3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro."

Transkript

1 Møde Tid og sted Referent Deltagere Generalforsamling 10. november 2008, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd Dato: 23. november 2008 Init: aap Doc: BentleyUser_Generalforsamling 2007_referat_ doc Fordeling Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt. Næste møde Inden for 14 mdr. fra dato jf. foreningens vedtægter 1. Valg af dirigent Aktion Lars Straarup, Grontmij CarlBro, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. vedtægter. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI. CPA Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 10. november 2008, kl Dette blev accepteret af Generalforsamlingens deltagere. Som supplement til den mundtlige beretning forelå formandens beretning tillige som print ved Generalforsamlingens start, og trods opfordring havde forsamlingen ingen yderligere bemærkninger til formandens beretning, der herefter kunne godkendes. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro. Foreningens kasserer forelagde den som bilag 1 rundsendte årsopgørelse, der forud var undertegnet af foreningens 2 revisorer. Til årsregnskabet knyttede hun en bemærkning om, at den budgetterede udvikling af foreningen webside desværre ikke var blevet gennemført endnu, BentleyUser_Generalforsamling Side 1 af _referat_UDKAST_ aap_cpa bentleyuser.dk co/ Bentley Scandinavia A/S Gydevang DK-3450 Allerød Denmark

2 men at posten bevares i budgettet for det kommende år. Foreningen har endvidere et relativt stort udestående grundet manglende betaling af årsmødedeltagelse sidste år og kontingenter generelt. Alle medlemmer opfordres derfor til at være mere opmærksomme på at få betalt fakturaen, så snart den er modtaget. Det vil også spare kassereren megen tid med at udsende rykkere. Vores egenkapital er igen steget en smule, selv om bestyrelsen forsøger at holde egenkapitalen på et niveau, der modsvarer omkostningen ved at gennemføre et Årsmøde på Munkebjerg. Et sådant Årsmøde-arrangement kræver, at vi har ca ,- kr. til at dække generelle omkostninger, hvis der skulle ske det helt uventede, at vi måtte aflyse i sidste øjeblik, eller at ingen ønskede at deltage i arrangementet. Sidste år gav Årsmødet et overskud på godt ,- kr. og det forventer vi også i år. Dels fordi vi igen år har ekstraordinært mange deltagere, dels fordi Bentleys tilskud til større brugerarrangementer reguleres efter antal deltagere. Sidste år modtog vi således et tilskud til gennemførelse af Årsmøde på $, svarende til knap ,- d.kr. Formanden bemærkede hertil, at foreningen naturligvis modtager Bentleys økonomiske tilskud med glæde, men at foreningen fortsat lægger stor vægt på at kunne agere uafhængigt af Bentley og derfor også må have økonomisk rummelighed til at afvise tilskuddet, hvis der skulle være anledning til at ønske det. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Bestyrelsen havde i forbindelse med udsendelse af dagsorden for Generalforsamling fremsat forslag til vedtægtsændring. Der var ikke fra medlemmerne fremkommet yderligere forslag til vedtægtsændringer til behandling på Generalforsamlingen. Formanden redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, således at der under pkt. 1 tilføjes følgende sætning: Foreningens sprog er dansk. Forslaget er opstået i direkte forlængelse af sidste års vedtægtsændring, hvor der åbnedes for optagelse af medlemmer fra udlandet. Der blev i den forbindelse ytret bekymring for, om foreningen kunne blive presset til at gennemføre SIGmøder og skrive referater på andre sprog end dansk. Dette års forslag til vedtægtsændring er fremsat for at sikre, at det af vedtægterne tydeligt fremgår, at møder og skriftligt materiale alene kan forventes gennemført/udarbejdet på dansk. Vedtægtsændringen blev vedtaget uden yderligere bemærkninger. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro. Kassereren gennemgik forslag til budget for foreningens aktiviteter i (bilag 2), samt bestyrelsens oplæg om at fastholde den nuværende kontingentsats på 2.500,- kr. årligt pr. medlemsfirma. Individuelt medlemsskab kan tegnes for et årligt kontingent på 500,- kr. Forsamling tilsluttede sig, at kontingentsatser fastholdes på nuværende niveau. BentleyUser_Generalforsamling 2008_referat_UDKAST_ aap_cpa Side 2 af 5

3 Til det fremlagte budget foreslog Marianne Rask, Roskilde Kommune, at der afsattes et fornuftigt beløb til sekretariats-hjælp, f.eks ,- kr., således at foreningens bestyrelse kunne engagere ekstern regnskabs-assistance efter behov. Forsamlingen tilsluttede sig den foreslåede merbevilling til sekretariatshjælp. Derudover havde bestyrelsen i budgettet foreslået afsat 5.000,- kr. til et legat, der skulle give mulighed for, at foreningen kunne invitere gæster til at deltage i et Årsmøde. Legatet kunne f.eks. tildeles til studerende eller repræsentanter fra uddannelses-institutioner, der ikke var medlemmer af foreningen, men som foreningen gerne ville introducere i foreningens arbejde. Det blev drøftet, hvorvidt posten skulle lægges ind under Årsmødet samlede budget, eller om der var en signalværdi i, at posten var selvstændigt synlig i budgettet og der var tilslutning til den sidste model. Også fordi legatet lige vel kan anvendes som tilskud til deltagelse i en SIGdag, et SIGmøde eller tilsvarende aktiviteter. Der var dog enighed om, at det foreslåede beløb var for lille, hvis der var behov for at invitere flere personer og forsamlingen enedes om at øge posten til ,- kr. Med en fortsat bevilling til at udvikle foreningen webside, en øget bevilling til sekretariatshjælp og en øget bevilling til at oprette et legat, kunne det forelagte budget vedtages. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, men var begge villige til genvalg. Det drejede sig om næstformand Claus Johannesen, PLH arkitekter, og sekretær Anette Persson, Københavns Universitet. Formand, kasserer og webmaster var ikke på valg i år. Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus. Som suppleanter opstillede Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne A/S, og Jørgen Hansen, DONG Energy. Begge blev valgt med applaus. Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen, COWI, og Lars Straarup, Grontmij CarlBro. Begge blev genvalgt med applaus. 7. Eventuelt Under eventuelt blev følgende emner drøftet: Personsammenfald/ Marianne Rask nævnte, at det kunne være et problem, at Michael Friis Ørsted aktuelt både var SIGformand og valgt som suppleant, hvis et bestyrelsesmedlem skulle ønske at træde tilbage. Der var dog i forsamlingen enighed om, at det var et problem, bestyrelsen måtte tage stilling til, ifald den situation skulle opstå men at der formelt intet er til hinder for, at man både kan være SIGformand og sidde i bestyrelsen. Tak til Anne Morel/ Anne Morel, NIRAS, har i det forløbne år valgt at trække sig tilbage som formand for Data Management-SIG en. Foreningen og bestyrelsen ville derfor gerne takke Anne for en stor BentleyUser_Generalforsamling 2008_referat_UDKAST_ aap_cpa Side 3 af 5

4 indsats for foreningen gennem rigtig mange år og overrakte hende en gave som tak for hendes store engagement gennem årene. Og Anne blev meget glad for de fine havebøger.. Meddelelse fra Jette Voigt, formand for MicroStation-SIG en/ Jette Voigt, Vejdirektoratet, der gennem en årrække har været en engageret formand for MicroStation-SIG en orienterede om, at hun netop er blevet valgt for endnu en 2-års periode men at hun agter at trække sig som formand med udgangen af denne periode. SIG en skal dermed til at se sig om efter en ny formand, der kan tage arven op.. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner/ Carsten Bitsch, Geopartner A/S, rejste spørgsmålet, om foreningen ønskede at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i bestræbelsen på at udbrede brugen af Bentleyprodukter herunder om foreningen ville bidrage økonomisk til at styrke denne proces. Hertil var holdningen i forsamlingen overvejende, at det primært var Bentleys opgave at sikre fordelagtige licensaftaler med uddannelsesinstitutioner samt arbejde for et langt bredere kendskab til Bentleys produkter på en bred vifte af uddannelsessteder. Foreningens medlemmer bidrager gerne som inspiratorer og med virksomhedsbesøg, men konkret økonomisk støtte, kan vi ikke levere. Hertil supplerede Marianne Rask, Roskilde Kommune, at hun underviser som ekstern lektor på DTU i brug af MicroStation og at hun fornemmer stor interesse for at bruge programmerne fra de studerende. Glædeligt, hvis Bentley vil bakke den gode proces op med at tilbyde billige licenser til studerende og undervisere. Michael Friis Ørsted foreslog, at de enkelte medlemsvirksomheder også selv kan gøre en indsats for udbredelse af de unges kendskab til programmerne ved at benytte sig af hjemmesiden Her kan man få kontakt til studerende, der gerne vil have en praktikplads, eller samarbejde om deres PhD-forløb og disse studerende kunne virksomhederne derefter passende selv invitere til at deltage i SIG-/ og Årsmøder. Martin Hahn, Kim Utzon Arkitekter, foreslog, at foreningen kunne overveje at give gratis medlemskab til studerende. Andre mente dog, at det burde være overkommeligt for en uddannelsesinstitution at melde sig ind som virksomhed for det relativt begrænsede årskontingent men det kræver selvfølgelig, at de er bekendt med, at foreningen eksisterer. Debatten afsluttedes med en generel opfordring til bestyrelsen om i det kommende år at overveje mulige tiltag for i højere grad at inddrage uddannelsesinstitutioner i foreningens arbejde og udbrede kendskabet til Bentleys produkter, primært MicroStation, på danske uddannelsessteder. Dette med henblik på at arbejde for en fortsat tilgang af medarbejdere med kendskab til MicroStation inden for hele foreningens faglige spektrum. Afslutning/ Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og engageret debat - og erklærede derefter Generalforsamlingen for afsluttet. BentleyUser_Generalforsamling 2008_referat_UDKAST_ aap_cpa Side 4 af 5

5 Bilag: Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale: bilag 1 / Årsopgørelse bilag 2 / Budget Ved Generalforsamlingen blev runddelt kopi af formandens beretning på skrift. Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag Deltagere i Generalforsamlingen: Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste: 102 Atkins Danmark a/s 108 Grontmij Carl Bro 109 COWI A/S 111 Dong Energy 117 Geopartner A/S 122 Orbicon 142 Københavns Lufthavne A/S 159 Niras 166 PLH Arkitekter AS 169 Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen 182 Vejdirektoratet 184 Vilhelm Lauritzen 201 NNE Pharmaplan 202 Union Engineering a/s 207 Eltel Networks A/S 208 Københavns Universitet, Campus Plan og Byg 209 SITE a/s 211 Vattenfall A/S 223 Kim Utzon Arkitekter /aap Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent: Formand Carsten Ahm, COWI. Dirigent Lars Straarup, Grontmij CarlBro BentleyUser_Generalforsamling 2008_referat_UDKAST_ aap_cpa Side 5 af 5

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere