åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller Testpladser til Serie 0-møller Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling Hornum El-forsyning - Kommunegaranti 1,2 mio. kr Specialiserede socialområde - indberetning for 4. kvartal Ansøgning til Indsatspuljen Jordforsyning - frigivelse af rådighedsbeløb i Aars Fjernvarmeforsyning - kommunegaranti for lån på 10 mio. kr. - transmissionsledning til Suldrup og Haverslev Meddelelser Erhvervelse af del af ejendom i Aars Udbud af kommunalt areal i Ullits Salg af del af Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars Lukket - Placering af overskudslikviditet 106 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: 36782/11 Åben Bemærkninger til høring af rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod /10Åben ID 69 - ved Ullerup 13275/11 Åben Høringsbrev_ pdf 13276/11 Åben Rapport prototypemøller frem mod 2020.pdf 13278/11 Åben Miljøvurdering af prototypevindmøller.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel. Naturstyrelsen har fremsendt "Rapport om planlægning for testpladser til prototypemøller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering, der vedlægges som bilag - i høring. Høringsfristen udløber den 16. marts Forud for miljøvurderingen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af arealer i hele landet ud fra objektive kriterier som testpladser til prototypemøller skal opfylde - i alt 125 arealer. Scooping af 29 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier, som vindmølleindustrien og Risø DTU har vurderet egnede eller måske egnede. Offentlig høring af rapport og miljøvurdering af 7 potentielt egnede arealer. De 7 områder er beliggende i henholdsvis Ringkøbing-Skjern, Tønder, Vesthimmerlands og Jammerbugt kommuner. Området i Vesthimmerlands Kommune er beliggende cirka 5 kilometer fra Aggersund umiddelbart vest for Ullerup, der vedlægges et kortbilag. Naturstyrelsen vurderer, at der kan opstilles 2-3 møller med en totalhøjde op til 250 meter inden for testområdet med en afstand på 600 meter mellem møllerne og et vindfelt på 4 kilometer. Der er udarbejdet et udkast til høringssvar. På baggrund af høringsbidragene vil der bliver foretaget en samlet prioritering af de 7 områder, som er vurderet potentielt egnede med henblik på at identificere arealer til 8-10 prototypemøller. Herefter vil de udpegede arealer indgå i den almindelige kommunale planlægning. I denne fase kan udarbejdelsen af VVM-redegørelse for de konkrete arealer ligeledes medføre, at nogle arealer må 4

5 udgå. Lovgrundlag Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at udkast til høringssvar godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende administrationens udkast til høringssvar. Jens Lauritzen ønsker at få tilføjet, at han principielt godt kan acceptere placeringen af vindmøllerne under forudsætning af, at adgangsvejene ikke må belaste den kommunale økonomi og at lyset slukkes. 5

6 039. Testpladser til Serie 0-møller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: 37836/11Åben Administrativ behandling 25911/11Åben høringsbrev 25914/11Åben Redegørelse 25918/11Åben Vesthimmerland 25915/11Åben Serie0_bruttoliste 25917/11Åben Serie0_nettoliste 25919/11Åben EndeligaftaleØsterild Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel. Regeringens aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild omfatter, at det skal findes yderligere testpladser til store vindmøller på cirka 10 prototypemøller og i alt serie 0-møller med en totalhøjde på meter frem mod Miljøvurdering af 7 potentielt egnede arealer til prototypemøller er sendt i høring med høringsfrist den 16. marts 2011, og der igangsættes nu en miljøvurdering af potentielle arealer til serie 0-møller. Definitionen på prototypemøller og Serie 0-møller fremgår af bilagene. For at udpege de bedst egnede arealer til serie 0-møller, skal Naturstyrelsen udarbejde en miljøvurdering af de 68 potentielle arealer. I miljøvurderingen vil følgende forhold blandt andet indgå: nærhed til Natura 2000-områder, naturbeskyttelse generelt, nærhed til lufthavne. Naturstyrelsen beder Vesthimmerlands Kommune om at vurdere, om der er yderligere forhold for arealerne, som bør indgå i miljøvurderingen. Yderligere bedes kommunen bidrage med konkrete oplysninger om: forhold til støjfølsom anvendelse, landskabelige forhold, forhold til eksisterende vindmøller og eksisterende vindmølleplanlægning, 6

7 forhold til anden planlægning i øvrigt, øvrige forhold. I vedlagte nettoliste er der 2 områder beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Det ene område ID69 er det samme område som Naturstyrelsen foreslår udlagt til prototypemøller og det andet område ID16 er beliggende øst for Tholstrup (syd for Nørrekær Enge). Administrationen har udarbejdet et notat, der supplerer Naturstyrelsens egne bemærkninger. Notatet vedlægges som bilag. Lovgrundlag Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget godkender administrationens bemærkninger til de 2 arealer beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i Økonomiudvalget kan godkende administrationens udkast til høringssvar. Jens Lauritzen ønsker at få tilføjet, at han principielt godt kan acceptere placeringen af vindmøllerne under forudsætning af, at adgangsvejene ikke må belaste den kommunale økonomi og at lyset slukkes. 7

8 040. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat budget på kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: Tolstrupvej 55, Løgstør: kr kr. Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til Tolstrupvej 55, Løgstør. Restbeløbet vedrørende Løgstørvej afventer den videre aktiveringsstrategi i Anlægsudgifter - Tolstrupvej 55, Løgstør Kr. Ændringer i eksisterende lokaler - kantine, køkken, kontor, øvrige eksisterende lokaler Inventar, herunder IT og trådløst netværk Oprettelse/genoprettelse af aktiviteter Anlægsudgift i alt Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på kr. frigivet. 8

9 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstillingen godkendt. Klavs Bojsen var fraværende ved afbud og deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med tilføjelse om, at der til Beskæftigelsesudvalget gives en anlægsbevilling på kr. 9

10 041. Hornum El-forsyning - Kommunegaranti 1,2 mio. kr. Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: 42008/11Åben Ansøgning fra Hornum El-forsyning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. På vegne af Hornum El-forsyning fremsender Sparekassen Farsø ansøgning om en kommunal lånegaranti for optagelse af et nyt lån på 1,2 mio. kr. over 10 år. Ønsket om låneoptagelsen skyldes, at der i de 3 foregående år har været investeret i 4 helt nye transformere med tilhørende kabelnet samt digitalisering af ledningsnettet med tilhørende kabelskabe m.v. Finansiering er løbende sket via El-forsyningens kassekredit på kr. og bevilget overtræk på samme. El-forsyningen angiver, at lånet ikke vil få indflydelse på strømprisen for forbrugerne, da investeringen er afholdt af kassekreditten - og renterne derfor allerede er med i afregningsprisen. Låneoptagelsen vil medføre en væsentlig lavere renteudgift end ved nuværende træk på kassekreditten. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Jfr. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme. Indstillingen påvirker ikke kommunens økonomi, da der ikke vurderes at være en umiddelbar risiko forbundet med garantien. Administrationen indstiller - at der meddeles kommunegaranti for optagelse af et lån på 1,2 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid på 10 år. Beslutning i Økonomiudvalget den

11 Administrationens indstilling anbefales godkendt. 11

12 042. Specialiserede socialområde - indberetning for 4. kvartal 2010 Sagsnr.: 10/35179 Fraværende: Bilag: 41544/11Åben Indberetning pr. 31. december 2010 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Mia Østergaard / Hans Jørgen Møller. I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Fra forvaltningerne er indkommet følgende bidrag: Område / kr. Oprindeligt budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg I alt Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 givet en tillægsbevilling på 42,875 mill. kr. til formålet. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at forvaltningernes tilbagerapportering tages til efterretning. Der er i indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet anført en samlet merudgift på 38,936 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 12

13 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 13

14 043. Ansøgning til Indsatspuljen 2011 Sagsnr.: 11/4829 Fraværende: Bilag: 42805/11Åben Ansøgningskema udfyldt Sagsfremstilling Sagsbehandlere: Birgitte B. Christensen og Per Ibsen På finansloven for 2011 er afsat 100 mio. kr. til videreførelse af kommunernes indsats til opprioritering af det fysiske miljø i yderområderne. Midlerne vil også kunne anvendes i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu meddelt, at ansøgning til puljen skal være ministeriet i hænde senest fredag den 11. marts Tildelingen sker efter samme principper, som gjaldt for 2010-puljen bortset fra, at den kommunale medfinansiering øges til 30 %. Vesthimmerlands Kommune modtog i 2010 et tilskud på 8,9 mio. kr. af en statslige pulje på i alt 150 mio. kr. til at opprioritering af det fysiske miljø i yderområderne. Beløbet fremkom på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af den daværende pulje ud fra ansøgningsbeløbene. Kommunen skulle yde en medfinansiering på 25 %. Den kommunale medfinansiering finansieredes dels ved et engangsbeløb på 1 mio. kr., dels ved indtægter fra salg af de opkøbte ejendomme. Den samlede pulje udgør således p.t. ca. 11,9 mio. kr., hvoraf ca. 6 mio. kr. er anvendt. Foreløbig har kommunen gennemført nedrivninger af ca. 45 ejendomme. Der er opkøbt godt 20 ejendomme i alt væsentligt med henblik på nedrivning. Der resterer dog fortsat oprydning og nedrivning af ca nedslidte ejendomme i kommunen, men kommunen modtager fortsat anmeldelser om nye ejendomme af denne karakter. I øvrigt påregnes det, at skattereglerne for tilskud til oprydning af oplagret skrot, udtjente biler m.v. på private grunde ændres, så tilskuddet fremtidigt ikke er skattepligtigt et forhold, der i de fleste tilfælde har været til hinder for at for, at lodsejere ville gå med til oprydning. Der forventes derfor højere aktivitet på dette område. Med baggrund i ovenstående foreslås det, at kommunen fremsender samlet ansøgning om 12 mio. kr. af puljen, der skal fordeles mellem 39 kommuner. Kopi af ansøgning vedlægges. 14

15 Lovgrundlag Byfornyelseslovens 98. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud, udgør egenfinansieringen 3,6 mio. kr. Administrationen indstiller - at ansøgningen godkendes og - at de økonomiske konsekvenser, herunder bevillinger, afventer Indenrigsog Sundhedsministeriets tildeling af tilskud. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 15

16 044. Jordforsyning - frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 Sagsnr.: 11/8735 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Der er i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 9,279 mio. kr. i udgift til jordforsyning (erhvervelse af jord og byggemodning). Ligeledes er der i budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 9,279 mio. kr. i indtægt til jordforsyning (salg af jord). Beløbet er fordelt med 7,217 mio. kr. til boligformål og 2,062 mio. kr. til erhvervsformål. Der ansøges om en frigivelse af rådighedsbeløbet - både hvad angår udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen. Lovgrundlag Styrelseslovens 40. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Fremtidige sager i 2011 om køb og salg vedrørende jordforsyningsområdet vil herefter kunne finansieres af jordforsyningen inden for det frigivne rådighedsbeløb. Administrationen indstiller - at der til Teknisk Udvalg gives en samlet rammebevilling til anlægsarbejder inden for jordforsyning på 9,279. kr. i udgift og 9,279 mio. kr. i indtægt og - at rådighedsbeløbet til jordforsyningen på henholdsvis 9,279 mio. kr. i udgift og 9,279 mio. kr. i indtægt frigives. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det aftalte overskud i budgetforliget skal overholdes. 16

17 17 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011

18 045. Aars Fjernvarmeforsyning - kommunegaranti for lån på 10 mio. kr. - transmissionsledning til Suldrup og Haverslev Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a., Suldrup Varmeværk A.m.b.a. og Haverslev Varmeværk A.m.b.a. har indgået en betinget fusionsaftale. Forudsætningerne for en endelig fusionsaftale er dog at fusionen godkendes af Energitilsynet at såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune godkender fusionen - i denne relation til, at Vesthimmerlands Kommune har afgivet kommunegaranti på lån til Aars Fjernvarmeforsyning og Rebild Kommune har afgivet kommunegaranti for lån til Haverslev og Suldrup Varmeværker at såvel Rebild som Vesthimmerlands Kommune godkender et projekt om etablering af den fornødne transmissionsledning. Fusionsaftalen medfører således behov for en transmissionsledning mellem de 3 værker. Udgifterne til etablering af denne transmissionsledning forventes at andrage ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. Denne udgift fordeler sig med 15 mio. kr. til fællesledningen fra Aars til rundkørslen ved Hovedvej 13. Herfra går ledningen til henholdsvis Haverslev og Suldrup. I forhold til ledningernes længde og dimension fordeler denne del af investeringen sig med 5 mio. kr. til Haverslev og 10 mio. kr. til Suldrup. Aars får nogle fordele ved fusionen, primært ved at kunne sælge noget mere overskudsvarme, der ellers skulle være bortkølet, ligesom forskellige synergieffekter også tæller til fordel for Aars. Fordelingen af investeringen er derfor i fusionsaftalen opgjort til 10 mio. kr. for Aars andel, 11 mio. kr. til Suldrup og 9 mio. kr. til Haverslev. Det forventes, at investeringen for Suldrup og Haverslev opkræves direkte ved forbrugerne via et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Til rest mangler der en finansiering på ca. 10 mio. kr. for Aars andel. Disse 10 mio. kr. forventer selskabet finansieret ved optagelse af et nyt lån i Kommunekredit. Advokat Uffe Bro fremsender på vegne af fusionsparterne ansøgning til Rebild og 18

19 Vesthimmerlands Kommune om en kommunegaranti på det nye lån til ca. 10 mio. kr. Beløbet vil dog kunne afvige en smule, når den endelige udgift kan opgøres og fordeles mellem forbrugerne. Aars Fjernvarmeforsyning har i dag ca forbrugere og Haverslev og Suldrup varmeværker har ca. 800 forbrugere. Kommunegarantien kan stilles af / deles mellem Rebild og Vesthimmerlands Kommune, eller Vesthimmerlands Kommune kan - da Aars Fjernvarmeforsyning er den væsentligste part i fusionen, og da Aars Fjernvarmeforsyning opnår nogle fordele ved fusionen - alene stå for den kommunale lånegaranti. Da restfinansieringen på de 10 mio. kr. primært relaterer sig til Aars andel vil der således intet være til hinder for, at Vesthimmerlands Kommune alene påtager sig kommunegarantien. Det forventes derimod, at de tidligere givne kommunegarantier fra Rebild Kommune til Suldrup og Haverslev varmeværk opretholdes. Lovgrundlag Lov om kommunernes låntagning. Varmeforsyningsloven. Kommunalfuldmagten. Spørgsmålet om hvilken kommune, der skal yde lånegarantien er ikke behandlet i særlovgivningen og må derfor afgøres ud fra de principper, som følger af kommunalfuldmagten. Det afgørende i denne sammenhæng er lokalitetsprincippet, hvorefter en kommune ikke kan varetage eller støtte opgaver, der alene eller i det væsentligste er af interesse for borgere uden for kommunen. I denne sag skønnes tilslutningen af brugere i Rebild Kommune og deraf følgende behov for ny transmissionsledning - dog at være mindre væsentlig i forhold til de fordele, som Aars Fjernvarmeforsyning opnår ved fusionen. Antallet af forbrugere i Vesthimmerlands Kommune (3.750) i forhold til de nye forbrugere i Rebild Kommune (800) indikerer ligeledes at Vesthimmerlands Kommune kan påtage sig kommunegarantien. Endvidere fremgår det klart af sagen, at den ansøgte lånegaranti alene dækker den udgift, som vil være Aars Fjernvarmeforsynings andel af transmissionsledningen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for 19

20 lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker den kommunale låneramme. Administrationen indstiller - at der meddeles tilsagn om at Vesthimmerlands Kommune vil være indstillet på at give en kommunegaranti på op til 12 mio. kr., - at tilsagnet er betinget af, at den samlede opgave til ca. 30 mio. kr. sendes i udbud, så der opnås den billigst mulige udgift, - at tilsagnet er betinget af øvrige godkendelser fra Energistyrelsen og Rebild Kommune og - at de tidligere givne kommunegarantier fra Rebild Kommune til Haverslev og Suldrup varmeværker søges opretholdt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det er betinget af en endelig projektgodkendelse. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. 20

21 046. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 21

22 047. Erhvervelse af del af ejendom i Aars Sagsnr.: 11/3619 Fraværende: Bilag: 40107/11Åben underskrevet købsaftale Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandlere: Bettina Breiner Hansen og Birgitte Bager Christensen. På ejendommen Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars styrtede et tidligere hønsehus delvist sammen sidste vinter som følge af snetryk. Ejerne af naboejendommen Tolstrup Byvej 28, 9600 Aars, hvorfra Aars Sportsrideklub drives, ønsker at erhverve den del af ejendommen cirka 300 m2, hvor huset er beliggende, med henblik på nedrivning og inddragelse af arealet til rideklubbens brug. Det er ikke lykkedes parterne at opnå enighed om nogen aftale om overdragelsen - en overdragelse, som vil føre til en ønskværdig oprydning af ejendommen. Imidlertid har ejeren af Tolstrup Byvej 22 accepteret at indgå aftale med kommunen om salg af arealet med bygning for kr. Bygningen overtages som beset. Købsaftale af februar 2011, der er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse, vedlægges. Kommunen afholder herudover udgift til nedrivning og udstykning af arealet. Udgiften afholdes endeligt af ejerne af Tolstrup Byvej 28, se dagsordenspunkt nedenfor. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse - kommunalfuldmagtsreglerne. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Omkostninger til ejendommens erhvervelse kr., udstykning cirka kr., plantning af hæk kr. og nedrivning cirka kr. ekskl. moms finansieres af kassen. Udgiften modsvares af lignende indtægt. Administrationen indstiller - at ejendommen erhverves og - at udgiften finansieres af jordforsyningskontoen. 22

23 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 23

24 048. Udbud af kommunalt areal i Ullits Sagsnr.: 11/7700 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandler: Birgitte Bager Christensen. Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med indsatsen mod de nedslidte huse erhvervet ejendommen Fovlumvej 9, Ullits og nedrevet den forfaldne bygning, der tidligere husede en slagterforretning. Kommunen ejer naboejendommen Markvænget 5, der henligger som grønt område. Forvaltningen finder, at ejendommene hensigtsmæssigt kan afhændes samlet. Arealet udgør i alt 3866 m2, heraf vej 510 m2. Arealet er beliggende inden for kommuneplanens ramme 21.C.1 Centerområde, og området kan anvendes til formål som butikker, liberale erhverv, restaurant, hotel, offentlige formål og boliger. Forvaltningen foreslår, at grundene sælges ved offentligt udbud. Under henvisning til grundenes centrale beliggenhed i bymidten i Ullits foreslås, at Økonomiudvalget ved udvælgelsen af køber ud over prisen også lægger vægt på andre saglige kommunale interesser som, at grundene anvendes til formål, der støtter byudviklingen af Ullits, og at eventuelle bygninger fremstår arkitektonisk præsentable og harmoniske i forhold til de omgivende ejendomme. Til opfyldelse heraf foreslås, at kommunen derfor stiller krav om, at bydende ved tilbudsafgivningen fremkommer med redegørelse for ejendommens anvendelse og fremlægger et skitseprojekt for et eventuelt nybyggeri. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Vurderes i forbindelse med salget af ejendommene. Administrationen indstiller 24

25 - at ejendommene afhændes ved offentligt udbud på de angivne vilkår. Beslutning i Økonomiudvalget den Ejendommen afhændes ved offentligt udbud uden vilkår om skitseprojekt. 25

26 049. Salg af del af Tolstrup Byvej 22, 9600 Aars Sagsnr.: 11/4065 Fraværende: Bilag: 40960/11Åben underskrevet købsaftale begge parter Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Sagsbehandlere: Birgitte B. Christensen og Bettina Breiner Hansen. Som omtalt på tidligere dagsordenspunkt indstilles det, at kommunen erhverver areal på cirka 300 m2 med delvist sammenstyrtet bygning på adressen Tholstrup Byvej 22, 9600 Aars. Kommunen har, betinget af Økonomiudvalgets godkendelse, indgået købsaftale med naboerne på ejendommen Tolstrup Byvej 28, der er meget interesseret i at erhverve det pågældende areal som bar jord med henblik på forbedring af forholdene for Aars Sportsrideklub, som er lejere af ejendommen. Købsaftale vedlægges. Køberne afholder alle udgifter forbundet kommunens erhvervelse og videresalg af ejendommen, herunder nedrivning af de sammenstyrtede bygninger, i alt kr. Kommunen kan efter udbudsbekendtgørelsen afhænde arealer på under 2000 m2 uden udbud, hvis arealet ikke selvstændigt kan bebygges. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 68 og udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2, nr. 4. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ved et salg på de anførte vilkår vil kommunen få en indtægt på kr., der modsvarer kommunens udgifter ved købet samt udgift til videreudstykning kr. Administrationen indstiller - at salget gennemføres som anført og - at indtægten indgår på jordforsyningskontoen. 26

27 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. 27

28 050. Lukket - Placering af overskudslikviditet Sagsnr.: 11/8041 Fraværende: Bilag: Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 04. maj 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 110. Forslag til frikommuneforsøg på Økonomiudvalgets område 243 111. Grundskyld Vesthimmerlands

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere