Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010"

Transkript

1 10. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING J.nr /TAN

2 1/23 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Generelt... 2 Ad Planlagte projekter... 3 Ad Skimmelsvamp... 4 Ad Afdeling A... 5 Ad Afdeling P... 5 Ad Kirke/kulturhus... 6 Ad Motionsrum... 7 Ad 3.1. Arbejde... 7 Ad 3.2. Undervisning... 8 Ad 4 Fritid Ad Beløbsgrænse mv Ad De kvindelige indsattes særlige behov Ad Anmodningssedler Ad Behandlingsfaciliteter Ad 6.1. Købmand, forplejning Ad 6.2. Euforiserende stoffer Ad 7. Rapportgennemgang Ad 7.2. Betingelser Ad 7.5. Kompetenceregler Ad 7.6. Andre sager Opfølgning Underretning... 23

3 2/23 Den 29. september 2010 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 25. februar 2010 af Statsfængslet Møgelkær. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 6. januar 2011 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 15. november 2010 fra statsfængslet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2.1. Generelt Jeg bad bl.a. om at få oplyst om projektet med omdannelsen af afdeling K-L til en specialafdeling til sædelighedsdømte er afsluttet. Statsfængslet har oplyst at omdannelsen af afdeling K-L til en specialafdeling for sædelighedsdømte ikke (som tidligere oplyst) er et egentligt forsøgsprojekt. Den forsøgsmæssige del består i at statsfængslet har indledt et samarbejde med Rigshospitalets Sexologiske Klinik der to gange om måneden sender en psykolog til statsfængslet. Formålet med besøgene er henholdsvis supervision og samtaler af støttende karakter med personalet. Statsfængslet har også oplyst at ordningen egentlig skulle ophøre da den er for ressourcekrævende for Rigshospitalet, og at statsfængslet derfor ville undersøge om der kunne findes en mere lokal erstatning. I starten af december 2010 er der imidlertid blevet indgået en aftale med Rigshospitalets Sexologiske Klinik om at ordningen fortsætter i Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Jeg beder om at få oplyst om det forventes at ordningen også kan fortsætte efter Jeg bad også om at få oplyst om projektet med etableringen af en personalemesse var afsluttet.

4 3/23 Statsfængslet har oplyst at statsfængslet har afsluttet en renovering af personalemessen. Der er blevet etableret et nyt køkken, alle overnatningsrum er blevet renoveret og der er opsat nye skabe. Herudover er der samtidig etableret nye lokaler til fysioterapeut og frisør. Jeg bad også om at få oplyst om projektet med renoveringen af skolen var afsluttet. Statsfængslet har oplyst at renoveringen af skolen er afsluttet, og at undervisningen er genoptaget. Herudover bad jeg om at få oplyst om projektet med etableringen af bedre toiletforhold for de indsatte som er beskæftiget i montageværkstedet, var afsluttet. Statsfængslet har oplyst at der er etableret et nyt rum med to toiletter ved statsfængslets montageværksted. Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Ad Planlagte projekter Statsfængslet oplyste forud for inspektionen at der for at sikre bedre orden og overblik var planer om at etablere et nyt værkstedsrum ved grønne fag. Dette ville samtidig skabe mulighed for etableringen af en frokoststue til personalet. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om status på projektet. Statsfængslet har oplyst at projektet er afsluttet, og at der er bygget et nyt værkstedsrum ved statsfængslets grønne fag. I den forbindelse er der også etableret en ny frokoststue til personalet.

5 4/23 Ad Skimmelsvamp Der var konstateret skimmelsvamp i stueetagen i bygningen som huser statsfængslets afdeling G-H, og Teknologisk Institut havde i den forbindelse foretaget en fugt og mikrobiologisk undersøgelse af bygningen. Af det materiale som jeg modtog fra statsfængslet forud for inspektionen, fremgår bl.a. følgende: Renovering af afdeling GH på grund af konstateret fugt i bygningen alternativt nybyggeri. Næste skridt i sagen sker i april 2010, hvor der er samlet op på måling af grundvandshøjde underjordiske rør tagkonstruktion m.m. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om status i skimmelsvampsagen og hvilke eventuelle sagsskridt der er foretaget siden april Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der siden april 2010 er foretaget følgende: 29. april 2010: Første undersøgelse af ingeniør 6. maj 2010: Svar fra ingeniør til arkitekt 17. juni 2010: Anden undersøgelse af ingeniør 16. juli 2010: Undersøgelsesresultater sendes fra ingeniør til arkitekt Statsfængslet har også oplyst at arkitekten i august 2010 bad ingeniøren om at udregne prisen for renovering af bygningen, og at arkitekten ultimo august 2010 modtog ingeniørens udregning. Den 7. september 2010 sendte arkitekten sagen med bemærkninger til direktoratets ressourcestyringskontor. I november 2010 var status i sagen at statsfængslet og direktoratet var i gang med drøftelser om hvorvidt den eksisterende bygning skulle renoveres eller nedrives for herefter at opføre en ny bygning samme sted. Direktoratet har supplerende oplyst at det er blevet besluttet at renovere den eksisterende bygning G-H, og at renoveringsarbejdet påbegyndes snarest.

6 5/23 Ad Afdeling A Under inspektionen besigtigede jeg bl.a. afdeling A som er en belægningsafdeling for 15 mandlige fængselsafsonere. Afdelingen fremstod noget slidt. Ledelsen oplyste under inspektionen at alle afdelingens stuer, som stue 11, skulle have udskiftet inventaret, og at de gamle tv-apparater skulle udskiftes til fladskærms-tv. Jeg bad om at få oplyst om stuerenoveringen, herunder udskiftningen af de gamle tvapparater, er afsluttet. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om statsfængslet i forbindelse med stuerenoveringen også overvejede at friske afdelingens fællesarealer op. Statsfængslet har oplyst at renoveringen af afdeling A er afsluttet. Alle stuer har fået nyt inventar og monteret fladskærms-tv. Statsfængslet har også oplyst at fællesarealerne ikke blev frisket op i forbindelse med stuerenoveringen, og at der ikke er planer herom i Ad Afdeling P Under inspektionen besigtigede jeg også afdeling P som er en belægningsafdeling for otte kvinder og en del af afdeling Øst. Afdeling Øst er indrettet i nogle nedlagte flygtningebarakker som blev opstillet til midlertidig brug i 2003, og som efter planen skulle nedlægges igen efter et halvt til et helt år. Pladserne kunne imidlertid ikke undværes og efter to år blev bygningerne lovliggjorte (indlagt varme og isoleret). Statsfængslet oplyste den 1. september 2010 at der på daværende tidspunkt ingen tidshorisont var for den fortsatte anvendelse af bygningerne. Da de nedlagte flygtningebarakker i sin tid blev opstillet som en midlertidig løsning på pladsproblemer, bad jeg direktoratet om at oplyse om direktoratet har planer om på sigt at ophøre med brugen af bygningerne. Statsfængslet og direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger af 1. september 2010 om at der ingen tidshorisont er for den fortsatte brug af bygningerne.

7 6/23 På afdeling P besigtigede jeg bl.a. baderummet. I loftet var der flere brune plamager som jeg gik ud fra var forårsaget af fugt. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der var fugtproblemer i baderummet, herunder hvad statsfængslet i bekræftende fald gjorde for at udbedre problemerne. Statsfængslet har oplyst at statsfængslet efter den foreløbige rapport af 1. juli 2010 undersøgte baderummet for fugtproblemer. Det blev i den forbindelse konstateret at vådrumsventilatoren var forbundet med afbryderen til lyset, og at ventilatoren derfor kun kørte når lyset i baderummet var tændt. Ventilatoren har nu fået en anden strømforsyning og kører i længere forudprogrammerede intervaller for at sikre en bedre udluftning. Statsfængslet har også oplyst at statsfængslets tekniske afdeling vil undersøge om tiltaget har været tilstrækkeligt, eller om der er behov for en kraftigere ventilator i rummet. Jeg beder statsfængslet om at oplyse om resultatet af den tekniske afdelings undersøgelse. Ad Kirke/kulturhus Statsfængslet har siden sidste inspektion den 7. juni 1999 fået en kirke med et integreret kulturhus. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der siden inspektionen den 25. februar 2010 har været afholdt fællesarrangementer i kulturhuset og i bekræftende fald hvilke. Statsfængslet har oplyst at der siden inspektionen har været afholdt følgende fællesarrangementer i kulturhuset: Koncerter med Squaresville og Swinging Dixies. Informations- og diskussionsaften med Folkekirkens Nødhjælpskaravane. 5-6 filmarrangementer med indholdsfyldte film efterfulgt af oplæg og diskussion ved kulturmedarbejderen. Opførelsen af det fængselsrelevante stykke Skyggen af Kain ved teatergruppen Det Olske Orkester. Statsfængslet har også oplyst at kulturmedarbejderen siden inspektionen har afholdt følgende kulturudgange:

8 7/23 Udflugt til litteraturfestival i Århus. Naturvandring med professionel naturguide til Stakrode Skov og Vrigsted Kirke. Udflugt til det gamle Horsens Statsfængsel ( slottet ) med bl.a. rundvisning. Udflugt til Viborg Domkirke med guidet rundvisning. Udflugt til Kongernes Jelling med rundvisning af museumsinspektør og Jelling Kirke/Jellingestenene med en lokal guide. Herudover har statsfængslet oplyst at der jævnligt foregår koraktivitet/øvelser i kulturhuset, og at der ud over de faste caféaftner hen over sommeren 2010 har været afholdt fællesspisning i form af grillaftener. Ad Motionsrum Statsfængslets ledelse tilkendegav under inspektionen at motionsrummet trængte til vedligeholdelse. Jeg bad i den endelige rapport statsfængslet om at oplyse om statsfængslet i forlængelse af sin tilkendegivelse har foretaget vedligeholdelsesarbejde i motionsrummet. Statsfængslet har oplyst at der endnu ikke er foretaget renovering af motionsrummet, men at der er planlagt en mindre renovering i løbet af vinteren 2010/2011. Jeg beder statsfængslet om at oplyse om den planlagte (mindre) renovering er gennemført. Ad 3.1. Arbejde Under inspektionen oplyste ledelsen at der var god beskæftigelse i montageværkstedet, men at snedkerværkstedet ikke havde så mange ordrer, og at det generelt var svært at skaffe nye ordrer. Jeg bad i den endelige rapport om inspektionen statsfængslet om at underrette mig om den aktuelle status for beskæftigelsessituationen.

9 8/23 Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der er tilstrækkelig beskæftigelse til de indsatte i de åbne afdelinger, men at der fortsat ikke er ordrer nok til snedkeriet hvor de indsatte fra den halvåbne afdeling er beskæftiget. Statsfængslet tilbyder derfor de indsatte fra den halvåbne afdeling supplerende og alternativ beskæftigelse i form af motion, madlavning, fisketure, edb, musik, fælles projekter og vedligeholdelse af afdelingen. Direktoratet har supplerende oplyst at direktoratet forventer fuld beskæftigelse i snedkeriet i 2011 da direktoratet har udskiftning af celleinventar som et særligt indsatsområde for Jeg beder om at få oplyst om der på nuværende tidspunkt er fuld beskæftigelse i snedkeriet. Ad 3.2. Undervisning Siden sidste inspektion har Statsfængslet Møgelkær som foregangsinstitution indført VOKS (Vejlednings- Og KompetenceSystem). Modellen går i alt væsentlighed ud på at etablere mulighed for at de indsatte kan deltage i erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter så snart de starter deres afsoning. Det fremgår af det materiale som jeg modtog fra statsfængslet forud for inspektionen, at statsfængslet er godkendt til at gennemføre grundforløbet til en erhvervsuddannelse i samarbejde med forskellige erhvervsskoler. Jeg bad statsfængslet om at oplyse hvor mange indsatte der i øjeblikket er i gang med et grundforløb til en erhvervsuddannelse. Statsfængslet har oplyst at der i gennemsnit er ca. 6 indsatte i gang med et grundforløb til en erhvervsuddannelse. Pr. 1. november 2010 var 5 indsatte i gang med et grundforløb. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om statsfængslet på daværende tidspunkt havde anskaffet pc-baserede undervisningsprogrammer til læse- og talsvage indsatte.

10 9/23 Statsfængslet har oplyst at statsfængslet ikke selv har anskaffet undervisningsprogrammer til læse- og talsvage indsatte, men at statsfængslet har en aftale med VUC i Horsens om undervisning af denne gruppe indsatte. Undervisningen foregår i statsfængslet, men VUC i Horsens medbringer selv undervisningsmaterialer, herunder programmer til undervisning på statsfængslets computere. Statsfængslet har oplyst at så længe denne ordning fungerer tilfredsstillende, finder statsfængslet ikke at der er behov for at statsfængslet selv anskaffer programmerne. Under min samtale med talsmændene for de almindelige åbne afdelinger gav de udtryk for at den undervisning der tilbydes i statsfængslet, er for begrænset. Statsfængslets ledelse oplyste under inspektionen at afskedigelsen af den ene af statsfængslets lærere som følge af tvungne besparelser betød at undervisningen i dansk som andet sprog er bortfaldet, og at den øvrige danskundervisning er overtaget af statsfængslets resterende lærere. Ledelsen oplyste også under inspektionen at ledelsen havde prioriteret at fortsætte med VOKS, men at ledelsen nærmere ville overveje hvordan den almindelige undervisning og VOKS efter at den ene lærer var stoppet fremover skulle fungere. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om disse nærmere overvejelser konkret havde udmøntet sig i nogle tiltag. Statsfængslet har oplyst følgende: VOKS elever undervises på lige fod med øvrige indsatte. Alle indsatte mødes til vejledningssamtale/beskæftigelsessamtale på 2. dagen efter ankomsten til Møgelkær. Denne første samtale kan varetages af 3 personer tilknyttet fængslets skole, hvoraf den ene er skoleværkmesteren. Har den indsatte uddannelsesønsker/kursusønsker, tages der en ny samtale af en af de to vejledere på skolen, hvorefter der udarbejdes en plan for den indsattes afsoning, og der tages kontakt til relevant personale på fængslet for at få planen iværksat. Nedskæring i antallet

11 10/23 af lærere har medført, at et undervisningstilbud i fængslet til udlændinge med få danskkundskaber er stoppet pr. februar Nedskæringen er også årsag til, at skoleværkmesteren er blevet en af de tre personer, som tager første samtale med nyankomne, så vejledningen kan bibeholdes, samtidig med at undervisningstilbuddet bibeholdes mest muligt. Direktoratet og statsfængslet har efterfølgende telefonisk drøftet det forhold at undervisningstilbuddet til udlændinge med få danskkundskaber er ophørt fra februar Direktoratet ønskede at sikre sig at nedskæringen ikke indebærer at udlændinge med ingen eller få danskkundskaber generelt er afskåret fra undervisning. Direktoratet ønskede også at få indblik i omfanget af indsatte der måtte blive berørt af at tilbuddet ikke længere er tilgængeligt. Statsfængslet har over for direktoratet oplyst at indsatte med ingen eller få danskkundskaber stadig kan få frigang til at deltage i undervisning i dansk for udlændinge hvis de opfylder betingelserne for frigang. Statsfængslet har også oplyst at indsatte med få danskkundskaber har mulighed for at deltage i den almindelige undervisning i statsfængslet hvis det vurderes at de kan profitere heraf. Herudover har statsfængslet oplyst at det drejer sig om ganske få indsatte der ingen eller få danskkundskaber har og som samtidig ikke opfylder betingelserne for frigang. Under min samtale med talsmændene på de almindelige åbne afdelinger oplyste de at der er ventetid (ventelister) på at modtage undervisning hvilket medfører at de indsatte mister motivationen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med min inspektion af Statsfængslet på Kragskovhede den 22. og 23. marts 2007 oplyst at en 3-måneders ventetid på undervisning ikke er acceptabel. Direktoratet oplyste også at direktoratet i et brev af 19. december 2007 meddelte alle fængsler at direktoratet skal underrettes hvis ventetiden til skolegang er længere end 3 uger. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der er ventetid (ventelister) til undervisning og i bekræftende fald hvor lang ventetiden er.

12 11/23 Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der kan være ventetid til undervisning, og at det særligt gælder for undervisning i edb og matematik da disse fag er eftertragtede blandt VOKS-eleverne. Ventetiden varierer året igennem, men den overstiger normalt ikke 3 uger. Statsfængslet er opmærksom på problemet og indberetter årligt til direktoratet, jf. kravet i direktoratets skrivelse af 19. december Direktoratet har bedt statsfængslet om at uddybe ovenstående. Statsfængslet har supplerende oplyst at ventetiden bl.a. skyldes renoveringen af skolen i foråret Renoveringen betød at der i en periode ikke blev udbudt FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning), og at ventetiden til de øvrige udbudte fag derfor øgedes. Siden afslutningen af renoveringen i sommeren 2010 har statsfængslet igen udbudt FVU-undervisning, og ventetiden er derfor mindsket. Statsfængslet har videre oplyst at de indsatte i den halvåbne afdeling kan risikere at skulle vente over 3 uger på undervisning. Det skyldes ifølge statsfængslet at den halvåbne afdeling ofte har indsatte med relativt lange domme hvilket medfører at de optager undervisningspladserne i længere tid og hermed vanskeliggør optag af nye indsatte. Direktoratet har hertil anført følgende: Som udgangspunkt finder direktoratet det ikke tilfredsstillende, at der er indsatte, der må vente over 3 uger på at få undervisning. For så vidt angår undervisningen uden for den halvåbne afdeling konstaterer direktoratet, at ventetiden i foråret skyldtes en ekstraordinær situation, som ikke længere er aktuel. I forhold til de enkelte indsatte i grundforløb, der må vente på at deltage i EDB- og matematikundervisningen, finder direktoratet, at det i medfør af de generelle sparekrav, som er pålagt Kriminalforsorgen, undtagelsesvist må accepteres, at der opstår ventetider. Det vil dog blive indskærpet over for fængslet, at såfremt dette får karakter af et normalt mønster, skal direktoratet underrettes, så en dialog om mulige løsninger kan påbegyndes. For så vidt angår den potentielle ventetid på den halvåbne afdeling finder direktoratet ikke, at situationen er acceptabel, og direktoratet vil derfor gå i dialog med fængslet om mulige løsninger. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder direktoratets bemærkninger. Jeg beder direktoratet om at oplyse om resultatet af dialogen med statsfængslet.

13 12/23 Ad 4 Fritid Spørgsmålet om indsattes adgang til aviser og bøger mv., jf. straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 1 og 2, blev ikke nærmere drøftet under inspektionen, men statsfængslets bibliotek gav under inspektionen indtryk af at være velforsynet med bøger. Jeg bad statsfængslet om at oplyse hvordan statsfængslet lever op til bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 58, stk. 1, om ret til avislæsning mv. Statsfængslet har oplyst at de indsatte har mulighed for at holde sig orienteret gennem de daglige gratisaviser (metroxpress og 24timer) som kommer ud på afdelingerne. I weekender og på helligdage (hvor gratisaviserne ikke udkommer) får afdelingerne enten leveret BT eller Ekstrabladet. De indsatte har også mulighed for at holde sig orienteret via de tv-apparater som er opstillet i fællesstuer mv. og via de tv-apparater som er fastmonteret i de enkelte stuer. Alle statsfængslets tv-apparater har tekst-tv og nyhedsprogrammer på både dansk og engelsk. Statsfængslet har supplerende oplyst at statsfængslet er opmærksom på at de indsatte skal have medindflydelse på valg af aviser, og at talsmændene er orienteret om muligheden for at skifte avis. Statsfængslet har også oplyst at talsmændene vil tage spørgsmålet op på de indsattes afdelingsmøder og give personalet besked hvis de indsatte ønsker at skifte avis. I weekenderne købes aviserne (BT eller Ekstrabladet) i den lokale brugsforening, og det er derfor muligt (i weekenderne) at skifte avis uden at afvente udløbet af en eventuel abonnementsperiode. Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger. Spørgsmålet om udenlandske indsattes adgang til aviser, tidsskrifter, bøger mv., jf. bestemmelsens stk. 3, blev heller ikke nærmere drøftet under inspektionen. Jeg bad statsfængslet om at oplyse andelen af udenlandske indsatte (aktuelt og om muligt over en længere periode) og om hvorvidt disse indsatte har adgang til aviser, tidsskrifter og bøger i statsfængslet på deres eget sprog, jf. 58, stk. 3, i straffuldbyrdelsesloven.

14 13/23 Statsfængslet har oplyst at der den 3. november 2010 var 16 indsatte med udenlandsk statsborgerskab, men at det desværre ikke er muligt at oplyse tallet for en længere periode. Statsfængslet har også oplyst at der i statsfængslets bibliotek er mulighed for at låne udenlandsk litteratur, og at biblioteket er behjælpelig med at fremskaffe det nødvendige. Herudover har statsfængslet oplyst at der ikke har været ønsker om adgang til fremmedsprogede aviser mv., og at dette måske hænger sammen med at de udenlandske indsatte typisk har familie i Danmark og ofte har dansk som andet sprog. Statsfængslet har supplerende oplyst at det nødvendige dækker over både aviser, tidsskrifter og bøger, og at bibliotekaren er behjælpelig med at opfylde de indsattes ønsker inden for disse områder. Statsfængslet har også supplerende oplyst at biblioteket har åbent to aftener om ugen (mandag og torsdag). De indsatte i de åbne afdelinger har adgang til biblioteket mandag og torsdag fra kl til De indsatte på den halvåbne afdeling har særskilt adgang til biblioteket mandag fra kl til 19.00, og de indsatte på behandlingsafdelingen har særskilt adgang til biblioteket torsdag fra kl til Direktoratet har henholdt sig til statsfængslets oplysninger og bekræftet at det ikke er muligt at oplyse antallet af udenlandske statsborgere blandt indsatte over en længere periode, men at der stikprøvevis kan udtrækkes data herom for enkelte datoer. Direktoratet har supplerende oplyst at der den 10. november 2010 var 15 indsatte med udenlandsk statsborgerskab, og at antallet den 17. november 2010 var 14 indsatte. Jeg har noteret mig statsfængslets og direktoratets oplysninger. Jeg går ud fra at det vil være muligt at få udskrift af (dele af) fremmedsprogede aviser fra internettet hvis der fremsættes ønske herom. De indsatte bør i så fald bør orienteres om denne mulighed. Under min samtale med talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste de at de tilbudte fritidsaktiviteter i statsfængslet eksempelvis løbeture uden for statsfængslets område ofte aflyses, og at det i høj grad skyldes at det er frivilligt for personalet om de vil dyrke fritid med de indsatte. Talsmændene oplyste også at der kun er en lille håndfuld fængselsbetjente som dyrker fritid med de indsatte, og at frivillighedskonceptet derfor er problematisk.

15 14/23 Statsfængslets ledelse oplyste under den afsluttende samtale at ledelsen havde et ønske om at ansætte en fritidskoordinator, men at dette ikke var muligt på grund af de besparelser som statsfængslet var blevet pålagt. Ledelsen oplyste imidlertid at ledelsen var opmærksom på at fritiden i statsfængslet kunne forbedres, og at ledelsen nærmere ville overveje frivillighedskonceptet. Jeg bad om at modtage en kopi af de seneste (ugentlige) oversigter over fritidsaktiviteter for de enkelte afdelinger, og jeg bad i den forbindelse statsfængslet om at oplyse om nogle af de planlagte aktiviteter var blevet aflyst. Jeg har i den forbindelse modtaget kopi af fritidsoversigter for uge (2010). Statsfængslet har oplyst at der i denne periode var to aflysninger (en løbetur og en svømmetur), og at begge aflysninger skyldtes manglende personale på grund af ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Jeg bad også statsfængslet om at oplyse resultatet af overvejelserne af frivillighedskonceptet. Statsfængslet har oplyst at alle fængselsbetjente som udgangspunkt skal deltage i fritidsaktiviteter med de indsatte, og at der ikke er tale om egentligt frivillighedskoncept. Statsfængslet tilstræber blot at de fængselsbetjente som har en særlig interesse og forudsætning for at gennemføre en given aktivitet, står for afholdelsen heraf. De fængselsbetjente som derimod ikke har særlige interesser eller forudsætninger for at gennemføre en aktivitet, benyttes oftest som ledsagere ved aktiviteter uden for statsfængslets område. Statsfængslet har også oplyst at statsfængslet siden september 2009 har haft en procedure hvorefter fængselsbetjentene skal meddele afdelingslederen eller vagthavende hvis de ønsker at aflyse en fritidsaktivitet. Afdelingslederen eller vagthavende tager herefter stilling til om fritidsaktiviteten skal aflyses eller ej. Denne procedure har ifølge statsfængslets opfattelse medført at det er ganske få fritidsaktiviteter som aflyses da det typisk er muligt at finde andre løsninger så statsfængslet både kan afvikle planlagte fritidsaktiviteter med de indsatte og varetage ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver.

16 15/23 Jeg bad også statsfængslet om at oplyse om afviklingen af fritiden i statsfængslet generelt er forbedret i forhold til situationen på inspektionstidspunktet. Statsfængslet har oplyst at afviklingen af fritiden ikke er generelt forbedret i forhold til situationen på inspektionstidspunktet. Statsfængslet har også oplyst at talsmændene jævnligt opfordres til at komme med forslag til nye fritidsaktiviteter. Talsmændene mener dog at der er nok tilbud om fritidsaktiviteter, men at det var problematisk hvis planlagte aktiviteter aflyses. Direktoratet har særligt under henvisning til statsfængslets oplysninger om at ganske få fritidsaktiviteter aflyses henholdt sig hertil. Ad Beløbsgrænse mv. Talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste at de indsatte efter endt udgang kun må medbringe en pose med madvarer til en værdi af 250 kr., og at talsmændene ønsker at få hævet denne beløbsgrænse. Talsmændene ønskede også at besøgende i statsfængslet får mulighed for at medbringe lidt madvarer til den indsatte. Statsfængslets ledelse tilkendegav under den afsluttende samtale at ledelsen nærmere ville overveje talsmændenes ønsker, herunder om beløbsgrænsen på 250 kr. eventuelt kan hæves. Jeg bad statsfængslet om at oplyse resultatet af disse overvejelser. Statsfængslet har oplyst at beløbsgrænsen er ændret fra 250 kr. til 300 kr. Jeg har noteret mig at beløbsgrænsen er hævet til 300 kr. Jeg beder fortsat statsfængslet om også at oplyse resultatet af overvejelserne om besøgendes mulighed for at medbringe lidt madvarer til den indsatte.

17 16/23 Ad De kvindelige indsattes særlige behov Talsmændene for de almindelige åbne afdelinger oplyste bl.a. at de kvindelige indsatte efterspurgte større diskretion i forbindelse med indkøb af hygiejneprodukter (tamponer m.m.). Under den afsluttende samtale oplyste statsfængslets ledelse at det kan aftales med købmanden at varer forudbestilles og medbringes i en pose som afleveres til den enkelte, og at dette ville øge diskretionen. Ledelsen oplyste også at der tidligere havde været indgået en aftale med købmanden om en sådan ordning. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om der på ny er indgået en sådan aftale med købmanden. Statsfængslet har oplyst at ordningen fortsat eksisterer, og at talsmændene på alle afdelinger har fået meddelelse herom. Ad Anmodningssedler Under inspektionen beklagede talsmændene for de almindelige åbne afdelinger manglen på tilbagemeldinger på de indsattes skriftlige henvendelser (anmodningssedler). Ledelsen oplyste under den afsluttende samtale at der efter fast praksis holdes en samtale med den indsatte inden for en uge efter aflevering af en anmodningsseddel, og at den indsatte i forbindelse med afleveringen af en anmodningsseddel får en skriftlig kvittering. Da det er vigtigt at alle anmodningssedler ekspederes hurtigst muligt, bad jeg statsfængslet om at oplyse om statsfængslet har en suppleantordning som sikrer at henvendelser som er adresseret til en ansat som er fraværende, ekspederes af en anden. Statsfængslet har oplyst statsfængslet ikke har en sådan ordning, men at statsfængslet er opmærksom på problemet. Statsfængslet arbejder pt. på både at revidere den eksisterende vejledning om ekspedition af anmodningssedler og vejledningen om den interne postekspedition med henblik på at indarbejde suppleantordninger i disse vejledninger.

18 17/23 Jeg beder statsfængslet om at oplyse om revisionen af vejledningerne er færdig. I bekræftende fald beder jeg om at modtage en kopi af de reviderede vejledninger. Ad Behandlingsfaciliteter Under min samtale med talsmanden for behandlingsafdelingen O oplyste han at afdelingens opholdsstue der benyttes af alle indsatte og personale på én gang til behandling mv., er for lille. Jeg bad om statsfængslets bemærkninger til det som talsmanden havde anført om at behandlingsfaciliteterne på afdelingen er for små, herunder om der er mulighed for at afhjælpe problemet. Statsfængslet har oplyst at statsfængslet siden inspektionen har flyttet to køle/fryseskabe fra det rum som fungerer som behandlings-, spise og opholdsrum til afdelingens køkken. Dette har givet en smule bedre plads. Statsfængslet har ingen planer om at udvide afdelingen. Jeg har noteret mig statsfængslets oplysninger, herunder at der nu er en smule bedre plads, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad 6.1. Købmand, forplejning Det fremgår bl.a. af husordenen for afdeling O at de indsattes private indkøb (kioskvarer m.m.) kan foretages tirsdag, onsdag og torsdag i statsfængslets købmandsbutik mod levering af en bestillingsseddel til personalet på afdelingen. Bestillingssedlen skal afleveres til personalet senest kl på de nævnte ugedage. Ifølge statsfængslets oplysninger bruges ordningen med bestillingssedler ikke i praksis da de indsattes private indkøb i stedet foretages med personaleledsagelse de nævnte dage. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om statsfængslet på den baggrund havde overvejet at ændre husordenen. Statsfængslet har oplyst at de indsatte på afdeling O handler mandag og fredag hos købmanden med personaleledsagelse, og at de tirsdag, onsdag og torsdag kan bestil-

19 18/23 le varer via bestillingssedler. Denne ordning fremgår af afdelingens vedlagte husorden og følges også i praksis. Statsfængslet finder derfor ikke behov for at ændre afdelingens husorden, og statsfængslet har beklaget at statsfængslet ikke meddelte dette i sit brev af 1. september 2010 om de faktiske forhold. Under den indledende samtale med ledelsen fik jeg oplyst at der hver tredje måned afholdes købmandsudvalgsmøder, og at fællestalsmanden for de almindelige åbne afdelinger har mulighed for én gang ugentligt at tale med købmanden. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om talsmændene for afdelingerne K-L og O også har mulighed for (én gang ugentligt) at tale med købmanden. Statsfængslet har oplyst at talsmændene for afdelingerne K-L og O ikke er omfattet af aftalen om at småproblemer som kan ordnes her og nu kan vendes med købmanden. Det skyldes at mødet afholdes på det tidspunkt hvor købmanden kommer med nye vareforsyninger, og at talsmændene for afdelingerne K-L og O af ordens- og sikkerhedsmæssige årsager ikke kan mødes med købmanden samtidig med en talsmand fra en af de almindelige åbne afdelinger. Statsfængslet har for at løse problemet aftalt med købmanden at talsmændene for afdelingerne K-L og O også har mulighed for at få et møde hvis der er konkrete ønsker og behov herfor. Statsfængslet har i sin udtalelse af 15. november 2010 oplyst at der senest har været afholdt et sådant møde mellem købmanden og talsmanden for afdeling O den 27. oktober Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at talsmændene for afdelingerne K-L og O nu også har mulighed for at få en samtale med købmanden. Ad 6.2. Euforiserende stoffer Under inspektionen blev det oplyst at der jævnligt foretages undersøgelse af de indsatte og deres stuer, og at narkohunde ofte også uanmeldt undersøger statsfængslet. Herudover aflægger de indsatte urinprøver til kontrol for stoffer. Ifølge statsfængslets resultatkontrakt for 2010 skulle statsfængslet gennemføre urinprøvekontroller.

20 19/ af disse urinprøvekontroller skulle foretages på behandlingsafdelingen O. Herudover skulle mindst 385 urinprøvekontroller udtages som tilfældige stikprøver. Jeg bad statsfængslet om at oplyse om praksis for udtagelse af de indsatte til stikprøvekontrol. Statsfængslet har oplyst at den ansvarlige afdelingsleder kontinuerligt lader urinprøvemodulet i klientsystemet udtage et antal indsatte fordelt på statsfængslets afdelinger (undtagen behandlingsafdelingen O). Udtagelsen er dog ikke helt tilfældig da dato, klokkeslæt og afdeling angives i klientsystemet for at opnå en ensartet fordeling mellem statsfængslets afdelinger. Ad 7. Rapportgennemgang I den ene af de 7 sager hvor jeg modtog en (efterfølgende) forhørsprotokol fremgik det at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab blev afsluttet den 22. december 2009 efter endt forhør. Den vedhæftede forhørsprotokol vedrørte (imidlertid) et forhør der blev afholdt den 8. februar Det drejede sig om sagen med j.nr. 2009/204/ Jeg bemærkede at den vedhæftede forhørsprotokol ses at vedrøre et andet forhold. Da det fremgår af sagen at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab blev afsluttet efter endt forhør, gik jeg ud fra at der havde været afholdt et forhør i sagen. Jeg bad om at få oplyst om det var korrekt forstået, og jeg bad i bekræftende fald om at modtage det forhørsnotat som vedrører denne sag. Statsfængslet har beklaget at der fejlagtigt blev afleveret et forkert forhørsnotat, og jeg har nu modtaget det rette forhørsnotat i sagen. Statsfængslet har også oplyst at det er korrekt forstået at den midlertidige udelukkelse fra fællesskab efter straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 2, jf. 63, stk. 1, nr. 1, ophørte efter forhøret. Jeg har noteret mig statsfængslets oplysninger og gennemgået det fremsendte forhørsnotet. Jeg foretager mig herefter ikke mere.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Den 29. september 2010 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0063-6280/TAN 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Generelt...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 748 Offentligt Den 29. september 2010 Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0063-6280/TAN 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2536-6282/TAN 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Uddannelsesudfordringer

Uddannelsesudfordringer Et mindre provokerende oplæg om Uddannelsesudfordringer Undervisning som en del af den samlede beskæftigelse Uddannelse kontra øvrige beskæftigelsestilbud De forskellige uddannelsestilbud? Mål for uddannelsesaktiviteten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

KLAGER. 1. oktober 2014 møde afholdt. 6. oktober 2014 referat PUNKTER:

KLAGER. 1. oktober 2014 møde afholdt. 6. oktober 2014 referat PUNKTER: KLAGER EMNE: DATO : DATO: Klager 1. oktober 2014 møde afholdt 6. oktober 2014 referat PUNKTER: 1. Tidsregistrering, f.eks. ved brug af Pancomp eller lignende system. 2. Bilag fra Pia fra Skævinge bibliotek

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE

NATURKLAGENÆVNET. 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. april 2002 J.nr.: 97-33/150-0594 MJE Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere