Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009"

Transkript

1 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet København V Telefon: Telefax: Web: Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

2 1. Indledning Monitering Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Rigspolitiet Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i Vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Monitering National følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd Uddannelsesmæssige aktiviteter Opfølgning på Projekt Thailand Bistand til politikredsene Internationalt samarbejde Rumænske prostituerede på Vesterbro Samarbejdet med SKAT Politikredsene Kortlægning af prostitutionsmiljøet og kontrolindsatser, herunder samarbejdet med andre myndigheder mv Iværksættelse af efterforskninger mv Nordjyllands Politi Østjyllands Politi Midt- og Vestjyllands politi Sydøstjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Fyns Politi Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Vestsjællands politi Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi Overordnede erfaringer i relation til den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd Oversigt over antallet af anmeldelser, sigtelser og afgørelser...35 Side 2

3 Side 3 1. Indledning Den 8. marts 2007 udgav regeringen Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Handlingsplanen, der efterfølger regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel fra 2002, har til formål at fortsætte bekæmpelsen af handel med mennesker med henblik på at mindske antallet af mennesker, der bliver handlet til Danmark. Handlingsplanen skal sikre, at der fremover er en helhedsorienteret indsats for ofre for menneskehandel, og planen omfatter således såvel forebyggende, støttende og efterforskningsmæssige aktiviteter som en øget koordinering af samarbejdet mellem de sociale organisationer og myndigheder. Handlingsplanen sætter fokus på følgende fire indsatsområder, hvor særligt det første indsatsområde relaterer sig til indsatsen i dansk politi: 1. At styrke efterforskningen, så bagmændene bliver identificeret og straffet. 2. At støtte ofrene ved at styrke de sociale tilbud i Danmark. 3. At forebygge menneskehandel ved at begrænse efterspørgslen og øge befolkningens viden. 4. At forebygge menneskehandel ved at forbedre det internationale samarbejde, herunder forbedre det forebyggende arbejde i afsenderlandene. 2. Monitering Kvindehandel, herunder udnyttelse af personer i prostitutionsmæssig sammenhæng (rufferi mv.), har siden 2001 været et af de kriminalitetsområder,

4 som er genstand for en systematisk og landsdækkende politimæssig monitering ved Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet. Side 4 Den systematiske politimæssige monitering indebærer bl.a., at politikredsene løbende skal indberette samtlige foreliggende oplysninger, der kan være af betydning for bekæmpelse af kvindehandel, til Rigspolitiet, hvor politikredsenes oplysninger bearbejdes og suppleres med andre foreliggende oplysninger, herunder f.eks. fra SKAT samt internationale samarbejdspartnere, ligesom de analyseres. Formålet med den systematiske politimæssige monitering er, at politiet på baggrund af en omfattende og aktuel baggrundsviden proaktivt det vil bl.a. sige uden at afvente anmeldelser kan iværksætte og målrette efterforskninger inden for de områder, som er undergivet systematisk politimæssig monitering. Rigspolitiet varetager en overordnet og koordinerende rolle i relation til dansk politis indsats mod prostitutionens bagmænd og i forbindelse med udmøntningen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. 3. Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Indsatsen mod kvindehandel og mod prostitutionens bagmænd har i de seneste år været et prioriteret indsatsområde for politiet, ligesom det er et særligt prioriteret indsatsområde i flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden , at der sættes effektivt ind over for prostitutionens bagmænd. Den 4. oktober 2006 udsendte Rigspolitiet en strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. Strategien fastlægger en overordnet ramme for, hvordan indsatsen mod kvindehandel og rufferi yderligere kan intensiveres. Strategien indgår i politikredsenes planlægning af indsatsen på området.

5 Strategien har bl.a. som målsætning at sikre, at der overalt i landet gennemføres en ensartet og intensiveret politimæssig indsats mod strafbare forhold i forbindelse med prostitution. Strategien beskriver i den forbindelse en række elementer af betydning for indsatsen. Side 5 Det fremgår af strategien, at den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd i alle landets politikredse skal være et fokusområde, der tillægges ensartet, høj prioritet, og som udmøntes gennem lokale strategier og handlingsplaner. I politikredsene forudsættes der afsat de fornødne ressourcer med henblik på at sikre, at politikredsene kan iværksætte og gennemføre en målrettet og effektiv indsats mod prostitutionens bagmænd inden for politikredsenes område baseret på en systematisk kontrolvirksomhed samt indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om prostitutionsmiljøet i politikredsene. Dette kan f.eks. ske ved at udpege en særlig gruppe af medarbejdere i de enkelte politikredse, hvis primære arbejdsområde omfatter iværksættelse og gennemførelse af indsatsen på området. Der er desuden i medfør af strategien udpeget ledende kontaktpersoner til at koordinere politikredsenes indsatser, herunder samarbejdet med lokale myndigheder og organisationer samt Rigspolitiet. Politikredsene skal endvidere foretage indberetning til Rigspolitiet om opgave- og ansvarsfordelingen i den enkelte kreds for så vidt angår indsatsen mod prostitutionens bagmænd og om ledende kontaktpersoner. Ifølge strategien for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd skal der i de enkelte kredse gennemføres en kortlægning af prostitutionsmiljøet, bl.a. med henblik på så vidt muligt at identificere prostituerede og etablerede bordelvirksomheder samt personer med tilknytning til prostitutionsmiljøet. De oplysninger, som herved tilvejebringes, skal indberettes til Rigspolitiet som led i den ovenfor beskrevne landsdækkende moniteringsordning på området.

6 Rigspolitiet har som led i moniteringen til opgave på nationalt plan at udarbejde strategiske og operationelle analyser, ligesom Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene skal udarbejde oplæg til konkrete efterforskninger rettet mod prostitutionens bagmænd. Politikredsene skal indberette til Rigspolitiet om iværksatte efterforskninger. Side 6 Rigspolitiet skal endvidere yde bistand til politikredsene med henblik på den efterforskningsmæssige koordination på tværs af politikredsene og i forhold til udenlandske samarbejdspartnere. Til brug for den løbende kortlægning af prostitutionsmiljøet samt den systematiske indsamling, bearbejdning og analyse af oplysninger om prostitutionsmiljøet skal der i de enkelte politikredse gennemføres en systematisk opsøgende indsats samt en udbygget og regelmæssig kontrolvirksomhed i prostitutionsmiljøet. Formålet hermed er at påse, at relevante regler overholdes, og kontrolbesøgene skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med andre relevante myndigheder. Ved planlagte aktioner skal relevante sociale myndigheder og organisationer således så vidt muligt være til stede, og politikredsene skal foretage indberetning til Rigspolitiet om antallet af kontrolbesøg. Strategien forudsætter endvidere, at der gennemføres en udvidet uddannelsesmæssig indsats i politiet, idet bekæmpelse af menneskehandel og rufferi bl.a. skal indgå som en integreret del af undervisningen på Politiskolens grunduddannelse. Strategien forudsætter også, at der såvel nationalt som lokalt iværksættes et udbygget samarbejde mellem politiet og andre relevante myndigheder samt organisationer mv., der kan bidrage til indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Endelig forudsætter strategien, at der gennemføres forebyggende foranstaltninger,

7 herunder gennem et udbygget samarbejde mellem politiet og udlændingemyndighederne med henblik på som led i behandlingen af ansøgninger om visa og opholdstilladelser at forsøge at udpege mulige ofre i forbindelse med prostitution, allerede inden de ankommer til Danmark, og derved i videst muligt omfang forsøge at modvirke strafbare forhold. Side 7 4. Rigspolitiet Rigspolitiet varetager som nævnt en koordinerende rolle i relation til dansk politis indsats mod prostitutionens bagmænd og i forbindelse med udmøntningen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. Rigspolitiet iværksatte således i 2007 og 2008 i overensstemmelse med strategien en række forskellige indsatser rettet mod prostitutionens bagmænd. Rigspolitiet har i 2009 fortsat de iværksatte indsatser, ligesom der er iværksat flere nye tiltag i relation til den samlede indsats mod prostitutionens bagmænd. Rigspolitiets medarbejdere har i 2009 for så vidt angår indsatsen mod prostitutionens bagmænd registreret et samlet tidsforbrug svarende til ca. otte årsværk. Dette tidsforbrug inkluderer de timer, som Rejseholdet har anvendt i forbindelse med direkte efterforskningsmæssig bistand til de enkelte politikredse Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Rigspolitiet har til brug for belysningen af politiets samlede indsats mod prostitutionens bagmænd udarbejdet en beskrivelse af indsatsen i 2008, der bl.a. indeholder oplysninger om resultaterne af politiets styrkede indsats på området.

8 Beskrivelsen, der blev offentliggjort den 19. marts 2009 på politiets hjemmeside indeholder bl.a. oplysninger om særlige aktiviteter og indsatser, omfanget af kvindehandel og rufferi, den yderligere intensivering af indsatsten mod de bagmænd, der udnytter andres prostitution, ressourceforbruget på området samt antallet af sigtelser for overtrædelse af relevante bestemmelser i straffeloven. Side 8 Beskrivelsen af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 viste således bl.a., at der i 2008 blev rejst 30 sigtelser for menneskehandel efter straffelovens 262 a (kvinder handlet til prostitution), hvilket var en væsentlig stigning i forhold til antallet af sigtelser i 2007, ligesom der blev rejst 51 sigtelser for rufferi (straffelovens 228) og tre sigtelser for mellemmandsvirksomhed (straffelovens 229) Vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Som led i operationaliseringen af indsatsen udarbejdede Rigspolitiet i samarbejde med Rigsadvokaten i 2007 en vejledning til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. Vejledningen er udformet som en klassificeret manual, der skal supplere strategien og benyttes som et arbejdsredskab i politikredsene i forbindelse med den konkrete behandling af sager i prostitutionsmiljøet og mod prostitutionens bagmænd. Vejledningen indeholder ud over en detaljeret gennemgang af de efterforskningsmæssige overvejelser mv., der kan være relevante i forhold til sager mod prostitutionens bagmænd en beskrivelse af sagsbehandlingen, hvor der lægges vægt på skånsom behandling af ofre og vidner.

9 Det fremgår bl.a., at politiet som udgangspunkt bør betragte alle prostituerede kvinder som potentielle ofre for strafbare forhold, og at politiet på den baggrund bør sikre, at kvinder, der træffes i prostitutionsmiljøet, er orienteret om de sociale tilbud, der formidles af relevante myndigheder og organisationer, ligesom politiet via Center Mod Menneskehandel (CMM) bør formidle kontakt mellem kvinden og de relevante myndigheder og organisationer, hvis kvinden giver udtryk for et ønske herom. Side 9 Det fremgår endvidere, at CMM, såfremt det er muligt, skal kontaktes i forbindelse med konkrete politiaktioner, hvor det forventes, at der antræffes prostituerede, således at CMM kan kontakte relevante sociale organisationer, der på den måde får mulighed for at være til stede i forbindelse med gennemførelsen af aktioner med henblik på at kunne vejlede og rådgive de prostituerede. CMM har til opgave at koordinere den sociale indsats i hele landet samt at sikre et operationelt samarbejde mellem de involverede aktører. CMM er endvidere ansvarlig for at koordinere indsamling og formidling af viden blandt alle relevante sociale aktører både lokalt og centralt, for uddannelse og træning af fagfolk og for betjening af en hotline for ofre og andre parter på området. Det vil således også være CMM, som står for koordineringen af samarbejdet mellem politiet og de private sociale organisationer, og centeret vil i den forbindelse være eneste kontaktpunkt for politiet i forbindelse med konkrete aktioner. Rigspolitiet har på baggrund af samarbejdet med CMM løbende foretaget rettelser og justeringer af vejledningen til Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd med henblik på at sikre, at politikredsene inddrager CMM i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer, således at centret kontaktes og efterfølgende forestår visitationen til rette sociale organisation i samtlige relevante sager.

10 4.3. Monitering Side 10 Rigspolitiet foretager som nævnt en systematisk og landsdækkende politimæssig monitering i relation til kvindehandel og udnyttelse af personer i en prostitutionsmæssig sammenhæng. Det daglige arbejde har i 2009 været varetaget af en politifaglig leder, to polititjenestemænd, en administrativ medarbejder og en kulturgeograf. Moniteringsarbejdet består i at bearbejde relevante oplysninger, der modtages fra politikredsene vedrørende kvindehandel, rufferi mv., og supplere disse med andre relevante oplysninger fra såvel interne som eksterne kilder samt at foretage analyse af disse. Oplysningerne stilles til rådighed for de enkelte politikredse i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold. Rigspolitiet behandler endvidere de oplysninger, som Rigspolitiet modtager via de døgnbemandede hotlines, der vedrører henholdsvis sexturisme, kvindehandel og rufferi. Via disse hotlines kan borgere henvende sig anonymt med oplysninger på områderne. Rigspolitiet behandler derudover de oplysninger, som Rigspolitiet modtager via hjemmesiden hvor det ligeledes er muligt at anmelde sexturisme samt kvindehandel og rufferi. I 2009 behandlede Rigspolitiet i alt 65 henvendelser, fordelt på 57 henvendelser via Rigspolitiets hjemmeside og otte opkald på de to hotlines. Henvendelserne bliver bearbejdet, søgt verificeret og tilført eventuelle supplerende oplysninger fra såvel eksterne som interne kilder, hvorefter henvendelserne bliver videresendt til den relevante politikreds til orientering og eventuel videre foranstaltning.

11 4.4. National følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser Side 11 Rigspolitiet tog i foråret 2009 initiativ til, at der på politiets særlige fokusområder blev nedsat en række nationale følgestabe, herunder en følgestab på området for indsatsen mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. De nationale følgestabe blev nedsat med henblik på at sikre, at indsatsen på de enkelte områder løbende bliver koordineret, og at der samtidig sker den fornødne vidensdeling mellem de deltagende parter. Den nationale følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser fungerer som et samarbejdsforum for faglige drøftelser, erfaringsudveksling og formidling af informationer mellem Rigspolitiet og udvalgte ressourcepersoner fra Rigsadvokaten, politikredsene, SKAT og CMM. Følgestaben forestår endvidere formidling af information om stabens arbejde til politikredsene og Rigspolitiets afdelinger. Den nationale følgestab for politiets indsats mod prostitutionens bagmænd, æresrelaterede forbrydelser, jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser drøfter status for politiets indsats, udarbejder anbefalinger til mulige forbedringer af indsatsen og kommer med oplæg til konkrete tiltag på området Følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd I overensstemmelse med strategiens forudsætninger om et udbygget samarbejde mellem politiet og andre relevante myndigheder og organisationer mv. nedsatte

12 Rigspolitiet i 2007 en følgegruppe vedrørende den politimæssige indsats mod prostitutionens bagmænd. Side 12 Følgegruppen består af repræsentanter for relevante myndigheder og organisationer mv., herunder sociale myndigheder, sundhedsvæsenet og udlændingemyndighederne. Det drejer sig bl.a. om CMM, Red Barnet, Reden International, Pro Vest, Dansk Røde Kors, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), SKAT, Udlændingeservice, Udenrigsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet. Følgegruppen danner rammen om en løbende dialog vedrørende generelle og konkrete spørgsmål af betydning for den politimæssige indsats og samarbejdsrelationerne mellem politiet og andre myndigheder og organisationer mv. Der har i 2009 været afholdt to møder i følgegruppen. I forbindelse med møderne har Rigspolitiet bl.a. orienteret de øvrige involverede myndigheder og organisationer om status vedrørende politiets indsats mod prostitutionens bagmænd Uddannelsesmæssige aktiviteter Rigspolitiet iværksatte i 2007 som forudsat i strategien en uddannelsesmæssig indsats i politiet, således at bekæmpelse af menneskehandel og rufferi indgår som en integreret del af undervisningen på Politiskolen for studerende på politiets grunduddannelse (PG I). Denne undervisning har også fundet sted i 2008 og Undervisningen, der varetages af Rigspolitiet i tæt samarbejde med CMM, og det materiale, som benyttes i undervisningen, tilpasses løbende i lyset af udviklingen

13 på området samt de erfaringer, der indhentes i forbindelse med moniteringen af rufferi- og menneskehandelssager. Side 13 Rigspolitiet har løbende foretaget evalueringer af undervisningsforløbet og undervisningsmaterialet, og langt størstedelen af de tilbagemeldinger, som Rigspolitiet har modtaget i den forbindelse, har været positive. Rigspolitiet forestår endvidere undervisning i bekæmpelse af menneskehandel og rufferi på videregående efterforskningskurser, der ligeledes afholdes af Politiskolen, hvilket medvirker til at sikre, at polititjenestemænd, der ikke i forbindelse med grunduddannelsen har gennemgået det omhandlede undervisningsforløb, opnår indsigt i de særlige forhold på området. Hertil kommer, at Rigspolitiet på ad hoc basis har gennemført undervisning i de politikredse, som har efterspurgt dette. Undervisningen er blevet gennemført som dagsarrangementer, der eksempelvis er blevet afholdt i forbindelse med forestående kontrolbesøg på bordeller i den pågældende politikreds. I visse tilfælde er undervisningen gennemført i samarbejde med Rigsadvokaten. Rigspolitiet har endvidere forestået undervisning af medarbejdere i Udenrigsministeriet, forinden de pågældende er blevet udsendt til danske ambassader, ligesom Rigspolitiet har forestået undervisning af personale fra Dansk Røde Kors, CMM samt CMM s samarbejdspartnere på det sociale område. Rigspolitiet deltager endelig i konferencer og seminarer mv. vedrørende menneskehandel med henblik på at redegøre for de danske regler på området, indsatsen på området, udviklingen i prostitutionsmiljøet og de politimæssige udfordringer forbundet hermed.

14 4.7. Opfølgning på Projekt Thailand Side 14 Det er som nævnt forudsat i Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd, at der som et led i indsatsen iværksættes forebyggende foranstaltninger, således at strafbare forhold ikke alene efterforskes med henblik på strafforfølgning, men også søges modvirket. Som det fremgår af Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007 tog Rigspolitiet som et led i den forebyggende indsats i 2007 initiativ til et udbygget samarbejde med Udenrigsministeriet og Udlændingeservice om det såkaldte Projekt Thailand. Baggrunden for initiativet var, at Rigspolitiet i flere tilfælde havde konstateret, at kvinder fra Thailand havde opnået Schengen-visum på grundlag af urigtige oplysninger, og der var i disse sager mistanke om, at det egentlige formål med indrejsen i Danmark var prostitution. Hensigten med projektet var, at mulige ofre i forbindelse med prostitution allerede i hjemlandet skulle søges udpeget som led i behandlingen af ansøgninger om visa og opholdstilladelser. Projektet blev iværksat i januar 2008 i samarbejde med Udlændingeservice og Udenrigsministeriet ved den danske ambassade i Bangkok og blev afsluttet ved udgangen af I 2009 foretog Rigspolitiet en intern evaluering og en kvalitativ analyse af de indsamlede data med henblik på profilering af de kvinder, der indrejste på turistvisum til Danmark, og som muligt kunne være ofre for menneskehandel eller udnyttelse i prostitutionsvirksomhed i Danmark.

15 Ultimo 2009 blev den danske ambassade i Bangkok præsenteret for den endelige opfølgning på projektet. Side 15 Projektet viste, at ca. ni procent af visumansøgerne havde relation til prostitution. Hertil kommer, at projektet har ført til flere konkrete efterforskninger. Der er indtil videre sket domfældelse i to sager Bistand til politikredsene Rigspolitiet har endvidere anvendt ressourcer på indsatser, der mere direkte relaterer sig til aktiviteter i de enkelte politikredse. Rigspolitiets aktiviteter har bestået i deltagelse i kontrolaktioner og anholdelses- og ransagningsaktioner sammen med politikredsene og i direkte efterforskningsstøtte. Rigspolitiet deltager så vidt muligt i samtlige planlagte aktioner mod prostitutionens bagmænd, der udføres i politikredsene, og yder i den forbindelse navnlig støtte i relation til national koordinering, ligesom Rigspolitiet fungerer som forbindelsesled til udenlandske politimyndigheder. Rigspolitiet har på den baggrund i 2009 deltaget i en lang række kontrolaktioner planlagt af politikredsene. Som nævnt i Rigspolitiets beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2007 allokerede Rigspolitiet i 2007 permanent et hold efterforskere til at bistå politikredsene med efterforskningsmæssig assistance, og denne ressourceallokering er opretholdt i 2008 og Rejseholdet ydede således i 2009 efterforskningsmæssig assistance til politikredsene i forbindelse med to omfattende efterforskninger mod prostitutionens bagmænd.

16 4.9. Internationalt samarbejde Side 16 I 2009 år har Rigspolitiet deltaget i årlige møder vedrørende menneskehandel inden for samarbejdet i Europol (det europæiske politisamarbejde). Rigspolitiet har i den forbindelse ligeledes deltaget i en arbejdsgruppe vedrørende grænseoverskridende menneskehandel inden for EU. Rigspolitiet har i 2009 ligeledes deltaget i det såkaldte FRONTEX-samarbejde. FRONTEX er det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. Samarbejdet inden for FRONTEX var i 2009 koncentreret om udarbejdelse af profiler på ofre for menneskehandel samt på bagmændene. På sigt er det målet at udarbejde værktøjer til brug for Border Guard Authorities til profilering af mulige ofre og bagmænd med henblik på så hurtigt som muligt at kunne gribe ind over for kriminalitet på området. Rigspolitiet har i 2009 endvidere bidraget med undervisningsmæssig bistand i forbindelse med konferencen West African Sub-Regional Trafficking in Human Beings Training Programme under Projekt OASIS, som er et projekt under Interpol. Projektet har primært fokus på grænsekontrol og menneskehandel. Undervisningen blev gennemført i Accra i Ghana. 35 politifolk fra 6 vestafrikanske lande blev uddannet i bekæmpelse af menneskehandel. I undervisningen blev der primært fokuseret på internationale retsstandarder, identifikation af ofre samt aspekter i forbindelse med afhøringer af ofre for menneskehandel. Rigspolitiet har i 2009 endvidere deltaget i et såkaldt mobilitetsprogram, som er organiseret af Nordic Baltic Network of Policewomen og finansieret af Nordisk Ministerråd. Formålet med mobilitetsprogrammet er at samle politifolk og

17 efterforskere fra Baltikum, de nordiske lande og Rusland med henblik på gensidig præsentation af nationale indsatser på menneskehandelsområdet samt udveksling af erfaringer om best practices. Herudover har Mobilitetsprogrammet til formål at fremme networking og at skabe uformelle kontakter mellem landene. Side 17 Endelig har Rigspolitiet i 2009 deltaget i forskellige ad hoc mødefora i EU-regi, bl.a. i forbindelse med øget fokus på handel med børn og ulovlig indvandring som følge af udvidelsen af EU med nye medlemslande Rumænske prostituerede på Vesterbro Gadeprostitutionen på Vesterbro i København af navnlig rumænske kvinder har gennem de senere år udviklet sig på en sådan måde, at den i dag er særdeles synlig og formentlig et af de største prostitutionsmiljøer på gadeplan i hovedstaden. På den baggrund iværksatte Københavns Politis menneskehandelsgruppe ultimo 2008 en målrettet og proaktiv efterforskning imod dette miljø. Hensigten med efterforskningen var at få kortlagt det rumænske prostitutionsmiljø og at få afdækket en formodet kreds af bagmænd. Denne kreds var mistænkt for at kontrollere kvinderne i forbindelse med prostitution. Under efterforskningen, der pågik gennem hele 2009, afdækkede Københavns Politis menneskehandelsgruppe bl.a. de forhold, hvorunder de rumænske gadeprostituerede levede og arbejdede på Vesterbro i København. Der tegnede sig således et billede af, at der var tale om kvinder, som på grund af vanskelige levevilkår i Rumænien var endt i prostitutionsvirksomhed i Danmark. Det var typisk kvinder med svage familiemæssige relationer samt kvinder uden uddannelse. Kvinderne var således i en sårbar position, hvilket herboende

18 rumænske bagmænd udnyttede ved at rekruttere kvinderne med henblik på prostitution i Danmark. Side 18 Efterforskningen har endvidere påvist de afrapporterings- og kontrolmetoder, som bagmændene har udsat kvinderne for. Der blev endvidere påvist forhåndskendskab mellem kvinderne og bagmændene i Rumænien, idet de stort set alle kom fra samme område eller by. I september 2009 gennemførte Rigspolitiet i et tæt samarbejde med CMM en anholdelses- og ransagningsaktion mod flere adresser i Storkøbenhavn, hvor prostituerede og formodede bagmænd blev antruffet. Som følge af aktionen blev fire prostituerede kvinder afhørt indenretligt, og tre personer blev sigtet for menneskehandel og omfattende rufferi og herefter varetægtsfængslet. Efterfølgende blev endnu en formodet bagmand pågrebet, og denne blev ligeledes varetægtsfængslet. Efterforskningen har endvidere medført identifikation af yderligere en række formodede bagmænd til menneskehandel bosat i Rumænien. De pågældende personer er efterfølgende blevet pågrebet af rumænsk politi og udleveret til Danmark med henblik på retsforfølgning. Anholdelserne i såvel Danmark som Rumænien bekræftede Københavns Politis formodning om, at det primært var rumænere, som stod bag udnyttelsen af de rumænske kvinder til prostitution. Den samlede efterforskning har endvidere vist, at det rumænske prostitutionsmiljø er vanskeligt at efterforske imod, idet de prostituerede kvinder oftest nærer stor frygt for bagmændene i Rumænien, hvilket bevirker, at de sjældent ønsker at afgive tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til politiet.

19 Efterforskningen mod miljøet er endnu ikke afsluttet. Side Samarbejdet med SKAT Som forudsat i Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og Rigspolitiets strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd samarbejder Rigspolitiet med andre myndigheder, herunder SKAT. SKATS indsats på området er som udgangspunkt forankret i FAIR PLAY indsatsen. SKAT gennemfører således navnlig med hjemmel i moms- og skattekontrolloven kontroller på bordeller og massageklinikker. Politiet deltager i visse tilfælde i disse aktioner. Hertil kommer, at der i SKAT er nedsat et projekt Projekt Prostitutionens Bagmænd hvor SKAT gennemfører kontroller på bordeller og massageklinikker med henblik på at opnå viden om miljøet, antrufne personer, etniske tilhørsforhold, afregningsmetoder mv. I forbindelse med sådanne kontroller opnår SKAT således viden om forhold, som tillige kan være af interesse for politiet. Politiet medvirker ofte i aktioner under projektet. Ud over den kontakt, der løbende finder sted mellem SKAT og Rigspolitiet, er der i 2009 afholdt et møde med henblik på at udveksle erfaringer, oplysninger og viden om drift af bordeller og massageklinikker samt oplysninger om mulige bagmænd. Det er hensigten, at samarbejdet med SKAT skal intensiveres i 2010.

20 5. Politikredsene Side Kortlægning af prostitutionsmiljøet og kontrolindsatser, herunder samarbejdet med andre myndigheder mv. Der følger af strategien et krav om, at der løbende skal ske en kortlægning af prostitutionsmiljøet i de enkelte politikredse, og at der skal gennemføres en systematisk opsøgende indsats samt en udbygget og regelmæssig kontrolvirksomhed i prostitutionsmiljøet. Kontrolvirksomheden skal i den forbindelse så vidt muligt gennemføres i samarbejde med andre relevante myndigheder. Alle landets politikredse, der har konstateret prostitution og prostituerede, har gennemført kontrolbesøg i og foretaget kortlægning af prostitutionsmiljøet som forudsat i Rigspolitiets overordnede strategi for området. Politikredsene har således i 2009 samlet gennemført mere end 600 politimæssige kontrolbesøg på bordeller. Politikredsene har opgjort det samlede antal bordeller til 466. Langt størstedelen af alle bordeller er blevet kontrolleret i En række lokaliteter er blevet kontrolleret flere gange. Det bemærkes, at opgørelsen over antallet af bordeller mv. er behæftet med nogen usikkerhed, idet der kan være bordeller, som politikredsene ikke har kendskab til, ligesom der løbende åbnes og lukkes bordeller i de enkelte politikredse.

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr. 2008-001-27 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd

Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd 29. september 2006 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 Web: www.politi.dk Strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd 1.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Statusrapport for 2007/2008

Statusrapport for 2007/2008 Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 Statusrapport for 2007/2008 Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Juni 2008 Indhold Indledning...2 Etablering

Læs mere

Statusrapport for 2007-2009

Statusrapport for 2007-2009 Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 Statusrapport for 2007-2009 Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Juni 2009 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-151-0070 Dok.: LBN41691 Besvarelse af spørgsmål nr. 176

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Rockere og bander 2009

Rockere og bander 2009 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Antal handelsvurderinger

Antal handelsvurderinger 1. Kontakter CMM skønner at der i 1 er etableret kontakt til omkring 8-1 personer i, via det opsøgende arbejde i prostitutionsmiljøerne, i fængsler og asylsystemet, via mødesteder og mobile sundhedstilbud

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF)

Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF) 2012/1 BSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. oktober 2012 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007 JANUAR 2008 EFTERFORSKNINGS- AFDELINGEN Nationalt Efterforskningscenter (NEC) Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Statusrapport

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere