BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer i virksomhederne Rekrutteringssituationen fordelt på erhvervsområder og geografi FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND 5 Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose Beskæftigelsesregionens fremskrivning for Midtjylland frem til 4. kvartal 2013 Fremskrivning for beskæftigelsesudviklingen i brancherne FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND 9 Ledighedsudviklingen frem til november 2011 Fremskrivningen af bruttoledigheden stigende ledighed i Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET I Midtjylland Arbejdsmarkedet i Midtjylland har igennem 2011 ikke været så hårdt påvirket af konjunkturerne som i de to foregående år. I 2011 var der især i starten af året en mere positiv udvikling i ledigheden end året før. Dog skiftede udviklingen i 2. halvår, hvor der kom en mindre stigning i ledigheden. I 2012 forventes en fortsat stigning i ledigheden i Midtjylland, mens der i 2013 igen forventes en mere positiv udvikling med faldende ledighed. Baggrunden for den aktuelle udvikling i ledigheden er bl.a. den europæiske gældskrise, som har påvirket den økonomiske aktivitet negativt i Europa og dermed også i Danmark. Det skal også bemærkes, at konjunkturudsigterne jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet i øjeblikket er præget af ekstraordinær stor usikkerhed. SAMMENFATNING Fremskrivningen af ledigheden viser, at der forventes en ledighedsstigning på ca (+3,9%) fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal Ledigheden forventes at stige mest blandt de grupper, der er beskæftiget inden for dele af industrien og de private serviceerhverv. Inden for de grupper, der typisk er beskæftiget inden for byggeriet forventes derimod faldende ledighed i Fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 forventes den samlede ledighed i Midtjylland at falde med ca (-7,2%). Den branchefordelte beskæftigelsesprognose viser, at der forventes en midlertidig nedgang inden for bl.a. industrien og dele af de private serviceerhverv i gennem 2012, mens der i 2013 forventes næsten uændret beskæftigelse inden for de fleste erhverv, undtaget bygge- og anlægssektoren og den offentlige sektor, hvor der forventes fremgang. Konjunkturudviklingen betyder, at få virksomheder i Midtjylland har problemer med at rekruttere arbejdskraft. I 2. halvår 2011 blev der kun registreret godt forgæves rekrutteringer mod ca i 2. halvår Der var registreret flest forgæves rekrutteringsforsøg inden for Bygge og anlæg, Akademisk arbejde, Salg, indkøb og markedsføring, It og teleteknik og Kontor, administration, regnskab og finans. Redaktionen afsluttet den 16. januar 2012 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

4 REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND Arbejdsmarkedsoverblik for 1. halvår 2012 indeholder en kort beskrivelse af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet i Midtjylland og en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i Midtjylland frem til 4. kvartal Fortsat få rekrutteringsproblemer i virksomhederne Arbejdsmarkedsstyrelsen har i perioden fra uge 35 til uge 41 i 2011 via Rambøll Management gennemført en stikprøveundersøgelse blandt virksomheder på landsplan. Heraf har virksomheder besvaret undersøgelsen (72% af virksomhederne). I Midtjylland indgår svar fra godt virksomheder i undersøgelsen. I undersøgelsen spørges virksomhederne bl.a. om de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, hvor mange personer det drejer sig om, og om den eventuelle forgæves rekruttering har betydet, at de har opgivet ordrer eller aktiviteter i de to måneder. FIGUR 1. UDVIKLINGEN I REKRUTTERINGSPROBLEMERNE. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I MIDTJYLLAND OG HELE LANDET 2006 TIL Midtjylland Hele landet Midtjylland Hele landet 1. halvår 2. halvår Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 Formålet med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet og undersøgelsens resultater kan anvendes som en indikator for rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Da undersøgelsen er gennemført hvert halve år siden 2006, giver resultaterne også en god indikator for udviklingen i rekrutteringssituationen over tid. Den seneste undersøgelse af rekrutteringssituationen viser, at der på landsplan er knap stillinger, som virksomhederne har rekrutteret forgæves til, svarende til 0,3% af beskæftigelsen. I undersøgelsen fra 2. halvår 2010 var der ca forgæves rekrutteringer, mens der var ca i 2009, ca i 2008 og ca i På landsplan angiver 1 Fremskrivningerne af ledigheden og beskæftigelsen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets prognoser fra Økonomisk Redegørelse, december 2011, ved at den forventede udvikling er fordelt på de enkelte beskæftigelsesregioner. Der er udarbejdet tilsvarende fremskrivninger i de 3 øvrige beskæftigelsesregioner 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

5 ca. ¼-del af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, at den forgæves rekruttering har betydet, at de har måttet afvise ordrer (dvs. at rekrutteringsproblemerne har medført produktionsbegrænsninger). I Midtjylland er der i undersøgelsen fra 2. halvår 2011 registreret godt forgæves rekrutteringer, mod ca i 2010, ca i 2009, ca i 2008 og ca i Antallet af forgæves rekrutteringer i undersøgelsen fra 2. halvår 2011 svarer til 0,2% af be- steget skæftigelsen. Sammenlignet med 2. halvår 2010 er antallet af forgæves rekrutteringer lidt, men niveauet er fortsat meget lavere end før finanskrisen. I Midtjylland angiver 27% af de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, at det har medført produktionsbegrænsninger. Rekrutteringssituationen fordelt på erhvervsområder og geografi På trods af det store fald i antal forgæves rekrutteringer i de seneste 3 år, er der fortsat en- kelte rekrutteringsudfordringer i Midtjylland. Fordelt på erhvervsområder viser figur 2, at der er flest forgæves rekrutteringer inden for: Bygge og anlæg Akademisk arbejde Salg, indkøb og markedsføring It og teleteknik Kontor, administration, regnskab og finans FIGUR 2. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR 2011 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER Bygge og a nlæg Akademisk arb. Salg mv. It og tele teknik Kontor, ad min. Jern og metal E lever Landbr ug mv. Rengørin g mv. Hotel og rest. t mv. edelse sning t arb. n mv. prod. t mv. org ddel r mv. il mv. l mv. Antal forg æv es rekrut teri nger Transpor L Undervi Pæd. og social Desig Industriel Vag Sundhed og oms Næringsmi Medie, kultu Tekst Træ, møbe Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys 2. halvår 2011 Til sammenligning var der i 2. halvår 2010 størst rekrutteringsproblemer inden for Bygge og anlæg, Hotel og restauration, og Salg, indkøb og markedsføring. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

6 Den største ændring i rekrutteringssituationen fra 2. halvår 2010 til 2. halvår 2011 er inden for Bygge og anlæg, Akademisk arbejde og It og teleteknik, hvor der er kommet flere re- krutteringsproblemer i Geografisk er der fortsat enkelte rekrutteringsproblemer i hele Midtjylland. I 2. halvår 2011 har virksomhederne i Østjylland haft ca forgæves rekrutteringer, mens virksomheder- ne i Vestjylland har haft ca. 550 forgæves rekrutteringer. Det svarer til, at 67% af de forgæves rekrutteringer er registreret i Østjylland mod 33% i Vestjylland. 2 Til sammenligning er 65% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland registreret i Østjylland, mens beskæftigelsen i Vestjylland udgør 35%. Antallet af forgæves rekrutteringer har derfor næsten samme geografiske fordeling som beskæftigelsen i de to landsdele. I det seneste år er antallet af forgæves rekrutteringer steget mere i Vestjylland end i Østjylland. FIGUR 3. ANTAL FORGÆVES REKRUTTERINGER I 2. HALVÅR GEOGRAFI 2011 FORDELT PÅ ERHVERVSOMRÅDER OG Østjylland Vestjylland 0 B y gge og anlæg Ak ademisk arb. Salg mv. It o g teleteknik K ontor, admin. Je rn og metal Elever Landbrug mv. R engøring mv. otel og rest. ansport mv. Ledelse ndervisning H Tr U P æd. og s ocialt arb. Design mv. Indus triel prod. Vagt mv. S undhed og omsorg Næ ringsmiddel M edie, kultur mv. Tekstil mv. Træ, møbel mv. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurveys 1. halvår 2011 Figur 3 viser antallet af forgæves rekrutteringer inden for hvert erhvervsområde i Østjylland og Vestjylland. Som det ses i figuren, er der i Østjylland større problemer med at rekruttere arbejdskraft inden for bl.a. Bygge og anlæg og It og teleteknik, mens der i Vestjylland er flere problemer inden for bl.a. Jern og metal. 2 Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

7 FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND Konjunkturomslaget i forbindelse med finanskrisen har medført, at beskæftigelsen i Midtjyl- land er faldet markant siden efteråret 2008 og frem til starten af Faldet har imidlertid sket fra et rekordhøjt niveau, idet den positive økonomiske udvikling fra 2004 til 2008 havde skabt en høj vækst i beskæftigelsen og reduceret ledighedsniveauet til omkring 1-2% af arbejdsstyrken i Midtjylland. Den nye fremskrivning af beskæftigelsen viser, at den aktuelle beskæftigelse i Midtjylland vurderes at ligge på niveau med beskæftigelsen i 2003/2004. Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose Beskæftigelsesregionens fremskrivning tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministe- fra december riets prognose for beskæftigelsen på landsplan i Økonomisk redegørelse Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste prognose for udviklingen i beskæftigelsen gen- at der på landsplan forventes et samlet fald i beskæftigelsen på nem 2012 og 2013 viser, personer i 2012 og en stigning på i Det skal dog ses i forhold til det store fald i beskæftigelsen på i 2009, i 2010 og i Ifølge prognosen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes konjunkturudviklingen at påvirke især industrien og de private serviceerhverv negativt i 2012, mens der forventes en lille stigning inden for Bygge- og anlægsvirksomhed og den offentlige sektor. I 2013 forventes uændret beskæftigelse inden for industrien og de private serviceerhverv og en fortsat lille stigning inden for Bygge- og anlægsvirksomhed og den offentlige sektor. FIGUR 4. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIETS PROGNOSE FRA DECEMBER 2011 FOR HELE LANDET FORDELT PÅ HOVEDERHVERV. ÅRENE 2007 TIL 2010 DÆKKER DEN FAKTISKE ÅRLIGE ÆNDRING, MENS 2011 TIL 2013 DÆKKER DEN FORVENTEDE ÅRLIGE ÆNDRING Ændring i beskæftigede Landbrug mv. Bygge og anlæg Industri mv Kilde: Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2011 Private serviceerhverv Offentlige tjenester BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

8 Beskæftigelsesregionens fremskrivning for Midtjylland frem til 4. kvartal 2013 De seneste beskæftigelsestal viser, at antallet af beskæftigede i Midtjylland faldt fra til fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, et fald på godt beskæftige- de (-4,6%). Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesfaldet var på ca (-2,5%) i gennem 2010 og ca igennem 2011 (-0,5%). FIGUR 5. BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2009 OG FREMSKRIVNING FOR BE- SKÆFTIGELSEN FREM TIL 4. KVARTAL Fremskrivning kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2011, og egne beregninger Note: Der er et databrud i opgørelsen af beskæftigelsen i 2009 hos Danmarks Statistik, hvilket medfører at beskæftigelsesniveauet i 2009 og 2010, samt i fremskrivningsperioden (2012 og 2013) ikke direkte kan sammenlignes med de tidligere år. Databruddet medfører, at beskæftigelsen i 2009 er lavere end med den tidligere opgørelsesmetode. Dvs. at den aktuelle beskæftigelse i 2012 vurderes at ligge lidt under niveauet i 2003/2004, når der korrigeres for databruddet. Fremskrivningen af beskæftigelsen i Midtjylland viser, at der i 2012 forventes et beskæftigelsesfald på ca beskæftigede, svarende til en nedgang på 0,2%. Faldet forventes primært inden for de mest konjunkturfølsomme erhverv, herunder industrien og dele af den pri- og i den offentlige sek- vate servicesektor, dog ikke inden for Bygge- og anlægsvirksomhed tor, hvor der forventes en lille fremgang. I 2013 forventes en beskæftigelsesfremgang i Midtjylland på ca. 900 beskæftigede, svarende til en fremgang på 0,2%. I 2013 forventes en fortsat positiv udvikling inden for Bygge- og anlægsvirksomhed og i den offentlige sektor og samtidig forventes uændret beskæftigelse inden for industrien og i de private serviceerhverv. Fremskrivning for beskæftigelsesudviklingen i brancherne Industrisektoren og bygge- og anlægssektoren blev hårdest rammet af konjunkturnedgan- gen i Dog er dele af den private servicesektor også påvirket af konjunkturerne. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

9 vedsektorer og brancher frem til udgangen af I tabel 1 ses Beskæftigelsesregionens vurdering af beskæftigelsen inden for de enkelte ho- Inden for den primære sektor, som dækker over både landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding mv., forventes nærmest uændret beskæftigelse i de kommende 2 år. Sektoren har igennem en årrække været præget af strukturelle ændringer, hvor produktio- effektiviseres og automatiseres, og der lægges om til færre og større produktionsenhe- nen der. Det har medført faldende beskæftigelse inden for sektoren. Sektoren har en høj eksportandel og er særdeles følsom overfor efterspørgslen på de største eksportmarkeder og valutaændringer. Aktuelt er aktivitetsniveauet og omsætningen påvirket af lavkonjunkturen, hvilket har medført problemer med indtjeningen inden for dele af landbruget. På længere sigt forventes et fald i beskæftigelsen inden for sektoren på grund af den strukturelle udvikling. TABEL 1. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ BRANCHER I MIDTJYLLAND FREM TIL 4. KVARTAL 2009 OG FREMSKRIVNING AF BESKÆFTIGELSEN FREM TIL 4. KVARTAL 2013 FAKTISK FREMSKRIVNING Brancher: 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Landbrug, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Industri Energiforsyning Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Vidensservice Rejsebureauer, rengøring og anden op. service Offentlig administration, forsvar og politi Undervisning Sundhed og socialvæsen Kultur og fritid Andre serviceydelser mv Uoplyst aktivitet I alt Erhverv: Primær sektor, inkl. uoplyst Industri, inkl. forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2011, samt egne beregninger Note: Pga. afrundinger vil summen af brancher ikke altid passe med beskæftigelsen i alt Industrien har tabt mange arbejdspladser i Midtjylland igennem Finanskrisen. Beskæftigelsesregionen vurderer, at hovedparten af faldet er realiseret i 2009 og Igennem 2012 forventes en mindre nedgang i industrien på baggrund den aktuelle konjunktursituation, der er forværret lidt på grund af den europæiske gældskrise. I 2013 forventes næsten uændret beskæftigelse i industrien. Industrisektoren er som landbrugssektoren påvirket af både strukturelle ændringer og af lavkonjunkturen. Strukturændringerne har over en årrække BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

10 medført store ændringer i produktionsmetoder, samt større ændringer, hvor dele af brancher og produktionsprocesser næsten er forsvundet, mens andre er kommet til. Konjunkturned- og anlægsbranchen og brancher med en høj eksportandel, herunder jern- og gangen i gennem 2009 og 2010, har især ramt de dele af industrien, der er underleverandører til byggemetalindustrien og møbelindustri mv. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom og har oplevet store udsving i ak- gennem tiden. I perioden frem til 2008 var en stor del af bygge- og anlægs- tivitetsniveauet aktiviteterne drevet af det private boligbyggeri. Omvendt forventes en stor del af aktiviteterne i de kommende år at være offentligt iværksatte projekter. I gennem det seneste år har aktivitetsniveauet i sektoren udviklet sig mere positivt og i de kommende år forventes et højt aktivitetsniveauet på grund af en række store bygge- og anlægsprojekter i regionen, herunder inden for sygehusbyggeri og infrastruktur, samt byggeri af uddannelses- og forskningsinstitutioner i Aarhus. De store bygge- og anlægsprojekter er netop analyseret i analysen Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland, som viser, at de store projekter vil medføre en årlig efterspørgsel på ca mandeår pr. år i perioden 2013 til Udviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen har også stor betydning for andre brancher med stor tilknytning til bygge- og anlægsområdet, herunder producenter og handelsvirksomheder af byggematerialer og komponenter, og arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der projekterer byggeprojekter. I de kommende 2 år forventes stigende beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland. Den private servicesektor står for 39% af den samlede beskæftigelse i Midtjylland. Den private servicesektor er også blevet påvirket negativt af lavkonjunkturen. I de kommende 2 år forventes et lille fald i beskæftigelsen igennem 2012 og uændret beskæftigelse i Den offentlige sektor er ikke i samme grad som de andre sektorer direkte påvirket af konjunkturudviklingen. I gennem 2011 har der været en mindre stagnation i den offentlige beskæftigelse pga. opbremsning i stat, regioner og kommuner. I 2012 og 2013 forventes en mindre stigning i beskæftigelsen i den offentlige beskæftigelse på grund af en forventet realvækst i det offentlige forbrug på 0,6% i 2012 og 0,3% i 2013 på landsplan. 3 Analysen af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland er udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Midtjylland. Analysen kan findes her: 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

11 FREMSKRIVNING AF LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Ledighedsudviklingen frem til november 2011 I det seneste år har ledigheden vist en faldende tendens frem til april 2011, hvorefter der har været en mindre stigning i den sæsonkorrigerede ledighed. De aktuelle ledighedstal viser, at der i november 2011 var bruttoledige i Midtjylland, svarende til 5,1% af arbejdsstyrken. Ledigheden er lidt lavere end på landsplan, hvor der i var ledige, svarende til 5,8%. Siden november 2010 er ledigheden faldet med ledige et fald på 3,7% på et år. Ledighedsprocenten i Midtjylland er faldet fra 5,3% i november 2010 til 5,1% i april Et fald på 0,2%-point mod et fald på 0,1%-point på landsplan. Korrigeret for sæsonudsving var der en bruttoledighed på bruttoledige i Midtjylland i november Fra april 2011 til november 2011 er den sæsonkorrigerede ledighed steget med i Midtjylland FIGUR 6. UDVIKLINGEN I ANTAL BRUTTOLEDIGE I MIDTJYLLAND FRA JANUAR 2007 TIL NOVEMBER 2011 FAKTISKE OG SÆSONKORRIGEREDE BRUTTOLEDIGHEDSTAL Seneste år M M M M M M M M M M M M M M M M08 Antal fuldtidspersoner 2011M11 Bruttoledighed Sæsonkorrigeret ledighed Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på køn har ledighedsudviklingen været meget forskellig for mænd og kvinder. Fra november 2010 til november 2011 er ledigheden faldet 14,5% for mænd, mens den er ste- med get 9,5% for kvinder. Det betyder, at ledigheden i november er højere for kvinder med 5,5% end for mænd 4,8%. Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,3% og de 30 til 39-årige med 5,6%, mens den er lavest for de 60-årige og derover med 2,9%. Antallet af ledige er faldet for alle aldersgrupper undtaget de 25 til 29-årige i det seneste år. Størst fald er for de 40 til 49-årige med 6,5%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

12 FIGUR 7. BRUTTOLEDIGE I PCT. AF ANTAL FORSIKREDE I MIDTJYLLAND I NOVEMBER 2010 OG NOVEMBER % 2010M M11 rede 10% L edige i pct. af fo rsik 8% 6% 4% 2% 0% 3F Teknikere Journalistik mv. Byggefagene KRIFA Magistre NNF HK Fagligt hus I alt CA FOA METAL FFA AAK SLA Funkt. og Serv. Min akasse BUPL-A Business FTF-A ASE DANA DLF-A Ledere El-faget IAK DSA Kilde: Danmarks Statistik, Fordelt på a-kasser har Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (sygeplejersker mv.) den laveste bruttoledighed i november 2011 med 2,2%. Herefter følger Ingeniørernes a-kasse og El-faget begge med 2,7%. Den højeste ledighed findes inden for 3F med 9,1%, Tekniker- nes a-kasse med 8,4% og i a-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog med 8,2%. Sammenlignet med november 2010 er ledigheden faldet mest inden for El-faget og NNF med en nedgang på 2,5%-point. Omvendt er ledigheden steget mest inden for FOA med en stigning på 1,6%-point og i DLF-A (folkeskolelærere mv.) med 1,5%-point. FIGUR 8. BRUTTOLEDIGE I PCT. AF ARBEDJSSTYRKEN I NOVEMBER 2010 OG NOVEMBER 2011 t. af arb.styrken Bruttoledige i pc 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2010M11 0,0 Horsens Ikast-Brande Hele landet Norddjurs Randers Struer Skive Samsø Silkeborg Aarhus Landsdel Østjylland Region Midtjylland Herning Syddjurs Landsdel Vestjylland Viborg Holstebro Odder Lemvig Favrskov Hedensted Ringkøbing-Skjern Skanderborg 2011M11 Kilde: Danmarks Statistik, Geografisk er ledigheden lavest i Skanderborg, Ringkøbing-Skjern og Hedensted med 3,7%, 4,0% og 4,1%. Ledigheden er højest i Horsens og Ikast-Brande med 6,1% og 5,9%. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

13 Det seneste år er ledigheden faldet i 16 ud af 19 kommuner i regionen. Ledigheden er faldet mest i Ringkøbing-Skjern med et fald på 19%, og er steget mest i Aarhus med 5% Fremskrivningen af bruttoledigheden stigende ledighed i 2012 Finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur påvirkede ledigheden især i det første år i krisen i 2009 mens ledighedsudviklingen har været mere stabil i 2010 og Fra midten af 2011 og frem til udgangen af 2012 forventes en svag stigning i ledigheden, hvorefter der forventes et svagt fald i ledigheden frem til udgangen af Ledighedsfremskrivningen for Midtjylland viser, at der forventes en gennemsnitlig bruttoledighed på ledige i Midtjylland i 4. kvartal Det er en nedgang på 200 bruttoledige i f.h.t. 4. kvartal I det kommende år i perioden 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 forventes en ledighedsstigning på ca ledige, svarende til en vækst på 3,9%. I det efterfølgende år i perioden 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 forventes ledigheden at falde med ca , svarende til en nedgang på 7,2%. FIGUR 9. LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND FREM TIL 3. KVARTAL 2011 OG FREMSKRIVNINGEN FOR LEDIGHE- DEN FREM TIL 4. KVARTAL Frem skrivning kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Antal bruttoledige Sæsonkorrigeret bruttoledighed Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2011, samt egne beregninger Note: Graferne for det gennemsnitlige antal bruttoledige og den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2013 er Beskæftigelsesregion Midtjyllands fremskrivning. Fordelt på køn viser fremskrivningen for det kommende år, at der forventes en mindre stigning for både kvinder og mænd. Fordelt på alder forventes en lidt større stigning i ledigheden for de unge end for de lidt æl- dre aldersgrupper. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR

14 I a-kasserne forventes ledigheden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 at stige mest blandt de grupper, der er beskæftiget inden for dele af industrien og de private serviceerhverv, mens der forventes faldende ledighed inden for byggefagene. TABEL 2. LEDIGHEDSFREMSKRIVNING FOR MIDTJYLLAND FORDELT PÅ A-KASSEGRUPPER, ALDER OG KØN. FREMSKRIVNING 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 A-kassegrupper Selvstændige Akademikere Funktionærer og tjenestemænd HK Tekniske funktionærer Byggefag Metal F Nærings og nydelsesmiddelarbejdere Offentligt ansatte Øvrige Kontanthj.modt. (jobklare) Ledige i alt Aldersgrupper år år år år år år Ledige i alt Køn Mænd Kvinder Ledige i alt Aktiverede Aktiverede i alt Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk Redegørelse december 2011, samt egne beregninger Note: Aktiverede dækker over aktiverede dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 1. HALVÅR 2012

15 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSMARKEDSBALANCE OG PROGNOSER: Lisbeth Kramme, tlf Steinar Stefansson, tlf NYE ARBEJDSMARKEDSANALYSER DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Beskæftigelsen i Bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland Analyse af de kommende 10 års bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland, januar 2012 Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige i Midtjylland, september 2011 Mere om analyser: Se og vælg Viden om arbejdsmarkedet

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REKRUTTERINGSSITUATIONEN I MIDTJYLLAND 2 Fortsat få rekrutteringsproblemer

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere