Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato d. 26. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Naturstyrelsen Vedrørende høring af lovforslag om ændring af planloven og almenboligloven en blandet boligsammensætning Hermed fremsendes Lejernes LO s høringssvar til ovennævnte. Vi beklager forsinkelsen og den korte høringsfrist på kun 5 dage. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen har sendt udkast til to lovforslag i høring. Forslagene udmønter aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten om en blandet boligsammensætning. Det ene lovforslag ændrer planloven, så kommunerne får mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Det andet forslag ændrer almenboligloven, så de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån i allerede lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør alment byggeri inden for maksimumbeløbet. Grundkøbslånet ydes i en periode på 10 år inden for en ramme på 500 mio. kr. Lejernes LO finder, at Ministerens forslag på en god måde fremmer, at der kan opføres mere betalelige boliger i storbyerne. Forslaget vil styrke kommunernes redskaber og dermed den samfundsmæssige interesse i arealanvendelsen. Desværre er det slet ikke nok til at kunne tilfredsstille ministerens ønske om at øge sammenhængskraften, og skabe en varieret og alsidig beboersammensætning i byerne. København, Frederiksberg og Aarhus kommune har i de sidste femten år mistet tusindevis af betalelige boliger, fordi både andelsboligerne og de privat ejede udlejningsboliger er steget voldsomt i pris. De private udlejningsboliger er steget i pris, fordi de bliver gennemgribende moderniseret ved genudlejning. Ministeriet har tidligere anslået at ca boliger pr. år bliver moderniseret på denne måde, på landsplan. Moderniseringerne sker primært i de større byer, hvor der er den største økonomiske gevinst forbundet hermed. Adresse Telefon Bank Telefax Reventlowsgade København V

2 2 Vi mener at 2000 årlige moderniseringer er lavt sat, men selv hvis det er rigtigt, er der altså 2000 færre betalelige boliger hvert år, som forsvinder af denne årsag. Skulle man bare holde sammenhængskraften på status quo, skal der således bygges mere end 2000 betalelige boliger hvert år. Det skal i den forbindelse bemærkes at en nybygget almen bolig har en årsleje på omkring 1100 kr. pr. kvadratmeter, og at en nybygget almen bolig på 85 kvadratmeter vil koste næsten kr. måned (uden forbrug). Der er med lovforslaget ikke givet et skøn over hvor mange boliger, der vil blive opført på grund af ændringerne, men det bliver efter al sandsynlighed ikke mere end 2000 årligt. Andelsboligerne er steget i pris, fordi de private udlejningsejendomme er steget i værdi netop på grund af det højere afkast som følger af at flere og flere lejeboliger gennemgribende moderniseres ved genudlejning. Tal fra Danmarks Statistik viser, at i de sidste to kommunalvalgsperioder, nærmere 2006 til og med 2013, har de private bygherrer i Københavns kommune fået lov til påbegynde byggeri af i gennemsnit boliger årligt. Almene bygherrer har kun påbegyndt 82 boliger årligt i samme periode. Der er ikke bygget almene kollegier og fra 1995 til 2011 havde Københavns kommune sat stop for byggeri af almene ungdomsboliger. I Aarhus kommune har private bygherrer i samme periode påbegyndt boliger årligt. Almene bygherrer har kun påbegyndt 333 boliger årligt. Ministerens forslag rækker derfor ikke til at dæmme op for en udvikling, hvor netop sammenhængskraften i storbykommunerne er alvorligt truet, fordi boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter Lejernes LO opfordrer derfor ministeren til at stoppe moderniseringerne af privatejede udlejningsboliger ved genudlejning, sikre at andelsboligernes prisudvikling ikke løber løbsk og at indføre en højere huslejestøtte til almene boliger, sådan at boligomkostningerne i en almen bolig i byen bliver et attraktivt alternativ for mellemindkomsterne sammenlignet med boligomkostningerne i en skattesubsidieret ejerlejlighed. Derudover bør lovgivningen ændres, således at staten skal udarbejde vejledende kvoter for almene boliger i alle kommuner ud fra en målsætning om et blandet og socialt ansvarligt boligudbud til borgerne i kommunerne. Hermed vil staten bidrage til en kvalificeret boligpolitisk debat i kommunerne. På den måde fremmes effektivt sammenhængskraften i byerne. Med venlig hilsen Helene Toxværd Formand, Lejernes LO

3 Click here to enter text. Notat vedr. Hasseris Boligselskab, afd. 2, Bundgårdsvej Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Modtager Indtast Kopi til Kim G. Pedersen Dato xx.xx 2014 Init.: KGP Overskrift Formålet med lovændringen er at give kommunerne et redskab, der gør det muligt at opføre almene boliger i områder med høj markedspris på grundene og således sikre en alsidig boligsammensætning i alle områder. Lovforslaget skal give mulighed for, at kommunen kan yde et ekstra rente- og afdragsfrit lån til finansiering af en del af grundkøbsudgiften. Lånet ydes på samme vilkår som det kommunale grundkapitallån og påvirker således ikke huslejen i de første 50 år. Muligheden skal kunne anvendes, der hvor den reelle grundpris overstiger, det der svarer til 20% af maksimumsbeløbet. Forslaget giver således mulighed for, at en almen boligorganisation kan købe en (dyr) grund, men det sikrer ikke, at der opføres almene boliger, da det fortsat er grundejeren, der afgør hvem grunden sælges til. Det er et krav, at grundprisen skal overstige 20% af maksimumsbeløbet, men det forekommer uklart, om det er en betingelse, at byggeriets anskaffelsessum således skal matche maksimumsbeløbet. Spørgsmålet stilles, fordi det er et mål for kommunen at tilvejebringe boliger med en konkurrencedygtig husleje, således at alle befolkningsgrupper er i stand til at leje en almen bolig. Der er i disse år et stigende pres på billige boliger, hvorfor Aalborg Kommune forsøger at få gennemført byggerier, hvor den samlede anskaffelsessum ligger under maksimumsbeløbet. I lovteksten opereres der med begreberne grundkøbslån, grundpris og i bemærkningerne bruges begrebet byggeretspris. I de konkrete sager og i skemaerne A, B og C bruges begreberne grundkøbesum og de samlede grundudgifter. Der er ved boligselskabernes køb af grunde forskelle på, i hvor høj grad og i hvilket omfang byggemodningsarbejderne indgår i købet. I byudviklingsområder, hvor en boligorganisation f.eks. erhverver en byggeret ovenpå en privatejet stueetage, der skal anvendes til butiksformål, vil en stor del af øvrige grundudgifter være en del af købssummen, til forskel fra en situation, hvor der erhverves råjord til opførelse af en tæt lav bebyggelse. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere en betingelse, der siger 20%. Da kommunen bærer hele udgiften, er det således op til kommunen selv at afgøre i hvilke tilfælde, muligheden for at yde lån skal anvendes. Uanset muligheden for at yde lån, er det fortsat kommunen, der afgør i hvilke områder, der ønskes opført almene boliger. Kim G. Pedersen Plan og Byg Stigsborg Brygge 5, Boks Nørresundby

4 Alment Byggeri Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Danmark Sendt pr. mail: 26. november 2014 Side 1 af 2 Høringssvar fra Aarhus Kommune vedrørende forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Aarhus Kommune har den 19. november 2014 modtaget udkast til ændring af almenboligloven vedrørende mulighederne for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag om ændring af planloven i forhold til planlægning af almene boliger i nye boligområder. Aarhus Kommunes høringssvar omfatter alene ændringen af almenboligloven. Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er meget positiv over for formålet med lovforslaget, som er at give de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst en bedre mulighed for med det formål at opnå en alsidig boligsammensætning at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumbeløbet. På samme måde som med forslaget om ændring af planloven giver dette lovforslag mulighed for at tage hånd den segregering på boligmarkedet, som specielt i de større byer er et stigende problem. For at modvirke den stigende segregering og opfylde målsætningen for byudviklingen er det et vigtigt politisk og planlægningsmæssigt redskab, at kommunen har mulighed for at sikre opførelse af almene boliger i nye byudviklingsområder i kommunen også i de områder, hvor der allerede er lokalplanlagt. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Alment Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 14/ Sagsbehandler: Jørn Hedeby Nielsen Lovforslaget indebærer dog også en væsentlig begrænsning, da der alene er tale om en mulighed for at indgå frivillige aftaler om nybyggeri af almene boliger i allerede lokalplanlagte byudviklingsområder. Beregning af normal grundpris Ifølge lovforslaget skal grundkøbslånet dække den del af grundudgiften, som ligger ud over, hvad der normalt medtages i anskaffelsesudgiften og således normalt muliggør byggeri inden for maksimumbeløbet. Det ekstra grundkøbslån skal derfor alene kunne dække forskelle mellem en normal byggeretspris for alment byggeri og markedsprisen for den pågældende aktuelle byggeret. En normal pris for byggeret foreslås i forlængelse heraf defineret som 20 % af maksimumsbeløbet for alment nybyggeri, inkl. energitillægget. Det svarer til den andel, som maksimumbeløbet reduceres med, når der bygges på lejet grund.

5 I Aarhus Kommune udgør maksimumbeløbet i 2014 for familieboliger kr./m 2 og for ungdomsboliger kr./m 2, begge beløb inkl. miljøtillæg. Grundprisen skal således overstige kr./m 2 for familieboliger og kr./m 2 for ungdomsboliger for at lånerammen kan udnyttes. Dette kan særskilt blive en udfordring i forhold til udnyttelse af ordningen, da realiseringen af alment byggeri i Aarhus normalt har en øvre grænse for den rene grundpris på ca kr./m 2 for familieboliger og ca kr./m 2 for ungdomsboliger. Selv hvis energitillæg ikke skulle medregnes ville den normale grundpris overstige det realiserbare i Aarhus. 26. november 2014 Side 2 af 2 Ifølge vejledning om offentlig støtte almene boliger m.v. bør overdragelsessummen for ubebyggede grunde, inklusive sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter m.v., som vejledende udgangspunkt ikke overstige 20 % af den samlede anskaffelsessum for projektet. På baggrund af dette skal Aarhus Kommune anbefale, at den normale grundpris fastsættes til en lavere procentsats end i lovforslaget, idet der tages højde for, at sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter m.v. sammen med den rene grundpris normalt ikke bør overstige 20 %. Det foreslås, at den rene grundpris i lovforslaget fastsættes til 16 % af maksimumbeløbet, inkl. energitillæg. Økonomi Det er frivilligt om kommunerne ønsker at benytte sig af de muligheder lovforslaget giver, men såfremt mulighederne udnyttes vil der være en kommunal merudgift for Aarhus Kommune på 90 mio. kr. over 10 år, hertil kommer afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne, i forhold til den normale kommunale medfinansiering af almene boliger. Udnyttelse af lovforslagets muligheder medfører, at der vil være behov for et øget omfang af nybyggeri af almene boliger. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at de økonomiske konsekvenser vil blive forhandlet med KL i forhold til kommuner med stor befolkningstilvækst. Aarhus Kommune vil samtidig anbefale, at den kommunale medfinansiering (kommunal grundkapital) af almene boliger generelt lempes i forsøgsperioden. Med venlig hilsen Kristian Würtz / Erik Jespersen

6 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kontor: Almene Boliger, Sagsnr.: Svar på høring vedr. lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Akademisk Arkitektforening takker for det fremsendte høringsmateriale. Materialet er af ministeriet dateret 19. november 2014 og fristen for bemærkninger er 25. november Det giver en høringsperiode på under en uge, hvilket er alt for kort til at sikre, at høringsparterne har tid og mulighed for at udarbejde et fyldestgørende og gennemarbejdet høringssvar. Dette kan få negativ indflydelse på lovkvaliteten. 25. november 2014 Generelle bemærkninger Arkitektforeningen bifalder forslagets hensigt om at opnå en alsidig boligsammensætning, da dette bidrager til at sikre levende byer og bydele, som alle kan bo i. Fællesskab på tværs af sociale skel er en unik kvalitet i danske bykvarterer og noget vi som samfund skal værne om, da det er det der gør vores større byer attraktive og spændende at bo og leve i. Arkitektforeningen er i forlængelse heraf positiv over for den foreslåede lovændring, der giver kommunerne mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumsbeløbet. Arkitektforeningen har ikke forudsætninger for at vurdere om lånerammen på 500 mio. kr. over 10 år er tilstrækkeligt, men mener, at det må bero på en evaluering ved periodens udløb. Arkitektforeningen forstår og deler ønsket om at målrette lånemuligheden til de kommuner, hvor behovet er størst. Til dette formål har ministeren foreslået et kriterium om befolkningstilvækst på mindst personer frem til Dette kriterium kan være udmærket, men det kunne have været overvejet blot at lade lånemuligheden tilfalde kommuner med befolkningstilvækst, ud fra de samme kriterier om grundkøb, hvor markedsprisen er for høj i forhold til det tilladte maksimumsbeløb for anskaffelse af grunde til alment byggeri. Herved kunne andre kommuner komme i betragtning, såfremt det her heller ikke ville være muligt at bygge nye almene boliger, trods et behov herfor.

7 Arkitektforeningen finder det fornuftigt at der stilles som betingelse, at andelen af ledige almene boliger ikke overstiger 2 % i en kommune, der ønsker at benytte denne nye lånemulighed. Hvorvidt lånegrænsen på højst 20 % af maksimumsbeløbet er hensigtsmæssig, kan Arkitektforeningen ikke vurdere præcist, men er af den opfattelse, at det skal kunne lade sig gøre at bygge almene boliger i alle bykvarterer, for at sikre en socialt blandet beboersammensætning. Arkitektforeningen finder det rimeligt, at kommunen skal dokumentere, at prisen på en byggegrund ikke overstiger markedsprisen. Hvordan denne dokumentation, samt kontrol af denne, skal tilvejebringes, nævnes imidlertid ikke i forslaget. Et overordnet perspektiv, der bør holdes for øje, er hvorvidt dette lovforslag medvirker til at øge den urbanisering, der allerede finder sted. En udvikling, regeringens landdistriktspolitik sigter på at afbøde konsekvenserne af. Dette betyder ikke, at Arkitektforeningen ikke, som allerede nævnt, bifalder hensigten om at tilvejebringe muligheden for mere socialt blandede bykvarterer, men det understreger behovet for en balanceret udviklingspolitik for hele landet, så fremskridt for landdistrikterne ikke modvirkes af fremskridt for byerne. I øvrigt mener Arkitektforeningen, at miljømæssig bæredygtighed skal prioriteres højt i de almene boligbyggerier, som denne lovændring måtte afstedkomme, så boligerne opnår højest mulige miljø- og energistandarder. Der kan med fordel hentes inspiration i Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikters konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig, som Arkitektforeningen hjalp med at afholde. Her kom deltagerne på baggrund af høje krav om fællesskab, boformer, funktionalitet og fysiske rammer med innovative bud på fremtidens almene boliger, som opfylder alle krav til attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige boliger med innovative løsninger på energieffektivitet, klimatilpasning og åbenhed i forhold til det omgivende bysamfund. Den udvidede lånemulighed, der følger af dette lovforslag vil således både kunne føre til alsidig boligsammensætning og dermed socialt bredt favnende bydele, såvel som klimamæssige fremskridt, hvis der bygges mest muligt bæredygtigt.

8 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K 24. november 2014 Høring af forslag til lov forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Dansk Byggeri takker for det fremsendte lovforslag og invitationen til at afgive høringssvar. Lovforslaget lægger op til at København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksbeg kommuner får mulighed for at benytte en samlet ramme på 500 mio. kr., ved at trække på egne kassebeholdninger, til det formål at yde ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i tætbefolkede områder. Dansk Byggeri støtter forslaget, der overordnet har som formål at skabe bedre muligheder for at udvikle byer med en mere blandet boligsammensætning end tilfældet er i dag. Dansk Byggeri vurderer i denne sammenhæng, at det samtidigt er nødvendigt at holde sig for øje, at nuværende grundejere, der på et tidligere tidspunkt har investeret i grunde, ikke lider tab som følge af dette initiativ. Som konsekvens af, at der fremover kan stilles krav fra kommunernes side om, at op til 25 % af boligmassen i områder skal være almene boliger, kan der forekomme et nedadgående pres på grundpriserne i forhold til den ellers formodede prisudvikling. Nuværende grundejere bør være sikret, at de ved salg af deres grunde som minimum modtager anskaffelsesprisen for grunden samt en reel forrentning heraf. Endelig finder Dansk Byggeri, at det i arbejdet med udarbejdelse af lokalplaner og opkøb af byggegrunde er vigtigt at udføre processen i den rigtige rækkefølge. Det vil sige, at lokalplaner netop udarbejdes, før der indgås aftaler om grundpriser. Denne rækkefølge sikrer, at aftaler om grundpriser kan indgås på fuldt oplyst grundlag. Med venlig hilsen Dansk Byggeri Michael Riff Alexandersen Erhvervspolitisk konsulent Nørre Voldgade 106 Postbox 2125 Telefon København K Telefax

9 A d v o k a t r å d e t Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 24. november 2014 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

10 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , den 24. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Og Naturstyrelsen Vedrørende høring af lovforslag om ændring af planloven og almenboligloven en blandet boligsammensætning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen har sendt udkast til to lovforslag i høring, som tilsammen udmønter aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten om en blandet boligsammensætning. Med det ene lovforslag ændres planloven, så kommunerne får mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Med det andet forslag ændres almenboligloven, så de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån i allerede lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør alment byggeri inden for maksimumbeløbet. Grundkøbslånet ydes i en periode på 10 år inden for en ramme på 500 mio. kr. Det er BL s opfattelse, at forslagene på afgørende måde styrker kommunernes muligheder for at sikre velfungerende og rummelige byer med blandede boligformer og plads til alle befolkningsgrupper. Forslaget vil dermed have stor betydning for den fortsatte byudvikling, og vi hilser forslaget velkomment. Med venlig hilsen Bent Madsen

11

12

13

14

15 Til: Landsbyggefonden Almene boliger Fra: Birger Kristensen, Landsbyggefonden Titel: SV: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :00:23 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landsbyggefonden har med undtagelse af et enkelt forhold ikke bemærkninger l lovforslaget. Det ene forhold gælder Stk. 6. Lån efter stk. 1 ydes som et særskilt lån. I praksis bør der af administrative forenklingshensyn være tale om ét grundkapitallån. I opgørelsen af den anskaffelsessum, som lægges til grund, anføres de nævnte særlige grundkøbsudgifter og den fastsatte andel af de almindelige opførelsesudgifter. Fonden vil i givet fald sørge for nødvendig opgørelse af de 2 former for anlægsudgifter. Med venlig hilsen Birger R. Kristensen Sekretariatschef Direktion Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon: Telefax: Direkte telefon: Mail: Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på Fra: Per Larsen Sendt: 19. november :30 Til: Per Larsen Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Til parterne på vedlagte høringsliste Hermed fremsendes forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) i høring, jf. vedhæ ede høringsbrev. Med venlig hilsen Per Larsen Chefkonsulent

16 Gammel Mønt København K Tlf: Dir: Web:

17 Til: Fra: Titel: KL høringssvar vedr. forslag l lov forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Helhedsindtryk Almene boliger Nina Svaneberg KL - Høringssvar vedr. forslag til lov forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsam-mensætning) titel: KL høringssvar vedr. forslag til lov forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsam-mensætning) Sendt: :26:51 Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om ændring af planloven om at kunne sikre 25% almene boliger i nyplanlagte områder. Formålet med de e forslag er at give kommunerne et redskab l at kunne sikre alsidighed i boligsammensætningen. Forslaget skal give mulighed for at yde lån l nedbringelse af grundprisen, således at der kan opføres almene boliger i områder med en høj markedspris på grundene. Formålet med lovændringen er at give kommunerne et redskab, der gør det muligt at opføre almene boliger i områder med høj markedspris på grundene og således sikre en alsidig boligsammensætning i alle områder. Lovforslaget skal give mulighed for, at kommunen kan yde et ekstra rente- og afdragsfrit lån l finansiering af en del af grundkøbsudgi en. Lånet ydes på samme vilkår som det kommunale grundkapitallån og påvirker således ikke huslejen i de første 50 år. Muligheden skal kunne anvendes, der hvor den reelle grundpris overstiger, det der svarer til 20% af maksimumsbeløbet. Forslaget giver således mulighed for, at en almen boligorganisa on kan købe en (dyr) grund, men det sikrer ikke, at der opføres almene boliger, da det fortsat er grundejeren, der afgør hvem grunden sælges til. Det er et krav, at grundprisen skal overs ge 20% af maksimumsbeløbet, men det forekommer uklart, om det er en be ngelse, at byggeriets anskaffelsessum således skal matche maksimumsbeløbet. Spørgsmålet s lles, fordi det er et mål for kommunen at lvejebringe boliger med en konkurrencedyg g husleje, således at alle befolkningsgrupper er i stand l at leje en almen bolig. Der er i disse år et s gende pres på billige boliger, hvorfor kommunerne forsøger at få gennemført byggerier, hvor den samlede anskaffelsessum ligger under maksimumsbeløbet. I lovteksten opereres der med begreberne grundkøbslån, grundpris og i bemærkningerne bruges begrebet byggeretspris. I de konkrete sager og i skemaerne A, B og C bruges begreberne grundkøbesum og de samlede grundudgifter. Der er ved boligselskabernes køb af grunde forskelle på, i hvor høj grad og i hvilket omfang byggemodningsarbejderne indgår i købet. I byudviklingsområder, hvor en boligorganisa on f.eks. erhverver en byggeret ovenpå en privatejet stueetage, der skal anvendes l bu ksformål, vil en stor del af øvrige grundudgi er være en del af købssummen, l forskel fra en situa on, hvor der erhverves råjord l opførelse af en tæt lav bebyggelse. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere en be ngelse, der siger 20%. Da kommunen bærer hele udgi en, er det således op l kommunen selv at afgøre i hvilke lfælde, muligheden for at yde lån skal anvendes. Uanset muligheden for at yde lån, er det fortsat kommunen, der afgør i hvilke områder, der ønskes opført almene boliger. Detaljerede bemærkninger Vedr. hvornår det må ydes llægslån Som vi forstår det, så må der kun ydes llægslån, hvis grundkøbesummen overs ger 20 % af maksimumbeløbet. Det almindelige udgangspunkt er dog, at det er de samlede grundudgi er incl. ekstraordinære udgi er l fundering og forurening og lslutningsafgi er, der helst ikke må overs ge 20 %. Det virker ulogisk ikke at medtage disse udgi er.

18 Vedr. 119a stk. 3. Der lægges op l, at der er tale om en rent kommunal udgi. Derfor kan det undre, hvorfor der lægges en ramme ned over, hvordan kommunerne vælger at prioriterer. Ligeledes kan det undre at ordningen skal begrænses l bestemte kommuner. Vedr. 2 % reglen Så sent som i foråret 2013 blev der blødt op på 2 % reglen i almenboliglovens 115. stk. 7. Derfor undrer det, at man nu her genindfører en strengere udgave af reglen med de e lovforslag. Desuden giver reglen ikke mening i de e lfælde, da ingen af de kommune der er omfa et af reglen, har nogen væsentlig risiko for at komme over 2 % ledige almene boliger. Følgevirkninger Ordningen indebærer en væsentlig risiko for s gende priser på storparceljord. Med venlig hilsen, Nina Svaneberg KL Teknik og Miljø Weidekampsgade 10, 2300 København S Direkte I

19 Til: Fra: Titel: Høring over forslag l lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Forsikring & Pension har ingen bemærkninger l det fremsendte forslag. Med venlig hilsen Tine Aabye Almene boliger Tine Aabye Forsikring & Pension - Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) titel: Høringsvar fra Forsikring & Pension vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :58:23 Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

20 Til: Almene boliger Fra: Dorthe Neergaard Titel: Høringssvar - Grundkøbslån og blandet boligsammensætning Sendt: :48:04 Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriets sagsnr DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovforslag. DANSKE ÆLDRERÅD anbefaler lovforslaget, fordi det er positivt, at der i tætbefolkede kommuner bygges flere boliger med en rimelig husleje, som også pensionister har råd til. Derudover lægger DANSKE ÆLDRERÅD vægt på, at det er kommunerne selv, der afgør, om lånet og bebyggelsesmuligheden bliver benyttet. Med venlig hilsen Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent DANSKE ÆLDRERÅD Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf.: Direkte nr.: Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se

21 Brevdato Afsender Modtagere Danmarks Lejerforeninger Per Larsen (Sagsbehandler, Almene boliger) Akttitel Identifikationsnummer Versionsnummer 1 Ansvarlig Re: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) Re Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Udskrevet

22 -- AKT BILAG 1 -- [ Re Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslå ] -- Til: Per Larsen Fra: Danmarks Lejerforeninger Titel: Re: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :11:50 Danmarks Lejerforeninger kan på grund af den urimeligt korte frist på 6 dage ikke nå at svare ministeriet på denne høring. Vi vil studere lovforslaget og eventuelt kommentere det over for Folketingets Boligudvalg, når det er fremsat. Med venlig hilsen, for organisationen Jakob Lindberg Den kl. 14:29 skrev Per Larsen: Til parterne på vedlagte høringsliste Hermed fremsendes forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) i høring, jf. vedhæ ede høringsbrev. Med venlig hilsen Per Larsen Chefkonsulent Gammel Mønt København K Tlf: Dir: Web:

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer.

Tak for invitationen. Jeg er glad for at få lejlighed til at fortælle om Økonomi- og Erhvervsministeriets boligpolitiske initiativer. TALE Grundlag for departementchef Michael Dithmers indlæg om "Den boligpolitiske udvikling" på Center for boligforsknings årsmøde 8. april 2002. BY og BYG Hørsholm. Tak for invitationen. Jeg er glad for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere