en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det."

Transkript

1 gravide indlæggelse i indtil tre måneder for personer, som har et omfattende og vedvarende misbrug af rusmidler, og som derfor udsætter eget helbred for fare. For det andet 6-3, som giver mulighed for tilbageholdelse på grundlag af patientens eget samtykke ( aftalt eller odysseisk tvang ). Efter en omfattende samfundsdebat - og flere forkastede lovforslag - vedtog Stortinget i 1995 en tredje tvangsbestemmelse - 6-2a som giver hjemmel til tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere, så længe svangerskabet varer. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar Tvangsindlæggelse af gravide rus middelbrugere norske erfaringer Meget tyder på, at tvangslove ikke forhindrer helbredsskader hos børn. Den norske lov er på 13. år ikke evalueret, så man ved ikke om den har den ønskede effekt for mødre og børn. AF KARL HARALD SØVIG Siden 1996 har Norge haft en lovgivning, der har gjort det muligt at tvangsindlægge gravide kvinder med et rusmiddelbrug, som kan skade det kommende barns helbred. Bestemmelsen er - så vidt jeg ved - særnorsk, uden paralleller i andre europæiske lande. De sidste år har der imidlertid været diskussioner i flere af de andre nordiske lande om at indføre lignende tvangsregler. Formålet med dette bidrag er at give en oversigt over det norske regelsæt og praktiseringen af det. Norsk lovgivning I Norge er både frivillige tiltag og tvangsindlæggelse over for borgere med et problematisk højt forbrug af rusmidler samlet i socialtjenesteloven (Lov om sociale tjenester af 13. december 1991 nr. 81 kap.6). Socialtjenestelovens kap. 6 indeholdt oprindeligt to bestemmelser, som indebar tvangstiltag. For det første 6-2, som giver hjemmel til tvangs- Værdimæssige spændingsfelter De etiske eller værdimæssige argumenter, der er knyttet til tvangsindlæggelse, kan deles i to kategorier: ideologiske (knyttet til grundværdier som autonomi og beskyttelse af fosteret) og pragmatiske (knyttet til effekten af eventuel brug af tvang). En undergruppe af denne sidste argumenttype er eventuelle utilsigtede virkninger af tvangsbestemmelser. Udgangspunktet for den videre diskussion er, at gravide som alle andre borgere har ret til selvbestemmelse (autonomi). Skal denne grundrettighed have betydning ud over festtalerne, må den også inkludere retten til at træffe valg, som samfundet misbilliger. Samtidig er den aktuelle persongruppe speciel, ved at selvbestemmelsesevnen er reduceret som følge af afhængighedstilstanden. Dertil kommer, at adfærden kan indebære en risiko for fosteret. På andre områder har samfundet opsat regler med sigte på at hindre, at medborgere påfører hinanden alvorlig helbredsskade, for eksempel gennem regler om tvangsindlæggelse inden for det psykiatriske behandlingssystem og strafferetlig nødværge. Set fra denne vinkel har samfundet gode grunde til at gribe ind over for gravide kvinder med et højt rusmiddelforbrug. 38

2 Samtidig er relationen mellem kvinden og fosteret på alle måder speciel. Det er vanskeligt at trække paralleller til andre situationer, hvor der er interessekonflikt mellem forskellige samfundsborgere, og her står muligheden for abort centralt. I den periode, hvor kvinden enten efter ansøgning eller efter eget ønske kan stoppe fosterets videre udvikling, er fosteret uden retslig beskyttelse, når det gælder retten til liv. Samtidig er fosteret beskyttet gennem andre regler, for eksempel i form af en erstatningsretslig beskyttelse for skader påført under svangerskabet og gennem strafferetslige regler om fosterdrab. Fosteret står dermed i en særstilling (Hermann 2008), hvor retsbeskyttelsen både er gradueret og relativ. Formålet med tvangsindlæggelse er at forhindre negative helbredskonsekvenser på barnet, som skal vokse op. Dermed er der større grund til at trække parallellen til børns retsstilling, for så vidt angår skader påført under svangerskabet, end til fosterets manglende beskyttelse mod moderens valg af abort. Samtidig er situationen speciel ved, at fosteret er inde i moderens krop, og man kan ikke uden videre sammenligne med situationer, hvor andre end moderen udsætter det kommende barn for en retsstridig risiko. Utilsigtede virkninger Når det gælder utilsigtede virkninger af tvangsbestemmelsen, har to forhold stået i fokus: øget forekomst af aborter for at undgå tvangsindlæggelse og frygt for, at gravide med et højt rusmiddelbrug undlader at opsøge hjælpeapparatet (socialtjeneste og sundhedspersonale), fordi de er bange for at blive tvangsindlagt. På individniveau er der rapporteret om, at kvinder har valgt abort efter tvangsindlæggelse, men på gruppeniveau er der kun lidt, der tyder på, at de årlige norske aborttal er påvirket af indførelsen af 6-2a. Samtidig med, at Stortinget vedtog 6-2a, blev også reglerne om tavshedspligt ændret, så sundhedspersonale og andre udvalgte grupper nu har oplysningspligt af egen drift til socialtjenesten (se bl.a. Lov om sundhedspersonale af 2. juli 1999 nr ). Hvorvidt gravide undlader eller udsætter at opsøge læge eller andre dele af hjælpeapparatet er vanskeligt at undersøge. Der findes ikke statistik eller undersøgelser knyttet til problemstillingen. Formentlig vil der være variationer mellem forskellige grupper, og en generel erfaring er, at kvinder med højt alkoholforbrug i mindre grad end deres narkotikabrugende søstre opsøger hjælpeapparatet. For mit eget vedkommende har jeg få ideologiske indvendinger mod den afvejning af de krydsende interesser mellem kvindens ret til selvbestemmelse og det kommende barns beskyttelse mod helbredsskader, som Stortinget foretog ved at vedtage 6-2a. Mine indvendinger er af pragmatisk art, og jeg kommer afslutningsvis tilbage til refleksioner, som er knyttet til tvangsreglernes effekt. Vilkår for tvangsbehandling 6-2a opererer med fem vilkår for tvangsindlæggelse: Det første vilkår er, at kvinden er rusmiddelmisbruger (og gravid). Vilkåret stiller krav til både arten (for eksempel omfattes tobak ikke) og til omfanget. For det andet må rusmiddelforbruget føre til en negativ helbredskonsekvens for fosteret. I modsætning til departementets oprindelige forslag kræver bestemmelsen ikke, at skaden må være kvalificeret ( væsentlig eller lignende). For det tredje sætter lovteksten et krav op om virkningssammenhæng mellem rusmiddelmisbruget og den negative helbredskonsekvens, nedfældet i vilkåret overvejende sandsynligt. Sprogligt set er formu- leringen lidet træffende. Tillægget om overvejende tilfører ikke ordet sandsynlighed et kvalificerende element, selv om dette var intentionen fra departementets side (Ot. prp. 48 ( ) s. 11). Desuden kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvor velvalgt et krav om kvalificeret sandsynlighed er, al den stund fosteret må bære tvivlsrisikoen? Det fjerde vilkår er, at frivillige tiltag skal være utilstrækkelige. En sådan indsnævring af rækkevidden findes i alle tvangsbestemmelser - både i Norge i og andre nordiske lande, enten eksplicit eller indfortolket men den rejser særlige udfordringer når det drejer sig om gravide. Mens tiltagene afprøves, eksponeres fosteret ofte for ruspåvirkning, og det er vanskeligt både etisk og i en praktisk hverdag at sige, hvornår nok er nok. Det femte vilkår er et krav om skønsmæssig helhedsvurdering. I modsætning til i Sverige, hvor länsretten skal træffe tvangsafgørelse om, hvorvidt de materielle vilkår er indfriede, har det norske fylkesnævn (se nedenfor) en skønsmæssig kompetence, nedfældet i lovens vilkår kan. I praksis spiller dette vilkår kun en lille rolle, og kun i ganske få tilfælde vil det være aktuelt at lade være med at træffe en beslutning om tvang, hvis de øvrige materielle vilkår er opfyldt. Den ordinære sagsgang er, at beslutningen om tvang træffes af fylkesnævnet for børneværn og sociale sager. Nævnet er et statsligt, uafhængigt forvaltningsorgan på fylkesnivau, dvs amtsniveau, som tager beslutning efter en proces, der ligger tæt op ad en civil rettergang. Alle sager om tvangsfjernelse efter børneværnsloven og tvangsbehandling af gravide misbrugere efter socialtjenesteloven skal behandles af fylkesnævnet. Nævnet består af en nævnsformand (statsligt ansat), to sagkyndige (psykologer, pædagoger eller socialrådgivere med lang Stof 14 39

3 erfaring) og to udnævnte lægmænd (tilfældigt udvalgt som med domsmænd i retssystemet). Begge parter dvs kommunen og den anden part, kvinden møder med sin advokat. Nævnet træffer normalt beslutning efter at have holdt et mundtligt forhandlingsmøde. Den tabende part har ret til at anke, og i disse tilfælde går sagen ind i det ordinære retssystem. Eftersom en sådan sagsbehandling nødvendigvis tager tid, åbner 6-2a for, at socialtjenesten i akutte situationer kan træffe en midlertidig afgørelse, som skal godkendes af formanden for udvalget. Både lovteksten og lovforslagets bemærkninger præciserer, at midlertidige beslutninger skal være en snæver undtagelsesregel, men denne behandlingsmåde er i praksis blevet hovedreglen, jf. figur 1. figur 1. Ord ---- Midl Oversigt over antal vedtagelser efter 6-2a, truffet af fylkesnævnene efter ordinær sagsbehandling (Ord) og sager om godkendelse af midlertidige beslutninger truffet af socialtjenesten (Midl). Oversigten viser antallet af afgørelser (ikke antallet af personer). Kvinder, som både har været udsat for en midlertidig beslutning, og som senere er blevet tvangsindlagt af fylkesnævnet efter ordinær sagsbehandling, vil figurere i begge sagstyper. Tallene er baseret på eget indsamlet materiale. Hvad ved vi om brugen af 6-2a? I Norge findes der ingen central statistik knyttet til brug af tvangsbestemmelserne i socialtjenesteloven. I forbindelse med mit doktorgradsprojekt indsamlede jeg samtlige beslutninger, som socialudvalgene har truffet efter ordinær sagsbehandling i henhold til 6-2a i perioden I det følgende vil jeg præsentere nogle data fra denne undersøgelse, suppleret med materiale, som jeg har indsamlet fra fylkesnævnene vedrørende senere perioder. For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at tal for 2004 og fremover er uofficielle, og at jeg foreløbig heller ikke har kvalitetssikret dem. I forbindelse med lovvedtagelsen anslog departementet, at 6-2a ville være aktuel i ca. 10 tilfælde om året. Denne angivelse var mere ment som et estimat end et måltal, men erfaringen indtil nu har vist, at bestemmelsen bruges langt hyppigere end anslået. (Se figur 1). Som det fremgår af talmaterialet, er midlertidige afgørelser den fremgangsmåde, som følges i praksis, til trods for lovgivers forudsætning om, at dette skal være en snæver undtagelsesregel. Så længe der er flere ugers sagsbehandlingstid i fylkesnævnet, har man i praksis fundet en tillempning, som efter mit skøn er etisk forsvarlig, men lovgivningen bør ændres og tage højde for, at denne type sager altid er hastesager. Dermed må lovgiver enten gribe ind for at reducere sagsbehandlingstiden i ordinære sager efter 6-2a - eller gøre midlertidige afgørelser til lovens hovedregel. Af i alt 108 sager efter 6-2a, rejst efter ordinær sagsbehandling i perioden , fik socialtjenesten medhold i 100 af begæringerne om tvangsindlæggelse. Oversigten i figur 2 viser, hvilke typer rusmidler de kvinder, som blev begæret tvangsindlagt, havde. For fuldstændighedens skyld har jeg medtaget statistik om afgørelser efter 6-2 (for perioden ). Tallene viser, at de tvangsindlagte kvinder hovedsageligt bruger opiater, hvilket normalt vil sige injektion af heroin. Derudover er der mange, der bruger lægemidler (benzodiasepiner), som stort set ikke er udskrevet af en læge. Tilsvarende fund er gjort ved undersøgelser blandt de kvinder, som bliver indskrevet på institution efter 6-2a, og som dermed også inkluderer midlertidige afgørelser (Hansen & Svenkerud 2006). Fosterets eksponerng for rusmidler Det medicinske fagmiljø har en enig opfattelse af, at alkoholindtagelse er farligere for fosteret end narkotikabrug på grund af alkoholens påvirkning af organdannelsen. Tillige er alkoholbrug mere udbredt blandt gravide end narkotikabrug. Selvom det er en fordel for fosteret, hvis moderen nedsætter sit narkotikabrug som følge af en tvangsindlæggelse, så har bestemmelsen i 6-2a begrænset betydning for det, som i et samfundsperspektiv har størst skadepotentiale, nemlig alkoholforbruget. Jeg har ikke haft mulighed for at lave analyser af forskellige forklaringer på denne skævvridning, men antagelig er årsagsbilledet sammensat og komplekst. Ét element kan være, at kvinder med et alkoholdomineret 40

4 figur (n=280) 6-2a (n=108) Substans Alkohol Amfetamin Benzo-diasepiner Cannabis Flygtige opløsningsmidler Hallucinogener Kokain Opiater Usp.narkotika Usp.medikamenter Ikke-nark. medikamenter andre Antal Procent 32,5 % 25,4 % 30 % 13,9 % 1,8 % 4,3 % 1,4 % 64,3 % 10 % 18,6 % 1,4 % 21% Procent 16,7 % 40,7 % 45,4 % 40,7 % 0 2,8 % 1,9 % 63 % 1,9 % 7,4 % 2,8 % 4,6% Antal Tal baseret på eget indsamlet materiale fra fylkesnævnene ( ), baseret på afgørelser truffet efter ordinær sagsbehandling (Søvig 2007:258). Klassificeringen er foretaget ud fra det forbrug, som fylkesnævnene har lagt til grund for afgørelserne. I de tilfælde, hvor kvinden bruger flere typer rusmidler, er alle talt med. som udsættes for tvangsindlæggelse er frekvensen af samtykke. De norske regler praktiseres således, at fylkesnævnene også kan træffe afgørelse om tvangsindlæggelse i de tilfælde, hvor kvinden erklærer sig enig med beslutningen. I 25 % af de sager efter 6-2a, som afgøres af nævnene efter ordinær sagsbehandling, erklærer kvindens advokat sig enig med nævnets afgørelse (Søvig 2007:241). Andelen, som samtykker, må ses i sammenhæng med, at kvinderne normalt altid har været tvangsindlagt en vis tid på grundlag af en midlertidig afgørelse og dermed har haft tid til at tænke sig om uden påvirkning af rusmidler. Alligevel er samtykkefrekvensen højere for sager efter 6-2, hvor den ligger på 46 %, og hvor anvendelsen af midlertidige afgørelser er lavere. forbrug i større grad er ukendte for det sociale system end kvinder, som bruger opiater/benzodiasepiner, mens en anden faktor kan være, at opiatbrug for mange intuitivt fremstår som værre for fosteret end alkoholbrug. Jo tidligere samfundet griber ind gennem tvangsindlæggelse, jo længere periode vil fosteret være uden eksponering for rusmidler. Tidlig intervention øger derfor sandsynligheden for, at tvangsbehandling opnår den ønskede effekt. Samtidig er det en udfordring for samfundet tidligt at identificere de kvinder, som er i målgruppen for bestemmelsen, og disse skal desuden først motiveres for forskellige former for frivillige tiltag. I perioden 1996 til 1999 var der i gennemsnit 84 dage til termin, da fylkesnævnet traf sin midlertidige afgørelse, mens tallet var steget til 114 i perioden 2000 til 2003 (Søvig 2007:398). I samme periode har der også været et fald i sagsbehandlingstiden i fylkesnævnene, det vil sige tiden fra nævnet får kendskab til, at kvinden er gravid og rusmiddelbruger, og til de træffer en midlertidig afgørelse. Disse tal tyder på en udvikling i retning af, at fylkesnævnene griber noget tidligere ind, men uanset hvad vil det være vanskeligt at gribe ind så tidligt, at fosteret kun får en beskeden ruspåvirkning. Tvang og samtykke Som tidligere nævnt var mange instanser skeptiske i forhold til at indføre tvangsbestemmelser af frygt for, at gravide med højt rusmiddelbrug skulle undlade at opsøge hjælpesystemet. Et overraskende fund ved gennemgangen af fylkesnævnenes afgørelser om tvangsindlæggelse var, at i 45 % af de sager, hvor der forelå oplysninger om dette, havde den gravide selv opsøgt det sociale system (Søvig 2007:114). En mulig forklaringsfaktor kan være, at kvinder med et opiatdomineret forbrug i stor udstrækning har løbende kontakt med det sociale system og derfor let fanges op. En anden indikator på, at bestemmelsen har en vis legitimitet også blandt dem, Hvad med børnene? I dag foreligger der ingen officiel statistik over, hvordan de efter 6-2a tvangsindlagte kvinders nyfødte børn har det. Derimod har Egil Nordlie (i Social- og Helsedirektoratets ekspert-udredning: Hva er farlig for fosteret?) foretaget en sammenligning mellem de nyfødte børns fødselsvægt i forhold til, om moderen var tvangsindlagt efter 6-2a eller var frivilligt indlagt på grund af rusmiddelbrug under svangerskabet. Hos de tvangsindlagte kvinders børn var fødselsvægten signifikant lavere (3.027 gram mod gram), og både for frivilligt indlagte og tvangsindlagte steg børnenes vægt i takt med opholdets varighed (tallene er refereret i Social- og helsedirektoratets udredning IS-1284 s.73). Samtidig vil de kvinder, som tvangsindlægges, generelt have et højere rusmiddelforbrug end frivilligt indlagte, hvorfor de to grupper ikke er direkte sammenlignelige. En udfordring på feltet er, at den mest nyttige forskning fra et samfundsmæssigt synspunkt vil være etisk uholdbar. Dermed vil det være vanskeligt at få gode data Stof 14 41

5 på, i hvilken udstrækning en tvangsindlæggelse forbedrer helbredet hos de børn, der fødes af denne gruppe mødre. Har tvang løst problemet? Som jeg indledningsvist var inde på, er jeg ingen ideologisk modstander af regler om tvangsindlæggelse af gravide med et rusmiddelforbrug, som kan medføre, at børn vokser op med helbredsskader. En sådan lovbestemmelse kan efter min mening være både etisk forsvarlig og nødvendig, men den må i så fald føre til, at denne type skader helt undgås, eller at der i det mindste bliver færre af dem. I den henseende er jeg mere betænkelig. Da Stortinget vedtog 6-2a, var lovvedtagelsen ledsaget af løftet om en evaluering. Først i 2008 udbød Helsedirektoratet projektet, og Rokkansenteret har nu fået i opdrag at gennemføre en evaluering af tvangsbestemmelserne i socialtjenesteloven (for god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg er medarbejder på projektet). Dog er der fare for, at meget interessant information er forsvundet eller er blevet vanskeligt tilgængelig på grund af ventetiden. Systematisk indsamlede data på landsbasis vedrørende kvinder, som har født efter at have været tvangsindlagt, mangler, og Norge står også uden officielle data om, hvordan det går med kvinderne under tvangsopholdet (antal tvangsdøgn, brug af rusmidler m.v.). Selvom der mangler megen viden, giver de empiriske data, vi har, grund til bekymring. Kun et fåtal af de kvinder, som tvangsindlægges, bruger alkohol, til trods for at alkoholbrug under svangerskabet har større skadepotentiale end narkotika, og at alkoholbrug er langt mere udbredt. Et andet kritisk punkt er mulighederne for tidlig intervention. I princippet kan afgørelser træffes, så snart graviditeten er konstateret, selvom vilkåret om afprøvning af frivillige hjælpeforanstaltninger vil være til hinder for umiddelbar intervention. I praksis vil det imidlertid tage tid, før kvindens graviditet med tilhørende rusmiddelforbrug bliver kendt for det sociale system. Dette er problematisk, når formålet er at hindre skader på indre organer, som dannes tidligt i svangerskabet. Denne udfordring findes der få retslige løsningsmodeller til. Den måde, hvorpå tvangsregulering og praktiseringen af den i dag foregår, giver også grundlag for diskussioner om forholdet mellem individ- og gruppeniveau. Selv om vi kun har få data, tyder den tilgængelige viden på, at tvangsindlæggelse fører til, at de aktuelle børn har bedre helbred som nyfødte, end de ville have haft, hvis moderen ikke var tvangsindlagt. I et folkesundhedsperspektiv handler det alligevel om få individer. Det er usikkert, hvor stor den positive sundhedsgevinst er, og reglerne er ikke i stand til at få bugt med det, som set i et samfundsperspektiv er den store udfordring: børn født af mødre, som har et overdrevent alkoholforbrug. På denne baggrund er der grund til at stille spørgsmålstegn ved, om de norske tvangsbestemmelser har fået en tilslørende funktion? Efter at reglerne blev vedtaget, stilnede den samfundsmæssige debat af. Ved at vedtage lovbestemmelsen viste politikerne handlekraft og havde tilsyneladende løst et samfundsproblem, selv om meget tyder på, at tvangsbestemmelsen har begrænset betydning for helbredet hos de børn, der fødes af mødre, som bruger rusmidler under svangerskabet. KARL HARALD SØVIG DR.JUR. UNIVERSITETET I BERGEN OM FORFATTEREN Karl Harald Søvig er ansat som 1. amanuensis ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er desuden gæsteforsker ved Rokkansenteret i Bergen. I 2005 forsvarede Søvig sin doktordisputats: Tvang over for rusmiddelafhengige. Socialtjenesteloven Læs mere på jprks/default.html og Oversættelse: Birgitte Jensen Oversætters bemærkning: I Danmark taler vi om tvangsbehandling generelt, mens man i Norge skelner mellem tvangsindlæggelse og tvangsbehandling. Tvangsbehandling er et mere vidtrækkende tiltag end tvangsindlæggelse. Førstnævnte indebærer bl.a. en ret til at medicinere imod patientens vilje, hvilket efter det norske regelsæt udtrykkeligt er forbudt over for gravide rusmiddelbrugere (men derimod tilladt inden for psykiatrien). LITTERATUR Hansen, F. & Svenkerud, S.: Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter LOST 6-2a i perioden Borgestadklinikken. Skien Herrmann, J. R.: Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg: om håndteringen af retlige hybrider. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København Søvig, K. H.: Tvang over for rusmiddelavhengige. Fagbokforlaget. Bergen Sosial- og helsedepartementet: Ot.prp. 48 ( ) Om lov om endring i lov om sosiale tjenester mv. og i visse andre lover (tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon) Sosial- og helsedirektoratetet: Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe. (IS-1284) Lovteksten er tilgængelig på 42

Tvangsbehandling af gravide rusmiddelbrugere norske erfaringer

Tvangsbehandling af gravide rusmiddelbrugere norske erfaringer STOF nr. 14, 2009 Tvangsbehandling af gravide rusmiddelbrugere norske erfaringer Meget tyder på, at tvangslove ikke forhindrer helbredsskader hos børn. Den norske lov er på 13. år ikke evalueret, så man

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Psykisk Syge Gerningsmænd

Psykisk Syge Gerningsmænd Psykisk Syge Gerningsmænd Retspsykiatri og strafferet i de nordiske lande Simon Kamber Aarhus Universitet Juridisk Institut Januar 2013 Overskrifter 1 Introduktion Overblik over projektet Introduktion

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn

Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn Årsmøde for regionale familieambulatorier Vejle - 23. nov. 2011 Samfundsøkonomiske perspektiver ved rusmiddelskader hos børn Jan Sørensen, sundhedsøkonom, professor CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen.

Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen. STOF nr. 4, 2004 At sætte mål KUNSTEN AT SÆTTE MÅL Også inden for forebyggelse er det nødvendigt at sætte sig klare mål - og gøre sig klart, hvordan man måler indsatsen. AF PER HOLTH I Norge har Social-

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 554 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 27. september 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Informationsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 19. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler NOTAT 29. september 2015 J.nr.: 1502376 Dok. nr.: 1785477 HKJ.DKETIK Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler har modtaget afrapporteringen fra arbejdsgruppen

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetensesenter Lars Merinder, Læge - Team for Misbrugspsykiatri,

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Gravide misbrugere skal de tvinges i behandling?

Gravide misbrugere skal de tvinges i behandling? STOF nr. 13, 2009 Gravide misbrugere skal de tvinges i behandling? Skal vi lovgive om tvangsbehandling af stof- og alkoholafhængige gravide kvinder? Hvor mange drejer det sig om Hvordan finder man frem

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet abort fosterreduktion sterilisation Marts 27 Statistik 2 Statistik over afgørelser om abort, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i Abortankenævnet Indhold De regionale

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til tandlæger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr NOTAT Til KL Social og Sundhed Bemærkninger vedr. høring om lovforslag til etablering af socialpsykiatriske afdelinger Københavns Kommunes Socialforvaltning har modtaget lovforslaget til etablering af

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling

Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Opslag af satspuljeprojektet Familieplanlægningsindsats for kvinder i den fertile alder i alkohol- og stofbehandling Med satspuljeaftalen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 er der afsat en pulje

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 23. oktober 2008 Tvangsmæssig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 1. Resume Den 1. juli 2007

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

Kommuners ansvar i sager om børn

Kommuners ansvar i sager om børn Kommuners ansvar i sager om børn Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Forældelse af erstatningskrav mod det offentlige i sager om omsorgssvigt af børn Dom: Forældelse af erstatningskrav ved uberettiget

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere