Der er sgu ikke meget mand over mig. - En kvalitativ interviewundersøgelse om seksualiteten hos den voksne mandlige epilepsipatient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er sgu ikke meget mand over mig. - En kvalitativ interviewundersøgelse om seksualiteten hos den voksne mandlige epilepsipatient"

Transkript

1 Der er sgu ikke meget mand over mig - En kvalitativ interviewundersøgelse om seksualiteten hos den voksne mandlige epilepsipatient

2 Resume: Dansk som international forskning viser, at op mod 30 % af de mandlige epilepsipatienter har problemer i forhold til deres seksualitet. Forskningen bygger i vid udstrækning på spørgeskemaundersøgelser og biomedicinsk forskning. Genstandsfeltet i dette afgangsprojekt er to mandlige epilepsipatienters oplevelse af deres seksualitet. Formålet er at fortolke, analysere og diskutere mændenes oplevelser med sigte på en belysning af patientperspektivet for at afdække hvilke følelser og tanker der udfolder sig når seksualitet som et flerdimensionelt begreb sættes i spil. Undersøgelsen er foretaget indenfor rammerne af det kvalitative forskningsinterview med videnskabsteoretisk inspiration i fænomenologien og hermeneutikken. I diskussionen anvendes tre teoretikere: Simon Sjørup Simonsens betragtninger om mænd og maskulinintet, Siri Næss livskvalitetsbegreb samt K. E. Løgstrups etisk filosofiske betragtninger. Teorierne bidrager hver på deres vis til forståelsen af patienternes udsagn. Undersøgelsen viser at seksualiteten har stor indflydelse på den mandlige epilepsipatients identitet, selvoplevelse og kropsoplevelse. Det konkluderes at seksuelle problemer genererer følelser i form af utilstrækkelighed, skyldfølelse og skam hos mændene. Disse følelser påvirker mandighedsfølelsen. Følelsen af at være rigtig mand ses vekslende og afhængig af hvorledes mændene mestrer deres epilepsi. Undersøgelsen viser også at mændenes parforhold udfordres af et ændret rollemønster hvor mændene, som følge af deres seksuelle problemstillinger, oplever sig som mindreværdige partnere. Endelig viser undersøgelsen at der opstår et flervejstabu der indbefatter såvel den mandlige epilepsipatient og dennes partner men også sygeplejersken/lægen når seksualiteten skal italesættes. Dette tabu resulterer i en undertoning af epilepsipatienternes seksualitet i klinisk praksis. Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Baggrund Søgestrategi Mænd, epilepsi og seksualitet Epilepsi og livskvalitet Samtalen om seksualitet udebliver Refleksion over anvendt baggrundslitteratur Sammenfatning af litteratur Afgrænsning af problemfelt Problemformulering Begrebsafklaring og teoretisk ramme Formål Overvejelser i forhold til teori og metode Kvalitativ forskning Fænomenologisk- hermeneutisk forståelsesramme Forforståelse Etiske overvejelser Juridiske aspekter Udvælgelse af informanter Præsentation af informanter Undersøgelsesspørgsmål Ramme for interview Transskribering Databearbejdning og Analysemetode Første analyse - Tematiseret interviewgennemgang Anden Analyse - Fortolkning og diskussion Selvoplevelse; Der var sgu ikke meget mand over mig Seksualitetens betydning for livskvalitet; Også når man har tøjet på Den tabuiserede seksualitet; Man skammer sig en lille smule Diskussion af metode Metodekritik Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 3

4 8.2 Fra forforståelse til forståelse Konklusion Perspektivering Implikationer for praksis Fremtidig forskning og udvikling Referencer Bilag 1: Søgestrategi Bilag 2: Deltagerinformation Bilag 3: Samtykkeerklæring Bilag 4: Interviewguide Bilag 5: Meningskondensering Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 4

5 1.0 Indledning Seksualitet er i sin mangfoldighed af udtryk både forførende og fascinerende (Sigaard 2003:93). Mennesker fødes og dør som seksuelle individer og livet igennem møder vi som hinanden som seksuelle individer. Selvom vi bliver ramt af sygdom er vi stadig præget af vores seksualitet (ibid.) Inden for sundhedsvæsenet anerkendes seksualitet da også af de fleste fagprofessionelle som et vigtigt aspekt af menneskets liv (Laursen 2013:20-30, Idehen 2012:1-26 & Siigaard 2003:93-94). Men der kan være langt fra anderkendelse til praksis. Seksualiteten repræsenterer et forskningsmæssigt mørkeland indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning. Dette gør, at den sundhedsprofessionelle ofte må basere sig på personlige fornemmelser og egen samvittighed når det drejer sig om at integrere seksualiteten i omsorgen for patienterne (Graugaard et al 1997:7). Jeg arbejder som epilepsisygeplejerske på en afdeling for voksne epilepsipatienter 1. Patienterne henvises fra alle dele af Danmark samt Færøerne og Grønland og har ofte komplekse problemstillinger af både fysisk og psykosocial karakter der kræver helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Sygeplejens fokus er især rettet mod patientens reaktioner og mestring af epilepsien og tager således afsæt i, hvordan patienten oplever, erfarer og fortolker sin sygdom og følgevirkningerne heraf. Jeg har igennem flere år interesseret mig for de voksne mandlige epilepsipatienters seksualitet og undret mig over, hvor sparsomt mine kollegaer, patienterne og jeg selv berører patienternes seksualitet i indlæggelsesforløbene. Min erfaring er at samtalerne med patienterne sjældent når til at omhandle seksualitet i sin mangfoldighed, men ofte begrænser sig til at omhandle de rent fysiologiske dysfunktioner. Forskning viser da også entydigt, at et bredere og mere dybdegående perspektiv på de mandlige patienters seksualitet stort set er fraværende (Bergen 2001 et al: , Duncan 2009: & Lauersen 2013:21). Dette projekt har til hensigt at undersøge, voksne mandlige epilepsipatienters oplevelse af deres seksualitet. Der tilstræbes en belysning af patientperspektivet med sigte på at afdække hvilke følelser og tanker der udfolder sig hos patienten når begrebet seksualitet sættes i spil. 1 Epilepsi er en af de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme med en prævalens på ca. 1% af den danske befolkning svarende til næsten mennesker. Tilstanden er defineret ved tilbagevendende spontant optrædende epileptiske anfald og kan vise sige meget forskelligt fra person til person Mens nogle kun har få epileptiske anfald i en kort periode, kan andre have en invaliderende anfaldsfrekvens hele livet igennem (Alving 2008 s.6). Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 5

6 2.0 Baggrund 2.1 Søgestrategi Systematisk litteratursøgning og kædesøgning er gået forud for denne undersøgelse. Først er området afsøgt for dansk litteratur. Derefter er der primært søgt efter metaanalyser, systematiske oversigtsartikler, klinisk kontrollerede og ikke-kontrollerede studier, samt deskriptive studier. Der er foretaget systematiske litteratursøgninger i følgende databaser: Cinahl, PupMed, Psycinfo, British Liberary, National Liberary of Medicine, Forskningsdatabasen, Sektion for Sygepleje AU samt UCSJ-bibliotek (For oplysninger om inklusionskriterier samt søgeprotokol se bilag 1). 2.2 Mænd, epilepsi og seksualitet Forskning viser, at mænd med epilepsi har en højere frekvens af seksuel dysfunktion end den mandlige befolkning som helhed (Mölleken et al 2010: og Westheide et al 2007:183-90). Årsagen til dette er velbeskrevet indenfor den biomedicinske forskning og skal findes i såvel cerebrale mekanismer som medikamentel påvirkning (Jensen et al 1997: & Mölleken et al 2010:125-32). Hyposeksualitet 2 og potensproblemer er især relateret til epilepsi med temporalt fokus idet temporallappens epileptiske aktivitet hæmmer seksualdriften ved at forstærke temporale strukturers normale libidodæmpning (ibid.). Det er ligeledes påvist at behandling med visse antiepileptica 3 influerer på den hormonelle balance hos manden. Det er især et serumkoncentrationsfald af kønshormonet testosteron der medfører svækket erektionsevne og lavere seksuel aktivitet som følge deraf (Duncan et al 2006:351-57). Der antydes i flere studier at et samspil med psykosociale faktorer også influerer på mændenes seksualitet (Mölleken et al 2010:125-32, Bergen et al 2001: & Westheide et al 2007:183-90). Jeg vil i det følgende afsnit se nærmere på dette. 2.3 Epilepsi og livskvalitet Flere studier viser, at mennesker med diagnosen epilepsi oplever en markant ringere livskvalitet end baggrundsbefolkningen 4. Således føler hver femte sig ulykkelig, hvilket ses hos mindre end hver tyvende i baggrundsbefolkningen (Langkjær et al 2007:1-78). Epilepsi opfattes af mange som en tabubelagt sygdom, hvilket kan påvirke patientens personlige integritet og føre til stigmatisering (Bergen et al 2001:331-39, Stubbings et al 2014:5-6 & Viteva 2012:64-69). Diagnosen epilepsi 2 Hyposeksualitet betyder manglende seksuel lyst (Alvin J. 2008) 3 Epilepsimedicin 4 Med bagrundsbefolkningen menes en tilfældigt udtrukket gruppe af raske mennesker (uden epilepsi) som bliver brugt som sammenligningsgrundlag for epilepsipatienterne. Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 6

7 medfører ofte lavt selvværd, hvilket igen kan afføde social isolation og inducere betydelige psykosociale konsekvenser for patienten hvilket afspejles i, at epilepsipatienter har en markant højere selvmordsrate end baggrundsbefolkningen (Erdal 2004: , SST 2005:15-17, Stubbings et al 2014: 5-6, Duncan et al. 2009: & Westerhuis et al. 2011:37-43). I et stort populationsstudie udført af Dansk epilepsiforening i 2006 blev levevilkårene for voksne mænd med epilepsi i Danmark undersøgt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse (Langkjær et al 2007:1-78). Her fandt man at op imod 30 % af mændene havde problemer relateret til deres seksualitet. Ydermere så man at de mænd der selv vurderede deres livskvalitet som værende dårlig, havde større sandsynlighed for problemer relateret til deres seksualitet. Som et paradoks viste undersøgelsen, at seksualitet og samliv var blandt de emner som personerne kun yderst sjældent havde diskuteret med deres behandlingssted (ibid.). En lignende tendens ses i et engelsk populationsstudie hvor målet var at belyse sammenhængen mellem seksualitet og livskvalitet hos mænd med epilepsi. Her fandt man, at mænd med epilepsi havde markant større forekomst af manglende sexlyst og erektil dysfunktion end kontrolgruppen (Duncan et al 2009:351-57). Mændene rapporterede, at deres seksualitet var påvirket af epilepsien og at det havde konsekvenser for deres livskvalitet. Ydermere så man, at det ikke var anfaldshyppigheden der havde nævneværdig betydning for epilepsipatienternes livskvalitet men derimod psykosociale faktorer (ibid). Disse psykosociale faktorer er dog ikke uddybet nærmere i undersøgelserne hvilket efterlader spørgsmålet: Hvad oplever disse patienter egentlig omkring deres seksualitet? Kunne en mere dybdegående undersøgelse af mændenes tanker og følelser komme nærmere dette spørgsmål? Manglende italesættelse af seksualiteten ses i flere studier (Holmskov 2012:1-14 og Duncan et al. 2009:351-57) og er også et fænomen jeg kender fra min egen praksis som epilepsisygeplejerske. Det kalder på en nærmere undersøgelse hvorfor jeg i det følgende afsnit vil udfolde dette tavshedsparadoks. 2.4 Samtalen om seksualitet udebliver Overlæge Anne Sabers forsker i epilepsipatienters seksualitet på Rigshospitalets Epilepsiklinik (Alvin et al 2008). Sabers erfaring er, at patienter med epilepsi og tilhørende comorbiditet 5 har vanskeligt ved at etablere parforhold og dermed seksuelle relationer (Sabers et al 2002: ). 5 Med comorbiditet menes ledsagesygdomme Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 7

8 Trods dette, bliver seksualiteten hos epilepsipatienter kun meget sjældent professionelt vurderet. Dette mener hun skyldes, at seksualiteten er behæftet med en sådan tabuisering, at det falder mange patienter svært at bringe overvejelser omkring seksualiteten op som en del af deres symptomatologi (Sabers 2009: ). Resultatet bliver en systematisk undertoning af seksualiteten i den kliniske praksis til skade for både patient og pårørende, for hvem seksualiteten, ifølge Sabers, ofte har en central og altoverskyggende betydning (Sabers et al 2002: ). Ved en faglig drøftelse om seksualitet der fandt sted i min afdeling for nogle år siden, kom følgende udsagn fra en sygeplejerske: Patienterne kommer sjældent selv ind på emnet, og derfor taler jeg ikke om seksualitet med patienterne, men jeg tør godt! Og åbner patienten ballet er det fint. Men det er ikke sådan at jeg går hen til patienten og siger: Nu får du den her medicin, og den kan eventuelt betyde at du mister lysten, og hvad tænker du om det? Fordi folk er indlagt, er det ikke et must, at alt behøver at skulle krænges ud. Sex-liv er yderst intimt og vedkommer ikke os, medmindre patienten selv vil tale om det og bringer det på bane (sygeplejerske 51 år). 6 Udsagnet her bidrager med en interessant anskuelse nemlig påstanden om at patienterne selv ytrer ønske hvis de har behov for at tale om deres seksualitet. Flere udenlandske studier peger på, at denne sygeplejerske langt fra står alene med sin holdning (Duncan et al. 2009: ). Et studie fra USA viser at den største barriere blandt sygeplejersker er, at de ikke mener at patienterne forventer af dem at de skal berøre seksuelle aspekter (ibid.). At disse fund er overførbare til dansk kontekst understøtter en undersøgelse fra 2007 (Sommer et al 2007:1-2). Undersøgelsen konkluderer at mange danske sygeplejersker har svært ved at tale med patienter om seksualitet. På den ene side mener 80 % af sygeplejerskerne, at det er relevant at tale med patienter om emnet, men 50 % mener samtidig at det er et tabu og hele 60 % svarer, at de aldrig taler med patienterne om seksualitet (ibid.). Denne tavshed fra flere sider efterlader et videns gab omkring hvilke tanker og følelser disse epilepsipatienter har omkring deres seksualitet. Vi ved fra forskning, at problemerne findes og hvad de kan skyldes rent fysiologisk men hvad tænker patienterne selv? 2.5 Refleksion over anvendt baggrundslitteratur. Ovennævnte empiri bygger i vid udstrækning på spørgeskemaundersøgelser og biomedicinsk forskning. Resultaterne skal vurderes i lyset af de validitetsproblemer der ofte er forbundet med disse metoder, hvor bl.a. lave svarprocenter og generelt formulerede spørgsmål øger risikoen for selektions- og informationsbias (Mainz et al. 2001:217-33). Selvom undersøgelserne kan 6 Den faglige drøftelse fandt sted på et ugentligt fagligt fokus møde d. 21/ Referat kan fremskaffes hvis det ønskes. Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 8

9 forekomme valide, kan de ikke repræsentere alle de unikke problemer der kan være forbundet med den mandlige epilepsipatients seksualitet. 2.6 Sammenfatning af litteratur Litteraturen peger på at epilepsipatienter kun sjældent berører emnet seksualitet med deres behandlingssted. Ligeledes er de sundhedsprofessionelles barrierer og betænkeligheder ved at italesætte seksualitet overfor patienten også forholdsvis velbeskrevet. Der findes flere biomedicinske studier der beskriver prævalensen af samt årsager til epilepsipatienters seksuelle problemer. Derimod er patientperspektivet omkring oplevelsen af seksualiteten som epilepsipatient kun meget sparsomt belyst. 3.0 Afgrænsning af problemfelt De litterære fund påpeger behov for uddybende viden relateret til patientens oplevelser af hvordan seksualitet indvirker på epilepsipatientens levede liv, hvilket yder belæg for at iværksætte en mindre empirisk interviewundersøgelse. Denne viden tænkes at ville kunne komplementere og nuancere litteraturens bidrag. Litteraturen påviser ikke hvad mændene lægger i begrebet seksualitet og ej heller hvilke tanker, følelser, udfordringer der ligger bag epilepsipatienternes seksualitet. Derfor synes der at være behov for udforskning af hvordan den mandlige epilepsipatient selv oplever seksualiteten. Således drejes mit undersøgelsesspørgsmål til: 3.1 Problemformulering Hvordan oplever den voksne mandlige epilepsipatient sin seksualitet? 3.2 Begrebsafklaring og teoretisk ramme Den voksne mandlige epilepsipatient: Inkluderer mænd i alderen år med lettere eller ingen perceptionsproblemer og en sikker epilepsidiagnose med varierende sygdomsgrad. Således fravælges den gruppe af mandlige epilepsipatienter der har betydelige perceptionsvanskeligheder og/eller psykiske handicaps. Yngre mænd under 25 år ekskluderes idet der kan være særlige identitetsproblemer i forhold til seksualitet i denne aldersgruppe (Collins 2011:48-56). Voksne over 50 år fravælges ligeledes da flere undersøgelser viser, at der er der for denne gruppe er tilkommet flere konkurrerende lidelser der kan overskygge seksualitetens betydning for den enkelte. (Idehen 2012:1-26, og ). Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 9

10 For at give et udgangspunkt for en generel forståelse af hvor den udvalgte aldersgruppe af voksne mænd befinder sig seksuelt, tager jeg Christian Graugaards inddeling af seksualiteten i typiske alderstræk til hjælp (Graugaard et al 2005:108-18). Om gruppen voksne mænd (30-50år) er tendensen ifølge Graugaard, at den seksuelle aktivitet (målt i samlejeantal) gradvist bliver mindre i forhold til års alderen selvom manden kan have lige så mange meningsfulde erotiske oplevelser. En del mænd bliver mere selvsikre i løbet af års alderen og har lært at acceptere deres krop og deres udseende. Mange oplever samtidig, at seksualiteten bliver mindre kønsorganfokuseret og at det derved ikke handler så meget om at præstere og imponere som at give sig tid og udvikle tryghed og fortrolighed med et andet menneske. De fleste mænd i denne alder stifter eller har stiftet familie og bliver fædre. Det uforpligtende ungkarleliv slutter, og der sniger sig en alvor og ansvarsfuldhed ind over dem (ibid.). Seksualitet: Denne undersøgelse indebærer, at jeg må stille mig åben overfor at seksualiteten kan være andet og mere end de specifikke fysiologiske og symptomatiske problemstillinger der ligger implicit i kombinationen epilepsi og seksualitet. Dette er ikke for at underkende betydningen af disse problemstillinger men derimod at jeg ønsker at undersøge hvordan seksualiteten som begreb influerer på både kropslige, følelsesmæssige og sociale aspekter hos den mandlige epilepsipatient. For at kunne belyse mit formål er den teoretiske ramme således en bred flerdimensionel forståelse af den mandlige seksualitet som rummer mere end den traditionelle naturvidenskabelige definition, som især har fokus på evnen til at gennemføre et samleje med henblik på reproduktion (Lauersen2013:22). Seksualitetens kompleksitet og mangfoldighed fanges ind af Verdenssundhedsorganisationen WHO i følgende citat: Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi opnår orgasme og endelig er det ikke summen af erotisk liv. Det kan være en del af vores seksualitet men det behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Det udtrykkes i den måde vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser, handlinger og samvær og derved på vores mentale og fysiske helbred (WHO 1975 i Idehen, 2012 s 15). Citatet her antyder et centralt perspektiv: Vores seksualitet rummer både en biologisk, og en psykologisk dimension (Næss 2011:69-82, Henriksen 2007:17-41, Sigaard 2003:45-56) (se figur 1). Vores Figur 1. Sigaard 2003 s. 46 Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 10

11 seksualitet er givet med livet men hvordan den opleves og udtrykkes er individuelt, fordi den er præget af hvem vi er, hvor vi er vokset op og i hvilken kultur. (Lauersen 2013:22-24 & Graugaard et al 2006:9-37). Seksualitet er dermed en kompleks individuel størrelse, som er formet af vores livshistorie (Sigaard 2003:11-18 & 46-48). 4.0 Formål Det synes påtrængende, at det kliniske arbejde med voksne mandlige epilepsipatienter udfoldes med et mere eksakt og fokuseret ophold i fænomenet oplevelsen af seksualiteten idet området i sin særegenhed fremstår uudforsket. Undersøgelsesspørgsmålet har således til formål som sygeplejerske, at blive bidraget med viden om og forståelse for seksualiteten set fra den voksne mandlige epilepsipatients perspektiv. 5.0 Overvejelser i forhold til teori og metode Da projektet her stiller sig kvalitativt metodisk, og begreberne forståelse og oplevelse er i spil, tages afsæt i en videnskabsteoretisk fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme (Brinkmann 2012:23-42). Hertil er det kvalitative forskningsinterview en metodisk vej hvorpå dette kan lykkes (Kvale 2009:15-18). Som bidrag til argumentation for metodevalget inddrages løbende flere metodologiske teoretikere hvoraf den mest refererede er Steinar Kvale 7. Senere I analyse og diskussionsafsnittet vil jeg inddrage tre teoretikere der på hver deres vis bidrager til forståelsen af patienternes udsagn og tilfører empirien nyt perspektiv og retning. Det drejer sig om Simon Sjørup Simonsen 8 og hans betragtninger om mænd og maskulinintet, den norske livskvalitetsforsker Siri Næss 9 samt teolog og filosof Knud Ejner Løgstrups 10 etisk filosofiske betragtninger. 7 Steiner Kvale ( ) var professor i pædagogisk psykologi og leder af center for kvalitativ metodeudvikling ved universitetet i Århus. Han interesserede sig for fænomenologi, hermeneutik, og dialektik og disse filosofiers implikationer for psykologi og pædagogik. Kvale er internationalt anerkendt som en autoritet indenfor kvalitativ forskning (Kvale 2009). 8 Simon Sjørup Simonsen er cand. Phil. I filosofi og ph.d. i sundhedsvidenskab. Han er desuden næstformand i selskab for mænds sundhed og medlem af Netværk for forskning i mænd og maskulinitet (Sjørup 2006). 9 Siri Næss er cand. Psych. og samfundsforsker i Norge. Hun arbejder ud fra et psykologisk livskvalitetsbegreb, som kan ikke måles ved f.eks. spørgeskemaundersøgelser med vurderingsskalaer. Livskvalitetsoplevelsen beror på menneskets subjektive oplevelse af livet ud fra dennes livsbaggrund, hverdagsbevidsthed og selvforståelse i samspil med psykologiske, fysiologiske og sociale faktorer. (Bjarne L. Henriksen 2007 side 26). 10 K.E. Løgstrup ( ) var i mange år ansat ved Københavns universitet som professor i etik og filosofi. Løgstrup arbejdede ud fra etisk filosofiske betragtninger. Løgstrup mente at man skulle opbygge en etik nedefra, fra det han kaldte de suveræne livsytringer. Disse livsytringer var hans generelle betegnelse for forskellige etiske fænomener som er grundlæggende for mennesket f.eks. talens åbenhed og tillid (Martinsen 2005). Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 11

12 5.1 Kvalitativ forskning Kvalitativ forskning kan betegnes som en erkendelsesproces som ikke leder hen til en endegyldig sandhed, men snarere bidrager med en klarhed om det undersøgtes betydning i en større sammenhæng (Brinkmann 2012:12-20). Forskningen har til hensigt at samle beskrivelser og skabe forståelser af et fænomen knyttet til en bestemt kontekst (ibid.). Det er således ikke min intention, at denne undersøgelse efterfølgende skal afspejle en generalisérbarhed for alle øvrige mandlige epilepsipatienter. Derimod tænkes indvielsen i de kommende fund, at kunne åbenbare og blotlægge en viden, som kan tillægge feltet nuancer der kan komplementere den biomedicinske forskning i arbejdet med at forstå hvordan seksualiteten indvirker på mandlige epilepsipatienters tanker og følelser. 5.2 Fænomenologisk- hermeneutisk forståelsesramme Idet jeg tager udgangspunkt i en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme kan jeg opnå indsigt i, hvilke fænomener der er i spil når mandlige epilepsipatienters oplevelse af deres seksualitet ekspliciteres. Litteraturgennemgangen demonstrerede manglende viden om dette felt og da interview ifølge Kvale er en hensigtsmæssig måde at få ny viden på, synes der således at være belæg for at anvende det kvalitative forskningsinterview som metode (Kvale 2009:99-107). Overordnet kan man sige at interviewet vil blive indfanget via en fænomenologisk tilgang, hvorefter de indlejrede fund i en hermeneutisk forståelsesramme tekstfortolkes (ibid.). Fænomenologiens ophavsmand regnes som Edmund Husserl ( ) og han mente at fænomenologien var en lige så succesrig videnskab som naturvidenskaberne. For imidlertid at nå ligeværdig status med naturvidenskaben var han dog bevidst om, at man måtte rense sig fra alle forudfattede meninger og i stedet se dét der opstod i erkendelsen som fænomenerne. Heraf udsprang det for fænomenologien velkendte udtryk at komme til sagen (Mortensen 2013: , Brinkmann 2012: & Dahlberg 2001: 42-49). 5.3 Forforståelse At komme til sagen implicerer den levede og forståede verden uden forudfattet mening. Dette brud med al forudindtagethed lægger videre spor frem til Hans Georg Gadamers ( ) formulering af den hermeneutiske filosofi (Kvale 2009:68-74). Ifølge Gadamer må begrebet at bryde med sin forforståelse ikke tolkes som, at man på idealistisk vis kan fjerne al sin forforståelse. Snarere betegnes det som at integrere sin forståelse ind i fortolkningen og have ydmyghed overfor hele forståelsesprocessen (ibid.). I indeværende kontekst vil det betyde, at jeg i min hermeneutiske Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 12

13 tekstfortolkning stiller mig modtagende og vedkender mig åbenhed til at forstå patienternes udsagn således, at jeg sætter mine fordomme i spil og ser udfordring i at flytte grænser (ibid.). 5.4 Etiske overvejelser Ifølge Kvale er en interviewundersøgelse et moralsk foretagende, der bør give anledning til etiske overvejelser (Kvale 2009:79-95). Som inspirationskilde, og teoretisk forståelsesramme for mine etiske overvejelser har jeg valgt at tage udgangspunkt i den danske teolog K.E. Løgstrups etisk filosofiske betragtninger (Løgstrup 2010:17-33). Selvom Løgstrup filosoferer over det spontane møde, mener jeg, at mange af hans anskuelser kan overføres til mit møde med patienterne i interviewsituationen. Jeg vil ligeledes kort inddrage Kari Martinsens 11 fænomen Den gensidige tillid for at lette forståelsen for sammenhængen (Martinsen 2001:50-53 & Martinsen 1989:42-83). En hovedpointe for Løgstrup er at al menneskelig forståelse og handling begrundes i vores afhængighed af hinanden. Ud af denne afhængighed udspringer en etisk fordring: Fordringen om at udlevere sig selv og vove sig frem for at tage vare på den andens liv (Løgstrup 2010:17-39). Han siger: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte om livet lykkes eller ej (Løgstrup 2010:25 ). Ud af denne udlevering udspringer to forenende modsætninger: Åbenheden (sårbarheden) og Blufærdigheden (urørligheden) (ibid.). Disse to forenende modsætninger må jeg under interviewet forvalte med stor omhu og ydmyghed. Løgstrup mener, at alle mennesker har en urørlighedszone som har med menneskets integritet at gøre. Urørlighedszonen er ens personlige grænse for hvor tæt man vil lade et andet menneske komme på (Løgstrup 2010:33-39). At udvise åbenhed (at udlevere sig selv) kan ifølge Løgstrup misforstås sådan, at vi fejlagtigt tror at vi skal give slip på en hver form for blufærdighed. Åbenhed uden respekt for urørlighedszonen bliver ifølge Løgstrup til taktløs åbenmundethed over for den anden og åbenheden får derved karakter af krænkelse og pinlighed (ibid.). Modsat bliver urørlighed og blufærdighed uden åbenhed til lukkethed og vil få den konsekvens, at vi reserverer os og ikke tør slippe os løs i tilliden til den anden. Derved bliver vi hinanden uvedkommende (ibid.). 11 Kari Martinsen er norsk sygeplejerske, sygeplejeforsker, magister i filosofi og dr. phil. Hun har været ansat ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus universitet og senere ved Afdeling for Sygepleje ved Tromsø universitet. I 2002 blev hun ansat ved Institut for Samfundsmedicin på Universitetet i Bergen. Martinsen har skrevet en lang række bøger og artikler indenfor omsorgsfilosofi, historie og socialpolitik (Martinsen 2001).. Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 13

14 Urørlighedszonen skal altså ifølge Løgstrup have modspil af åbenheden (ibid.). Men hvordan findes balancen? Det har Martinsen et bud på. Modspillet mellem urørlighed og åbenhed tolker Martinsen som den gensidige tillid. Hun siger: Å møte medmennesket i en samtale der begge parter lar seg engasjere i det spørsmålet som tas opp, er kanskje en af de vigtigste måtene den gjensidige tilliten kan komme til uttrykk på. Da er en satt i en sammenheng slik at en kan ta imot hverandres tillit, en behøver hverken å angripe eller forsvare seg. En har lit til hverandre, og tror den andre på hans ord (Martinsen 2005 s. 34). Men hvordan skaber jeg som interviewer denne gensidige tillid i interview-situationen? Ifølge Martinsen kræver det vovemod fra min side (Martinsen 2005:8-46). I interview-processen vil jeg blive udsat for fordringen om at vove mig frem og udlevere mig selv for at sætte mig ind i epilepsipatientens verden. For at mit interview kan lykkes kræver det at jeg tør stå tæt på min egen sårbarhed også når det gælder min egen seksualitet. Jeg må være opmærksom på at sårbarhed og blufærdighed får en særlig betydning når seksualiteten skal italesættes i mit interview, idet jeg erkender, at seksualiteten er et begreb der kan være følsomt og vanskeligt for et menneske at berøre (Sigaard 2003:46-56). Jeg er ifølge Martinsen forpligtet til at bruge min menneskekundskab, mine sanser, engagement, involvering og sensitivitet. Kun sådan kan jeg blive patientens tillid værdig og skabe nærhed i interviewet med plads til fordybelse og tryghed. (Martinsen 2005:1-28). 5.5 Juridiske aspekter Mit projekt henholder sig til de videnskabsetiske principper som de kommer til udtryk i Helsinkideklarationen og FN s menneskerettighedserklæring (Stryhn 2004: ). Endvidere er National Lovgivning om patienters retstilling (Sundhedsloven 2005), Sygeplejeetiske Retningslinjer (Sygeplejeetisk råd 2014:1-11) og Etiske retningslinjer for sygeplejersker i Norden (SSN 2003:5-8), alle fulgt. Før jeg påbegyndte dataindsamlingen fra interviewundersøgelsen indhentede jeg tilladelse fra hospitalets sundhedsfaglige direktør. En godkendelse af mit projekt indebar ligeledes en tilladelse fra Datatilsynet, da min undersøgelse involverede data af personlig karakter (Stryhn 2004: ). Datatilsynet blev kontaktet via deres blanketsystem på hjemmesiden og meldte efterfølgende tilbage at undersøgelsen kunne godkendes. Patienterne blev kontaktet og introduceret til undersøgelsen og fik i denne forbindelse et brev hvor de kunne orientere sig om undersøgelsens formål (se bilag 2). Herefter fik de en uges betænkningstid hvorpå jeg igen kontaktede dem for at høre om de kunne tænke sig at deltage. Trine Arnam-Olsen Moos. Afgangsprojekt, december 2014 Side 14

The conversation about sexuality with the younger patient

The conversation about sexuality with the younger patient Navn: Studienr.: Modul/semester: Hold: Vejleder: Vejleder brugt: Antal anslag: Maria Christensen sya11230 Modul 14, 7. semester Feb11 Erika Frank Ja 59.772 anslag Seksualitet og rheumatoid artrit Samtalen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

Livet efter gastric bypass

Livet efter gastric bypass Opgaveløsere: Pernille Rødkær Kristensen Maja Høyer Sørensen Sólveig Hauksdóttir SA2350, SA2468, SA2479 09IIC Modul 14 Bachelor opgave Antal tegn: 76.890 Vejleder: Karin Fenger Ellekrog Afleveringsdato:

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning Afgangsprojekt på sundhedsfaglig diplom, sundhedsformidling og klinisk uddannelse Af Jane Østergård Lundbæk UC Lillebælt, December 2014 Hold 462 Vejleder: Anni Johansen Anslag: 59.914 Søgeord: forventningssamtale,

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab

Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Institut for Idræt - Københavns Universitet Sundere sammen om at bevæge sig i fællesskab En analyse af hvordan sociale relationer kan være en ressource til

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom

Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom - inddragelse af patienternes eventuelle bekymringer i relation til deres seksualitet. Bachelorprojekt af Agnete Maria Nielsen F06C Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Gruppe 19, KS08 december 2011

Gruppe 19, KS08 december 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Problemstilling:... 4 1.2 Definition af socialt problem... 5 1.2 Problemformulering:... 6 1.3 Disposition for opgaven... 7 1.4 Afgrænsning... 7 1.5 Begrebsafklaring:...

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Temperaturmåling. - Mere end blot at måle.

Temperaturmåling. - Mere end blot at måle. Opgaveløser og studienummer: Mie Kjær Stig, 151808 (MKS) og Mette Stengaard, 149754 (MS) Modul/hold: Modul 14, F11 Uddannelsessted: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg

Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg Livshistorien i et Forebyggende Hjemmebesøg 1 Resume: Livshistorien i et forebyggende hjemmebesøg Baggrund Undersøgelsens faglige baggrund tager udgangspunkt i en undren hos undersøger i forhold til livshistoriens

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET

DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET DØDEN ER IKKE EN FIASKO HER I LIVET METTE KOLD JENSEN PH.D. AFHANDLING PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET 2003 TAK til informanterne for den åbenhed og tillid, som gjorde projektet muligt. til de

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger

Borgere med komplekse problemstillinger Borgere med komplekse problemstillinger Hvad ønsker de af hjemmeplejen? Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Maj 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Resumé...

Læs mere

Tør du at bryde tavsheden?

Tør du at bryde tavsheden? Tør du at bryde tavsheden? - Et projekt om unges liv i en familie med alkoholproblemer Psykologi K1 Forår 2015 Roskilde Universitet Antal tegn: 21.0357 (83,4 ns) Udarbejdet af Lisa Løebekken Kristina Klausen

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Patienters oplevelse og mestring af overgangen fra udskrivelse til videre behandling i eget hjem.

Patienters oplevelse og mestring af overgangen fra udskrivelse til videre behandling i eget hjem. Opgaveløsere: Rebekka Milton Grooss 165980 Nina Bach 165952 Ulla Christoffersen 163049 Modul: 14 Hold: 11 2 C Opgavetype: Bachelorprojekt Afleveringsdato: 29-12-2014 Vejleder: Inge Madsen Antal tegn i

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere