Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald"

Transkript

1 Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012

2 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Rapporttype Indhold Side 1 Indledning 6 2 Ikke-teknisk resumé Jord og jordhåndtering Råstof- og materialeforbrug samt affald 8 3 Lovgrundlag Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Jordflytningsbekendtgørelse Affaldsbekendtgørelser og kommunale regulativer 12 4 Metode for undersøgelserne Jord og jordhåndtering Ressourceforbrug og affald 17 5 Skørping Jord og jordforurening Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 31 6 Ombygning af Skørping Station Jord og jordforurening Eksisterende forhold Ombygning af Skørping Station Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald, Skørping Station Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 40 7 Ellidshøj Jord og jordforurening 41

4 7.1.1 Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 49 8 Svenstrup Jord og jordforurening Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 59 9 Udvidelse af dæmninger Jord og jordhåndtering Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Eksisterende broer Forstærkning Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Forhøjning af kantbjælker Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftfasen Jordhåndtering, genanvendelse og bortskaffelse alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer 74

5

6 1 Indledning Med Aftale om Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 6 mio. kr. til udarbejdelse af et grundlag for politisk beslutning om opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg, med henblik på at realisere en del af timemodellen mellem Aarhus og Aalborg. Der er i trafikaftalen reserveret 200 mio. kr. til projektet. Det indgår desuden i aftalen, at der frem til 2013 skal gennemføres en forundersøgelse af den sydlige del af strækningen mellem Hobro og Randers. Hobro-Aalborg projektet omfatter opgradering af hastigheden på den eksisterende bane fra 120 til 160 km/t. Opgraderingen forudsætter, at broer og jernbanedæmninger på strækningen forberedes til den højere hastighed. Der nedlægges desuden jernbaneoverkørsler og der etableres nye veje, der krydser jernbanen som bro eller tunnel. Endvidere erstattes perronovergangene på Skørping Station med gangforbindelser over og under banen og perronerne afkortes. I perioden fra 11. januar til 7. marts har Banedanmark sendt en miljøredegørelse i offentlig høring og der er i den forbindelse modtaget 24 høringssvar. Banedanmark har med baggrund i høringen tilrettet dette fagnotat og den endelige miljøredegørelse efter de af høringen afledte undersøgelser. Desuden er der udarbejdet et høringsnotat, der mere detaljeret redegør for Banedanmarks stillingtagen til de indkomne høringssvar. Nærværende fagnotat er et bilag til VVM-redegørelsen og er en beskrivelse og vurdering af virkninger for jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald ved de tre erstatningsanlæg, som blev anbefalet i screeningsrapporten. I fagnotatet behandles konsekvenser af de løsninger der er vurderet som nødvendige og tilstrækkelige i forhold til gennemførelse af opgraderingen. Det drejer sig om erstatningsanlæg for de overkørsler der nedlægges, etablering af gangtunnel og gangbro på Skørping station samt forberedelse af broer og dæmninger for den højere hastighed. For en beskrivelse af fravalgte løsninger henvises til anlægsbeskrivelsen samt en tidligere udarbejdet screeningsrapport.. De anviste løsningsforslag er forelagt for Rebild og Aalborg Kommune. På baggrund af kommentarer fra kommunerne samt en gennemført trafiksikkerhedsrevision er løsningerne tilpasset bl.a. i forhold til foranstaltninger for cyklister og gående. 6

7 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Jord og jordhåndtering Der er på nuværende stade i projektet udarbejdet et estimat af udgravede jordmængder fordelt på blød bund og råjord samt jordmængder til indbygning i erstatningsanlægget fordelt på råjord/friktionsmaterialer. Der er ikke foretaget et estimat af, hvilken andel af den opgravede jord, som er lettere forurenet på grund af diffus forurening, og hvilken andel af den opgravede jord, som er forurenet på grund af punktkildeforureninger. Der er ligeledes ikke foretaget et estimat over fordelingen af den eventuelt forurenede jord på jordklasser eller i hvilket omfang lettere forurenet jord kan genindbygges i erstatningsanlæggene. Det forudsættes på nuværende stade i projektet, at eventuel geoteknisk egnet overskudsjord fra et erstatningsanlæg kan genindbygges i et andet erstatningsanlæg, hvor der er jordunderskud. Der er ikke udarbejdet forslag til, hvor eventuel overskudsjord fra projektet skal slutdisponeres. I nedenstående Tabel 1 er der udarbejdet et overordnet estimat af jordmængder til håndtering i forbindelse med etableringen af de tre erstatningsanlæg for overkørslerne. Skørping, tunnel Ellidshøj, bro Svenstrup, bro Afgravning af råjord til bortskaffelse Afgravning af råjord til midlertidig depot for genindbygning Afgravning af blød bund til bortskaffelse Ikke estimeret Indbygning af råjord fra mellemdepot Levering og indbygning af friktionsmaterialer Tabel 1 Estimat af opgravede jordmængder fordelt på blød bund og råjord samt jordmængder til genindbygning fordelt på råjord og friktionsmaterialer (enhed m³) Der er indhentet oplysninger fra Region Nordjylland om kortlagte lokaliteter i områderne, hvor der skal foretages gravearbejder i forbindelse med etableringen af erstatningsanlæggene. Der er kun oplysninger om få kortlagte lokaliteter, som bliver berørt. Der er på baggrund af historiske kort og flyfotos samt indledende geotekniske undersøgelser indsamlet oplysninger om, hvor der kan forventes jord, som ikke er genindbygningsegnet, f.eks. mose- og engarealer, opfyldte vandhuller mv. Ved erstatningsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup skal der foretages blødbundsudskiftning. 7

8 Der er indhentet oplysninger om eventuelle volde i nærheden af erstatningsanlæggene, men der er ikke oplysninger om nærliggende volde. Der er indhentet oplysninger om, hvilke af erstatningsanlæggene der ligger indenfor områdeklassificerede arealer og vejarealer, idet de respektive kommuners regulativer for flytning og dokumentation af forureningsgrad skal følges i disse områder. Der er indhentet oplysninger fra DSB og Banedanmark om eventuelle kendte forureninger ved Skørping Station og i de områder, hvor erstatningsanlæggene krydser banearealerne. Der er ingen oplysninger om kendte forureninger, men der kan være lettere diffust forurenet eller punktkildeforurenet som følge af jernbanedriften. For dæmningsudvidelserne nord for Lindenborg Ådal er der indhentet oplysninger om kortlagte lokaliteter. Den sydlige dæmning berører et areal, der er V1 kortlagt (område udlagt til knallertcross og flugtskydningsbane). På nuværende stade i projektet er det ikke afklaret, om der skal foretages gravearbejder på den V1 kortlagte lokalitet. For vurdering af broforstækningernes indvirkning på jord og forurenet jord, er der indhentet oplysninger om kortlagte lokaliteter. En af broerne ved det tidligere Mosskov trinbræt i Rold Skov berører et areal, der er V1-kortlagt. Der kan forekomme gravearbejder på den V1-kortlagte lokalitet i forbindelse med forstærkning af broen. 2.2 Råstof- og materialeforbrug samt affald Råstof- og materialeforbruget til etablering af anlægget består hovedsageligt af skærver af granit, stabilt grus, betonsveller og stål til banearbejdet, beton og stål til konstruktioner (broer, støttevægge/trug og tunneller) og asfalt og grus til omlægning af vejanlæg. Der er på nuværende stade af projektet ikke foretaget en opgørelse af råstof- og materialeforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet. Da der er tale om et relativt lille anlægsprojekt vurderes det - baseret på erfaringer fra andre tilsvarende projekter - at mængderne er så små, at anlægsarbejdet ikke vil udgøre et råstofmæssigt problem. Granitskærver til sporarbejdet kan ikke leveres lokalt og vil typisk blive importeret fra Norge eller leveret fra Bornholm. Betonsvellerne vil typisk ikke blive produceret lokalt, men leveret som standardvare f.eks. fra fabrik beliggende i Fredericia. Forbruget af grus til spor og vejarbejde forventes at være ubetydeligt i forhold til den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten på land i Region Nordjylland på ca. 4,25 mio. m 3 (set over en 4-årig periode ). Anlægsarbejdet foregår ikke i områder, der er udlagt til råstofindvinding, og der er ikke fundet større forekomster af grus i det valgte tracé. Det er derfor meget begrænset, hvad der bliver til rådighed af lokalt opgravede mængder af grus fra anlægsarbejdet. Da grus ikke er en fornyelig ressource, anbefales det, at sand/grus fra opbrydning af eksisterende vejarealer samt afgravning i så stor udstrækning som muligt genbruges for derved at reducere nettoforbruget mest muligt. Forbruget af nyt asfalt, beton, og stål er set på national plan lille og vurderes ikke at udgøre et råstofmæssigt problem. Opbrudt gammel asfalt genanvendes i asfaltindustrien. De affaldsfraktioner, der forventes at opstå ved anlægsarbejdet, inkluderer bygge- og anlægsaffald, farligt affald, samt en vis mængde dagrenovationslignende affald. Ved 8

9 nedrivning af bygninger og broer og opbrydning af veje, stier, ledninger og kabler opstår der nedrivningsaffald, der består af et stort antal forskellige materialer. Disse inkluderer hovedsageligt beton, stål, asfalt og plastmaterialer. Den samlede produktion af affald og potentielt genanvendelige materialer inkl. opbrudt asfalt er ikke opgjort på nuværende tidspunkt men det vurderes, at produktionen set på national og lokal plan er relativ lille. De producerede affaldsmængder skal som udgangspunkt sorteres og behandles efter den enkelte kommunes anvisning. Overholdelse af bestemmelserne om kildesortering, anvisning og anmeldelse af erhvervsaffald i kommunernes regulativer samt overholdelse af bestemmelserne om genanvendeligt bygge- og anlægsaffald i Bekendtgørelse nr om affald og i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald vil sikre, at langt størstedelen af affaldsproduktionen af betonbrokker, opbrudt asfalt og asfaltspild samt jern og metal vil blive genanvendt. Det søges indbygget i projektet, at alle potentielt genanvendelige materialer udnyttes og ikke deponeres på affaldsdeponi. Dette gælder også de opgravede mængder sand/grus, selv om det er svært at genanvende mængderne som bundsikringsmateriale fuldt ud. Såfremt de opgravede mængder ikke kan genanvendes direkte på stedet, kan materialet sendes til sorteringsanlæg for oparbejdning/genanvendelse. For opbrydning og nedrivning kan benyttes selektiv nedrivning og afgravning iht. NMK 97, Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning af Dette er en forudsætning for at kunne foretage kildesortering og dermed at udnytte materialer for genanvendelse. Det er vigtigt, at nedrivningen udføres af professionelle nedrivningsentreprenører med fokus på korrekt sortering af byggematerialerne, herunder frasortering af asbest, pvc trykimprægneret træ eller blyholdige byggematerialer. For dæmningsudvidelserne nord for Lindenborg Ådal er der endnu ikke foretaget beregninger af materiale, der skal afgraves, flyttes og genanvendes. Der skal desuden fældes og bortskaffes et areal med fredskov. Det vurderes dog, at mængderne er små, og de dertil knyttede miljøkonsekvenser uvæsentlige. 9

10 3 Lovgrundlag Det følgende giver en oversigt over potentielle lovmæssige bindinger i forbindelse med jord og jordhåndtering samt affald og affaldshåndtering, som kan være relevante for Hobro-Aalborg -strækningen. Disse er gengivet, uagtet at projektet vedtages ved anlægslov, hvor disse kan være indarbejdet, samt at der er tale om et statsligt anlæg, som giver visse tilladelser efter forhandling med den berørte myndighed. Det er dog vores erfaring, at anlægsloven ikke medtager alle forholdene i detaljer, og at man i de konkrete forhandlinger skal tage stilling til de samme spørgsmål, som man gør i en egentlig ansøgning. Kapitlet vil i øvrigt være anvendeligt som input til den efterfølgende myndighedsplan. 3.1 Jordforureningsloven Kortlagte arealer på vidensniveau 1 og 2, områdeklassificerede arealer og jordforurening generelt er reguleret af lov om forurenet jord (jordforureningsloven) /1/. I henhold til jordforureningsloven skal byzone som udgangspunkt klassificeres som et område, hvor jorden kan være lettere forurenet. Offentligt vejareal klassificeres i henhold til jordforureningsloven ikke på vidensniveau 1, men der vil generelt under/langs med vejarealer være en diffus forurening af overfladejorden med bly, tungere olieprodukter og polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) fra trafikken. Hvis et kortlagt areal af regionen er udpeget som indsatsområde, skal der indhentes 8 tilladelse fra den kommune, som det kortlagte areal er beliggende i, inden et bygge- og anlægsarbejde kan påbegyndes. Indsatsområde kan være udpeget i forhold til følsom arealanvendelse (f.eks. bolig) eller grundvandsbeskyttelse. Ejendomme, der er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning er omfattet af denne bestemmelse. Der henvises til fagnotatet for Grundvand og drikkevand for nærmere en beskrivelse. I forbindelse med en 8 tilladelse kan der blive stillet vilkår, som kan have anlægsmæssig betydning. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde på et areal, som ikke er kortlagt, konstateres forurening, skal arbejdet ifølge 71 standses. Det samme gælder, hvis der på et kortlagt areal konstateres en forurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen af arealet. Forpligtigelsen gælder ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 3.2 Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven indeholder bl.a. bestemmelser i forhold til midlertidig oplagring af forurenet jord og genindbygning af forurenet jord /2/. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet skal opbevares forurenet jord midlertidigt i et arbejdsdepot, kan kommunen kræve tilladelse i henhold til 19 eller kapitel 5 ( 33). Tilladelse efter kapitel 5 kan være relevant, hvis der f.eks. er tale om mellemdeponering 10

11 af større omfang, eller langvarige aktiviteter der kan sidestilles med en virksomhed, eller hvis kommunen vurderer, at der kan opstå gener for det omgivende miljø. Ved genindbygning af lettere forurenet jord og forurenet jord skal kommunen søges om tilladelse efter 19 eller evt. en kap. 5 godkendelse. Indenfor beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer og indenfor områderne med særlige drikkevandsinteresser kan der blive begrænsninger på, om der må genindbygges lettere forurenet jord og forurenet jord. Der kan blive stillet vilkår, som kan have anlægsmæssig betydning. 3.3 Jordflytningsbekendtgørelse Flytning af jord fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal samt fra offentligt vejareal reguleres efter bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen /3/. Flytning af jord indenfor vejarealet er ikke omfattet af bestemmelserne, hvis jorden kun er diffust forurenet. Hvis jorden er forurenet fra en punktkildeforurening, er flytning af jord indenfor vejarealet omfattet af bestemmelserne. Flytning af jord fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal samt fra offentligt vejareal skal anmeldes til den pågældende kommune, hvor jorden graves op, senest 4 uger før den planlagte flytning. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om jordens forureningsgrad, jordmængder, tidspunkt for flytningen, samt om hvor jorden ønskes bortskaffet til, alternativ at kommunen anviser modtagested. Hvis myndighederne kræver supplerende oplysninger, afbrydes 4 ugers fristen, indtil nye oplysninger er modtaget, og herefter har kommunen mindst 2 uger til at vurdere de nye oplysninger. Jorden skal i forbindelse med flytningen ledsages af en oplysningsseddel, som indeholder oplysningerne fra anmeldelsen, eller en kopi af anmeldelsen. I bekendtgørelsen findes endvidere retningslinjer for, hvorledes akutte jordflytninger i forbindelse med bl.a. ledningsbrud skal håndteres. Jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis det sker fra en områdeklassificeret grund eller et offentligt vejareal til et modtageanlæg, der er godkendt til at håndtere jord med den pågældende forurening, eller hvis der er udarbejdet en jordhåndteringsplan, der forinden er godkendt af kommunen. Aalborg Kommune har udarbejdet et regulativ for jordflytning, som skal følges ved arbejder i Aalborg Kommune /4/. Flytning af jord skal anmeldes til Renovationsvæsenet. På kommunens hjemmeside er der bl.a. oplysninger om krav til analysehyppighed og analyseparametre /5/. På hjemmesiden fremgår også, hvilke områder i byzonen, som er blevet udtaget af områdeklassificeringen. Renovationsvæsenet har mulighed for at undtage grunde i bestemte områder fra analysepligten, hvis kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2. Aalborg Kommune har marts 2011 kun dette dokumentationsgrundlag for jord fra offentlige veje. Definitionerne af kategori 1 og 2 jord er i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Kategori 1 jord er jord, som indeholder forureningskomponenter i koncentrationer under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (ren jord), mens kategori 2 jord er jord, som indeholder forureningskomponenter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men under Miljøstyrelsens afskæringskriterier (lettere forurenet jord) /4, 6/. 11

12 Rebild Kommune har udarbejdet et jordflytningsregulativ, som skal følges ved arbejder i Rebild Kommune /7/. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Af regulativet fremgår, at skal der flyttes jord fra en kortlagt eller delvis kortlagt grund, skal kommunen godkende en plan for jordhåndteringen. Hvis jorden flyttes direkte til et godkendt modtageanlæg, kan jorden flyttes straks efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. I regulativets bilag 1 samt på kommunens hjemmeside fremgår, hvilke områder i kommunen, som er omfattet af områdeklassificeringen. Af bilaget og kommunens hjemmeside fremgår desuden, hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, og hvilke områder uden for byzonen som er omfattet af områdeklassificeringen. Krav til analysehyppighed og analyseparametre fremgår desuden af regulativet. 3.4 Affaldsbekendtgørelser og kommunale regulativer Projektet omfatter anlægsarbejder i Rebild og Aalborg kommuner. De producerede affaldsmængder skal som udgangspunkt sorteres og behandles efter den enkelte kommunes anvisning. Bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes eller bortskaffes i henhold til relevante bekendtgørelser og bestemmelserne vedrørende erhvervsaffald i de kommunale regulativer. Rebild Kommune har p.t. intet regulativ for erhvervsaffald (er under udarbejdelse men ikke godkendt endnu). Aalborg Kommune har for tiden et "Overgangsregulativ for affald fra virksomheder", der gælder i en kort overgangsperiode indtil standardregulativ udarbejdes. Bestemmelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald skal derfor primært findes i de relevante bekendtgørelser. Håndteringen af bygge- og anlægsaffald skal således overholde bestemmelserne om genanvendeligt bygge- og anlægsaffald i Bekendtgørelse nr om affald og bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Det producerede bygge- og anlægsaffald skal som hovedregel sorteres i affald til genanvendelse, affald til forbrænding, affald til deponering og affald til specielbehandling. I henhold til 74, stk. 2 og stk. 5 i Bekendtgørelse nr om affald skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse på stedet, såfremt mængden fra et bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton, og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner, jr. dog nedenstående: 1. Natursten, f.eks. granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld 12

13 8. Jord 9. Asfalt 10. Blandinger af beton og asfalt. Den affaldsproducerende virksomhed kan dog vælge at sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering på et sorteringsanlæg, som er registreret på Affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med behandlingskapacitet. Affaldsproducerende virksomheder skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne nr. 1-4 sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCBholdigt fugemateriale er identificeret og frasorteret. Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald skal følge reglerne i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald omfatter: 1. Natursten, f.eks. granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCBfugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Senest to uger før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen indeholdende oplysninger om: 1. Hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt 2. Datoen for projektets påbegyndelse 3. Mængden og typen af affald, der agtes anvendt i projektet. 13

14 4 Metode for undersøgelserne 4.1 Jord og jordhåndtering Den anvendte metode bygger på indhentning og vurdering af oplysninger af nuværende kendt viden om forurening samt beregnede opgravningsmængder på baggrund af de skitserede erstatningsanlæg. Indenfor en undersøgelseskorridor på 200 m på hver side af løsningsforslagene for erstatningsanlæggene for overkørslerne samt en undersøgelseskorridor på m på hver side af den nuværende banestrækning Hobro-Aalborg er der søgt oplysninger hos Region Nordjylland om lokaliteter, hvor der enten er konstateret forurening (kortlagte grunde på vidensniveau 2), eller hvor der er potentiel risiko for forurening (kortlagte grunde på vidensniveau 1). Region Nordjylland har sendt GIS-filer (ESRI shapeformat, status-flader) med oplysninger om V1 og V2 kortlagte grunde, grunde som er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning eller efter kortlægning samt grunde hvis kortlægningsstatus er uafklaret. Der er efterfølgende efter aftale med regionen hentet lokalitetsoplysninger for de pågældende grunde fra Region Nordjyllands JAR-database /8/. Oplysningerne om områdeklassificerede arealer er hentet fra Danmarks Miljøportal samt de respektive kommuners hjemmesider /9/. Der er indhentet oplysninger fra Banedanmark og DSB om mulig og kendt forurening på Banedanmarks og DSBs arealer indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station /11, 12/. De historiske kort i form af målebordsblade i perioden fra og og flyfotos fra 1944, , 1979 og 1995 er gennemgået for at undersøge, om der er områder indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station, hvor der evt. kan være foretaget opfyldninger i terrænet, primært i perioden efter /13, 14, 15/. Opfyldningerne kan betyde, at jorden de pågældende steder har en begrænset bæreevne, eller at jorden efter opgravning ikke vil være geoteknisk egnet til genindbygning, f.eks. i vejdæmninger. Opfyldningerne kan desuden være foretaget med jord, som ikke kan klassificeres som ren jord. Det er undersøgt, om der er eksisterende støjvolde indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station. Eksisterende støjvolde kan bestå af både ren og forurenet jord og være etableret på baggrund af en myndighedstilladelse eller uden en sådan. Er der givet tilladelse, vil der være vilkår for, hvad der er tilført til støjvolden. Erfaringer viser dog, at der kan være tilført affald og jord i forureningsgrader, der går ud over det tilladte. Såfremt der skal udføres anlægsarbejde på arealer med støjvolde, skal der derfor tages højde for, at jorden kan være forurenet. Der er ingen oplysninger om støjvolde/volde indenfor undersøgelseskorridoren for de enkelte erstatningsanlæg og for ombygningen af Skørping Station. 14

15 Jordens generelle forureningsgrad langs den eksisterende banestrækning og på Skørping, Ellidshøj og Svenstrup stationsområder er beskrevet på baggrund af undersøgelser, som Banedanmark tidligere har fået udført langs andre banestrækninger og på materiale modtaget fra DSB. På baggrund af disse generelle erfaringer er forureningsgraden i jorden, som skal håndteres, blevet skønnet /15, 12/. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor. Potentielle forureningskilder i forbindelse med jernbanedrift omfatter olieprodukter (kulbrinter), tjærestoffer (PAH'er), metaller, næringsstoffer og sprøjtemidler (pesticider). Der kan endvidere være punktkildeforureninger stammende fra uheld i forbindelse med godstransport af farlige stoffer eller uheld med det kørende materiel. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor og beskrives efterfølgende ikke for de enkelte erstatningsanlæg i afsnit 5.1, 6.1, 7.1 og 8.1. Oplysninger om ballast og underballast vil blive beskrevet i de enkelte afsnit om ressourceforbrug og affald. I forbindelse med arbejdet med den ny banestrækning København Ringsted er erfaringer fra tidligere undersøgelser af forureningssituationen med hensyn til indhold af total kulbrinter (olieprodukter), PAH (tjærestoffer) og tungmetaller langs eksisterede banestrækninger sammenfattet. Der er bl.a. sammenfattet resultater fra undersøgelser på Sydbanen og fra Fyn /18/. I 2009 blev der i forbindelse med sporkassefornyelse og etablering af forbedret afvanding på Sydbanen mellem Ringsted og Vordingborg udtaget et meget stort antal jordprøver til analyse /18/. Prøverne blev både udtaget på frie strækninger og på stationerne Glumsø og Lundby. Andelen af rene jordprøver var % på de frie strækninger og % på de to stationer, se Error! Reference source not found.tabel 2 nedenfor. De parametre, som forårsagede, at de resterende prøver skulle klassificeres som forurenede, var middelog tungtflygtige kulbrinter, PAH er i form af benz(a)pyren samt tungmetallerne bly, cadmium og zink. Jordklasse 1 Jordklasse 2 Jordklasse 3 Jordklasse 4 Højre spor, 93 % 4 % 2 % 0,6 % Sydbanen Venstre spor, 89 % 8 % 3 % 0,1 % Sydbanen Glumsø Station 82 % 8 % 7 % 3 % Lundby Station 81 % 12 % 3 % 4 % Tabel 2 Fordelingen af de analyserede jordprøver på jordklasser ved anlægsarbejder på Sydbanen /18/ Note: Jordklasser er i henhold til Jordplan Sjælland /19/ Banestyrelsen undersøgte i 2000 topjorden ved sporarealer på hovedstrækningen på Fyn (km 132,5 km 219,4) /18/. Resultatet af denne undersøgelse var, at der inden for de tidligere stationsområder var et væsentligt højere forureningsniveau i forhold til olieprodukter og tjærestoffer end på de frie banestrækninger, og på områder hvor der var foretaget dæmningsstabilisering. Der blev generelt ikke konstateret indhold af metaller over jordkvalitetskriterierne. På baggrund af erfaringsopsamlingen udført i forbindelse med København-Ringstedprojektet blev det konkluderet, at jord under og langs eksisterende jernbaner i væsentligt omfang kan betragtes som ren jord (klasse 1) ud fra jordkvalitetskriterierne. Generelt er prøver udtaget i sporet fundet at være renere end prøver udtaget i umiddelbar nærhed af sporet. De steder, hvor der er påvist forurening, har det ikke umiddelbart kunne afgøres, 15

16 om bidraget skyldes jernbanedrift eller udefra kommende påvirkninger. Endvidere er den geografiske udbredelse af forureningen meget begrænset på steder, hvor der er påvist kraftig forurening. I andet regi er der på baggrund af en række større jernbaneanlægsarbejder i de senere år udført statistiske beregninger af forureningsanalyser /18/. Beregningerne viser den gennemsnitlige fordeling på jordklasser, som angivet i nedenstående Error! Reference source not found.tabel 3. I forhold til de ovenfor refererede resultater fra Sydbanen er der her fundet en større andel af forurenede prøver, dvs. klasse 2-4. Jordklasse 1 Jordklasse 2 Jordklasse 3 Jordklasse 4 Stationsområde 40 % 50 % 6 % 4 % Fri strækning 70 % 16 % 10 % 4 % Blødbundsområder 10 % 50 % 38 % 2 % Tabel 3 Gennemsnitlig fordeling af jord fra banestrækninger i jordklasser /18/ Note: Jordklasser er i henhold til Jordplan Sjælland /19/ Samlet set må det forventes, at der er større risiko for jordforurening med olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller ved stopsignaler, sporskifter og stationer end på de frie banestrækninger. Banedanmark anvender sprøjtemidler til bekæmpelse af uønsket plantevækst på banestrækningerne. Der anvendes i dag hovedsagelig produktet Roundup Bio med aktivstoffet glyphosat. Sprøjtningen sker med moderne sporsprøjteteknologi og efter en nøje fastlagt strategi, som ud fra såvel miljømæssige som økonomiske hensyn har til formål at begrænse pesticidanvendelsen mest muligt. Det kan dog ikke udelukkes, at pesticidanvendelsen kan medføre risiko for forekomst af sprøjtemiddelrester i jord, grundvand og recipienter. Svenske undersøgelser viser dog, at jernbaneunderlag har en evne til at binde og omsætte glyphosat, og at der i dybden cm i baneunderlaget kun kan påvises spor af aktivstoffet og af nedbrydningsproduktet AMPA /18/. Der vil generelt under/langs med vejarealer være en diffus forurening af overfladejorden med tungmetaller (bly), tungere olieprodukter og tjærestoffer (PAH'er) fra trafikken. Mindre områder indenfor vejarealet kan desuden være punktkildeforurenet på grund af spild af f.eks. olieprodukter ved trafikulykker eller uheld /16/. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor. Den diffuse forurening af overfladejorden forventes at være sammenlignelig med evt. lavere end, hvad der i en række undersøgelser er konstateret langs danske motorveje. Generelt forventes overjord (defineret som jord 0-0,3 m u.t.) fra 0-1 m fra belægningskant at kunne karakteriseres værende over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men under Miljøstyrelsens afskæringskriterier /6/ svarende til kategori 2 i jordflytningsbekendtgørelsen /3/. Overjord fra 1-3 m fra belægningskant forventes at kunne karakteriseres som kategori 1-2. Jord under 0,3 m u.t. (defineret som råjord) forventes som udgangspunkt at kunne karakteriseres som kategori 1 jord /3/. Det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne konstateres ukendte/ikke kortlagte forureninger. Det kan derfor blive nødvendigt at 16

17 gennemføre mindre, selektive oprydninger inden for projektets rammer. Håndteringen af ukendte/ikke kortlagte forureninger beskrives i afsnit 9. Oplysninger om afgravningsmængder og indbygningsmængder er opgjort som skønnede mængder ud fra anlægsbeskrivelsen. Der er på nuværende tidspunkt i projektet ikke foretaget en samlet vurdering af, i hvilket omfang opgravet jord kan genanvendes til genindbygning i projektet, herunder genindbygning i et af de øvrige erstatningsanlæg i projektet. Der er ligeledes ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel af den opgravede jord, som er lettere forurenet på grund af en diffus forurening, og hvor stor en andel der er forurenet på grund af punktkildeforureninger, hvor erstatningsanlæggene skal etableres. Denne vurdering vil blive foretaget i en senere fase i projektet. Der er ikke udarbejdet forslag til jordlogistik, da den overordnede jordlogistik først besluttes i detailfasen. Der er således kun udarbejdet opgørelser over mængder af opgravet jord fordelt på blød bund og råjord, mængder af blød bund og råjord til bortskaffelse, mængder råjord til mellem depot for senere genindbygning samt mængder af tilkørt friktionsmaterialer, som skal genindbygges. På nuværende stade i projektet er der ikke taget stilling til, om der eventuelt skal anvendes slaggeholdige materialer til indbygning i dæmninger mv. til erstatning for levering og indbygning af nye friktionsmaterialer. I afsnit 9 er beskrevet reglerne for genanvendelse af slagger mv. 4.2 Ressourceforbrug og affald Der er på nuværende stade af projektet ikke foretaget en opgørelse af ressourceforbrug og affaldsproduktion i forbindelse med anlægsarbejdet. Da der er tale om et relativt lille anlægsprojekt, vurderes det imidlertid baseret på erfaringer fra andre tilsvarende projekter, at mængderne er relativt små. 17

18 5 Skørping 5.1 Jord og jordforurening Eksisterende forhold Kortlægning af forurenede arealer Oplysninger om kortlagte arealer, arealer udgået af kortlægningsarbejdet samt arealer, hvis kortlægningsstatus er uafklaret, er modtaget fra Region Nordjylland /8/. Lokaliteternes placering fremgår af nedenstående Figur 5.1. Figur 5.1 Oplysninger om kortlagte lokaliteter mv. modtaget fra Region Nordjylland /8/ 18

19 I dette afsnit nævnes arealer udgået af kortlægningsarbejdet og arealer hvis kortlægningsstatus er uafklaret, hvis de vurderes at kunne blive berørt i forbindelse med etablering af erstatningsanlægget, mens de V1 og V2 kortlagte arealer nævnes i afsnit De i dette afsnit nævnte ejendomme ligger alle i områdeklassificeret område, se afsnit Lok. nr med lokalitetsnavn Rangerterræn med oliespild, DSB, Sverriggårdsvej 3A, 9520 Skørping består dels af en V1 kortlagt matrikel (del af matr. nr. 24a Teglgård, Skørping) og dels af fem matrikler, hvis kortlægningsstatus er uafklaret (matr. nr. 10x, 4k, 10cl og 24e samt del af 24a Teglgård, Skørping). Et samlet areal på m² er V1 kortlagt, og kortlægningsstatus er uafklaret for et samlet areal på m². Matriklerne anvendes til baneareal, beboelse eller rekreative formål. En eller flere af matriklerne bliver berørt af erstatningsanlægget. Matr. nr. 24a omfatter dels et mindre ubebygget areal øst for banen og dels et moseområde med tilgroede tørvegrave vest for banen. En del af arealet vest for banen er fredskovområde. Den V1 kortlagte del af ejendommen bliver ikke berørt af erstatningsanlægget, men bliver berørt i forbindelse med ombygningen af Skørping Station og beskrives i afsnit Erstatningsanlægget anlægges over matr. nr. 24a på hele strækningen fra rundkørslen ved Mosskovvej/- Himmerlandsvej frem til banen, under banen og frem til Møldrupvej. Matr. nr. 4k berøres desuden af erstatningsanlægget. Lok. nr med lokalitetsnavn Nedlagt træimprægnering, Skørping og med hovedadresse Torvegyden 3, 9250 Skørping omfatter både V1 og V2 kortlagte arealer samt arealer, hvis kortlægningsstatus er uafklaret, og arealer som er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning. Lokaliteten omfatter matriklerne 10ml, 10lb, 10na, 10cm, 10la, 10eq, 10cn, 10bd og 10ab, alle Teglgård, Skørping. De V1 og V2 kortlagte arealer beskrives i afsnit Matriklerne 10ml, 10lb, 10cm, 10eq, 10cn, og 10bd er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning. To af matriklerne matr. nr. 10ml (Torvegyden 2) og matr. nr. 10eq (Møldrupvej 7) vurderes at blive berørt af erstatningsanlægget på den vestligste del af matriklerne. Matr. nr. 10ml har desuden lok. nr på grund af oplysninger om en tidligere nedgravet olietank på ejendommen. Tanken har dog formodentlig ikke ligget på denne matrikel, men på en af de øvrige matrikler i forbindelse med den tidligere træimprægneringsvirksomhed. Lok. nr Himmerlandsvej 21, 9250 Skørping, matr. nr. 1bu Teglgård, Skørping er delvist V2 kortlagt, og den resterende del af ejendommen er udgået efter kortlægning. På ejendommen har der i perioden fra har været en servicestation med værksted og vaskehal. Oliebranchens Miljøpulje har gennemført oprensning i 2008, og en del af ejendommen (1.189 m²) udgik efterfølgende af kortlægningsarbejdet. Den V2 kortlagte del af ejendommen er beskrevet i afsnit Den sydlige del af matr. nr. 1bu berøres af erstatningsanlægget. Den sydlige del af matriklen er udgået af kortlægningsarbejdet Områdeklassificerede arealer I henhold til jordforureningsloven skal byzone som udgangspunkt klassificeres som et område, hvor jorden kan være lettere forurenet. Rebild Kommune har områdeklassificeret byzonen i Skørping /9/. I områdeklassificerede arealer forventes de øvre jordlag som udgangspunkt at være lettere forurenet med oliekomponenter, tjærestoffer og 19

20 tungmetaller som følge af en diffus forurening fra trafik, afbrænding af kul og koks, industri mv. Nord for Jyllandsgade/Himmerlandsvej er et område mellem banen og vest for Sverriggårdsvej ikke omfattet af områdeklassificeringen. Området ligger i landzone og er omfattet af en rammelokalplan nr. 238 for overførsel af landzone til byzone /10/. 20

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen Anlægstekniske og trafikale konsekvenser i anlægsfasen - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-061-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidligere og kommende anvendelse af forurenet jord Inger Holck Gregersen, Natur og Miljø Eksempler på nyttiggørelse og udnyttelse af eksisterende lovgivning Udfordringer i forhold til genanvendelse Nye

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Status for genanvendelse af jord Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1378 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2

TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN INDHOLD. 1 Baggrund 2 BANEDANMARK TEKNISK VURDERING AF FORSLAG FRA HØRINGSPERIODEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Skørping erstatningsanlæg

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere