Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт"

Transkript

1 4. Danske Tjukotka Ekspedition 4. Danish Chukotka Expedition ~ 4 Датская Чукотская Экспедиция Ekspeditionsrapport / Экспедиционный отчëт Bent Nielsen

2 København 2004 Udgiver: Danske Tjukotka Ekspeditioner Ruthsvej 3, 2900 Hellerup (+45)

3 Indhold Introduktion 5 Geografi og rejse 7 Ekspeditionsgruppens arbejdsprogram 8 Daria Morgounova: sprog og kulturel identitet 9 Kira Jääskeläinen: oprindelige folk og massemedier 13 Ekspeditionsdeltagerne 15 Sponsorer og samarbejdspartnere 16 Fotodokumentation 17 Information / kontakt 21 Portrætter 22 3

4 4

5 Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции Introduktion Under overskriften Danske Tjukotka Ekspeditioner er der nu for fjerde gang gennemført et dansk-baseret feltarbejde blandt eskimoer og tjuktjere på Tjukotka-halvøen i det nordøstlige Rusland. 4. Danske Tjukotka Ekspedition blev gennemført fra midten af september til begyndelsen af november 2005 og præsenteres detaljeret på de følgende sider. I den oprindelige projektbeskrivelse for DTE4 var overskriften: Velfærd, sprog og identitet kombineret med et kulturformidlende projekt vedrørende Knud Rasmussen. Men som følge af manglende økonomisk støtte måtte projektets indhold reduceres og kun to af den oprindelige femmandsgruppe gennemførte selve ekspeditionen: Daria Morgounova (DM), der overtog det praktiske ansvar undervejs, og Kira Jääskeläinen (KJ); hertil kommer at undertegnede (BN) som leder af Danske Tjukotka Ekspeditioner har deltaget i forberedelserne til ekspeditionen og i diverse opfølgning efter ekspeditionens afslutning. 5. Danske Tjukotka Ekspedition forventes gennemført juli-august 2006, hvor der bliver fulgt op på de temaer, som ikke kunne realiseres i Forarbejdet hertil er gjort af DM, hvilket betyder, at mange praktiske detaljer vedrørende indrejse, kontakt-personer mm. allerede er på plads. Yderligere information fås ved henvendelse til DTE (se side 21) eller gruppens hjemmeside (www.connexion-dte.dk), som løbende ajourføres. 1. Danske Tjukotka Ekspedition (1998) var et pionerprojekt, hvor forholdsvis mange resurser blev brugt på at etablere kontakter og opnå et grundlæggende kendskab til området og dets befolkning. Den faglige indsats koncentreredes om den eskimoiske minoritets bestræbelser på at revitalisere elementer af deres præ-sovjetiske eskimoiske kultur. 2. Danske Tjukotka Ekspedition (2001) byggede videre på og udvidede den forskningsmæssige platform, der var et resultat af arbejdet i Forskningen i 2001 vedrørte primært den komplicerede demografiske situation i Providenija rajon samt relationerne mellem elite og menigmand. Sideløbende hermed blev de første skridt taget til at udbygge relationerne mellem den eskimoiske befolkning i Tjukotka og inuit i Grønland. 5

6 3. Danske Tjukotka Ekspedition (2003) blev organiseret efter et overordnet princip om dels at udfylde huller i det materiale, der tidligere var indsamlet, og dels at åbne nye undersøgelsesområder med relevans for den allerede etablerede viden: administrations- og erhvervsstrukturer blev grundigt undersøgt, og hertil føjedes introducerende forskning vedrørende kvindernes særlige forhold og det eskimoiske sprogs identitetsskabende betydning. Desuden formidlede ekspeditionsgruppen direkte kontakt mellem Sisimiut kommune i Grønland og Providenija rajon i Tjukotka i form af en venskabsbyaftale. Formålet med nærværende ekspeditionsrapport er at give et generelt indtryk af ekspeditionsgruppens forskningsmål, arbejdsform og umiddelbart opnåede resultater. Ekspeditionens endelige resultater publiceres indenfor de næste 1-2 år i form af en ph.d.- afhandling, et kandidat-speciale og artikler i relevante tidsskrifter. Diverse publikationer vil løbende blive præsenteret på Danske Tjukotka Ekspeditioners hjemmeside: Bent Nielsen ESKIMOLOG, PH.D. Hellerup 28. januar

7 Geografi og rejse KØBENHAVN Tjukotka PROVIDENIJA ANADYR MOSKVA RUSLAND Figur 1: Ekspeditionsgruppens rejserute fra København til Tjukotka PROVIDENIJA NOVOE TJAPLINO INAGHPIK Figur 2: Ekspeditionsgruppens rejser og opholdssteder i Providenskij rajon. Providenija er centrum i en rajon med 5 bygder, hvoraf Novoe Tjaplino er den ene. Flertallet her er eskimoer, og fangerne herfra benytter Inaghpik som base for fangst på hvaler og hvalrosser. 7

8 Ekspeditionsgruppens arbejdsprogram PERIODE LOKALITET DELTAGER AKTIVITETER september september september 28. september 6. oktober oktober oktober oktober 21. oktober oktober 27. oktober 28. september - 8. oktober oktober oktober 25. oktober 3. november november november 10. november november København Moskva - Anadyr Anadyr Anadyr - Providenija Providenija Novoe Tjaplino Inaghpik Novoe Tjaplino Providenija - Anadyr Anadyr Anadyr Moskva - København Providenija Novoe Tjaplino Inaghpik Novoe Tjaplino Providenija DM + KJ DM + KJ DM + KJ DM DM DM DM DM DM DM KJ KJ KJ KJ KJ Rejse med fly Registrering hos regionale myndigheder, Beringia Days Conference, interviews, Ergav Festival, møder med diverse organisationer i Anadyr samt regionale radio/tv, Nordens Sportsfestival, interviews til radio og TV, spørgeskemaundersøgelse. Rejse med skib Indkvartering hos Eskimoernes Organisation, registrering hos regionale myndigheder, interviews, spørgeskema-undersøgelser på skole og teknisk skole, besøg på statistisk kontor Interviews, deltagerobservationer, yupiksprog-aftner, spørgeskemaundersøgelse på skolen, besøg i børnehave, traditionel dans Deltagerobservationer og samtaler i forbindelse med hval- og hvalrosfangst Interviews, transskriptioner, arkivarbejde på administrationskontoret, yupik-sprog-aftner, traditionel dans Rejse med bil, båd og fly Anadyr Museum og Bibliotek, opfølgning på spørgeskemaundersøgelse, interview til lokalradio, Beringia Park Administration, interviews med E. Zdor (TjAZTO) og N. Ettyne (AKMNS), Rejse med fly Deltagelse i Pensionisternes Festdag, besøg på museum og lokal avisredaktion, interviews Interviews, besøg i børnehave, traditionel dans, deltagerobservationer, yupik-sprogaftner, Deltagerobservationer og filmoptagelser i forbindelse med hval- og hvalrosfangst, interviews Deltagerobservationer og interviews, traditionel dans Besøg på museum og folkeskole. Ruslands Enigheds Festdag Anadyr KJ Interview til Tjukotkas regionalradio Anadyr Moskva Moskva Helsinki - København KJ KJ Rejse med fly Rejse med tog og fly 8

9 Daria Morgounova: sprog og kulturel identitet Russiske eskimoers sprog og identitet er gennem det sidste århundrede kendetegnet ved en voldsom forandring, hvilket primært skyldes et vedvarende pres fra andre etniske grupper. I sovjettidens sidste år intensiveredes denne proces, og fra begyndelsen af 1990-erne ændredes situationen bl.a. som følge af de genfundne relationer til de eskimoiske frænder i Alaska. Formål Det overordnede formål med forskningsprojektet er at undersøge relationen mellem kulturel identitet og sprog blandt yupik-eskimoerne på begge sider af Beringstrædet. Der bliver sat fokus på henholdsvis sprogets rolle for eskimoernes selvopfattelse og på den eskimoiske identitets betydning for sprogets overlevelse. Formålet med selve feltarbejdet var at undersøge de ændringer, der gennem de sidste år er foregået med den eskimoiske befolknings brug af deres sprog. Desuden skulle undersøgelsen indkredse de faktorer, der har givet sproget dets nuværende plads og form som en del af den eskimoiske identitet herunder både eksterne påvirkninger og eskimoers egne strategier for bevarelse og udvikling af sproget. Endelig forventes projektet at give en bredere forståelse af russiske eskimoers identitet samt identitetens betydning for eskimoisk kultur og sprog i almindelighed. Metode På forhånd var bygderne Novoe Tjaplino, Sireniki og Uelkal udvalgt, som mål for undersøgelserne, idet det kun er i disse bygder, den eskimoiske befolkningsgruppe udgør omkring halvdelen af befolkningen; desuden byen Providenija og provinshoved-staden, Anadyr. Da dette feltarbejde byggede videre på indsamlede data fra 2003, blev den metodiske hovedvægt lagt på 1) kvalitative forskningsinterviews og 2) en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse på skoler og uddannelsesinstitutioner. De to metodiske tilgangsvinkler var tænkt samordnet ved løbende at analysere de besvarede spørgeskemaer og derefter følge op med opklarende interviews. Spørgeskemaerne skulle give indblik i de unges kendskab til det eskimoiske sprog: hvordan, hvornår og i hvilket omfang bruges det. Hensigten med den kvalitative undersøgelse var at få besvaret spørgsmål vedrørende den eskimoiske befolknings egen forståelse af relationen mellem identitet og sprog. Forløb Anadyr. Der var på forhånd planlagt et kort ophold i Anadyr med bl.a. deltagelse i den internationale konference: Beringia Days Af forskellige praktiske årsager blev opholdet imidlertid forlænget, hvilket skulle vise sig også at være en metodisk fordel. Der blev her skabt og udbygget 9

10 mange kontakter, som blev vigtige for det videre arbejdet og for Danske Tjukotka Ekspeditioners fremtidige arbejde i Tjukotka. Mit projekt blev mødt med stor interesse af myndigheder, oprindelige folks organisationer og ikke mindst af Tjukotkas radio og TV. Jeg fik desuden mulighed for i Anadyr at gennemføre enkelte interviews og en større spørgeskemaundersøgelse. Providenija. Roman A. Abramovitj tiltrådte som guvernør for Tjukotka i december 2000, og siden da har både Anadyr og mange små bygder undergået store forandringer i positiv retning, særligt hvad angår infrastruktur og boliger. Men Providenija, der er karakteriseret ved sine grå, nedslidte betonbyggerier fra sovjettiden, er siden DTEs første ophold i 1998 næsten uforandret bortset fra, at indbyggerantallet er betydeligt reduceret. I Providenija gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse på den lokale skole og på Teknisk Skole og supplerede dette med en del kvalitative interviews samt indhentning af statistisk materiale på administrationens kontorer. Novoe Tjaplino. Den største del af min undersøgelse kom til at foregå i bygden Novoe Tjaplino. På grund af tidspres (bl.a. det forlængede ophold i Anadyr) måtte vi helt opgive at rejse til Uelkal, og mine forsøg på at komme til bygden Sireniki fejlede også, bl.a. fordi arrangement af transport dertil ville lægge krav på alt for mange resurser. Men min ankomst til bygden Novoe Tjaplino føltes næsten som at komme hjem, selvom der var sket en del forandringer med bygdens udseende, dens økonomi og sociale liv siden sidst. Jeg kender så mange dér, og mange viste stor glæde ved at se mig igen. Det første jeg bemærkede var, at der ved indkørslen til bygden er bygget en ny administrationsbygning, hvor Tjukotkas regionalflag lystigt flagrede i vinden. Den gamle administrationsbygning er nu taget i brug som en slags forsamlingshus, hvor der er traditionel dans nogle aftner om ugen, diskotek i weekenderne og te-drikning på eskimoisk vis hver mandag og tirsdag. Alle beboelseshuse (næsten) fra sovjettiden er nu væk, og foruden de 46 nye huse, jeg så i 2003, er der nu bygget yderligere 54 huse. Der er også en ny sundhedsklinik, og et nyt varmeværk er under opførelse. Et meget talende eksempel på bygdens nye økonomiske standard er toiletpapir! Da vi boede i Novoe Tjaplino i 2003, måtte vi bestille toiletpapir fra Providenija; men her i 2005 kunne man vælge mellem 4-5 forskellige slags af nogenlunde samme kvalitet som hos en dansk købmand. I modsætning til de positive ændringer i bygdens økonomi, havde det sociale liv undergået en negativ udvikling. Kvinderådet og skolerådet, som tidligere havde spillet så stor en rolle, var helt ophørt med at eksistere. Også ældrerådet var usynligt. Til gengæld fik jeg indtryk af, at der var flere unge mennesker i bygden end i Desværre var mange af disse ikke i stand til at forsøge sig selv; men boede hos deres forældre, og var ofte involveret i alkoholmisbrug. Meget af min tid i Novoe Tjaplino gik med at blive ajourført med alle de ændringer, der var foregået i 10

11 løbet af de 2½ år, jeg havde været borte. Sideløbende med alle de personlige besøg opsøgte jeg skolen, børnehaven og administrationen foruden de forskellige arrangementer, der bød sig i den tid, jeg havde til rådighed i bygden. I særlig grad var te-aftnerne interessante for mit projekt. Jeg var med så ofte, det lod sig gøre og medbragte hver gang optageudstyr, fordi samtalerne ved disse arrangementer foregik på eskimoisk. I skolen gennemførte jeg en spørgeskemaundersøgelse og deltog nogle gange i yupik-sprog-undervisningen. Både i Novoe Tjaplino og øvrige steder boede jeg hos oprindelige folk og opnåede derigennem en dybere forståelse af dagliglivet i bygden og i hjemmene. I løbet af mit samlede ophold i Tjukotka fik jeg optaget 16 interviews og indsamlet 15 eskimoiske fortællinger/eventyr samt personlige historier om eskimoernes forfædre, deres liv og traditioner og ikke mindst om deres relation til den eskimoiske befolkning i Alaska. Frustrationer undervejs. Allerede i løbet af den første uges tid i Tjukotka stod det klart, at jeg måtte justere mit ambitionsniveau. Den væsentligste årsag hertil var, at jeg måtte arrangere en række af de praktiske ting, som på de tidligere ekspeditioner var fordelt på flere deltagere. Arbejdet med registrering hos myndighederne, anskaffelse af opholds- og forskningstilladelse i bygderne, organisation af interne rejser, besøg hos diverse organisationer, samt etablering af yderligere kontakter i administrationen og på uddannelsesinstitutioner tog betydeligt mere tid, end jeg havde regnet med. Selvom der gik meget tid med dette, blev jeg positivt overrasket over, at myndighederne på så mange måder viste stor hjælpsomhed. De mange møder og kontorbesøg resulterede efterhånden i en række personlige bekendtskaber, der blev en slags netværk, som fik afgørende betydning for det fortsatte arbejde. Gennem netværket fik jeg arrangeret indrejsetilladelse til Providenskij rajon, adgang til statistisk materiale og kom desuden i kontakt med en række personer, som havde betydning for den videre forskning. Også på en anden måde måtte jeg erkende, at tiden er presset i løbet af et feltophold: det blev umuligt at nå en løbende bearbejdning af alle indsamlede data; en del transskription og dataanalyse måtte udsættes til jeg var tilbage i København. En anden væsentlig frustration undervejs var af metodisk art. Jeg mødte mange, som jeg kendte fra tidligere og som gerne ville videregive erfaringer, som de mente havde relevans for mit projekt. Mange ville gerne snakke, men en del ønskede ikke at medvirke i et egentligt interview med brug af optageudstyr. Jeg måtte derfor hele tiden medbringe skriveblok og være parat til at stenografere ved enhver lejlighed. Det, at jeg ikke kunne bruge mit optageudstyr, hver gang jeg talte med folk, var nok den største frustration i løbet af feltarbejdet. Der er derfor også klar forskel 11

12 i mine data afhængigt af, om der er tale om transskriberede kvalitative interviews eller blot faceto-face samtaler med folk, hvor jeg samtidig eller bag efter har nedskrevet efter hukommelsen. Anvendelse Mit ph.d.-projekt og Danske Tjukotka Ekspeditioners arbejde præsenterede jeg på ovennævnte konference, Beringia Days 2005, i Anadyr. I fortsættelse af konferencen udgives en bog på russisk og engelsk, hvor også en artikel om mit projekt bliver publiceret. Desuden fortalte jeg i en direkte TV-udsendelse på Tjukotkas regionale TV om Danske Tjukotka Ekspeditioner, om den eskimoiske befolkning i Grønland og om forskningen i eskimologi ved Københavns Universitet. Sammen med data fra et tidligere og et senere feltarbejde skal materialet fra dette ophold danne empirisk baggrund for en ph.d.-afhandling ved Afdeling for Minoritetsstudier, Købenavns Universtitet. Data fra feltarbejdet vil også indgå i et IPY-projekt (International Polar Year) vedrørende sprogplanlægning (Language Planning for Eskimo-Aleut and Sáme Languages, LPEASL), der foregår som et samarbejde mellem forskere fra bl.a. Canada, Danmark, Norge, Rusland, og USA. Feltarbejdets resultater bliver desuden præsenteret i Det Grønlandske Hus i København og vil indgå i undervisningen på Københavns Universitet fra foråret

13 Kira Jääskeläinen: oprindelige folk og massemedier Formål feltarbejdets hovedformål var at undersøge hvilke massemedier, der findes i Tjukotka, hvordan massemedierne bruges af den oprindelige befolkning og hvilken rolle de spiller i dagliglivet. Metode Med udgangspunkt i undersøgelsens formål blev to kategorier af mennesker defineret som undersøgelsen fokus: dels medieproducenterne og dels medieforbrugerne blandt oprindelige folk. Derfor var det hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen indenfor en række geografiske områder med forskellige sociale, infrastrukturelle og demografiske strukturer: regionshovedstaden Anadyr, rajons-centret Providenija samt bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki. I byerne blev regionale og lokale medieredaktioner og institutioner besøgt med henblik på at opnå større viden om organisationsformer og arbejdsmetoder. I bygderne var de anvendte metoder primært deltagerobservation og kvalitative interviews som redskaber til at indkredse og beskrive medieforbrugernes anvendelse af og relation til massemedierne. Som supplement til denne klassiske antropologiske metode var der medbragt et professionelt videokamera i forventning om at kunne optage tilstrækkeligt materiale til at producere et kort dokumentarprogram om oprindelige folks kultur og traditioner. Forløb Feltarbejdet begyndte i provinshovedstaden, Anadyr, hvor Tjukotkas største massemedier findes: TV, radio og en avis for hele Tjukotka. Der er her tale om forholdsvis små redaktioner omtrent som lokale radio- og TV-stationer i Danmark. I Anadyr besøgte jeg den lokale afdeling af Ruslands statslige TV og radio VGTRK [Все-Государственная Теле Радио Компания], den kommercielle Radiostation Purga [Пурга], samt avisen Krajnij Sever [Крайний Север]. Alle steder mødte jeg stor imødekommenhed og hjælpsomhed både i forbindelse med interviews, arkivadgang og anden relevant information. Jeg fik her mine første konkrete kontakter til journalister og redaktører, og jeg opnåede derigennem et generelt overblik over medierne i Tjukotka. Det var umiddelbart et andet billede end det, jeg havde forventet. Under mine forberedelser i Danmark havde jeg koncentreret mig om den eskimoiske minoritet; men det viste sig hurtigt, at der kun var en enkelt redaktion i Anadyr, der producerede udsendelser på eskimoisk: den lokale afdeling af Ruslands statsradio, VGTRK. Der var betydeligt flere medietilbud til tjuktjere, der udgør den største gruppe af oprindelige folk i Tjukotka: ca.10% af befolkningen. Jeg valgte derfor at ændre problemstillingen i min afhandling undervejs til at omfatte både eskimoer og tjuktjere. I 13

14 Anadyr fik jeg mulighed for at interviewe flere journalister og redaktører, både for audiovisuelle og trykte medier. Den anden del af undersøgelsen foregik i Providenskij rajon 1, hvor vi havde planlagt at besøge byen Providenija og bygderne Novoe Tjaplino og Sireniki. Planlægningen viste sig imidlertid ikke at slå til, da transport i Tjukotka altid er afhængig af vejrforholdene. Her en tålmodighed en vigtig ting. De manglende transportmuligheder betød, at vi måtte opgive at komme til Sireniki; til gengæld fik vi mulighed at besøge den fangsthytte, havdyrfangere fra bygden Novoe Tjaplino benytter som udgangspunkt for fangst på hvaler og hvalrosser i løbet af sommersæsonen. Også her, hvor fangerne levede forholdsvis isoleret fra omverdenen, mødte jeg stor venlighed og åbenhed. Men det var, som om folk ikke var interesserede i de problemstillinger, jeg præsenterede dem for. Selvom resultaterne af mine deltagerobservationer og interviews i nogen grad viste sig at være negative i forhold til planen for mit feltarbejde, fastholdt jeg dog min problemstilling, idet et negativt resultat i sig selv er betydningsfuldt. Det umiddelbart negative resultat har bidraget til at give mig et mere alsidigt billede af situationen og til at give mig en dybere indsigt i de forhold, der faktisk har betydning for befolkningen. Det negative resultat gav også anledning til at se på problemstillingen fra en anden vinkel for der igennem at finde andre forklaringsmodeller. Opholdet i Inaghpik bød på helt særlige muligheder for at foretage videooptagelse, idet perioden faldt sammen med gråhvalernes efterårsmigration ned gennem Beringstrædet. I denne periode er fangerne ofte på havet, og jeg fik lov at følge med dem. Det gav enestående muligheder for spændende naturoptagelser, idet vi kom tæt på både hvaler og hvalrosser. Samtidigt var det en god mulighed for at lære mere om fangernes arbejdsmetoder og deres dagligdag ude på havet. Anvendelse Det indsamlede materiale fra feltarbejdet i Tjukotka skal bruges som empirisk grundlag for en specialeafhandling på Afdeling for Østeuropastudier. I afhandlingen vil jeg analysere forholdet mellem oprindelige folk og massemedier, hvor problemstillingen især berører følgende to områder: 1. Hvilke muligheder har oprindelige folk for at udtrykke sig i massemedierne? 2. Hvordan udnyttes disse muligheder med henblik på at fremme oprindelige folks sag i politisk og kulturel sammenhæng? Situationen i Tjukotka vil blive sammenlignet med situationen blandt samerne i Finland, hvor der på et senere tidspunkt vil blive gennemført et kortere feltarbejde. 1 En rajon [район] kan omtrentligt sammenlignes med en grønlandsk kommune. 14

15 Ekspeditionsdeltagere Daria Morgounova - er ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Minoritetsstudier, Københavns Universitet. DM, der er født i Hviderusland, taler flydende russisk og dansk. DM undersøger i sit ph.d.-projekt relationen mellem sprog og kulturel identitet blandt yupik-eskimoer i Tjukotka (Rusland) og på Saint Lawrence Øen (USA). Som ekspeditionens praktiske koordinator, arrangerede DM indrejsetilladelser, transport og indkvartering. Kira Jääskeläinen - er specialestuderende ved Afd. for Østeuropastudier ved Københavns Universitet. KJ, der er født i Polen og opvokset i Finland, taler flydende dansk og russisk. KJs specialeafhandling vedrører relationerne mellem oprindelige folk og massemedier med særligt fokus på samer i Finland og tjuktjere og eskimoer i Tjukotka. KJ agter desuden at redigere en kort dokumentarfilm om fangstkulturen i Tjukotka. 15

16 Sponsorer og samarbejdspartnere 4. Danske Tjukotka Ekspedition har på mange måder modtaget støtte og hjælp til projektets gennemførelse. Uden denne støtte ville ekspeditionen ikke være gennemført og den omfattende datamængde ikke indsamlet. Ekspeditionsgruppen ønsker derfor at udtrykke sin taknemlighed til de mange fonde og samarbejdspartnere, der har muliggjort en heldig gennemførelse! SAMARBEJDSPARTNER Det grønlandske Selskab Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, Københavns Universitet, Humanistisk Fakultets Fond for Individuelle Studierejser Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, ph.d.-studienævnet OKO Pankki Säätiö, Finland OP-ryhmän tutkimussäätiö, Finland Majak Film, Danmark Kulturfonden Danmark-Grønland Dron. Margrethes og Prins Henriks Fond Det Kongelige Grønlandsfond Kong Frederiks og Dronning Ingrids Fond Knud Rasmussen Fondet Friluftsland Fjeld & Fritid Departement for Ungdom, Kultur, Sport og Turisme i Anadyr Sammenslutningen af Nordens oprindelige, Fåtallige Folk i Tjukotka [АКМНС] Nationalparken Beringia i Tjukotka Eskimoernes Organisation, yupik / formanden Ljudmila Ainana Providenija Rajon Novoe Tjaplino Fragtskibet Providenija / kapt. Berenstenko INDHOLD Protektor for Danske Tjukotka Ekspeditioner Ekspeditionen gennemførtes - som en integreret del af Daria Morgounovas ph.d.-projekt ved Afd. for Minoritetsstudier - som et supplement til Kira Jääskeläinens specialestudium ved Afd. Østeuropastudier. - i nær tilknytning til Bent Nielsens arbejde på Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier Økonomisk støtte til Kira Jääskeläinens deltagelse i ekspeditionen. Økonomisk støtte til Daria Morgounovas rejseomkostninger. Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Sponsorering via rabataftale Sponsorering via rabataftale Indrejsetilladelser og samarbejde i forbindelse med konferencen Beringia Days 2005 Organisationen indtrådte som officielt ansvarlige for ekspeditionsdeltagernes ophold i Tjukotka Samarbejde og hjælp med transport Hjælp med indkvartering og andre praktiske forhold Særlig tak til Vladimir Bytjkov, Tatjana og Igor Zagrebin og Aleksandra Umryrgina Særlig tak til Aleksandr Borovik, Aleksandra Mumyktykak, Ljudmila og Igor Makotrik, Natalija Kaljuzjina, Ljudmila Karpitjeva, Nina Nasalik Tak for en behagelig tur fra Anadyr til Providenija 16

17 FOTODOKUMENTATION TJUKOTKA, september-november ANADYR 1. Parkanlæg og det nybyggede kollegium 2. Sang- og dansetruppen Ergyron på Anadyrs hovedgade 3. Administrationspersonale sammen med Daria Morgounova og Kira Jääskeläinen 4. Anadyrs nybyggede trækirke

18 1 PROVIDENIJA 1. Forfaldent, sovjetisk betonbyggeri 2. Gravpladsen med havnen i baggrunden 3. Ljudmila Ainana formand for Eskimoernes Organisation 4. Gadebillede 5. Providenijas Tekniske Skole

19 1 NOVOE TJAPLINO 1. Nybyggede huse fra 2002 og Indkørslen til bygden 3. Sengetid i børnehaven 4. Bygden set fra en nærliggende bjergtop 5. Den ugentlige træning med traditionel dans 6. Mangtak fersk hvalhud fra gråhval 7. Børnehaven på tur

20 1 INAGHPIK 1. Fangere ved fangststedet Inaghpik 2. Hvalrosser i Sinajevskij Strædet Gråhval fanget og trukket i land ved Inaghpik 5. Kørespor i nærheden af Inaghpik 6. Vinterlandskab i nærheden af Inaghpik

21 Information Fra 1998 til 2005 er der i Danske Tjukotka Ekspeditioners regi indsamlet en omfattende mængde data om Tjukotka og den oprindelige befolkning af eskimoer og tjuktjere. Formidling af viden er et vigtigt element i ekspeditionernes arbejde, derfor opfordres interesserede til at henvende sig for nærmere oplysninger om databaser, forskningsresultater, billedarkiv, videosekvenser mv. Efter nærmere aftale tilbydes endvidere foredrag og undervisning. Danske Tjukotka Ekspeditioner Ruthsvej 3 st. DK-2900 Hellerup, Danmark / (+45) Danske Tjukotka Ekspeditions deltagere kan kontaktes direkte: Daria Morgounova / Kira Jääskeläinen / 21

22 22

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR 3. Danske Tjukotka Ekspedition Bent Nielsen Danske Tjukotka Ekspeditioner København, 2004

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Tjukotkas stærke kvinder

Tjukotkas stærke kvinder Afdeling for etnografi og socialantropologi Århus Universitet Feltarbejde Feltrapport Eksamenstermin: sommer 2004 Vejleder: Susanne Dybbroe Navn: Mette Thybo Jensen Årskort: 19 98 04 65 Anslag med fodnoter:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser

Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser Erfaringer fra personlighedsudviklingskurser INUA v/. Sygeplejelærer / Psykoterapeut MPF. Foreløbige erfaringer, Indhold, Metoder og resultater ved afholdte kurser vedrørende arbejdsledige rundt omkring

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Læs Inge Kleivans artikel om Knud Rasmussen og evt. Jens Dahls Nunarput ultima Thule i Inuit, mennesker og samfund. Hvad ville Knud Rasmussen have set, hvis han

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem

Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem AF MORTEN JØRCK Vandreturisme i Grønland fra 1993 og frem I en artikel i augustnummeret af Tidsskriftet Grønland i år fortalte Kirsten Emilie Kempel om starten på udviklingen af vandreturisme i Grønland,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere