FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Tilsynsrapport for døgninstitutionen Langebyhus Betalingsprincipper for Nordfyns Ungdomsskole Oplæg til pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for folkeskolerne...4 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Samarbejdsaftale for kommuner i Syddanmark Høring af Regional Udviklingsplan Forslag til Kommuneplanstrategi for Børn og Familie Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Bogense Børnehave Kapacitet Veflinge Børnehave Ansøgning fra puljeinstitutionen Spirevippen om underskudsdækning samt godkendelse af budget SAGER TIL EFTERRETNING Meddelelser Eventuelt...13

3 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 137. Tilsynsrapport for døgninstitutionen Langebyhus Sagsnr J.nr K09 I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Nordfyns Kommune driften af døgninstitutionen Langebyhus. Langebyhus er en nærmiljøinstitution for børn og unge i alderen 3-18 år og er normeret til 8 børn og unge. I henhold til Servicelovens 148a, stk. 1, har Nordfyns Kommune dermed tilsynsforpligtelsen i forhold til personale, bygninger og økonomi. Administrationen fremsender på denne baggrund redegørelse for udført tilsyn med døgninstitutionen Langebyhus. Samtidig fremsendes i notat af 4. februar 2008 resultatet af forespørgsel hos kommuner på Fyn om fremtidig anvendelse af tilbuddet. Notat tilsynsrapport for døgninstitutionen Langebyhus af 11. januar 2008 Rapport for tilsyn med Langebyhus den 17. december 2007 Beskrivelse af Langebyhus døgninstitution for børn og unge Bygningsrapport Langebyende 2007 Belægning Langebyhus 2007 Interviewspørgsmål ifm. samtaler med beboere, forstander og personalerepræsentanter. Sammenfatning af statusmøde den 16. januar 2008 Andre kommuners behov for Langebyhus, notat af 4. februar 2008 Tilsynsrapporten forelægges til udvalgets orientering. Taget til efterretning Betalingsprincipper for Nordfyns Ungdomsskole Sagsnr J.nr G01

4 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 4 Nordfyns Ungdomsskoles bestyrelse anmoder om godkendelse af hidtil gældende procedure for afregning mellem ungdomsskoler. Det påhviler kommunen at afholde de udgifter, der er forbundet med ungdomsskolevirksomhed for de af kommunens unge, der deltager i ungdomsskolens aktiviteter. Nordfyns Ungdomsskole har hidtil givet tilladelse til, at unge, der har folkeregisteradresse i andre kommuner (typisk elever på efterskoler), vederlagsfrit kan optages som elev i ungdomsskolen. Eleverne deltager typisk på hold, hvor de kan erhverve knallertkørekort. Omvendt har Nordfyns Ungdomsskole ved henvendelse fra andre ungdomsskoler afvist at betale kr pr. elev, hvis en elev med folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, har ønsket at deltage på den lokale ungdomsskoles hold. Nordfyns Ungdomsskole henviser til, at knallertkørekort kan tages i hjemkommunen i ferierne (efterårs-, vinter- og sommerferie). Før kommunesammenlægningen var proceduren godkendt af Kommuneforeningen i Fyns Amt. Anmodningen fra Nordfyns Ungdomsskole om opretholdelse af hidtil gældende procedure for afregning mellem ungdomsskoler indstilles godkendt. Godkendt Oplæg til pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for folkeskolerne Sagsnr J.nr P16 Familieudvalget besluttede den 10. oktober 2007 at sende et oplæg til Pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan til høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene foreligger nu, og sagen skal på baggrund heraf underkastes en fornyet behandling. Planen udgør 1. del af en IT-handlingsplan for folkeskolen. 2. del, som er en Udviklingsplan for hardware, software og uddannelse forventes at foreligge marts 2008.

5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 5 Mange bestyrelser efterlyser en sammenhæng mellem ambitionsniveau og ressourcer. Denne sammenhæng vil blive klarlagt i handlingsplanens del 2, som netop handler om planer for udbygning og vedligehold af materiel, support og uddannelse. Skolernes IT-konsulent Ingmar Madsen deltager i behandlingen af dette punkt. Oplæg til Pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for folkeskolerne. Høringssvar fra skolebestyrelserne. Sammenskrivning af høringssvarene. På baggrund af bestyrelsernes høringssvar indstilles, at planen principielt godkendes, men at den tilstilles skolernes IT-konsulent med henblik på at få foretaget følgende redaktionelle ændringer: 1) Planen udformes, således at der bliver en klar opdeling mellem målsætning, faseopdelt læseplan og bilag med inspirationsoplæg omkring evalueringsformer m.v. I samme forbindelse tydeliggøres, at IT og Medier ikke er et selvstændigt skolefag, men en værktøjsdisciplin, som indgår i relevante sammenhænge i alle fag. 2) Planen opdateres m.h.t. referencer. Beslutning i Familieudvalget den 10. oktober 2007: Pædagogisk IT og Mediehandlingsplan (del 1) sendes til høring i skolebestyrelserne med svarfrist 15. januar Administrationens indstilling godkendt. Desuden skal der informeres om og opstilles fælles etiske spilleregler og en fælles vejledning om netetik. I det omfang det er muligt søges centrale puljemidler til fremme af IT-handlingsplanen.

6 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 6 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 140. Samarbejdsaftale for kommuner i Syddanmark Sagsnr J.nr A06 KKR (KommuneKontaktRådet) fremsender spørgeskema vedrørende Samarbejdsaftale for kommunerne i Region Syddanmark, fase 2. Samarbejdsaftalen er opbygget om fire centrale temaer, som er udvalgt på baggrund af de kommunale tilbagemeldinger, fase 1: Varsling Dialog og information Effektiv drift og gennemsigtighed Netværk Fase 1 blev behandlet i Familieudvalget den 23. januar Administrationen har udarbejdet forslag til besvarelse. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark, Fase 2. Samarbejdsaftale for social- og specialundervisningsområdet - Administrationens notat af 7. januar Mellemkommunale aftaler/hensigtserklæringer om fremtidigt brug af social og socialpsykiatriske tilbud. Fase 1, Hvad skal med i Samarbejdsaftalen? - KL s notat af 20. december Administrationens forslag til besvarelse. Sagen forelægges til drøftelse samt stillingtagen til svarskrivelse. Beslutning i Familieudvalget den 23. januar 2008: Arbejdet mellem udbyder og køber bør reguleres så enkelt som muligt gennem udbygning og sammenfatning af rammeaftaler, entreprenøraftaler, samarbejdsaftaler og kontrakter. Administrationens forslag til besvarelse indstilles godkendt.

7 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: Høring af Regional Udviklingsplan Sagsnr J.nr K04 Region Syddanmark har fremlagt Regional Udviklingsplan i høring. Planen har overskriften Det Gode Liv. Høringsfasen slutter den 31. marts Fagudvalgenes eventuelle bemærkninger vil blive fremsendt samlet til regionen af Teknik og Miljø. Planen kan læses på Forslag til svarskrivelse Forslag til svarskrivelse indstilles godkendt Forslag til Kommuneplanstrategi for Børn og Familie Sagsnr J.nr P16 Børn og Familie fremlægger oplæg til Planstrategi indenfor Børn og Familieområdet til debat i udvalget. Urban designer Rudi Olesen og Plan- og Byggechef Henrik Boesen, Teknik og Miljø, deltager i behandling af punktet og vil komme med et resumé af opgavens omfang og afgrænsning. Resumé: På kommunalbestyrelsesmødet den 15. november 2007 blev det besluttet, at fagsektorerne udarbejder oplæg til Planstrategi for Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Planstrategien skulle tage afsæt i Sammenlægningsudvalgets Vision Ny kommune på Nordfyn og vedtagne politikker fra de enkelte udvalg.

8 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 8 Økonomiudvalget er Planudvalg og dermed ansvarlig for Planstrategien. Fagsektorernes færdige bidrag til Planstrategien skal behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. april Forslag til planstrategikort fra Børn og Familie, dateret 19. februar Organisationsdiagram, dateret 5. februar Tidsplan, dateret 5. februar Eksempel fra anden kommune på vision/strategi/handlinger. Sagen forelægges til politisk drøftelse. Administrationen tilretter forslag til planstrategikort for Børn og Familie så kortene mere klart relaterer sig til den vedtagne handicap- og børne-ungepolitik. Sagen genoptages på Familieudvalgets møde den 26. marts Godkendelse af regnskab for 2006 for Den selvejende institution Bogense Børnehave Sagsnr J.nr Ø00 Bogense Børnehave fremsender revideret regnskab for 2006 til godkendelse. Kommunernes Revision A/S har udført revisionen, som ikke har givet anledning til bemærkninger. Driftsregnskab og Status for 2006 for Bogense Børnehave. Revisionens beretning for regnskabsåret 2006 for den selvejende institution Bogense Børnehave. Notat Bogense Børnehaves regnskab 2006 fra Økonomi den 4. februar Økonomi: Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet.

9 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 9 Det indstilles, at Driftsregnskab og Status for 2006 for Bogense Børnehave indstilles til godkendelse. Administrationens indstilling indstilles godkendt Kapacitet Veflinge Børnehave Sagsnr J.nr G01 Veflinge Børnehave vil pr. 1. april 2008 have problemer med kapaciteten i forhold til antallet af børn på ventelisten. Veflinge Børnehave kan rumme 44 børn. I 2008 forventes det, at antallet af manglende pladser i lokalområdet vil være 5 heldagsspladser, mens det i 2009 forventes, at der vil mangle 14 heldagspladser. I den forbindelse udarbejder Daginstitutionsafdelingen forslag til en permanent ordning. Forslaget fremlægges på Familieudvalgets møde den 23. april 2008 efter dialog med institutionerne. Såfremt der ikke etableres ekstrapladser, kan pasningsgarantien komme under pres i lokalområdet, og børn over 3 år må tilbydes at forblive i dagplejen. Daginstitutionsafdelingen foreslår, at der oprettes en Før-SFO ved Veflinge Skole i SFO-lokalerne. I Før-SFO indskrives 9 børn fra den 1. april 2008 til 31. juli Det drejer sig om 7 børn fra Veflinge Børnehave og 2 børn fra Kernehuset. Det foreslås, at normeringen for de 9 børn svarer til normeringen i daginstitutioner, i alt 49,5 time pr uge, og at der afsættes midler til beskæftigelsesmaterialer og vikar som i børnehaverne samt ekstra midler til rengøring. Forældrebetalingen foreslås svarende til børnehaven. Forslaget har været sendt til høring i forældrebestyrelse og MED-udvalg i Veflinge Børnehave samt i Veflinge Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Veflinge Skole ser positivt på forslaget og ønsker en normering på 50 timer pr. uge samt en mindre pulje til vikardækning og ekstra udgift til rengøring. Desuden påpeges det, at der bør tages stilling til sommerferiepasning af børnene i Før-SFO.

10 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 10 Forældrebestyrelsen i Veflinge Børnehave mener, at Før-SFO lige nu kan være en god løsning for kommende skolebørn. Bestyrelsen peger på forskellige åbningstider i børnehave og SFO. Desuden bør sommerferiepasningen afklares. Bestyrelsen forespørger, om skolebus kan benyttes af Før-SFO børn? Forældrebestyrelsen ønsker, at der arbejdes med en langsigtet løsning af kapacitetsproblemet. Administrationen er af den opfattelse, at forslaget er positivt modtaget af såvel skole som børnehave. Med hensyn til de rejste spørgsmål om ordningen er det administrationens forslag, at børn fra Før-SFO tilbydes sommerferiepasning i uge 28 i Veflinge børnehave. I uge tilbydes sommerferiepasning i lighed med de øvrige børnehaver. De øvrige spørgsmål er af en sådan karakter, at de bør kunne løses forholdsvis problemfrit. Daginstitutionschef Lise Frandsen deltager i behandlingen af dette punkt. Venteliste Veflinge Børnehave Notat Kapacitet Veflinge Børnehave af 18. januar Høringssvar fra Veflinge Skole af 4. februar Høringssvar fra Veflinge Børnehave af 4. februar Notat førindskrivning SFO Veflinge fra Økonomi af 11. februar Personalemæssige konsekvenser: Der ansættes pædagogisk personale i 49,5 timer pr. uge i tidsbegrænsede stillinger i perioden 1. april 31. juli Økonomi: Der henvises til notat af 11. februar 2008 fra Økonomi. Nettoudgift udgør kr Daginstitutionsafdelingens forslag til etablering af Før-SFO på Veflinge Skole indstilles godkendt, hvilket betyder, at der oprettes Før-SFO ved Veflinge Skole til 9 heltidspladser fra 1. april til 31. juli 2008 med ressourcetildeling som i børnehaverne, at der oprettes sommerferiepasning i uge 28 i Veflinge Børnehave, og at der tilbydes sommerferiepasning i ugerne 29, 30 og 31 i lighed med de øvrige børnehaver. Administrationens indstilling godkendt. Det bemærkes, at der herved spares kr. i forhold til dagplejen.

11 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: Ansøgning fra puljeinstitutionen Spirevippen om underskudsdækning samt godkendelse af budget 2008 Sagsnr J.nr S03 Puljeinstitutionen Spirevippen ansøger i brev af 7. januar 2008 om underskudsdækning i forbindelse med ekstraordinært sygefravær på i alt kr. Samtidig fremsender Spirevippen forslag til budget 2008 til godkendelse. Det er til administrationen meddelt, at Spirevippen forventer at modtage kr. i refusion i forbindelse med sygdom, hvorfor det er administrationens opfattelse, at der reelt søges om kr. i henhold til nedenstående oversigt: Lån fra 1996 Afdrag kr. For meget udbetalt tilskud 2006 Afdrag kr. Udgifter i forbindelse med sygdom kr. I alt søges om kr. Forventet refusion kr. I alt søges om kr. Det fremgår af Aftale for Gårdbørnehaven Kongslundgaard, indgået med Bogense Kommune den 30. august 1996, at Børnehaven hæfter selv for eventuel driftsunderskud. Såfremt der på grund af ekstraordinært stort sygefravær, barsel, uansøgt afskedigelse eller lignende opstår mulighed for driftsunderskud, skal dette i god tid forelægges det sociale udvalg, som herefter vil foretage indstilling til byrådet om evt. underskudsdækning. Spirevippen fremsender budget for 2008, forventet resultat: -237,250 kr. Administrationen mener ikke, at der er tale om ekstraordinære udgifter til afdrag på lån, idet tilbagebetaling på lånet er påbegyndt i Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2007, at Spirevippen skal tilbagebetale for meget udbetalt tilskud i 2006 med kr. pr måned. Ansøgning af 7. januar 2008 om underskudsdækning og godkendelse af Budget 2008 fra forældrebestyrelsen for Børnehaven Spirevippen.

12 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 12 Budget 2008 for Børnehaven Spirevippen. Aftale for Gårdbørnehaven Kongslundgaard. Tillæg til driftsoverenskomst, godkendt i Kommunalbestyrelsen 11. oktober Notat ansøgning fra Spirevippen om underskudsdækning 2008 fra Lise Frandsen af 4. februar Notat ansøgning om underskudsdækning 2008 fra Økonomi af 4. februar 2008 Økonomiske oplysninger: Økonomisk afdeling kan ikke anvise finansiering. Daginstitutionsafdelingen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes på det foreliggende grundlag. Administrationens indstilling godkendt. SAGER TIL EFTERRETNING 146. Meddelelser Sagsnr J.nr I00 Nordfyns Frivillige Netværk fremsender invitation til Nordfyns Motionsdag, der afholdes den 17. august FOA fremsender indbydelse til Landskonference Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand i dagene juni 2008 under temaet Kvalitet i dagplejen. Programmet kan rekvireres i sekretariatet for Børn og Familie, tlf Daginstitutionernes tillidsrepræsentanter i Nordfyns Kommune fremsender i brev af 18. januar 2008 et tilbageblik på året, der gik, i den nye Nordfynske kommune. Fonden for Socialt Ansvar, Sundhedsstyrelsen mfl. fremsender invitation til konferencen Tidlig indsats succes eller for sent? den 10. april 2008 på Christiansborg. Skolebestyrelsen ved Otterup Skole fremsender skrivelse af 15. februar 2008 om normeringssituationen.

13 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 13 Skolebestyrelsen ved Otterup Skole fremsender skrivelse af 14. februar 2008 om børn med specielle behov. Oversigt fra Økonomi og Undervisningsafdelingen over børn og unge med vidtgående specialundervisning. Oversigt fra Børn og Unge over anbragte børn. Anlægsmidlernes anvendelse i Der udmeldes en ansøgningsfrist for initiativer med deadline 1. april Ansøgningerne forelægges for Familieudvalget på mødet i april Der er intet bilag til sagen. Der foreligger en henvendelse fra forældre angående daginstitutionernes brug af svømmehallen i Bogense. Der gives en mundtlig orientering om rygeregler v/ direktør Hans Gustav Behringer. Til efterretning Eventuelt Sagsnr J.nr I00 Intet.

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere