åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller Testpladser til Serie 0-møller Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling Hornum El-forsyning - Kommunegaranti 1,2 mio. kr Specialiserede socialområde - indberetning for 4. kvartal Ansøgning til Indsatspuljen Jordforsyning - frigivelse af rådighedsbeløb i Aars Fjernvarmeforsyning - kommunegaranti for lån på 10 mio. kr. - transmissionsledning til Suldrup og Haverslev Meddelelser Erhvervelse af del af ejendom i Aars Udbud af kommunalt areal i Ullits Salg af del af Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars Lukket - Placering af overskudslikviditet 106 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: 36782/11 Åben Bemærkninger til høring af rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod /10Åben ID 69 - ved Ullerup 13275/11 Åben Høringsbrev_ pdf 13276/11 Åben Rapport prototypemøller frem mod 2020.pdf 13278/11 Åben Miljøvurdering af prototypevindmøller.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel. Naturstyrelsen har fremsendt "Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering, der vedlægges som bilag - i høring. Høringsfristen udløber den 16. marts Forud for miljøvurderingen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af arealer i hele landet ud fra objektive kriterier som testpladser til prototypemøller skal opfylde - i alt 125 arealer. Scooping af 29 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier, som vindmølleindustrien og Risø DTU har vurderet egnede eller måske egnede. Offentlig høring af rapport og miljøvurdering af 7 potentielt egnede arealer. De 7 områder er beliggende i henholdsvis Ringkøbing-Skjern, Tønder, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner. Området i Vesthimmerlands Kommune er beliggende cirka 5 kilometer fra Aggersund umiddelbart vest for Ullerup, der vedlægges et kortbilag. Naturstyrelsen vurderer, at der kan opstilles 2-3 møller med en totalhøjde op til 250 meter inden for testområdet med en afstand på 600 meter mellem møllerne og et vindfelt på 4 kilometer. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar. På baggrund af høringsbidragene vil der bliver foretaget en samlet prioritering af de 7 områder, som er vurderet potentielt egnede med henblik på at identificere arealer til 8-10 prototypemøller. Herefter vil de udpegede arealer indgå i den almindelige kommunale planlægning. I denne fase kan udarbejdelsen af VVM-redegørelse for de konkrete arealer ligeledes medføre, at nogle arealer må 4

5 udgå. Lovgrundlag Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at udkast til høringssvar godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende administrationens udkast til høringssvar. Jens Lauritzen ønsker at få tilføjet, at han principielt godt kan acceptere placeringen af vindmøllerne under forudsætning af, at adgangsvejene ikke må belaste den kommunale økonomi og at lyset slukkes. 5

6 039. Testpladser til Serie 0-møller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: 37836/11Åben Administrativ behandling 25911/11Åben høringsbrev 25914/11Åben Redegørelse 25918/11Åben Vesthimmerland 25915/11Åben Serie0_bruttoliste 25917/11Åben Serie0_nettoliste 25919/11Åben EndeligaftaleØsterild Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel. Regeringens aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild omfatter, at det skal findes yderligere testpladser til store vindmøller på cirka 10 prototypemøller og i alt serie 0-møller med en totalhøjde på meter frem mod Miljøvurdering af 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller er sendt i høring med høringsfrist den 16. marts 2011, og der igangsættes nu en miljøvurdering af potentielle arealer til serie 0-møller. Definitionen på prototypemøller og Serie 0-møller fremgår af bilagene. For at udpege de bedst egnede arealer til serie 0-møller, skal Naturstyrelsen udarbejde en miljøvurdering af de 68 potentielle arealer. I miljøvurderingen vil følgende forhold blandt andet indgå: nærhed til Natura 2000-områder, naturbeskyttelse generelt, nærhed til lufthavne. Naturstyrelsen beder Vesthimmerlands Kommune om at vurdere, om der er yderligere forhold for arealerne, som bør indgå i miljøvurderingen. Yderligere bedes kommunen bidrage med konkrete oplysninger om: forhold til støjfølsom anvendelse, landskabelige forhold, forhold til eksisterende vindmøller og eksisterende vindmølleplanlægning, 6

7 forhold til anden planlægning i øvrigt, øvrige forhold. I vedlagte nettoliste er der 2 områder beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Det ene område ID69 er det samme område som Naturstyrelsen foreslår udlagt til prototypemøller og det andet område ID16 er beliggende øst for Tholstrup (syd for Nørrekær Enge). Administrationen har udarbejdet et notat, der supplerer Naturstyrelsens egne bemærkninger. Notatet vedlægges som bilag. Lovgrundlag Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget godkender administrationens bemærkninger til de 2 arealer beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende administrationens udkast til høringssvar. Jens Lauritzen ønsker at få tilføjet, at han principielt godt kan acceptere placeringen af vindmøllerne under forudsætning af, at adgangsvejene ikke må belaste den kommunale økonomi og at lyset slukkes. 7

8 040. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat budget på kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: Tolstrupvej 55, Løgstør: kr kr. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til Tolstrupvej 55, Løgstør. Restbeløbet vedrørende Løgstørvej afventer den videre aktiveringsstrategi i Anlægsudgifter - Tolstrupvej 55, Løgstør Kr. Ændringer i eksisterende lokaler - kantine, køkken, kontor, øvrige eksisterende lokaler Inventar, herunder IT og trådløst netværk Oprettelse/genoprettelse af aktiviteter Anlægsudgift i alt Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på kr. frigivet. 8

9 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med tilføjelse om, at der til Beskæftigelsesudvalget gives en anlægsbevilling på kr. 9

10 041. Hornum El-forsyning - Kommunegaranti 1,2 mio. kr. Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: 42008/11Åben Ansøgning fra Hornum El-forsyning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. På vegne af Hornum El-forsyning fremsender Sparekassen Farsø ansøgning om en kommunal lånegaranti for optagelse af et nyt lån på 1,2 mio. kr. over 10 år. Ønsket om låneoptagelsen skyldes, at der i de 3 foregående år har været investeret i 4 helt nye transformere med tilhørende kabelnet samt digitalisering af ledningsnettet med tilhørende kabelskabe m.v. Finansiering er løbende sket via El-forsyningens kassekredit på kr. og bevilget overtræk på samme. El-forsyningen angiver, at lånet ikke vil få indflydelse på strømprisen for forbrugerne, da investeringen er afholdt af kassekreditten - og renterne derfor allerede er med i afregningsprisen. Låneoptagelsen vil medføre en væsentlig lavere renteudgift end ved nuværende træk på kassekreditten. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien. Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 1,2 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 10 år. Beslutning i Økonomiudvalget den

11 Administrationens indstilling anbefales godkendt. 11

12 042. Specialiserede socialområde - indberetning for 4. kvartal 2010 Sagsnr.: 10/35179 Fraværende: Bilag: 41544/11Åben Indberetning pr. 31. december 2010 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Mia Østergaard / Hans Jørgen Møller. I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Fra forvaltningerne er indkommet følgende bidrag: Område / kr. Oprindeligt budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg I alt Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 givet en tillægsbevilling på 42,875 mill. kr. til formålet. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at forvaltningernes tilbagerapportering tages til efterretning. Der er i indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet anført en samlet merudgift på 38,936 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 12

13 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 13

14 043. Ansøgning til Indsatspuljen 2011 Sagsnr.: 11/4829 Fraværende: Bilag: 42805/11Åben Ansøgningskema udfyldt Sagsfremstilling Sagsbehandlere: Birgitte B. Christensen og Per Ibsen På finansloven for 2011 er afsat 100 mio. kr. til videreførelse af kommunernes indsats til opprioritering af det fysiske miljø i yderområderne. Midlerne vil også kunne anvendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu meddelt, at ansøgning til puljen skal være ministeriet i hænde senest fredag den 11. marts Tildelingen sker efter samme principper, som gjaldt for 2010-puljen bortset fra, at den kommunale medfinansiering øges til 30 %. Vesthimmerlands Kommune modtog i 2010 et tilskud på 8,9 mio. kr. af en statslige pulje på i alt 150 mio. kr. til at opprioritering af det fysiske miljø i yderområderne. Beløbet fremkom på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af den daværende pulje ud fra ansøgningsbeløbene. Kommunen skulle yde en medfinansiering på 25 %. Den kommunale medfinansiering finansieredes dels ved et engangsbeløb på 1 mio. kr., dels ved indtægter fra salg af de opkøbte ejendomme. Den samlede pulje udgør således p.t. ca. 11,9 mio. kr., hvoraf ca. 6 mio. kr. er anvendt. Foreløbig har kommunen gennemført nedrivninger af ca. 45 ejendomme. Der er opkøbt godt 20 ejendomme i alt væsentligt med henblik på nedrivning. Der resterer dog fortsat oprydning og nedrivning af ca nedslidte ejendomme i kommunen, men kommunen modtager fortsat anmeldelser om nye ejendomme af denne karakter. I øvrigt påregnes det, at skattereglerne for tilskud til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler m.v. på private grunde ændres, så tilskuddet fremtidigt ikke er skattepligtigt et forhold, der i de fleste tilfælde har været til hinder for at for, at lodsejere ville gå med til oprydning. Der forventes derfor højere aktivitet på dette område. Med baggrund i ovenstående foreslås det, at kommunen fremsender samlet ansøgning om 12 mio. kr. af puljen, der skal fordeles mellem 39 kommuner. Kopi af ansøgning vedlægges. 14

15 Lovgrundlag Byfornyelseslovens 98. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud, udgør egenfinansieringen 3,6 mio. kr. Administrationen indstiller - at ansøgningen godkendes og - at de økonomiske konsekvenser, herunder bevillinger, afventer Indenrigsog Sundhedsministeriets tildeling af tilskud. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 15

16 044. Jordforsyning - frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 Sagsnr.: 11/8735 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Der er i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 9,279 mio. kr. i udgift til jordforsyning (erhvervelse af jord og byggemodning). Ligeledes er der i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 9,279 mio. kr. i indtægt til jordforsyning (salg af jord). Beløbet er fordelt med 7,217 mio. kr. til boligformål og 2,062 mio. kr. til erhvervsformål. Der ansøges om en frigivelse af rådighedsbeløbet - både hvad angår udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen. Lovgrundlag Styrelseslovens 40. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Fremtidige sager i 2011 om køb og salg vedrørende jordforsyningsområdet vil herefter kunne finansieres af jordforsyningen inden for det frigivne rådighedsbeløb. Administrationen indstiller - at der til Teknisk Udvalg gives en samlet rammebevilling til anlægsarbejder inden for jordforsyning på 9,279. kr. i udgift og 9,279 mio. kr. i indtægt og - at rådighedsbeløbet til jordforsyningen på henholdsvis 9,279 mio. kr. i udgift og 9,279 mio. kr. i indtægt frigives. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det aftalte overskud i budgetforliget skal overholdes. 16

17 17 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011

18 045. Aars Fjernvarmeforsyning - kommunegaranti for lån på 10 mio. kr. - transmissionsledning til Suldrup og Haverslev Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a., Suldrup Varmeværk A.m.b.a. og Haverslev Varmeværk A.m.b.a. har indgået en betinget fusionsaftale. Forudsætningerne for en endelig fusionsaftale er dog at fusionen godkendes af Energitilsynet at såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune godkender fusionen - i denne relation til, at Vesthimmerlands Kommune har afgivet kommunegaranti på lån til Aars Fjernvarmeforsyning og Rebild Kommune har afgivet kommunegaranti for lån til Haverslev og Suldrup Varmeværker at såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune godkender et projekt om etablering af den fornødne transmissionsledning. Fusionsaftalen medfører således behov for en transmissionsledning mellem de 3 værker. Udgifterne til etablering af denne transmissionsledning forventes at andrage ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. Denne udgift fordeler sig med 15 mio. kr. til fællesledningen fra Aars til rundkørslen ved Hovedvej 13. Herfra går ledningen til henholdsvis Haverslev og Suldrup. I forhold til ledningernes længde og dimension fordeler denne del af investeringen sig med 5 mio. kr. til Haverslev og 10 mio. kr. til Suldrup. Aars får nogle fordele ved fusionen, primært ved at kunne sælge noget mere overskudsvarme, der ellers skulle være bortkølet, ligesom forskellige synergieffekter også tæller til fordel for Aars. Fordelingen af investeringen er derfor i fusionsaftalen opgjort til 10 mio. kr. for Aars andel, 11 mio. kr. til Suldrup og 9 mio. kr. til Haverslev. Det forventes, at investeringen for Suldrup og Haverslev opkræves direkte ved forbrugerne via et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Til rest mangler der en finansiering på ca. 10 mio. kr. for Aars andel. Disse 10 mio. kr. forventer selskabet finansieret ved optagelse af et nyt lån i Kommunekredit. Advokat Uffe Bro fremsender på vegne af fusionsparterne ansøgning til Rebild og 18

19 Vesthimmerlands Kommune om en kommunegaranti på det nye lån til ca. 10 mio. kr. Beløbet vil dog kunne afvige en smule, når den endelige udgift kan opgøres og fordeles mellem forbrugerne. Aars Fjernvarmeforsyning har i dag ca forbrugere og Haverslev og Suldrup varmeværker har ca. 800 forbrugere. Kommunegarantien kan stilles af / deles mellem Rebild og Vesthimmerlands Kommune, eller Vesthimmerlands Kommune kan - da Aars Fjernvarmeforsyning er den væsentligste part i fusionen, og da Aars Fjernvarmeforsyning opnår nogle fordele ved fusionen - alene stå for den kommunale lånegaranti. Da restfinansieringen på de 10 mio. kr. primært relaterer sig til Aars andel vil der således intet være til hinder for, at Vesthimmerlands Kommune alene påtager sig kommunegarantien. Det forventes derimod, at de tidligere givne kommunegarantier fra Rebild Kommune til Suldrup og Haverslev varmeværk opretholdes. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning. Varmeforsyningsloven. Kommunalfuldmagten. Spørgsmålet om hvilken kommune, der skal yde lånegarantien er ikke behandlet i særlovgivningen og må derfor afgøres ud fra de principper, som følger af kommunalfuldmagten. Det afgørende i denne sammenhæng er lokalitetsprincippet, hvorefter en kommune ikke kan varetage eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentligste er af interesse for borgere uden for kommunen. I denne sag skønnes tilslutningen af brugere i Rebild Kommune og deraf følgende behov for ny transmissionsledning - dog at være mindre væsentlig i forhold til de fordele, som Aars Fjernvarmeforsyning opnår ved fusionen. Antallet af forbrugere i Vesthimmerlands Kommune (3.750) i forhold til de nye forbrugere i Rebild Kommune (800) indikerer ligeledes at Vesthimmerlands Kommune kan påtage sig kommunegarantien. Endvidere fremgår det klart af sagen, at den ansøgte lånegaranti alene dækker den udgift, som vil være Aars Fjernvarmeforsynings andel af transmissionsledningen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for 19

20 lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Administrationen indstiller - at der meddeles tilsagn om at Vesthimmerlands Kommune vil være indstillet på at give en kommunegaranti på op til 12 mio. kr., - at tilsagnet er betinget af, at den samlede opgave til ca. 30 mio. kr. sendes i udbud, så der opnås den billigst mulige udgift, - at tilsagnet er betinget af øvrige godkendelser fra Energistyrelsen og Rebild Kommune og - at de tidligere givne kommunegarantier fra Rebild Kommune til Haverslev og Suldrup varmeværker søges opretholdt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det er betinget af en endelig projektgodkendelse. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. 20

21 046. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 21

22 047. Erhvervelse af del af ejendom i Aars Sagsnr.: 11/3619 Fraværende: Bilag: 40107/11Åben underskrevet købsaftale Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandlere: Bettina Breiner Hansen og Birgitte Bager Christensen. På ejendommen Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars styrtede et tidligere hønsehus delvist sammen sidste vinter som følge af snetryk. Ejerne af naboejendommen Tolstrup Byvej 28, 9600 Aars, hvorfra Aars Sportsrideklub drives, ønsker at erhverve den del af ejendommen cirka 300 m2, hvor huset er beliggende, med henblik på nedrivning og inddragelse af arealet til rideklubbens brug. Det er ikke lykkedes parterne at opnå enighed om nogen aftale om overdragelsen - en overdragelse, som vil føre til en ønskværdig oprydning af ejendommen. Imidlertid har ejeren af Tolstrup Byvej 22 accepteret at indgå aftale med kommunen om salg af arealet med bygning for kr. Bygningen overtages som beset. Købsaftale af februar 2011, der er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse, vedlægges. Kommunen afholder herudover udgift til nedrivning og udstykning af arealet. Udgiften afholdes endeligt af ejerne af Tolstrup Byvej 28, se dagsordenspunkt nedenfor. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse - kommunalfuldmagtsreglerne. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Omkostninger til ejendommens erhvervelse kr., udstykning cirka kr., plantning af hæk kr. og nedrivning cirka kr. ekskl. moms finansieres af kassen. Udgiften modsvares af lignende indtægt. Administrationen indstiller - at ejendommen erhverves og - at udgiften finansieres af jordforsyningskontoen. 22

23 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 23

24 048. Udbud af kommunalt areal i Ullits Sagsnr.: 11/7700 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Birgitte Bager Christensen. Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med indsatsen mod de nedslidte huse erhvervet ejendommen Fovlumvej 9, Ullits og nedrevet den forfaldne bygning, der tidligere husede en slagterforretning. Kommunen ejer naboejendommen Markvænget 5, der henligger som grønt område. Forvaltningen finder, at ejendommene hensigtsmæssigt kan afhændes samlet. Arealet udgør i alt 3866 m2, heraf vej 510 m2. Arealet er beliggende inden for kommuneplanens ramme 21.C.1 Centerområde, og området kan anvendes til formål som butikker, liberale erhverv, restaurant, hotel, offentlige formål og boliger. Forvaltningen foreslår, at grundene sælges ved offentligt udbud. Under henvisning til grundenes centrale beliggenhed i bymidten i Ullits foreslås, at Økonomiudvalget ved udvælgelsen af køber ud over prisen også lægger vægt på andre saglige kommunale interesser som, at grundene anvendes til formål, der støtter byudviklingen af Ullits, og at eventuelle bygninger fremstår arkitektonisk præsentable og harmoniske i forhold til de omgivende ejendomme. Til opfyldelse heraf foreslås, at kommunen derfor stiller krav om, at bydende ved tilbudsafgivningen fremkommer med redegørelse for ejendommens anvendelse og fremlægger et skitseprojekt for et eventuelt nybyggeri. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Vurderes i forbindelse med salget af ejendommene. Administrationen indstiller 24

25 - at ejendommene afhændes ved offentligt udbud på de angivne vilkår. Beslutning i Økonomiudvalget den Ejendommen afhændes ved offentligt udbud uden vilkår om skitseprojekt. 25

26 049. Salg af del af Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars Sagsnr.: 11/4065 Fraværende: Bilag: 40960/11Åben underskrevet købsaftale begge parter Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandlere: Birgitte B. Christensen og Bettina Breiner Hansen. Som omtalt på tidligere dagsordenspunkt indstilles det, at kommunen erhverver areal på cirka 300 m2 med delvist sammenstyrtet bygning på adressen Tholstrup Byvej 22, 9600 Aars. Kommunen har, betinget af Økonomiudvalgets godkendelse, indgået købsaftale med naboerne på ejendommen Tolstrup Byvej 28, der er meget interesseret i at erhverve det pågældende areal som bar jord med henblik på forbedring af forholdene for Aars Sportsrideklub, som er lejere af ejendommen. Købsaftale vedlægges. Køberne afholder alle udgifter forbundet kommunens erhvervelse og videresalg af ejendommen, herunder nedrivning af de sammenstyrtede bygninger, i alt kr. Kommunen kan efter udbudsbekendtgørelsen afhænde arealer på under 2000 m2 uden udbud, hvis arealet ikke selvstændigt kan bebygges. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68 og udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2, nr. 4. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ved et salg på de anførte vilkår vil kommunen få en indtægt på kr., der modsvarer kommunens udgifter ved købet samt udgift til videreudstykning kr. Administrationen indstiller - at salget gennemføres som anført og - at indtægten indgår på jordforsyningskontoen. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 27

28 050. Lukket - Placering af overskudslikviditet Sagsnr.: 11/8041 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere