Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald"

Transkript

1 Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012

2 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Rapporttype Indhold Side 1 Indledning 6 2 Ikke-teknisk resumé Jord og jordhåndtering Råstof- og materialeforbrug samt affald 8 3 Lovgrundlag Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Jordflytningsbekendtgørelse Affaldsbekendtgørelser og kommunale regulativer 12 4 Metode for undersøgelserne Jord og jordhåndtering Ressourceforbrug og affald 17 5 Skørping Jord og jordforurening Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 31 6 Ombygning af Skørping Station Jord og jordforurening Eksisterende forhold Ombygning af Skørping Station Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald, Skørping Station Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 40 7 Ellidshøj Jord og jordforurening 41

4 7.1.1 Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 49 8 Svenstrup Jord og jordforurening Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram 59 9 Udvidelse af dæmninger Jord og jordhåndtering Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Ressourceforbrug og affald Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Eventuelt overvågningsprogram Eksisterende broer Forstærkning Eksisterende forhold Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen Forhøjning af kantbjælker Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftfasen Jordhåndtering, genanvendelse og bortskaffelse alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer 74

5

6 1 Indledning Med Aftale om Grøn Transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 6 mio. kr. til udarbejdelse af et grundlag for politisk beslutning om opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg, med henblik på at realisere en del af timemodellen mellem Aarhus og Aalborg. Der er i trafikaftalen reserveret 200 mio. kr. til projektet. Det indgår desuden i aftalen, at der frem til 2013 skal gennemføres en forundersøgelse af den sydlige del af strækningen mellem Hobro og Randers. Hobro-Aalborg projektet omfatter opgradering af hastigheden på den eksisterende bane fra 120 til 160 km/t. Opgraderingen forudsætter, at broer og jernbanedæmninger på strækningen forberedes til den højere hastighed. Der nedlægges desuden jernbaneoverkørsler og der etableres nye veje, der krydser jernbanen som bro eller tunnel. Endvidere erstattes perronovergangene på Skørping Station med gangforbindelser over og under banen og perronerne afkortes. I perioden fra 11. januar til 7. marts har Banedanmark sendt en miljøredegørelse i offentlig høring og der er i den forbindelse modtaget 24 høringssvar. Banedanmark har med baggrund i høringen tilrettet dette fagnotat og den endelige miljøredegørelse efter de af høringen afledte undersøgelser. Desuden er der udarbejdet et høringsnotat, der mere detaljeret redegør for Banedanmarks stillingtagen til de indkomne høringssvar. Nærværende fagnotat er et bilag til VVM-redegørelsen og er en beskrivelse og vurdering af virkninger for jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald ved de tre erstatningsanlæg, som blev anbefalet i screeningsrapporten. I fagnotatet behandles konsekvenser af de løsninger der er vurderet som nødvendige og tilstrækkelige i forhold til gennemførelse af opgraderingen. Det drejer sig om erstatningsanlæg for de overkørsler der nedlægges, etablering af gangtunnel og gangbro på Skørping station samt forberedelse af broer og dæmninger for den højere hastighed. For en beskrivelse af fravalgte løsninger henvises til anlægsbeskrivelsen samt en tidligere udarbejdet screeningsrapport.. De anviste løsningsforslag er forelagt for Rebild og Aalborg Kommune. På baggrund af kommentarer fra kommunerne samt en gennemført trafiksikkerhedsrevision er løsningerne tilpasset bl.a. i forhold til foranstaltninger for cyklister og gående. 6

7 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Jord og jordhåndtering Der er på nuværende stade i projektet udarbejdet et estimat af udgravede jordmængder fordelt på blød bund og råjord samt jordmængder til indbygning i erstatningsanlægget fordelt på råjord/friktionsmaterialer. Der er ikke foretaget et estimat af, hvilken andel af den opgravede jord, som er lettere forurenet på grund af diffus forurening, og hvilken andel af den opgravede jord, som er forurenet på grund af punktkildeforureninger. Der er ligeledes ikke foretaget et estimat over fordelingen af den eventuelt forurenede jord på jordklasser eller i hvilket omfang lettere forurenet jord kan genindbygges i erstatningsanlæggene. Det forudsættes på nuværende stade i projektet, at eventuel geoteknisk egnet overskudsjord fra et erstatningsanlæg kan genindbygges i et andet erstatningsanlæg, hvor der er jordunderskud. Der er ikke udarbejdet forslag til, hvor eventuel overskudsjord fra projektet skal slutdisponeres. I nedenstående Tabel 1 er der udarbejdet et overordnet estimat af jordmængder til håndtering i forbindelse med etableringen af de tre erstatningsanlæg for overkørslerne. Skørping, tunnel Ellidshøj, bro Svenstrup, bro Afgravning af råjord til bortskaffelse Afgravning af råjord til midlertidig depot for genindbygning Afgravning af blød bund til bortskaffelse Ikke estimeret Indbygning af råjord fra mellemdepot Levering og indbygning af friktionsmaterialer Tabel 1 Estimat af opgravede jordmængder fordelt på blød bund og råjord samt jordmængder til genindbygning fordelt på råjord og friktionsmaterialer (enhed m³) Der er indhentet oplysninger fra Region Nordjylland om kortlagte lokaliteter i områderne, hvor der skal foretages gravearbejder i forbindelse med etableringen af erstatningsanlæggene. Der er kun oplysninger om få kortlagte lokaliteter, som bliver berørt. Der er på baggrund af historiske kort og flyfotos samt indledende geotekniske undersøgelser indsamlet oplysninger om, hvor der kan forventes jord, som ikke er genindbygningsegnet, f.eks. mose- og engarealer, opfyldte vandhuller mv. Ved erstatningsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup skal der foretages blødbundsudskiftning. 7

8 Der er indhentet oplysninger om eventuelle volde i nærheden af erstatningsanlæggene, men der er ikke oplysninger om nærliggende volde. Der er indhentet oplysninger om, hvilke af erstatningsanlæggene der ligger indenfor områdeklassificerede arealer og vejarealer, idet de respektive kommuners regulativer for flytning og dokumentation af forureningsgrad skal følges i disse områder. Der er indhentet oplysninger fra DSB og Banedanmark om eventuelle kendte forureninger ved Skørping Station og i de områder, hvor erstatningsanlæggene krydser banearealerne. Der er ingen oplysninger om kendte forureninger, men der kan være lettere diffust forurenet eller punktkildeforurenet som følge af jernbanedriften. For dæmningsudvidelserne nord for Lindenborg Ådal er der indhentet oplysninger om kortlagte lokaliteter. Den sydlige dæmning berører et areal, der er V1 kortlagt (område udlagt til knallertcross og flugtskydningsbane). På nuværende stade i projektet er det ikke afklaret, om der skal foretages gravearbejder på den V1 kortlagte lokalitet. For vurdering af broforstækningernes indvirkning på jord og forurenet jord, er der indhentet oplysninger om kortlagte lokaliteter. En af broerne ved det tidligere Mosskov trinbræt i Rold Skov berører et areal, der er V1-kortlagt. Der kan forekomme gravearbejder på den V1-kortlagte lokalitet i forbindelse med forstærkning af broen. 2.2 Råstof- og materialeforbrug samt affald Råstof- og materialeforbruget til etablering af anlægget består hovedsageligt af skærver af granit, stabilt grus, betonsveller og stål til banearbejdet, beton og stål til konstruktioner (broer, støttevægge/trug og tunneller) og asfalt og grus til omlægning af vejanlæg. Der er på nuværende stade af projektet ikke foretaget en opgørelse af råstof- og materialeforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet. Da der er tale om et relativt lille anlægsprojekt vurderes det - baseret på erfaringer fra andre tilsvarende projekter - at mængderne er så små, at anlægsarbejdet ikke vil udgøre et råstofmæssigt problem. Granitskærver til sporarbejdet kan ikke leveres lokalt og vil typisk blive importeret fra Norge eller leveret fra Bornholm. Betonsvellerne vil typisk ikke blive produceret lokalt, men leveret som standardvare f.eks. fra fabrik beliggende i Fredericia. Forbruget af grus til spor og vejarbejde forventes at være ubetydeligt i forhold til den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten på land i Region Nordjylland på ca. 4,25 mio. m 3 (set over en 4-årig periode ). Anlægsarbejdet foregår ikke i områder, der er udlagt til råstofindvinding, og der er ikke fundet større forekomster af grus i det valgte tracé. Det er derfor meget begrænset, hvad der bliver til rådighed af lokalt opgravede mængder af grus fra anlægsarbejdet. Da grus ikke er en fornyelig ressource, anbefales det, at sand/grus fra opbrydning af eksisterende vejarealer samt afgravning i så stor udstrækning som muligt genbruges for derved at reducere nettoforbruget mest muligt. Forbruget af nyt asfalt, beton, og stål er set på national plan lille og vurderes ikke at udgøre et råstofmæssigt problem. Opbrudt gammel asfalt genanvendes i asfaltindustrien. De affaldsfraktioner, der forventes at opstå ved anlægsarbejdet, inkluderer bygge- og anlægsaffald, farligt affald, samt en vis mængde dagrenovationslignende affald. Ved 8

9 nedrivning af bygninger og broer og opbrydning af veje, stier, ledninger og kabler opstår der nedrivningsaffald, der består af et stort antal forskellige materialer. Disse inkluderer hovedsageligt beton, stål, asfalt og plastmaterialer. Den samlede produktion af affald og potentielt genanvendelige materialer inkl. opbrudt asfalt er ikke opgjort på nuværende tidspunkt men det vurderes, at produktionen set på national og lokal plan er relativ lille. De producerede affaldsmængder skal som udgangspunkt sorteres og behandles efter den enkelte kommunes anvisning. Overholdelse af bestemmelserne om kildesortering, anvisning og anmeldelse af erhvervsaffald i kommunernes regulativer samt overholdelse af bestemmelserne om genanvendeligt bygge- og anlægsaffald i Bekendtgørelse nr om affald og i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald vil sikre, at langt størstedelen af affaldsproduktionen af betonbrokker, opbrudt asfalt og asfaltspild samt jern og metal vil blive genanvendt. Det søges indbygget i projektet, at alle potentielt genanvendelige materialer udnyttes og ikke deponeres på affaldsdeponi. Dette gælder også de opgravede mængder sand/grus, selv om det er svært at genanvende mængderne som bundsikringsmateriale fuldt ud. Såfremt de opgravede mængder ikke kan genanvendes direkte på stedet, kan materialet sendes til sorteringsanlæg for oparbejdning/genanvendelse. For opbrydning og nedrivning kan benyttes selektiv nedrivning og afgravning iht. NMK 97, Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning af Dette er en forudsætning for at kunne foretage kildesortering og dermed at udnytte materialer for genanvendelse. Det er vigtigt, at nedrivningen udføres af professionelle nedrivningsentreprenører med fokus på korrekt sortering af byggematerialerne, herunder frasortering af asbest, pvc trykimprægneret træ eller blyholdige byggematerialer. For dæmningsudvidelserne nord for Lindenborg Ådal er der endnu ikke foretaget beregninger af materiale, der skal afgraves, flyttes og genanvendes. Der skal desuden fældes og bortskaffes et areal med fredskov. Det vurderes dog, at mængderne er små, og de dertil knyttede miljøkonsekvenser uvæsentlige. 9

10 3 Lovgrundlag Det følgende giver en oversigt over potentielle lovmæssige bindinger i forbindelse med jord og jordhåndtering samt affald og affaldshåndtering, som kan være relevante for Hobro-Aalborg -strækningen. Disse er gengivet, uagtet at projektet vedtages ved anlægslov, hvor disse kan være indarbejdet, samt at der er tale om et statsligt anlæg, som giver visse tilladelser efter forhandling med den berørte myndighed. Det er dog vores erfaring, at anlægsloven ikke medtager alle forholdene i detaljer, og at man i de konkrete forhandlinger skal tage stilling til de samme spørgsmål, som man gør i en egentlig ansøgning. Kapitlet vil i øvrigt være anvendeligt som input til den efterfølgende myndighedsplan. 3.1 Jordforureningsloven Kortlagte arealer på vidensniveau 1 og 2, områdeklassificerede arealer og jordforurening generelt er reguleret af lov om forurenet jord (jordforureningsloven) /1/. I henhold til jordforureningsloven skal byzone som udgangspunkt klassificeres som et område, hvor jorden kan være lettere forurenet. Offentligt vejareal klassificeres i henhold til jordforureningsloven ikke på vidensniveau 1, men der vil generelt under/langs med vejarealer være en diffus forurening af overfladejorden med bly, tungere olieprodukter og polyaromatiske kulbrinter (PAH'er) fra trafikken. Hvis et kortlagt areal af regionen er udpeget som indsatsområde, skal der indhentes 8 tilladelse fra den kommune, som det kortlagte areal er beliggende i, inden et bygge- og anlægsarbejde kan påbegyndes. Indsatsområde kan være udpeget i forhold til følsom arealanvendelse (f.eks. bolig) eller grundvandsbeskyttelse. Ejendomme, der er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning er omfattet af denne bestemmelse. Der henvises til fagnotatet for Grundvand og drikkevand for nærmere en beskrivelse. I forbindelse med en 8 tilladelse kan der blive stillet vilkår, som kan have anlægsmæssig betydning. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde på et areal, som ikke er kortlagt, konstateres forurening, skal arbejdet ifølge 71 standses. Det samme gælder, hvis der på et kortlagt areal konstateres en forurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen af arealet. Forpligtigelsen gælder ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 3.2 Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven indeholder bl.a. bestemmelser i forhold til midlertidig oplagring af forurenet jord og genindbygning af forurenet jord /2/. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet skal opbevares forurenet jord midlertidigt i et arbejdsdepot, kan kommunen kræve tilladelse i henhold til 19 eller kapitel 5 ( 33). Tilladelse efter kapitel 5 kan være relevant, hvis der f.eks. er tale om mellemdeponering 10

11 af større omfang, eller langvarige aktiviteter der kan sidestilles med en virksomhed, eller hvis kommunen vurderer, at der kan opstå gener for det omgivende miljø. Ved genindbygning af lettere forurenet jord og forurenet jord skal kommunen søges om tilladelse efter 19 eller evt. en kap. 5 godkendelse. Indenfor beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer og indenfor områderne med særlige drikkevandsinteresser kan der blive begrænsninger på, om der må genindbygges lettere forurenet jord og forurenet jord. Der kan blive stillet vilkår, som kan have anlægsmæssig betydning. 3.3 Jordflytningsbekendtgørelse Flytning af jord fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal samt fra offentligt vejareal reguleres efter bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen /3/. Flytning af jord indenfor vejarealet er ikke omfattet af bestemmelserne, hvis jorden kun er diffust forurenet. Hvis jorden er forurenet fra en punktkildeforurening, er flytning af jord indenfor vejarealet omfattet af bestemmelserne. Flytning af jord fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal samt fra offentligt vejareal skal anmeldes til den pågældende kommune, hvor jorden graves op, senest 4 uger før den planlagte flytning. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om jordens forureningsgrad, jordmængder, tidspunkt for flytningen, samt om hvor jorden ønskes bortskaffet til, alternativ at kommunen anviser modtagested. Hvis myndighederne kræver supplerende oplysninger, afbrydes 4 ugers fristen, indtil nye oplysninger er modtaget, og herefter har kommunen mindst 2 uger til at vurdere de nye oplysninger. Jorden skal i forbindelse med flytningen ledsages af en oplysningsseddel, som indeholder oplysningerne fra anmeldelsen, eller en kopi af anmeldelsen. I bekendtgørelsen findes endvidere retningslinjer for, hvorledes akutte jordflytninger i forbindelse med bl.a. ledningsbrud skal håndteres. Jorden kan flyttes umiddelbart efter anmeldelse, hvis det sker fra en områdeklassificeret grund eller et offentligt vejareal til et modtageanlæg, der er godkendt til at håndtere jord med den pågældende forurening, eller hvis der er udarbejdet en jordhåndteringsplan, der forinden er godkendt af kommunen. Aalborg Kommune har udarbejdet et regulativ for jordflytning, som skal følges ved arbejder i Aalborg Kommune /4/. Flytning af jord skal anmeldes til Renovationsvæsenet. På kommunens hjemmeside er der bl.a. oplysninger om krav til analysehyppighed og analyseparametre /5/. På hjemmesiden fremgår også, hvilke områder i byzonen, som er blevet udtaget af områdeklassificeringen. Renovationsvæsenet har mulighed for at undtage grunde i bestemte områder fra analysepligten, hvis kommunen har et dokumentationsgrundlag, der gør, at jorden med høj grad af sikkerhed tilhører kategori 1 eller 2. Aalborg Kommune har marts 2011 kun dette dokumentationsgrundlag for jord fra offentlige veje. Definitionerne af kategori 1 og 2 jord er i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Kategori 1 jord er jord, som indeholder forureningskomponenter i koncentrationer under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (ren jord), mens kategori 2 jord er jord, som indeholder forureningskomponenter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men under Miljøstyrelsens afskæringskriterier (lettere forurenet jord) /4, 6/. 11

12 Rebild Kommune har udarbejdet et jordflytningsregulativ, som skal følges ved arbejder i Rebild Kommune /7/. Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Af regulativet fremgår, at skal der flyttes jord fra en kortlagt eller delvis kortlagt grund, skal kommunen godkende en plan for jordhåndteringen. Hvis jorden flyttes direkte til et godkendt modtageanlæg, kan jorden flyttes straks efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. I regulativets bilag 1 samt på kommunens hjemmeside fremgår, hvilke områder i kommunen, som er omfattet af områdeklassificeringen. Af bilaget og kommunens hjemmeside fremgår desuden, hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, og hvilke områder uden for byzonen som er omfattet af områdeklassificeringen. Krav til analysehyppighed og analyseparametre fremgår desuden af regulativet. 3.4 Affaldsbekendtgørelser og kommunale regulativer Projektet omfatter anlægsarbejder i Rebild og Aalborg kommuner. De producerede affaldsmængder skal som udgangspunkt sorteres og behandles efter den enkelte kommunes anvisning. Bygge- og anlægsaffaldet skal genanvendes eller bortskaffes i henhold til relevante bekendtgørelser og bestemmelserne vedrørende erhvervsaffald i de kommunale regulativer. Rebild Kommune har p.t. intet regulativ for erhvervsaffald (er under udarbejdelse men ikke godkendt endnu). Aalborg Kommune har for tiden et "Overgangsregulativ for affald fra virksomheder", der gælder i en kort overgangsperiode indtil standardregulativ udarbejdes. Bestemmelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald skal derfor primært findes i de relevante bekendtgørelser. Håndteringen af bygge- og anlægsaffald skal således overholde bestemmelserne om genanvendeligt bygge- og anlægsaffald i Bekendtgørelse nr om affald og bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Det producerede bygge- og anlægsaffald skal som hovedregel sorteres i affald til genanvendelse, affald til forbrænding, affald til deponering og affald til specielbehandling. I henhold til 74, stk. 2 og stk. 5 i Bekendtgørelse nr om affald skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres bygge- og anlægsaffald til genanvendelse på stedet, såfremt mængden fra et bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton, og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner, jr. dog nedenstående: 1. Natursten, f.eks. granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld 12

13 8. Jord 9. Asfalt 10. Blandinger af beton og asfalt. Den affaldsproducerende virksomhed kan dog vælge at sende usorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til videre sortering på et sorteringsanlæg, som er registreret på Affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med behandlingskapacitet. Affaldsproducerende virksomheder skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne nr. 1-4 sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCBholdigt fugemateriale er identificeret og frasorteret. Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald skal følge reglerne i Bekendtgørelse Nr om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald omfatter: 1. Natursten, f.eks. granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCBfugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Senest to uger før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen indeholdende oplysninger om: 1. Hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt 2. Datoen for projektets påbegyndelse 3. Mængden og typen af affald, der agtes anvendt i projektet. 13

14 4 Metode for undersøgelserne 4.1 Jord og jordhåndtering Den anvendte metode bygger på indhentning og vurdering af oplysninger af nuværende kendt viden om forurening samt beregnede opgravningsmængder på baggrund af de skitserede erstatningsanlæg. Indenfor en undersøgelseskorridor på 200 m på hver side af løsningsforslagene for erstatningsanlæggene for overkørslerne samt en undersøgelseskorridor på m på hver side af den nuværende banestrækning Hobro-Aalborg er der søgt oplysninger hos Region Nordjylland om lokaliteter, hvor der enten er konstateret forurening (kortlagte grunde på vidensniveau 2), eller hvor der er potentiel risiko for forurening (kortlagte grunde på vidensniveau 1). Region Nordjylland har sendt GIS-filer (ESRI shapeformat, status-flader) med oplysninger om V1 og V2 kortlagte grunde, grunde som er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning eller efter kortlægning samt grunde hvis kortlægningsstatus er uafklaret. Der er efterfølgende efter aftale med regionen hentet lokalitetsoplysninger for de pågældende grunde fra Region Nordjyllands JAR-database /8/. Oplysningerne om områdeklassificerede arealer er hentet fra Danmarks Miljøportal samt de respektive kommuners hjemmesider /9/. Der er indhentet oplysninger fra Banedanmark og DSB om mulig og kendt forurening på Banedanmarks og DSBs arealer indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station /11, 12/. De historiske kort i form af målebordsblade i perioden fra og og flyfotos fra 1944, , 1979 og 1995 er gennemgået for at undersøge, om der er områder indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station, hvor der evt. kan være foretaget opfyldninger i terrænet, primært i perioden efter /13, 14, 15/. Opfyldningerne kan betyde, at jorden de pågældende steder har en begrænset bæreevne, eller at jorden efter opgravning ikke vil være geoteknisk egnet til genindbygning, f.eks. i vejdæmninger. Opfyldningerne kan desuden være foretaget med jord, som ikke kan klassificeres som ren jord. Det er undersøgt, om der er eksisterende støjvolde indenfor undersøgelseskorridoren for overkørselsanlæggene i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt ombygningen af Skørping Station. Eksisterende støjvolde kan bestå af både ren og forurenet jord og være etableret på baggrund af en myndighedstilladelse eller uden en sådan. Er der givet tilladelse, vil der være vilkår for, hvad der er tilført til støjvolden. Erfaringer viser dog, at der kan være tilført affald og jord i forureningsgrader, der går ud over det tilladte. Såfremt der skal udføres anlægsarbejde på arealer med støjvolde, skal der derfor tages højde for, at jorden kan være forurenet. Der er ingen oplysninger om støjvolde/volde indenfor undersøgelseskorridoren for de enkelte erstatningsanlæg og for ombygningen af Skørping Station. 14

15 Jordens generelle forureningsgrad langs den eksisterende banestrækning og på Skørping, Ellidshøj og Svenstrup stationsområder er beskrevet på baggrund af undersøgelser, som Banedanmark tidligere har fået udført langs andre banestrækninger og på materiale modtaget fra DSB. På baggrund af disse generelle erfaringer er forureningsgraden i jorden, som skal håndteres, blevet skønnet /15, 12/. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor. Potentielle forureningskilder i forbindelse med jernbanedrift omfatter olieprodukter (kulbrinter), tjærestoffer (PAH'er), metaller, næringsstoffer og sprøjtemidler (pesticider). Der kan endvidere være punktkildeforureninger stammende fra uheld i forbindelse med godstransport af farlige stoffer eller uheld med det kørende materiel. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor og beskrives efterfølgende ikke for de enkelte erstatningsanlæg i afsnit 5.1, 6.1, 7.1 og 8.1. Oplysninger om ballast og underballast vil blive beskrevet i de enkelte afsnit om ressourceforbrug og affald. I forbindelse med arbejdet med den ny banestrækning København Ringsted er erfaringer fra tidligere undersøgelser af forureningssituationen med hensyn til indhold af total kulbrinter (olieprodukter), PAH (tjærestoffer) og tungmetaller langs eksisterede banestrækninger sammenfattet. Der er bl.a. sammenfattet resultater fra undersøgelser på Sydbanen og fra Fyn /18/. I 2009 blev der i forbindelse med sporkassefornyelse og etablering af forbedret afvanding på Sydbanen mellem Ringsted og Vordingborg udtaget et meget stort antal jordprøver til analyse /18/. Prøverne blev både udtaget på frie strækninger og på stationerne Glumsø og Lundby. Andelen af rene jordprøver var % på de frie strækninger og % på de to stationer, se Error! Reference source not found.tabel 2 nedenfor. De parametre, som forårsagede, at de resterende prøver skulle klassificeres som forurenede, var middelog tungtflygtige kulbrinter, PAH er i form af benz(a)pyren samt tungmetallerne bly, cadmium og zink. Jordklasse 1 Jordklasse 2 Jordklasse 3 Jordklasse 4 Højre spor, 93 % 4 % 2 % 0,6 % Sydbanen Venstre spor, 89 % 8 % 3 % 0,1 % Sydbanen Glumsø Station 82 % 8 % 7 % 3 % Lundby Station 81 % 12 % 3 % 4 % Tabel 2 Fordelingen af de analyserede jordprøver på jordklasser ved anlægsarbejder på Sydbanen /18/ Note: Jordklasser er i henhold til Jordplan Sjælland /19/ Banestyrelsen undersøgte i 2000 topjorden ved sporarealer på hovedstrækningen på Fyn (km 132,5 km 219,4) /18/. Resultatet af denne undersøgelse var, at der inden for de tidligere stationsområder var et væsentligt højere forureningsniveau i forhold til olieprodukter og tjærestoffer end på de frie banestrækninger, og på områder hvor der var foretaget dæmningsstabilisering. Der blev generelt ikke konstateret indhold af metaller over jordkvalitetskriterierne. På baggrund af erfaringsopsamlingen udført i forbindelse med København-Ringstedprojektet blev det konkluderet, at jord under og langs eksisterende jernbaner i væsentligt omfang kan betragtes som ren jord (klasse 1) ud fra jordkvalitetskriterierne. Generelt er prøver udtaget i sporet fundet at være renere end prøver udtaget i umiddelbar nærhed af sporet. De steder, hvor der er påvist forurening, har det ikke umiddelbart kunne afgøres, 15

16 om bidraget skyldes jernbanedrift eller udefra kommende påvirkninger. Endvidere er den geografiske udbredelse af forureningen meget begrænset på steder, hvor der er påvist kraftig forurening. I andet regi er der på baggrund af en række større jernbaneanlægsarbejder i de senere år udført statistiske beregninger af forureningsanalyser /18/. Beregningerne viser den gennemsnitlige fordeling på jordklasser, som angivet i nedenstående Error! Reference source not found.tabel 3. I forhold til de ovenfor refererede resultater fra Sydbanen er der her fundet en større andel af forurenede prøver, dvs. klasse 2-4. Jordklasse 1 Jordklasse 2 Jordklasse 3 Jordklasse 4 Stationsområde 40 % 50 % 6 % 4 % Fri strækning 70 % 16 % 10 % 4 % Blødbundsområder 10 % 50 % 38 % 2 % Tabel 3 Gennemsnitlig fordeling af jord fra banestrækninger i jordklasser /18/ Note: Jordklasser er i henhold til Jordplan Sjælland /19/ Samlet set må det forventes, at der er større risiko for jordforurening med olieprodukter, tjærestoffer og tungmetaller ved stopsignaler, sporskifter og stationer end på de frie banestrækninger. Banedanmark anvender sprøjtemidler til bekæmpelse af uønsket plantevækst på banestrækningerne. Der anvendes i dag hovedsagelig produktet Roundup Bio med aktivstoffet glyphosat. Sprøjtningen sker med moderne sporsprøjteteknologi og efter en nøje fastlagt strategi, som ud fra såvel miljømæssige som økonomiske hensyn har til formål at begrænse pesticidanvendelsen mest muligt. Det kan dog ikke udelukkes, at pesticidanvendelsen kan medføre risiko for forekomst af sprøjtemiddelrester i jord, grundvand og recipienter. Svenske undersøgelser viser dog, at jernbaneunderlag har en evne til at binde og omsætte glyphosat, og at der i dybden cm i baneunderlaget kun kan påvises spor af aktivstoffet og af nedbrydningsproduktet AMPA /18/. Der vil generelt under/langs med vejarealer være en diffus forurening af overfladejorden med tungmetaller (bly), tungere olieprodukter og tjærestoffer (PAH'er) fra trafikken. Mindre områder indenfor vejarealet kan desuden være punktkildeforurenet på grund af spild af f.eks. olieprodukter ved trafikulykker eller uheld /16/. De generelle erfaringer er beskrevet nedenfor. Den diffuse forurening af overfladejorden forventes at være sammenlignelig med evt. lavere end, hvad der i en række undersøgelser er konstateret langs danske motorveje. Generelt forventes overjord (defineret som jord 0-0,3 m u.t.) fra 0-1 m fra belægningskant at kunne karakteriseres værende over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, men under Miljøstyrelsens afskæringskriterier /6/ svarende til kategori 2 i jordflytningsbekendtgørelsen /3/. Overjord fra 1-3 m fra belægningskant forventes at kunne karakteriseres som kategori 1-2. Jord under 0,3 m u.t. (defineret som råjord) forventes som udgangspunkt at kunne karakteriseres som kategori 1 jord /3/. Det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse med udførelsen af anlægsarbejderne konstateres ukendte/ikke kortlagte forureninger. Det kan derfor blive nødvendigt at 16

17 gennemføre mindre, selektive oprydninger inden for projektets rammer. Håndteringen af ukendte/ikke kortlagte forureninger beskrives i afsnit 9. Oplysninger om afgravningsmængder og indbygningsmængder er opgjort som skønnede mængder ud fra anlægsbeskrivelsen. Der er på nuværende tidspunkt i projektet ikke foretaget en samlet vurdering af, i hvilket omfang opgravet jord kan genanvendes til genindbygning i projektet, herunder genindbygning i et af de øvrige erstatningsanlæg i projektet. Der er ligeledes ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel af den opgravede jord, som er lettere forurenet på grund af en diffus forurening, og hvor stor en andel der er forurenet på grund af punktkildeforureninger, hvor erstatningsanlæggene skal etableres. Denne vurdering vil blive foretaget i en senere fase i projektet. Der er ikke udarbejdet forslag til jordlogistik, da den overordnede jordlogistik først besluttes i detailfasen. Der er således kun udarbejdet opgørelser over mængder af opgravet jord fordelt på blød bund og råjord, mængder af blød bund og råjord til bortskaffelse, mængder råjord til mellem depot for senere genindbygning samt mængder af tilkørt friktionsmaterialer, som skal genindbygges. På nuværende stade i projektet er der ikke taget stilling til, om der eventuelt skal anvendes slaggeholdige materialer til indbygning i dæmninger mv. til erstatning for levering og indbygning af nye friktionsmaterialer. I afsnit 9 er beskrevet reglerne for genanvendelse af slagger mv. 4.2 Ressourceforbrug og affald Der er på nuværende stade af projektet ikke foretaget en opgørelse af ressourceforbrug og affaldsproduktion i forbindelse med anlægsarbejdet. Da der er tale om et relativt lille anlægsprojekt, vurderes det imidlertid baseret på erfaringer fra andre tilsvarende projekter, at mængderne er relativt små. 17

18 5 Skørping 5.1 Jord og jordforurening Eksisterende forhold Kortlægning af forurenede arealer Oplysninger om kortlagte arealer, arealer udgået af kortlægningsarbejdet samt arealer, hvis kortlægningsstatus er uafklaret, er modtaget fra Region Nordjylland /8/. Lokaliteternes placering fremgår af nedenstående Figur 5.1. Figur 5.1 Oplysninger om kortlagte lokaliteter mv. modtaget fra Region Nordjylland /8/ 18

19 I dette afsnit nævnes arealer udgået af kortlægningsarbejdet og arealer hvis kortlægningsstatus er uafklaret, hvis de vurderes at kunne blive berørt i forbindelse med etablering af erstatningsanlægget, mens de V1 og V2 kortlagte arealer nævnes i afsnit De i dette afsnit nævnte ejendomme ligger alle i områdeklassificeret område, se afsnit Lok. nr med lokalitetsnavn Rangerterræn med oliespild, DSB, Sverriggårdsvej 3A, 9520 Skørping består dels af en V1 kortlagt matrikel (del af matr. nr. 24a Teglgård, Skørping) og dels af fem matrikler, hvis kortlægningsstatus er uafklaret (matr. nr. 10x, 4k, 10cl og 24e samt del af 24a Teglgård, Skørping). Et samlet areal på m² er V1 kortlagt, og kortlægningsstatus er uafklaret for et samlet areal på m². Matriklerne anvendes til baneareal, beboelse eller rekreative formål. En eller flere af matriklerne bliver berørt af erstatningsanlægget. Matr. nr. 24a omfatter dels et mindre ubebygget areal øst for banen og dels et moseområde med tilgroede tørvegrave vest for banen. En del af arealet vest for banen er fredskovområde. Den V1 kortlagte del af ejendommen bliver ikke berørt af erstatningsanlægget, men bliver berørt i forbindelse med ombygningen af Skørping Station og beskrives i afsnit Erstatningsanlægget anlægges over matr. nr. 24a på hele strækningen fra rundkørslen ved Mosskovvej/- Himmerlandsvej frem til banen, under banen og frem til Møldrupvej. Matr. nr. 4k berøres desuden af erstatningsanlægget. Lok. nr med lokalitetsnavn Nedlagt træimprægnering, Skørping og med hovedadresse Torvegyden 3, 9250 Skørping omfatter både V1 og V2 kortlagte arealer samt arealer, hvis kortlægningsstatus er uafklaret, og arealer som er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning. Lokaliteten omfatter matriklerne 10ml, 10lb, 10na, 10cm, 10la, 10eq, 10cn, 10bd og 10ab, alle Teglgård, Skørping. De V1 og V2 kortlagte arealer beskrives i afsnit Matriklerne 10ml, 10lb, 10cm, 10eq, 10cn, og 10bd er udgået af kortlægningsarbejdet inden kortlægning. To af matriklerne matr. nr. 10ml (Torvegyden 2) og matr. nr. 10eq (Møldrupvej 7) vurderes at blive berørt af erstatningsanlægget på den vestligste del af matriklerne. Matr. nr. 10ml har desuden lok. nr på grund af oplysninger om en tidligere nedgravet olietank på ejendommen. Tanken har dog formodentlig ikke ligget på denne matrikel, men på en af de øvrige matrikler i forbindelse med den tidligere træimprægneringsvirksomhed. Lok. nr Himmerlandsvej 21, 9250 Skørping, matr. nr. 1bu Teglgård, Skørping er delvist V2 kortlagt, og den resterende del af ejendommen er udgået efter kortlægning. På ejendommen har der i perioden fra har været en servicestation med værksted og vaskehal. Oliebranchens Miljøpulje har gennemført oprensning i 2008, og en del af ejendommen (1.189 m²) udgik efterfølgende af kortlægningsarbejdet. Den V2 kortlagte del af ejendommen er beskrevet i afsnit Den sydlige del af matr. nr. 1bu berøres af erstatningsanlægget. Den sydlige del af matriklen er udgået af kortlægningsarbejdet Områdeklassificerede arealer I henhold til jordforureningsloven skal byzone som udgangspunkt klassificeres som et område, hvor jorden kan være lettere forurenet. Rebild Kommune har områdeklassificeret byzonen i Skørping /9/. I områdeklassificerede arealer forventes de øvre jordlag som udgangspunkt at være lettere forurenet med oliekomponenter, tjærestoffer og 19

20 tungmetaller som følge af en diffus forurening fra trafik, afbrænding af kul og koks, industri mv. Nord for Jyllandsgade/Himmerlandsvej er et område mellem banen og vest for Sverriggårdsvej ikke omfattet af områdeklassificeringen. Området ligger i landzone og er omfattet af en rammelokalplan nr. 238 for overførsel af landzone til byzone /10/. 20

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Januar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25.

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25. 17 Jord, jordforurening samt 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 25. juni 2008 3 Jord, jordforurening samt Forord Forord Dette fagnotat omhandler jord, jordforurening samt materialeforbrug

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Affald og ressourcer - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato 26.02.2013 Godkendt af Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato 26.02.2013 Senest revideret af Mads Hansen, Atkins Affald

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Jord og jordforurening. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Jord og jordforurening. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Jord og jordforurening Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 17.02.2014 Bolette Nygaard Jord og jordforurening

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Jord og jordforurening - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 19.09.2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 18.09.2013 Bolette Nygaard/Mette

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen

Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 25-06-2015 Sags id.: 15/6149 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 15 RÅSTOFFER OG AFFALD VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 15 RÅSTOFFER OG AFFALD 1155 15.1 Metode 1155 15.2 Bortskaffelse af affald 1155 15.3 Miljøvurdering

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Jord og jordforurening. Fagnotat, marts Ny bane til Aalborg Lufthavn

Jord og jordforurening. Fagnotat, marts Ny bane til Aalborg Lufthavn Jord og jordforurening Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato 20.02.2015 PEFS Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 2015-01-19 Ane Grete Stadel Jord og jordforurening

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Jord og jordforurening samt ressourceforbrug

Jord og jordforurening samt ressourceforbrug Jord og jordforurening samt ressourceforbrug og affald -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-81-1 Banedanmark

Læs mere

Jord og jordforurening samt ressourceforbrug

Jord og jordforurening samt ressourceforbrug Jord og jordforurening samt ressourceforbrug og affald -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-61-3 Banedanmark

Læs mere

Jord, jordforurening, ressourcebehov og affald. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Jord, jordforurening, ressourcebehov og affald. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Jord, jordforurening, ressourcebehov og affald - Fagnotat, februar 2012 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Godkendt af Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald. - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald. - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Jord og jordhåndtering samt Banedanmark Anlægsudvikling ressourceforbrug og affald

Læs mere

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser Arkitektur og landskab, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-062-5 Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere