Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Henrik Zimino, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Forslag til lov om ændring af Lov om film Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 2. kvartal Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode Massageordning - forlængelse af kontraktperiode Lejer til Iværksættertårnet Lokaler til motorlære på "Plyssen" - AOF-Amager Valg af leverandør på bleer til daginstitutioner - LUKKET SAG Ansøgning om orlov i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Klage over medarbejder - LUKKET SAG Ændring i bestyrelsen på Hilton Copenhagen Airport - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Scott-Inn Pub - LUKKET SAG Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Fiorentina 3 Pizza & Grill - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Bel Air, receptionen - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt nattilladelse til Air-Pub - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Café Hanne - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Havnehytten - LUKKET SAG Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Den Blå Planet - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11039 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Elise Andersen ledede mødet. 2

4 2. Forslag til lov om ændring af Lov om film. Åben sag Sagsnr.: 13/18325 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Kulturministeriet har sendt et lovforslag i høring, der begrænser kommunernes mulighed for at yde støtte til biografdrift. De to store biografkæder Nordisk Film og CinemaxX samt Foreningen af Større Provinsbiografer har henvendt sig til EU med påstand om, at støtten er konkurrenceforvridende. Kulturministeriet har været i dialog med EU om spørgsmålet og har nu fremsat et forslag, der fastlægger rammer for kommunal støtte til biografer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Deciderede kunstbiografer med et andet repertoire end de kommercielle biografer vil efter forslaget fortsat kunne støttes uden loft. Støtte til alle øvrige biografer vil fremover kun kunne ske efter EU s de minimis-regler, der lægger et loft over den offentlige støtte til virksomheder på euro over 3 år. Det svarer til en årlig støtte på kr. Lovforslaget med tilhørende bekendtgørelse er sendt i høring med frist til den 16. august Lovforslaget vil i sin nuværende form få meget stor betydning for mange små og mellemstore biografer herunder også Kastrup Bio. Tårnby Kommune har de senere år investeret betydelige beløb i digitalisering og modernisering af Kastrup Bio støttet af Det Danske Filminstitut med udgangspunkt i en forventning om en uændret kulturpolitik på området. Kultur og Fritid/Kastrup Bio har udarbejdet vedlagte notat, der foreslås fremsendt til KL, Kulturministeriet, Danmarks Biblioteksforening, Børne- og Kulturchefforeningen samt til Foreningen af omegnskommuner. I notatet foreslås tre helt konkrete ændringer til lovforslaget: For det første indførslen af et nye begreb kulturbiograf. En institution som ligger mellem kunstbiografen og den kommercielle biograf. Et hus, der kan rumme både anden kultur og biograf således at man i skøn forening kan have teater, musik og biograf, samt det biografopdragende element. En model, som vil passe til borgernes behov for biografer i omegnskommunerne og udkantsdanmark. For det andet en 3 biograf. Kommuner uden kommercielle biografer kan fortsætte som hidtil. Det tredje ændringsforslag drejer sig om lovens ikrafttrædelse. Hvis loven skulle blive vedtaget i sin nuværende form foreslås en ikrafttrædelsesdato på tidligst 1. januar

5 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at /SHJ Vedlagte notat godkendes og fremsendes til de nævnte instanser idet ændringsforslagene fremhæves. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat udarbejdet af Kultur og Fritid/Kastrup Bio til forslag til lov /13 om ændring af Lov om film. 2 Åben Høringsliste /13 3 Åben Høringsbrev til ændring af filmloven og bekendtgørelse /13 4 Åben Ændringsforslag til filmlov.m.m. (kommunalt tilskud til /13 biografdrift). 5 Åben Forslag til bekendtgørelse /13 6 Åben Høringssvar af til Kulturministeriet m.fl /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomiudvalget er principielt enig i indsigelsen. Sagen forelægges på ny på Økonomiudvalgets næste møde. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Høringssvar godkendt. 4

6 3. Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 2. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 10/3811 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ For at få fokus på udgiftsstyringen på det specialiserede socialområde er Regeringen og KL blevet enige om, at kommunen skal indberette budget- og regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet kvartalsvis dette skal ske senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen gælder specifikke funktioner indenfor områderne Udsatte børn og unge, Udsatte voksne og handicappede og Pleje og omsorg. Oplysningerne vedrører således både Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal kvartalsvis drøfte områderne Udsatte børn og unge og Udsatte voksne og handicappede. Oversigterne på disse områder vedrørende 2. kvartal 2013 er vedlagt med de respektive forvaltningers bemærkninger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at: Vedlagte oversigter drøftes og Oversigterne videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skema til indberetning af det specialiserede socialområde 2. kvartal /13 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 6

8 4. Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode Åben sag Sagsnr.: 10/3820 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Et af Tårnby Kommunes personalegoder er fitnessordningen. Ordningen er skattepligtig for alle medarbejdere. Kontrakten for fitnessordningen udløber den I kontrakten er der en option på at forlænge kontraktperioden op til 24 måneder. Tårnby Kommune har pt. benyttet sig af optionen på at forlænge kontraktperioden med 12 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ordningen er for mange et attraktivt personalegode, og har stabil tilslutning med sæsonudsving flere tilmeldinger i januar og antallet af aktive medlemmer falder hen over sommeren. Der var 497 medlemmer i april 2013, hvoraf 133 medlemmer var uden registreret aktivitet i april. Desuden havde 19 personer sat deres medlemskab i bero i april. Tårnby Kommune har kun en udgift til fitnessordningen, når en medarbejder har registreret aktivitet i en måned. Der er et godt samarbejde om ordningen med leverandøren. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen skal overfor Økonomiudvalget anbefale At kontrakten for fitnessordningen forlænges i 12 måneder frem til BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Massageordning - forlængelse af kontraktperiode Åben sag Sagsnr.: 10/3819 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Et af Tårnby Kommunes personalegoder er massageordningen, der skal forebygge arbejdsbetingede skader. Kontrakten for massageordningen udløber den I kontrakten er der en option på at forlænge kontraktperioden op til 24 måneder. Tårnby Kommune har allerede benyttet optionen på at forlænge kontraktperioden med 12 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Perioden med 4 massageklip løber pt. fra Perioden den udgør således en ½ periode. Det er for mange et attraktivt personalegode. Enkelte arbejdspladser har benyttet sig af den mobile løsning, som kontrakten giver mulighed for, hvor leverandøren, CityFys, kommer ud på arbejdspladsen. Der er et godt samarbejde med leverandøren. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen skal overfor Økonomiudvalget anbefale, at kontrakten for massageordningen forlænges 1 år frem til den , i perioden får medarbejderne 2 klip til massage. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Lejer til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 06/340 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ På Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2013 godkendte udvalget vilkår for leje af kontorpladser i Iværksættertårnet. Udvalget blev samtidig orienteret om, at udvalget ville blive bedt om at godkende lejere i takt med at disse meldte sig. Endnu en virksomhed har nu meldt sig som interesseret lejer. Lejeren er tårnets anden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Iværksættertårnet har gennemgået en omfattende renovering, og er klar til at åbne dørene for lejerne. Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra følgende virksomhed: Andelsbasen.dk som har moderselskabet TVCulture bag sig (CVR-nr ). Ejeren er Tejs Volfsberg Carstensen, Amager Landevej 51, st.th., 2770 Kastrup. Virksomheden beskæftiger sig bl.a. med rådgivning på andelsboligmarkedet. Det er oplyst, at virksomheden ønsker at benytte kontoret til administrative formål. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at godkende virksomheden Andelsbasen.dk som lejer i Iværksættertårnet fra den 1. september BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 7. Lokaler til motorlære på "Plyssen" - AOF-Amager Åben sag Sagsnr.: 02/403 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ AOF-Amager har fremsendt ansøgning om tilladelse til at benytte lokaler i stueetagen på Plyssen, Amager Strandvej 350, til undervisning i motorlære i den kommende sæson 2013/2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER AOF-Amager har benyttet lokalerne siden sæsonen 1999/2000. Undervisningen foregår tirsdage og torsdage i tidsrummet kl i perioden ca Der er tale om et areal som p.t. alene fungerer som adgangsvej til beredskabslageret og 2 lagerlokaler. Se vedhæftede skitse. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for AOF-Amager. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes. Det skal anbefales, at tilladelsen fremover bliver gældende indtil videre, således at der ikke længere skal fremsendes ansøgning hvert år. I tilfælde af at lokalerne skal bruges til andet formål, er kommunen jfr. bestemmelserne i folkeoplysningsloven, kun forpligtet til at stille andre lokaler til rådighed for AOF- Amager, såfremt man råder over ledige lokaler, der er egnede til formålet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen fra AOF-Amager imødekommes, dog således at tilladelsen er gældende indtil videre. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra AOF-Amager om benyttelse af lokaler på "Plyssen" /13 2 Åben Skitse over lokaler på "Plyssen" - AOF-Amager /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 11

13 8. Valg af leverandør på bleer til daginstitutioner - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/13873 Sagsansvarlig: php.bk 12

14 9. Ansøgning om orlov i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Sagsnr.: 02/888 Sagsansvarlig: kre.of 13

15 10. Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Sagsnr.: 07/4256 Sagsansvarlig: khn.of 14

16 11. Klage over medarbejder - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/19699 Sagsansvarlig: TPE.OF 15

17 12. Ændring i bestyrelsen på Hilton Copenhagen Airport - LUKKET SAG Sagsnr.: 09/2012 Sagsansvarlig: cel.of 16

18 13. Fornyelse af alkoholbevilling samt nattilladelse til Scott-Inn Pub - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/4090 Sagsansvarlig: cel.of 17

19 14. Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Fiorentina 3 Pizza & Grill - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/3520 Sagsansvarlig: cel.of 18

20 15. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Bel Air, receptionen - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/15944 Sagsansvarlig: cel.of 19

21 16. Alkoholbevilling samt nattilladelse til Air-Pub - LUKKET SAG Sagsnr.: 08/2301 Sagsansvarlig: cel.of 20

22 17. Alkoholbevilling til Café Hanne - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/20249 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 18. Alkoholbevilling til Havnehytten - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/16558 Sagsansvarlig: cel.of 22

24 19. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Den Blå Planet - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of 23

25 20. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/18453 Sagsansvarlig: mja.of 24

26 21. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/18508 Sagsansvarlig: mja.of 25

27 22. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/18400 Sagsansvarlig: mja.of 26

28 23. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/19949 Sagsansvarlig: mja.of 27

29 24. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/20300 Sagsansvarlig: mja.of 28

30 25. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/20507 Sagsansvarlig: mja.of 29

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere