed for medbestemmelse og samspil, hvilket kan være den afgørende motivator for at tage skridtet ind i samfundslivet. Etablering af en bæredygtig frivilligindsats skal kombineres med et bredt og dybt samarbejde med de mange aktører i lokalsamfundet, ligesom de berørte borgere skal inddrages aktivt i processen. Projektet bygger på nedenstående fire værdier: Det er målet, at de frivillige i projektet i deres relation med borgerne har fokus på og kompetence til at: understøtte borgerens selvbestemmelse og inspirere til håb 2

3 have fokus på borgerens hele situation herunder de ressourcer og den unikke livshistorie, borgeren har, så borgeren oplever sig mødt understøtte borgerens kompetencer uden at handle på borgerens vegne udvikle og bevare partnerskab mellem borgeren og den frivillige, således at borgeren involveres som aktiv medspiller og inddrages i alle aktiviteter, som indgår i projektet Frivilligindsatsen skal tilbyde besøgsvenordning, recovery-orienterede aktiviteter, ledsagelse, samvær og introduktion til lokalsamfundets vifte af aktiviteter og aktivt medborgerskab. Den konkrete udformning af aktiviteterne skal ske i samspil med borgerne for at praktisere selvbestemmelse, personorientering, personinvolvering og håb i selv projektet. Partnerskabets projekt skal forankres dybt og bredt i Gladsaxes foreningsliv, erhvervsliv og kommunale institutioner gennem indgåelse af konkrete samarbejdsaftaler. Lokalsamfundets kendskab til og lyst til at bidrage til området vil blive styrket gennem en intens formidlingsindsats, der bl.a. skal bestå i et rejsende formidlings- og ambassadørkorps (bestående af brugere eller tidligere brugere af psykiatrien) og gennem oplysning og hvervningskampagner. Projektets målgrupper: Projektet har tre overordnede målgrupper, hver med særlig fokus på de unge, som her defineres ud fra mestringsevne, som det beskrives i Visitationskompasset vedhæftet vejledningen til puljeansøgningen. Målgruppe 1: Isolerede borgere Borgerne, der kun modtager nogen eller ingen støtte i hjemmet fra Det Psykosociale Områdes hjemmevejledere og ikke deltager i udadvendte aktiviteter og typisk kun har få sociale kontakter. Det er: Udsatte borgere med komplekse og varige problemer med væsentlig behov for støtte. Borgerne er ikke altid i stand til eller motiveret for selv at opsøge hjælp og har ofte ikke støtte fra familie eller andet netværk. Borgerne kan have udviklingspotentiale og kan derfor have glæde af at få hjælp til at bryde isolation og deltage i aktiviteter og danne netværk. Disse borgere vil have glæde af at få kontakte til projektet og f.eks. få en besøgsven, der på sigt kan fungere som ledsager. Målgruppe 2: Borgere, som gør brug af kommunens trænings- og aktivitetstilbud Psykisk sårbare borgere, som vi har kendskab til gennem trænings- og aktivitetstilbud på bl.a. Carlshuse. Det er: Borgere med specifikke problemer af midlertidige eller længerevarende karakter med udviklingspotentiale, som både kan og vil opsøge hjælp eller har et netværk, der kan og vil opsøge hjælpe på borgerens vegne. Hvilke elementer af projektet, disse borgerne vil vælge, vil i visse tilfælde afhænge af deres forsørgelsesgrundlag, dvs. om det er SU, kontanthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge eller førtidspension. Borgere i denne målgruppe vil have glæde af at få kontakt til projektet og vil i højere grad kunne bruge projektet til en fortsat recovery-orienteret udvikling og vil gennem introduktion til lokalsamfundets tilbud og aktiviteter i stigende grad blive inkluderet i samfundet kulturelt, socialt og beskæftigelsesmæssigt ved at deres kompetencer understøttes og udvikles. Enkelte blandt denne målgruppe vil være interesseret at deltage i et Vendepunktforløb, og muligvis i selv at blive frivillig recovery-mentor. Andre vil blive motiveret til at indgå i ressourceforløb eller andre studie- og arbejdsmarkedsrettede forløb evt. via Vendepunkter til studie- og arbejdsmarkedet. Målgruppe 3: Beboerne på Gladsaxe Kommunens botilbud Beboerne på kommunens botilbud, som f.eks. Nybrogård, Buddinge Hovedgade 103 og Vadstruphus deltager ofte i aktiviteter på botilbuddet og har derigennem en given social ramme. Beboerne kan imidlertid have glæde af kontakt til projektet til at deltage i aktiviteter og danne netværk uden for botilbuddet. Denne udadvendte kontakt kunne bliver første skridt til introduktion til lokalsamfundets tilbud og aktiviteter og til at blive inkluderet i samfundet kulturelt, socialt og beskæftigelsesmæssigt og til at deres kompetencer understøttes og udvikles. Beboerne er typisk kendetegnet ved at have 3

4 ..komplekse og længerevarende problemer med behov for omfattende og/eller særlig tilrettelagt støtte. Beboerne er typisk ikke i stand eller motiveret til at opsøge hjælp og har ofte ikke støtte fra familie eller andet netværk. Beboerne kan have udviklingspotentiale. Antal forskellige brugere: Målgruppe 1: Ud af 146 visiterede borgere (2013) i Gladsaxe Kommune, skønnes ca. 50 at tilhøre målgruppe 1. Kønsfordelingen er ca. 50/50. Vores ambition er at nå fem borgere første år, 15 borgere andet år og 20 borgere tredje år gennem besøgsordningen. Målgruppe 2: Ca. 135 borgere benytter jævnligt tilbud i kommunens trænings- og aktivitetshus Carlshuse. Heraf skønnes ca. 50 borgere at være i en vedvarende god udvikling, som betyder, at de potentielt kan få glæde af at bevæge sig yderligere ud i samfundet. Kønsfordelingen: 60 % kvinder. Vi håber at kunne anspore syv borgere første år, 15 borgere andet år og 25 borgere tredje år til at deltage i almene aktiviteter uden for kommunal regi. Målgruppe 3: På Gladsaxes botilbud bor 50 borgere, hvoraf hen ved 15 udtrykker ønsker om at få en besøgsven eller deltage i yderligere aktiviteter. Kønsfordelingen: 60 % mænd. Vores ambition er, at frivilligeindsatsen omfatter tre borgere første år, otte borgere andet år og 12 borgere tredje år. Hvordan opgøres antal af brugere Projektets basistal stammer fra Gladsaxe Kommunes registrering af de borgere med psykiske vanskeligheder, som har været i berøring med kommunen. Dertil kommer et ukendt antal borgere, som ikke er i berøring med kommunen. Antallet af borgere, vi håber at nå gennem frivilligindsatsen, er et skøn foretaget på basis af disse tal justeret efter viden og erfaringer fra Gladsaxe Kommunes Trænings- og Aktivitietshus Carlshuses daglige virke samt på diverse mindre undersøgelser og forespørgsler, som er gennemført over de senere år på Det Psykosociale Område i Gladsaxe, jf projektets formål. I den andel af projektet som vedrører besøgsvenordningen vil antal brugere opgøres gennem enkle registreringer af antal besøgte borgere uden brug af cpr-numre. Der vil tælles løbende og laves kvartalsmæssige opgørelser. I aktivitets- og netværksdelen, der tilbydes både på og uden for bostederne, vil aktiviteter løbende blive registreret samt hvert arrangements deltagerantal. Projektet vil udarbejde specifikke registreringsark samt skemaer til forespørgsler og evalueringer. Mål på brugerniveau. Målgruppe 1: Flertallet fra denne gruppe peger utvetydigt på savn af ikke-professionelle relationer uden for det kommunale regi. En besøgsven fra projektet er en ideel begyndelse og vil også kunne pege frem ad mod andre inklusions- og netværksfremmende initiativer. Mål efter tre år: 20 borgere oplever mindre ensomhed og isolation gennem projektet otte borgere er blevet motiveret til at bevæge sig uden for hjemmet oftere i følgeskab med en frivillig fra projektet fem borgere er begyndt at benytte nogle af de kommunale tilbud og aktiviteter, fx Carlshuses mindst fem borgere under 35 år har fået øget kendskab til unge-netværker i lokalsamfundet og/eller kontakt med en frivillig fra projektet Målgruppe 2: Med blot lille hjælp har målgruppen potentiale til i stigende grad at bevæge sig uden for de kommunale tilbud og benytte sig af almene tilbud. Hjælpen kan bestå i følgeskab til tilbud i lokalsamfundet (en eller flere borgere ad gangen), til at få kontakt til en repræsentant fra pågældende forening eller arbejdsplads, som kan forestå introduktion til stedets aktiviteter og muligheder eller til deltagelse i et Vendepunktkursus. Den frivillige kan også tilbyde en ramme for en netværksgruppe 4

5 med eller uden særligt fokus, fx biografklub, træning i motionscenter, aktivitet i Forebyggelsescentret eller en uddannelses- eller kursusmulighed. Denne målgruppe har også potentiale til at fungere som brobyggere mellem det omgivende samfund og målgruppe 1 og 3 og er også dem, som vi håber på at få med i vores recovery-mentor- og formidlingsmiljø. Mål efter tre år: syv borgere fra målgruppen fungerer som frivillige, herunder mindst en under 35 år fem borgere indgår i recovery-mentor- og formidlingsmiljø, herunder mindst en under 35 år 25 borgere oplever øget inklusion gennem deltagelse i almene aktiviteter og tilbud i kommunen 25 borgere har udbygget deres sociale netværk 15 borger har gennemført et Vendepunktskursus, herunder mindst en under 35 år. Målgruppe 3: Beboerne på kommunens botilbud føler sig trods fælles bosted ofte stærkt isolerede og vil kunne få glæde af hjælp til at bryde isolation og deltage i aktiviteter og danne netværk. Projektets besøgsordning er én måde at opnå ikke-professionelle relationer på, en anden er gennem fælles aktiviteter og følgeskab. En frivilligindsats kan tage initiativ til alternative aktiviteter på bostedet og kan tilbyde følgeskab til aktiviteter uden for bostedet, som opleves som utrygge at besøge alene. Mål efter tre år: 17 beboere oplever mindre ensomhed og isolation gennem projektet og deltagelse i aktiviteter 10 beboere har fået en længerevarende kontakt til en frivillig i projektet 15 beboere er blevet motiveret og hjælpes til større deltagelse i aktiviteter i lokalsamfundet Dokumentation for opnåelse af målene Projektet vil blive evalueret og dokumenteret på fire niveauer: Borgeren, Den frivillige, organisationen og den faglige kvalitet. Der vil blive målt på alle målgrupper og på følgende overordnede parametre: Rekrutteringsindsatsen (Får vi nok frivillige til at opnå vores mål, kan vi fastholde de frivillige, leverer de frivillige en tilfredsstillende tjeneste, er Det PsykoSociale Område et tilfredsstillende sted at være frivillig, oplever de frivillige de får de rette informationer (undervisning/intro) og rammer til at fungere optimalt, er vores rekrutteringskampagner effektive, hvor mange frivillige har brugerbaggrund?). Inklusion (Oplever borgerne en øget inklusion, har frivilligtjenesten haft betydning for borgernes netværksdannelse og lokalkendskab, hvor stor en andel af besøgsvensaktiviteter foregår uden for hjemmet, når vi borgere vi ikke tidligere havde succes med at nå?) Partnerskaber og samarbejdspartnere (Hvad betyder det for vores måde at udforme tilbud og aktiviteter på, at der foregår i samarbejde med eksterne partnere, er der basis for recoveryorienteret rehabilitering gennem partnerskaber?) Indsats over for unge under 35 år (Får vi mere viden om unges ønsker og behov for inkluderende tiltag, hvor stor en andel unge benytter sig af frivilligindsatsen?) Brugerinddragelse (Har vi opnået en stigende grad af brugerinddragelse, har vi en større fælles forståelse af elementerne, metoderne og udfordringerne ved at arbejde med recoveryorienteret rehabilitering i et partnerskab mellem frivillige og professionelle?) Projektet vil primært benytte sig af selvevaluering gennem en vifte af metoder til registrering af data og dokumentation af målopfyldelse: Før-efter registreringer samt løbende registreringer, tælling af fastsatte parametre, spørgeskemaundersøgelser, multiple-choice-skemaer, kvalitative interviews m.v. Hyppighed af måling/registrering tilpasses formålet og vil variere fra løbende tælling til månedlig, kvartalvis og årlige registreringer og undersøgelser. Aktiviteter og tidsplan Jf. Bilag 3 Aktivitets og tidsplan 5

6 Frivilligindsatsen skal tilbyde: besøgsvensordning recovery-orienterede aktiviteter og kurser ledsagelse og samvær introduktion til lokalsamfundets vifte af aktiviteter og aktivt medborgerskab socialt, kulturelt, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt kompetenceudvikling med henblik på at motivere psykisk sårbare borgere til selv at blive frivillige og evt. brugerambassadører eller recovery-mentorer Den konkrete udformning af disse aktiviteter skal ske i samspil med borgerne for at praktisere selvbestemmelse, personorientering, personinvolvering og håb i selve projektet. Koordinatorens arbejde med rekruttering, udvælgelse, introduktion og fastholdelse af frivillige. Koordinator tager initiativ til målrettet rekrutteringskampagner. Koordinatoren har en personlig samtale med de potentielle frivillige. Det kræver tålmodighed, overskud og stabilitet, samt livserfaring at være en frivillig støtte, besøgsven eller mentor. Den rigtige vurdering af en potentiel frivillig kan have stor betydning for, om forholdet mellem den frivillige og borgeren vil fungere. Det er vigtigt at begge parter vurderer og er enige om, at den potentielle frivillige egner sig som frivillig og har interesse i at indgå i projektet. Koordinatoren vil desuden skabe rammerne for et fagligt og socialt udviklende arbejdsmiljø for de frivillige, bl.a. gennem grundig introduktion, netværksdannelse og sociale aktiviteter. Koordinatorens arbejde med kontakt til borgere, der vil indgå i projektet Koordinator har ansvar for relationen mellem borger og frivillig. I besøgsvenordningen vil koordinator have indledende samtaler med borgere, der ønsker besøgsven samt med hjemmevejleder for at sikre bedst mulige match med frivillig. Der vil være opfølgende samtaler. Hvis der er problemer i kontakten mellem borgere og frivillig, vil koordinator fungere som mægler og coach. Uddannelse af frivillige og borgere: Undervisningen skal generelt fremme den recovery-orienterede rehabilitering og være fælles for frivillige og de borgere, der indgår i projektet som målgruppe, som har lyst og interesse for at deltage. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres af SINDs kursusansvarlige i samarbejde med koordinatoren. Som undervisere inddrages herudover: frivillige i SIND, bruger-ambassadører, ansatte i Gladsaxe og eksterne fagfolk. Undervisningen består af følgende elementer: Introduktionsforløb (Varighed: 5 gange a 2 timer): opgaver, ansvar og tavshedspligt som frivillig, samt rammerne for det frivillige arbejde den frivillige som medmenneske og grænsen for det frivillige arbejde oplæg med bruger-ambassadører om kommunens og regionens tilbud til sindslidende om sindslidelser og recovery-orienteret rehabilitering kommunikation og psykologi relationsarbejde inddragelse af borgerens pårørende og netværk Løbende undervisning og erfaringsudveksling (Varighed: 4 gange årligt af 2 timer): kan være i samarbejde med De Frivilliges Hus erfaringsudveksling tema: f.eks. konflikthåndtering, passe på sig selv, inspiration i forhold til recovery-orienteret rehabilitering, (Narrative metode, Vendepunkter, Borgeren personlige arbejdsbog) 6

7 nyt i forhold til kommunes og regionens indsatser Vendepunktskurser (Varighed: Et kursus pr. år med 12 gange af 3 timer), jf. Bilag 4 Vendepunkt : Vendepunktskurser er et bruger-til-bruger forløb, som tilbyder kurser til mennesker med psykiske sårbarhed. Udgangspunktet er, at man kan komme sig fra psykiske problemer og sygdom og få et godt liv ved at mestre sin livssituation med fokus på livssundhed, dagligliv og fremtid. Her anvendes bl.a. Den personlige arbejdsbog. Underviserne har selv været igennem et recovery-forløb. Deres erfaringskompetencer er med til at sikre den ligeværdige relation mellem underviser og deltager. Se mere: Afhængigt af behov anvendes forløbene: Basis Vendepunkter I, II, III Vendepunkter til studieliv Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til mentor Dokumentation af aktiviteter Jf. mål ovenfor. Organisation og ledelse Projektejer: Elinor Kyhnauv, Psykiatri- og Handicap, Gladsaxe Kommune og Svend Balle, formand for SIND-Gladsaxe. Styregruppe: ikke afklaret, (3 SIND-repræsentanter; Svend Balle, Kirsten Hove og NN samt 3 repræsentanter fra Det PsykoSociale Område: Jonny Holme-Pedersen, NN og NN). Projektleder/formand for styregruppe: Jonny Holme-Pedersen, PsykoSociale Område, PH. Koordinator (daglig ledelse) Arbejdsgruppe: Repræsentanter fra PSOs personale og SIND Gladsaxe, de kommunale tilbud, borgere med brugerbaggrund, De Frivilliges, Carlshuses Venner. Samarbejdspartnere (forventede): Børne- og Kulturforvaltningen, Landsforeningen af Nuværende og Tidligere Psykiatribruger (LAP), Bedre Psykiatri, Forebyggelsescentre, repræsentanter fra det lokale foreningsliv og erhvervsliv, herunder bl.a. Bibliografen, biblioteker, aftenskole, kirker, Dansk Cyklistforbund, sports- og svømmehal, gymnastikforeninger, Fitness World, Caféer mv. Projektet vil formelt være forankret Psykiatri og Handicap i Gladsaxe Kommune. Det vil blive varetaget af partnerskabsaftalen mellem SIND-Gladsaxe og Det PsykoSociale Område, Gladsaxe Kommune. En styregruppe bestående af repræsentanter fra begge organisationer vil bære det overordnede ansvar for projektet og stå for ansættelser, strategi, budgetoverholdelse mv. En koordinator udpeget af styregruppen vil stå for daglig ledelse af projektet med hjælp fra deltidansatte medarbejdere med brugerbaggrund samt ambassadører fra hhv. SIND og Det PsykoSociale Område s afdelinger m. fl. Administration varetages af Det PsykoSociale Område s administration. Trænings- og Aktivitetshuset Carlshuse stiller fysiske rammer til rådighed for koordinator og andre af projektets ansatte samt for frivilligmøder og -aktiviteter. Dog vil der ved større arrangementer være brug for at leje sig ind i andre faciliteter i Gladsaxe Kommune. SIND tilbyder undervisning/kursusforløb samt netværkserfaringer. Det PsykoSociale Område stiller pædagogisk personale til rådighed som ambassadører/rådgivere til introforløb og yderligere faglig sparring/coaching af de frivillige. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiode 7

8 Efter den treårige tilskudsperiode har partnerskabet med SIND fundet sin faste form, og partnerskabet frivillig-kommunalt er fuldt udviklet som model og kan operere selvstændigt med stadig mindre kommunal støtte. Kvalificering af frivilligindsatsen muliggør i højere grad at få positiv respons på ansøgning af fondsmidler og sponsorer til dækning af særlige udgifter til f.eks. hvervnings- og informationskampagner, koordination, kvalificering, supervision og administration. SIND-Gladsaxe og Det PsykoSociale Område i Gladsaxe er indstillet på fortsat at bidrage med faglig sparring og samarbejde. Koordinatorrollen vil efterfølgende blive varetaget enten på frivillig basis eller af en deltidsansat (gerne en borger med erfaringskompetance i fleksjob) i Gladsaxe Kommune/SIND med støtte fra de forskellige afdelinger i Det PsykoSociale Område (Nybrogård, Carlshuse). Afdelingerne har fortsat afsat ressourcer til frivillig-ambassadører til uddannelse af og støtte til de frivillige. Der er dannet et korps af brugerambassadører og recovery-mentorer, som kan aktiveres via koordinatoren. Nye formidlere rekrutteres via koordinator og ambassadørerne. Erfaringer med frivillige, uddannelse og rekruttering opsamles i fastsat dokumentationssystem, som kan bruges aktivt til at tilrette den fremtidige frivillighedsindsats. 8

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne

Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest. Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne Scenarie for Aktivitets- og Samværstilbud Nord-Vest Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 05-11-2015 Hvilke indsatser og indhold skal der være i bydelen, så tilbuddene i højere grad

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen.

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade 56. 2321 9152 fremtid_og_arbejde@foa.dk. Mette Mortensen. PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGEN SENDES TIL Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Kommune Jobcenter Svendborg Ramsherred 5 5700 Svendborg PROJEKTETS TITEL ANSØGER NAVN VIRKSOMHED/ORGANISATION

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere