en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det."

Transkript

1 gravide indlæggelse i indtil tre måneder for personer, som har et omfattende og vedvarende misbrug af rusmidler, og som derfor udsætter eget helbred for fare. For det andet 6-3, som giver mulighed for tilbageholdelse på grundlag af patientens eget samtykke ( aftalt eller odysseisk tvang ). Efter en omfattende samfundsdebat - og flere forkastede lovforslag - vedtog Stortinget i 1995 en tredje tvangsbestemmelse - 6-2a som giver hjemmel til tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere, så længe svangerskabet varer. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar Tvangsindlæggelse af gravide rus middelbrugere norske erfaringer Meget tyder på, at tvangslove ikke forhindrer helbredsskader hos børn. Den norske lov er på 13. år ikke evalueret, så man ved ikke om den har den ønskede effekt for mødre og børn. AF KARL HARALD SØVIG Siden 1996 har Norge haft en lovgivning, der har gjort det muligt at tvangsindlægge gravide kvinder med et rusmiddelbrug, som kan skade det kommende barns helbred. Bestemmelsen er - så vidt jeg ved - særnorsk, uden paralleller i andre europæiske lande. De sidste år har der imidlertid været diskussioner i flere af de andre nordiske lande om at indføre lignende tvangsregler. Formålet med dette bidrag er at give en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det. Norsk lovgivning I Norge er både frivillige tiltag og tvangsindlæggelse over for borgere med et problematisk højt forbrug af rusmidler samlet i socialtjenesteloven (Lov om sociale tjenester af 13. december 1991 nr. 81 kap.6). Socialtjenestelovens kap. 6 indeholdt oprindeligt to bestemmelser, som indebar tvangstiltag. For det første 6-2, som giver hjemmel til tvangs- Værdimæssige spændingsfelter De etiske eller værdimæssige argumenter, der er knyttet til tvangsindlæggelse, kan deles i to kategorier: ideologiske (knyttet til grundværdier som autonomi og beskyttelse af fosteret) og pragmatiske (knyttet til effekten af eventuel brug af tvang). En undergruppe af denne sidste argumenttype er eventuelle utilsigtede virkninger af tvangsbestemmelser. Udgangspunktet for den videre diskussion er, at gravide som alle andre borgere har ret til selvbestemmelse (autonomi). Skal denne grundrettighed have betydning ud over festtalerne, må den også inkludere retten til at træffe valg, som samfundet misbilliger. Samtidig er den aktuelle persongruppe speciel, ved at selvbestemmelsesevnen er reduceret som følge af afhængighedstilstanden. Dertil kommer, at adfærden kan indebære en risiko for fosteret. På andre områder har samfundet opsat regler med sigte på at hindre, at medborgere påfører hinanden alvorlig helbredsskade, for eksempel gennem regler om tvangsindlæggelse inden for det psykiatriske behandlingssystem og strafferetlig nødværge. Set fra denne vinkel har samfundet gode grunde til at gribe ind over for gravide kvinder med et højt rusmiddelforbrug. 38

2 Samtidig er relationen mellem kvinden og fosteret på alle måder speciel. Det er vanskeligt at trække paralleller til andre situationer, hvor der er interessekonflikt mellem forskellige samfundsborgere, og her står muligheden for abort centralt. I den periode, hvor kvinden enten efter ansøgning eller efter eget ønske kan stoppe fosterets videre udvikling, er fosteret uden retslig beskyttelse, når det gælder retten til liv. Samtidig er fosteret beskyttet gennem andre regler, for eksempel i form af en erstatningsretslig beskyttelse for skader påført under svangerskabet og gennem strafferetslige regler om fosterdrab. Fosteret står dermed i en særstilling (Hermann 2008), hvor retsbeskyttelsen både er gradueret og relativ. Formålet med tvangsindlæggelse er at forhindre negative helbredskonsekvenser på barnet, som skal vokse op. Dermed er der større grund til at trække parallellen til børns retsstilling, for så vidt angår skader påført under svangerskabet, end til fosterets manglende beskyttelse mod moderens valg af abort. Samtidig er situationen speciel ved, at fosteret er inde i moderens krop, og man kan ikke uden videre sammenligne med situationer, hvor andre end moderen udsætter det kommende barn for en retsstridig risiko. Utilsigtede virkninger Når det gælder utilsigtede virkninger af tvangsbestemmelsen, har to forhold stået i fokus: øget forekomst af aborter for at undgå tvangsindlæggelse og frygt for, at gravide med et højt rusmiddelbrug undlader at opsøge hjælpeapparatet (socialtjeneste og sundhedspersonale), fordi de er bange for at blive tvangsindlagt. På individniveau er der rapporteret om, at kvinder har valgt abort efter tvangsindlæggelse, men på gruppeniveau er der kun lidt, der tyder på, at de årlige norske aborttal er påvirket af indførelsen af 6-2a. Samtidig med, at Stortinget vedtog 6-2a, blev også reglerne om tavshedspligt ændret, så sundhedspersonale og andre udvalgte grupper nu har oplysningspligt af egen drift til socialtjenesten (se bl.a. Lov om sundhedspersonale af 2. juli 1999 nr ). Hvorvidt gravide undlader eller udsætter at opsøge læge eller andre dele af hjælpeapparatet er vanskeligt at undersøge. Der findes ikke statistik eller undersøgelser knyttet til problemstillingen. Formentlig vil der være variationer mellem forskellige grupper, og en generel erfaring er, at kvinder med højt alkoholforbrug i mindre grad end deres narkotikabrugende søstre opsøger hjælpeapparatet. For mit eget vedkommende har jeg få ideologiske indvendinger mod den afvejning af de krydsende interesser mellem kvindens ret til selvbestemmelse og det kommende barns beskyttelse mod helbredsskader, som Stortinget foretog ved at vedtage 6-2a. Mine indvendinger er af pragmatisk art, og jeg kommer afslutningsvis tilbage til refleksioner, som er knyttet til tvangsreglernes effekt. Vilkår for tvangsbehandling 6-2a opererer med fem vilkår for tvangsindlæggelse: Det første vilkår er, at kvinden er rusmiddelmisbruger (og gravid). Vilkåret stiller krav til både arten (for eksempel omfattes tobak ikke) og til omfanget. For det andet må rusmiddelforbruget føre til en negativ helbredskonsekvens for fosteret. I modsætning til departementets oprindelige forslag kræver bestemmelsen ikke, at skaden må være kvalificeret ( væsentlig eller lignende). For det tredje sætter lovteksten et krav op om virkningssammenhæng mellem rusmiddelmisbruget og den negative helbredskonsekvens, nedfældet i vilkåret overvejende sandsynligt. Sprogligt set er formu- leringen lidet træffende. Tillægget om overvejende tilfører ikke ordet sandsynlighed et kvalificerende element, selv om dette var intentionen fra departementets side (Ot. prp. 48 ( ) s. 11). Desuden kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvor velvalgt et krav om kvalificeret sandsynlighed er, al den stund fosteret må bære tvivlsrisikoen? Det fjerde vilkår er, at frivillige tiltag skal være utilstrækkelige. En sådan indsnævring af rækkevidden findes i alle tvangsbestemmelser - både i Norge i og andre nordiske lande, enten eksplicit eller indfortolket men den rejser særlige udfordringer når det drejer sig om gravide. Mens tiltagene afprøves, eksponeres fosteret ofte for ruspåvirkning, og det er vanskeligt både etisk og i en praktisk hverdag at sige, hvornår nok er nok. Det femte vilkår er et krav om skønsmæssig helhedsvurdering. I modsætning til i Sverige, hvor länsretten skal træffe tvangsafgørelse om, hvorvidt de materielle vilkår er indfriede, har det norske fylkesnævn (se nedenfor) en skønsmæssig kompetence, nedfældet i lovens vilkår kan. I praksis spiller dette vilkår kun en lille rolle, og kun i ganske få tilfælde vil det være aktuelt at lade være med at træffe en beslutning om tvang, hvis de øvrige materielle vilkår er opfyldt. Den ordinære sagsgang er, at beslutningen om tvang træffes af fylkesnævnet for børneværn og sociale sager. Nævnet er et statsligt, uafhængigt forvaltningsorgan på fylkesnivau, dvs amtsniveau, som tager beslutning efter en proces, der ligger tæt op ad en civil rettergang. Alle sager om tvangsfjernelse efter børneværnsloven og tvangsbehandling af gravide misbrugere efter socialtjenesteloven skal behandles af fylkesnævnet. Nævnet består af en nævnsformand (statsligt ansat), to sagkyndige (psykologer, pædagoger eller socialrådgivere med lang Stof 14 39

3 erfaring) og to udnævnte lægmænd (tilfældigt udvalgt som med domsmænd i retssystemet). Begge parter dvs kommunen og den anden part, kvinden møder med sin advokat. Nævnet træffer normalt beslutning efter at have holdt et mundtligt forhandlingsmøde. Den tabende part har ret til at anke, og i disse tilfælde går sagen ind i det ordinære retssystem. Eftersom en sådan sagsbehandling nødvendigvis tager tid, åbner 6-2a for, at socialtjenesten i akutte situationer kan træffe en midlertidig afgørelse, som skal godkendes af formanden for udvalget. Både lovteksten og lovforslagets bemærkninger præciserer, at midlertidige beslutninger skal være en snæver undtagelsesregel, men denne behandlingsmåde er i praksis blevet hovedreglen, jf. figur 1. figur 1. Ord ---- Midl Oversigt over antal vedtagelser efter 6-2a, truffet af fylkesnævnene efter ordinær sagsbehandling (Ord) og sager om godkendelse af midlertidige beslutninger truffet af socialtjenesten (Midl). Oversigten viser antallet af afgørelser (ikke antallet af personer). Kvinder, som både har været udsat for en midlertidig beslutning, og som senere er blevet tvangsindlagt af fylkesnævnet efter ordinær sagsbehandling, vil figurere i begge sagstyper. Tallene er baseret på eget indsamlet materiale. Hvad ved vi om brugen af 6-2a? I Norge findes der ingen central statistik knyttet til brug af tvangsbestemmelserne i socialtjenesteloven. I forbindelse med mit doktorgradsprojekt indsamlede jeg samtlige beslutninger, som socialudvalgene har truffet efter ordinær sagsbehandling i henhold til 6-2a i perioden I det følgende vil jeg præsentere nogle data fra denne undersøgelse, suppleret med materiale, som jeg har indsamlet fra fylkesnævnene vedrørende senere perioder. For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at tal for 2004 og fremover er uofficielle, og at jeg foreløbig heller ikke har kvalitetssikret dem. I forbindelse med lovvedtagelsen anslog departementet, at 6-2a ville være aktuel i ca. 10 tilfælde om året. Denne angivelse var mere ment som et estimat end et måltal, men erfaringen indtil nu har vist, at bestemmelsen bruges langt hyppigere end anslået. (Se figur 1). Som det fremgår af talmaterialet, er midlertidige afgørelser den fremgangsmåde, som følges i praksis, til trods for lovgivers forudsætning om, at dette skal være en snæver undtagelsesregel. Så længe der er flere ugers sagsbehandlingstid i fylkesnævnet, har man i praksis fundet en tillempning, som efter mit skøn er etisk forsvarlig, men lovgivningen bør ændres og tage højde for, at denne type sager altid er hastesager. Dermed må lovgiver enten gribe ind for at reducere sagsbehandlingstiden i ordinære sager efter 6-2a - eller gøre midlertidige afgørelser til lovens hovedregel. Af i alt 108 sager efter 6-2a, rejst efter ordinær sagsbehandling i perioden , fik socialtjenesten medhold i 100 af begæringerne om tvangsindlæggelse. Oversigten i figur 2 viser, hvilke typer rusmidler de kvinder, som blev begæret tvangsindlagt, havde. For fuldstændighedens skyld har jeg medtaget statistik om afgørelser efter 6-2 (for perioden ). Tallene viser, at de tvangsindlagte kvinder hovedsageligt bruger opiater, hvilket normalt vil sige injektion af heroin. Derudover er der mange, der bruger lægemidler (benzodiasepiner), som stort set ikke er udskrevet af en læge. Tilsvarende fund er gjort ved undersøgelser blandt de kvinder, som bliver indskrevet på institution efter 6-2a, og som dermed også inkluderer midlertidige afgørelser (Hansen & Svenkerud 2006). Fosterets eksponerng for rusmidler Det medicinske fagmiljø har en enig opfattelse af, at alkoholindtagelse er farligere for fosteret end narkotikabrug på grund af alkoholens påvirkning af organdannelsen. Tillige er alkoholbrug mere udbredt blandt gravide end narkotikabrug. Selvom det er en fordel for fosteret, hvis moderen nedsætter sit narkotikabrug som følge af en tvangsindlæggelse, så har bestemmelsen i 6-2a begrænset betydning for det, som i et samfundsperspektiv har størst skadepotentiale, nemlig alkoholforbruget. Jeg har ikke haft mulighed for at lave analyser af forskellige forklaringer på denne skævvridning, men antagelig er årsagsbilledet sammensat og komplekst. Ét element kan være, at kvinder med et alkoholdomineret 40

4 figur (n=280) 6-2a (n=108) Substans Alkohol Amfetamin Benzo-diasepiner Cannabis Flygtige opløsningsmidler Hallucinogener Kokain Opiater Usp.narkotika Usp.medikamenter Ikke-nark. medikamenter andre Antal Procent 32,5 % 25,4 % 30 % 13,9 % 1,8 % 4,3 % 1,4 % 64,3 % 10 % 18,6 % 1,4 % 21% Procent 16,7 % 40,7 % 45,4 % 40,7 % 0 2,8 % 1,9 % 63 % 1,9 % 7,4 % 2,8 % 4,6% Antal Tal baseret på eget indsamlet materiale fra fylkesnævnene ( ), baseret på afgørelser truffet efter ordinær sagsbehandling (Søvig 2007:258). Klassificeringen er foretaget ud fra det forbrug, som fylkesnævnene har lagt til grund for afgørelserne. I de tilfælde, hvor kvinden bruger flere typer rusmidler, er alle talt med. som udsættes for tvangsindlæggelse er frekvensen af samtykke. De norske regler praktiseres således, at fylkesnævnene også kan træffe afgørelse om tvangsindlæggelse i de tilfælde, hvor kvinden erklærer sig enig med beslutningen. I 25 % af de sager efter 6-2a, som afgøres af nævnene efter ordinær sagsbehandling, erklærer kvindens advokat sig enig med nævnets afgørelse (Søvig 2007:241). Andelen, som samtykker, må ses i sammenhæng med, at kvinderne normalt altid har været tvangsindlagt en vis tid på grundlag af en midlertidig afgørelse og dermed har haft tid til at tænke sig om uden påvirkning af rusmidler. Alligevel er samtykkefrekvensen højere for sager efter 6-2, hvor den ligger på 46 %, og hvor anvendelsen af midlertidige afgørelser er lavere. forbrug i større grad er ukendte for det sociale system end kvinder, som bruger opiater/benzodiasepiner, mens en anden faktor kan være, at opiatbrug for mange intuitivt fremstår som værre for fosteret end alkoholbrug. Jo tidligere samfundet griber ind gennem tvangsindlæggelse, jo længere periode vil fosteret være uden eksponering for rusmidler. Tidlig intervention øger derfor sandsynligheden for, at tvangsbehandling opnår den ønskede effekt. Samtidig er det en udfordring for samfundet tidligt at identificere de kvinder, som er i målgruppen for bestemmelsen, og disse skal desuden først motiveres for forskellige former for frivillige tiltag. I perioden 1996 til 1999 var der i gennemsnit 84 dage til termin, da fylkesnævnet traf sin midlertidige afgørelse, mens tallet var steget til 114 i perioden 2000 til 2003 (Søvig 2007:398). I samme periode har der også været et fald i sagsbehandlingstiden i fylkesnævnene, det vil sige tiden fra nævnet får kendskab til, at kvinden er gravid og rusmiddelbruger, og til de træffer en midlertidig afgørelse. Disse tal tyder på en udvikling i retning af, at fylkesnævnene griber noget tidligere ind, men uanset hvad vil det være vanskeligt at gribe ind så tidligt, at fosteret kun får en beskeden ruspåvirkning. Tvang og samtykke Som tidligere nævnt var mange instanser skeptiske i forhold til at indføre tvangsbestemmelser af frygt for, at gravide med højt rusmiddelbrug skulle undlade at opsøge hjælpesystemet. Et overraskende fund ved gennemgangen af fylkesnævnenes afgørelser om tvangsindlæggelse var, at i 45 % af de sager, hvor der forelå oplysninger om dette, havde den gravide selv opsøgt det sociale system (Søvig 2007:114). En mulig forklaringsfaktor kan være, at kvinder med et opiatdomineret forbrug i stor udstrækning har løbende kontakt med det sociale system og derfor let fanges op. En anden indikator på, at bestemmelsen har en vis legitimitet også blandt dem, Hvad med børnene? I dag foreligger der ingen officiel statistik over, hvordan de efter 6-2a tvangsindlagte kvinders nyfødte børn har det. Derimod har Egil Nordlie (i Social- og Helsedirektoratets ekspert-udredning: Hva er farlig for fosteret?) foretaget en sammenligning mellem de nyfødte børns fødselsvægt i forhold til, om moderen var tvangsindlagt efter 6-2a eller var frivilligt indlagt på grund af rusmiddelbrug under svangerskabet. Hos de tvangsindlagte kvinders børn var fødselsvægten signifikant lavere (3.027 gram mod gram), og både for frivilligt indlagte og tvangsindlagte steg børnenes vægt i takt med opholdets varighed (tallene er refereret i Social- og helsedirektoratets udredning IS-1284 s.73). Samtidig vil de kvinder, som tvangsindlægges, generelt have et højere rusmiddelforbrug end frivilligt indlagte, hvorfor de to grupper ikke er direkte sammenlignelige. En udfordring på feltet er, at den mest nyttige forskning fra et samfundsmæssigt synspunkt vil være etisk uholdbar. Dermed vil det være vanskeligt at få gode data Stof 14 41

5 på, i hvilken udstrækning en tvangsindlæggelse forbedrer helbredet hos de børn, der fødes af denne gruppe mødre. Har tvang løst problemet? Som jeg indledningsvist var inde på, er jeg ingen ideologisk modstander af regler om tvangsindlæggelse af gravide med et rusmiddelforbrug, som kan medføre, at børn vokser op med helbredsskader. En sådan lovbestemmelse kan efter min mening være både etisk forsvarlig og nødvendig, men den må i så fald føre til, at denne type skader helt undgås, eller at der i det mindste bliver færre af dem. I den henseende er jeg mere betænkelig. Da Stortinget vedtog 6-2a, var lovvedtagelsen ledsaget af løftet om en evaluering. Først i 2008 udbød Helsedirektoratet projektet, og Rokkansenteret har nu fået i opdrag at gennemføre en evaluering af tvangsbestemmelserne i socialtjenesteloven (for god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg er medarbejder på projektet). Dog er der fare for, at meget interessant information er forsvundet eller er blevet vanskeligt tilgængelig på grund af ventetiden. Systematisk indsamlede data på landsbasis vedrørende kvinder, som har født efter at have været tvangsindlagt, mangler, og Norge står også uden officielle data om, hvordan det går med kvinderne under tvangsopholdet (antal tvangsdøgn, brug af rusmidler m.v.). Selvom der mangler megen viden, giver de empiriske data, vi har, grund til bekymring. Kun et fåtal af de kvinder, som tvangsindlægges, bruger alkohol, til trods for at alkoholbrug under svangerskabet har større skadepotentiale end narkotika, og at alkoholbrug er langt mere udbredt. Et andet kritisk punkt er mulighederne for tidlig intervention. I princippet kan afgørelser træffes, så snart graviditeten er konstateret, selvom vilkåret om afprøvning af frivillige hjælpeforanstaltninger vil være til hinder for umiddelbar intervention. I praksis vil det imidlertid tage tid, før kvindens graviditet med tilhørende rusmiddelforbrug bliver kendt for det sociale system. Dette er problematisk, når formålet er at hindre skader på indre organer, som dannes tidligt i svangerskabet. Denne udfordring findes der få retslige løsningsmodeller til. Den måde, hvorpå tvangsregulering og praktiseringen af den i dag foregår, giver også grundlag for diskussioner om forholdet mellem individ- og gruppeniveau. Selv om vi kun har få data, tyder den tilgængelige viden på, at tvangsindlæggelse fører til, at de aktuelle børn har bedre helbred som nyfødte, end de ville have haft, hvis moderen ikke var tvangsindlagt. I et folkesundhedsperspektiv handler det alligevel om få individer. Det er usikkert, hvor stor den positive sundhedsgevinst er, og reglerne er ikke i stand til at få bugt med det, som set i et samfundsperspektiv er den store udfordring: børn født af mødre, som har et overdrevent alkoholforbrug. På denne baggrund er der grund til at stille spørgsmålstegn ved, om de norske tvangsbestemmelser har fået en tilslørende funktion? Efter at reglerne blev vedtaget, stilnede den samfundsmæssige debat af. Ved at vedtage lovbestemmelsen viste politikerne handlekraft og havde tilsyneladende løst et samfundsproblem, selv om meget tyder på, at tvangsbestemmelsen har begrænset betydning for helbredet hos de børn, der fødes af mødre, som bruger rusmidler under svangerskabet. KARL HARALD SØVIG DR.JUR. UNIVERSITETET I BERGEN OM FORFATTEREN Karl Harald Søvig er ansat som 1. amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er desuden gæsteforsker ved Rokkansenteret i Bergen. I 2005 forsvarede Søvig sin doktordisputats: Tvang over for rusmiddelafhengige. Socialtjenesteloven Læs mere på jprks/default.html og Oversættelse: Birgitte Jensen Oversætters bemærkning: I Danmark taler vi om tvangsbehandling generelt, mens man i Norge skelner mellem tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. Tvangsbehandling er et mere vidtrækkende tiltag end tvangsindlæggelse. Førstnævnte indebærer bl.a. en ret til at medicinere imod patientens vilje, hvilket efter det norske regelsæt udtrykkeligt er forbudt over for gravide rusmiddelbrugere (men derimod tilladt inden for psykiatrien). LITTERATUR Hansen, F. & Svenkerud, S.: Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden Borgestadklinikken. Skien Herrmann, J. R.: Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg: om håndteringen af retlige hybrider. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København Søvig, K. H.: Tvang over for rusmiddelavhengige. Fagbokforlaget. Bergen Sosial- og helsedepartementet: Ot.prp. 48 ( ) Om lov om endring i lov om sosiale tjenester mv. og i visse andre lover (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon) Sosial- og helsedirektoratetet: Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe. (IS-1284) Lovteksten er tilgængelig på 42

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler NOTAT 29. september 2015 J.nr.: 1502376 Dok. nr.: 1785477 HKJ.DKETIK Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler har modtaget afrapporteringen fra arbejdsgruppen

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper.

Gang på gang må vi dog erfare, at indsatsen rummer mange vanskelige afvejninger og balanceringer mellem forskellige fordele og ulemper. INVITATION til Seminar - om faglige balancegange og afvejninger i indsatsen til gravide kvinder med stofproblemer De fleste professionelle drømmer om at kunne hjælpe den gravide kvinde med stofproblematikker

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK

1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK 1. ALKOHOL OG NERVER Niveau De gymnasielle uddannelser dele af materialet kan også bruges på erhvervsuddannelser og produktionsskoler. Fag Biologi (Niveau B) eller som del af tværfagligt forløb. Kilde

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere