MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 280 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive udviklingsresultater DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive udviklingsresultater 1. BAGGRUND Centralt- og topstyrede udviklingspolitiske tiltag og programmer kan ikke alene takle komplekse problemstillinger som bæredygtig udvikling og nedbringelse af fattigdom. Offentlige og private aktører har deres rolle at spille navnlig på lokalt plan. I de sidste to årtier har mange centralregeringer i udviklingslande overdraget ansvar for deres udviklingsprocesser til lokale myndigheder 1 med henblik på at gøre det muligt at afstemme offentlige politiske tiltag og levering af tjenesteydelser til lokale forhold. Imidlertid er den politiske anerkendelse ikke altid blevet fulgt op af en tilstrækkelig grad af autonomi, kapacitetsopbygning og økonomiske ressourcer, hvilket efterlader dem med en utilstrækkelig bemyndigelse. I mange af EU's partnerlande udgør de økonomiske ressourcer, som kanaliseres gennem lokale myndigheder, stadig en forsvindende lille del af de offentlige udgifter og af den internationale udviklingsbistand. En række forhindringer skal fjernes for at frigøre det udviklingspotentiale, der ligger hos de lokale myndigheder. Det er med det formål, at Europa-Kommissionen bekræfter, at partnerlandenes lokale myndigheder er vigtige for at opfylde udviklingsmål og foreslår en mere strategisk indsats for at styrke deres bemyndigelse 2. Meddelelsen bygger på resultaterne af the Structured Dialogue on the involvement of Civil Society Organisations and Local Authorities in EU development cooperation 3, EU's fornyede tilgang til nedbringelse af fattigdom og bæredygtig udvikling som defineret i meddelelsen Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring 4 og dertil I denne meddelelse henviser begrebet "lokale myndigheder" til offentlige institutioner med status som juridisk person, som er en del af statsstrukturen, under niveauet for centralregeringer og med ansvar overfor borgerne. Lokale myndigheder er sædvanligvis sammensat af et beslutningstagende organ (råd eller forsamling) og et udøvende organ (borgmesteren eller en direktør) direkte eller indirekte valgt eller udpeget på lokalt niveau. Begrebet omfatter forskellige regeringsniveauer dvs. landsbyer, kommuner, distrikter, provinser, regioner osv. Indenfor denne brede kontekst hviler meddelelsens fokus dog på det kommunale niveau, som generelt set er det laveste regeringsniveau indenfor det offentlige institutionelle system og tættest på borgerne. I forlængelse af og som supplement til meddelelse fra Kommissionen: Lokale myndigheder: igangsættere af udvikling KOM(2008) 626 endelig ( ). URL: med det vedlagte: European Charter on development cooperation in support of Local Governance URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/european_charter_on_development_coopera tion_in_support_of_local_governance_paper_p65 URL: KOM(2011) 637 endelig ( ). DA 2 DA

3 relaterede meddelelser og rådskonklusioner 5 samt resultaterne af interessenthøringer udført på grundlag af arbejdspapiret Local Authorities in Development. Derudover tager meddelelsen højde for den internationale dagsorden for effektiv bistand og udvikling, som sidst blev udformet i Busan Outcome Document 6. Lokale myndigheders betydning for udvikling Det er afgørende for fremme af en bæredygtig udvikling og nedbringelse af fattigdom, at borgerne deltager i beslutningsprocesser, som har indflydelse på deres tilværelse, og at de har adgang til ansvarlighedsmekanismer. Dette er særligt relevant på lokalt niveau, hvor borgerne lever og arbejder, hvor de basale tjenesteydelser leveres, og hvor virksomheder etableres. Borgerne har derfor en fælles interesse i at opstille målsætninger og arbejde sammen om at identificere løsninger navnlig med det formål at forbedre adgangen til tjenesteydelser, sikre en mere ligelig fordeling af tilgængelige ressourcer, øge den sociale samhørighed og styrke de offentlige myndigheders ansvarlighed og gennemsigtighed, herunder gennem ansvarlighedsmekansimer. Da lokale myndigheder er tættere på borgerne end andre offentlige institutioner, har de et ansvar for at italesætte lokalsamfunds holdninger og agere som initiativtagere til udvikling. Det er i særlig grad tilfældet, hvad angår effektiv offentlig forvaltning, mere inkluderende udviklingsprocesser i samarbejde med civilsamfundsorganisationer 7 (CSO) og løsninger på de presserende udfordringer, som lokalsamfund står overfor. Sådanne udfordringer omfatter social eksklusion, migration, fødevaresikkerhed, begrænset infrastruktur, hastig urbanisering, udtømning af ressourcer, offentlig sikkerhed og vold, miljømæssige og sociale konsekvenser af udvindingsvirksomhed, klimatilpasning, retsstatsprincipper og adgang til domstolene. En god regeringsførelse 8 på lokalt plan er en forudsætning for at opnå en bæredygtig udvikling og retfærdige resultater. Det skaber betingelserne for inkluderende, fleksible og effektive udviklingsprocesser. Kvaliteten af lokal regeringsførelse afhænger først og fremmest af centralregeringernes politiske vilje til gennem love og administrative bestemmelser 9 at skabe et gunstigt klima på lokalt plan. Et klima, som giver de lokale myndigheder en tilstrækkelig autonomi i udøvelsen af deres myndighed, og tillægger dem specifikke kapaciteter. Derfor skal kvaliteten af den lokale regeringsførelse tillige ses i forhold til den måde, hvorpå de lokale myndigheder forvalter og gennemfører offentlige politiske initiativer og tjenesteydelser på grundlag af KOM(2011) 638 endelig ( ), KOM(2011) 865 endelig ( ), COM(2012) 446 final ( ), COM(2012) 492 final ( ) og Rådets konklusioner ( ), COM(2012) 586 final ( ), JOIN(2012) 27 final ( ), COM(2013) 92 ( ). URL: "EU definerer CSO'er som alle ikke-statslige, upartiske og ikke-voldelige nonprofitstrukturer (græsrodsorganisationer, ngo'er, religiøse organisationer, fonde, forskningsinstitutioner, køns- og BLBT-organisationer, kooperativer, erhvervs- og branchesammenslutninger samt nonprofit-medier) der samler folk om fælles mål og idealer." COM(2012) 492 final. URL: Regeringsførelse vedrører de forskrifter og processer og den adfærd, der gør det muligt for de ansvarlige institutioner at forvalte de forskellige interesser og ressourcer og udøve deres magtbeføjelser, og det er tilladt for alle relevante aktører at deltage KOM(2003) 615 endelig ( ). Dvs. institutionelle arrangementer, magtdeling, valg- og partisystemer, passende decentraliseringspolitik, skattesystemer på tværs af regeringsniveauer, respekt for retsstatsprincippet. DA 3 DA

4 lokale politiske beslutningsprocesser og interaktion med andre offentlige institutioner, borgerne og den private sektor og via fordelingen af de eksisterende ressourcer. I lande, der er rige på naturressourcer, kunne de lokale myndigheder rådgive om udvindingsvirksomhedernes drift og om hvorledes udvindingssektorens indtægter fordeles mellem lokalsamfundene, centralregeringen og private operatører. I skrøbelige, krise- og risikobetonede situationer spiller de lokale myndigheder en nøglerolle i beskyttelsen af sårbare befolkninger og samfund ved at sikre etablering af lokale resiliensstrategier og ved at gøre det muligt at levere sociale basisydelser. I områder, der ofte rammes af naturkatastrofer, kan de være helt afgørende i forbindelse med forebyggelse, afhjælpning og beredskab og samtidig styre en tidlig indsats og levere basale tjenesteydelser til befolkninger. Derudover spiller de ofte en vigtig rolle i forbindelse med tidlig varsling og bidrager derved via lokal og traditionel tvistbilæggelse til at hindre en optrapning af voldssituationer. De lokale myndigheders komparative fordel kan ikke desto mindre undermineres af negative politiske faktorer, f.eks. manglende effektivt lederskab, udbredt korruption og dårlig forvaltning, klientelisme, sort økonomi samt institutionelle svagheder såsom dårligt fungerende institutioner, begrænsede økonomiske ressourcer, en lav forvaltningskapacitet, utilstrækkelige niveaulægningsprocedurer og en uhensigtsmæssig forvaltning af offentlige midler. Derfor kan det for nogle landes vedkommende være nødvendigt at øge de lokale myndigheders kapacitet og styrke de lokale forvaltningsstrukturer for at gøre det muligt for den offentlige sektor på lokalt niveau at deltage i udviklingsprocessen. Det er væsentligt sideløbende at tillægge såvel de lokale offentlige myndigheder som borgerne beføjelser, så de har mulighed for at fordre gennemsigtighed og ansvarlighed 10 og sikre at de lokale myndigheder har midlerne og incitamenterne til at håndtere borgernes krav om en effektiv, gennemskuelig og ansvarlig regeringsførelse, en ligelig fordeling af ressourcer og adgang til tjenesteydelser. 2. FRIGØRELSE AF LOKALE MYNDIGHEDERS UDVIKLINGSPOTENTAILE Den støtte, der i partnerlande ydes til den offentlige sektor med henblik på en mere effektiv og produktiv udformning og gennemførelse af nationale udviklingspolitiske initiativer og planer, bør tage den lokale offentlige sektors vigtige rolle med i betragtning. Støtte til lokale myndigheder bør sigte på at øge deres kapaciteter og midler til at udøve deres institutionelle lovfæstede mandat og følgelig udøve deres initiativret som fuldgyldige politiske beslutningstagere. 10 Lokale civilsamfundsorganisationer kan spille en væsentlig rolle, når det gælder om at holde lokalpolitikere og embedsmænd ansvarlige for den effektive levering af offentlige tjenesteydelser på lokalt niveau. Derudover kan interaktionen mellem lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer bidrage til dannelsen af en lokalpolitik, hvor politiske og udviklingsmæssige processer finder sted. DA 4 DA

5 Ifølge subsidiaritetsprincippet 11 har EU som målsætning at fremme lokale myndigheder nes rolle som politiske beslutningstagere og sikre en gennemskuelig og ansvarlig politisk proces og levering af tjenesteydelser på lokalt niveau. Dette må forventes at styrke dem og forbedre lokaludviklingen via mere demokratisk deltagelse, retfærdighed, menneskerettigheder, aktivt medborgerskab, kvinders og unges deltagelse i det offentlige liv og ansvarlighed på flere niveauer. Der bør lokalt tilskyndes til, at repræsentanter for de lokale myndigheder, andre aktører, der opererer lokalt, samt borgerne danner interessentpartnerskaber og dialogordninger for at komme i dialog med relevante centrale myndigheder med henblik på at sikre, at der bliver taget højde for deres behov og bekymringer. Indenfor denne ramme bør en territoriel tilgang til udvikling fremmes. Den territorielle tilgang til udvikling er skræddersyet til særlige territorielle kendetegn og behov. Den er kendetegnet ved at være en dynamisk "bottom-up" og langsigtet proces baseret på en tilgang med mange aktører og mange sektorer, hvor forskellige lokale institutioner og aktører samarbejder om at fastlægge prioriteter og planlægge og gennemføre udviklingsstrategier. Den territorielle tilgang til udvikling kan via de lokale myndigheders vejledning og mobiliseringen af yderligere private og samfundsmæssige kapaciteter og ressourcer forbedre borgernes livskvalitet og velfærd, sikre en balance mellem socioøkonomisk vækst, ligelighed og miljømæssig kvalitet og gøre de mest sårbare mere modstandsdygtige. Derudover kan denne tilgang styrke lokale politiske processer og gennemsigtighed samt forbedre det demokratiske ejerskab til udvikling via en løbende kontrol af processen hen imod bæredygtighed. 3. EU-STØTTE DER BIDRAGER TIL BEDRE REGERINGSFØRELSE OG MERE EFFEKTIVE UDVIKLINGSRESULTATER PÅ LOKALT NIVEAU EU bør arbejde for demokratisk legitime, ansvarlige og repræsentative lokale myndigheder og lokale ledere i partnerlande med særligt fokus på kommunale myndigheder i land- og byområder. EU bør tillige undersøge mulighederne for koordination med regionale myndigheder. I skrøbelige situationer er EU's samarbejde med lokale myndigheder særligt relevant sideløbende med en bredere statsopbygningsproces, som er helt central på vejen fra skrøbelighed til stabilitet. Som det blev udtrykt i En dagsorden for forandring, er dette særligt relevant for lande, hvor der foregår grove overtrædelser af menneskerettighederne. I sådanne tilfælde kan EU suspendere samarbejdet med centralregeringer og fortsætte med at kanalisere bistand via lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer. Tilsvarende bør EU støtte regeringers bestræbelser på at skabe gunstige betingelser, så lokale myndigheder kan blive styrket i udformningen og gennemførelsen af lokalpolitiske initiativer og planer og deltage fuldt ud i bæredygtige udviklingsprocesser. EU bør sammen med centralregeringer investere i kapacitetsudviklingsaktiviteter med det formål at sikre, at lokale myndigheder, særligt i fjerne egne med begrænsede kapabiliteter og ressourcer, er i stand til at forvalte udviklingen af deres områder i samarbejde med lokale aktører. 11 Ifølge subsidiaritetsprincippet overføres offentligt ansvar, reguleringsfunktioner og udgifter til det laveste institutionelle eller sociale niveau, tættest på borgerne, som er i stand til og tiltroet at kunne løfte opgaverne. DA 5 DA

6 Set fra en operationel synsvinkel vil den nye EU-tilgang fremme de lokale myndigheders politiske, administrative og økonomiske autonomi gennem decentraliseringsreformer og kapacitets- og institutionsopbygning. 3.1 Decentraliseringsprocesser Decentralisering udgør et særligt aspekt af en reform af den offentlige sektor. Det indebærer, at en række politiske kompetencer og beføjelser, herunder skatteopkrævning, ansvar for levering af tjenesteydelser og økonomiske, menneskelige og administrative ressourcer, overføres fra højere niveauer i det politiske system til offentlige myndigheder på lavere niveauer. Decentralisering er i sig selv et politisk spørgsmål, der påvirker den overordnede organisering af en stat. Hensigten med decentralisering er at forbedre effektiviteten, ligheden og den sociale samhørighed og kan kun besluttes af en suveræn stat. Derfor er støtte til decentralisering fra udviklingspartnere kun mulig, når den politiske vilje til at iværksætte og støtte decentralisering er til stede, eller når decentraliseringsreformer allerede er på plads. Samtidig bør EU i givet fald tilpasse sine sektoraktiviteter til områder, der allerede er decentraliserede. EU-støtte til decentraliseringsprocesser vil primært basere sig på en forståelse af reformernes politiske økonomi i relation til territorielle aktiver. Derudover bør EU-støtte til decentralisering fokusere på at etablere et klima, der er juridisk og politisk gunstigt for decentralisering, og på at udvikle institutioner og kapaciteter, der giver lokale myndigheder mulighed for at nyde en vis grad af autonomi i udøvelsen af deres lovfæstede funktioner. Det forventede resultat bør være tildeling af tilstrækkelige økonomiske ressourcer til lokale myndigheder i overensstemmelse med de nationale juridiske rammer, forbedret forvaltning af offentlige finanser og indtægtsmobilisering på lokalt niveau. Sideløbende hermed bør bistanden fra EU sigte på at øge kapaciteten for centrale myndigheder, decentrale offentlige tjenester samt lokalpolitikere og administrativt personale. Det bør ske sideløbende med oprettelsen af politiske ansvarlighedsmekanismer, gennemsigtighed og kontrolmekanismer for kommunalpolitiske initiativer. Et eksempel på EU-støtte til en decentraliseringsproces: Cambodja EU's samfinansierede program "Strengthening Democratic and Decentralised Local Government" blev gennemført i partnerskab med UNDP fra 2006 til december 2011 til støtte for den cambodjanske regerings "Deconcentration and Decentralisation Strategy". På kommunalt niveau har programmet etableret et horisontalt samarbejde mellem kommuner, samtidig med at det har forbedret borgernes opfattelse af lokale myndigheder og borgervelfærd. På provinsniveau har programmet tilskyndet til oprettelsen af 24 juridisk uafhængige foreninger for lokale myndigheder. På nationalt niveau har initiativet haft til formål at forbedre de økonomiske overførsler mellem centralregeringen og de lokale myndigheder. De lokale myndigheder er begyndt at bruge økonomiske ressourcer på uafhængig vis. Set i den sammenhæng bør EU overveje en decentralisering af skatteforvaltningen som en strategisk indgangsvinkel til en gradvis opbygning af en ansvarlighedskultur, da dette afgør, hvorledes de ressourcer, som bliver brugt til at opfylde borgernes krav, tilvejebringes og fordeles. Ordninger, der gør det muligt at kombinere eksterne og nationale ressourcer i økonomiske overførsler til støtte for det lokale skatteprovenu, og de lokale myndigheders udviklingsniveaulægning, budgetlægning og udgiftsprocesser bør tildeles særlig opmærksomhed. DA 6 DA

7 3.2 Lokale myndigheders kapacitetsopbygning For at styrke de lokale myndigheders mulighed for at bidrage til god regeringsførelse og dermed opnå udviklingsmål på lokalt plan skal lokale folkevalgte og det administrative personale løse visse kapacitetsproblemer, som f.eks. forvaltning og mobilisering af ressourcer i den offentlige sektor, lederevner, forvaltning af offentlige finanser, skatteindtægter og -udgifter, gennemsigtighed, deltagelse og interaktion med andre aktører. Kapaciteten for god lokal regeringsførelse påvirkes af faktorer på tre niveauer: individuelt, institutionelt og organisatorisk. På det individuelle niveau er den lokale kapacitet under indflydelse af lokalpolitikernes og det lokale administrative personales færdigheder, uddannelse og attitude. På det institutionelle niveau afhænger kapaciteten af de strukturer og driftsprocedurer, som regulerer og styrer personalets aktiviteter. På det organisatoriske niveau er kapaciteten berørt af de politiske og retlige forhold og af regler og praksisser, som styrer forholdet til andre aktører. Støtten til de lokale myndigheders kapacitetsopbygning vil blive udformet på baggrund af en langsigtet og efterspørgselsbaseret tilgang med vægten lagt på ledelsesudvikling, levering af inkluderende tjenesteydelser og forsvarlig økonomisk forvaltning. Denne tilgang vil indebære fremme af en landebaseret kapacitetsudvikling hos lokale myndigheder indenfor de sektorer, hvor de virker, navnlig via deltagelse af nationale sammenslutninger for lokale myndigheder og forvaltningsskoler og horisontalt samarbejde mellem lokale myndigheder, som eksempelvis kunne komme til udtryk ved at store kommuner tilbyder teknisk assistance til mindre kommuner samt ved at etablere bedre forbindelser mellem centrale og lokale myndigheder. 3.3 Bæredygtig urbanisering På grund af den hastigt stigende befolkningstilvækst i byerne, er byforvaltning blevet et andet vigtigt aspekt af lokal regeringsførelse. Lokale myndigheder i byområder spiller en afgørende rolle i håndteringen af udfordringer relateret til urbanisering såsom behovene hos borgere, som lever i ulovlige bebyggelser uden tilstrækkelige faciliteter, og som udsættes for fattigdom, kriminalitet og dårlige sociale forhold. I år 2025 vil omkring to tredjedele af verdens befolkning leve i byområder og 95 procent af befolkningstilvæksten i byområder vil finde sted i partnerlande og vil være koncentreret i de laveste indkomstgrupper. Der er forskellige årsager til urbanisering, herunder udvandring fra mindre byer og landområder til metropoler og fra landområder til større provinsbyer, og dertil kommer den naturlige befolkningstilvækst i metropoler. EU vil i samarbejde med partnerlande søge at fremme bæredygtige strategier med henblik på at fremme ikke-forskelsbehandling og nedbryde de barrierer, som udelukker forskellige befolkningsgrupper fra adgangen til de ressourcer og muligheder, som byudviklingen tilbyder, med det formål at fremme social inklusion, territorial samhørighed og miljøbeskyttelse. Der bør specielt være fokus på adgangen til grundarealer som en forudsætning for bæredygtig byudvikling. Urbanisering har en betydelig effekt på grundværdien, så det er vigtigt at sikre sig, at den kommunale økonomi kan drage fordel af den stigende grundværdi til at finansiere tjenester og faciliteter. DA 7 DA

8 EU bør især tilskynde til udformningen af politiske initiativer beregnet på at give et løft til slumområder med det formål gradvist at forbedre, formalisere og inkorporere slumområder i resten af metropolen. Derudover bør EU søge at forbedre lokale myndigheders forvaltningsmæssige kapacitet til at registrere rettigheder og interesser med henblik på en effektiv forvaltning af grundarealer i byområder (matrikler, registre over byejendomme) En forbedring af grundarealer i byerne vil åbne op for boligmarkedet. Ejendomme og transaktioner vil blive mere gennemskuelige og nemmere at beskatte med en forbedring af de lokale myndigheders skatteevne til følge, hvilket er en forudsætning for at udvikle den bymæssige infrastruktur og forbedre den overordnede livskvalitet. 3.4 Sammenslutninger af lokale myndigheder Sammenslutninger af lokale myndigheder 12 kan være afgørende for god regeringsførelse og udviklingsresultater på lokalt plan. Deres hovedopgaver omfatter (i) forsvar af medlemmernes interesser i politiske forhandlinger med centralregeringer og andre nationale interessenter og i internationale fora, (ii) lobbyvirksomhed for decentraliseringspolitik som fører til mere autonome og styrkede lokale myndigheder, (iii) en platform for koordination og diskussion blandt medlemmerne, (iv) erfarings- og vidensdeling med henblik på en forbedring af de lokale myndigheders kapacitet, (v) kvalitetsovervågning af de lokale myndigheders resultater i de lokalpolitiske beslutningsprocesser og levering af tjenesteydelser, (vi) fremme og koordination af deltagelsesorienterede lokale udviklingsplaner. I mange partnerlande er sammenslutningerne af lokale myndigheder stadigvæk svage. I andre lande eksisterer der overhovedet ingen sammenslutninger af lokale myndigheder. Indenfor de sidste to årtier er internationale sammenslutninger af lokale myndigheder begyndt at argumentere for deres deltagelse i formuleringen af udviklingspolitiske initiativer og i leveringen af international bistand på lokalt niveau. Internationale sammenslutninger af lokale myndigheder har ligeledes bekræftet betydningen af lokal regeringsførelse og decentraliseringsreformer i skabelsen af et klima, der er gunstigt for deres muligheder for at spille en effektiv rolle i lokal udvikling. Støtte til sammenslutninger for lokale myndigheder i ACP-lande Siden 2010 har det EU finansierede regionale program Supporting and strengthening Local Government Associations at ACP national and regional levels (ARIAL) indenfor rammerne af Cotonou-aftalen sigtet på at sætte sammenslutninger af lokale myndigheder i stand til at deltage i udformningen og gennemførelsen af udviklingspolitiske initiativer via aktiviteter til kapacitets- og institutionsopbygning. I løbet af sin treårige gennemførelsesperiode har ARIAL arbejdet frem mod en styrkelse af sammenslutninger af lokale myndigheder på nationalt, subkontinentalt og kontinentalt niveau. De vigtigste resultater har været: (i) støtte til fem nationale sammenslutninger nemlig i Gabon, Chad, Swaziland, Kiribati og Vanuatu via Emerging Local Government Association Facility, (ii) udarbejdelse af en række kapacitetsopbygningsredskaber tilpasset sammenslutninger af lokale myndigheders behov med henblik på at identificere finansieringsmuligheder, overvåge lokale myndigheders behov, forvalte projekter, udforme udkast til meddelelser og planlægge fortaler- og lobbyvirksomhed. EU bør bestræbe sig på at inddrage sammenslutninger af lokale myndigheder i programmeringen af nationale og lokale prioriteringer og i gennemførelsen af relaterede EUfinansierede programmer, navnlig dem der er knyttet til decentralisering. Ydermere bør EU 12 Betegnelsen "sammenslutninger af lokale myndigheder" skal forstås som paraplyorganisationer funderet på medlemskab og repræsentativitet på subnationalt, nationalt, sub-kontinentalt, kontinentalt og internationalt niveau. De kan være organiseret som en autonom enhed i overensstemmelse med den lovgivning, der er i kraft i registreringslandet. Sammenslutninger af lokale myndigheder kan være sammensat af et repræsentativt organ, som er valgt blandt dets lokalmyndighedsmedlemmer og et permanent sekretariat. DA 8 DA

9 gøre det nemmere at etablere partnerskaber mellem sammenslutninger af lokale myndigheder i partnerlande og i EU. 4. VEJEN FREM: MERE PRODUKTIVE OG FLEKSIBLE STØTTEFORMER EU bør tilpasse sin støtte til den voksende rolle og det større potentiale og behov, som partnerlandenes lokale myndigheder og sammenslutninger af lokale myndigheder oplever. Man bør udforske mulighederne for at anvende innovative finansieringsformer, som fremmer en fleksibel, gennemsigtig og omkostningseffektiv adgang til ressourcer på lokalt plan. Set i sammenhæng med støtten til decentraliseringsprocesser kunne dette indebære resultatbaserede tilskud til lokal levering af tjenesteydelser baseret på resultaterne af en årlig vurdering af lokalemyndighedernes institutionelle resultater. EU bør ligeledes støtte initiativer, der gør det muligt for borgere at identificere, diskutere og prioritere offentligt finansierede projekter (dvs. borgerinddragelse i budgetlægningen). EU anvender budgetstøtteoperationer navnlig sektorreformkontrakter med henblik på at støtte en forbedret levering af tjenesteydelser. Disse kunne decentraliseres for bedre at nå målgruppen eller institutionerne eksempelvis indenfor sundhed, uddannelse, vand, sanitet, landbrug eller decentraliseringsprocesserne selv 13. I udformningen og gennemførelsen af budgetstøtte bør EU tage hensyn til såvel det centrale som det lokale regeringsniveau. I gennemførelsesprocessen bør EU støtte systemer til kontrol af, i hvilket omfang finansiering bliver overført fra statskassen til det mest passende lokale administrationsniveau. Dette kan bidrage til en forbedring af økonomiske overførsler mellem de administrative niveauer, styrke de lokale myndigheders institutionelle kapacitet og procedurer og systemer på områder som planlægning og økonomistyring og derved bidrage til tjenesteydelsernes kvalitet. EU bør derudover være særligt opmærksom på koordineringen af politiske tiltag, komplementaritet og sammenhæng mellem nationale, subnationale og sektordefinerede tiltag, der modtager budgetstøtte samt komplementariteten med decentraliseringsreformer og overdragelsen af beføjelser. EU har mulighed for at udtrykke sine betænkeligheder i en politisk dialog med de centrale myndigheder. EU bør fortsætte sin støtte til og koordination af det decentraliserede og grænseoverskridende samarbejde mellem lokale myndigheder i EU og i partnerlande, som bygger på et langsigtet og ligeværdigt institutionelt partnerskab. Decentraliseret samarbejde mellem lokale myndigheder i EU og deres samarbejdspartnere i tredjelande kan tilføre merværdi til gennemførelsen af udviklingsprojekter via en løbende erfaringsudveksling mellem ligestillede, vidensoverførsel og en forøgelse af lokale aktørers deltagelse i det offentlige rum på lokalt plan. Da mange europæiske lokale myndigheder er begyndt at optræde som donorer, anmoder EU disse aktører om at dele deres ekspertise for mere systematisk at indgå i samarbejdsaktiviteter med henblik på at øge effekten af dette samarbejdet på lokalt niveau under hensyntagen til principperne for bistands- og udviklingseffektivitet. Regionsudvalget, som giver de europæiske lokale myndigheder et politisk rum for udveksling af erfaring og god praksis og for etablering af interregionale relationer, kunne spille en nøglerolle i så henseende. På samme 13 EuropeAid s Budget Support Guidelines (2012). URL: DA 9 DA

10 vis har de europæiske lokale myndigheder en vigtig rolle at spille i fremme af undervisning og oplysning om udviklingsspørgsmål blandt borgerne. Støtte til reform af den offentlige sektor på højere niveau bør koordineres med støtte på lavere niveau for at styrke lokale myndigheders rolle i politiske drøftelser og beslutningstagning på nationalt plan. EU bør tillige sikre en tilstrækkelig fleksibilitet til at støtte initiativer fra de lokale myndigheder og sammenslutninger af lokale myndigheder. Det foreslås at gennemføre principperne skitseret i denne meddelelse for at støtte lokale myndigheder i partnerlande og deres sammenslutninger på nationalt, kontinentalt og internationalt plan. EU bør navnlig forsøge at styrke disse aktører for at sætte dem i stand til bedre at kunne reagere på borgernes krav og omfordele socioøkonomiske ydelser mere ligeligt på lokalt plan. Disse ambitioner bør følges op af et mere gunstigt klima på nationalt og lokalt plan og bestræbelser på at styrke de lokale myndigheders kapaciteter. På internationalt plan bør EU fortsat støtte den rolle, som lokale myndigheder og sammenslutninger af lokale myndigheder spiller for plysningen om lokaludvikling og byudvikling og for udformningen af den internationale udviklingsdagsorden med fokus på lokalsamfundenes interesser. Set i lyset af fastsættelsen af udviklingsdagsordenen efter 2015 og forberedelsen af Habitat III bør det internationale samfund være bedre til at anerkende det ansvar og de løsninger, som forskellige regeringsniveauer kan bringe i spil i håndteringen af lokale og globale udfordringer. DA 10 DA

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

8824/16 pj/pj/bh 1 DG C 1

8824/16 pj/pj/bh 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8824/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8283/16 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

15071/15 bh 1 DG B 3A

15071/15 bh 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2015 (OR. en) 15071/15 SOC 711 EMPL 464 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: den 7. december til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) XXX MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere