Forord Side Opstart. Side Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05"

Transkript

1

2 Forord Side Opstart. Side Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side Nexø Golf Klub. En klub med en 18 hullers bane Side 13 Ny formand - Jørnn Lou-Møller Side 13 Ny Pro - en svensker Side 15 Det sportslige - juniorafdelingens opblomstring Side 16 Bikubens Sportspris til Juniorhold Side 18 De Bornholmske Golfklubber (D.B.G.S.) Side 19 Bornholm Open - Keld Nielsen og René Kruse Side 20 Ny formand - Hans Kofod-Andersen Side 21 Ny Pro - igen en svensker Side 23 Dueodde Golfbane A/S køber Dammegård Side A/S et køber mere jord. Klubben køber Dammegård Side 25 Hul 13 laves om. Side 26 Ny Pro - en af vor egne Side 27 Hul 11 og 18 nye greens planlægning Side 28 Jørnn Lou-Møller klubbens første æresmedlem Side 28 Oprykning til 3.division Side 29 Ny Pro - en skotte/englænder Side 30 NGK i 2.division Side 30 Halle Lou-Møller og Bent Kure æresmedlemmer Side 30 Danske Banks Sportspris til Jakob Kofod-Andersen Side 31 Ny formand - Pernille Hindsgaul Side 32 Stor udskiftning i bestyrelsen Side 32 Ny formand - Bjarne Freund-Poulsen Side 32 Keld Nielsen æresmedlem Side 33 Renovering af Dammegård Side 34 Hans Kofod-Andersen æresmedlem Side 34 Klubmestre Side 35 Hole in one Side 37 Bestyrelser Side 39 Fremtiden og tillykke Side 41

3 Forord Ved Nexø Golf Klubs generalforsamling i februar 2011 blev der fra forskellig side givet udtryk for et ønske om at få nedskrevet klubbens historie og opstart, mens der endnu var nogle tilbage af de gamle, der var med fra starten, og mens vi endnu var i stand til at huske noget, som det humoristisk blev udtrykt. Formanden Bjarne Freund Poulsen opfordrede derfor Halle Lou-Møller og Bent Kure til at gå i gang med arbejdet. Som de venlige mennesker, de er, sagde ingen af dem nej til opgaven. Undertegnede, der har kendt dem og arbejdet sammen med dem i mange år, kunne dog godt se på dem, at de mest havde lyst til at bruge deres fritid på at spille golf i stedet for at sidde foran en computer. Vi talte derfor sammen efter generalforsamlingen, og vi blev enige om, at hvis jeg fik det materiale, som de havde liggende samt noget fra Jørnn Lou-Møller, så ville jeg forsøge mig med et skrift, der passende kunne være færdigt ved Nexø Golf Klubs 30 års jubilæum i Jørnn Lou-Møllers død i 2011 forsinkede projektet en del, men i efteråret fik jeg udleveret en stor indkøbspose af Bent, der havde samlet en del af sit eget materiale og fået noget fra Halle, der havde samlet noget fra hans egen tid som formand og fra sin bror Jørnns gemmer. Det lykkedes mig også gennem Keld Nielsen at få fat i de mange mapper med fotografier som Kenny og Jette Nielsen tog fra midt i 1980 erne til midt i 1990 erne. Keld har derudover bidraget med mange billeder og en del faktuelle oplysninger om NGK. Hvad den mand ikke ved om golfklubben er ikke værd at vide. Nogle vil måske synes, at skriftet er blevet temmelig langt, men jeg har ønsket at dokumentere så meget, som det overhovedet var mig muligt, således at en kommende skribent ved et 50 års jubilæum ikke er tvivl om klubbens historie og skal gætte sig til, hvem der gjorde hvad ud fra devisen: ingen nævnt ingen glemt. Man behøver jo heller ikke læse det hele på en gang. Det er altid svært at skulle skrive om sig selv. Jeg har valgt at skrive mit navn og vi, når jeg omtaler mig selv i min tid som formand mm. for klubben, og jeg når jeg som skribent sammenkæder klubbens historie. Jeg håber, at det giver mening for læserne. Jeg vil gerne takke alle ovenstående for deres indsats. Skriftet er gennemlæst af Halle, Bent, Bjarne og Keld inden udgivelsen. Skulle der sidde nogle nuværende eller tidligere medlemmer tilbage med et spørgsmål om, hvorfor er jeg ikke nævnt - er fejlen min, fordi jeg så ikke har været grundig nok i min research, hvilket jeg i så fald på forhånd skal beklage. God fornøjelse med læsningen og stort tillykke til NGK s medlemmer med de 30 år. Nexø juni 2012 Hans Kofod-Andersen

4 Det første konkrete arbejde med at søge etableret en golfbane på Dammegårds jorder i Poulsker, var en besigtigelse af golfbanen ved Robbedale med foredrag af initiativtageren til mødet, Halle Lou-Møller. Til stede var endvidere Jørn Lou-Møller, Preben Hansen, Ole Juul-Jensen og Ivar Jørgensen. Mødet foregik den 10. oktober 1981 og efter en besigtigelse af Dammegårds arealer samme dag afsendtes til orientering for kommunalbestyrelsen i Nexø kommune i kommuneplandebatten et brev, der ganske kort fortalte om baggrunden for de påbegyndte bestræbelser på at etablere en golfbane i Nexø kommune. Brevet var underskrevet af ovennævnte fem personer. Den 27.oktober 1981 foretog to repræsentanter for DGU en besigtigelse af arealerne ved Dammegård og i skrivelse af 6. november 1981 konkluderes, at de besigtigede arealer er meget velegnede til golfformål. Ligeledes foranlediget af Halle Lou-Møller foreligger der et overslag af 11. november 1981 fra entreprenør Poul Larsen A/S over omkostninger ved anlæg af en 9-huls golfbane ved Dammegård. Overslaget omfatter såvel anlægsarbejder som leverance af diverse maskiner, men ikke klublokaler. Det samlede beløb incl. moms udgør 1.1 mill. kr. I december 1981 udtrykker såvel De samvirkende Bornholmske Turistforeninger samt Nexø-Dueodde Turistforening og Sydbornholms Turistforening sig positivt om projekt og anbefaler Nexø Kommune om at behandle projektet positivt. I januar 1982 afholdes møde mellem Halle Lou-Møller, Ole Juul Jensen, Ivar Jørgensen og borgmester Preben Holm-Jensen omkring golfbaneplanerne. Borgmesteren var positiv overfor projektet og stillede i udsigt, at kommunen ville lade udarbejde den formentlig nødvendige og i hvert fald hensigtsmæssige lokalplan. Endvidere var borgmesteren positiv overfor den tanke, at Nexø Kommune bidrog med et årligt beløb til banens drift svarende til en ufaglærts årsløn. Denne positive holdning blev bekræftet i diverse kommunale udvalg. Den 5.marts 1982 afholdt initiativgruppen møde i Sparekassens lokaler i Nexø. Pga. flytning fra Bornholm udtrådte Ole Juul-Jensen af gruppen og samtidigt indtrådte Poul Andersen og Carsten Håkansson. Initiativgruppen bestod herefter af Halle Lou-Møller, Jørnn Lou-Møller, Preben Hansen, Poul Andersen, Carsten Håkansson og Ivar Jørgensen. Man blev enige om at udarbejde en lille folder over projektet og at informere naboerne til Dammegård om dette samt at rette henvendelse til Helmuth Bach om annoncering i Tyskland. Den 15. april afholdtes et møde på kommunens tekniske forvaltning mellem Tom Breckling og Halle Lou-Møller og Ivar Jørgensen. Det aftaltes at teknisk forvaltning skriver til Bornholms amtsråd og anmoder om en principiel udtalelse. Dernæst eller samtidigt hermed påbegyndes udarbejdelse af en lokalplan. Det understreges overfor teknisk forvaltning, at det er af betydning, at lokalplanen fremmes mest muligt, således at der uden væsentlig risiko kan sås græs i efteråret For at fremskynde behandlingen af sagen i Nexø kommune og for at imødekomme Teknisk forvaltnings rimelige ønske om en konkret ansøgning afsendte initiativgruppen en skrivelse allerede dagen efter til Nexø Kommunalbestyrelse. I skrivelsen ansøges om kommunalbestyrelsens anbefaling af projektet, og om at udarbejdelsen af en lokalplan iværksættes snarest.

5 Den 23. april var der møde i initiativgruppen i Sparekassens lokaler. Foruden den fuldtallige gruppe var mødt Helmuth Bach og Jens Erik Munch, sidstnævnte medbringende den glædelige oplysning, at et anseeligt antal tilsagn om bidrag med anparter var i hus. Carsten Håkansson redegjorde generelt om selskabsformer og Ivar Jørgensen redegjorde for lokalplanprocedure og møderne med Teknisk Forvaltning. Det blev besluttet, at Preben Hansen skulle kontakte Hans Dam på Dammegård vedr. leje eller forpagtning. Den 21. maj var der igen møde i gruppen. Her blev Ivar Jørgensen valgt til sekretær for gruppen. Preben Hansen havde haft mødet med Hans Dam. Der var intet konkret kommet ud af mødet, men det aftaltes, at Preben Hansen skulle arbejde videre med forhandlingerne med Hans Dam. Carsten Håkansson gennemgik et anlægs - og driftsbudget for en 9 huls bane. Carsten Håkansson gennemgik derefter selskabsformerne, og konklusionen blev, at der stiftes et A/S. Hos dette A/S kan så købes fradragsberettigede reklamepladser. Det blev samtidigt oplyst, at ca. 80 % af danske golfbaner er A/S. Halle Lou-Møller og Jens Erik Munch oplyste, at der ind til nu foreligger ca. 60 tilsagn om bidrag á kr. Gruppen var enige om, at det dobbelte antal bør tilstræbes. Halle Lou-Møller oplyste, at han fra anden side havde fået udarbejdet et skitseprojekt til anlæg af en 18-huls bane på Dammegårds og Lillegårds jorder. Alene på Dammegårds areal vil kunne etableres 13 huller. Den besigtigede Halle Lou-Møller, Poul Andersen, Carsten Håkansson, Preben Hansen og Ivar Jørgensen sammen med gårdejer Hans Dam Dammegårds arealer nord for Standmarksvejen. De østlige af gårdens bygninger blev ligeledes besigtiget med henblik på en vurdering af mulighederne for at etablere garage/redskabsrum og klublokaler. Ved næste møde den drøftedes projektets stilling i almindelighed samt det faktum, at såvel Bornholmeren samt Bornholms Tidende på trods af initiativgruppens diskrethed havde fået nys om projektet og havde omtalt det i artikler, hvilket man var ked af og bange for kunne gå ud over forhandlingerne med Hans Dam. På næste møde den kunne Preben Hansen imidlertid redegøre for sine drøftelser med Hans Dam. Man var enige om en forpagtningsafgift på 10 tdr. byg pr. tdr. land efter kapiteltakst. Ligeledes var man enedes om, at golfbanen/klubben (hvis denne blev stiftet) skulle have forkøbsret til en pris, der var baseret på arealernes værdi til landbrugsformål og ikke som en golfbane. Hans Dam var i øvrigt interesseret i at medvirke ved både anlæg og drift. Det aftaltes, at Poul Andersen skulle søge at få et møde i stand gennem borgmesteren mellem den samlede gruppe og repræsentanter for kommunalbestyrelsen. Den 15.7 var der møde på Preben Hansens kontor. Til stede var Poul Andersen, Halle Lou-Møller, Preben Hansen og Ivar Jørgensen. Emnet var at fastlægge strategien for et møde senere på dagen med borgmesteren og kæmneren. Det aftaltes at fremlægge det fra første møde med borgmesteren i januar til den passerede (planer, økonomiske overslag m.m) og dernæst spørge ind til, hvad man skønnede, at der måtte mangle. Ved mødet samme eftermiddag var det væsentlige punkt, at man fra kommunens side ønskede, at der dannedes en klub, så kommunen havde nogen at henvende sig. Man ønskede klubvedtægter, budgetter og gerne sammenholdt med Bornholms Golfklub. Inden dette arbejde gik i gang ønskede gruppen først at møde Bornholms Landøkonomiske Forenings udvalg for landboret. Dette møde blev afholdt den og gruppen var repræsenteret af Jørnn Lou-Møller, Halle Lou- Møller, Preben Hansen samt Ivar Jørgensen. Fra BLF deltog udvalgsformand Johan Sørensen, Chr. Kjøller og Peter Skjødt. Projektet blev forelagt og blev godt modtaget. Man blev tilrådet at tale med naboerne også dem hvis ejendomme ikke blev direkte berørt men som kunne tænkes at ønske

6 tillægsjord. Det blev tilrådet at reducere området ved flytning af nordgrænsen mod syd. Udvalgsformanden udtalte, at han intet havde imod projektet, men at man selvfølgelig vil forfægte medlemmernes interesser overfor projektet, hvis nogen søgte bistand hos foreningen. Den var hele initiativgruppen samlet i Sparekassens mødelokale. Der blev redegjort for mødet med BLF s udvalg for landboret. Samtidigt kunne Jørnn Lou-Møller oplyse, at han havde talt med Kaj Ipsen på Sommergård, der var meget positiv overfor projektet og ville være til sinds at udleje/bortforpagte areal til en evt. udvidelse af banen. Næste punkt var at stifte en golfklub. Man enedes hurtigt om klubbens navn: Nexø Golf Klub. På stiftelsestidspunktet var der 27 medlemmer. Den samlede initiativgruppe blev bestyrelse. Halle Lou-Møller formand, Carsten Håkansson kasserer og Ivar Jørgensen sekretær. Derefter aftaltes, at Preben Hansen udarbejder aftale med Hans Dam og laver udkast til vedtægter for Nexø Golf Klub og aktieselskabet. Ivar Jørgensen udarbejder kortmateriale og ansøgning til Nexø Kommunalbestyrelse om lokalplan og om årligt tilskud på et beløb svarende til en kommunalt ansat ufaglærts årsløn. Ved det næste møde den fremlagde Preben Hansen referat af den stiftende generalforsamling i Nexø Golf Klub, vedtægter for klubben og udkast til kontrakt med Hans Dam samt udkast til vedtægter for Dueodde Golfbane A/S. Ivar Jørgensen fremlagde skrivelse til Nexø Kommunalbestyrelse med kortbilag. Efter en gennemgang af det fremlagte materiale, blev mindre ændringer vedtaget og det aftaltes at aflevere skrivelsen med bilag til kæmneren den Endvidere aftaltes at mødes umiddelbart efter at kommunalbestyrelsen har behandlet henvendelsen. Dersom udfaldet bliver således, at projektet skal fremmes, forsøger vi først at få overblik over, hvilke tilladelser, der ikke vil være indeholdt i den færdige lokalplan og derefter søge disse indhentet. Vi skal have alle tilladelser samt bindende tilsagn om parter á 5000 kr. før lokalplan er endelig, således at tidsfristen for bindende aftale med Hans Dam ikke er til hinder for det videre forløb. Ovenstående er en næsten ordret afskrift af de referater Ivar Jørgensen skrev i perioden fra oktober 1981 til og skildrer således med initiativgruppens egne ord de tanker og handlinger disse fremsynede iværksættere gjorde sig i tiden fra ideen om en golfklub opstod til den var virkelighed. Desværre er kilderne til de næste års kæmpearbejde med forhandlinger med myndigheder ikke mindst fredningsmyndigheder ikke i samme omfang blevet bevaret. Det er dog lykkedes mig at få fat i nogle avisreferater, der belyser det arbejde, der blev gjort fra efteråret 1982 frem til udgangen af Fra venstre: Halle Lou-Møller, Vilhelm Kristensen og Calle Alexandersen på besigtigelse af Dammegårds jorder. I baggrunden Karen Marie Exsteen, mens Bent Kure skjuler sig lige bag Calle. (Billedet er fra juni 1984 og taget af Kenny Nielsen, der sammen med sin kone Jette med billeder har dokumenteret klubbens udvikling fra start til midt i 1990'erne)

7 Den 16. maj 1984 afholdt Halle Lou-Møller sammen med klubbens PR mand Jens Erik Munch pressemøde i anledning af, at samtlige myndigheder nu har givet grønt lys for anlæggelsen af den planlagte bane. Klubben, der endnu ikke har nogen bane at spille på, har i dag ca. 60 medlemmer og en startkapital i Dueodde Golfbane A/S på ca. en halv million kroner. Halle Lou-Møller redegjorde på pressemødet for det store arbejde det igennem det sidste 3 år har været at få lokalplan, ændring af fredningen på dette for længst fredede område samt dispensation fra landbrugspligten på visse arealer. Bl.a. havde det vist sig nødvendigt at få banearkitekt Frederik Drejer fra DGU til at skitsere en bane på 18 huller i stedet for de i første omgang påtænkte 9 huller for at få myndighederne til at godkende lokalplanen, hvilket havde forsinket projektet en rum tid. Dernæst havde man måtte udskyde planerne et helt år, idet der måtte laves en helt ny fredningsplan for området, før anlægsarbejdet kunne påbegyndes. Nu, da det hele endelig er på plads, må det siges, at alle har været meget positive overfor at nå et resultat. Lokalplanen er netop gennem offentlighedsperioden, hvor der kun var ganske få formelle indsigelser. Dammegård er lejet på langtidskontrakt og landbrugsministeriet har ophævet landbrugspligten. I første omgang etableres kun en halv bane, dvs. ni huller. Banen er som nævnt tegnet af den navnkundige banearkitekt Frederik Drejer fra Dansk Golf Union. Halle Lou Møller, Hans Dam og landmåler Udsigten fra nuværende Hul 14 mod hul 18 ser på banens lay out. Der var i 1985 stadig ingen bane. Ved generalforsamlingen i den 4 marts 1985 fortælles det, at entreprenør Johs. Pihl nu er gået i gang med arbejdet med at anlægge banen, men på grund af det usædvanligt våde efterår blev arbejdet forsinket, og græsset sået så sent, at banen ikke var tilgroet tilstrækkeligt endnu. Der manglede yderligere lidt såning omkring banens huller, så banen ville nok ikke være klar til at tage i brug før i Medlemstallet var nu på 89. Bestyrelsen har hidtil bestået af den gruppe, der arbejdede med at få klubben oprettet. Nu blev der valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de fire samtidigt repræsenterede Dueodde Golfbane A/S: Halle Lou-Møller, Jens Erik Munch, Jørnn Lou-Møller og Poul Andersen. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, Ivar Jørgensen, Preben Hansen og Carsten Håkansson ønskede ikke genvalg. De blev i bestyrelsen afløst af Bent Kure, Johnny Jensen og Vilhelm Kristensen. Revisor blev Carl Alexandersen.

8 På billedet ses fra venstre: Carsten Håkansson, Jens Erik Munch, Vilhelm Kristensen og Halle Lou- Møller ved den 1. ordinære generalforsamling i klubbens historie. Generalforsamlingen adskilte sig lidt fra det vi kender i dag, idet formanden Halle Lou-Møller i dagbladene inden opfordrede til, at også ikke medlemmer mødte frem, og derved kunne blive orienteret om golfsporten generelt og om de lokale planer. Halle kunne på generalforsamling oplyse, at klubben nu er optaget i DGU, og at man fortsat ville kunne spille på BGK s bane i Robbedale og bruge den lille slagbane på 4 huller på Dueodde, ind til selve banen på Dueodde var klar. Man havde fra bestyrelsen engageret BGK s træner John Grundy 2 gange ugentlig, således at alle voksne medlemmer kunne få 2 lektioner om året, mens der var juniortræning en gang om ugen. Kontingentet var sat til 350 kr. om året for voksne, men forventedes at blive 1200 kr., når banen var klar. I løbet af 1985 forlod Vilhelm Kristensen øen og Poul Erik Harild indtrådte i bestyrelsen, hvor han blev valgt til sekretær. Som det fremgik af Ivar Jørgensens referat fra de første møder i initiativgruppen ønskede man i 1982 en hurtig behandling af lokalplanen, så man i efteråret kunne gå i gang med at så græs. I oktober 1985 fremgår det af en artikel i Bornholms Tidende, at på trods af myndighedernes velvilje, så har deres arbejde (lokalplaner, landbrugsministeriet og ikke mindst fredningsmyndigheder) gjort, at man først kan blive færdige i Klubbens bestyrelse besluttede derfor, at man kunne bruge tiden i til at lave klubhus, idet man på det tidspunkt brugte et telt opstillet ved driving-range, der dengang lå, der hvor der i dag er par 3 bane. Man forhandlede derfor med Hans Dam og blev enige med ham om at ombygge svinelængen mod vest til klubhus.

9 Byggeriet blev delvis foretaget af klubbens egne medlemmer og er vel typisk for den pionerånd, som altid har hersket i NGK. Halle Lou-Møller vurderede den gang, at medlemmernes indsats sparede klubben for kr. Han kunne samtidigt konstatere, at de samlede etableringsomkostninger for aktieselskabet Dueodde Golfbane nu lå på 1,6 millioner, hvoraf ca kr. var hentet gennem aktietegning og resten gennem lån og ved jobskabelsesmidler. Kaffepause. Kenny Nielsen, Poul-Erik Harild og Halle Lou-Møller Intet blev lavet uden formand Halle Lou- Møllers skarpe overblik og opsyn Fra et bestyrelsesmøde den 29. november 1985 fremgår det, at en del af arbejdet på klubhuset skulle laves af Hans Bech, og at pengene var fremskaffet ved at enkelte medlemmer havde optaget personlige lån, hvoraf provenuet blev overgivet til klubben. Medlemmerne afholdt selv renteudgifterne. Klubben betaler tilbage senest 1/ Har vi stadig den ånd blandt klubbens medlemmer? Imponerende hvad disse ildsjæle gjorde i klubbens opstartsfase og fortsatte med at gøre mange år frem. I løbet af 1986 begyndte man så småt at kunne spille på spille på den rigtige 9 huls bane. Bestyrelsen besluttede imidlertid, at man ikke ønskede nogen officiel indvielse af banen før også klubhuset stod færdigt, og man således kunne præsentere det færdige projekt for såvel myndigheder, erhvervsliv, presse og den golfinteresserede bornholmske befolkning. Dette skete den 2. august næsten 5 år efter at Halle Lou-Møller afholdt orienteringsmøde for 5 frysende golfinteresserede mennesker og såede ideen hos disse pionerer.

10 2. august Den største dag i klubbens historie. Bornholmergarden spiller op foran det nuværende indendørs træningscenter ved de fremmødtes ankomst. Ved Indvielsen talte borgmester Preben Holm-Jensen, der fra dag 1 havde været orienteret om og støttet planerne om et golfanlæg på Dueodde. Et anlæg han selv fik meget stor glæde af, da han ved sin pensionering i 1990 fik et golfsæt forærende. Preben startede senere torsdagsklubben, der stadig kører året rundt og var en i del år redaktør af klubbladet.

11 Der var ligeledes tale ved formanden for Dueodde Golfbane A/S Preben Hansen og klubbens formand Halle Lou-Møller (billedet), inden Preben Holm- Jensen foretog det første slag, hvor han ikke bare skulle koncentrere sig om at ramme bolden, men i nedsvinget også skulle klippe den røde snor. Ifølge Preben selv var det ikke et af hans bedste slag, men for klubben et af de vigtigste. Herefter var klubben vært ved et lille traktement og dernæst en match mellem Nexø Golf Klub, Bornholms Golf Klub og et inviteret hold fra Søllerød Golf Klub. En fantastisk dag. Den første rigtige bane på Dueodde var som nævnt en 9 huls bane. I starten viser de første planer og tegninger, at man satsede på Dammegårds jorde, men man fandt tidligt i forløbet ud af, at det vil gøre banen betydeligt mere spændende, hvis man inddrog en del af Sommergårds jorder i banen. Når man i dag går ned ad hul 10, møder man lidt før søen og greenbunker en kant, hvor det går lidt nedad mod green. Dette er det gamle skel mellem Dammegårds og Sommergårds jorder. Man kan forlænge linjen hen foran teestedet på hul 18, ned gennem hul 11 og ned i skoven. De fleste huller, som vi i dag kalder de gamle huller lå således på Sommergård. Hulforløb med nuværende numre i parentes: 1(10), 2(11), 3(14), 4(15), 5(16), 6(17), 7(18), 8(1) og 9(2). Der er selvfølgelig sket ændringer på de enkelte huller siden. I dag er de nævnte huller knap 200 m. længere fra gul tee. Det er især hullerne 10, 16, 17 og 18 (nuværende numre) der er blevet forlængede. Desuden målte man ikke dengang den lige linje fra tee til flag (hvilket gør et hul lidt kortere) men spillelinjen. Banen var 2890 m. lang efter den tids regler

12 Allerede i 1988 ændrede man hulforløbet, som man kan se til højre. Røde teesteder er nu blevet lavet og af andre ændringer ses, at nuværende hul 14 og 16 er blevet forlængede. I begge tilfælde ved at lave nyt gult teested længere tilbage. For hul 16 s vedkommende ved at flytte teestedet om bag en ny udgravet sø, som i dag stadig kan give kaninerne lidt bæven. Værsgo at slå. Lad være med at toppe bolden, så er den vist nok uspillelig. Det fine samarbejde mellem klub, bane og gårdejerne på Sommergård og Dammegård havde for øvrigt medført, at Kaj Ipsen på Sommergård var blevet ansat som greenkeeper allerede tilbage i 1986 og Hans Dam på Dammegård var blevet opsynsmand for klubben på samme tidspunkt var derudover vigtigt på et andet punkt. Det var nemlig året, hvor en senere meget central person i klubben blev medlem og hurtigt efter blev den, der opgjorde cigarkassen med greenfeeindtægter og efterhånden fik større og større opgaver i den administrative del af klublivet. Det drejer sig selvfølgelig om én i starten genert og selvudslettende Keld Nielsen, der om nogen blev synonym med Nexø Golf Klub hos greenfeespillere og medlemmer i de næste mange år, og som stadig er det.

13 Den blev det første fællesmøde mellem klubberne på Bornholm afholdt i Rønne,hvor den gamle klub Bornholms Golf Klub var vært for de to nye klubber Nexø Golf Klub og den nystartede Nordbornholms Golfklub, hvis bane først ventedes klar til efteråret Dette forum blev snart til Golfbornholm. Fra NGK deltog formanden Halle Lou-Møller og sekretær Poul Erik Harild. Man var enige om, at disse fællesmøder først og fremmest skulle bruges til fælles markedsføring gennem brochure, foldere og henvendelser til sponsorer omkring dette samt samarbejde omkring greenfee og evt. rabat på dette. Henvendelser til tyske golfspillere blev grundigt gennemgået, da alle klubber kunne se mulighederne for tyske medlemmer i flere år frem, da der ikke i Nordtyskland var baner nok i forhold til interessen. Allerede ved første møde var man i princippet enige om, at der skulle arbejdes for at fuldt betalende medlemmer skulle kunne spille til ½ greenfee på de øvrige baner på Bornholm. Fælles repræsentation overfor DGU blev drøftet, ligesom forholdet til pressen blev vendt, idet man allerede her kunne se den første utilfredshed med den interesse den bornholmske sportspresse giver golfsporten. Efter generalforsamlingen i 1987 så bestyrelsen således ud: Halle Lou-Møller (formand), Jørnn Lou- Møller (næstformand og baneudvalgsformand), Poul Erik Harild (sekretær). Bent Kure (kasserer), Johnny Jensen, Svend Erik Sonne-Hansen og Preben Hansen. Der var stadig noget arbejde, der skulle færdiggøres omkring klubhuset, ligesom Jørnn Lou-Møller havde travlt med at gøre banen endnu bedre med træ plantning, stier, bunkere, afmærkninger og teestederne. Af klubbens matchprogram fremgår det, at Halles ide på det sportslige område om et bornholmsmesterskab på alle 3 baner også er kommet op at stå, og udover et omfattende matchprogram og den pr nyindførte tirsdagsmatch, skulle der også afholdes adskillige åbent hus arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, så bestyrelsen og udvalgene havde nok at se til. Den afholdt klubben således åbent hus med europatourspilleren Steen Tinning som det store trækplaster. Her var mødt hele 120 golfinteresserede gæster op og beså både klubbens klubhus og den smukke bane. På billedet er Steen Tinning på vej op ad nuværende hul 16 med klubbens næstformand Jørnn Lou-Møller som caddie. Steen drivede green på hul 16 fra det der i dag er rødt tee.

14 I artiklen oplyses det at klubben i dag har 120 medlemmer og at klubben derved ser ud til at have nedbrudt en af de fordomme, der er omkring golfspillet, som af mange stadig betragtes som lidt af et snobbespil.. Det åbne hus arrangement blev afviklet over 2 dage, således at man allerede lørdag havde mulighed for selv at prøve det svære spil. Det ser legende let ud, men det er meget sværere, end man tror, sagde en af de opmærksomme tilskuere. Her er det Nexø Golf Klubs næstformand Jørnn Lou- Møller, der viser hvordan man slår til bolden. Der har været liv på banen lige siden sæsonens start midt i maj måned, og der er mange, som kommer for at prøve og ender med at være lidenskabelige spillere. At det er en af de smukkeste baner på Bornholm, gør jo ikke denne sport mindre attraktiv - sluttede artiklen. Årene 1988 og 1989 blev ud ad til brugt på at udbygge klubhuset med køkkenfaciliteter, ekstra toiletter og shop. Antallet af medlemmer steg stødt og ligeledes greenfee antallet. På generalforsamlingen den kunne Halle Lou-Møller således oplyse, at man nu var oppe på 1100 greenfeespillere og 150 medlemmer. Trænersamarbejdet på Bornholm ophørte nu. Siden starten havde man i samarbejde med BGK haft to engelske træner, først John Grundy og i de sidste år Stephen Judge, der efter sæsonen 87 valgte at forlade øen. I stedet ansatte klubben et af sine egne medlemmer som træner. Det drejede sig om Bue Bech Jensen, der havde stor erfaring blandt andet fra Nordsjælland. Denne ansættelse betød, at proshoppen kunne holde åbent hver dag, noget medlemmerne hidtil havde savnet. På driving-range, der lå der hvor vi i dag har par 3 bane, indrettede man et mindre udslagshus samt en øvelsesbunker og i perioden arbejdede man med at gøre et område ved klubhuset med en nedgravet gylletank til puttinggreen. (Det er nok de færreste af nutidens nye medlemmer, der er klar over, at de går rundt og putter oven på en sådan). Det lykkedes endvidere at få kulturudvalget i Nexø Kommune at stille gymnastiksalen på Poulsker Skole til rådighed hver lørdag formiddag til træning i vinterperioden. Samtidigt arbejdedes der i bestyrelsen ind ad til hårdt med planerne for en snarlig udvidelse af banen til 18 huller, og allerede i slutningen af 1989 og i 1990 begyndte man at etablere 4 af hullerne, at lave en ny vandboring samt at lave parkeringsplads til det stigende antal medlemmer og greenfeespillere. Man startede lidt forsigtig op med de to skovhuller, vi i dag kender som hul 12 og 13. Bestyrelsen havde denne gang ikke tilknyttet nogen banearkitekt, men brugte de skitser, der i sin tid var lavet i forbindelse med den gamle lokalplan og Lou-Møller brødrenes erfaring fra de første 9 huller. Det gav naturligvis masser af arbejde for disse to mennesker, især var Jørnn Lou-Møller som baneudvalgsformand hårdtarbejdende. Samtidigt forsøgte man at rejse kapital gennem Dueodde Golfbane A/S. Det viste sig ikke at være så let, hvilket man kan læse ud af en artikel i Bornholms Tidende i august 1990, hvor Hans Bech fra Aktieselskabet går hårdt til turisterhvervet på grund af den manglende opbakning fra hoteller mv. og anvender ord som at det er beskæmmende og uanstændigt, at man lukrerer på, at frivillige mennesker går og slider nede på Dueodde år efter år, mens de virksomheder, der tjener penge på turisterne, kører på frihjul.

15 Allerede i denne periode kæmpede bestyrelsen med et tilbagevendende problem. Vand. Undertiden var der for meget, men som regel var der alt for lidt på sandjorden på Dueodde. Det blev nødvendigt at bore efter vand, og Halle Lou-Møller var da også i dagspressen og påpegede det problem, som senere bestyrelserne har kæmpet med overfor myndighederne lige siden. Amtet sagde Nej til, at klubben måtte bruge overfladevand til vanding. Argumentet fra Halle var også dengang, at det da måtte være en fordel for miljøet, at det forurenede nærmest okkergule vand fra åerne på Dueodde blev brugt til at vande med og dermed ikke forurenede Østersøen, end at klubben brugte rent grundvand til at vande med. Halle konkluderede, at det var fuldstændigt uforståeligt - og det er det jo også den dag i dag. Når man ser billederne efter et skybrud i 1991 (t.v. bag green på nuværende hul 15 - t.h. fra teestedet på nuværende hul 16) kan man kun undre sig over myndighedernes uvilje mod, at klubben opsamler overfladevandet og bruger det til vanding i tørre perioder - forstå det, hvem der kan! I 1991 startede klubben for første gang en egentlig golfskole med prøvemedlemskab for at forsøge at få nye medlemmer. Medlemstallet var nu oppe på omkring 200, men med bestyrelsens arbejde for at få en 18 huls bane, var der sagtens plads til mange flere golfspillere på Dueodde. Det første begynderudvalg bestod af Kenny Nielsen, Keld Nielsen, Dorthe og Erik Borg samt træneren Bue Bech-Jensen. Man investerede fra klubbens side i nogle begynder-bags med tre jern og indrettede skolefaciliteter i det Det Gamle Mejeri i Pedersker, hvor træneren boede. På billedet herunder ses Kenny Nielsen og træner Bue Bech-Jensen ved den første introduktion for prøvemedlemmer i februar Man havde forventet at kunne lave et enkelt hold, men udvalget kom meget glædeligt på overarbejde, da interessen var så stor, at det blev nødvendigt at etablere 3 hold. Prisen for prøvemedlemskabet var 300 kr. som blev fratrukket første års kontingent, hvis prøvemedlemskabet blev vekslet med at ordinært medlemskab i juni. Det gjorde rigtig mange.

16 Som nævnt havde klubbens bestyrelse i nogle år arbejdet med planerne om at etablere en 18 huls bane og Jørnn Lou- Møller kunne nu sætte arbejdet i gang med de sidste huller - dem mange ældre medlemmer i dag stadig kalder de nye huller. Nexø Golf Klub havde i en tid følt sig som lillebror i forhold til banen i Rønne og i Rø, hvor der var 18 huller og kunne se, at selv om man havde en del færre greenfeegæster end de to andre baner, var man nu oppe på over 3000 gæster om året, så der var store muligheder for at en sådan bane ville kunne løbe rundt, uden at man ødelagde noget for Rø og Rønne. Samtidigt gentager både Halle og Jørnn Lou-Møller, at man skal slå koldt vand i blodet med hensyn til en fjerde bane på øen og snarere arbejde for, at de eksisterende baner udvides til 27 huller. En tanke, som senere bestyrelser i NGK også arbejdede med, men som blev droppet på grund af jordprisernes himmelflugt og faldende greenfeegæster generelt på Bornholm fra midt i 1990 erne. Allerede fra oktober 1991 begyndte medlemmerne så småt at spille på de nye huller. Nutidens medlemmer ville i dag sikkert undre sig over at finde en masse spande ved teestedet på hul 3, men det var der den gang. Når man havde slået ud på hul 3 tog man en spand og samlede sten, der hele tiden arbejde sig op gennem jorden. Disse sten blev så lagt i en bunke ved teestedet på hul 4, hvorefter man igen havde en tom spand til dette hul også fremdeles. Det meste af foråret - ja, helt til den , hvor den officielle indvielse af 18 huls banen skete, fortsatte medlemmerne med at samle sten på denne måde, således at man fik et godt underlag at spille på senere. Samtidigt blev der arbejdet med at etablere vandingsanlæg på de sidste greens og flere steder på fairway. Ved etableringen af hul 3 og green på hul 9 blev det nødvendigt at finde andre løsninger med hensyn til driving-range, der hidtil havde ligget der, hvor vi dag har par 3 banen. Det var simpelthen for farligt at gå på hul 3, hvis der samtidigt blev slået bolde på rangen. Denne blev derfor efter en del forhandlinger med fredningsmyndighederne, som heldigvis til sidst endte positivt, flyttet til sin nuværende placering syd for strandmarksvejen, mens man gik i gang med at lave en par 3 bane med rigtige små greens, bunkers mm., samt en lidt større green til brug for indspil og chipning. Et tiltag som igennem mange år har været til stor glæde for især golfskolen og ikke mindst klubbens skiftende pro er og deres elever.

17 Allerede i august 1988 havde sekretær Poul Erik Harild lavet et klubblad, som udkom 4 gange om året og bestod i 4-8 sider. Bladets lay out var på amatørbasis, men historierne ikke mindre vigtige af den grund. I 1991 blev Bent Larsen, der den gang var ansat ved Østbornholm, medlem af klubben og i 1992 overtog han hvervet som redaktør af klubbladet i det lay out, som bladet havde, ind til man for få år siden besluttede at gøre det IT baseret og lægge det på nettet. Poul Erik fortsatte som bestyrelsens repræsentant i bladudvalget. Det første nummer havde brødrene Lou-Møller på forsiden, og det var der en væsentlig grund til. Klubbens formand igennem næsten 10 år Halle Lou- Møller forlod posten og overlod den til Jørnn Lou- Møller. Bent skriver i bladet, at Halle faktisk havde lyst til at forlade alle sine poster i klubben, men den gik ikke. Storebror overtalte ham til at fortsætte som næstformand og baneudvalgsformand. Brødrene byttede således jobs. Jeg har kendt Halle i mange år som en seriøs sportsmand inden for mange idrætsgrene, så lur mig, om der ikke i dette hos Halle også lå et ønske om stadig at kunne få tid til at være med i toppen på det sportslige område i klubben. Alder er ingen hindring når viljen og talentet er der, og Halle fik da også igennem 90 erne bevist, at de unge fremadstormende spillere, der efterhånden var nede i etcifrede handicaps skulle tage sig sammen, hvis de ville være med, for Halle fulgte med ned i handicap og spillestyrke. Typisk for de to brødre takker den nye formand i sit første indlæg i klubbladet forskellige udvalg for et godt arbejde i foråret Der er ikke et ord om Halle i hans indlæg. Det var ikke nødvendigt. Jørnn og alle vi andre vidste godt, hvad Halle havde betydet for klubben som formand. Takken kan passende komme her. Nogle måneder senere havde Halle for øvrigt tilmeldt sig bornholmsmesterskabet i old boys rækken. Den var man i golfkredse rimelig sikker på, at han ville vinde, men minsandten om han ikke vandt selve bornholmsmesterskabet for seniorer og satte hele den bornholmske elite på plads - sådan! Den blev en rigtig højtidsdag for klubben, hvor det strømmede ind med gæster på Dueodde. Den nye formand Jørnn Lou-Møller bød velkommen og fortalte kort om banens og klubbens historie og forklarede, at de sidste nye huller, der havde gjort banen til en 18 huls bane, var kommet hurtigere end man havde forventet. Det skyldes især indtægterne fra det store antal greenfeespillere, som netop det år kulminerede med næsten 9000 gæstespillere.

18 Borgmester Svend Gunnar Kofoed-Dam fik derefter ordet og havde stor ros til klubbens bestyrelse, dels fordi man fra starten havde været realistisk og først havde fuldført projektet med at gøre banen til en 18 hullers bane, da man var sikker på, at økonomien for en sådan kunne holde, dels fordi det havde været en fornøjelse at samarbejde med klubbens ledere. Dernæst talte kulturudvalgsformand Lone Kure (gift med klubbens kasserer Bent Kure), samt formanden for Dueodde Golfbane A/S Preben Hansen. Herefter gik hele selskabet til første tee, hvor Svend Gunnar Kofoed-Dam, Halle Lou- Møller og til sidst formand Jørnn Lou-Møller slog en bold ud. Rygterne siger, at borgmesteren, der aldrig havde haft en kølle i hånden før, såmænd slog lige så godt et slag som de to brødre, men det er nok en and. Efter en lille forfriskning var der tale ved Flemming Engell fra DGU, inden Dorthe Borg på medlemmernes vegne takkede bestyrelsen for en stor indsats. Banen som den så ud ved indvielsen. Der er senere sket en del både vedrørende plantning af træer og forbedringer, ændringer af en del af hullerne, men selve hulforløbet er ikke ændret siden 1992 og er vel også det, der giver den korteste gang mellem hullerne I 1992 indførte klubben tidsbestilling. Det kan nok være, at det blandt medlemmerne gav anledning til diskussion. Golfspillere er lige så konservative, som alle andre er. Man frygtede at det ikke ville være muligt at få tid på banen. Imidlertid viste det sig hurtigt, at medlemmerne hurtigt tog imod systemet og var glade for at slippe for den overfyldte boldrende og timelang ventetid på terrassen. Ved hjælp af restriktioner på hvor mange tider man kunne bestille og truslen om udelukkelse fra tidsbestilling, hvis man ikke mødte op til den bestilte tid, gjorde at de problemer andre klubber havde haft med deres tidsbestillingssystem helt udeblev på Dueodde. Nej, det var faktisk et andet problem, der plagede Keld inde på kontoret i denne tid. 18 huller betød, at nogle medlemmer foretrak de gamle huller, især når vinden blæste henover banen. Det skete derfor at medlemmer på trods af startforbud på hul 10 alligevel gik ud der, hvilket naturligvis gav utilfredshed, når spillerne på hul 9 nåede frem til teestedet. Et problem der desværre stadigt forekommer.

19 Med knap 300 medlemmer og næsten 9000 greenfeespillere kunne kasserer Bent Kure fremlægge et flot regnskab for klubbens første år som 18 huls bane. Overskud prægede i det hele taget regnskaberne i de golfmæssigt brølende 90 ere i en sådan grad, at Bent, der sad hårdt på pengekassen på et tidspunkt erklærede, at hvis der et år blev underskud, så gik han. Jeg mener at huske, at det et år i Bents mere end 20-årige karriere som klubbens finansminister, lykkedes bestyrelsens øvrige medlemmer at bruge flere penge, end der kom ind. Det var ikke det sidste år Bent var kasserer, så det var ikke så slemt ment, men året efter blev alle udvalg holdt under opsyn. En fantastisk indsats, hvor 90 erne klart var de sjoveste for den påpasselige kasserer. I 1993 fik klubben sin første svenske træner. Det var den 28- årige Peter Andersson, der i 1992 i april og maj kom på besøg på Dueodde, som træner for svenske golfelever fra Kullenberg Golf, hvor bestyrelsen fik øje på den unge, høflige og sympatiske svensker, der også så ud til at trives på Bornholm. Peter havde i flere år været ungdomstræner i Borås og for første gang fik vi en træner, der som spiller selv havde været nede i handicap 0. Peters allerstørste force viste sig at være hans store venlighed og tålmodighed, der gjorde, at han var fantastisk til at arbejde med begyndere og især med børn. Her havde bestyrelsen ved ansættelsen ramt plet for en klub i rivende udvikling. Da klubben således havde sagt farvel til Bue Bech-Jensen foregik begyndertræningen i stedet for i Fridolfs hal i Nexø om søndagen. Der var mange steder en vildfaren bold kunne gemme sig, men så lærer de også at lede, det kommer de alligevel til ude på golfbanen, som Kenny udtrykte det. Det var for øvrigt ikke helt ufarligt ved fulde slag, der var meget en vildfaren bold kunne ramme, men så lærer man jo også tidligt at råbe fore. Klubben fik dette år 30 nye medlemmer gennem golfskolen.

20 1993 skete der en del udskiftning i bestyrelsen, idet Johnny Jensen og Preben Hansen ikke modtog genvalg. Nyvalgt blev Kenny Nielsen og Morten Dehn. Det var samtidigt året, hvor en af pionererne i klubben Poul Erik Harild blev alvorligt syg og måtte lade sig afløse i bestyrelsen af Hans Kofod- Andersen, der allerede, mens han var prøvemedlem i 1991 var begyndt at hjælpe til i juniorafdelingen, hvor Steen Pedersen i en del år havde været formand. Ind til generalforsamlingen i 1993 var det således, at bestyrelsen bestod af 4 medlemmer valgt af Dueodde Golfbane A/S og 3 medlemmer valgt af klubben. Når man ser på bestyrelsen ved generalforsamlingen var alle medlemmer valgt af A/S et samtidigt medlemmer og spillere i klubben. Bestyrelsen foreslog derfor at 10 ændredes således at: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt Nexø Golf Klubs aktive medlemmer for 2 år ad gangen. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget og bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling. Det nære forhold mellem klub og A/S ændredes ikke derved, og selv i 2012 er der i den 6 mands store bestyrelse for banen 4 aktive medlemmer af NGK (Michael Kuhre, Halle Lou-Møller, Bent Kure og Hans Kofod-Andersen) foruden A/S ets formand Bo Hansen og dets direktør Hans Bech. Med hensyn til banen var de nye huller (især hul 12 og 13) ramt af den tørke, der prægede sommeren 93. Jeg husker stadig, da hul 12 blev etableret, at jeg undrede mig over, at fairways overhovedet kunne blive grønne og græsset vokse i en jord, der mest bestod af sand. Men som Jørnn Lou-Møller dengang forklarede mig - det skal det, for vi har simpelthen ikke penge til al den jord, der skal til, hvis det skal laves optimalt. Green på hul 12 blev ved med at drille. Der var - og er - mange græseksperter i en golfklub, og teorierne omkring denne green var lige så mange som antallet af medlemmer. Den er ikke anlagt godt nok fra starten, den får ikke lys nok på grund af træerne, den får for lidt vand, den får for meget vand, den får for lidt gødning, den får for meget gødning, træernes saft fra bladene drypper ned på den osv. Det må ikke have været nemt at være greenkeeper og baneudvalgsformand. Resultatet blev, at der blev fældet en del træer omkring green for at give lys og luft, derudover blev det arbejdet på green 12 i adskillige sæsoner for at få den ordentlig. Sådan så handicap fordelingen blandt klubbens medlemmer ud i begyndelsen af 90 erne. Hans Kofod-Andersen, der hjalp til i juniorafdelingen var ikke imponeret, især ikke da han havde været på en tur til Sjælland og havde set, hvordan elitespillere her spillede et par huller. På sin tur talte han med den daværende formand for Distrikt 4 (København og Nordsjælland) Kim Vinckler, der samtidigt var holdkaptajn for juniorlandsholdet, om hvad der i grunden skulle til for at skabe en elite i Nexø Golf Klub. Vincklers råd var: Penge, start i juniorafdelingen, hårdt arbejde og tålmodighed. Hans gik derefter til juniorafdelingen, der var lidt skeptisk overfor mulighederne omkring penge. Efter kontakt til Vinckler og DGU lykkedes det Hans at overtale, Vinckler og Rieber fra DGU samt en repræsentant fra Team Danmark til at komme til Bornholm og lave et heldagsseminar i Juniorudvalget inviterede også de to andre bornholmske golfklubber. BGK sendte formanden for juniorudvalget, NBGK to medlemmer af deres udvalg og NGK s juniorudvalg ville ligeledes være til stede. Da Hans så deltagerlisten, tænkte han: De er jo alle på forhånd overbeviste om, at der skal flere penge til, det går ikke. Han gik derfor til klubbens formand Jørnn Lou-Møller og inviterede hele Nexø

21 Golf Klubs bestyrelse til seminaret. Bestyrelsen var positiv og en spændende dag blev derefter afholdt i Rotarys lokaler i Nexø. Da mødet var slut kørte repræsentanterne fra BGK og NBGK hjem til deres klubber og kunne fortælle om en god dag i Nexø. NGK s juniorudvalg blev siddende lidt og forhandlede med bestyrelsen og gik hjem med en tidobling af budgettet til juniorafdelingen. Forudsætningerne for NGK s fremstormen som dominerende klub i 90 erne på det sportslige område var skabt. Der blev afholdt møde med Peter om den mest optimale opdeling af juniorgruppen, som snart nærmede sig 50 spillere. Regler for tilmeldinger og holdgruppeinddelingen i DGU regi blev studeret, samtidigt blev det besluttet at udvide samarbejdet med Vallensbæks golfklubs juniorafdelingen, således at en fast aftale om skiftevis afholdelse af juniorlejr kom ind i faste rammer. Hid til havde man kun deltaget i den såkaldte Codan Cup, som var en individuel handicapinddelt landsturnering, man var enig om at fortsætte med denne lidt endnu, men syntes ikke, at den gav nok for bredden i juniorafdelingen. Det overordnede mål var, at vi inden år 2000 skulle være den sportslig dominerende klub på Bornholm - ikke bare på juniorsiden. Det mål nåede vi langt tid før. Jakob Kofod-Andersen til træning i juni 1993, 5 år gammel. Han blev den første og foreløbig eneste blandt spillerne i Nexø Golf Klubs satsning på juniorgolfen, der som medlem i NGK nåede handicap 0 som amatørspiller og har her i 2012 banerekorden såvel på Dueodde som i hans nuværende klub Dragør. Der var mange andre af juniorspillerne, der opnåede fine resultater og repræsenterede klubben på flotteste vis. Meget mere herom på de kommende sider, der sportsligt blev de vel nok bedste i klubbens historie. Ved generalforsamlingen i 1994 forlod Halle Lou-Møller bestyrelsen. Alt har sin tid og Halle mente, at det nu var tiden til at andre udviklede klubben. Af pionererne var der således nu kun Bent Kure og Jørnn Lou-Møller tilbage. Jørnn havde en svær generalforsamling, idet han både skulle mindes afdøde Poul Erik Harild, der havde været et stort aktiv i bestyrelsen fra klubbens start og samtidigt fortsætte arbejdet uden Halle. Nyvalgt blev Hans Kofod-Andersen, der allerede var indtrådt i bestyrelsen som Poul Eriks afløser og Knud Erik Larsen, der afløste Halle. Bestyrelsen konstituerede sig med Bent Kure, som både kasserer og næstformand. Man ville gerne se tiden an, inden en ny næstformand og evt. afløser for Jørnn som formand blev kørt i stilling. Ved et

22 referat fra et bestyrelsesmøde i maj 94 er bestyrelsen allerede bekymret for udviklingen i antallet af greenfeespillere. Bent Kure kan oplyse, at klubbens indtægter har udviklet sig således, at man i 1993 havde 33% fra kontingent. Dette er i 1994 steget til 40%. Man opfordrer til, at klubbens medlemmer tager ekstremt meget hensyn til greenfeespillerne og alle i klubhuset gør sit yderste for at pleje dem. Knud Erik Larsen, der er den nye baneudvalgsformand tror og håber på, at problemerne på greens på hul 12 og 13 nu er løst - det viste sig senere for hul 13 ikke at holde stik. Der indføres nu automatisk vandingsanlæg på de første 9 huller, hvor der er nedgravet kabler til det. De resterende må vente til der er penge til indkøb af kabel samt til gravearbejdet. Vi ser her, at bestyrelsen stadig arbejder efter Bent Kures sunde princip: Tjen pengene - før du bruger dem. Med hensyn til personalet er det stadig Kai Ipsen, der er greenkeeper og Erling Rasmussen som assistent. Dette år ansættes for øvrigt en ny greenkeeperassistent - nemlig Anders Kofoed, som vi i dag kender som klubbens mangeårige greenkeeper. Ved sit møde den beslutter bestyrelsen, at der for første gang skulle tilmeldes et hold for voksne i Danmarksserien i sæsonen 95 på opfordring af træneren Peter Andersson. Bestyrelsen var lidt i tvivl om, at spillernes styrke var til det, men besluttede samtidigt, at der hos Peter blev bevilliget træning for de interesserede af klubbens bedste spillere med handicap under 15. Ved samme møde blev det besluttet at spørge René Kruse om at indtræde i bestyrelsen som afløser for Morten Dehn, der stoppede midt i året. René sagde heldigvis Ja til dette og blev en central skikkelse i klubben i mange år. Udviklingen af juniorafdelingen fortsatte i Udvalget lavede en golfskole om lørdagen i Nexø skoles småbørnsfløj, hvor der blev hængt et stort gammelt fiskenet op fra loftet, således at der fra udslagsmåtter kunne slås fra begge sider. Samtidigt fik man lov til at låne et klasselokale til teoriundervisning, som Hans Kofod-Andersen her er i gang med. Målet var at få nye juniorer, og samtidigt fastholde interessen hos dem man havde i de kolde vintermåneder. Forholdene var så gode, at golfskolen for voksne medlemmer flyttede derop året efter og brugte remedierne om søndagen. Allerede i 94 havde klubben et hold med i landsturneringen, hvor de klarede sig overraskende godt. I 95 var der to hold med og 1. holdet nåede semifinalen i deres handicapgruppe, hvilket udløste Bikubens ungdomspris for idræt på Bornholm.

23 Det var en stolt formand Jørnn Lou- Møller, der på klubbens vegne kunne modtage prisen på 3000 kr. til brug i juniorafdelingen. Holdet, der bestod af Thomas Kofod-Andersen, Andreas Kjøller Riis, Mads Lund Kofoed og Helle Møller fik fine personlige præmier samt et diplom. Redaktør Bent Larsen skriver i klubbladet således: Bagefter blev juniorerne interviewet til både Bornholms Tidende og TV. Drengene fremhævede træneren Peter Anderssons betydning for deres resultater. Hvorefter TVjournalisten ikke særligt begavet spurgte, hvad Peter havde lært dem, Thomas så lidt forundret på ham og gav svaret: At spille golf! Klubben havde ligeledes for første gang et hold med Danmarksserien. Her var det lykkedes Hans Kofod-Andersen at overtale Halle Lou-Møller til at gå ind som leder og selv om de sportslige resultater hos de voksne lod vente på sig et par år endnu, kunne man se resultater allerede i 95, idet det var nødvendigt at nedsætte muligheden for elitetræning fra handicap 15 til 10 det følgende år. Elitetruppen 1995 med sponsorerne Niels Qvistgaard, Ole og Birgit Hermansen og Kurt Bruun Kofoed. Truppen bestod af fr.v. Claus Kowsky, træner Peter Andersson, Steen Pedersen, Ole Dam, Jørn Ole Jensen, Torben Lund, Knud Erik Larsen, Morten Qvistgaard, Mark Pedersen, Emil Rasmussen, Halle Lou-Møller og Hans Nielsen Ved generalforsamlingen i 1995 valgte klubbens sekretær Svend Erik Sonne-Hansen at stoppe i bestyrelsen efter 8 år i bestyrelsen. Svend Erik var en af foregangsmændene bag Bornholm Open. Nyvalgt blev Nina Olesen, der overtog jobbet som sekretær var året, hvor bestyrelsen valgte at køre Hans Kofod-Andersen i stilling til formandsposten ved at han afløste Bent Kure som næstformand. Hans stillede nogle betingelser for dette. For det første at Jørnn Lou-Møller fortsatte i bestyrelsen som næstformand en periode endnu, dernæst at ledelsen af klubben blev mere flad, således at udvalgsformændene blev økonomisk ansvarlige for deres afdeling under opsyn af kasserer Bent Kure og sidst men ikke mindst, at selv om banen stadig havde høj prioritet, at der nu blev satset på udviklingen af NGK som en sportsklub. Bestyrelsen accepterede dette, og generalforsamlingen i 1996 blev således sidste gang en af stifterne af klubben aflagde beretning.

24 NGK uden en Lou-Møller ved roret. Jeg husker det som et tungt ansvar, og en opgave man gik ind til med stor ydmyghed. I dag vil jeg gerne rose begge brødrene for opbakningen. Der har sikkert været adskillige gange, hvor jeg gjorde tingene meget anderledes, end de ville have gjort, men jeg har aldrig efterfølgende hørt et ondt ord eller offentlig kritik fra deres side. Flot - klubben og banen var jo når alt kommer til alt deres "hjerteblod". Det lykkedes dette år at indgå en aftale med BornholmsTrafikken om 4 frirejser til 7-8 personer for deltagelse i Danmarksturneringen. Der blev således bygget oven på den aftale junior afdelingen tidligere havde opnået om støtte med op til kr. for rejser for juniorerne. BornholmsTrafikken var utrolig positiv overfor golfens udvikling på Bornholm i Niels Villy Rasks periode som direktør. Han kunne virkelig se potentialet i golfen for Bornholm, turisterhvervet og BornholmsTrafikken, og rederiet var også storsponsor for Golf Bornholm Open. Dette positive samarbejde ændrede sig desværre voldsomt under efterfølgeren Kaj Dinesens ledelse. I 1995 forsøgte man sig med et samarbejde i mellem klubberne på det sportslige område. Initiativet kom året før fra BGK s tidligere formand Sven Andersen, som i mange år havde haft sæde i DGU s repræsentantskab og var formand for breddeudvalget i Danmark. Vi var i NGK s bestyrelse meget positive overfor tanken og støttede det helhjertet. D.B.G.S. (De bornholmske Golfklubbers Sportsafdeling) ville bl.a. påtage sig at afholde Bornholmsmesterskabet, holdturnering, Bornholm Open og være kontaktorgan til adskillige organisationer. Vi så det som en oplagt mulighed for at spare på kravene til vores egne frivillige, der kunne bruges bedre i udviklingen i vores egen klub. Fra BGK deltog Sven Andersen og Poul Knigge, fra NBGK Ib Barth og Heinrich Møller og fra NGK Ann Hartl Nielsen og Emil Rasmussen. Vi havde valgt betydeligt yngre personer end de øvrige klubber, fordi vi ønskede, at der i D.B.G.S. også var medlemmer af bestyrelsen, der repræsenterede fremtiden. D.B.G.S. nåede i 1996 at afholde Bornholm Open og Bornholmsmesterskabet, samt så småt at udvide holdturneringerne, inden det gik helt galt. Vi havde godt luret, at der fra starten var interne gnidninger mellem BGK s repræsentanter i D.B.G.S. og BGK s bestyrelse, og snart kom der et brev fra BGK, hvor man bad os skrive under på en protest mod nogle udtalelser fra Sven Andersen til dagspressen. Vi prøvede med diplomati ved på den ene side at give BGK ret i, at udtalelserne ikke var heldige, men samtidigt var en enig bestyrelse - modsat NBGK - ikke villig til at underskrive protesten. Ved et møde i december 1996 forsøgte vi os igen som mæglere og prøvede at støtte op om D.B.G.S, hvor der jo sad to i NGK vellidte medlemmer og fra BGK en kapacitet som Sven Andersen, men angrebene fra BGK s side var af en sådan karakter, at bestyrelsen i D.B.G.S valgte at smide håndklædet i ringen, træde tilbage og forlade mødet. Ved det efterfølgende møde mellem klubberne blev D.B.G.S. herefter nedlagt, hvilket havde til følge, at klubberne i en fart måtte påtage sig de opgaver D.B.G.S. ellers skulle have løst. Forløbet trak et eller andet sted et langt spor efter sig og gjorde, at man fra NGK s daværende bestyrelse blev endog meget skeptisk overfor et tættere samarbejde på det sportslige område i årene her efter. Vinteren 96/97 blev derfor brugt til, at René Kruse og Hans Kofod-Andersen lavede proportioner for såvel holdturnering og bornholmsmesterskab og fik aftaler om afholdelse af disse på plads. Ved et møde mellem klubberne i Golf Bornholm i begyndelsen af 1997 var alle klubber noget rådvilde omkring arbejdet med at arrangere og afholde Bornholm Open, men var dog mere eller mindre fælles om det, men allerede i 97 var Bent Kure og Hans Kofod-Andersen i Golf Bornholm klar til at lade

25 NGK ved Keld Nielsen og René Kruse overtage matchledelsen året efter. Da Direktør Kaj Dinesen snart efter trak BornholmsTrafikken ud af arbejdet med at stå for tilmeldingerne af udenøs spillere og heller ikke ønskede at være sponsor for den turnering, der var blevet skabt på opfordring af dem selv for at få flere rejsende med færgerne i skuldersæsonen, besluttede NGK at overtage Bornholm Open mod betaling, således at NGK modtog kr., inden overskuddet blev fordelt mellem klubberne. Argumentet var, at arbejdet ville blive væsentligt større end førhen, da BornholmsTrafikken ikke længere ville stå for tilmeldingerne fra udenøs spillere, og arbejdet derfor kunne blive så omfattende, at det blev nødvendigt med lønnet kontorhjælp til Keld Nielsen i klubbens sekretariat. De to andre klubber indvilligede, og makkerparret, der i de næste år gjorde Bornholm Open til en kæmpe succes, kørte dermed videre som matchledere med Kurt Bruun Kofoed til at tage sig af sponsorerne. Figuren til venstre viser udviklingen i Bornholm Open fra starten til De røde tal markerer de år, hvor NGK stod alene med tilmeldingerne, fordeling af spillere og matchledelsen. Der er ingen tvivl om, at det arbejde Keld og René lavede med over 1000 arbejdstimer om året og planlægning af turneringen på lange vinter - og forårsaftener gjorde, at deltagerantallet bare steg, og til sidst måtte der spilles over 4 dage. De havde en regel om, at uanset hvor mange rækker, der var, måtte ingen af 4 samkørende spillere, om de så spillede i 4 forskellige rækker, have mere end 1 times ventetid. Det lykkedes år efter år og var helt sikkert medvirkende årsag til, at turneringen var så populær. Som det ses er deltagerantallet faldet voldsomt i de sidste år. Det skyldes, at mange andre klubber har taget ideen om en sådan turnering til sig, men også at det ikke længere er muligt at give spillerne den samme service. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og var Jørnn Lou-Møllers sidste som formand for klubben. Han fortsatte dog på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde som næstformand, således at den nyvalgte formand Hans Kofod-Andersen havde en god hjælp i den første tid som formand, ligesom resten af bestyrelsesmedlemmerne tog en tørn endnu. En af de første ting, Hans indførte i bestyrelsesarbejdet som formand, var at invitere Keld Nielsen med til møderne som bisidder. Der var mange ting omkring klubbens dagligdag, hvor Keld havde fingeren

26 på pulsen og i stedet for enten at ringe til Keld under møderne eller udsætte punktet til næste gang, var det meget lettere, hvis Keld var til stede. Keld havde således ikke stemmeret i bestyrelsen, men havde kun en rådgivende og oplysende funktion - ordningen fungerer stadig i Stemmeret var for øvrigt ikke særlig vigtig i NGK s bestyrelse, jeg erindrer kun, at vi stemte om noget to gange i alle mine år i bestyrelsen. Man talte sig frem til enighed, og når vi først var enige om en beslutning, så var vi også loyalt enige udadtil. Det var en fornøjelse. På foranledning af sekretær Nina Olesen blev der nu i klubhuset opsat en kasse til ideer til bestyrelsen. Den var nu som regel tom i de næste år, så enten var medlemmerne tilfredse med bestyrelsens og udvalgenes arbejde, eller også havde de for travlt med at spille golf. En af de andre ting Nina kæmpede for i bestyrelsen var de kvindelige spilleres ret til slippe for at gå ind bag i en busk, når der under en runde skulle besørges. Det var en hård kamp for Nina. Dels bestod resten af bestyrelsen af mænd, dels var man bange for at sagen ville blive en sag for fredningsmyndighederne. Til sidst fik Nina sin vilje og to toiletter blev lavet ude på banen. Så tænk på hende, piger, når I som en selvfølge bruger disse faciliteter i dag. Derudover indførte vi et ekstra referat, hvor personfølsomme sager var pillet ud. Dette blev sat op i klubhuset, således at medlemmerne kunne følge med i bestyrelsens arbejde. På det sportslige område buldrede juniorafdelingen stadig fremad. NGK tog samtlige Bornholmsmesterskaber på juniorsiden. De to bedste juniorpiger Helle Møller på 15 og Heidi Horsner på 14 år sluttede endda også som henholdsvis Bornholmsmester og runner up i damerækken. Vi havde 3 hold med i danmarksturneringen og vores 1.hold, der nu spillede i den sværeste række i hele DK. blev nummer 5 i Østdanmark og dermed mellem de 10 bedste i hele landet. Derudover arrangerede juniorudvalget en DGU golflejr på Dueodde, hvor 39 juniorspillere (heraf 30 udenøs) gav liv og glade dage på banen og i klubhuset i en weekend i juni. Alle klubbens medlemmer tog postyret fint, og en del ældre medlemmer var endda imponerede af de unge menneskers opførsel. DS holdet var i 1996 endnu ikke nået så langt som juniorerne. Det gik dog fremad med stormskridt og Halle Lou-Møller vurderede, at vi om et år eller to ville have et hold, der kunne måle sig med de bedste i Danmarksserien, så Hans Kofod-Andersens ambitioner tilbage fra 1993 om inden år 2000 at gøre NGK til den førende klub på det sportslige område på øen kom stadig nærmere sin opfyldelse. Handicap begrænsningen for at deltage i træning var nu nede på 6 eller derunder, det vil sige, at man havde bevæget sig fra, at ingen spillere i 1993 havde under handicap 6 til, at dette nu 3 år senere var grænsen for overhovedet at komme i betragtning. Med hensyn til banen var det lykkedes Knud Erik Larsen at få udvirket, at klubben fik en bevilling på 5 ledige dagpengemodtagere, der var i aktiv-periode. Knud Erik vurderede, at vi i næste sæson nok ville få brug for 2, hvilket betød, at vi skulle i gang med en tiltrængt forbedring af værksted og mandskabsforholdene for at kunne tilbyde helårsbeskæftigelse. Bestyrelsen var på besøg på Sommergård for at besigtige den sydlige længe med henblik på her at bygge et tidssvarende greenkeepercenter. Derudover forsøgte bestyrelsen at forhøre sig om at købe jord nord for teestedet på hul 6. Dette faldt til jorden, da ejeren ikke var særlig interesseret og satte prisen for 2 hektar jord (inkl. eng og sø vest for teestedet på hul 6) uforholdsmæssigt højt.

27 Så er vi, hvor vi skal være, meddelte en stolt formand bestyrelsen i 1997 efter Bornholmsmesterskabet. I 7 ud af 9 spillede rækker gik mesterskabet til NGK. De to andre klubber fik et hver. Sådan! Derudover rigtig mange runner up placeringer og minsandten 8 ud af de 10 laveste scorer ved mesterskabet, så det var en ren svir som formand for klubben at sidde på terrassen og overvære præmieuddelingen. Dette gjorde, at vi havde rigtig store chancer for at vinde shoot-out i Rønne, der i august blev afviklet for 5. gang og altid havde haft en vinder fra hjemmeklubben. Fra NGK deltog: Halle Lou-Møller, Brian Mogensen, Carsten Andersen, Ronnie Lindeskov, Jørn-Ole Jensen samt juniorspillerne Thomas Kofod- Andersen, Peter Møller Hansen og Andreas Riis. Som det ses af avisudklippet fra Bornholms Tidende blev det juniorspilleren Thomas, der blev den første til at bryde BGK s dominans i Shoot-outen. Samtidig kan man ud af teksten se, at det nu også er gået op for sportsredaktionen på avisen, at Nexø Golf Klub sportsligt er den bedste klub på øen. Det havde nu ikke den store effekt på deres dækning af golf som sport. I juniorafdelingen fortsatte NGK med at imponere. Denne gang var 1.holdet meget tæt på at gå hele vejen i Danmarksturneringen. Holdet, der bestod af Thomas Kofod-Andersen, Andreas Kjøller Riis og Mads Lund Kofoed, vandt deres indledende gruppe (handicap 0-10) meget klart og mødte i kvartfinalen Furesøens Golf Klub på udebane. På trods af at Furesøen stillede med en 2.divisions- og juniorlandsholdsspiller og 2 DS spillere, så vandt vores drenge med 5-1 og var dermed klar til

28 finalespillet øst for Storebælt på Smørums Bane. Her blev det i semifinalen til 4-2 sejr over Sorø om formiddagen. Over middag mødte holdet så Værløse i finalen og tabte til de senere Danmarksmestre, der vandt finalen mod vinderen fra vest for Storebælt. NGK havde dermed et af de 4 bedste hold i landet! Som juniorformand René Kruse skrev i klubbladet: Jubelår for NGK. Juniorafdelingen var nu så stærk, at selv DS holdet tabte med 12-6 til dem i en udfordringsmatch. OK, der var nok en del forskel i motivationen, men det var alligevel et resultat, der gav lidt genlyd i klubben var året, hvor vi lavede den første ombygning i klubhuset, således at Keld fik lidt bedre forhold og fik et lille aflukke bag disken i shoppen, hvor han kunne sidde i nogenlunde fred og ro og lave pc arbejdet. Det var ikke perfekt, men på det tidspunkt var der stadig håb og tale om, at der på et senere tidspunkt kunne blive tale om et helt nyt klubhus, selv om det der optog bestyrelsen mest med hensyn til bygninger var svinelængen på Sommergård med et areal på 700 m2, som Dueodde Golfbane A/S havde købt. Vi ønskede at lave et greenkeepercenter med mulighed for at personalet selv kunne udføre vedligeholdelse og reparationer af maskinparken samt at have greenkeeper og mekaniker ansat hele året. Ved generalforsamlingen i 1998 blev det genvalg på alle poster og ifølge referatet i Bornholms Tidende var NGK i den grad i harmoni med sig selv. Selv om kasserer Bent Kure kunne fremlægge et regnskab med et overskud på knap kr. vedtog man alligevel en forhøjelse af kontingentet endda med klapsalver, da bestyrelsen ønskede penge til at gå i gang med at indrette greenkeepercentret på Sommergård. På generalforsamlingen blev det oplyst, at den vellidte træner Peter Andersson stoppede i klubben, da han havde fået nyt arbejde som pro i en svensk golfklub og med to små børn ønskede at være tættere på familien i Sverige. Som afløser fandt Peter Andersson den 21-årige svensker Mathias Eklund, der i 1997 var assistent i Abbekås Golfklub. Han var umiddelbart lidt grøn, men Peter mente ikke, at det havde den store betydning og anbefalede ham, og det tæller på Dueodde, som avisen skrev. Det viste sig da også, at Peter havde set rigtigt. Mathias blev en skattet træner i de næste år, der på trods af alderen godt kunne skabe respekt omkring sig, og som socialt gjorde et kæmpe arbejde omkring elitetruppen og ikke mindst juniorafdelingen, hvilket var medvirkende årsag til at NGK i de næste år blev nærmest urørlige i gruppespillet i Danmarksserien efter hans første år i klubben. Sportsligt blev de næste 3 år på det individuelle plan i den grad Brian Mogensens år i NGK. Brian vandt alt på øen, ind til han efter sæsonen 2000 flyttede til København og spillede for Skovlunde/Herlev golfklub i 1.divsion. 3 klubmesterskaber og 3 Bornholmsmesterskaber i træk. Brian var i mod sætning til de fleste af den øvrige elite i klubben ikke et produkt af juniorafdelingen, da han startede med at spille golf relativt sent i teenageårene. Til gengæld førte talent og vilje ham hurtigt frem i eliteafdelingen. Som Hans Kofod-Andersen ofte udtalte om ham: Jeg ville

29 ønske vore øvrige spillere havde den samme tiltro til egne evner, som Brian har. Han tror simpelthen ikke på, at han kan tabe - og det gør han så heller ikke, endda i en sport, hvor man ofte er den bedste samlet set uden at vinde turneringer særlig tit. I 1998 nåede vi ikke helt med frem i Danmarksserien, men derefter gik det fantastisk i DS, uden at det desværre lykkedes os at rykke op i 3.division. Jeg tror faktisk, at det i 2012 nystartede Ø hold vil være lidt misundelig over den trup som man den gang rådede over i NGK: Brian Mogensen, Emil Rasmussen, Mark Pedersen, Jesper Pedersen, Carsten Andersen, Ronnie Lindeskov, Thomas Kofod-Andersen, Peter Møller Hansen, Kristoffer Kofod- Andersen, Mads Lund Kofoed, Simon Engel, Andreas Kjøller Riis, Daniel Kruse, Kasper Madsen og træneren Mathias Eklund. Alle spillere var endda i en alder, hvor familielivet med kone og børn ikke tog tid fra golfen, så lederne havde gode forhold at arbejde under. Samtidigt arbejdede man i juniorafdelingen med at få de næste spillere frem. Her var navne som Jakob Kofod-Andersen, Jesper Kuhre, Andreas Thomsen, Fredrik Pedersen, Phillip Hee, Jakob Madsen, Jens Martin Riebold og Sebastian Vesth i fokus - så der var virkelig grøde i den sportslige del af klubben. I 1998 blev der arbejdet - når der var tid til det - med Sommergårds svinelænge af vores banepersonale. Det lykkedes at ca. halvdelen på plads herunder oplagsrum, rum til servicering af de store maskiner samt noget af værkstedet. Arbejdet med opholdsrum, omklædningsrum med bad og toiletter samt kontor til greenkeeper blev færdiggjort i Da Svinelængen tilhørte Dueodde Golfbane A/S oparbejdede A/S et en gæld til klubben i disse år på omkring ½ million kr. for indretningen. Da A/S ets eneste indtægt var klubben, syntes NGK s bestyrelse det var helt hul i hovedet at pålægge A/S et nye renteudgifter til lån for at betale gælden ud. Det var jo alligevel klubben, der skulle betale disse renteudgifter. I 1998 skete der noget endnu vigtigere for klubben. Dueodde Golfbane A/S købte Dammegårds bygninger og jord. Herved sikrede A/S'et, at det ville være muligt fortsat at spille golf i kommende år på Dueodde. Som man tidligere har kunnet læse i dette jubilæumsskrift havde A/S'et allerede ved den første kontrakt med Hans Dam sikret sig forkøbsret til Dammegård til markedspris på landbrugsjord, hvis Hans Dam ønskede at sælge jorden. Dette ønske kom Hans Dam med i 1998, idet han ønskede at flyttede til Snogebæk. A/S'et benyttede sig derfor af sin forkøbsret og tilbød at købe gården, hvilket faldt på plads dette år. Samtidigt begyndte A/S'ets bestyrelse at gøre sig tanker om, hvordan man kunne købe Sommergårds jord, hvor man jo allerede havde købt svinelængen. Her var man dog ikke interesseret i at købe selve gården og heller ikke den jord, hvor banen ikke lå på, med mindre prisen blev overkommelig, idet man hele tiden skulle have klubbens økonomiske formåen i baghovedet. Indtægterne kom jo trods alt herfra, men A/S'ets bestyrelse ville gerne sikre sig, at også hullerne på Sommergårds jord var fremtidssikrede som golfbane. Allerede på dette tidspunkt rumlede det lidt blandt klubbens medlemmer omkring indskud. BGK sloges i 90 erne med en stor gæld og indførte derfor indskud både bagudrettet og fremadrettet for at få has på gælden, og banen i Rø var tidligt i sin levetid nede og vende med en konkurs, hvor Carl Åge Reuss overtog banen, der lå på hans tidligere landbrugsjord, så investeringerne på Sommergård og

30 A/S ets køb af Dammegård gav anledning til snak blandt medlemmerne om, at det nok ville blive nødvendigt med et indskud i NGK også. Formanden Hans Kofod-Andersen kunne på generalforsamlingen i 1999 berolige medlemmerne med, at bestyrelsen ingen planer havde om dette. Han kunne derudover fortælle, at indretning af Dammegård stod langt nede på listen over investeringer - også set i lyset af at Dammegårds bygninger var ejet af Dueodde Golfbane - og ikke klubben - og man havde jo lige anvendt et betydeligt beløb på greenkeepercentret på Sommergård. Ved denne generalforsamling forlod Jørnn Lou-Møller bestyrelsen, og nyvalgt blev Alice Bruun Kofoed. Hans Kofod-Andersen takkede Jørn Lou-Møller for hans arbejde igennem alle disse år bl.a. ved at opremse alle de titler Jørnn havde haft i klubben, det sagde alt om, hvilken betydning Jørnn havde haft for klubben og banen, hvor han fortsatte i A/S ets bestyrelse. Heldigvis var den påpasselige kasserer Bent Kure stadig tilbage fra bestyrelsen fra 1985 til at holde orden på en bestyrelse, der havde mange ideer og planer - ofte ikke helt billige! En af de ideer, der blev arbejdet med i såvel bestyrelse og A/S i 1999, var muligheden for at A/S et kunne udskille Dammegårds bygninger og areal med parkeringsplads, have og puttinggreen fra resten af jorden. Klubben var op dette tidspunkt stadig i en situation, hvor medlemstallet steg og antallet af greenfeespillere var stabilt, ja viste endda en lille stigning, selv om man ikke var i nærheden af jubelårene i begyndelsen af 90 erne, så klubben kunne se en fordel i at overtage bygningerne. Herved kunne der måske opnås støtte fra fonde til udvidelse af klubhus - det viste sig senere at være endog meget svært. Fordelen for Dueodde Golfbane var, at A/S et på denne måde kunne slippe af med sin gæld til klubben. Forholdet til DGU kunne i denne periode have været bedre. Klubbens bestyrelse og de frivillige i elite - og juniorudvalget, der knoklede for at skabe resultater på det sportslige område, følte ikke, at DGU tog hensyn til det faktum, at man på Bornholm havde ikke-tilfældigt vand omkring øen. Når man sammenligner med fodbolden på Bornholm havde ( og har )golfen da også meget ringere forhold - især på det økonomiske område. Det gav da også nogle kontroverser, som Hans Kofod-Andersen som formand til sidst valgte at gå ud i offentligheden med, hvilket medførte en skarp offentlig ordveksling på skrift mellem DGU s daværende formand og Hans. Den udløsende faktor var, at man fra DGU flyttede en DS kamp fra Nexø uden at spørge klubben, hvilket man var forpligtiget til ifølge proportionerne, og året efter nægtede at flytte en intern kamp mellem BGK og NGK fra Sjælland til neutral bane i Rø med store udgifter for begge klubber til følge. Man fik flyttet kampen, men forløbet var sådan, at det gav en del forbitrelse i vores bestyrelse. Dette medførte, at man fra DGU valgte at invitere de bornholmske klubbers formænd og kasserere på besøg i højborgen i Brøndby. Mødet var hyggeligt og spændende, men økonomisk støtte var og kom der intet af. Vores klub fik i denne periode ny redaktør. Bent Larsen havde valgt at stoppe og i et år kørte man klubbladet inde fra kontoret. Da det ofte var Preben Holm-Jensen fra torsdagsklubben og Hans Kofod- Andersen, som formand og matchleder, der skrev indlæg i bladet, overtog de bladet med Preben som redaktør, ind til sekretariatet overtog det i de sidste år, inden det på en generalforsamling i 2011 blev besluttet at lægge det på klubbens hjemmeside. I begyndelsen af det nye årtusind arbejdede bestyrelsen videre med planerne omkring overtagelse af Dammegård, mens Dueodde Golfbane A/S samtidigt forhandlede med Kaj Ipsen på Sommergård om køb af jord. Begge dele faldt på plads i 2003, således at bygningerne på Dammegård blev overtaget af

31 klubben for en pris på ½ million kroner, hvilket svarede til A/S ets gæld til klubben. Der var således ingen nye udgifter for klubben ved at overtage bygningerne, og den årlige leje til A/S kunne samtidigt nedsættes med de kr., som vedrørte bygningerne. Forhandlingerne mellem den tidligere greenkeeper Kaj Ipsen, der var stoppet i 2000 hvor Anders Kofoed overtog jobbet, omkring køb af jord gik også i orden på dette tidspunkt. Der var blevet afholdt møde mellem klub og A/S, idet man fra A/S ets side gerne ville høre om klubbens planer angående banen. Især blev det diskuteret om man skulle købe al jorden på Sommergård, og dermed give klubben mulighed for på sigt at få 27 huller. Dette ville dog udover anlægsudgifterne blive temmelig dyrt, fordi mange landmænd med svineproduktion havde stort behov for udvidelse af deres areal, fordi lovgivningen gjorde, at størrelsen af besætningen hang sammen med arealet. Herved var priserne på jord kommet så højt op, at klubbens bestyrelse ikke fandt det realistisk, at klubbens økonomi kunne bære 27 huller, hvilket A/S ets bestyrelse var enige i. Fra 2003 ejede A/S et herefter den jord golfbanen ligger på samt greenkeepercentret, mens klubben ejede Dammegård og området lige omkring denne, og sådan forholder det sig stadig i På banen gav det faktum, at hullerne 1-11 og hul 18 ligger på fredet område stadig klubben opgaver. Baneudvalget havde i flere år ønsket at gøre par 5 hullet hul 10 lidt sværere. Gul tee lå den gang der, hvor rød tid er i dag, og foran green var der to bunkere. Som golfudstyret havde udviklet sig, var hullet blevet for let, og vi ønskede derfor at flytte Dammebækkens forløb sådan at green på hul 10 nærmest blev en ø-green. Vi syntes dette kunne gøre vores bane mere spændende, men fik nej fra fredningsmyndighederne. Dernæst søgte vi om tilladelse til at udvide åen til venstre for green, således at der blev en sø her. Dette resulterede også i et nej. Imidlertid ligger green på hul 10 på Sommergårds jord, hvor der ikke er fredning, så vi lavede i stedet en ny sø, der ikke var en del af åen, hvilket fredningsmyndighederne ikke kunne nægte os. Vi var lige blevet færdige med dette arbejde, da DGU pludselig indførte en ny måde at udregne længden på huller på. Tidligere havde man anvendt spillelinje - nu gik man over til (med enkelte undtagelser - hos os f.eks. Hul 12) at anvende den lige linje fra teested til green. Dette betød, at vores nyligt forandrede hul 10 gik fra at være et let par 5 hul til at være et meget svært par 4 hul. Man var ligeledes nødt til at flytte stenene, hvor man måler fra på teestedet, så langt tilbage som muligt for at bibeholde hul 18 som et par 5 hul. Vi havde således ikke længere en par 70 bane, men kun par 69. I bestyrelsen gjorde man sig derfor en del tanker om, hvordan klubben kunne få par 70 igen og samtidigt en mere spændende bane, men først måtte man gøre noget ved hul 13. Green på hul 13 havde sammen med green på hul 12 givet en del problemer. På hul 12 havde man i 90 erne arbejdet meget med at give lys og luft til greenen, alligevel havde det været nødvendigt at lægge den om og så den til endnu en gang, uden at den var blevet helt perfekt. På hul 13 besluttede man, at problemerne størrelse var sådan, at man måtte starte helt forfra, for på trods af at der var blevet ryddet både krat og træer omkring den, var det meget svært at få bolden til at rulle ordentlig. Foran green var der to bunkere, som fra oktober til maj altid stod under vand - ja, vandspændet var så stort, at selv en kraftig sommerskylle kunne medføre, at der skulle droppes fri af tilfældigt vand i bunkerne i lang tid. I 2002 besluttede bestyrelsen, at nu skulle denne green laves en gang for alle. DGU s konsulenter blev kontaktet og green blev lavet mere end dobbelt så stor som før og opbygget fuldstændigt efter DGU s anvisninger. Dette betød, at klubben investeret hele kr. i denne green. Bunkerne blev sløjfet og i stedet blev der anlagt en sø foran green, så man var ude over problemet med vandspænd. Man beholdt den forreste del af green samtidigt med man arbejdede med at

32 opbygge den nye green bag ved. Da såningen på denne var overstået, pløjede man den gamle green op, lavede bundforholdene bedre og lagde rullegræs ud, således at man undgik at lukke hullet og reducere greenfee. Her fik man en green, der var betydeligt mere onduleret end de øvrige på Dueodde. Derudover blev der lavet nyt rødt teested, således at alle huller på banen nu havde gult og rødt teested. Det var vigtigt for bestyrelsen, at man her fik et hul, der præsenterede sig smukt ud mod Strandmarksvejen, da det jo ofte var den del af banen greenfeegæster så først, når de kom kørende fra færgen. Hele herligheden blev færdig i Udgifterne tog medlemmerne i stiv arm, der var intet brok på den efterfølgende generalforsamling. Det eneste utilfredse pip Hans Kofod-Andersen hørte om dette var på Dueodde Golfbane A/S generalforsamling, hvor en aktionær syntes, det var alt for mange penge at bruge på én green. Inden Hans Kofod-Andersen nåede at svare, rejste A/S ets direktør Hans Bech sig op, gik rundt om bordet, greb Hans Kofod- Andersens hånd og takkede med sit sædvanlige skæve smil klubben og Hans for investeringen på den jord selskabet ejede og spurgte aktionæren, om han ikke var gået til den forkerte generalforsamling (den pågældende var for øvrigt ikke medlem af klubben). Sportsligt blev 2001det sidste år, hvor NGK kunne kalde sig den førende klub på Bornholm. Vi havde i 3 år været ubesejrede i Danmarksserien og spillet oprykningskampe til 3.division, men ikke formået at tage det sidste skridt og efter sæsonen 2001 mistede vi nærmest hele holdet. Mark Pedersen var flyttet til BGK og Brian Mogensen var allerede flyttet til København inden sæsonstart. Thomas Kofod-Andersen tog til Himmerland for at tage HH på golfcollege, Peter Møller Hansen og Mads Kofoed fik arbejde i København og træneren Mathias Eklund fik en stilling i Sverige. Tilbage var kun Emil Rasmussen og Jesper Pedersen. Det var med et tungt hjerte Hans Kofod-Andersen måtte meddele disse to spillere, at klubben nu tog en pause med elitegolfen og ikke tilmeldte et DS hold i Hans opfordrede Emil og Jesper til at flytte til BGK, hvis de havde ambitioner om at spille DS golf. Jesper Petersen, der havde en familie at tage hensyn til, meddelte, at han blev i NGK og blev stamspiller, da vi igen kom sportsligt tilbage. Emil Rasmussen flyttede klub og har siden haft stor succes i Rønne. Mathias Eklunds farvel gav os et problem omkring træner. Vi prøvede at annoncere gennem PGA Danmark og fik da også nogle henvendelser fra enkelte interesserede. Imidlertid var de økonomiske krav fra disse så høje, at Hans Kofod-Andersen, der igennem flere år også havde været formand for eliteudvalget, og kasserer Bent Kure hurtigt indså, at vi ikke havde mulighed for at ansætte nogen af dem. Vi så derfor om i klubben for at finde en person, der kunne gå ind og være træner først og fremmest for vore juniorer og begyndere, men samtidigt også havde indsigt i golf teknikken. Bestyrelsen fandt personen i Steen Pedersen, som i mange år havde arbejdet i juniorafdelingen, hvor han en del år var formand. Det er aldrig nemt at skulle være træner i sin egen klub, men Steen gik frisk til sagen og viste ikke mindst med sit trænerarbejde i juniorafdelingen, at han kunne skabe resultater og bringe afløserne frem på det

33 sportslige område i vores klub med navne som Jesper Kuhre, Jakob Kofod-Andersen, Jakob Madsen, Andreas Thomsen, Fredrik Pedersen og Phillip Hee, der virkelig gik fremad som golfspillere hos Steen i de år han var træner for klubben. I bestyrelsen skete der i begyndelsen af det nye århundrede en del udskiftninger, idet Alice Bruun Kofoed, der tidligere havde afløst Jørnn Lou-Møller blev ny sekretær, da Nina Olesen valgte at trække sig i I stedet for Nina valgtes Anne Lise Alstrup, som i sine 2 år i bestyrelsen mest beskæftigede sig med damerne. Derudover valgte Kenny Nielsen, der i mange år havde været synonym med begynderudvalget og havde gjort en stor indsats for at skaffe klubben nye medlemmer, at stoppe og blev afløst af Gert Pihl, der også sad i 2 år og især arbejdede i junior - og baneudvalgene. Ved generalforsamlingen i 2003 afløste Karsten Hansen Gert Pihl og blev medlem af hus - og baneudvalg, mens Karsten Skogstad overtog Anne Lise Alstrups plads i bestyrelsen. Midt i sommeren 2003 forlod den mangeårige formand for baneudvalget Knud Erik Larsen bestyrelsen, og jobbet blev overtaget af Karsten Skogstad, mens Jørgen Rasmussen overtog pladsen i bestyrelsen. Der var således i disse år en del udskiftninger, hvilket gjorde, at det var lidt svært at få den overordnede kontinuitet i arbejde, imidlertid faldt der fra 2003 lidt mere ro over arbejdet. På banen var man i 2003 lige blevet færdige med hul 13 og efter et stykke tid kom den nye baneudvalgsformand Karsten Skogstad til bestyrelsen med sine ønsker. Han havde sammen med greenkeeper Anders Kofoed gennemgået samtlige greens, og de vurderede, at det var nødvendigt at gøre noget radikalt ved både 11 og 18. Der var så meget filt i disse greens, at græssets rødder simpelthen ikke kunne trænge igennem laget, og rødderne havde derfor en længde på få cm. Dette betød, at det konstant var nødvendigt at efterså og samtidigt blev disse greens ekstremt følsomme for svampeangreb. Bestyrelsen tog Karsten Skogstads bekymringer til efterretning og diskuterede, om det samtidigt kunne lade sig gøre igen at gøre banen til en par 70 bane. Man havde haft gode erfaringer med at arbejde på green 13 uden at behøve at lukke den, så man stadig kunne tage fuld greenfee, men bestyrelsen vurderede, at dette ikke kunne lade sig gøre for 11 og 18. Der var simpelthen ikke plads nok lige bagved disse greens. Bestyrelsen blev derfor enige om, at der måtte anlægges 2 helt nye greens og det ville være fint om man samtidigt kunne forlænge hul 10, således at det blev et par 5 igen. Ved at gøre hul 11 lidt længere og trække green lidt mod sydøst ville det være muligt at lave en ny green og samtidigt spille normalt på hul 11, mens der blev arbejdet på den nye green. På billedet ses green 11, da det var klart til græssåning. Samme fremgangsmåde kunne bruges på hul 18, her bare mod sydvest. Man var i bestyrelsen enige om, at i betragtning af de to greens tilstand var det vigtigere for klubben, at dette blev etableret i stedet for at bygge nyt klubhus. Her kom så igen fredningsmyndighederne ind i billedet. I de første tanker omkring hul 18 ville vi gerne flytte Dammegårdsbækken og få den til at gå rundt om greenen og lade den støde på den nuværende å nede hvor vi i dag har en plads til at vaske jern. Fredningsmyndighederne troppede op med dommeren i spidsen og sagde (man fristes til at sige selvfølgelig) nej. Bestyrelsen vurderede herefter, at da der ikke skulle anlægges nogle søer og åer i denne forbindelse, og vi havde tilladelse fra

34 de forskellige myndigheder til at lave om på de etablerede huller og mere end opfyldte myndighedernes krav til træ plantning i forhold til træ fældning i fredsskov, ville det ikke være nødvendigt med ansøgninger til fredningsmyndighederne om at lave nye greens. Baneudvalget ønskede, at de nye greens blev lavet ud fra DGU s anvisninger ligesom hul 13 var blevet, så det ville blive noget af en udskrivning. Alene jorden, der for at være perfekt skulle hentes fra Sjælland, ville koste over kr., derudover kom så hele arbejdet, så da bestyrelsen gik med på baneudvalgets ide, skønnede man, at med de anlægsomkostninger, der var ved forslaget, måtte så at sige al arbejdet foretages af vores eget banepersonale over en længere periode, da resten af banen jo skulle passe samtidigt. Man skønnede derfor fra baneudvalgets side, at arbejdet ville tage nogle år, og medlemmerne sandsynligvis måtte spille på de nuværende greens måske helt frem til I 2004 besluttede bestyrelsen, at tiden nu var moden til at udnævne klubbens første æresmedlem. Der var i bestyrelsen ingen tvivl om, hvem der havde fortjent den udmærkelse og ved Jørnn Lou-Møllers runde fødselsdag modtog han beviset for klubbens påskønnelse af hans store arbejde for at få klubben op at stå og hans mangeårige engagement i bestyrelsen af såvel NGK som Dueodde Golfbane A/S. Jørnn levede og åndede for sin klub og ses her ved en senere generalforsamling, som han altid engageret deltog i helt frem til sin død. På det sportslige område henvendte to af vores tidligere elitespillere Mads Kofoed og Thomas Kofod- Andersen sig i 2004 til klubben. De havde ved deres besøg på Dueodde lagt mærke til at vores ældste og bedste juniorspillere var gået en del frem i de sidste år under Steen Pedersens træning. Begge boede over, men var medlemmer i NGK, Thomas havde dog hjemmeklub i Skovlunde, men var villig til at flytte klub, hvis NGK igen lavede et DS hold. Da klubben havde en del spillere, som i næste sæson ikke længere var juniorer, blev man i bestyrelsen enige om at flytte nogle af pengene fra juniorafdelingen til eliten og igen forsøge sig i DS for at videreudvikle disse spillere. Holdet klarede sig fint i 2005 og blev nummer 3 i deres pulje. Imidlertid viste det sig, at de to foranliggende hold på grund af resultaterne i 2. og 3. division ikke var oprykningsberettigede til 3. division, så vi blev kontaktet af DGU, der lidt nedladende spurgte, om vi overhovedet var interesserede i at spille oprykningskamp fra en 3.plads i gruppen. Vi takkede

35 selvfølgelig ja til dette og drog i september til Holbæk til oprykningsspillet. Holdet, der bestod af Thomas Kofod-Andersen, Mads Kofoed, Jesper Pedersen, Jakob Madsen, Jakob Kofod-Andersen, Jesper Kuhre, Jens Martin Riebold og Phillip Hee, skulle først og fremmest bruge dette til at få erfaring, men overraskede alle og kvalificerede sig til 3. division. Nærmest en sensation som Hans Kofod-Andersen på billedet meddeler Keld Nielsen hjemme i klubben. I baggrunden ses Kurt Horsner og Karsten Hansen. Udover disse ledere havde vi allieret os med nogle tidligere af NGK s elitespillere, således at alle spillerne havde en caddie med på runden til at holde fokus. En dejlig dag - hvor NGK endelig kunne kalde sig divisionsklub. Hjemkommet fra oprykningsspillet fik Hans Kofod-Andersen en henvendelse fra Jens Aage Olsen om, at hans svigersøn, der var assisterende pro i en engelsk klub og som havde været informationschef for damernes Europatour, gerne ville forhøre sig om muligheden for at blive pro i NGK. Hans kontaktede derfor Martin Park, som svigersønnen hed, og bad ham komme til et møde på Dueodde. Ved dette møde udvekslede man tanker og ideer, og da Martin var villig til at arbejde for den retrainerfee, som de tidligere ansøgere ønskede sig for bare at komme, blev man snart enige om udkast til en kontrakt, som Hans hurtigt efter fik bestyrelsens accept af. En af de ting, som Martin gerne ville lave, var et indendørscenter. Bestyrelsen kunne godt se fordelene for klubbens medlemmer. Bare det i vintersæsonen at slippe for at stå på en kold driving range og i stedet kunne træne indendørs lød forjættende. For Martin ville det naturligvis indtjeningsmæssigt være en kæmpe fordel at kunne arbejde hele året. Martin og Hans diskuterede derfor om klubben overhovedet kunne deltage i et sådant projekt, da det økonomisk kunne blive ret dyrt at indrette den gamle roe - og opbevaringslænge på Dammegård til noget, der bare så nogenlunde ud. Hans talte derfor med Mogens Mattebjerg, Karsten Hansen og Carsten Madsen under en golfrunde om mulighederne og hvor dyrt det evt. ville blive. Alle 3 (en bygningsingeniør, en tømrer og en gulvpålægger) sagde: Den klarer vi i løbet af vinteren. Hvad skal det koste, spurgte en formand, der havde lært en del af sin kasserer. Materialerne var svaret. NGK fik således ved hjælp af disse tre medlemmer plus øvrige medlemmer, der efter behov blev indkaldt til hjælp, et indendørscenter på 170 m2 til under kr. Martin Park stod efter aftale for alt indvendigt udstyr og kunne den holde

36 indvielse på Bornholms første indendørscenter med udslagsmåtte med video, puttinggreen med 5 huller, chipping muligheder samt alt moderne i videoudstyr og måleapparater. Samtidigt lavede baneudvalget nye udslagsmåtter på driving range, således at forholdene for medlemmer og træner også her blev up to date. Allerede året efter overtog Martin træningen på alle baner og ansatte assistenter i både Rønne og Rø. I dag har Martin stadig shop og træning i BGK og træningscenter samt træning og club-fitting i NGK. Sportsligt betød ansættelsen af Martin, at klubben stod virkeligt stærkt sportsligt, idet han gik ind på vores nyoprykkede 3. divisionshold, og da vi yderligere havde fået tilgang af Peter Møller Hansen og Carsten Andersen var det et rigtigt stærkt hold, vi kunne stille i 3.division. I vores første sæson nåede vi ikke målet om at komme i 2.division, men allerede året efter blev det til oprykning, selv om vi i oprykningskampen måtte undvære vores normale 1. single Peter Møller Hansen. Holdet bestod af Martin Park, Jakob Kofod-Andersen, Jesper Kuhre, Jesper Pedersen, Mark Housego, Carsten Andersen og Thomas Kofod- Andersen. Selv om vi i vores første sæson i 2.division mistede Peter Møller Hansen til Hillerød Golf Klub og Mark Housego til det fælles hold fra BGK og NBGK, lykkedes det os alligevel at få 2 sæsoner i 2. division. Sportsligt er dette det bedste vi på klubplan har nået til dags dato. Siden har klubben befundet sig i 3.division, ind til man i sæsonen 2012 har valgt at indgå i et fælles hold Team GolfBornholm for alle 4 klubber på øen, hvis bedste hold spiller i 2.division. Generalforsamlingen i 2006 blev meget festlig. Ved sidste bestyrelsesmøde meddelte klubbens mangeårige kasserer Bent Kure, at han nu ønskede at forlade sin post og bestyrelsesarbejdet. Ved dette møde var det blevet besluttet at udnævne Halle Lou-Møller til æresmedlem i NGK, og da Bent et øjeblik var væk fra bestyrelsesmødet, blev det meget hurtigt besluttet af resten af bestyrelsen, at vi ville udnævne Bent samtidigt. Til venstre NGK s stifter samt første og mangeårige formand Halle Lou-Møller og til højre klubbens kasserer Bent Kure fra den spæde start til februar To pionerer indenfor såvel NGK som golfsporten på Bornholm og velfortjente æres medlemmer af Nexø Golf Klub.

37 Festlighederne på generalforsamlingen var ikke afsluttet med udnævnelsen af de to nye æresmedlemmer. Pludselig dukkede nogle repræsentanter fra Danske Bank samt DGI op ved generalforsamling. Det var igen lykkedes for NGK s juniorarbejde at fange deres interesse. I 1995 fik vores juniorhold talentprisen på Bornholm, og i 2006 valgte man nu at give den til Jakob Kofod-Andersen for hans seriøse indstilling til sin sport og for hans personlige egenskaber overfor de nye, unge spillere i NGK. Klubben er således den eneste golf klub, der har modtaget denne pris og det end da 2 gange. Et stort skulderklap til juniorudvalget i NGK, som i 2 årtier har været spydspidsen indenfor juniorgolfen på Bornholm. Ved generalforsamlingen 2006 forlod udover Bent Kure også sekretæren Alice Bruun Kofoed samt Jørgen Rasmussen bestyrelsen. Nyvalgt blev Johnny Poulsen og Asbjørn Ellingsen, der overtog posterne som kasserer og sekretær. Nyvalgt blev endvidere Pernille Hindsgaul, der ved den efterfølgende konstituering blev ny næstformand, og dermed kørt i stilling til at overtage posten som formand, da Hans Kofod-Andersen havde meddelt, at han for bestyrelsesarbejdets skyld ikke ville gå samtidigt med Bent Kure, men nu tog sig sin sidste 2-årige periode som bestyrelsesmedlem og sit sidste år som formand. I 2006 og 2007 blev der arbejdet videre med greens på hul 11 og 18 samt flytningen af gul tee, således at hul 10 igen kunne blive et par 5 hul. Da man planlagde green på hul 18 var nogle bestyrelsesmedlemmer sammen med Keld Nielsen ude og se på forholdene. Man blev enige om, at hvis teestedet på hul 10 ikke skulle være et farligt sted at opholde sig på, ville det være nødvendigt at flytte green et stykke ind i skoven mod sydvest. Omkring m. inde lå der en sandbunke, som man fandt kunne være stedet. Kort over området blev studeret for at sikre sig, at der ikke her var markedet noget af historisk interesse, og da dette ikke var tilfældet gik man i gang. Imidlertid viste det sig, at sandbunken i virkeligheden var en gravhøj og arbejdet måtte derfor ligge stille i en længere periode, mens udforskning og registrering af gravhøjen blev foretaget. Herefter måtte der lægges meget jord oven på højen for at sikre, at nutidens golfspillere ikke ødelagde noget, hvis man på et senere tidspunkt ønskede at fortsætte udforskningen.

38 Greenen blev der en del højere end oprindeligt planlagt. Der blev samtidigt anlagt en spændende bunker med et træ midt i. Denne bunker blev i 2010 ombygget med en flot græsmur, som har gjort afslutningshullet endnu sværere, og som samtidigt har hjulpet på faremomentet ud mod landevejen ved bunkerslag. På trods af at greens på hul 11 og 18 er lavet efter DGU s anvisninger, har de alligevel drillet banepersonalet en del. Det har været svært at få græsset til at få rigtigt fat, og i skrivende stund gør bestyrelsen sig sine overvejelser især omkring hul 18, hvis øverste vækstlag måske skal omlægges på ny. Ved generalforsamlingen 2007 forlod René Kruse bestyrelsen. René havde gjort et kæmpe arbejde i mange år for klubben. I starten især i juniorafdelingen, hvor han i samarbejde med Steen Pedersen og Hans Kofod- Andersen brugte rigtig mange timer på i 90 erne at udvikle klubbens juniorer og elite. Senere blev det Bornholm Open, der især havde hans interesse, hvor han sammen med Keld Nielsen tjente mange penge ind til klubben, og samtidigt var med til at gøre mange golfspillere glade og tilfredse. Derudover var han i mange år formand for matchudvalget og tilbragte i denne egenskab mange søndage på kontoret på Dueodde. En stor indsats for klubben og dens medlemmer. René blev i bestyrelsen afløst af Bjarne Freund-Poulsen. Generalforsamlingen blev Hans Kofod-Andersens sidste som formand for NGK, idet Pernille Hindsgaul ved det efterfølgende konstitueringsmøde overtog formandsposten, mens Bjarne Freund- Poulsen blev næstformand. Pernille havde i sit første år i bestyrelsen især taget sig af både de interne dameturneringer og Bornholmsserien, men allerede i efteråret 2007 valgte hun af personlige årsager at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem.

39 Bjarne Freund-Poulsen overtog herefter formandsposten. En post han på bedste vis stadig bestrider i jubilæumsåret. Inden generalforsamlingen i 2008 blev Hans Kofod- Andersen overtalt til at tage 2 år mere i bestyrelsen - i disse år som sekretær, idet bestyrelsen fandt det vigtigt, at der ved den store udskiftning, der var foregået i bestyrelsen i de sidste år, og som fortsatte da sekretær Asbjørn Ellingsen også stoppede, stadig var et medlem, der havde historien langt tilbage i klubben. Nyvalgt ved generalforsamlingen i 2008 blev Claus Pedersen, der i nogle år havde arbejdet i juniorafdelingen samt Niels Rasmussen, der fra 2009 har været klubbens næstformand. I 2008 afholdt bestyrelsen et seminar, som udmundede i Vision 2012, der blev forelagt på generalforsamlingen i Her blev bestyrelsen planer og mål gennemgået, således at alle medlemmer var klar over, hvad bestyrelsen arbejdede hen imod. Visionen, der indgående beskrev, hvordan Nexø Golf Klub kunne blive den bedste golfklub på øen, blev vedtaget af generalforsamlingen med akklamation. Desværre blev en del af visionerne umuliggjort af de faldende greenfeeindtægter og medlemsnedgangen. Nogle er opnået, andre videreført sammen med nye i Vision 2015, der blev forelagt og vedtaget på generalforsamlingen i Begge visioner findes på nettet på klubbens hjemmeside og vil derfor ikke blive gennemgået her. Ved generalforsamlingen i 2009 forlod Karsten Hansen bestyrelsen, hvor han havde siddet siden Karsten var i de 6 år formand for husudvalget og sad endvidere som medlem af baneudvalget og ivrig caddie og støtte i eliteafdelingen. Derudover var han et af de medlemmer, der sikrede at klubben blev den første klub på øen med et in-door center. Nyvalgt blev Christa Brandt Poulsen var året, hvor sekretariatsleder Keld Nielsen blev 60 år. Keld, der tilbage i begyndelsen af 1980'erne fik store problemer med ryggen, og til sin egen frustration derfor blev tilkendt invalidepension, begyndte i 1986 at spille golf, da dette var den eneste sport ryggen kunne klare. Da Keld bor i nærheden af golfbanen, blev det hurtigt til, at han bestyrede greenfee for klubben og efterhånden, som klubben udviklede sig blev han leder af sekretariatet - på frivillig basis. Keld har i alle disse år kørt det daglige arbejde i klubhuset ulønnet. En fantastisk indsats som ved den runde dag blev belønnet med et æresmedlemsskab, som han på billedet fremviser sammen med sin højre hånd Anne-Mette Lund Kofoed. Anne-Mette blev ansat i klubben i 2001, da bestyrelsen fandt, at arbejdet med Bornholm Open var blevet så stort, at det var nødvendigt med kontorassistance til Keld. Et arbejdsmæssigt makkerpar der i 11 år har sørget for at servicen overfor gæster og medlemmer har været i top i klubben.

40 I 2009 blev omlægningen af hul 10, 11 og 18 mere eller mindre færdigt, og bestyrelsen gik derfor i gang med det næste store projekt. Det drejede sig om Dammegård. Det havde gennem tiderne været mange planer med bygningerne. Projekter fra 2 mill. kr. til helt op til 6 mill. kr. var der blevet arbejdet med i byggeudvalgene. Det havde i 6 mill. kroners forslaget været på tale at bygge et helt nyt klubhus og ikke anvende stuehuset, da man ikke fandt, at dets mål egnede sig til klubhus. I det billigste forslag var stuehuset med i projektet, men alle var enige om, at det ikke ville give optimale forhold. Da antallet af gæster og medlemmer begyndte at falde besluttede bestyrelsen derfor, at man ville arbejde med et meget billigere projekt, hvor stuehuset blev fjernet. Dette indgik i Vision 2012 og var blevet forelagt og vedtaget på en generalforsamling, men var nok ikke gået op for alle medlemmer. Byggeudvalget arbejdede nu videre med planerne og med udarbejdelse med ansøgninger fra fonde samt med myndighederne i 2009 og 10. Ved generalforsamlingen i 2010 forlod Hans Kofod-Andersen bestyrelsen efter 16 års arbejde i denne og overlod pladsen til Sussie Hørlyk, der i den første tid overtog jobbet som sekretær. Hans valgte dog at fortsætte som formand for eliteudvalget og som holdkaptajn for 3.divionsholdet. 2009/10 blev vi ramt af den hårdeste vinter i klubbens historie og minsandten om den ikke blev overgået i 2010/11. Vi havde begge år meget svært ved overhovedet at komme ud til banen. Det var der nu heller ikke så meget grund til, da det var umuligt at spille golf. Faktisk lå der snebunker i skyggen på skovhullerne langt hen i maj. Dette gav vores baneudvalg og banepersonale store udfordringer og kan måske være medvirkende årsag til at greens på 11 og 18 ikke udviklede sig, som man havde håbet. De fleste medlemmer har da heldigvis også vist stor forståelse for personalets vanskeligheder, og i 2012 har vi igen fået en rigtig flot bane, der bliver rost af gæsterne. Ved generalforsamlingen i 2011 havde bestyrelsen besluttet at gøre Hans Kofod-Andersen til det 5. æresmedlem i klubbens historie. 20 års medlemskab i klubben indeholdt 16 år i bestyrelsen, 11 år som klubbens formand og bestyrelsesposter som formand for junior - og eliteudvalg samt bladudvalg. Lige fra starten var det Hans vision at gøre Nexø Golf Klub til den førende klub sportsligt på øen både hos de voksne spillere og ikke mindst hos juniorerne. Et langt og sejt træk, der lykkedes endda i flere omgange efterhånden som de unge mennesker forlod øen.

41 Det havde i efteråret 2010 været nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling for at få bestyrelsens plan om nedrivning af stuehuset på Dammegård konfirmeret. På generalforsamlingen i 2011 kunne Bjarne Freund-Poulsen meddele, at arbejdet med nedrivning/ombygning forløb planmæssigt under byggeudvalgsformand Kjeld Poulsens og Mogens Jensens ledelse, og alle de fremmødte glædede sig til at se resultatet, der også indebar opbygning af kontorlokalerne, et renoveret bagrum og et nyt flot indgangsparti med gårdmiljø. Arbejdet blev hovedsageligt foretaget af klubbens egne medlemmer, hvoraf over 30 arbejdede flittigt det meste af vinteren og foråret for at få det hele på plads inden den første turnering, hvor det færdige produkt skulle fremvises. Projektet blev støttet af Sparekassen Bornholms fond og blev derfor økonomisk muligt for klubben. Ved indvielsen blev snoren klippet af direktøren for Dueodde Golfbane A/S Hans Bech, hvorved klubbens bestyrelse anerkendte A/S ets store betydning for klubben. På billedet til højre gøres der klar til åbningsturneringen, der havde kanon start og som var fuldstændigt udsolgt. En rigtig god dag for Nexø Golf klub. Til venstre ses sekretariatschef Keld Nielsen i det nyindrettede kontor. Klubben afholdt i 2011 en meget velbesøgt jubilæumsreception for Keld, der nu har arbejdet i 25 år for medlemmer og gæster på Dueodde.

42

43 Keld A. Nielsen Hul Lars Madsen Hul Martin Esberg Johansen Hul Marlene Nielsen Hul Bent Larsen Hul Lennart Nielsen Hul Morten Lindeskov Hul Gert Møller Nielsen Hul Andrew Jackson Hul Martin Brandt Kofoed Hul Mathias Freund-Poulsen Hul Sv. Aage Grønnegaard Hul Susanne Thomsen Hul Peter Reuterster Hul Bjarne Hansen Hul Keld A. Nielsen Hul Bent Larsen Hul Jakob Kofod-Andersen Hul Bjørn Foss Hul Preben Olsen Hul Mie Finne Hul Thomas Kofod-Andersen Hul Svein Lia Hul Brian Mogensen Hul Hanne-Britt Nilsson Hul Leif Rydén Hul Gert Pihl Hul Jørgen Rasmussen Hul Henning Lousen Hul Aage Bjerregaard Hul Mogens Riishøj Hul Alex Petersen Hul Egan Pedersen Hul Jan Pedersen Hul

44 Henrik Bjerring Knudsen Hul Annette Hansen Hul Jonas Nielsen Hul Morten Dehn Hul Finn B. Larsen Hul Martin Brandt Kofoed Hul John Mortensen Hul Arvid Andersen Hul Kaj Pedersen Hul Steen Pedersen Hul Henny Askov Larsen Hul Kjeld Hansen Hul Jesper Kuhre Hul Majlis Pedersen Hul Mads Kofoed Hul Jesper Kuhre Hul Bo Engel Hul Allan Petterson Hul Claus Møller Hul Halle Lou-Møller Hul Philip Hee Hul Kalle Alexandersen Hul Hans Kofoed Hansen Hul Peter Møller Hansen Hul Michael Kaiser Hul Mats Myrén Hul Per Poulsen Hul Kasper Madsen Hul Hans Nilsson Hul Brian Mogensen Hul Claus Munch Christensen Hul Freddi Wärme Hul Poul Erik Christensen Hul Thomas Svart Hul Thomas Madsen Hul Werner A. Petersen Hul Vagn Lund Hul

45 Henrik Lund Hul Thomas Andersen Hul Nikolaj G. Hansen Hul Karl-Johan Myrén Hul Claes Hedelin Hul Freddi Wärme Hul Brian Mogensen Hul Ole Lyng Hul Thomas Kofod-Andersen Hul Ulla Nuka Hansen Hul Dorthe Borg Hul Kalle Alexandersen Hul Hanne Lou-Møller Hul 8 (17) Bestyrelser fra 1985 til 2012 Bestyrelsesmedlemmer Halle Lou-Møller - Formand Jørnn Lou-Møller - Næstformand Bent Kure - Kasserer Poul Erik Harild - Sekretær Johnny Jensen Poul Andersen Preben Hansen Bestyrelsesmedlemmer 1992 Jørnn Lou- Møller Formand Halle Lou-Møller Næstformand Bent Kure Kasserer Poul Erik Harild Sekretær Johnny Jensen Svend Erik Sonne-Hansen Preben Hansen Bestyrelsesmedlemmer 1994 Jørnn Lou- Møller Formand Bent Kure Næstformand Kasserer Svend Erik Sonne-Hansen Sekretær Hans Kofod-Andersen Kenny Nielsen Morten Dehn (René Kruse) Knud Erik Larsen Bestyrelsesmedlemmer Halle Lou-Møller - Formand Jørnn Lou-Møller - Næstformand Bent Kure - Kasserer Poul Erik Harild - Sekretær Johnny Jensen Svend Erik Sonne-Hansen Preben Hansen Bestyrelsesmedlemmer 1993 Jørnn Lou- Møller Formand Halle Lou-Møller Næstformand Bent Kure Kasserer Svend Erik Sonne-Hansen Sekretær Poul Erik Harild (Hans Kofod-Andersen) Kenny Nielsen Morten Dehn Bestyrelsesmedlemmer 1995 Jørnn Lou- Møller Formand Hans Kofod-Andersen Næstformand Bent Kure Kasserer Nina Olesen Sekretær Kenny Nielsen Knud Erik Larsen René Kruse

46 Bestyrelsesmedlemmer Hans Kofod-Andersen Formand Jørnn Lou- Møller Næstformand Bent Kure Kasserer Nina Olesen Sekretær Kenny Nielsen Knud Erik Larsen René Kruse Bestyrelsesmedlemmer Hans Kofod-Andersen Formand René Kruse Næstformand Bent Kure Kasserer Alice Bruun Kofoed Sekretær Knud Erik Larsen Gert Pihl Anne Lise Alstrup Bestyrelsesmedlemmer Hans Kofod-Andersen Formand René Kruse Næstformand Bent Kure Kasserer Nina Olesen Sekretær Kenny Nielsen Knud Erik Larsen Alice Bruun Kofoed Bestyrelsesmedlemmer 2003 Hans Kofod-Andersen Formand René Kruse Næstformand Bent Kure Kasserer Alice Bruun Kofoed Sekretær Knud Erik Larsen (Jørgen Rasmussen) Karsten Hansen Karsten Skogstad Bestyrelsesmedlemmer Hans Kofod-Andersen Formand René Kruse Næstformand Bent Kure Kasserer Alice Bruun Kofoed Sekretær Karsten Hansen Karsten Skogstad Jørgen Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer 2007 Pernille Hindsgaul Formand (Bjarne Freund-Poulsen) Bjarne Freund-Poulsen Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Asbjørn Ellingsen Sekretær Karsten Hansen Karsten Skogstad Hans Kofod-Andersen Bestyrelsesmedlemmer 2009 Bjarne Freund-Poulsen Formand Niels Rasmussen Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Hans Kofod-Andersen Sekretær Karsten Skogstad Claus Pedersen Christa Brandt Poulsen Bestyrelsesmedlemmer 2006 Hans Kofod-Andersen Formand Pernille Hindsgaul Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Asbjørn Ellingsen Sekretær Karsten Hansen Karsten Skogstad René Kruse Bestyrelsesmedlemmer 2008 Bjarne Freund-Poulsen Formand Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Hans Kofod-Andersen Sekretær Karsten Hansen Karsten Skogstad Claus Pedersen Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer 2010 Bjarne Freund-Poulsen Formand Niels Rasmussen Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Sussie Hørlyk Sekretær (Claus Pedersen) Karsten Skogstad Claus Pedersen (Sussie Hørlyk) Christa Brandt Poulsen

47 Bestyrelsesmedlemmer 2011 Bjarne Freund-Poulsen Formand Niels Rasmussen Næstformand Johnny Poulsen Kasserer Claus Pedersen Sekretær Karsten Skogstad Sussie Hørlyk Christa Brandt Poulsen Bestyrelsesmedlemmer Bjarne Freund-Poulsen Formand Niels Rasmussen NæstformandJohnny Poulsen Kasserer Claus Pedersen Sekretær Sussie Hørlyk Christa Brandt Poulsen Fremtiden Her ses medlemsudviklingen og antallet af greenfeespillere i Nexø Golf klub fra 1986 og frem til året før klubbens 30 års jubilæum. Efter jubelårene i begyndelsen af 90 erne skete der et fald i antallet af gæster, efter at det ikke længere var muligt at købe toldfri varer på færgen. I begyndelsen af det nye århundrede ses et opsving uden at nå tidligere højder, men fra 2005 er det kun gået en vej - nedad. Det er især svenskerne, der har svigtet, og det er måske forståeligt set i forhold til den svenske økonomi generelt og de mange nye baner i Sverige, som har svært ved at køre rundt økonomisk og derfor sætter greenfee meget lavt. Alligevel kan der ikke herske noget tvivl om, at prisen for at komme til Bornholm er for høj både for svenskerne og for gæster fra det øvrige Danmark, der i stigende grad i stedet besøger svenske baner, hvor de kan nøjes med udgiften til broen. Det er en udvikling, som klubben får meget svært ved at vende, uden at Færgen indgår i et seriøst samarbejde med turisterhvervet inkl. golfklubberne med især lavere priser på overfarten. Endnu alvorligere er udviklingen i medlemstallet, der er faldet meget i de sidste 3 år. Her har klubben et stort problem, der må og skal løses i de næste år. Her er man inde ved selve klubbens overlevelse, så der er ingen tvivl om, at bestyrelsen og resten af medlemmerne har en stor opgave foran sig. Bestyrelsen i Dueodde Golfbane A/S har i de sidste år udvist stor forståelse for klubbens situation og har i 2 omgange indenfor de sidste år nedsat banelejen fra kr. til nu kr. i tidsrummet Ved sidste generalforsamling i A/S et blev det besluttet, at man ville forsøge at få fastforrentede lån, der muliggjorde, at klubben i fremtiden kunne nøjes med at betale disse kr. om året, men da A/S et i regnskabsåret 2011/2012 havde et mindre underskud, er det ikke muligt at hente flere besparelser på banelejen.

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik.

Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane en golffamilies 40 års tilbageblik. Golf i Brønderslev En tur ned ad Memory Lane" en golffamilies 40 års tilbageblik. I 1972 kom der en golfbane til byen, og så med den en ENGLÆNDER!!! som træner - Det var noget underligt noget! Men efter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Karsten Skogstad (KS) Johnny Poulsen (JP)

Karsten Skogstad (KS) Johnny Poulsen (JP) Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. november 2008: Bestyrelsen: Sekretariatet: Afbud fra: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Karsten Hansen (KA) Hans Kofod-Andersen (HKA) Claus Pedersen (CP) Keld Nielsen (KN)

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

BORNHOLMS GOLF KLUB GENERALFORSAMLING 17/2 2016

BORNHOLMS GOLF KLUB GENERALFORSAMLING 17/2 2016 BORNHOLMS GOLF KLUB GENERALFORSAMLING 17/2 2016 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere