Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512"

Transkript

1 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til nabokommuner 10 Kollektiv trafikplanlægning 11 Vej- og stiplanlægning 11 Skoledistrikt og skolekapacitet 11 Forsyning 11 Kulturmiljø 12 Miljø 12 Forurening 13 Indsigelser 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 14 3 Anvendelse 14 4 Udstykning 15 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 15 6 Bebyggelsens omfang og placering 16 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 8 Ubebyggede arealer og terræn 19 9 Miljøforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 26 Kortbilag 2 28 Kortbilag 3 30

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 31. maj juni juni juni - 7. september november november november 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde på tlf.nr eller via på adressen LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Planog Byggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed BAGGRUND I forbindelse med kommunesammenlægningen er Ramsø Rådhus blevet overflødiggjort som kommunal administrationsbygning og ønskes derfor omdannet til bolig- og erhvervsformål. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 1. februar 2007 vedtaget, at der udarbejdes lokalplan for rådhusets arealer. LOKALPLANOMRÅDET Det tidligere Ramsø Rådhus er beliggende i udkanten af Gl. Viby, der ligger nord for Viby og cirka 1,5 kilometer fra

7 Rådhusbygninger og parkeringsareal 7 Viby Sj. station. Gl. Viby rummer ikke indkøbsmuligheder og offentlige servicetilbud, men disse findes indenfor en afstand af 2 kilometer i enten Dåstrup eller Viby Sj. Nord for lokalplanområdet ligger dyrkede jorder og et stort sammenhængende herregårdslandskab, som knytter sig til naboejendommen Vibygård. Syd for området ligger dels Gl. Viby dels en nyere parcelhusudstykning, hvorfra der skal etableres stiforbindelse til lokalplanområdet. Vibyvejen passerer området mod øst og er en vigtig vejforbindelse mellem Roskilde og Viby. Lokalplanens afgrænsning er fastlagt, så det omfatter rådhusets arealer og herudover indgår del af Vibygårdsvej. Se kortbilag 1. Indenfor lokalplanområdet ligger en række forskellige bygninger, der alle har fungeret som rådhus. Byggeriet består dels af en ældre skolebygning fra 1914, hvortil er bygget en mellemfløj og forbindelsesgange, dels en nyere administrationsbygning, der bl.a. indeholder byrådssal og som har fungeret som hovedindgang til rådhuset. Den ældre skolebygning er et klassisk eksempel på god traditionel dansk byggeskik og rummer kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige. Inden for lokalplanområdet ligger der omkring det gamle rådhus en række parkeringsarealer. Herudover er der grønne friarealer omkring byggeriet, hvor der er flere større og bevaringsværdige træer samt bøgehække, der afgrænser forskellige arealer. Arealet er relativt fladt med svagt fald mod øst. Der er gennemført en terrænregulering i den sydlige del af lokalplanområdet i forbindelse med anlæg af et større parkerings-

8 Ældre bygning og haveanlæg Redegørelse areal. I nær tilknytning til lokalplanområdet ligger en af Viby Dals Vandværks vandboringer, som der skal tages nødvendigt miljøhensyn til. I en 10 meter zone omkring boringen skal der tages særlige hensyn, og der må bl.a. ikke benyttes pesticider indenfor arealet. Vejadgang sker fra Vibygårdsvej, hvor sydlig intern vej også fungerer som adgangvej for Viby Dals Vandværk og to syd for liggende boliger. Der er tinglyst et vejudlæg, som sikrer adgangen. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen har til formål at skabe det planmæssige grundlag, som kan sikre en fremtidig anvendelse af rådhusets arealer til boliger, liberalt erhverv og/eller offentlige formål dels i eksisterende bygninger, dels i form af nybyggeri. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der tages afsæt i de kulturhistoriske værdier i og omkring lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre bevaring af den ældre skolebygning, grundet dens kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske værdier, hvor bygningens enkelhed, byggematerialer og sammenhængende tagflader skal fastholdes. Nybyggeri skal tilpasses i proportioner og materialeholdning til den bevaringsværdige skolebygning og med respekt for landsbymiljøet i Gl. Viby. Det tilsigtes, at den bevaringsværdige skolebygning fritlægges, hvorfor der fastsættes retningslinier for placering af bygningskroppe, for at fremme dette formål.

9 9 Herudover fastsættes maksimale bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, som skal sikre at bebyggelsen ikke bliver for kompakt. Det er ønsket at bebyggelsen fremstår grøn, hvorfor der skal værnes om eksisterende beplantning, som i videst muligt omfang skal indgå i friarealer og bebyggelsens øvrige udendørs arealer. Da det ikke ventes at byudviklingen vil fortsætte længere mod nord, skal der skabes en klar rumlig afgrænsning mod det åbne land ikke mindst i det nordlige skel. Vejadgang skal fortsat ske fra Vibygårdsvej og der skal sikres fortsat adgang til boliger og vandværksboring beliggende Vibygårdsvej Eksisterende træplantning Endvidere skal der tages nødvendigt hensyn til Viby Dal Vandværks vandboring, så der ikke sker risiko for forurening af drikkevand. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 2005 fået status af landsplandirektiv, hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning. I henhold til Regionplan 2005 skal der i forbindelse med lokalplanlægningen tages hensyn til grundvands- og kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. Lokalplanområdet indgår i et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser, hvor der ikke må finde aktiviteter sted som kan true grundvandet.

10 Redegørelse Gl. Viby er udpeget som landsby med særlig kulturhistorisk interesse, hvorfor der under lokalplanlægningen skal tages fornødent hensyn til kulturhistoriske træk i området og underjordiske fortidsminder. Arealet er i Regionplan 2005 udlagt til byformål, men kan kun indeholde funktioner, der er af lokal karakter. Samlet set anses lokalplanen ikke for at være i strid med statslige planlægningsinteresser. D 264 B 256 D 264 ændres til B 269 B 252 Kommuneplanens rammeområde Kommuneplan Indtil der er udarbejdet en ny kommuneplan for Roskilde Kommune er de tre kommuneplaner for Gundsø, Ramsø og Roskilde kommuner fortsat gældende. Lokalplanområdet indgår i Kommuneplan for Ramsø Kommune under rammeområde D264. Rammeområdet er udlagt til offentligt område, specifikt til Rådhus og indeholder herudover bestemmelser om at bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager i op til 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Parkering skal afholdes på egen grund. Lokalplanens indhold kan ikke realiseres før der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer de nuværende anvendelsesbestemmelser. Kommuneplantillæg nr. 16 til Ramsø Kommuneplan , vil således blive udarbejdet parallelt med lokalplanen. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri ikke vil påvirke nabokommunerne, hvorfor der ikke er indledt et tværkommunalt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

11 11 Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet er dækket af kollektiv trafikforsyning, idet busrute 215 pt. passerer lokalplanområdet ad Vibygårdsvej. Nærmeste station ligger i Viby, cirka 1,5 km. fra lokalplanområdet. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet ligger med adgang fra Vibygårdsvej, hvilket skal fastholdes. Det skal sikres at stiforløb fra syd for liggende parcelhusudstykning kobles til stianlæg indenfor lokalplanområdet. Skoledistrikt og skolekapacitet Der er foretaget en vurdering af skolekapaciteten i området, og den vurderes til at være tilstrækkelig til at betjene den boligudbygning, som lokalplanen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i naturgasforsyningsområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Afledning af spildevand skal ske til offentligt spildevandsanlæg og for så vidt angår nyt byggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulempe for naboer.

12 Redegørelse Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Viby Dal Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til området varetages af DongEnergy. Bebyggelsen skal være tilsluttet fælles antenneanlæg for at minimere antallet af individuelle antenner i området. Kulturmiljø Roskilde Museum vil i medfør af museumslovens 23 igangsætte en prøvegravning af lokalplanområdet, idet der er registreret underjordiske fortidsminder på den syd for liggende naboejendom. Udnyttelse af arealet skal tage hensyn til museets undersøgelse. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 512, ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen har været udsendt til intern høring i

13 Ortofoto af lokalplanområde og nærmeste omgivelser 13 Roskilde Kommune og til ekstern høring hos Miljøcenteret i Roskilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforening Roskilde. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til ikke forurenende virksomhed. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. INDSIGELSER I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget kom der enkelte høringssvar. Ingen af høringssvarene anfægtede planens formål og indhold. Dog gav det ene høringssvar anledning til at flytte lokalplangrænsen til det faktiske skel i lokalplanområdets sydlige del. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN Byrådet kan i henhold til Planlovens 19 og 20 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at: - udlægge området til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål - sikre bevarelse af kulturhistorisk skolebygning - skabe en bebyggelse som tager afsæt i eksisterende beplantning, der indarbejdes i grønne friarealer - skabe en klar markant og rumlig afgrænsning mod det åbne land og mod Vibyvejen 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter del af matr. nr. 1-b, del af 1-r og del af vejlitra t af Vibygård Hgd, Syv og del af matr. nr. 1-a og del af vejlitra a af Viby By, Syv samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved denne lokalplan til byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Området inddeles i delområde 1 og 2 som vist i kortbilag 3.

15 Delområde 1 må anvendes til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål, som etableres i den eksisterende bygning. Delområde 2 må anvendes til boligformål og/eller liberalt erhverv i form af tæt-lavt byggeri og/eller etagebyggeri. Ved nybyggeri kan dette kun anvendes til boligformål. 4 UDSTYKNING Ved udstykning skal grundstørrelsen være på minimum 300 m2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vibygårdsvej. Der skal sikres fortsat adgang til matr.nr 1-n, Vibygård Hgd, Syv og matr.nre 1-c og 13-d Viby By, Syv, beliggende syd for lokalplanområdet. Vejudlæg er vist i kortbilag 3. Vejudlægget tilpasses ved eventuelle matrikulære ændringer. Veje skal udlægges i en minimumbredde på 7 meter og anlægges med fast belægning i en minimumbredde på 5 m. Belysning af veje skal ske med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter. For areal udpeget til fartdæmpende vejanlæg i bilag 3, skal anlæg udføres i nordiske granitmaterialer. 5.2 Stier Der skal udlægges areal til sti, som skal forbinde lokalplan-

16 Lyspunktshøjde Bestemmelser området med det syd for liggende boligområde som vist på kortbilag 3. Stien udlægges i 3 meter i bredden,og anlægges med fast belægning og i en bredde på minimum 2 meter svarende til stianlæg syd for lokalplangrænsen. Stien skal kobles til internt sti- og vejsystem. Stien skal belyses med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunksthøjde på 3,5 meter. 5.3 Parkering Der skal anlægges 11 2 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorerhverv. Ved etablering af fælles parkeringsanlæg, skal disse fremstå som grønne anlæg, hvor mellemstore opstammede træer danner et løvtag, og hvor etablerede plantebede skal have en minimumstørrelse svarende til bredden og længden på én parkeringsplads. Belysning af parkeringsanlæg skal ske ved parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter over terræn. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Indenfor lokalplanområdet må den maksimale bebyggelsesprocent ikke overstige Indenfor delområde 1 må der ikke ske nedrivning af eksisterende bevaringsværdig skolebygning, dog undtaget mellemfløj og forbindelsesgang jfr. kortbilag 1. Indenfor delområdet må der ikke opføres yderligere bebyggelse, men alene ske anvendelse af eksisterende bygning.

17 17 Indenfor delområde 2 kan der ske nedrivning af eksisterende bygning. Nybyggeri skal opføres i en afstand på minimum 17 meter fra eksisterende skolebygning og indenfor byggefelt angivet i kortbilag 3. Ved fastholdelse af eksisterende bygning benævnt B i bilag 3, skal nybyggeri opføres i en minimum afstand på 17 meter fra denne og indenfor anvist byggefelt. Øvrige byggelinier angivet i kortbilag 3 skal respekteres. 6.3 Nybyggeri skal opføres i plan, som rækkehus- og/ eller etagebyggeri, hvor intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 meter over terræn. Bygninger skal placeres med hovedretning nord-syd og/ eller vest-øst og sammenhængende bygningskroppe må have en maksimal længde på 40 meter. 6.4 Garager og carporte må ikke opføres indenfor lokalplanområdet. Mindre bygninger såsom udhuse m.v. må have en maksimal højde på 3,5 meter over terræn. Hovedretninger for bygningsplacering V N S Ø 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bevaringsværdig bygning I delområde 1 skal bevaringsværdig skolebygning jfr. 6.2 til stadighed fremstå i blank rød mur og med ubehandlet rød lertegl som tagbeklædning. Vinduer og døre skal tilpasses husets proportioner og oprindelige arkitektur ved anvendelse af eksisterende vindues- og dørhuller. Vinduer, døre og udvendigt træværk skal fremstå i hvidt.

18 Bestemmelser Eksisterende tagkonstruktion skal bevares og tagflader skal fremstå sammenhængende. Der kan ikke etableres yderligere kviste udover eksisterende frontkviste. Dog kan der etableres mindre ovenlysvinduer. Disse skal placeres i en fast rytme og i en maksimal højde svarende til øverste vinduer i frontkviste. Tagrender skal være af zink eller materiale med tilsvarende stoflighed og udseende. Materialeholdning på bevaringsværdig bygning Udtræksrør, der føres gennem tag skal minimeres i videst mulig omfang, og udføres enten i zink eller i muret konstruktion opført i samme type teglsten og forbandt, som bygningen. 7.2 Nybyggeri I delområde 2 skal ny bebyggelse fremstå med en fælles materiale og farveholdning, som er i overensstemmelse med byggeri i delområde 1. Bebyggelsen skal i hovedtræk fremstå i rød blank mur i samme type teglsten og i samme forbandt, som er anvendt på bevaringsværdig skolebygning. Tage skal beklædes med ubehandlede røde lertegl og opføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 35 og 50 grader i forhold til det vandrette plan. 7.3 Mindre bygninger Mindre bygninger såsom udhuse m.v. skal opføres som lette konstruktioner og med tagpap som tagbeklædning og med en taghældning mellem 25 og 45 grader i forhold til det vandrette plan. 7.4 Farvesætning Farvesætning på bygninger, skure, hegn m.v. skal være

19 19 ensartet i dæmpede farver, almindeligvis kaldet jordfarver og være tilpasset den samlede bebyggelse. 7.5 Tekniske installationer Der må ikke opsættes udvendige antenner og lignende på bygninger. Eventuelle paraboler må kun placeres på terræn. Indenfor delområde 2 kan der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, men de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen skal integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer. 7.6 Skiltning Skiltning i erhvervsøjemed skal så vidt muligt samordnes og tilpasses bebyggelsen i materialer og farvevalg. Skiltning må ikke forekomme i højder på over 1,5 m over terræn. Flagning i reklameøjemed er ikke tilladt. Skiltning skal godkendes af bygningsmyndigheden. Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle farver dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt kulørte som eksempelvis postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Friarealer generelt Indenfor delområde 1 skal det samlede friareal udgøre minimum 35 % af grundarealet. Indenfor delområde 2 skal det samlede friareal udgøre minimum 25 % af det samlede grundareal. Ved beregning af friarealet kan vej- sti- og parkeringsarealer ikke medregnes. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt indpasses og bevares. Friarealer skal belyses med lysamaturer med en maksimal

20 Bestemmelser lyspunksthøjde på 3,5 meter over terræn. Både, lastbiler, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende må ikke opbevares indenfor lokalplanområdet. 8.2 Fælles friarealer Indenfor lokalplanområdet skal der som minimum etableres fælles friarealer i princip som vist i kortbilag 3. Eksisterende træer skal bevares og beplantningsudtrykket sikres ved løbende gentilplantning indenfor de udpegede fælles friarealer. Der må ikke opføres bygningsanlæg på de udpegede fælles friarealer. Indenfor delområde 1 skal fælles friareal fremstå som et sammenhængende haveanlæg med fritstående parktræer på en græsflade. Der må ikke etableres beplantning som afskærmer skolebygningen mod Vibygårdsvej. Indenfor delområde 2 skal fælles friarealer i hovedtræk fremstå med græsflader, enkeltstående parktræer og hække/busketter som rumskabende elementer. 8.3 Private friarealer Ved etablering af private friarealer skal afgrænsning mellem haverne ske ved etablering af bøgehække. Fritstående parktræer på græsflade 8.4 Beplantning i skel Beplantningsbælte i nordligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt rumskabende og sammenhængende beplantning i en bredde på 6 meter og i en færdigudvokset højde på minimum 12 meter. Beplantningsbælte i østligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt busk/hækplantning i en højde på indtil 1,3 meter og i en bredde på minimum 3 meter. I beplantningen

21 Tæt beplantning i nordligt skel Transparent beplantning i østligt skel 21 skal indgå gruppevis indplantede, opstammede og letløvede træer med en færdigudvokset højde på minimum 10 meter. For begge beplantningsbælter gælder, at beplantningen skal bestå af robuste danske buske og træer, der er naturligt hjemmehørende i det omkringliggende landskab. Lokalplanområdet skal afgrænses mod syd af bøgehæk i skel i overensstemmelse med lokalplanbestemmelser for syd for liggende boligområde. 8.5 Terræn Det eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares. Ved terrænbearbejdning skal der tages udgangspunkt i eksisterende vej og/eller i godkendt vejprojekt indenfor området, hvorfra bygningsmyndigheden fastlægger sokkelkoter for den enkelte bygning. Princippet for fastsættelse af sokkelkoter vil være, at sokkelkote i facade/gavl mod vej, højest må afvige +/ - 30 cm fra vejkantens kote. Ved eventuel terrænregulering skal denne være afviklet indenfor disponibelt byggefelt. 8.6 Affaldshåndtering Der skal indenfor lokalplanområdet afsættes et areal på minimum 3 x 6 meter til offentlig indsamling af genanvendelige materialer. Arealet skal være let tilgængeligt for offentligheden. Forslag til placering fremgår af kortbilag 3, men konkret placering og udformning skal godkendes af miljømyndigheden. Håndtering af affald skal ske i henhold til Roskilde Kommunes renovationsbestemmelser.

22 Bestemmelser 9 MILJØFORHOLD Indenfor en radius af 10 meter omkring vandværksboringen syd for lokalplanområdet, se kortbilag 3, må der ikke udlægges areal til parkering og/eller anden arealanvendelse som kan skabe risiko for forurening. Af hensyn til vandværksboringen skal regnvand fra større tagflader og overfladevand fra større sammenhængende befæstede arealer afledes til offentlig kloak. Nedsivning kan kun finde stede efter nærmere godkendelse af miljømyndigheden. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når halvdelen af bebyggelsen i området er taget i brug Grundejerforeningen skal forestå al drift og vedligeholdelse, som knytter sig til private fælles veje, stier og friarealer indenfor området Som alternativ til bestemmelsen i 10.1 kan der søges optagelse i eksisterende og godkendt grundejerforening, dog under forudsætning af at bestemmelserne i 10.2 kan indfries.

23 23 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og om muligt beplantet. Beplantning skal som minimum være gennemført indenfor et år efter at bebyggelsen er taget i brug. Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning samt offentlig spildevandanlæg. For nybyggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Der skal sikres adgang til allerede eksisterende fælles antenneforsyning i nærområdet. Der skal forelægge dokumentation for overholdelse af vejledende støjgrænser for trafikstøj i boligområder gældende for indendørs arealer og for udendørs opholdsarealer. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsser-

24 Bestemmelser vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen.

25 25 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den 20. juni Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Roskilde Byråd den 28. november Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

26 Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Skolebygning - bevaringsværdig Eksisterende bygning - kan nedrives Sø Bøgehæk Træplantning 10 m beskyttelseszone

27 Parkeringsareal 27 Nord VIBY GÅRD Parkeringsareal Bevaringsværdig træplantning Mellemfløj Bevaringsværdig skolebygning Forb. gang Nyere administrationsbygning Græsareal Ældre træer Vibyvejen Vibygårdsvej Skure Vandboring Parkeringsareal Terrænspring Terrænspring Vibygårdsvej GL. VIBY Parcelhusbyggeri under opførelse 50 m ndsvænget Vibygårdsvej

28 Kortbilag 2 Matrikelkort 1:1.500 Lokalplangrænse Matrikelnr. Vejlitra 1b "a"

29 29 1q 1g Nord 1r "a" 37b "t" 1a 1b 25a 13d 13a 1c 1n 24h 25b 25c 13g 14h 14l 50 m f 24e 24a 14i 14k 14b

30 Kortbilag 3 Fremtidige forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Delområdeafgrænsning Eks. skolebygning - A - skal bevares Eks. bygning - B - kan nedrives Maksimalt byggefelt Byggelinie fra bygning B Beplantning Fælles friarealer Hastighedsregulerende vejbelægning Eksisterende vejudlæg Beskyttelseszone omkring vandboring Evt. placering af offentlig genbrugsø Vejadgang - skal opretholdes Stiadgang til/fra sydligt boligområde A B

31 31 Nord Beplantningsbælte 6 m bredde DELOMRÅDE 1 DELOMRÅDE 2 17 m A B 17 m Vibyvejen Vibygårdsvej Vibygårdsvej Vandboring Beskyttelseszone Stiudlæg Beplantningsbælte minimum 3 m bredde Købmandsvænget Vibygårdsvej 50 m

32 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Plan- og Byggesagsafdelingen 0899 Kommuneservice Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Lokalplan 512 Viby/Dåstrup

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag

Udvidelse af Bankernes EDB Central. Lokalplan 519/forslag Udvidelse af Bankernes EDB Central Lokalplan 519/forslag Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 10 Kommuneplan 10 Vej- og stiplanlægning 11 Varmeplanlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere