Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro."

Transkript

1 AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. Pkt. 1 Pkt. 2 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, som blev valgt. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år. Formand Niels A. Jensen aflagde den mundtlige beretning og takkede for en god sæson i Bestyrelsen finder, at klubben er kommet godt igennem året, hvor man har nået mange ting til fælles gavn for alle klubbens medlemmer. Klubbens økonomi har været højt prioriteret, og der var planlagt et stramt budget med et meget lille overskud. Der var en lang vinter, som medførte en sen sæsonstart og heraf manglende green fee indtægter. Men trods en vigende interesse for golfsporten på landsplan, har klubben formået at fastholde et stigende og tilfredsstillende medlemstal. DGU indførte muligheden for fleksmedlemskaber pr. 1. januar 2011, og på den ekstraordinære generalforsamling den vedtog klubben at indføre fleksmedlemskaber. Vedr. golfanlægget valgte bestyrelsen i 2010 at give højeste prioritet til forbedring af greens, herefter vedligeholdelse af fairways, semi rough og teesteder. Den almene vedligeholdelse af banen suppleret med mindre forbedringer, har givet banen et godt løft udviklingen på dette området går fortsat i den rigtige retning. Baneudvalget, greenkeeperstaben og mange frivillige klubmedlemmer har ydet en stor indsats for, at klubmedlemmer og gæstespillere har kunnet anvende anlægget til en god runde golf på et velholdt anlæg. I 2010 blev mange projekter og opgaver udført. På banen blev gangarealer forbedret og supplerende dræn blev anlagt. Der blev anlagt en ny terrasse og klubhuset fik renset taget. Der er investeret i en ny sprøjte til golfbanen samt et tromlevibratorsæt til behandling af greens. På drivingrange er der blevet opsat boldmagasiner, anlagt indspilsgreen samt etableret nye udslagssteder

2 Det største projekt har været asfaltering af vejen til Høbækgaard. Efter flere forgæves forsøg på forbedring i forsommeren, besluttede bestyrelsen, at forbedring af vejen ikke kunne afvente længere. Begynderudvalget, klubbens træner og kaninklubben har igen i år trukket et stort læs for klubben med uddannelse og indslusning af ca. 80 nye medlemmer. Elitespillerne højnede deres uddannelsesstandard gennem en stor indsats fra både spillere og trænerens side. Resultatet blev, at de vandt deres pulje. Dette indebar, at de skulle spille om oprykning. Her fik de en flot 2. plads og de spiller i 4. division fra 2011 flot gået. Medlemstallet nåede for aktive damer og herrer op på omkring 730 medlemmer. En stigning på ca. 3 % i forhold til Udviklingen går i den rigtige retning. Vi nåede ikke målsætningen for indtægter fra green fee spillere i Men det skyldes helt sikkert den sene sæsonstart. De gæstespillere som besøgte banen har givet positive tilbagemeldinger vedr. banens standard. På området aftaleklubber har der været en pæn tilgang af gæstespillere i forhold til 2009 ca. 25 %. Klubbens indgåede aftaler med klubber umiddelbart syd for regionen og to klubber i Sønderjylland, indebærer et pænt besøgstal hos os i Aabybro. Som noget nyt for 2011, er der indgået aftale om halv green fee med Blommenslyst Golfklub på Fyn. Aftalen med Jammerbugtens Golfklub om frit spil hos hinanden videreføres i 2011 på samme grundlag som i 2010 dog med den bemærkning, at det kun er gældende for fuldtidsmedlemmer. Klubbens økonomi gennem året kan generelt karakteriseres som tilfredsstillende. Der henvises i øvrigt til regnskabet for Rene Ottesen som er ved at uddanne sig som greenkeeper, blev ansat i foråret. Hans uddannelse afsluttes i Klubsekretær Jørn Christoffersen har efter eget ønske, valgt at stoppe som klubsekretær. Som ny klubsekretær har klubben ansat Annette Markussen. Fra foråret har klubben ansat Vibeke Mortensen i en uddannelsesaftale til greenkeeper. Vibeke har tidligere arbejdet i en anden golfklub i det nordjyske. Der blev udtrykt en stor tak til sponsorer og annoncører for støtten og opbakningen i Ansatte og frivillige takkes også for den store indsats for klubbens virke. Det er af rigtig stor betydning, at der er så mange frivillige, som er med til at sikre en stabil og positiv og god udvikling af vores fælles klub

3 På området medlemstal var 2010 et fint år for klubben vi havde tilvækst på området aktive damer og herrer. På Kontingentområdet er vi den klub i Nordjylland, der har det laveste kontingent. I år 2011 vil hovedopgaverne være: - At klubben forsat må have en sund økonomi. Ændringer i medlemssammensætningen ved indførelse af fleksmedlemskaber, kan her få en negativ indflydelse på indtægter fra kontingentområdet. - At fastholde en vel vedligeholdt 18 hullers golfbane, herunder fortsat optimering af denne - Sikring af en fortsat uddannelse af nybegyndere og indslusning af disse i klubben. - Bevarelse af den høje frivillige indsats for vores klub, som er helt afgørende for en fortsat stabil udvikling af klubben. - At der i 2011 indføres tidsbestilling og en ændring af baneforløbet, således at bag ni og for ni ombyttes. Bestyrelsen takker for medlemmernes opbakning i 2010, og appellerer til at medlemmer som har lyst, interesse for og vilje til at tage en tørn for klubben, melder sig på banen inden for de mange områder i klubbens liv og virke. Indsatsen er til stor gavn for klubben og dermed for klubbens medlemmer. På baggrund af golfudviklingen generelt i det nordjyske vil nøgleordene for bestyrelsen være: En sund økonomi, prioritet til uddannelse, golfbanen, investeringer lagt på forbedringer af uddannelsesmuligheder, og ikke mindst den frivillige indsats. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Carl Sivesgaard fra Revisor Team Nord gennemgik regnskabet for 2010 og kunne oplyse at klubben i 2010 havde et overskud på omkring kr.. Der var herefter bl.a. spørgsmål til tilskuddet til medlemskantinen på kr.. Tilskuddet går primært til rengøring, el og varme. Det forventes i øvrigt at blive væsentlig mindre de kommende år. Der blev spurgt ind til anlæggelsen af den nye vej til Høbækgaard, om tilskuddet ikke kunne være brugt til banen, og om det var en bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen havde efter flere forsøg på forbedringer af vejen, samt masser af henvendelser fra medlemmerne valgt, at der skulle ny belægning på vejen. Revisionspåtegningen godkender regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger

4 Pkt. 4 Budget Kasser Vagn Kongsted gennemgik budget for Der var spørgsmål til, hvorfor tilskuddet til eliten er mindre end i Eliten har i 2010 overskredet budgettet, derfor fremstår det som et mindre beløb i forhold til regnskabet for Tilskuddet til eliten er reguleret i forhold til, at der er oprettet yderligere et hold. Der blev spurgt ind til stigning vedr. brændstof. Her er kalkuleret med en stigning på 20 % på diesel og benzin. Budgettet blev herefter godkendt uden bemærkninger. Pkt. 4 a Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter for næstfølgende år Blev godkendt uden bemærkninger. Pkt. 4 b Revurdering af budget for indeværende år Blev godkendt uden bemærkninger. Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at klubbens vedtægter ændres vedr. typer af medlemskaber i overensstemmelse med beslutningen under punkt 4 a. Forslaget blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes 16 Green fee rabat tilføjes: Gæstespillere med et fleksmedlemskab (undtagen hverdagsmedlemmer) samt med et postordre medlemskab skal betale fuld green fee. Forslaget blev godkendt uden bemærkninger. Der blev orienteret om, at bestyrelsen vil her arbejde på, at hverdagsmedlemmer ikke skal betale fuld green fee i SGN klubberne på hverdage. Pkt. 6 Pkt. 7 Forslag fra medlemmerne Ingen forslag Valg af formand På valg er Niels A. Jensen, som er villig til genvalg. Niels A. Jensen blev genvalgt som formand

5 Pkt. 7 a Pkt. 7 b Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Morten Christoffersen, som ikke ønsker genvalg. Asger Hansen og Bo Hansen som begge er villige til genvalg. Bestyrelsen forslår Kjeld Svendsen, som er villig til valg, indtræder i bestyrelsen i stedet for Morten Christoffersen. Asger Hansen, Bo Hansen og Kjeld Svendsen blev alle valgt til bestyrelsen. Valg af to suppleanter til bestyrelsen Jørgen Rasmussen og Bjarne F. Thomasen er begge villige til genvalg. Jørgen Rasmussen og Bjarne F. Thomasen blev begge valgt som suppleanter. Valg af statsautoriseret/registreret revisor Bestyrelsen foreslår Revisor Team Nord i Aabybro. Forslaget godkendt uden bemærkninger Pkt. 9 Evt. Forbedringer på golfanlæget i 2011 Baneudvalgsformand Asger Hansen redegjorde for projekter og planer for golfanlægget i Højeste prioritet har greens, som allerede i 2010 påbegyndte en helbredskur som vil strække sig over 2011 og Der kan ikke spilles til sommergreens i vinterperioden der spilles til de blå flag på vintergreens. I efteråret blev der plantet flere træer og planen er at fortsætte i 2011 med beplantning af pyntetræer, så der vil være flere blomster og farver på banen. Det er muligt, at banen vil blive lukket et par dage, når frosten er væk, p.g.a. dræning af vand på banen. Jorden er fortsat frosset et godt stykke ned. Udslagsmåtter ved drivingrange omlægges således, at man fremover vil stå i en halvbue. Der opstilles et nyt toilet på banen, og de to gamle er taget ned. Bane udvalget ønsker alle en god golfsæson. Frivillige hjælpere Formanden opfordrer til, at man melder sig som frivillig i klubben. Det er ofte tordenskjolds soldater som stiller op, når der skal løses opgaver og projekter i klubben. Der er fortsat behov for frivillige hjælpere - så ønsker man at give en hånd, kan man henvende sig til bestyrelsen eller udvalgsformændene. Tidsbestilling Golfbox Formanden orienterede om indførelsen af tidsbestilling pr. 27. marts Der vil være tre boldrender i timen, så der vil forsat være mulighed for at møde op uden at have bestilt tid. Jørn Christoffersen vil give en orientering i klubben den 10. og 17. marts Se opslag i klubben og på hjemmesiden

6 Ny hjemmeside Formanden omtalte den nye hjemmeside. Hjemmesideredaktører er Jørn Christoffersen, Jens Chr. Løth og Anni Pallesen som er ansvarlige for siden. Indlæg og rettelser kan sendes til dem. Kontaktperson i bestyrelsen er Mai Brøndum, som også modtager indlæg m.m. Orientering Formanden og Peter Christensen orienterede, at Lasse Emil fra eliten har kvalificeret sig til at deltage i EM for handicappede til august i Spanien. Fleksmedlemmer Der er pt. 30 fleksmedlemmer og 65 hverdagsmedlemmer Baneomlægning Hul nr. 1-9 bliver til og hul bliver hul 1-9 fra 27. marts Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigent Per Mogensen, for hans ledelse af generalforsamlingen. Formanden rundede af med på klubbens og bestyrelsens vegne at takke for den frivillige indsats i klubben til: Morten Christoffersen for hans virke i bestyrelsen gennem flere år Lars Lausten for hans virke i juniorafdelingen Knud Petersen for hans virke som formand for baneudvalget. Niels A. Jensen Formand Per Mogensen Dirigent

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt.

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr.

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæson 2012. Økonomi

Bestyrelsens beretning for sæson 2012. Økonomi Bestyrelsens beretning for sæson 2012 Økonomi Golfklubberne i Danmark havde det svært i 2012, flere klubber gik konkurs og der kæmpes mod stagnerende medlemsudvikling, som sætter økonomien under pres.flere

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere