Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009"

Transkript

1 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet København V Telefon: Telefax: Web: Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

2 1. Indledning Monitering Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Rigspolitiet Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i Vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Monitering National følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd Uddannelsesmæssige aktiviteter Opfølgning på Projekt Thailand Bistand til politikredsene Internationalt samarbejde Rumænske prostituerede på Vesterbro Samarbejdet med SKAT Politikredsene Kortlægning af prostitutionsmiljøet og kontrolindsatser, herunder samarbejdet med andre myndigheder mv Iværksættelse af efterforskninger mv Nordjyllands Politi Østjyllands Politi Midt- og Vestjyllands politi Sydøstjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Fyns Politi Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Vestsjællands politi Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi Overordnede erfaringer i relation til den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd Oversigt over antallet af anmeldelser, sigtelser og afgørelser...35 Side 2

3 Side 3 1. Indledning Den 8. marts 2007 udgav regeringen Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Handlingsplanen, der efterfølger regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel fra 2002, har til formål at fortsætte bekæmpelsen af handel med mennesker med henblik på at mindske antallet af mennesker, der bliver handlet til Danmark. Handlingsplanen skal sikre, at der fremover er en helhedsorienteret indsats for ofre for menneskehandel, og planen omfatter således såvel forebyggende, støttende og efterforskningsmæssige aktiviteter som en øget koordinering af samarbejdet mellem de sociale organisationer og myndigheder. Handlingsplanen sætter fokus på følgende fire indsatsområder, hvor særligt det første indsatsområde relaterer sig til indsatsen i dansk politi: 1. At styrke efterforskningen, så bagmændene bliver identificeret og straffet. 2. At støtte ofrene ved at styrke de sociale tilbud i Danmark. 3. At forebygge menneskehandel ved at begrænse efterspørgslen og øge befolkningens viden. 4. At forebygge menneskehandel ved at forbedre det internationale samarbejde, herunder forbedre det forebyggende arbejde i afsenderlandene. 2. Monitering Kvindehandel, herunder udnyttelse af personer i prostitutionsmæssig sammenhæng (rufferi mv.), har siden 2001 været et af de kriminalitetsområder,

4 som er genstand for en systematisk og landsdækkende politimæssig monitering ved Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet. Side 4 Den systematiske politimæssige monitering indebærer bl.a., at politikredsene løbende skal indberette samtlige foreliggende oplysninger, der kan være af betydning for bekæmpelse af kvindehandel, til Rigspolitiet, hvor politikredsenes oplysninger bearbejdes og suppleres med andre foreliggende oplysninger, herunder f.eks. fra SKAT samt internationale samarbejdspartnere, ligesom de analyseres. Formålet med den systematiske politimæssige monitering er, at politiet på baggrund af en omfattende og aktuel baggrundsviden proaktivt det vil bl.a. sige uden at afvente anmeldelser kan iværksætte og målrette efterforskninger inden for de områder, som er undergivet systematisk politimæssig monitering. Rigspolitiet varetager en overordnet og koordinerende rolle i relation til dansk politis indsats mod prostitutionens bagmænd og i forbindelse med udmøntningen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. 3. Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Indsatsen mod kvindehandel og mod prostitutionens bagmænd har i de seneste år været et prioriteret indsatsområde for politiet, ligesom det er et særligt prioriteret indsatsområde i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden , at der sættes effektivt ind over for prostitutionens bagmænd. Den 4. oktober 2006 udsendte Rigspolitiet en strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. Strategien fastlægger en overordnet ramme for, hvordan indsatsen mod kvindehandel og rufferi yderligere kan intensiveres. Strategien indgår i politikredsenes planlægning af indsatsen på området.

5 Strategien har bl.a. som målsætning at sikre, at der overalt i landet gennemføres en ensartet og intensiveret politimæssig indsats mod strafbare forhold i forbindelse med prostitution. Strategien beskriver i den forbindelse en række elementer af betydning for indsatsen. Side 5 Det fremgår af strategien, at den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd i alle landets politikredse skal være et fokusområde, der tillægges ensartet, høj prioritet, og som udmøntes gennem lokale strategier og handlingsplaner. I politikredsene forudsættes der afsat de fornødne ressourcer med henblik på at sikre, at politikredsene kan iværksætte og gennemføre en målrettet og effektiv indsats mod prostitutionens bagmænd inden for politikredsenes område baseret på en systematisk kontrolvirksomhed samt indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om prostitutionsmiljøet i politikredsene. Dette kan f.eks. ske ved at udpege en særlig gruppe af medarbejdere i de enkelte politikredse, hvis primære arbejdsområde omfatter iværksættelse og gennemførelse af indsatsen på området. Der er desuden i medfør af strategien udpeget ledende kontaktpersoner til at koordinere politikredsenes indsatser, herunder samarbejdet med lokale myndigheder og organisationer samt Rigspolitiet. Politikredsene skal endvidere foretage indberetning til Rigspolitiet om opgave- og ansvarsfordelingen i den enkelte kreds for så vidt angår indsatsen mod prostitutionens bagmænd og om ledende kontaktpersoner. Ifølge strategien for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd skal der i de enkelte kredse gennemføres en kortlægning af prostitutionsmiljøet, bl.a. med henblik på så vidt muligt at identificere prostituerede og etablerede bordelvirksomheder samt personer med tilknytning til prostitutionsmiljøet. De oplysninger, som herved tilvejebringes, skal indberettes til Rigspolitiet som led i den ovenfor beskrevne landsdækkende moniteringsordning på området.

6 Rigspolitiet har som led i moniteringen til opgave på nationalt plan at udarbejde strategiske og operationelle analyser, ligesom Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene skal udarbejde oplæg til konkrete efterforskninger rettet mod prostitutionens bagmænd. Politikredsene skal indberette til Rigspolitiet om iværksatte efterforskninger. Side 6 Rigspolitiet skal endvidere yde bistand til politikredsene med henblik på den efterforskningsmæssige koordination på tværs af politikredsene og i forhold til udenlandske samarbejdspartnere. Til brug for den løbende kortlægning af prostitutionsmiljøet samt den systematiske indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om prostitutionsmiljøet skal der i de enkelte politikredse gennemføres en systematisk opsøgende indsats samt en udbygget og regelmæssig kontrolvirksomhed i prostitutionsmiljøet. Formålet hermed er at påse, at relevante regler overholdes, og kontrolbesøgene skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med andre relevante myndigheder. Ved planlagte aktioner skal relevante sociale myndigheder og organisationer således så vidt muligt være til stede, og politikredsene skal foretage indberetning til Rigspolitiet om antallet af kontrolbesøg. Strategien forudsætter endvidere, at der gennemføres en udvidet uddannelsesmæssig indsats i politiet, idet bekæmpelse af menneskehandel og rufferi bl.a. skal indgå som en integreret del af undervisningen på Politiskolens grunduddannelse. Strategien forudsætter også, at der såvel nationalt som lokalt iværksættes et udbygget samarbejde mellem politiet og andre relevante myndigheder samt organisationer mv., der kan bidrage til indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Endelig forudsætter strategien, at der gennemføres forebyggende foranstaltninger,

7 herunder gennem et udbygget samarbejde mellem politiet og udlændingemyndighederne med henblik på som led i behandlingen af ansøgninger om visa og opholdstilladelser at forsøge at udpege mulige ofre i forbindelse med prostitution, allerede inden de ankommer til Danmark, og derved i videst muligt omfang forsøge at modvirke strafbare forhold. Side 7 4. Rigspolitiet Rigspolitiet varetager som nævnt en koordinerende rolle i relation til dansk politis indsats mod prostitutionens bagmænd og i forbindelse med udmøntningen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. Rigspolitiet iværksatte således i 2007 og 2008 i overensstemmelse med strategien en række forskellige indsatser rettet mod prostitutionens bagmænd. Rigspolitiet har i 2009 fortsat de iværksatte indsatser, ligesom der er iværksat flere nye tiltag i relation til den samlede indsats mod prostitutionens bagmænd. Rigspolitiets medarbejdere har i 2009 for så vidt angår indsatsen mod prostitutionens bagmænd registreret et samlet tidsforbrug svarende til ca. otte årsværk. Dette tidsforbrug inkluderer de timer, som Rejseholdet har anvendt i forbindelse med direkte efterforskningsmæssig bistand til de enkelte politikredse Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Rigspolitiet har til brug for belysningen af politiets samlede indsats mod prostitutionens bagmænd udarbejdet en beskrivelse af indsatsen i 2008, der bl.a. indeholder oplysninger om resultaterne af politiets styrkede indsats på området.

8 Beskrivelsen, der blev offentliggjort den 19. marts 2009 på politiets hjemmeside indeholder bl.a. oplysninger om særlige aktiviteter og indsatser, omfanget af kvindehandel og rufferi, den yderligere intensivering af indsatsten mod de bagmænd, der udnytter andres prostitution, ressourceforbruget på området samt antallet af sigtelser for overtrædelse af relevante bestemmelser i straffeloven. Side 8 Beskrivelsen af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 viste således bl.a., at der i 2008 blev rejst 30 sigtelser for menneskehandel efter straffelovens 262 a (kvinder handlet til prostitution), hvilket var en væsentlig stigning i forhold til antallet af sigtelser i 2007, ligesom der blev rejst 51 sigtelser for rufferi (straffelovens 228) og tre sigtelser for mellemmandsvirksomhed (straffelovens 229) Vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Som led i operationaliseringen af indsatsen udarbejdede Rigspolitiet i samarbejde med Rigsadvokaten i 2007 en vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. Vejledningen er udformet som en klassificeret manual, der skal supplere strategien og benyttes som et arbejdsredskab i politikredsene i forbindelse med den konkrete behandling af sager i prostitutionsmiljøet og mod prostitutionens bagmænd. Vejledningen indeholder ud over en detaljeret gennemgang af de efterforskningsmæssige overvejelser mv., der kan være relevante i forhold til sager mod prostitutionens bagmænd en beskrivelse af sagsbehandlingen, hvor der lægges vægt på skånsom behandling af ofre og vidner.

9 Det fremgår bl.a., at politiet som udgangspunkt bør betragte alle prostituerede kvinder som potentielle ofre for strafbare forhold, og at politiet på den baggrund bør sikre, at kvinder, der træffes i prostitutionsmiljøet, er orienteret om de sociale tilbud, der formidles af relevante myndigheder og organisationer, ligesom politiet via Center Mod Menneskehandel (CMM) bør formidle kontakt mellem kvinden og de relevante myndigheder og organisationer, hvis kvinden giver udtryk for et ønske herom. Side 9 Det fremgår endvidere, at CMM, såfremt det er muligt, skal kontaktes i forbindelse med konkrete politiaktioner, hvor det forventes, at der antræffes prostituerede, således at CMM kan kontakte relevante sociale organisationer, der på den måde får mulighed for at være til stede i forbindelse med gennemførelsen af aktioner med henblik på at kunne vejlede og rådgive de prostituerede. CMM har til opgave at koordinere den sociale indsats i hele landet samt at sikre et operationelt samarbejde mellem de involverede aktører. CMM er endvidere ansvarlig for at koordinere indsamling og formidling af viden blandt alle relevante sociale aktører både lokalt og centralt, for uddannelse og træning af fagfolk og for betjening af en hotline for ofre og andre parter på området. Det vil således også være CMM, som står for koordineringen af samarbejdet mellem politiet og de private sociale organisationer, og centeret vil i den forbindelse være eneste kontaktpunkt for politiet i forbindelse med konkrete aktioner. Rigspolitiet har på baggrund af samarbejdet med CMM løbende foretaget rettelser og justeringer af vejledningen til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd med henblik på at sikre, at politikredsene inddrager CMM i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer, således at centret kontaktes og efterfølgende forestår visitationen til rette sociale organisation i samtlige relevante sager.

10 4.3. Monitering Side 10 Rigspolitiet foretager som nævnt en systematisk og landsdækkende politimæssig monitering i relation til kvindehandel og udnyttelse af personer i en prostitutionsmæssig sammenhæng. Det daglige arbejde har i 2009 været varetaget af en politifaglig leder, to polititjenestemænd, en administrativ medarbejder og en kulturgeograf. Moniteringsarbejdet består i at bearbejde relevante oplysninger, der modtages fra politikredsene vedrørende kvindehandel, rufferi mv., og supplere disse med andre relevante oplysninger fra såvel interne som eksterne kilder samt at foretage analyse af disse. Oplysningerne stilles til rådighed for de enkelte politikredse i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold. Rigspolitiet behandler endvidere de oplysninger, som Rigspolitiet modtager via de døgnbemandede hotlines, der vedrører henholdsvis sexturisme, kvindehandel og rufferi. Via disse hotlines kan borgere henvende sig anonymt med oplysninger på områderne. Rigspolitiet behandler derudover de oplysninger, som Rigspolitiet modtager via hjemmesiden hvor det ligeledes er muligt at anmelde sexturisme samt kvindehandel og rufferi. I 2009 behandlede Rigspolitiet i alt 65 henvendelser, fordelt på 57 henvendelser via Rigspolitiets hjemmeside og otte opkald på de to hotlines. Henvendelserne bliver bearbejdet, søgt verificeret og tilført eventuelle supplerende oplysninger fra såvel eksterne som interne kilder, hvorefter henvendelserne bliver videresendt til den relevante politikreds til orientering og eventuel videre foranstaltning.

11 4.4. National følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Side 11 Rigspolitiet tog i foråret 2009 initiativ til, at der på politiets særlige fokusområder blev nedsat en række nationale følgestabe, herunder en følgestab på området for indsatsen mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. De nationale følgestabe blev nedsat med henblik på at sikre, at indsatsen på de enkelte områder løbende bliver koordineret, og at der samtidig sker den fornødne vidensdeling mellem de deltagende parter. Den nationale følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser fungerer som et samarbejdsforum for faglige drøftelser, erfaringsudveksling og formidling af informationer mellem Rigspolitiet og udvalgte ressourcepersoner fra Rigsadvokaten, politikredsene, SKAT og CMM. Følgestaben forestår endvidere formidling af information om stabens arbejde til politikredsene og Rigspolitiets afdelinger. Den nationale følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser drøfter status for politiets indsats, udarbejder anbefalinger til mulige forbedringer af indsatsen og kommer med oplæg til konkrete tiltag på området Følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd I overensstemmelse med strategiens forudsætninger om et udbygget samarbejde mellem politiet og andre relevante myndigheder og organisationer mv. nedsatte

12 Rigspolitiet i 2007 en følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd. Side 12 Følgegruppen består af repræsentanter for relevante myndigheder og organisationer mv., herunder sociale myndigheder, sundhedsvæsenet og udlændingemyndighederne. Det drejer sig bl.a. om CMM, Red Barnet, Reden International, Pro Vest, Dansk Røde Kors, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), SKAT, Udlændingeservice, Udenrigsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet. Følgegruppen danner rammen om en løbende dialog vedrørende generelle og konkrete spørgsmål af betydning for den politimæssige indsats og samarbejdsrelationerne mellem politiet og andre myndigheder og organisationer mv. Der har i 2009 været afholdt to møder i følgegruppen. I forbindelse med møderne har Rigspolitiet bl.a. orienteret de øvrige involverede myndigheder og organisationer om status vedrørende politiets indsats mod prostitutionens bagmænd Uddannelsesmæssige aktiviteter Rigspolitiet iværksatte i 2007 som forudsat i strategien en uddannelsesmæssig indsats i politiet, således at bekæmpelse af menneskehandel og rufferi indgår som en integreret del af undervisningen på Politiskolen for studerende på politiets grunduddannelse (PG I). Denne undervisning har også fundet sted i 2008 og Undervisningen, der varetages af Rigspolitiet i tæt samarbejde med CMM, og det materiale, som benyttes i undervisningen, tilpasses løbende i lyset af udviklingen

13 på området samt de erfaringer, der indhentes i forbindelse med moniteringen af rufferi- og menneskehandelssager. Side 13 Rigspolitiet har løbende foretaget evalueringer af undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet, og langt størstedelen af de tilbagemeldinger, som Rigspolitiet har modtaget i den forbindelse, har været positive. Rigspolitiet forestår endvidere undervisning i bekæmpelse af menneskehandel og rufferi på videregående efterforskningskurser, der ligeledes afholdes af Politiskolen, hvilket medvirker til at sikre, at polititjenestemænd, der ikke i forbindelse med grunduddannelsen har gennemgået det omhandlede undervisningsforløb, opnår indsigt i de særlige forhold på området. Hertil kommer, at Rigspolitiet på ad hoc basis har gennemført undervisning i de politikredse, som har efterspurgt dette. Undervisningen er blevet gennemført som dagsarrangementer, der eksempelvis er blevet afholdt i forbindelse med forestående kontrolbesøg på bordeller i den pågældende politikreds. I visse tilfælde er undervisningen gennemført i samarbejde med Rigsadvokaten. Rigspolitiet har endvidere forestået undervisning af medarbejdere i Udenrigsministeriet, forinden de pågældende er blevet udsendt til danske ambassader, ligesom Rigspolitiet har forestået undervisning af personale fra Dansk Røde Kors, CMM samt CMM s samarbejdspartnere på det sociale område. Rigspolitiet deltager endelig i konferencer og seminarer mv. vedrørende menneskehandel med henblik på at redegøre for de danske regler på området, indsatsen på området, udviklingen i prostitutionsmiljøet og de politimæssige udfordringer forbundet hermed.

14 4.7. Opfølgning på Projekt Thailand Side 14 Det er som nævnt forudsat i Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd, at der som et led i indsatsen iværksættes forebyggende foranstaltninger, således at strafbare forhold ikke alene efterforskes med henblik på strafforfølgning, men også søges modvirket. Som det fremgår af Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007 tog Rigspolitiet som et led i den forebyggende indsats i 2007 initiativ til et udbygget samarbejde med Udenrigsministeriet og Udlændingeservice om det såkaldte Projekt Thailand. Baggrunden for initiativet var, at Rigspolitiet i flere tilfælde havde konstateret, at kvinder fra Thailand havde opnået Schengen-visum på grundlag af urigtige oplysninger, og der var i disse sager mistanke om, at det egentlige formål med indrejsen i Danmark var prostitution. Hensigten med projektet var, at mulige ofre i forbindelse med prostitution allerede i hjemlandet skulle søges udpeget som led i behandlingen af ansøgninger om visa og opholdstilladelser. Projektet blev iværksat i januar 2008 i samarbejde med Udlændingeservice og Udenrigsministeriet ved den danske ambassade i Bangkok og blev afsluttet ved udgangen af I 2009 foretog Rigspolitiet en intern evaluering og en kvalitativ analyse af de indsamlede data med henblik på profilering af de kvinder, der indrejste på turistvisum til Danmark, og som muligt kunne være ofre for menneskehandel eller udnyttelse i prostitutionsvirksomhed i Danmark.

15 Ultimo 2009 blev den danske ambassade i Bangkok præsenteret for den endelige opfølgning på projektet. Side 15 Projektet viste, at ca. ni procent af visumansøgerne havde relation til prostitution. Hertil kommer, at projektet har ført til flere konkrete efterforskninger. Der er indtil videre sket domfældelse i to sager Bistand til politikredsene Rigspolitiet har endvidere anvendt ressourcer på indsatser, der mere direkte relaterer sig til aktiviteter i de enkelte politikredse. Rigspolitiets aktiviteter har bestået i deltagelse i kontrolaktioner og anholdelses- og ransagningsaktioner sammen med politikredsene og i direkte efterforskningsstøtte. Rigspolitiet deltager så vidt muligt i samtlige planlagte aktioner mod prostitutionens bagmænd, der udføres i politikredsene, og yder i den forbindelse navnlig støtte i relation til national koordinering, ligesom Rigspolitiet fungerer som forbindelsesled til udenlandske politimyndigheder. Rigspolitiet har på den baggrund i 2009 deltaget i en lang række kontrolaktioner planlagt af politikredsene. Som nævnt i Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007 allokerede Rigspolitiet i 2007 permanent et hold efterforskere til at bistå politikredsene med efterforskningsmæssig assistance, og denne ressourceallokering er opretholdt i 2008 og Rejseholdet ydede således i 2009 efterforskningsmæssig assistance til politikredsene i forbindelse med to omfattende efterforskninger mod prostitutionens bagmænd.

16 4.9. Internationalt samarbejde Side 16 I 2009 år har Rigspolitiet deltaget i årlige møder vedrørende menneskehandel inden for samarbejdet i Europol (det europæiske politisamarbejde). Rigspolitiet har i den forbindelse ligeledes deltaget i en arbejdsgruppe vedrørende grænseoverskridende menneskehandel inden for EU. Rigspolitiet har i 2009 ligeledes deltaget i det såkaldte FRONTEX-samarbejde. FRONTEX er det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. Samarbejdet inden for FRONTEX var i 2009 koncentreret om udarbejdelse af profiler på ofre for menneskehandel samt på bagmændene. På sigt er det målet at udarbejde værktøjer til brug for Border Guard Authorities til profilering af mulige ofre og bagmænd med henblik på så hurtigt som muligt at kunne gribe ind over for kriminalitet på området. Rigspolitiet har i 2009 endvidere bidraget med undervisningsmæssig bistand i forbindelse med konferencen West African Sub-Regional Trafficking in Human Beings Training Programme under Projekt OASIS, som er et projekt under Interpol. Projektet har primært fokus på grænsekontrol og menneskehandel. Undervisningen blev gennemført i Accra i Ghana. 35 politifolk fra 6 vestafrikanske lande blev uddannet i bekæmpelse af menneskehandel. I undervisningen blev der primært fokuseret på internationale retsstandarder, identifikation af ofre samt aspekter i forbindelse med afhøringer af ofre for menneskehandel. Rigspolitiet har i 2009 endvidere deltaget i et såkaldt mobilitetsprogram, som er organiseret af Nordic Baltic Network of Policewomen og finansieret af Nordisk Ministerråd. Formålet med mobilitetsprogrammet er at samle politifolk og

17 efterforskere fra Baltikum, de nordiske lande og Rusland med henblik på gensidig præsentation af nationale indsatser på menneskehandelsområdet samt udveksling af erfaringer om best practices. Herudover har Mobilitetsprogrammet til formål at fremme networking og at skabe uformelle kontakter mellem landene. Side 17 Endelig har Rigspolitiet i 2009 deltaget i forskellige ad hoc mødefora i EU-regi, bl.a. i forbindelse med øget fokus på handel med børn og ulovlig indvandring som følge af udvidelsen af EU med nye medlemslande Rumænske prostituerede på Vesterbro Gadeprostitutionen på Vesterbro i København af navnlig rumænske kvinder har gennem de senere år udviklet sig på en sådan måde, at den i dag er særdeles synlig og formentlig et af de største prostitutionsmiljøer på gadeplan i hovedstaden. På den baggrund iværksatte Københavns Politis menneskehandelsgruppe ultimo 2008 en målrettet og proaktiv efterforskning imod dette miljø. Hensigten med efterforskningen var at få kortlagt det rumænske prostitutionsmiljø og at få afdækket en formodet kreds af bagmænd. Denne kreds var mistænkt for at kontrollere kvinderne i forbindelse med prostitution. Under efterforskningen, der pågik gennem hele 2009, afdækkede Københavns Politis menneskehandelsgruppe bl.a. de forhold, hvorunder de rumænske gadeprostituerede levede og arbejdede på Vesterbro i København. Der tegnede sig således et billede af, at der var tale om kvinder, som på grund af vanskelige levevilkår i Rumænien var endt i prostitutionsvirksomhed i Danmark. Det var typisk kvinder med svage familiemæssige relationer samt kvinder uden uddannelse. Kvinderne var således i en sårbar position, hvilket herboende

18 rumænske bagmænd udnyttede ved at rekruttere kvinderne med henblik på prostitution i Danmark. Side 18 Efterforskningen har endvidere påvist de afrapporterings- og kontrolmetoder, som bagmændene har udsat kvinderne for. Der blev endvidere påvist forhåndskendskab mellem kvinderne og bagmændene i Rumænien, idet de stort set alle kom fra samme område eller by. I september 2009 gennemførte Rigspolitiet i et tæt samarbejde med CMM en anholdelses- og ransagningsaktion mod flere adresser i Storkøbenhavn, hvor prostituerede og formodede bagmænd blev antruffet. Som følge af aktionen blev fire prostituerede kvinder afhørt indenretligt, og tre personer blev sigtet for menneskehandel og omfattende rufferi og herefter varetægtsfængslet. Efterfølgende blev endnu en formodet bagmand pågrebet, og denne blev ligeledes varetægtsfængslet. Efterforskningen har endvidere medført identifikation af yderligere en række formodede bagmænd til menneskehandel bosat i Rumænien. De pågældende personer er efterfølgende blevet pågrebet af rumænsk politi og udleveret til Danmark med henblik på retsforfølgning. Anholdelserne i såvel Danmark som Rumænien bekræftede Københavns Politis formodning om, at det primært var rumænere, som stod bag udnyttelsen af de rumænske kvinder til prostitution. Den samlede efterforskning har endvidere vist, at det rumænske prostitutionsmiljø er vanskeligt at efterforske imod, idet de prostituerede kvinder oftest nærer stor frygt for bagmændene i Rumænien, hvilket bevirker, at de sjældent ønsker at afgive tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til politiet.

19 Efterforskningen mod miljøet er endnu ikke afsluttet. Side Samarbejdet med SKAT Som forudsat i Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd samarbejder Rigspolitiet med andre myndigheder, herunder SKAT. SKATS indsats på området er som udgangspunkt forankret i FAIR PLAY indsatsen. SKAT gennemfører således navnlig med hjemmel i moms- og skattekontrolloven kontroller på bordeller og massageklinikker. Politiet deltager i visse tilfælde i disse aktioner. Hertil kommer, at der i SKAT er nedsat et projekt Projekt Prostitutionens Bagmænd hvor SKAT gennemfører kontroller på bordeller og massageklinikker med henblik på at opnå viden om miljøet, antrufne personer, etniske tilhørsforhold, afregningsmetoder mv. I forbindelse med sådanne kontroller opnår SKAT således viden om forhold, som tillige kan være af interesse for politiet. Politiet medvirker ofte i aktioner under projektet. Ud over den kontakt, der løbende finder sted mellem SKAT og Rigspolitiet, er der i 2009 afholdt et møde med henblik på at udveksle erfaringer, oplysninger og viden om drift af bordeller og massageklinikker samt oplysninger om mulige bagmænd. Det er hensigten, at samarbejdet med SKAT skal intensiveres i 2010.

20 5. Politikredsene Side Kortlægning af prostitutionsmiljøet og kontrolindsatser, herunder samarbejdet med andre myndigheder mv. Der følger af strategien et krav om, at der løbende skal ske en kortlægning af prostitutionsmiljøet i de enkelte politikredse, og at der skal gennemføres en systematisk opsøgende indsats samt en udbygget og regelmæssig kontrolvirksomhed i prostitutionsmiljøet. Kontrolvirksomheden skal i den forbindelse så vidt muligt gennemføres i samarbejde med andre relevante myndigheder. Alle landets politikredse, der har konstateret prostitution og prostituerede, har gennemført kontrolbesøg i og foretaget kortlægning af prostitutionsmiljøet som forudsat i Rigspolitiets overordnede strategi for området. Politikredsene har således i 2009 samlet gennemført mere end 600 politimæssige kontrolbesøg på bordeller. Politikredsene har opgjort det samlede antal bordeller til 466. Langt størstedelen af alle bordeller er blevet kontrolleret i En række lokaliteter er blevet kontrolleret flere gange. Det bemærkes, at opgørelsen over antallet af bordeller mv. er behæftet med nogen usikkerhed, idet der kan være bordeller, som politikredsene ikke har kendskab til, ligesom der løbende åbnes og lukkes bordeller i de enkelte politikredse.

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL

EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD EVALUERING AF HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

NOTAT. Dato: 24.6.2010 Sagsnr: MWI mwi@servicestyrelsen.d k. Majken Wiingaard. Fra: Til:

NOTAT. Dato: 24.6.2010 Sagsnr: MWI mwi@servicestyrelsen.d k. Majken Wiingaard. Fra: Til: NOTAT Fra: Til: Resumé: Majken Wiingaard Prostitutionsfeltet er komplekst og under løbende forandring over tid. Dette notat har alene fokus på migrantprostituerede. Det anslås, at knap halvdelen af de,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere