Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 89 Bilag 2 Offentligt Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato d. 26. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Naturstyrelsen Vedrørende høring af lovforslag om ændring af planloven og almenboligloven en blandet boligsammensætning Hermed fremsendes Lejernes LO s høringssvar til ovennævnte. Vi beklager forsinkelsen og den korte høringsfrist på kun 5 dage. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen har sendt udkast til to lovforslag i høring. Forslagene udmønter aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten om en blandet boligsammensætning. Det ene lovforslag ændrer planloven, så kommunerne får mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Det andet forslag ændrer almenboligloven, så de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån i allerede lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør alment byggeri inden for maksimumbeløbet. Grundkøbslånet ydes i en periode på 10 år inden for en ramme på 500 mio. kr. Lejernes LO finder, at Ministerens forslag på en god måde fremmer, at der kan opføres mere betalelige boliger i storbyerne. Forslaget vil styrke kommunernes redskaber og dermed den samfundsmæssige interesse i arealanvendelsen. Desværre er det slet ikke nok til at kunne tilfredsstille ministerens ønske om at øge sammenhængskraften, og skabe en varieret og alsidig beboersammensætning i byerne. København, Frederiksberg og Aarhus kommune har i de sidste femten år mistet tusindevis af betalelige boliger, fordi både andelsboligerne og de privat ejede udlejningsboliger er steget voldsomt i pris. De private udlejningsboliger er steget i pris, fordi de bliver gennemgribende moderniseret ved genudlejning. Ministeriet har tidligere anslået at ca boliger pr. år bliver moderniseret på denne måde, på landsplan. Moderniseringerne sker primært i de større byer, hvor der er den største økonomiske gevinst forbundet hermed. Adresse Telefon Bank Telefax Reventlowsgade København V

2 2 Vi mener at 2000 årlige moderniseringer er lavt sat, men selv hvis det er rigtigt, er der altså 2000 færre betalelige boliger hvert år, som forsvinder af denne årsag. Skulle man bare holde sammenhængskraften på status quo, skal der således bygges mere end 2000 betalelige boliger hvert år. Det skal i den forbindelse bemærkes at en nybygget almen bolig har en årsleje på omkring 1100 kr. pr. kvadratmeter, og at en nybygget almen bolig på 85 kvadratmeter vil koste næsten kr. måned (uden forbrug). Der er med lovforslaget ikke givet et skøn over hvor mange boliger, der vil blive opført på grund af ændringerne, men det bliver efter al sandsynlighed ikke mere end 2000 årligt. Andelsboligerne er steget i pris, fordi de private udlejningsejendomme er steget i værdi netop på grund af det højere afkast som følger af at flere og flere lejeboliger gennemgribende moderniseres ved genudlejning. Tal fra Danmarks Statistik viser, at i de sidste to kommunalvalgsperioder, nærmere 2006 til og med 2013, har de private bygherrer i Københavns kommune fået lov til påbegynde byggeri af i gennemsnit boliger årligt. Almene bygherrer har kun påbegyndt 82 boliger årligt i samme periode. Der er ikke bygget almene kollegier og fra 1995 til 2011 havde Københavns kommune sat stop for byggeri af almene ungdomsboliger. I Aarhus kommune har private bygherrer i samme periode påbegyndt boliger årligt. Almene bygherrer har kun påbegyndt 333 boliger årligt. Ministerens forslag rækker derfor ikke til at dæmme op for en udvikling, hvor netop sammenhængskraften i storbykommunerne er alvorligt truet, fordi boligmassen bliver domineret af dyre ejerboliger, dyre andelsboliger og dyre privatejede udlejningsboliger, som enten er moderniserede eller som udlejes med fri markedsleje, fordi de er opført efter Lejernes LO opfordrer derfor ministeren til at stoppe moderniseringerne af privatejede udlejningsboliger ved genudlejning, sikre at andelsboligernes prisudvikling ikke løber løbsk og at indføre en højere huslejestøtte til almene boliger, sådan at boligomkostningerne i en almen bolig i byen bliver et attraktivt alternativ for mellemindkomsterne sammenlignet med boligomkostningerne i en skattesubsidieret ejerlejlighed. Derudover bør lovgivningen ændres, således at staten skal udarbejde vejledende kvoter for almene boliger i alle kommuner ud fra en målsætning om et blandet og socialt ansvarligt boligudbud til borgerne i kommunerne. Hermed vil staten bidrage til en kvalificeret boligpolitisk debat i kommunerne. På den måde fremmes effektivt sammenhængskraften i byerne. Med venlig hilsen Helene Toxværd Formand, Lejernes LO

3 Click here to enter text. Notat vedr. Hasseris Boligselskab, afd. 2, Bundgårdsvej Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Modtager Indtast Kopi til Kim G. Pedersen Dato xx.xx 2014 Init.: KGP Overskrift Formålet med lovændringen er at give kommunerne et redskab, der gør det muligt at opføre almene boliger i områder med høj markedspris på grundene og således sikre en alsidig boligsammensætning i alle områder. Lovforslaget skal give mulighed for, at kommunen kan yde et ekstra rente- og afdragsfrit lån til finansiering af en del af grundkøbsudgiften. Lånet ydes på samme vilkår som det kommunale grundkapitallån og påvirker således ikke huslejen i de første 50 år. Muligheden skal kunne anvendes, der hvor den reelle grundpris overstiger, det der svarer til 20% af maksimumsbeløbet. Forslaget giver således mulighed for, at en almen boligorganisation kan købe en (dyr) grund, men det sikrer ikke, at der opføres almene boliger, da det fortsat er grundejeren, der afgør hvem grunden sælges til. Det er et krav, at grundprisen skal overstige 20% af maksimumsbeløbet, men det forekommer uklart, om det er en betingelse, at byggeriets anskaffelsessum således skal matche maksimumsbeløbet. Spørgsmålet stilles, fordi det er et mål for kommunen at tilvejebringe boliger med en konkurrencedygtig husleje, således at alle befolkningsgrupper er i stand til at leje en almen bolig. Der er i disse år et stigende pres på billige boliger, hvorfor Aalborg Kommune forsøger at få gennemført byggerier, hvor den samlede anskaffelsessum ligger under maksimumsbeløbet. I lovteksten opereres der med begreberne grundkøbslån, grundpris og i bemærkningerne bruges begrebet byggeretspris. I de konkrete sager og i skemaerne A, B og C bruges begreberne grundkøbesum og de samlede grundudgifter. Der er ved boligselskabernes køb af grunde forskelle på, i hvor høj grad og i hvilket omfang byggemodningsarbejderne indgår i købet. I byudviklingsområder, hvor en boligorganisation f.eks. erhverver en byggeret ovenpå en privatejet stueetage, der skal anvendes til butiksformål, vil en stor del af øvrige grundudgifter være en del af købssummen, til forskel fra en situation, hvor der erhverves råjord til opførelse af en tæt lav bebyggelse. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere en betingelse, der siger 20%. Da kommunen bærer hele udgiften, er det således op til kommunen selv at afgøre i hvilke tilfælde, muligheden for at yde lån skal anvendes. Uanset muligheden for at yde lån, er det fortsat kommunen, der afgør i hvilke områder, der ønskes opført almene boliger. Kim G. Pedersen Plan og Byg Stigsborg Brygge 5, Boks Nørresundby

4 Alment Byggeri Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Danmark Sendt pr. mail: 26. november 2014 Side 1 af 2 Høringssvar fra Aarhus Kommune vedrørende forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Aarhus Kommune har den 19. november 2014 modtaget udkast til ændring af almenboligloven vedrørende mulighederne for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag om ændring af planloven i forhold til planlægning af almene boliger i nye boligområder. Aarhus Kommunes høringssvar omfatter alene ændringen af almenboligloven. Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er meget positiv over for formålet med lovforslaget, som er at give de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst en bedre mulighed for med det formål at opnå en alsidig boligsammensætning at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumbeløbet. På samme måde som med forslaget om ændring af planloven giver dette lovforslag mulighed for at tage hånd den segregering på boligmarkedet, som specielt i de større byer er et stigende problem. For at modvirke den stigende segregering og opfylde målsætningen for byudviklingen er det et vigtigt politisk og planlægningsmæssigt redskab, at kommunen har mulighed for at sikre opførelse af almene boliger i nye byudviklingsområder i kommunen også i de områder, hvor der allerede er lokalplanlagt. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Alment Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 14/ Sagsbehandler: Jørn Hedeby Nielsen Lovforslaget indebærer dog også en væsentlig begrænsning, da der alene er tale om en mulighed for at indgå frivillige aftaler om nybyggeri af almene boliger i allerede lokalplanlagte byudviklingsområder. Beregning af normal grundpris Ifølge lovforslaget skal grundkøbslånet dække den del af grundudgiften, som ligger ud over, hvad der normalt medtages i anskaffelsesudgiften og således normalt muliggør byggeri inden for maksimumbeløbet. Det ekstra grundkøbslån skal derfor alene kunne dække forskelle mellem en normal byggeretspris for alment byggeri og markedsprisen for den pågældende aktuelle byggeret. En normal pris for byggeret foreslås i forlængelse heraf defineret som 20 % af maksimumsbeløbet for alment nybyggeri, inkl. energitillægget. Det svarer til den andel, som maksimumbeløbet reduceres med, når der bygges på lejet grund.

5 I Aarhus Kommune udgør maksimumbeløbet i 2014 for familieboliger kr./m 2 og for ungdomsboliger kr./m 2, begge beløb inkl. miljøtillæg. Grundprisen skal således overstige kr./m 2 for familieboliger og kr./m 2 for ungdomsboliger for at lånerammen kan udnyttes. Dette kan særskilt blive en udfordring i forhold til udnyttelse af ordningen, da realiseringen af alment byggeri i Aarhus normalt har en øvre grænse for den rene grundpris på ca kr./m 2 for familieboliger og ca kr./m 2 for ungdomsboliger. Selv hvis energitillæg ikke skulle medregnes ville den normale grundpris overstige det realiserbare i Aarhus. 26. november 2014 Side 2 af 2 Ifølge vejledning om offentlig støtte almene boliger m.v. bør overdragelsessummen for ubebyggede grunde, inklusive sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter m.v., som vejledende udgangspunkt ikke overstige 20 % af den samlede anskaffelsessum for projektet. På baggrund af dette skal Aarhus Kommune anbefale, at den normale grundpris fastsættes til en lavere procentsats end i lovforslaget, idet der tages højde for, at sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter m.v. sammen med den rene grundpris normalt ikke bør overstige 20 %. Det foreslås, at den rene grundpris i lovforslaget fastsættes til 16 % af maksimumbeløbet, inkl. energitillæg. Økonomi Det er frivilligt om kommunerne ønsker at benytte sig af de muligheder lovforslaget giver, men såfremt mulighederne udnyttes vil der være en kommunal merudgift for Aarhus Kommune på 90 mio. kr. over 10 år, hertil kommer afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne, i forhold til den normale kommunale medfinansiering af almene boliger. Udnyttelse af lovforslagets muligheder medfører, at der vil være behov for et øget omfang af nybyggeri af almene boliger. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at de økonomiske konsekvenser vil blive forhandlet med KL i forhold til kommuner med stor befolkningstilvækst. Aarhus Kommune vil samtidig anbefale, at den kommunale medfinansiering (kommunal grundkapital) af almene boliger generelt lempes i forsøgsperioden. Med venlig hilsen Kristian Würtz / Erik Jespersen

6 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kontor: Almene Boliger, Sagsnr.: Svar på høring vedr. lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Akademisk Arkitektforening takker for det fremsendte høringsmateriale. Materialet er af ministeriet dateret 19. november 2014 og fristen for bemærkninger er 25. november Det giver en høringsperiode på under en uge, hvilket er alt for kort til at sikre, at høringsparterne har tid og mulighed for at udarbejde et fyldestgørende og gennemarbejdet høringssvar. Dette kan få negativ indflydelse på lovkvaliteten. 25. november 2014 Generelle bemærkninger Arkitektforeningen bifalder forslagets hensigt om at opnå en alsidig boligsammensætning, da dette bidrager til at sikre levende byer og bydele, som alle kan bo i. Fællesskab på tværs af sociale skel er en unik kvalitet i danske bykvarterer og noget vi som samfund skal værne om, da det er det der gør vores større byer attraktive og spændende at bo og leve i. Arkitektforeningen er i forlængelse heraf positiv over for den foreslåede lovændring, der giver kommunerne mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumsbeløbet. Arkitektforeningen har ikke forudsætninger for at vurdere om lånerammen på 500 mio. kr. over 10 år er tilstrækkeligt, men mener, at det må bero på en evaluering ved periodens udløb. Arkitektforeningen forstår og deler ønsket om at målrette lånemuligheden til de kommuner, hvor behovet er størst. Til dette formål har ministeren foreslået et kriterium om befolkningstilvækst på mindst personer frem til Dette kriterium kan være udmærket, men det kunne have været overvejet blot at lade lånemuligheden tilfalde kommuner med befolkningstilvækst, ud fra de samme kriterier om grundkøb, hvor markedsprisen er for høj i forhold til det tilladte maksimumsbeløb for anskaffelse af grunde til alment byggeri. Herved kunne andre kommuner komme i betragtning, såfremt det her heller ikke ville være muligt at bygge nye almene boliger, trods et behov herfor.

7 Arkitektforeningen finder det fornuftigt at der stilles som betingelse, at andelen af ledige almene boliger ikke overstiger 2 % i en kommune, der ønsker at benytte denne nye lånemulighed. Hvorvidt lånegrænsen på højst 20 % af maksimumsbeløbet er hensigtsmæssig, kan Arkitektforeningen ikke vurdere præcist, men er af den opfattelse, at det skal kunne lade sig gøre at bygge almene boliger i alle bykvarterer, for at sikre en socialt blandet beboersammensætning. Arkitektforeningen finder det rimeligt, at kommunen skal dokumentere, at prisen på en byggegrund ikke overstiger markedsprisen. Hvordan denne dokumentation, samt kontrol af denne, skal tilvejebringes, nævnes imidlertid ikke i forslaget. Et overordnet perspektiv, der bør holdes for øje, er hvorvidt dette lovforslag medvirker til at øge den urbanisering, der allerede finder sted. En udvikling, regeringens landdistriktspolitik sigter på at afbøde konsekvenserne af. Dette betyder ikke, at Arkitektforeningen ikke, som allerede nævnt, bifalder hensigten om at tilvejebringe muligheden for mere socialt blandede bykvarterer, men det understreger behovet for en balanceret udviklingspolitik for hele landet, så fremskridt for landdistrikterne ikke modvirkes af fremskridt for byerne. I øvrigt mener Arkitektforeningen, at miljømæssig bæredygtighed skal prioriteres højt i de almene boligbyggerier, som denne lovændring måtte afstedkomme, så boligerne opnår højest mulige miljø- og energistandarder. Der kan med fordel hentes inspiration i Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikters konkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig, som Arkitektforeningen hjalp med at afholde. Her kom deltagerne på baggrund af høje krav om fællesskab, boformer, funktionalitet og fysiske rammer med innovative bud på fremtidens almene boliger, som opfylder alle krav til attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige boliger med innovative løsninger på energieffektivitet, klimatilpasning og åbenhed i forhold til det omgivende bysamfund. Den udvidede lånemulighed, der følger af dette lovforslag vil således både kunne føre til alsidig boligsammensætning og dermed socialt bredt favnende bydele, såvel som klimamæssige fremskridt, hvis der bygges mest muligt bæredygtigt.

8 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K 24. november 2014 Høring af forslag til lov forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Dansk Byggeri takker for det fremsendte lovforslag og invitationen til at afgive høringssvar. Lovforslaget lægger op til at København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksbeg kommuner får mulighed for at benytte en samlet ramme på 500 mio. kr., ved at trække på egne kassebeholdninger, til det formål at yde ekstra grundkøbslån med henblik på opførelse af alment nybyggeri i tætbefolkede områder. Dansk Byggeri støtter forslaget, der overordnet har som formål at skabe bedre muligheder for at udvikle byer med en mere blandet boligsammensætning end tilfældet er i dag. Dansk Byggeri vurderer i denne sammenhæng, at det samtidigt er nødvendigt at holde sig for øje, at nuværende grundejere, der på et tidligere tidspunkt har investeret i grunde, ikke lider tab som følge af dette initiativ. Som konsekvens af, at der fremover kan stilles krav fra kommunernes side om, at op til 25 % af boligmassen i områder skal være almene boliger, kan der forekomme et nedadgående pres på grundpriserne i forhold til den ellers formodede prisudvikling. Nuværende grundejere bør være sikret, at de ved salg af deres grunde som minimum modtager anskaffelsesprisen for grunden samt en reel forrentning heraf. Endelig finder Dansk Byggeri, at det i arbejdet med udarbejdelse af lokalplaner og opkøb af byggegrunde er vigtigt at udføre processen i den rigtige rækkefølge. Det vil sige, at lokalplaner netop udarbejdes, før der indgås aftaler om grundpriser. Denne rækkefølge sikrer, at aftaler om grundpriser kan indgås på fuldt oplyst grundlag. Med venlig hilsen Dansk Byggeri Michael Riff Alexandersen Erhvervspolitisk konsulent Nørre Voldgade 106 Postbox 2125 Telefon København K Telefax

9 A d v o k a t r å d e t Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 24. november 2014 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Advokatrådet finder ikke grundlag for at udtale sig i sagen. Med venlig hilsen Torben Jensen 1

10 Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon , Fax , den 24. november 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Og Naturstyrelsen Vedrørende høring af lovforslag om ændring af planloven og almenboligloven en blandet boligsammensætning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen har sendt udkast til to lovforslag i høring, som tilsammen udmønter aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten om en blandet boligsammensætning. Med det ene lovforslag ændres planloven, så kommunerne får mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Med det andet forslag ændres almenboligloven, så de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån i allerede lokalplanlagte boligområder, hvor grundprisen ikke muliggør alment byggeri inden for maksimumbeløbet. Grundkøbslånet ydes i en periode på 10 år inden for en ramme på 500 mio. kr. Det er BL s opfattelse, at forslagene på afgørende måde styrker kommunernes muligheder for at sikre velfungerende og rummelige byer med blandede boligformer og plads til alle befolkningsgrupper. Forslaget vil dermed have stor betydning for den fortsatte byudvikling, og vi hilser forslaget velkomment. Med venlig hilsen Bent Madsen

11

12

13

14

15 Til: Landsbyggefonden Almene boliger Fra: Birger Kristensen, Landsbyggefonden Titel: SV: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :00:23 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landsbyggefonden har med undtagelse af et enkelt forhold ikke bemærkninger l lovforslaget. Det ene forhold gælder Stk. 6. Lån efter stk. 1 ydes som et særskilt lån. I praksis bør der af administrative forenklingshensyn være tale om ét grundkapitallån. I opgørelsen af den anskaffelsessum, som lægges til grund, anføres de nævnte særlige grundkøbsudgifter og den fastsatte andel af de almindelige opførelsesudgifter. Fonden vil i givet fald sørge for nødvendig opgørelse af de 2 former for anlægsudgifter. Med venlig hilsen Birger R. Kristensen Sekretariatschef Direktion Landsbyggefonden Studiestræde København V Telefon: Telefax: Direkte telefon: Mail: Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på Fra: Per Larsen Sendt: 19. november :30 Til: Per Larsen Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Til parterne på vedlagte høringsliste Hermed fremsendes forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) i høring, jf. vedhæ ede høringsbrev. Med venlig hilsen Per Larsen Chefkonsulent

16 Gammel Mønt København K Tlf: Dir: Web:

17 Til: Fra: Titel: KL høringssvar vedr. forslag l lov forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Helhedsindtryk Almene boliger Nina Svaneberg KL - Høringssvar vedr. forslag til lov forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsam-mensætning) titel: KL høringssvar vedr. forslag til lov forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Grundkøbslån og blandet boligsam-mensætning) Sendt: :26:51 Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om ændring af planloven om at kunne sikre 25% almene boliger i nyplanlagte områder. Formålet med de e forslag er at give kommunerne et redskab l at kunne sikre alsidighed i boligsammensætningen. Forslaget skal give mulighed for at yde lån l nedbringelse af grundprisen, således at der kan opføres almene boliger i områder med en høj markedspris på grundene. Formålet med lovændringen er at give kommunerne et redskab, der gør det muligt at opføre almene boliger i områder med høj markedspris på grundene og således sikre en alsidig boligsammensætning i alle områder. Lovforslaget skal give mulighed for, at kommunen kan yde et ekstra rente- og afdragsfrit lån l finansiering af en del af grundkøbsudgi en. Lånet ydes på samme vilkår som det kommunale grundkapitallån og påvirker således ikke huslejen i de første 50 år. Muligheden skal kunne anvendes, der hvor den reelle grundpris overstiger, det der svarer til 20% af maksimumsbeløbet. Forslaget giver således mulighed for, at en almen boligorganisa on kan købe en (dyr) grund, men det sikrer ikke, at der opføres almene boliger, da det fortsat er grundejeren, der afgør hvem grunden sælges til. Det er et krav, at grundprisen skal overs ge 20% af maksimumsbeløbet, men det forekommer uklart, om det er en be ngelse, at byggeriets anskaffelsessum således skal matche maksimumsbeløbet. Spørgsmålet s lles, fordi det er et mål for kommunen at lvejebringe boliger med en konkurrencedyg g husleje, således at alle befolkningsgrupper er i stand l at leje en almen bolig. Der er i disse år et s gende pres på billige boliger, hvorfor kommunerne forsøger at få gennemført byggerier, hvor den samlede anskaffelsessum ligger under maksimumsbeløbet. I lovteksten opereres der med begreberne grundkøbslån, grundpris og i bemærkningerne bruges begrebet byggeretspris. I de konkrete sager og i skemaerne A, B og C bruges begreberne grundkøbesum og de samlede grundudgifter. Der er ved boligselskabernes køb af grunde forskelle på, i hvor høj grad og i hvilket omfang byggemodningsarbejderne indgår i købet. I byudviklingsområder, hvor en boligorganisa on f.eks. erhverver en byggeret ovenpå en privatejet stueetage, der skal anvendes l bu ksformål, vil en stor del af øvrige grundudgi er være en del af købssummen, l forskel fra en situa on, hvor der erhverves råjord l opførelse af en tæt lav bebyggelse. Det kan derfor være vanskeligt at håndtere en be ngelse, der siger 20%. Da kommunen bærer hele udgi en, er det således op l kommunen selv at afgøre i hvilke lfælde, muligheden for at yde lån skal anvendes. Uanset muligheden for at yde lån, er det fortsat kommunen, der afgør i hvilke områder, der ønskes opført almene boliger. Detaljerede bemærkninger Vedr. hvornår det må ydes llægslån Som vi forstår det, så må der kun ydes llægslån, hvis grundkøbesummen overs ger 20 % af maksimumbeløbet. Det almindelige udgangspunkt er dog, at det er de samlede grundudgi er incl. ekstraordinære udgi er l fundering og forurening og lslutningsafgi er, der helst ikke må overs ge 20 %. Det virker ulogisk ikke at medtage disse udgi er.

18 Vedr. 119a stk. 3. Der lægges op l, at der er tale om en rent kommunal udgi. Derfor kan det undre, hvorfor der lægges en ramme ned over, hvordan kommunerne vælger at prioriterer. Ligeledes kan det undre at ordningen skal begrænses l bestemte kommuner. Vedr. 2 % reglen Så sent som i foråret 2013 blev der blødt op på 2 % reglen i almenboliglovens 115. stk. 7. Derfor undrer det, at man nu her genindfører en strengere udgave af reglen med de e lovforslag. Desuden giver reglen ikke mening i de e lfælde, da ingen af de kommune der er omfa et af reglen, har nogen væsentlig risiko for at komme over 2 % ledige almene boliger. Følgevirkninger Ordningen indebærer en væsentlig risiko for s gende priser på storparceljord. Med venlig hilsen, Nina Svaneberg KL Teknik og Miljø Weidekampsgade 10, 2300 København S Direkte I

19 Til: Fra: Titel: Høring over forslag l lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Forsikring & Pension har ingen bemærkninger l det fremsendte forslag. Med venlig hilsen Tine Aabye Almene boliger Tine Aabye Forsikring & Pension - Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) titel: Høringsvar fra Forsikring & Pension vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :58:23 Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

20 Til: Almene boliger Fra: Dorthe Neergaard Titel: Høringssvar - Grundkøbslån og blandet boligsammensætning Sendt: :48:04 Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriets sagsnr DANSKE ÆLDRERÅD takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovforslag. DANSKE ÆLDRERÅD anbefaler lovforslaget, fordi det er positivt, at der i tætbefolkede kommuner bygges flere boliger med en rimelig husleje, som også pensionister har råd til. Derudover lægger DANSKE ÆLDRERÅD vægt på, at det er kommunerne selv, der afgør, om lånet og bebyggelsesmuligheden bliver benyttet. Med venlig hilsen Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent DANSKE ÆLDRERÅD Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf.: Direkte nr.: Hvis du vil vide mere om DANSKE ÆLDRERÅD se

21 Brevdato Afsender Modtagere Danmarks Lejerforeninger Per Larsen (Sagsbehandler, Almene boliger) Akttitel Identifikationsnummer Versionsnummer 1 Ansvarlig Re: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Vedlagte dokumenter Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) Re Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Udskrevet

22 -- AKT BILAG 1 -- [ Re Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslå ] -- Til: Per Larsen Fra: Danmarks Lejerforeninger Titel: Re: Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) Sendt: :11:50 Danmarks Lejerforeninger kan på grund af den urimeligt korte frist på 6 dage ikke nå at svare ministeriet på denne høring. Vi vil studere lovforslaget og eventuelt kommentere det over for Folketingets Boligudvalg, når det er fremsat. Med venlig hilsen, for organisationen Jakob Lindberg Den kl. 14:29 skrev Per Larsen: Til parterne på vedlagte høringsliste Hermed fremsendes forslag l lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) i høring, jf. vedhæ ede høringsbrev. Med venlig hilsen Per Larsen Chefkonsulent Gammel Mønt København K Tlf: Dir: Web:

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01)

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K E-mail: Almenbolig@mbbl.dk IIRKITEKT FORENINGEN Danish Architects Association

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015

Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015 Beretning Perioden fra d. 23. november til d. 13. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Den politiske situation 2. Den samfundsøkonomiske situation Forslag til lov om sociale klausuler om uddannelses- og

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal 22. 1060 København K. p-almbolig(mbb1.

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal 22. 1060 København K. p-almbolig(mbb1. Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal 22 1060 København K p-almbolig(mbb1.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K 1060 København K TLF. 33 969798 FAX 33 36 97 50 DATO: 22. januar 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri.

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Baggrund Borgmester Ninna Thomsen har i ØU s møde den 16. august

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere