Unge Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Langtidsledighed Virksomhedskontakt Flere unge skal have en uddannelse...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse..."

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6 Langtidsledighed... 7 Virksomhedskontakt... 7 Beskæftigelsesindsatsen... 8 Flere unge skal have en uddannelse... 9 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Færre og kortere sygedagpengeforløb Langtidsledigheden skal bekæmpes En særlig indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere En virksomhedsrettet indsats for langtidsledige En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det Lokale Beskæftigelsesråds plan Budget for beskæftigelsesindsatsen i Mål for indsatsen i Side 2

3 Forord Arbejdsmarkedet er under konstant forandring. Størrelsen på virksomhedernes ordrebøger varierer i takt med den økonomiske udvikling, og efterspørgslen efter arbejdskraft ændrer løbende omfang og karakter. Samtidig er kravene til arbejdskraftens faglige og personlige kompetencer stigende, ligesom de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer hyppigt ændres. Omskifteligheden på arbejdsmarkedet stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen, idet den i høj grad skal være dynamisk. Endvidere er det altafgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i virksomhedernes og borgernes skiftende behov. Beskæftigelsesplan 2013 beskriver, hvordan Jobcentret vil tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i 2013 er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt sikre, at virksomhederne i og uden for kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Forudsætningerne, for at Jobcentrets indsats lykkes, er mange, men den vigtigste er et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med andre centrale spillere på det lokale og regionale arbejdsmarked. Endvidere forudsætter det et tæt samarbejde på tværs af kommunens forskellige politikområder. Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet i tæt dialog med Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Planen er godkendt af Ikast-Brande Byråd. Birgit Thorup arbejdsmarkedschef Side 3

4 Visioner for beskæftigelsesindsatsen Ikast-Brande Byråd har formuleret en samlet vision for Ikast-Brande Kommune. Visionen fastlægger de overordnede retningslinjer for indsatsen på en række politikområder i perioden , herunder Arbejdsmarkedsområdet. På Arbejdsmarkedsområdet har Byrådet formuleret fire overordnede visioner for beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune. De fire visioner er: 1. IBK har en arbejdsmarkedspolitik, der understøtter virksomhedernes dynamiske behov for personale med nye kvalifikationer. 2. Borgere, der har svært ved at blive forankret på arbejdsmarkedet, mødes med værdighed og forventning om, at de offensivt søger forankring i et arbejde. 3. IBK og de lokale virksomheder har en fælles, koordineret og målrettet indsats i forhold til opkvalificering af arbejdskraft, særligt den ufaglærte, til mindskelse af ungdomsarbejdsløshed og til fastholdelse af folk på arbejdsmarkedet. Sundhed og arbejdsmiljø er en naturlig del af arbejdsmarkedspolitikken i IBK. 4. Den enkelte virksomhed møder primært én kontaktperson i IBK, såvel som den enkelte borger primært har én kontaktperson. Foruden visionerne på Arbejdsmarkedsområdet har også visioner på andre politikområder betydning for beskæftigelsesindsatsen i 2013 og de følgende år, herunder visioner på eksempelvis børne- og ungeområdet. Side 4

5 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune har været under forandring i de senere år som følge af den økonomiske krise. I krisens første år faldt beskæftigelsen i Ikast- Brande med stillinger svarende til 6 procent. I 2010 vendte udviklingen, og også i 2011 har antallet af beskæftigede været stigende inden for nogle brancher. Stigningen er sket indenfor industrien, den private service og byggeriet. Udviklingen i antallet af beskæftigede har medført en forskydning inden for de enkelte brancher i Ikast-Brande Kommune. I starten af krisen faldt beskæftigelsen kraftigt inden for de private brancher, mens den steg i det offentlige, men i 2010 begyndte udviklingen at vende i nogle af de private brancher. Denne udvikling er fortsat i 2011 samtidig med, at der er sket et fald i antallet af ansatte i det offentlige. I de kommende 10 år står Midtjylland over for en række store investeringer i offentligt byggeri og infrastruktur, og der er derfor grund til at tro, at det seneste års positive udvikling indenfor byggeriet kan fortsætte i de kommende år. Den forventede vækst inden for byggeriet vil give beskæftigelse til både faglærte og ikke-faglærte. Tabel 1. Fakta om arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune 2011 Faktiske tal Ikast-Brande Udvikling det seneste år Jobcenterklynge* Faktiske tal Udvikling det seneste år Befolkning ,5 % ,3 % Arbejdsstyrke ,1 % ,7 % Beskæftigede ,1 % ,0 % Arbejdsløse 738-0,4 % ,1 % Udenfor arbejdsstyrken ,5 % ,3 % Erhvervsfrekvens 74,0 % -0,5 % -point - - Beskæftigelsesfrekvens 71,2 % -0,5 % -point - - Anm.: Kun personer i alderen år indgår i målingen. *Fanø, Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Sønderborg. Side 5

6 Udfordringer Efter nogle hårde år som følge af den økonomiske krise tyder meget på, at udviklingen på arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune er i bedring, og selvom situationen aktuelt er usikker, forventes beskæftigelsen i de kommende år at være stabil eller let stigende. Trods den øgede optimisme står Jobcenter Ikast-Brande også i 2013 og de kommende år overfor en række udfordringer, der stiller store krav til beskæftigelsesindsatsen. Udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at Jobcentret i de kommende år skal tilrettelægge indsatsen så den matcher de ledige og sygemeldtes ændrede behov samt den ændrede efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Nedenfor beskrives de vigtigste udfordringer i 2013 og de kommende år. Udgangspunktet for beskrivelsen er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i Med de udmeldte indsatsområder sætter beskæftigelsesministeren fokus på nogle af de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Jobcentret står overfor. Unge Den økonomiske krise har ramt de unge under 30 år særligt hårdt, og hvis ikke der gøres en ekstra indsats for de unge, vil der opstå en gruppe ledige, som har vanskeligt ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Selv når konjunkturerne for alvor begynder at vende, vil de unge ledige se sig overhalet af nye unge, som er mere efterspurgte på arbejdsmarkedet, hvis ikke der gøres en særlig indsats. Under den økonomiske krise er antallet af unge offentligt forsørgede i Ikast-Brande Kommune steget kraftigt, men i 2011 er udviklingen vendt, idet antallet af offentligt forsørgede unge er faldet 5 procent. Antallet af offentligt forsørgede unge ligger dog fortsat på et højt niveau. I januar 2012 var 746 unge i Ikast-Brande Kommune på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til 12,1 procent af alle unge. Det er en lidt lavere andel end i de sammenlignelige kommuner. Knap 80 procent af de unge ledige i Ikast-Brande Kommune har ikke en uddannelse. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet I de kommende år vil et stigende antal personer forlade arbejdsmarkedet på grund af alder, og der vil ikke være en tilsvarende tilgang af yngre aldersgrupper til at erstatte Side 6

7 den arbejdskraft, der overgår til efterløn og pension. Denne udvikling betyder, at der i fremtiden bliver brug for alle kræfter på arbejdsmarkedet. I de senere år er antallet af personer, som tilkendes en førtidspension og dermed parkeres uden for arbejdsstyrken, dog vokset betydeligt. Aktuelt er 7 procent af befolkningen i Ikast-Brande Kommune på førtidspension. Det er en lidt lavere andel end i de sammenlignelige kommuner. I 2011 er det lykkedes at reducere tilgangen til førtidspension, men afgangen er stadig mindre end tilgangen, og det er derfor ikke lykkedes at nedbringe det samlede antal personer på førtidspension. Langtidsledighed Erfaringerne viser, at langtidsledighed øger risikoen for marginalisering på arbejdsmarkedet. Udviklingen på arbejdsmarkedet har betydet, at der siden 2008 er kommet flere langtidsledige, men i 2011 kunne der for første gang konstateres et fald i antallet af langtidsledige i Ikast-Brande Kommune. Antallet af langtidsledige faldt således med 23 procent, men andelen af langtidsledige i Ikast-Brande Kommune er stadig større end i sammenlignelige kommuner. Blandt de langtidsledige i Ikast-Brande Kommune er der især et stort antal seniorer samt faglærte og ufaglærte kvinder. Der er også en relativ høj langtidsledighed blandt uddannede unge og ufaglærte mænd. Virksomhedskontakt En væsentlig forudsætning for at lykkes med beskæftigelsesindsatsen er et tæt samarbejde med virksomhederne, som er dem, der har og skaber jobbene. I de seneste år har Jobcenter Ikast-Brande intensiveret samarbejdet med virksomhederne. Det aflæses blandt andet i, at antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering er seksdoblet siden 2007, og i januar 2012 var 522 personer i virksomhedsrettet aktivering i Ikast-Brande Kommune. Det er især antallet af personer i privat virksomhedspraktik, der er steget. Det er sket som led i en målrettet strategi, idet alle erfaringer viser, at løntilskud og praktik i private virksomheder er nogle af de mest effektfulde tilbud. I 2013 vil Jobcenter Ikast-Brande bruge de seneste års gode erfaringer til at skabe et øget samarbejde med de private og offentlige virksomheder i kommunen. Side 7

8 Beskæftigelsesindsatsen Det overordnede formål med beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune er at støtte alle borgere, der kan, i at gå i job eller uddannelse samt sikre, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret arbejder resultatorienteret sammen med borgere og virksomheder om at opfylde dette formål. Beskæftigelsesindsatsen vil i 2013 være målrettet de af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder. De fire indsatsområder er: Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret vil herudover fortsat have fokus på sygedagpengeområdet. Årsagen er, at sygedagpengeområdet både antals- og budgetmæssigt udgør et stort og vigtigt område. Udgangspunktet for Jobcentrets indsats er et stærkt virksomheds- og uddannelsesfokus. Tilrettelæggelsen og prioriteringen af indsatsen tager afsæt i en screening af borgeren i den første personlige samtale. Jobcentret vurderer her, om borgeren selv vil finde eller vende tilbage til job inden for kort tid, eller om vedkommende er i risiko for at blive langtidsledig eller sygemeldt. Jobcentrets tilbud til ledige og sygemeldte er i høj grad individuelt tilrettelagte og differentierede i forhold til den enkeltes behov og muligheder. Jobcentret vil sikre, at minimumskravene for afholdelse af lovpligtige samtaler samt afgivelse af tilbud overholdes. Side 8

9 Flere unge skal have en uddannelse Unge med en uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. Jobcenter Ikast-Brande vil derfor i samarbejde med UU Ikast-Brande arbejde for, at flest muligt unge tager en uddannelse, som kan sikre dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Med dette udgangspunkt har Jobcentret formuleret følgende målsætning: Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på 26,6 procent svarende til en stigning på 4,7 procentpoint fra december 2011 til december Ungeområdet har højeste prioritet i Ikast-Brande Kommune, og der er et bredt politisk og administrativt fokus på den samlede ungeindsats. Internt i kommunen arbejdes der på at skabe en god, sammenhængende og koordineret ungeindsats ud fra den betragtning, at opgaven i forhold til de unge løses bedst på tværs af de eksisterende forvaltninger. I forhold til de eksterne interessenter er der etableret et Ungdomsuddannelsesråd og et Uddannelsesnetværk, som skal understøtte en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af faggrænser og organisatoriske enheder. Jobcentret vil i ungeindsatsen have fokus på: En tidlig og differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte unges muligheder og ressourcer. Der arbejdes med klare mål og aftaler om progression. Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal hurtigst muligt i job gennem en virksomhedsrettet indsats i form af jobformidling, korte og målrettede virksomhedspraktikker samt eventuelt job med løntilskud. Unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal have en intensiv vejledning og opfølgning i forhold til uddannelse og job. Målet er ordinær uddannelse. Målrettede og sammenhængende forløb med henblik på opkvalificering af personlige og faglige kompetencer evt. kombineret med virksomhedspraktik. Brug af mentorer. Samarbejde med lokale virksomheder samt andre relevante aktører på ungeområdet. Side 9

10 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Et af de væsentligste mål med beskæftigelsesindsatsen er at begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. Det gælder ikke mindst antallet af personer, der via en førtidspensionering placeres permanent uden for arbejdsmarkedet. Jobcentret har formuleret følgende mål for indsatsen i 2013: Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2013 svarende til et fald på 58,1 procent fra december 2011 til december Reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet skaber en vis usikkerhed i forhold til mulighederne for at indfri målsætningen, men Jobcentret vurderer umiddelbart, at målet er realistisk. For at begrænse tilgangen til førtidspension vil Jobcentret prioritere en forebyggende indsats for de grupper, der er i særlig risiko for at overgå til førtidspension. Det gælder især kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt sygedagpengemodtagere. Slutmålet i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 er altid ordinært job eller uddannelse. Undervejs vil det være nødvendigt at opstille delmål. Det afgørende i indsatsen er, at der hele tiden opnås progression hos den enkelte. For at sikre progression vil Jobcentret have fokus på: En helhedsorienteret indsats der tager højde for, at målgruppen ofte har sammensatte problemer. Om nødvendigt tager Jobcentret initiativ til supplerende indsatser, som igangsættes uden at beskæftigelsesindsatsen udsættes. En tidlig indsats med fokus på den enkelte borgers ressourcer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. En aktiv virksomhedsrettet indsats, hvor især de lokale virksomhedscentre spiller en central rolle. En beskæftigelsesfremmende indsats forud for eller sideløbende med den virksomhedsrettede aktivering for de personer, som har brug for afklaring eller personlig udvikling. Jobcentret vil udvikle og afprøve nye tilbud. Samarbejde med de lokale virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger. Et koordineret samarbejde imellem de forskellige sektorer, som spiller en afgørende rolle i indsatsen for den enkelte borger. Side 10

11 Færre og kortere sygedagpengeforløb En anden vigtig målgruppe i bestræbelserne på at reducere tilgangen til førtidspension er sygedagpengemodtagerne. Jobcentret har formuleret følgende målsætning for målgruppen. Mål 3: Antallet af sygedagpengesager med varighed over 52 uger må maksimalt udgøre 40 i december Også i forhold til målsætningen på sygedagpengeområdet skaber reformen på fleksjobog førtidspensionsområdet en vis usikkerhed i forhold til mulighederne for at indfri målsætningen, men Jobcentret vurderer, at det er realistisk at holde antallet af langvarige sygedagpengesager på det lave niveau. Som for de andre målgrupper er slutmålet for sygedagpengemodtagerne tilbagevenden til ordinært job. Hvor det er muligt, hjælpes den sygemeldte tilbage til sin nuværende arbejdsplads. Hvor tilbagevenden til nuværende arbejdsplads ikke er muligt, vil der i indsatsen være fokus på nyorientering og opkvalificering med henblik på tilbagevenden til et nyt job. Omdrejningspunkterne for sygedagpengeindsatsen er: En tidlig indsats med fokus på en effektiv visitation tidligt i sygeforløbet og en hurtig afklaring. I sager, hvor der er risiko for et længere sygeforløb, vil jobcentret iværksætte tiltag med henblik på at minimere sygeforløbets varighed. Eksempler på mulige tiltag er afklaringsforløb, coaching, fysisk træning m.m. Brug af delvise rask-/sygemeldinger, hvor dette er muligt. Brug af mentorer. Brug af revalidering i sager, hvor tilbagevenden til nuværende job ikke er muligt. Et særligt fokus på de langvarige sager, herunder forlængelsespraksis. Evidensbaserede forsøgsprojekter for specifikke målgrupper, som afvikles af jobcentret selv eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde med de lokale virksomheder omkring arbejdsfastholdelse og virksomhedscentre. Side 11

12 Langtidsledigheden skal bekæmpes De senere års stigning i antallet af langtidsledige udgør en stor samfundsmæssig udfordring, for jo længere ledighed, jo sværere er det at vende tilbage til beskæftigelse. Jobcentret har opstillet følgende målsætning for indsatsen imod langtidsledighed: Mål 4: Antallet af jobklare langtidsledige skal begrænses til 305 personer i december 2013 svarende til et fald på 21,6 procent fra december 2011 til december For at opnå målsætningen om at begrænse langtidsledigheden i Ikast-Brande Kommune vil Jobcentret både have fokus på at begrænse tilgangen til målgruppen samtidig med at antallet af personer, som allerede er i målgruppen, skal reduceres. I bestræbelserne på at opnå dette, vil Jobcentret prioritere: En tidlig indsats, hvor den ledige screenes i forbindelse med det første personlige møde med henblik på at vurdere, hvilken indsats der er behov for. En differentieret og målrettet indsats, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ressourcer og kompetencer. Et fokus på aktiv og målrettet jobsøgning. Jobcentret vil vejlede om jobmuligheder, jobåbninger samt geografisk og faglig mobilitet. En aktiv indsats som skal motivere og kvalificere de ledige til at rette fokus mod brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. En virksomhedsrettet indsats med fokus på etablering af praktik-, løntilskuds- og voksenlærlingepladser. Samarbejde med lokale virksomheder om jobrotation. Øget brug af borger til borger kommunikation i netværksgrupper. En individuel og håndholdt indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere. Side 12

13 En særlig indsats for de udfaldstruede dagpengemodtagere I 2013 risikerer flere dagpengemodtagere end tidligere at ryge ud af dagpengesystemet som følge af den afkortede dagpengeperiode. Jobcenter Ikast-Brande vil sætte massivt ind for at hjælpe de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge. I Jobcentret er der oprettet at særligt jobberedskab bestående af medarbejdere, som har til opgave at yde en hurtig og intensiv hjælp til de ledige, der er på vej til at ryge ud af dagpengesystemet. Medarbejderne i jobberedskabet arbejder tæt sammen med den enkelte ledige omkring dennes ønsker og behov med et stærkt fokus på de muligheder, der aktuelt er på arbejdsmarkedet. Medarbejderne understøtter desuden den ledige i at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge og udbrede sin jobsøgning. Med henblik på at skabe den altafgørende kontakt til virksomhederne kan jobberedskabet desuden tilbyde en virksomhedsopsøgende kontakt sammen med den ledige, et målrettet samarbejde med vikarbureauer samt hjælp til at etablere netværk. Jobberedskabet kan desuden gøre brug af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, opkvalificeringsjob, voksenlærlinge og jobrotation. For ledige over 55 år, som er omfattet af lov om seniorjob, vil jobberedskabet desuden være behjælpelige med ansøgning om seniorjob. En virksomhedsrettet indsats for langtidsledige Med aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed blev der i 2010 afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. I 2013 udgør bevillingen til Jobcenter Ikast-Brande kr. Den ekstra virksomhedsrettede indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed ligger fint i tråd med Jobcentrets øvrige beskæftigelsesindsats, idet Jobcentret netop har fokus på den virksomhedsrettede opkvalificering i form af virksomhedspraktik og løntilskud, herunder oprettelse af virksomhedscentre. Side 13

14 For at kunne vurdere om den ekstra indsats har den ønskede effekt, har Jobcentret formuleret et overordnet mål for hele bevillingsperioden: Mål 5: Antallet af dagpenge- og kontanthjælpsforløb med varighed over 12 måneder skal begrænses til 420 forløb for jobklare borgere i december 2013 svarende til et fald på 16,7 procent fra december 2010 til december Jobcentret har valgt først og fremmest at fokusere på de jobklare dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden er en forventning om, at den ekstra indsats vil have størst effekt for de jobklare borgere. De indsatsklare borgere vil dog fortsat være omfattet af en virksomhedsrettet indsats, idet denne målgruppe på baggrund af en konkret vurdering fortsat vil blive visiteret til virksomhedscentre. Jobcentret har foruden det overordnede mål formuleret mål for udvidelse af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud. Det første mål går på de ikke forsikrede ledige: Mål 6: Andelen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 60 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 50,5 procentpoint fra december 2009 til december For de forsikrede ledige har Jobcentret formuleret følgende målsætning: Mål 7: Andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 25 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 15,2 procentpoint fra december 2009 til december Med målet for de forsikrede ledige har Jobcentret valgt at fokusere på privat løntilskud. Jobcentrets erfaring er, at privat løntilskud er det redskab, der har den største effekt, og Jobcentret ønsker derfor at sætte målrettet ind i forhold til oprettelse af private løntilskudspladser. Jobcentret har anvendt den ekstra bevilling til blandt andet at ansætte af en ekstra virksomhedskonsulent, som har fokus på den virksomhedsrettede indsats med henblik på en styrket indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed. Virksomhedskonsulenten indgår i et team med Jobcentrets to øvrige virksomhedskonsulenter, som har særligt fokus på at opsøge og udvikle samarbejdet med områdets virksomheder. Side 14

15 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder En forudsætning, for at Jobcentret kan lykkes med at bringe ledige i job, er et bredt kendskab til det lokale arbejdsmarked samt en tæt kontakt og dialog med erhvervslivet. Visionen er, at Jobcentret skal være virksomhedernes foretrukne eksterne samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering, rådgivning m.v., og Jobcentret vil derfor i 2013 udvikle og styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Målet er, at: Mål 8: Der skal indgås minimum 100 nye formelle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder i Samarbejdet med virksomhederne vil sigte på, at de lokale virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft samtidig med, at de ledige får adgang til jobåbninger samt får optrænet kvalifikationer. Med samarbejdet vil Jobcentret desuden opnå, at sygemeldte fastholdes på arbejdspladsen, samt at der opnås gode effekter i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret vil tilstræbe en virksomhedsindsats, som understøtter virksomhedernes dynamiske behov, og Jobcentret vil tilbyde forskellige samarbejdsmodeller, som modsvarer virksomhedernes forskellige forventninger og behov. Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen vil være: En professionel og serviceorienteret kontakt til virksomhederne. Individuelt tilpassede samarbejdsaftaler med interesserede virksomheder. Gratis rekruttering af nye medarbejdere til virksomhederne. Afdækning og synliggørelse af jobåbninger. Afdækning af virksomhedernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov. Den opsamlede viden anvendes i opkvalificeringen af de ledige. Fokus på virksomhedsrettet aktivering, herunder øget brug samt videreudvikling af de lokale virksomhedscentre. Samarbejde med virksomhederne om jobrotation. Samarbejde med virksomhederne om en tidlig indsats i forbindelse med opsigelser. Side 15

16 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ikast-Brande Kommune har vedtaget en strategi- og handleplan for perioden til Visionen er, at alle unge skal have forudsætningerne for at blive aktivt deltagende samfundsborgere, og visionen udgør pejlemærket for det langsigtede arbejde med at løse den overordnede beskæftigelsesudfordring, nemlig at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Der er udmeldt en foreløbig bevilling på kr. til rådets indsats i 2013, og rådet har besluttet, at indsatsen primært skal koncentrere sig om tre særlige indsatsområder. Det første indsatsområde er unge, og her vil rådet arbejde for, at der sker et kompetenceløft blandt kommunens unge. Med henblik på at sikre det ønskede kompetenceløft vil rådet i 2013 afsætte en pulje til projekter, som har til formål at sikre et kompetenceløft blandt unge mellem 15 og 30 år i Ikast-Brande Kommune. Rådet vil anmode om projektansøgninger inden for følgende områder: Forebyggelse i forbindelse med overgangen fra ung til voksen Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse Iværksættelse af jobrotationsprojekter Det andet indsatsområde, som rådet vil have særligt fokus på i 2013, er erhverv. Her vil rådet tage initiativ til eller understøtte initiativer, der medvirker til at skabe overblik, effektivisere og forenkle kontakten til og dialogen med kommunens virksomheder. Målsætningen er, at Jobcentret skal være virksomhedernes foretrukne eksterne samarbejdspartner. For at understøtte denne indsats vil Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013 dedikere midler til en tovholder, som skal sikre fokus og koordinering af virksomhedsindsatsen. Det sidste indsatsområde for rådet i 2013 er etniske grupper. Rådet kan konstatere, at der er sket en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, og med henblik på at kunne iværksætte en målrettet indsats i forhold til målgruppen vil rådet foranledige, at der bliver gennemført en målgruppeanalyse. Analysen skal afdække målgruppens demografiske karakteristika samt udfordringer i forhold til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Foruden de tre særlige indsatsområder har rådet i 2013 afsat midler til indkomne ansøgninger, som ikke ligger indenfor indsatsområderne, men som rådet vurderer kan være med til at indfri visionen om, at alle unge skal have forudsætningerne for at blive aktivt deltagende samfundsborgere. Side 16

17 Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2013 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2013 mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto ) 39,5 Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto ) 62,8 Antal fuldtidspersoner 458,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) 31,5 Antal fuldtidspersoner 265,6 Revalidering Udgifter (konto ) 31,2 Antal fuldtidspersoner 148,4 Løntilskud i fleksjob og skånejob samt ledighedsydelse Udgifter (konto ) 107,7 Antal fuldtidspersoner 588,2 Sygedagpenge Udgifter (konto ) 89,3 Antal fuldtidspersoner 437,2 Mentorordning Udgifter (konto og 017) 4,9 Forsikrede ledige m.v. Medfinansiering af dagpenge (det kommunale bidrag) Udgifter (konto ) 101,6 Antal fuldtidspersoner 752,5 Løntilskud m.m. forsikrede ledige Udgifter (konto ) 38,0 Antal fuldtidspersoner 213,0 Side 17

18 Hovedkonto 6. Administration m.v. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 32,2 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen omfatter kun udgifter og indtægter (dranst 1), men ikke statsrefusionen (dranst 2). Side 18

19 Mål for indsatsen i 2013 Id. 1 Mål Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcentret skal i december 2013 være på 26,6 procent svarende til en stigning på 4,7 procentpoint fra december 2011 til december Status december ,9 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2013 svarende til et fald på 58,1 procent fra december 2011 til december Antallet af sygedagpengesager med varighed over 52 uger må maksimalt udgøre 40 i december Antallet af jobklare langtidsledige skal begrænses til 305 personer i december 2013 svarende til et fald på 21,6 procent fra december 2011 til december Antallet af dagpenge- og kontanthjælpsforløb med varighed over 12 måneder skal begrænses til 420 forløb for jobklare borgere i december 2013 svarende til et fald på 16,7 procent fra december 2010 til december Andelen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 60 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 50,5 procentpoint fra december 2009 til december Andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 25 procent af alle tilbud svarende til en stigning på 15,2 procentpoint fra december 2009 til december ,7 % 12,2 % 8 Der skal indgås minimum 100 nye formelle samarbejdsaftaler med lokale virksomheder i Side 19

20

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2015 er blevet til i dialog og samspil mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrets ledelse.

Beskæftigelsesplanen for 2015 er blevet til i dialog og samspil mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrets ledelse. Beskæftigelsesplan 2015 Forord Beskæftigelsesplanen for 2015 er blevet til i dialog og samspil mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentrets ledelse. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer Juli 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Struer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Beskæftigelsesministerens mål... 4 2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 Udfordringer på kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere