Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr

2 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler og gangarealer... 2 Ad punkt Toilet og bad... 4 Ad punkt Besøgsrum... 4 Ad punkt Værksted/arbejdsrum... 5 Ad punkt Fritids- og motionsrum... 5 Ad punkt Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 6 Ad punkt 3.1. Arbejde... 6 Ad punkt 3.3. Fritid... 7 Ad punkt 3.4. Undervisning... 9 Ad punkt 6.1. Forplejningen Ad punkt 6.2. Købmandsordning Ad punkt 6.3. Besøg Opfølgning Underretning... 12

3 2/12 Den 23. juni 2009 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 20. august 2007 af Arresthuset i Odense. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 23. september 2009 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 4. august 2009 og et print af en uddybende -korrespondance af 18. september 2009 med arrestforvareren. Ad punkt 2.2. Celler og gangarealer Jeg bad arresthuset om at oplyse hvor mange celler der var blevet renoveret siden 2007, og hvor mange celler der (fortsat) var i samme forfatning som de celler jeg besigtigede under inspektionen. Arresthuset har oplyst at cellernes tilstand løbende bliver vurderet og vedligeholdt. Siden inspektionen var mere end 30 celler blevet malet/renoveret som en del af den løbende vedligeholdelse. Derudover var 7-8 celler blevet fuldstændig renoveret det vil sige fået ny gulvbelægning, maling og helt eller delvist udskiftet inventar. Der er 8-10 celler som er i samme forfatning som ved inspektionen. De celler som jeg besigtigede, er blevet renoveret. I arresthuset er der i alt 68 celler. Mere end 30 celler er blevet malet/renoveret. Derudover er 8-10 celler blevet fuldstændigt renoveret. Det svarer til godt 40 celler. Der er således yderligere ca. 28 celler af disse celler er i samme forfatning som de var på tidspunktet for inspektionen. Der er således ca. 20 celler som der ikke er redegjort for. Jeg går ud fra at disse ca. 20 celler er i en bedre stand end de omtalte 8-10 celler. Jeg går også ud fra at 8-10 celler svarer til resten af cellerne. Jeg går endelig ud fra at istandsættelsen af de resterende celler indgår i den løbende vedligeholdelse, og at de 8-10 celler prioriteres som nogle af de første der skal istandsættes. Jeg foretager ikke videre. Jeg beskrev i den endelige rapport nogle problemer der er i hele arresthuset med tilstrækkelig udluftning. Ledelsen af arresthuset oplyste at arresthuset brevvekslede med Direktoratet for Kriminalforsorgen om de bygningsrapporter som et arkitektfirma udarbejder hvert år.

4 3/12 Jeg forstod det sådan at spørgsmålet om udluftning og ventilation af arresthuset var blevet forelagt for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Dette har arresthuset også oplyst i udtalelsen af 4. august Direktoratet for Kriminalforsorgen har imidlertid i udtalelsen af 23. september 2009 oplyst at problemerne om ventilationsanlægget ikke har været drøftet specifikt i forbindelse med de foretagne bygningssyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen har videre anført følgende: I rapport udarbejdet af Alex Poulsen Arkitektkontor A/S efter byggesyn foretaget 20. april 2009 kan direktoratet oplyse, at det af rapporten fremgår, at der i kondirummet i kælderen i den gamle bygning er problemer med kondens, hvorfor der bør findes mere egnede lokaler til funktionen. Ligeledes står der i rapporten, at der er problemer med for høj temperatur i øverste etage i den gamle bygning, men at det skal undersøges, om der er mulighed for at ventilere sig fra problemet. Direktoratet er derudover ikke i besiddelse af oplysninger vedrørende med ventilationsanlægget. For så vidt angår problemer med fugt i kondilokalet vil dette søges afhjulpet i forbindelse med iværksættelse af en generel forbedring af motionsforholdene i arresthuset, jf. besvarelsen ad pkt For så vidt angår problemer med for høj temperatur i øverste etage i den gamle bygning er direktoratet ikke blevet orienteret om, hvorvidt dette fortsat er et problem, eller om muligheden for at ventilere sig fra problemet har været undersøgt. Direktoratet har anmodet arresthuset om en tilbagemelding herom. Direktoratet kan supplerende oplyse vedrørende ventilation i cellerne, at summen af udluftningshullerne i cellens luftelem svarer til et frit vinduesareal på 50 x 50 cm. Jeg beder arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om at underrette mig om hvad der videre sker vedrørende ventilationsproblemer. Observationscellen Under inspektionen gjorde jeg opmærksom på at der ved vinduet var flere udspring, som det ville være muligt at fæstne noget i med henblik på selvbeskadigelse/selvmordsforsøg. Jeg bad i rapporten om at modtage oplysning om hvad der var gjort for at sikre at udspringene ikke udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko.

5 4/12 Arresthuset har oplyst at udspringene ved vinduet blev fjernet kort tid efter inspektionen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Toilet og bad Jeg bemærkede at det var utilfredsstillende at ikke alle brusere i baderum var funktionsdygtige, og jeg gik ud fra at en rådden dør var eller ville blive repareret. Arresthuset har oplyst at alle brusere er funktionsdygtige, og at døren er blevet repareret. Jeg henstillede at der blev opsat vejledning om brugen af rensevæske på alle toiletter hvis arresthuset ikke anvendte rensevæsker i portionsbeholdere hvor vejledningen er påmonteret. Arresthuset har oplyst at arresthuset benytter rensevæske i portionsbeholdere med vejledningen påmonteret. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil. Ad punkt Besøgsrum Jeg henstillede at der blev opsat et skab i selve besøgsrummet med et mindre lager af engangslagner og kondomer til rådighed for besøgende og de indsatte. Arresthuset har oplyst at der er opsat et skab i besøgsrummet.

6 5/12 Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Værksted/arbejdsrum Jeg har udskilt spørgsmålet om beskæftigelse fællesskab i Arresthuset i Odense (og i andre arresthuse) til en særskilt sag hvori jeg i brev af 20. november 2009 har rejst spørgsmålet over for Direktoratet for Kriminalforsorgen. I denne inspektionssag behandler jeg ikke dette spørgsmål yderligere. Jeg vedlægger en kopi af mit brev af 20. november 2009 til Direktoratet for Kriminalforsorgen og af direktoratets brev til mig af 9. december Ad punkt Fritids- og motionsrum Jeg henstillede at arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen sammen undersøgte på hvilken måde motionsforholdene kunne forbedres sådan at de udgjorde en bedre ramme for de indsattes fritidsaktiviteter. Arresthuset har oplyst at arresthuset har undersøgt muligheden for at sammenlægge 2 af de 3 motionsrum. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre på grund af den måde hvorpå kælderen er konstrueret. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil og har oplyst at arresthuset og direktoratet i fællesskab vil se på mulighederne for at forbedre motionsforholdene. Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg beder om at blive underrettet om resultatet af overvejelserne. Arresthuset har oplyst at motionsrummene har fået en grundlæggende behandling mod fugt, og at rummene er blevet malet og har fået ny gulvbelægning. Lokalet er blevet undersøgt for skimmelsvamp. Der er ikke konstateret svamp i rummet. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg bad arresthuset om at oplyse om der var købt yderligere motionsudstyr siden inspektionen.

7 6/12 Arresthuset har oplyst at kondicyklerne er blevet udskiftet, og at der er blevet indkøbt en crosstrainer og et udendørs bordtennisbord. Der er ophængt instruktionsvejledninger til alt motionsudstyr. Jeg anmodede arresthuset om underretning om resultatet af nogle indhentede tilbud og rådgivning med henblik på en ændret indretning og nyt inventar til brug for biblioteksbetjeningen og undervisningen. Arresthuset har oplyst at arresthusets økonomi ikke har tilladt indkøb af det ønskede inventar. Arresthuset har yderligere oplyst at undervisningslokalet har et dårligt indeklima, og at det er et stort problem at varme lokalet op om vinteren. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at arresthuset er blevet opfordret til at søge direktoratet om en ekstrabevilling til indkøb af det ønskede inventar. Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg beder om oplysning om hvad der videre er sket med hensyn til indkøb af inventar. Jeg går ud fra at arresthuset går videre med spørgsmålet om dårligt indeklima og med de store varmeproblemer. Ad punkt Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at der ikke er igangværende projekter med bygningsrenovering, og har henvist til det oplyste om vedligehold af cellerne og motionsrummene samt redskaber og forholdene vedrørende undervisnings- og bibliotekslokale. Direktoratet har videre oplyst at der ikke er aktuelle planer om at nedlægge de to dobbeltceller i arresthuset. Som det vil være Direktoratet for Kriminalforsorgen bekendt, behandler jeg spørgsmålet om nedlæggelse af dobbeltceller i arresthusene i en særskilt sag. Ad punkt 3.1. Arbejde Jeg henviser til det som jeg har anført under punkt Værksted/arbejdsrum.

8 7/12 Jeg noterede mig under inspektionen at der ikke var nogen af de indsatte der arbejdede i arresthusets køkken, og jeg bad om oplysning om hvorvidt arresthuset havde overset denne mulighed for at skaffe yderligere arbejdspladser. Arresthuset har oplyst at indsattes mulighed for at arbejde i køkkenet forudsætter at mindst en af arresthusets medarbejdere er uddannet til værkmester. Der er ikke ansat værkmestre i kriminalforsorgens arresthuskøkkener. Der er udelukkende ansat køkkenledere og køkkenmedhjælpere. Arresthuset har i øvrigt henvist til at køkkenet ligger uden for det sikrede område. Det forhindrer (også) at de kan oprette arbejdspladser for indsatte i køkkenet. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil. Ad punkt 3.3. Fritid Jeg bad arresthuset om at oplyse om indsatte har mulighed for at have fællesskab med indsatte fra en anden etage ved at flytte dertil. Arresthuset har oplyst at indsatte i særlige tilfælde kan flytte til en anden etage for at få fællesskab med en indsat som de kender i forvejen, en indsat som de normalt fungerer godt sammen med, er kæreste med eller lignende. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om bibliotekets åbningstider, og at oplyse om der udskrives lister til de indsatte om nyudgivelser og bestemte emner til inspiration til de indsattes eventuelle læsning. Jeg bad også om oplysning om hvorvidt der kommer en bibliotekar i arresthuset, og i bekræftende fald hvor ofte det sker. Arresthuset har oplyst at der er bibliotek hver onsdag aften i 2 timer med en fast bibliotekar fra Odense Centralbibliotek. I den forbindelse kan de indsatte også aflevere bestillinger som biblioteket leverer en af de følgende dage. Biblioteket udleverer en lille

9 8/12 folder fra Odense Centralbibliotek: Nye bøger der er en inspirationsliste over nye bøger. De indsatte har også adgang til den landsdækkende folder Bogkalenderen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvilken information der gives de indsatte om muligheden for dagligt at låne en avis. Arresthuset har oplyst at der ud over i husordenen informeres om det ved skriftligt opslag ved afdelingskontoret. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvor mange eksemplarer arresthuset modtog af Fyns Stiftstidende eller af en anden avis. Jeg bad også arresthuset om at oplyse om spørgsmålet om avishold havde været overvejet i forbindelse med at antallet af pladser i arresthuset var blevet øget. Arresthuset har oplyst at Fyns Stiftstidende fordeles med et eksemplar i stuen (17 celler), et eksemplar på 1. etage (19 celler) og to eksemplarer til 2. etage (32 celler). Det er et eksemplar mere end på tidspunktet for inspektionen. Derudover modtager arresthuset et eksemplar af gratisavisen 24 timer hver dag og arresthuset modtager hver onsdag Ugeavisen. Det er ledelsens vurdering at arresthusets avisordning fungerer tilfredsstillende. Der har i de seneste 4 år ikke været rejst spørgsmål fra talsmændene om avishold. Jeg bad arresthuset om at oplyse den gennemsnitlige andel af udlændinge (der ikke læser dansk) i arresthuset. Jeg bad også arresthuset om at oplyse om muligheden for

10 9/12 at låne aktuelle udenlandske aviser fra biblioteket og muligheden for at udskrive udenlandske aviser fra internettet til de indsatte. Arresthuset har oplyst at det ikke er muligt at opgøre præcist hvor mange ikkedansktalende indsatte der er i arresthuset. Det kan dog anslås at der i gennemsnit sidder mellem De udenlandske indsatte kan få udskrevet udenlandske aviser fra internettet ved henvendelse til personalet og der leveres aktuelle udenlandske aviser ved henvendelse til personalet i arresthuset. Derudover leveres der udenlandske aviser efter aftale med bibliotekaren. Det er også muligt at låne udenlandske tidsskrifter på biblioteket. Jeg anbefalede at arresthuset eventuelt overvejede at købe et mindre antal bøger på andre sprog end dansk, og at udskrive boglister om danske og udenlandske bøger til de indsatte som inspiration til deres eventuelle læsning. Arresthuset har oplyst at der i arresthusets bibliotek allerede er et antal udenlandske bøger som de indsatte kan låne indtil det bliver muligt at bestille bestemte bøger hos bibliotekaren. Ad punkt 3.4. Undervisning Jeg anmodede om underretning om resultatet af de overvejelser om nyttiggørelsen af et undervisningsårsværk, og jeg anmodede i den forbindelse arresthuset om at oplyse om hvorvidt arresthuset havde ansøgt Direktoratet for Kriminalforsorgen om en øget bevilling til undervisning under henvisning til det behov som arresthuset selv var opmærksom på. Arresthuset har oplyst at antallet af undervisningstimer i arresthuset fra den 1. juli 2009 er øget fra 12 til 18 timer ugentligt. Timerne er fordelt på 3 lærere fra Statsfængslet på Søbygård. Ordningen skulle etableres som et forsøg indtil efteråret 2009 hvor den skulle evalueres.

11 10/12 Direktoratet har henholdt sig hertil og har oplyst at arresthuset ikke har ansøgt om en øget bevilling til undervisning. De ekstra timer er fremkommet ved en bedre udnyttelse af det eksisterende årsværk. Jeg beder om at modtage underretning om resultatet af den evaluering som fandt sted i efteråret Jeg bad arresthuset om at oplyse om det var korrekt forstået at fire opstillede pc er blev benyttet til undervisningsbrug. Arresthuset har oplyst at de fire pc er i undervisningslokalet fortrinsvist anvendes til undervisning. Ad punkt 6.1. Forplejningen Jeg bad om at modtage underretning om arresthuset havde fået etableret en ordning med hensyn til levering af morgenbrød fra en bager i weekenden. Arresthuset har oplyst at det på trods af flere forsøg ikke er lykkedes at få etableret en ordning med levering af morgenbrød. Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg går ud fra at arresthuset vil fortsætte bestræbelserne på at få etableret en ordning. Ad punkt 6.2. Købmandsordning Jeg anmodede om at modtage en kopi af arresthusets kontrakt med købmanden. Arresthuset har den 22. september 2009 telefonisk til direktoratet oplyst at der ikke er nogen kontrakt, og at der forhandles med købmanden om indgåelse af en kontrakt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at direktoratet vil følge op på dette spørgsmål.

12 11/12 Jeg beder om oplysning om hvad der videre er sket med hensyn til kontraktindgåelsen. Ad punkt 6.3. Besøg Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brevet af 23. september 2009 bl.a. anført følgende: Ombudsmanden beder Direktoratet for Kriminalforsorgen om underretning om direktoratets svar på arresthusets forelæggelse af de nye regler. Ombudsmanden beder tillige om direktoratets udtrykkelige bemærkninger til talsmændenes klage over, at der ikke må være fysisk kontakt mellem de indsatte og deres besøgende ved kontrolleret besøg. Det er i arresthusets instruks, der trådte i kraft den 1. maj 2007 bestemt, at der ikke må være nogen form for kropskontakt mellem de besøgende og den indsatte. Det fremgår videre af instruksen, at man, dersom man fra politiets side finder, at der bør afviges fra reglerne, f.eks. i forbindelse med besøg af børn eller flere personer, henvises til forudgående at drøfte sagen med arresthusets personale. Arresthusets instruks er ikke senere blevet ændret på dette punkt. Instruksen, som gælder både for politiets og kriminalforsorgens ansatte, er fastsat på baggrund af en indstilling fra januar 2005 fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel politiet som kriminalforsorgen. Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at komme med forslag, der kan modvirke, at varetægtsarrestanter, der er isolerede eller undergivet brev- eller besøgskontrol, kommunikerer med uvedkommende udenom de fastsatte kontrolordninger, hvorved politiets efterforskning af straffesagerne vanskeliggøres. Direktoratet kan bekræfte, at arresthusets ovennævnte instruks har været forelagt for direktoratet. Der var tale om en korrespondance, som nu beklageligvis er slettet. Instruksen gav ikke direktoratet anledning til bemærkninger. Direktoratet har fortsat ingen bemærkninger til indholdet af instruksen på dette punkt. Direktoratet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at reglen kan fraviges, og at det udtrykkeligt er nævnt, at dette kan ske, når der er tale om besøg af børn.

13 12/12 Der er alene tale om kontrolleret besøg. Jeg har noteret mig at arresthusets regler har været forelagt for Direktoratet for Kriminalforsorgen der ikke har haft bemærkninger til reglerne da direktoratet har fremhævet at reglerne kan fraviges, og at det udtrykkeligt er nævnt i reglerne at det kan ske når der er tale om børn. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen som jeg ligeledes beder om en udtalelse. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Odense, Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 623 Offentligt 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 3 2.1 Bygningen mv.... 3 2.2 Celler og gangarealer... 4 2.3 Øvrige rum...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt Afdeling A (og B)

Ad punkt Afdeling A (og B) FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 17. april 2002 af Statsfængslet ved Nr. Snede. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.1. Badeforhold

Ad punkt 2.1. Badeforhold FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Næstved. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008

Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008 17. september 2010 Inspektion af Arresthuset i Tórshavn den 26. august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2109-628 1/16 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Cellerne... 2 Ad punkt 2.3.2. Fritidsfaciliteter... 4 Ad

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere