Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512"

Transkript

1 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til nabokommuner 10 Kollektiv trafikplanlægning 11 Vej- og stiplanlægning 11 Skoledistrikt og skolekapacitet 11 Forsyning 11 Kulturmiljø 12 Miljø 12 Forurening 13 Indsigelser 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 14 3 Anvendelse 14 4 Udstykning 15 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 15 6 Bebyggelsens omfang og placering 16 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 8 Ubebyggede arealer og terræn 19 9 Miljøforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 26 Kortbilag 2 28 Kortbilag 3 30

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 31. maj juni juni juni - 7. september november november november 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde på tlf.nr eller via på adressen LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Planog Byggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed BAGGRUND I forbindelse med kommunesammenlægningen er Ramsø Rådhus blevet overflødiggjort som kommunal administrationsbygning og ønskes derfor omdannet til bolig- og erhvervsformål. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 1. februar 2007 vedtaget, at der udarbejdes lokalplan for rådhusets arealer. LOKALPLANOMRÅDET Det tidligere Ramsø Rådhus er beliggende i udkanten af Gl. Viby, der ligger nord for Viby og cirka 1,5 kilometer fra

7 Rådhusbygninger og parkeringsareal 7 Viby Sj. station. Gl. Viby rummer ikke indkøbsmuligheder og offentlige servicetilbud, men disse findes indenfor en afstand af 2 kilometer i enten Dåstrup eller Viby Sj. Nord for lokalplanområdet ligger dyrkede jorder og et stort sammenhængende herregårdslandskab, som knytter sig til naboejendommen Vibygård. Syd for området ligger dels Gl. Viby dels en nyere parcelhusudstykning, hvorfra der skal etableres stiforbindelse til lokalplanområdet. Vibyvejen passerer området mod øst og er en vigtig vejforbindelse mellem Roskilde og Viby. Lokalplanens afgrænsning er fastlagt, så det omfatter rådhusets arealer og herudover indgår del af Vibygårdsvej. Se kortbilag 1. Indenfor lokalplanområdet ligger en række forskellige bygninger, der alle har fungeret som rådhus. Byggeriet består dels af en ældre skolebygning fra 1914, hvortil er bygget en mellemfløj og forbindelsesgange, dels en nyere administrationsbygning, der bl.a. indeholder byrådssal og som har fungeret som hovedindgang til rådhuset. Den ældre skolebygning er et klassisk eksempel på god traditionel dansk byggeskik og rummer kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige. Inden for lokalplanområdet ligger der omkring det gamle rådhus en række parkeringsarealer. Herudover er der grønne friarealer omkring byggeriet, hvor der er flere større og bevaringsværdige træer samt bøgehække, der afgrænser forskellige arealer. Arealet er relativt fladt med svagt fald mod øst. Der er gennemført en terrænregulering i den sydlige del af lokalplanområdet i forbindelse med anlæg af et større parkerings-

8 Ældre bygning og haveanlæg Redegørelse areal. I nær tilknytning til lokalplanområdet ligger en af Viby Dals Vandværks vandboringer, som der skal tages nødvendigt miljøhensyn til. I en 10 meter zone omkring boringen skal der tages særlige hensyn, og der må bl.a. ikke benyttes pesticider indenfor arealet. Vejadgang sker fra Vibygårdsvej, hvor sydlig intern vej også fungerer som adgangvej for Viby Dals Vandværk og to syd for liggende boliger. Der er tinglyst et vejudlæg, som sikrer adgangen. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen har til formål at skabe det planmæssige grundlag, som kan sikre en fremtidig anvendelse af rådhusets arealer til boliger, liberalt erhverv og/eller offentlige formål dels i eksisterende bygninger, dels i form af nybyggeri. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der tages afsæt i de kulturhistoriske værdier i og omkring lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre bevaring af den ældre skolebygning, grundet dens kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske værdier, hvor bygningens enkelhed, byggematerialer og sammenhængende tagflader skal fastholdes. Nybyggeri skal tilpasses i proportioner og materialeholdning til den bevaringsværdige skolebygning og med respekt for landsbymiljøet i Gl. Viby. Det tilsigtes, at den bevaringsværdige skolebygning fritlægges, hvorfor der fastsættes retningslinier for placering af bygningskroppe, for at fremme dette formål.

9 9 Herudover fastsættes maksimale bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, som skal sikre at bebyggelsen ikke bliver for kompakt. Det er ønsket at bebyggelsen fremstår grøn, hvorfor der skal værnes om eksisterende beplantning, som i videst muligt omfang skal indgå i friarealer og bebyggelsens øvrige udendørs arealer. Da det ikke ventes at byudviklingen vil fortsætte længere mod nord, skal der skabes en klar rumlig afgrænsning mod det åbne land ikke mindst i det nordlige skel. Vejadgang skal fortsat ske fra Vibygårdsvej og der skal sikres fortsat adgang til boliger og vandværksboring beliggende Vibygårdsvej Eksisterende træplantning Endvidere skal der tages nødvendigt hensyn til Viby Dal Vandværks vandboring, så der ikke sker risiko for forurening af drikkevand. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 2005 fået status af landsplandirektiv, hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning. I henhold til Regionplan 2005 skal der i forbindelse med lokalplanlægningen tages hensyn til grundvands- og kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. Lokalplanområdet indgår i et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser, hvor der ikke må finde aktiviteter sted som kan true grundvandet.

10 Redegørelse Gl. Viby er udpeget som landsby med særlig kulturhistorisk interesse, hvorfor der under lokalplanlægningen skal tages fornødent hensyn til kulturhistoriske træk i området og underjordiske fortidsminder. Arealet er i Regionplan 2005 udlagt til byformål, men kan kun indeholde funktioner, der er af lokal karakter. Samlet set anses lokalplanen ikke for at være i strid med statslige planlægningsinteresser. D 264 B 256 D 264 ændres til B 269 B 252 Kommuneplanens rammeområde Kommuneplan Indtil der er udarbejdet en ny kommuneplan for Roskilde Kommune er de tre kommuneplaner for Gundsø, Ramsø og Roskilde kommuner fortsat gældende. Lokalplanområdet indgår i Kommuneplan for Ramsø Kommune under rammeområde D264. Rammeområdet er udlagt til offentligt område, specifikt til Rådhus og indeholder herudover bestemmelser om at bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager i op til 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Parkering skal afholdes på egen grund. Lokalplanens indhold kan ikke realiseres før der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer de nuværende anvendelsesbestemmelser. Kommuneplantillæg nr. 16 til Ramsø Kommuneplan , vil således blive udarbejdet parallelt med lokalplanen. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri ikke vil påvirke nabokommunerne, hvorfor der ikke er indledt et tværkommunalt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

11 11 Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet er dækket af kollektiv trafikforsyning, idet busrute 215 pt. passerer lokalplanområdet ad Vibygårdsvej. Nærmeste station ligger i Viby, cirka 1,5 km. fra lokalplanområdet. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet ligger med adgang fra Vibygårdsvej, hvilket skal fastholdes. Det skal sikres at stiforløb fra syd for liggende parcelhusudstykning kobles til stianlæg indenfor lokalplanområdet. Skoledistrikt og skolekapacitet Der er foretaget en vurdering af skolekapaciteten i området, og den vurderes til at være tilstrækkelig til at betjene den boligudbygning, som lokalplanen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i naturgasforsyningsområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Afledning af spildevand skal ske til offentligt spildevandsanlæg og for så vidt angår nyt byggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulempe for naboer.

12 Redegørelse Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Viby Dal Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til området varetages af DongEnergy. Bebyggelsen skal være tilsluttet fælles antenneanlæg for at minimere antallet af individuelle antenner i området. Kulturmiljø Roskilde Museum vil i medfør af museumslovens 23 igangsætte en prøvegravning af lokalplanområdet, idet der er registreret underjordiske fortidsminder på den syd for liggende naboejendom. Udnyttelse af arealet skal tage hensyn til museets undersøgelse. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 512, ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen har været udsendt til intern høring i

13 Ortofoto af lokalplanområde og nærmeste omgivelser 13 Roskilde Kommune og til ekstern høring hos Miljøcenteret i Roskilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforening Roskilde. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til ikke forurenende virksomhed. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. INDSIGELSER I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget kom der enkelte høringssvar. Ingen af høringssvarene anfægtede planens formål og indhold. Dog gav det ene høringssvar anledning til at flytte lokalplangrænsen til det faktiske skel i lokalplanområdets sydlige del. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN Byrådet kan i henhold til Planlovens 19 og 20 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at: - udlægge området til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål - sikre bevarelse af kulturhistorisk skolebygning - skabe en bebyggelse som tager afsæt i eksisterende beplantning, der indarbejdes i grønne friarealer - skabe en klar markant og rumlig afgrænsning mod det åbne land og mod Vibyvejen 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter del af matr. nr. 1-b, del af 1-r og del af vejlitra t af Vibygård Hgd, Syv og del af matr. nr. 1-a og del af vejlitra a af Viby By, Syv samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved denne lokalplan til byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Området inddeles i delområde 1 og 2 som vist i kortbilag 3.

15 Delområde 1 må anvendes til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål, som etableres i den eksisterende bygning. Delområde 2 må anvendes til boligformål og/eller liberalt erhverv i form af tæt-lavt byggeri og/eller etagebyggeri. Ved nybyggeri kan dette kun anvendes til boligformål. 4 UDSTYKNING Ved udstykning skal grundstørrelsen være på minimum 300 m2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vibygårdsvej. Der skal sikres fortsat adgang til matr.nr 1-n, Vibygård Hgd, Syv og matr.nre 1-c og 13-d Viby By, Syv, beliggende syd for lokalplanområdet. Vejudlæg er vist i kortbilag 3. Vejudlægget tilpasses ved eventuelle matrikulære ændringer. Veje skal udlægges i en minimumbredde på 7 meter og anlægges med fast belægning i en minimumbredde på 5 m. Belysning af veje skal ske med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter. For areal udpeget til fartdæmpende vejanlæg i bilag 3, skal anlæg udføres i nordiske granitmaterialer. 5.2 Stier Der skal udlægges areal til sti, som skal forbinde lokalplan-

16 Lyspunktshøjde Bestemmelser området med det syd for liggende boligområde som vist på kortbilag 3. Stien udlægges i 3 meter i bredden,og anlægges med fast belægning og i en bredde på minimum 2 meter svarende til stianlæg syd for lokalplangrænsen. Stien skal kobles til internt sti- og vejsystem. Stien skal belyses med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunksthøjde på 3,5 meter. 5.3 Parkering Der skal anlægges 11 2 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorerhverv. Ved etablering af fælles parkeringsanlæg, skal disse fremstå som grønne anlæg, hvor mellemstore opstammede træer danner et løvtag, og hvor etablerede plantebede skal have en minimumstørrelse svarende til bredden og længden på én parkeringsplads. Belysning af parkeringsanlæg skal ske ved parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter over terræn. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Indenfor lokalplanområdet må den maksimale bebyggelsesprocent ikke overstige Indenfor delområde 1 må der ikke ske nedrivning af eksisterende bevaringsværdig skolebygning, dog undtaget mellemfløj og forbindelsesgang jfr. kortbilag 1. Indenfor delområdet må der ikke opføres yderligere bebyggelse, men alene ske anvendelse af eksisterende bygning.

17 17 Indenfor delområde 2 kan der ske nedrivning af eksisterende bygning. Nybyggeri skal opføres i en afstand på minimum 17 meter fra eksisterende skolebygning og indenfor byggefelt angivet i kortbilag 3. Ved fastholdelse af eksisterende bygning benævnt B i bilag 3, skal nybyggeri opføres i en minimum afstand på 17 meter fra denne og indenfor anvist byggefelt. Øvrige byggelinier angivet i kortbilag 3 skal respekteres. 6.3 Nybyggeri skal opføres i plan, som rækkehus- og/ eller etagebyggeri, hvor intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 meter over terræn. Bygninger skal placeres med hovedretning nord-syd og/ eller vest-øst og sammenhængende bygningskroppe må have en maksimal længde på 40 meter. 6.4 Garager og carporte må ikke opføres indenfor lokalplanområdet. Mindre bygninger såsom udhuse m.v. må have en maksimal højde på 3,5 meter over terræn. Hovedretninger for bygningsplacering V N S Ø 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bevaringsværdig bygning I delområde 1 skal bevaringsværdig skolebygning jfr. 6.2 til stadighed fremstå i blank rød mur og med ubehandlet rød lertegl som tagbeklædning. Vinduer og døre skal tilpasses husets proportioner og oprindelige arkitektur ved anvendelse af eksisterende vindues- og dørhuller. Vinduer, døre og udvendigt træværk skal fremstå i hvidt.

18 Bestemmelser Eksisterende tagkonstruktion skal bevares og tagflader skal fremstå sammenhængende. Der kan ikke etableres yderligere kviste udover eksisterende frontkviste. Dog kan der etableres mindre ovenlysvinduer. Disse skal placeres i en fast rytme og i en maksimal højde svarende til øverste vinduer i frontkviste. Tagrender skal være af zink eller materiale med tilsvarende stoflighed og udseende. Materialeholdning på bevaringsværdig bygning Udtræksrør, der føres gennem tag skal minimeres i videst mulig omfang, og udføres enten i zink eller i muret konstruktion opført i samme type teglsten og forbandt, som bygningen. 7.2 Nybyggeri I delområde 2 skal ny bebyggelse fremstå med en fælles materiale og farveholdning, som er i overensstemmelse med byggeri i delområde 1. Bebyggelsen skal i hovedtræk fremstå i rød blank mur i samme type teglsten og i samme forbandt, som er anvendt på bevaringsværdig skolebygning. Tage skal beklædes med ubehandlede røde lertegl og opføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 35 og 50 grader i forhold til det vandrette plan. 7.3 Mindre bygninger Mindre bygninger såsom udhuse m.v. skal opføres som lette konstruktioner og med tagpap som tagbeklædning og med en taghældning mellem 25 og 45 grader i forhold til det vandrette plan. 7.4 Farvesætning Farvesætning på bygninger, skure, hegn m.v. skal være

19 19 ensartet i dæmpede farver, almindeligvis kaldet jordfarver og være tilpasset den samlede bebyggelse. 7.5 Tekniske installationer Der må ikke opsættes udvendige antenner og lignende på bygninger. Eventuelle paraboler må kun placeres på terræn. Indenfor delområde 2 kan der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, men de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen skal integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer. 7.6 Skiltning Skiltning i erhvervsøjemed skal så vidt muligt samordnes og tilpasses bebyggelsen i materialer og farvevalg. Skiltning må ikke forekomme i højder på over 1,5 m over terræn. Flagning i reklameøjemed er ikke tilladt. Skiltning skal godkendes af bygningsmyndigheden. Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle farver dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt kulørte som eksempelvis postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Friarealer generelt Indenfor delområde 1 skal det samlede friareal udgøre minimum 35 % af grundarealet. Indenfor delområde 2 skal det samlede friareal udgøre minimum 25 % af det samlede grundareal. Ved beregning af friarealet kan vej- sti- og parkeringsarealer ikke medregnes. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt indpasses og bevares. Friarealer skal belyses med lysamaturer med en maksimal

20 Bestemmelser lyspunksthøjde på 3,5 meter over terræn. Både, lastbiler, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende må ikke opbevares indenfor lokalplanområdet. 8.2 Fælles friarealer Indenfor lokalplanområdet skal der som minimum etableres fælles friarealer i princip som vist i kortbilag 3. Eksisterende træer skal bevares og beplantningsudtrykket sikres ved løbende gentilplantning indenfor de udpegede fælles friarealer. Der må ikke opføres bygningsanlæg på de udpegede fælles friarealer. Indenfor delområde 1 skal fælles friareal fremstå som et sammenhængende haveanlæg med fritstående parktræer på en græsflade. Der må ikke etableres beplantning som afskærmer skolebygningen mod Vibygårdsvej. Indenfor delområde 2 skal fælles friarealer i hovedtræk fremstå med græsflader, enkeltstående parktræer og hække/busketter som rumskabende elementer. 8.3 Private friarealer Ved etablering af private friarealer skal afgrænsning mellem haverne ske ved etablering af bøgehække. Fritstående parktræer på græsflade 8.4 Beplantning i skel Beplantningsbælte i nordligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt rumskabende og sammenhængende beplantning i en bredde på 6 meter og i en færdigudvokset højde på minimum 12 meter. Beplantningsbælte i østligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt busk/hækplantning i en højde på indtil 1,3 meter og i en bredde på minimum 3 meter. I beplantningen

21 Tæt beplantning i nordligt skel Transparent beplantning i østligt skel 21 skal indgå gruppevis indplantede, opstammede og letløvede træer med en færdigudvokset højde på minimum 10 meter. For begge beplantningsbælter gælder, at beplantningen skal bestå af robuste danske buske og træer, der er naturligt hjemmehørende i det omkringliggende landskab. Lokalplanområdet skal afgrænses mod syd af bøgehæk i skel i overensstemmelse med lokalplanbestemmelser for syd for liggende boligområde. 8.5 Terræn Det eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares. Ved terrænbearbejdning skal der tages udgangspunkt i eksisterende vej og/eller i godkendt vejprojekt indenfor området, hvorfra bygningsmyndigheden fastlægger sokkelkoter for den enkelte bygning. Princippet for fastsættelse af sokkelkoter vil være, at sokkelkote i facade/gavl mod vej, højest må afvige +/ - 30 cm fra vejkantens kote. Ved eventuel terrænregulering skal denne være afviklet indenfor disponibelt byggefelt. 8.6 Affaldshåndtering Der skal indenfor lokalplanområdet afsættes et areal på minimum 3 x 6 meter til offentlig indsamling af genanvendelige materialer. Arealet skal være let tilgængeligt for offentligheden. Forslag til placering fremgår af kortbilag 3, men konkret placering og udformning skal godkendes af miljømyndigheden. Håndtering af affald skal ske i henhold til Roskilde Kommunes renovationsbestemmelser.

22 Bestemmelser 9 MILJØFORHOLD Indenfor en radius af 10 meter omkring vandværksboringen syd for lokalplanområdet, se kortbilag 3, må der ikke udlægges areal til parkering og/eller anden arealanvendelse som kan skabe risiko for forurening. Af hensyn til vandværksboringen skal regnvand fra større tagflader og overfladevand fra større sammenhængende befæstede arealer afledes til offentlig kloak. Nedsivning kan kun finde stede efter nærmere godkendelse af miljømyndigheden. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når halvdelen af bebyggelsen i området er taget i brug Grundejerforeningen skal forestå al drift og vedligeholdelse, som knytter sig til private fælles veje, stier og friarealer indenfor området Som alternativ til bestemmelsen i 10.1 kan der søges optagelse i eksisterende og godkendt grundejerforening, dog under forudsætning af at bestemmelserne i 10.2 kan indfries.

23 23 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og om muligt beplantet. Beplantning skal som minimum være gennemført indenfor et år efter at bebyggelsen er taget i brug. Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning samt offentlig spildevandanlæg. For nybyggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Der skal sikres adgang til allerede eksisterende fælles antenneforsyning i nærområdet. Der skal forelægge dokumentation for overholdelse af vejledende støjgrænser for trafikstøj i boligområder gældende for indendørs arealer og for udendørs opholdsarealer. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsser-

24 Bestemmelser vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen.

25 25 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den 20. juni Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Roskilde Byråd den 28. november Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

26 Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Skolebygning - bevaringsværdig Eksisterende bygning - kan nedrives Sø Bøgehæk Træplantning 10 m beskyttelseszone

27 Parkeringsareal 27 Nord VIBY GÅRD Parkeringsareal Bevaringsværdig træplantning Mellemfløj Bevaringsværdig skolebygning Forb. gang Nyere administrationsbygning Græsareal Ældre træer Vibyvejen Vibygårdsvej Skure Vandboring Parkeringsareal Terrænspring Terrænspring Vibygårdsvej GL. VIBY Parcelhusbyggeri under opførelse 50 m ndsvænget Vibygårdsvej

28 Kortbilag 2 Matrikelkort 1:1.500 Lokalplangrænse Matrikelnr. Vejlitra 1b "a"

29 29 1q 1g Nord 1r "a" 37b "t" 1a 1b 25a 13d 13a 1c 1n 24h 25b 25c 13g 14h 14l 50 m f 24e 24a 14i 14k 14b

30 Kortbilag 3 Fremtidige forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Delområdeafgrænsning Eks. skolebygning - A - skal bevares Eks. bygning - B - kan nedrives Maksimalt byggefelt Byggelinie fra bygning B Beplantning Fælles friarealer Hastighedsregulerende vejbelægning Eksisterende vejudlæg Beskyttelseszone omkring vandboring Evt. placering af offentlig genbrugsø Vejadgang - skal opretholdes Stiadgang til/fra sydligt boligområde A B

31 31 Nord Beplantningsbælte 6 m bredde DELOMRÅDE 1 DELOMRÅDE 2 17 m A B 17 m Vibyvejen Vibygårdsvej Vibygårdsvej Vandboring Beskyttelseszone Stiudlæg Beplantningsbælte minimum 3 m bredde Købmandsvænget Vibygårdsvej 50 m

32 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Plan- og Byggesagsafdelingen 0899 Kommuneservice Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Lokalplan 512 Viby/Dåstrup

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag

Ændring af rammeområde i Vindinge. Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Ændring af rammeområde i Vindinge Tillæg 3 til Kommuneplan 2009/forslag Forord Forslag til høring HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring af rammeområde vedkøgevej

Ændring af rammeområde vedkøgevej Politisk behandling Ændring af rammeområde vedkøgevej Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 3.CL.4 E.8 3.BE.4 3.BP.6 3.F.5 3.CL.3 3.BE.9 3.D.7 3.F.6 3.BE.5 Område, hvor der kan etableres restaurant 3.BS.8 3.E.3

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /politisk behandling Margrethehåbsvej 2.EK.1 Holbækvej Forord Politisk HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 forslag Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016

Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen. Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Ændring af rammeområde 3.BS.7 Ved Ringen Tillæg 3 til Roskilde Kommuneplan 2016 Mindretalsudtalelse MIDRETALSUDTALELSE Byrådet den 26. oktober 2017 Enhedslisten kan ikke tiltræde kommuneplantillægget og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Astersvej

Ændring af rammeområde ved Astersvej rint Preview Ændring af rammeområde ved Astersvej Tillæg 28 til Roskilde Kommuneplan 2009 100 m 1 : 2001 Dette kort er kun til oversigtsformål. Fremstillet af 10.20.3.170 13/03/2013 16:39:32 Forord HVAD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009 Haraldskær Himmelev Sognevej Langagervej Herregårdsvej 2.D.8 100 m Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597

Lokalplan for Smedegade 25. Lokalplan 597 Lokalplan for Smedegade 25 Lokalplan 597 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Lokalplan 8 Kommuneplan 8 Drikkevandsinteresser 8 Den kystnære del af

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013

Erhvervsområde. Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget. Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej, Københavnsvej samt Langebjergvænget Tillæg 18 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere