Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512"

Transkript

1 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512

2 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til nabokommuner 10 Kollektiv trafikplanlægning 11 Vej- og stiplanlægning 11 Skoledistrikt og skolekapacitet 11 Forsyning 11 Kulturmiljø 12 Miljø 12 Forurening 13 Indsigelser 13 Dispensation fra lokalplanen 13 1 Formål 14 2 Område og zonestatus 14 3 Anvendelse 14 4 Udstykning 15 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 15 6 Bebyggelsens omfang og placering 16 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 8 Ubebyggede arealer og terræn 19 9 Miljøforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag 1 26 Kortbilag 2 28 Kortbilag 3 30

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 31. maj juni juni juni - 7. september november november november 2007

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde på tlf.nr eller via på adressen LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Teknisk Forvaltning, Planog Byggesagsafdelingen, 0899 Kommuneservice eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed BAGGRUND I forbindelse med kommunesammenlægningen er Ramsø Rådhus blevet overflødiggjort som kommunal administrationsbygning og ønskes derfor omdannet til bolig- og erhvervsformål. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 1. februar 2007 vedtaget, at der udarbejdes lokalplan for rådhusets arealer. LOKALPLANOMRÅDET Det tidligere Ramsø Rådhus er beliggende i udkanten af Gl. Viby, der ligger nord for Viby og cirka 1,5 kilometer fra

7 Rådhusbygninger og parkeringsareal 7 Viby Sj. station. Gl. Viby rummer ikke indkøbsmuligheder og offentlige servicetilbud, men disse findes indenfor en afstand af 2 kilometer i enten Dåstrup eller Viby Sj. Nord for lokalplanområdet ligger dyrkede jorder og et stort sammenhængende herregårdslandskab, som knytter sig til naboejendommen Vibygård. Syd for området ligger dels Gl. Viby dels en nyere parcelhusudstykning, hvorfra der skal etableres stiforbindelse til lokalplanområdet. Vibyvejen passerer området mod øst og er en vigtig vejforbindelse mellem Roskilde og Viby. Lokalplanens afgrænsning er fastlagt, så det omfatter rådhusets arealer og herudover indgår del af Vibygårdsvej. Se kortbilag 1. Indenfor lokalplanområdet ligger en række forskellige bygninger, der alle har fungeret som rådhus. Byggeriet består dels af en ældre skolebygning fra 1914, hvortil er bygget en mellemfløj og forbindelsesgange, dels en nyere administrationsbygning, der bl.a. indeholder byrådssal og som har fungeret som hovedindgang til rådhuset. Den ældre skolebygning er et klassisk eksempel på god traditionel dansk byggeskik og rummer kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige. Inden for lokalplanområdet ligger der omkring det gamle rådhus en række parkeringsarealer. Herudover er der grønne friarealer omkring byggeriet, hvor der er flere større og bevaringsværdige træer samt bøgehække, der afgrænser forskellige arealer. Arealet er relativt fladt med svagt fald mod øst. Der er gennemført en terrænregulering i den sydlige del af lokalplanområdet i forbindelse med anlæg af et større parkerings-

8 Ældre bygning og haveanlæg Redegørelse areal. I nær tilknytning til lokalplanområdet ligger en af Viby Dals Vandværks vandboringer, som der skal tages nødvendigt miljøhensyn til. I en 10 meter zone omkring boringen skal der tages særlige hensyn, og der må bl.a. ikke benyttes pesticider indenfor arealet. Vejadgang sker fra Vibygårdsvej, hvor sydlig intern vej også fungerer som adgangvej for Viby Dals Vandværk og to syd for liggende boliger. Der er tinglyst et vejudlæg, som sikrer adgangen. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen har til formål at skabe det planmæssige grundlag, som kan sikre en fremtidig anvendelse af rådhusets arealer til boliger, liberalt erhverv og/eller offentlige formål dels i eksisterende bygninger, dels i form af nybyggeri. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der tages afsæt i de kulturhistoriske værdier i og omkring lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre bevaring af den ældre skolebygning, grundet dens kulturhistoriske og bygningsarkitektoniske værdier, hvor bygningens enkelhed, byggematerialer og sammenhængende tagflader skal fastholdes. Nybyggeri skal tilpasses i proportioner og materialeholdning til den bevaringsværdige skolebygning og med respekt for landsbymiljøet i Gl. Viby. Det tilsigtes, at den bevaringsværdige skolebygning fritlægges, hvorfor der fastsættes retningslinier for placering af bygningskroppe, for at fremme dette formål.

9 9 Herudover fastsættes maksimale bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, som skal sikre at bebyggelsen ikke bliver for kompakt. Det er ønsket at bebyggelsen fremstår grøn, hvorfor der skal værnes om eksisterende beplantning, som i videst muligt omfang skal indgå i friarealer og bebyggelsens øvrige udendørs arealer. Da det ikke ventes at byudviklingen vil fortsætte længere mod nord, skal der skabes en klar rumlig afgrænsning mod det åbne land ikke mindst i det nordlige skel. Vejadgang skal fortsat ske fra Vibygårdsvej og der skal sikres fortsat adgang til boliger og vandværksboring beliggende Vibygårdsvej Eksisterende træplantning Endvidere skal der tages nødvendigt hensyn til Viby Dal Vandværks vandboring, så der ikke sker risiko for forurening af drikkevand. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 2005 fået status af landsplandirektiv, hvor Miljøministeriet har indsigelsesret overfor kommunernes planlægning. I henhold til Regionplan 2005 skal der i forbindelse med lokalplanlægningen tages hensyn til grundvands- og kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. Lokalplanområdet indgår i et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser, hvor der ikke må finde aktiviteter sted som kan true grundvandet.

10 Redegørelse Gl. Viby er udpeget som landsby med særlig kulturhistorisk interesse, hvorfor der under lokalplanlægningen skal tages fornødent hensyn til kulturhistoriske træk i området og underjordiske fortidsminder. Arealet er i Regionplan 2005 udlagt til byformål, men kan kun indeholde funktioner, der er af lokal karakter. Samlet set anses lokalplanen ikke for at være i strid med statslige planlægningsinteresser. D 264 B 256 D 264 ændres til B 269 B 252 Kommuneplanens rammeområde Kommuneplan Indtil der er udarbejdet en ny kommuneplan for Roskilde Kommune er de tre kommuneplaner for Gundsø, Ramsø og Roskilde kommuner fortsat gældende. Lokalplanområdet indgår i Kommuneplan for Ramsø Kommune under rammeområde D264. Rammeområdet er udlagt til offentligt område, specifikt til Rådhus og indeholder herudover bestemmelser om at bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager i op til 8,5 meters højde og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Parkering skal afholdes på egen grund. Lokalplanens indhold kan ikke realiseres før der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer de nuværende anvendelsesbestemmelser. Kommuneplantillæg nr. 16 til Ramsø Kommuneplan , vil således blive udarbejdet parallelt med lokalplanen. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri ikke vil påvirke nabokommunerne, hvorfor der ikke er indledt et tværkommunalt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

11 11 Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet er dækket af kollektiv trafikforsyning, idet busrute 215 pt. passerer lokalplanområdet ad Vibygårdsvej. Nærmeste station ligger i Viby, cirka 1,5 km. fra lokalplanområdet. Vej- og stiplanlægning Lokalplanområdet ligger med adgang fra Vibygårdsvej, hvilket skal fastholdes. Det skal sikres at stiforløb fra syd for liggende parcelhusudstykning kobles til stianlæg indenfor lokalplanområdet. Skoledistrikt og skolekapacitet Der er foretaget en vurdering af skolekapaciteten i området, og den vurderes til at være tilstrækkelig til at betjene den boligudbygning, som lokalplanen giver mulighed for. Forsyning Lokalplanområdet ligger i naturgasforsyningsområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f. eks solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Afledning af spildevand skal ske til offentligt spildevandsanlæg og for så vidt angår nyt byggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulempe for naboer.

12 Redegørelse Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Viby Dal Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Elforsyningen til området varetages af DongEnergy. Bebyggelsen skal være tilsluttet fælles antenneanlæg for at minimere antallet af individuelle antenner i området. Kulturmiljø Roskilde Museum vil i medfør af museumslovens 23 igangsætte en prøvegravning af lokalplanområdet, idet der er registreret underjordiske fortidsminder på den syd for liggende naboejendom. Udnyttelse af arealet skal tage hensyn til museets undersøgelse. Miljø I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 512, ikke er behov for at fortage en samlet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Miljøscreeningen har været udsendt til intern høring i

13 Ortofoto af lokalplanområde og nærmeste omgivelser 13 Roskilde Kommune og til ekstern høring hos Miljøcenteret i Roskilde, Roskilde Museum og Danmarks Naturfredningsforening Roskilde. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til ikke forurenende virksomhed. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. INDSIGELSER I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget kom der enkelte høringssvar. Ingen af høringssvarene anfægtede planens formål og indhold. Dog gav det ene høringssvar anledning til at flytte lokalplangrænsen til det faktiske skel i lokalplanområdets sydlige del. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN Byrådet kan i henhold til Planlovens 19 og 20 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

14 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at: - udlægge området til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål - sikre bevarelse af kulturhistorisk skolebygning - skabe en bebyggelse som tager afsæt i eksisterende beplantning, der indarbejdes i grønne friarealer - skabe en klar markant og rumlig afgrænsning mod det åbne land og mod Vibyvejen 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter del af matr. nr. 1-b, del af 1-r og del af vejlitra t af Vibygård Hgd, Syv og del af matr. nr. 1-a og del af vejlitra a af Viby By, Syv samt alle parceller, der efter den 1. oktober 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres ved denne lokalplan til byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Området inddeles i delområde 1 og 2 som vist i kortbilag 3.

15 Delområde 1 må anvendes til boligformål, liberalt erhverv og/eller offentlige formål, som etableres i den eksisterende bygning. Delområde 2 må anvendes til boligformål og/eller liberalt erhverv i form af tæt-lavt byggeri og/eller etagebyggeri. Ved nybyggeri kan dette kun anvendes til boligformål. 4 UDSTYKNING Ved udstykning skal grundstørrelsen være på minimum 300 m2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Vibygårdsvej. Der skal sikres fortsat adgang til matr.nr 1-n, Vibygård Hgd, Syv og matr.nre 1-c og 13-d Viby By, Syv, beliggende syd for lokalplanområdet. Vejudlæg er vist i kortbilag 3. Vejudlægget tilpasses ved eventuelle matrikulære ændringer. Veje skal udlægges i en minimumbredde på 7 meter og anlægges med fast belægning i en minimumbredde på 5 m. Belysning af veje skal ske med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter. For areal udpeget til fartdæmpende vejanlæg i bilag 3, skal anlæg udføres i nordiske granitmaterialer. 5.2 Stier Der skal udlægges areal til sti, som skal forbinde lokalplan-

16 Lyspunktshøjde Bestemmelser området med det syd for liggende boligområde som vist på kortbilag 3. Stien udlægges i 3 meter i bredden,og anlægges med fast belægning og i en bredde på minimum 2 meter svarende til stianlæg syd for lokalplangrænsen. Stien skal kobles til internt sti- og vejsystem. Stien skal belyses med parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunksthøjde på 3,5 meter. 5.3 Parkering Der skal anlægges 11 2 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorerhverv. Ved etablering af fælles parkeringsanlæg, skal disse fremstå som grønne anlæg, hvor mellemstore opstammede træer danner et løvtag, og hvor etablerede plantebede skal have en minimumstørrelse svarende til bredden og længden på én parkeringsplads. Belysning af parkeringsanlæg skal ske ved parkamaturer og/eller pullertbelysning med en maksimal lyspunktshøjde på 4,5 meter over terræn. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Indenfor lokalplanområdet må den maksimale bebyggelsesprocent ikke overstige Indenfor delområde 1 må der ikke ske nedrivning af eksisterende bevaringsværdig skolebygning, dog undtaget mellemfløj og forbindelsesgang jfr. kortbilag 1. Indenfor delområdet må der ikke opføres yderligere bebyggelse, men alene ske anvendelse af eksisterende bygning.

17 17 Indenfor delområde 2 kan der ske nedrivning af eksisterende bygning. Nybyggeri skal opføres i en afstand på minimum 17 meter fra eksisterende skolebygning og indenfor byggefelt angivet i kortbilag 3. Ved fastholdelse af eksisterende bygning benævnt B i bilag 3, skal nybyggeri opføres i en minimum afstand på 17 meter fra denne og indenfor anvist byggefelt. Øvrige byggelinier angivet i kortbilag 3 skal respekteres. 6.3 Nybyggeri skal opføres i plan, som rækkehus- og/ eller etagebyggeri, hvor intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 meter over terræn. Bygninger skal placeres med hovedretning nord-syd og/ eller vest-øst og sammenhængende bygningskroppe må have en maksimal længde på 40 meter. 6.4 Garager og carporte må ikke opføres indenfor lokalplanområdet. Mindre bygninger såsom udhuse m.v. må have en maksimal højde på 3,5 meter over terræn. Hovedretninger for bygningsplacering V N S Ø 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bevaringsværdig bygning I delområde 1 skal bevaringsværdig skolebygning jfr. 6.2 til stadighed fremstå i blank rød mur og med ubehandlet rød lertegl som tagbeklædning. Vinduer og døre skal tilpasses husets proportioner og oprindelige arkitektur ved anvendelse af eksisterende vindues- og dørhuller. Vinduer, døre og udvendigt træværk skal fremstå i hvidt.

18 Bestemmelser Eksisterende tagkonstruktion skal bevares og tagflader skal fremstå sammenhængende. Der kan ikke etableres yderligere kviste udover eksisterende frontkviste. Dog kan der etableres mindre ovenlysvinduer. Disse skal placeres i en fast rytme og i en maksimal højde svarende til øverste vinduer i frontkviste. Tagrender skal være af zink eller materiale med tilsvarende stoflighed og udseende. Materialeholdning på bevaringsværdig bygning Udtræksrør, der føres gennem tag skal minimeres i videst mulig omfang, og udføres enten i zink eller i muret konstruktion opført i samme type teglsten og forbandt, som bygningen. 7.2 Nybyggeri I delområde 2 skal ny bebyggelse fremstå med en fælles materiale og farveholdning, som er i overensstemmelse med byggeri i delområde 1. Bebyggelsen skal i hovedtræk fremstå i rød blank mur i samme type teglsten og i samme forbandt, som er anvendt på bevaringsværdig skolebygning. Tage skal beklædes med ubehandlede røde lertegl og opføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 35 og 50 grader i forhold til det vandrette plan. 7.3 Mindre bygninger Mindre bygninger såsom udhuse m.v. skal opføres som lette konstruktioner og med tagpap som tagbeklædning og med en taghældning mellem 25 og 45 grader i forhold til det vandrette plan. 7.4 Farvesætning Farvesætning på bygninger, skure, hegn m.v. skal være

19 19 ensartet i dæmpede farver, almindeligvis kaldet jordfarver og være tilpasset den samlede bebyggelse. 7.5 Tekniske installationer Der må ikke opsættes udvendige antenner og lignende på bygninger. Eventuelle paraboler må kun placeres på terræn. Indenfor delområde 2 kan der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, men de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen skal integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer. 7.6 Skiltning Skiltning i erhvervsøjemed skal så vidt muligt samordnes og tilpasses bebyggelsen i materialer og farvevalg. Skiltning må ikke forekomme i højder på over 1,5 m over terræn. Flagning i reklameøjemed er ikke tilladt. Skiltning skal godkendes af bygningsmyndigheden. Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle farver dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt kulørte som eksempelvis postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul. 8 UBEBYGGEDE AREALER OG TERRÆN 8.1 Friarealer generelt Indenfor delområde 1 skal det samlede friareal udgøre minimum 35 % af grundarealet. Indenfor delområde 2 skal det samlede friareal udgøre minimum 25 % af det samlede grundareal. Ved beregning af friarealet kan vej- sti- og parkeringsarealer ikke medregnes. Eksisterende beplantning skal så vidt muligt indpasses og bevares. Friarealer skal belyses med lysamaturer med en maksimal

20 Bestemmelser lyspunksthøjde på 3,5 meter over terræn. Både, lastbiler, uindregistrerede biler, campingvogne og lignende må ikke opbevares indenfor lokalplanområdet. 8.2 Fælles friarealer Indenfor lokalplanområdet skal der som minimum etableres fælles friarealer i princip som vist i kortbilag 3. Eksisterende træer skal bevares og beplantningsudtrykket sikres ved løbende gentilplantning indenfor de udpegede fælles friarealer. Der må ikke opføres bygningsanlæg på de udpegede fælles friarealer. Indenfor delområde 1 skal fælles friareal fremstå som et sammenhængende haveanlæg med fritstående parktræer på en græsflade. Der må ikke etableres beplantning som afskærmer skolebygningen mod Vibygårdsvej. Indenfor delområde 2 skal fælles friarealer i hovedtræk fremstå med græsflader, enkeltstående parktræer og hække/busketter som rumskabende elementer. 8.3 Private friarealer Ved etablering af private friarealer skal afgrænsning mellem haverne ske ved etablering af bøgehække. Fritstående parktræer på græsflade 8.4 Beplantning i skel Beplantningsbælte i nordligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt rumskabende og sammenhængende beplantning i en bredde på 6 meter og i en færdigudvokset højde på minimum 12 meter. Beplantningsbælte i østligt skel, se kortbilag 3, skal fremstå som en tæt busk/hækplantning i en højde på indtil 1,3 meter og i en bredde på minimum 3 meter. I beplantningen

21 Tæt beplantning i nordligt skel Transparent beplantning i østligt skel 21 skal indgå gruppevis indplantede, opstammede og letløvede træer med en færdigudvokset højde på minimum 10 meter. For begge beplantningsbælter gælder, at beplantningen skal bestå af robuste danske buske og træer, der er naturligt hjemmehørende i det omkringliggende landskab. Lokalplanområdet skal afgrænses mod syd af bøgehæk i skel i overensstemmelse med lokalplanbestemmelser for syd for liggende boligområde. 8.5 Terræn Det eksisterende terræn skal så vidt muligt bevares. Ved terrænbearbejdning skal der tages udgangspunkt i eksisterende vej og/eller i godkendt vejprojekt indenfor området, hvorfra bygningsmyndigheden fastlægger sokkelkoter for den enkelte bygning. Princippet for fastsættelse af sokkelkoter vil være, at sokkelkote i facade/gavl mod vej, højest må afvige +/ - 30 cm fra vejkantens kote. Ved eventuel terrænregulering skal denne være afviklet indenfor disponibelt byggefelt. 8.6 Affaldshåndtering Der skal indenfor lokalplanområdet afsættes et areal på minimum 3 x 6 meter til offentlig indsamling af genanvendelige materialer. Arealet skal være let tilgængeligt for offentligheden. Forslag til placering fremgår af kortbilag 3, men konkret placering og udformning skal godkendes af miljømyndigheden. Håndtering af affald skal ske i henhold til Roskilde Kommunes renovationsbestemmelser.

22 Bestemmelser 9 MILJØFORHOLD Indenfor en radius af 10 meter omkring vandværksboringen syd for lokalplanområdet, se kortbilag 3, må der ikke udlægges areal til parkering og/eller anden arealanvendelse som kan skabe risiko for forurening. Af hensyn til vandværksboringen skal regnvand fra større tagflader og overfladevand fra større sammenhængende befæstede arealer afledes til offentlig kloak. Nedsivning kan kun finde stede efter nærmere godkendelse af miljømyndigheden. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. Vedtægter og eventuelle senere ændringer skal godkendes af Byrådet. Grundejerforeningerne skal oprettes senest, når halvdelen af bebyggelsen i området er taget i brug Grundejerforeningen skal forestå al drift og vedligeholdelse, som knytter sig til private fælles veje, stier og friarealer indenfor området Som alternativ til bestemmelsen i 10.1 kan der søges optagelse i eksisterende og godkendt grundejerforening, dog under forudsætning af at bestemmelserne i 10.2 kan indfries.

23 23 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og om muligt beplantet. Beplantning skal som minimum være gennemført indenfor et år efter at bebyggelsen er taget i brug. Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning samt offentlig spildevandanlæg. For nybyggeri skal der etableres separatkloakering af regn- og spildevand før tilslutning. Der skal sikres adgang til allerede eksisterende fælles antenneforsyning i nærområdet. Der skal forelægge dokumentation for overholdelse af vejledende støjgrænser for trafikstøj i boligområder gældende for indendørs arealer og for udendørs opholdsarealer. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsser-

24 Bestemmelser vitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i følge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen.

25 25 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse af Roskilde Byråd den 20. juni Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt af Roskilde Byråd den 28. november Poul Lindor Nielsen, borgmester Henrik Kolind, kommunaldirektør

26 Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Skolebygning - bevaringsværdig Eksisterende bygning - kan nedrives Sø Bøgehæk Træplantning 10 m beskyttelseszone

27 Parkeringsareal 27 Nord VIBY GÅRD Parkeringsareal Bevaringsværdig træplantning Mellemfløj Bevaringsværdig skolebygning Forb. gang Nyere administrationsbygning Græsareal Ældre træer Vibyvejen Vibygårdsvej Skure Vandboring Parkeringsareal Terrænspring Terrænspring Vibygårdsvej GL. VIBY Parcelhusbyggeri under opførelse 50 m ndsvænget Vibygårdsvej

28 Kortbilag 2 Matrikelkort 1:1.500 Lokalplangrænse Matrikelnr. Vejlitra 1b "a"

29 29 1q 1g Nord 1r "a" 37b "t" 1a 1b 25a 13d 13a 1c 1n 24h 25b 25c 13g 14h 14l 50 m f 24e 24a 14i 14k 14b

30 Kortbilag 3 Fremtidige forhold 1:1.500 Lokalplangrænse Delområdeafgrænsning Eks. skolebygning - A - skal bevares Eks. bygning - B - kan nedrives Maksimalt byggefelt Byggelinie fra bygning B Beplantning Fælles friarealer Hastighedsregulerende vejbelægning Eksisterende vejudlæg Beskyttelseszone omkring vandboring Evt. placering af offentlig genbrugsø Vejadgang - skal opretholdes Stiadgang til/fra sydligt boligområde A B

31 31 Nord Beplantningsbælte 6 m bredde DELOMRÅDE 1 DELOMRÅDE 2 17 m A B 17 m Vibyvejen Vibygårdsvej Vibygårdsvej Vandboring Beskyttelseszone Stiudlæg Beplantningsbælte minimum 3 m bredde Købmandsvænget Vibygårdsvej 50 m

32 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Plan- og Byggesagsafdelingen 0899 Kommuneservice Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Lokalplan 512 Viby/Dåstrup

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes

Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Målestoksforhold: 1:1000 Lokalplan afgrænsning: Byggefelter: Renovationsopsamling: Indkørsel: Ind- og udkørsel: Huse Lokalplan 609 / Delområde afgrænsning:

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539

Roskilde Sygehus Ny tilbygning. Lokalplan 539 Roskilde Sygehus Ny tilbygning Lokalplan 539 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering af Planer og Programmer 13 Lokalplanforslagets

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere