Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej Århus C Århus Kommune har siden 1999 fastsat egne økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger. Retningslinjerne er løbende blevet evalueret og ændret, senest med byrådets beslutning den 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri. Disse retningslinjer var gældende til udgangen af 2008, og det er derfor nødvendigt at træffe beslutning om nye økonomiske retningslinjer. Endvidere har ændret lovgivning vedrørende alment byggeri nødvendiggjort en tilpasning af kommunens retningslinjer for alment byggeri. Sagsnummer POB/08/02712 Sagsbehandler Jørn Hedeby Nielsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Teknik og Miljøs forslag til nye retningslinjer svarer til de tidligere retningslinjer, bortset fra tilføjelser vedrørende renteberegning i forbindelse med salg af kommunal jord og præciseringer vedrørende +55- boliger. Teknik og Miljø indstiller, at byrådet godkender et forslag til økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri gældende fra den 1. januar Fremsendelsen af forslaget til nye retningslinjer har afventet vedtagelsen af ny lovgivning den 29. maj 2009 vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Lovændringen har virkning for alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. juli Ændringerne medfører bl.a. en forhøjelse af maksimumbeløbet for alment nybyggeri Århus. Ændringerne indarbejdes i de økonomiske retningslinjer. Hertil kommer en nedsættelse af kommunens udgift til alment nybyggeri i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010, idet den kommunale indskudskapital nedsættes fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen. Det indstilles, at denne kommunale besparelse anvendes til en forøgelse af

2 kommunens kvote for nybyggeri af ungdoms- og familieboliger i perioden. I april 2008 blev lånemulighederne for støttet byggeri udvidet, således at SDO-lån (særlig dækkede obligationer) og SDRO (særlig dækkede realkreditobligationer) kan anvendes til støttet byggeri. Samtidig hermed blev bestemmelserne om kommunal garantistillelse til støttet byggeri ændret. Disse nye bestemmelser medfører et behov for tilpasning af de kommunale retningslinjer og bemyndigelser for garantistillelse til støttet byggeri. Det indstilles, at byrådet godkender, at Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at kunne give tilsagn om garantistillelse til alment nybyggeri inden for en samlet årlig ramme på 250 mio. kr., og endvidere godkender en fordobling af beløbsgrænserne i Teknik og Miljøs nuværende bemyndigelser til administrativt at godkende kommunegaranti til renovering af almene boliger og til etablering af private andelsboliger. For alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. oktober 2009 kan bygherren i hvert enkelt tilfælde ansøge kommunen om godkendelse af, at byggeri gennemføres via en partneringaftale og/eller med et samlet udbud for alment nybyggeri, hvor entreprenøren samtidig får ansvaret for vedligeholdelsen af byggeriet i en periode. Teknik og Miljø har i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdet et oplæg til lavenergistandarder i alment byggeri, således at alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. januar 2010 opføres i lavenergiklasse 1. For renoveringen af eksisterende alment byggeri afventer den endelige beslutning en afklaring af meromkostningerne. Siden 2003 har kommunen i forbindelse med tilsagn til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger skulle afholde en bygherrekonkurrence. Bestemmelsen blev afskaffet med virkning fra den 1. juli Den administrative mindreudgift og mindreindtægt i forbindelse med bygherrekonkurrencen afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 2. Beslutningspunkter At 1) de økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger som beskrevet i bilag 1 godkendes, Side 2 af 12

3 At 2) besparelsen i forbindelse med nedsættelse af den kommunale indskudskapital ved alment nybyggeri i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 anvendes til forhøjelse af kvoten for nybyggeri af ungdoms- og familieboliger i 2009 og 2010, At 3) merudgiften til ungdomsboligbidrag ved forhøjelsen af kvoten med 135 ungdomsboligenheder i 2009 og 2010 finansieres ved, at konto for indskud i Landsbyggefonden tillægsbevilges en mindreudgift på 2,646 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, og konto for ydelsesstøtte, støttet byggeri, tillægsbevilges en merudgift på kr. i 2011 og på kr. i 2012 og i årene herefter, At 4) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti til lån i forbindelse med tilsagn (skema A, B og C) til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger indenfor en årlig ramme på 250 mio. kr., og i forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab opgør den samlede nye lånegaranti givet i løbet af året til nybyggeri, At 5) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 6 mio. kr. til lån ydet til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder af almene boliger inden for en samlet årlig ramme på 30 mio. kr., At 6) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til lån ydet til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer m.v. med regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen inden for en samlet årlig ramme på 150 mio. kr., At 7) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på op til kr. pr. bolig til lån ydet ved etablering af private andelsboligforeninger inden for en samlet årlig ramme på 50 mio. kr., At 8) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende partneringaftaler og samlet udbud i forbindelse med opførelse af almene ungdoms- og familieboliger, At 9) nybyggeri af almene boliger i Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2010 skal opføres som byggeri i lavenergiklasse 1, Side 3 af 12

4 At 10) beslutningen om indførelse af lavenergiklasse 1 som standard for renovering og modernisering af almene boliger i Århus Kommune afventer afklaring af meromkostningen, og At 11) de administrative mindreudgifter og mindreindtægter ved bortfald af bygherrekonkurrencen afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 3. Baggrund Byrådets beslutning af 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger udløb med udgangen af Der er sket en ændring af lovgivningen om långivning til almene boligorganisationer og private andelsboligforeninger, herunder bestemmelserne for kommunal garantistillelse. Endvidere er finansiering af alment nybyggeri ændret med virkning pr. 1. juli 2009, og der er gennemført en øget mulighed for brug af partnering i forbindelse med nybyggeri af almene boliger pr. 1. oktober Den forventede effekt Den ændrede finansiering af alment nybyggeri medfører et øget alment boligbyggeri i 2009 og 2010, og en begrænset nedsættelse af alment boligbyggeri i årene herefter. Som følge af de ændrede finansieringsregler vil starthuslejen for nyt alment byggeri være lavere end tidligere på trods af forhøjelsen af boligernes anskaffelsessum. På lang sigt vil huslejen stige, men det vurderes at have begrænset betydning for udlejningssituationen. Beslutningen om indførelse af lavenergiklasse 1 i alment byggeri bidrager til kommunens klimamålsætning om at være CO2-neutral i Side 4 af 12

5 5. De planlagte ydelser 5.1. Retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger Århus Kommune har siden 1999 fastsat egne økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger. Retningslinjerne er løbende blevet evalueret og ændret, senest med byrådets beslutning den 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri, der virkede frem til udgangen af Fremsendelsen af en ny indstilling om økonomiske retningslinjer har afventet vedtagelsen af ny lovgivning medio 2009 vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Konsekvensen af denne afventen har været begrænset, idet kun 4 mindre projekter har fået tilsagn i perioden. Disse projekter vil forinden byggestart blive tilpasset byrådets beslutning om nye økonomiske retningslinjer. Teknik og Miljøs forslag til fremtidige økonomiske retningslinjer fremgår i detaljer af bilag 1 og svarer stort set til de nuværende retningslinjer. Hovedprincippet er, at statens maksimumbeløb for alment nybyggeri i provinsen fastsætter den overordnede økonomiske ramme for nybyggeriet. Kommunens samlede økonomiske ramme for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger forbliver uændret uanset stigende rammer pr. bolig/ungdomsboligenhed. Eventuelle merudgifter pr. bolig/ungdomsboligenhed finansieres ved en nedsættelse af kommunens kvotetal for nybyggeriet. Retningslinjerne tilpasses finansieringsreformen for alment nybyggeri pr. 1. juli Ændringer i forhold til de nuværende retningslinjer er fremhævet i notatet. For +55-boliger præciseres fortrinsrettighederne for par og enlige til +55-boliger samt mulighederne for aftale om, at eksisterende almene familieboliger udlejes som + 55-boliger. Aftale bør kun ske i begrænset omfang, da fortrinsrettigheder til personer over 55 år samtidig begrænser rettighederne for nuværende beboere og andre boligsøgende under 55 år. Teknik og Miljø indstiller, at byrådet godkender forslaget til nye økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri gældende for nybygger i med tilsagn efter den 1. januar Side 5 af 12

6 5.2. Ny finansiering for støttet byggeri Den 29. maj 2009 blev vedtaget en finansieringsreform for alment nybyggeri. Lovændringen har virkning for alment nybyggeri med tilsagn fra den 1. juli Hovedpunkter i lovændringen er: Forhøjelse af det statslige maksimumbeløb for almene ungdoms- og familieboliger med ca. 6 % for Århus Kommune. Miljøtillæg der indføres et miljøtillæg til maksimumbeløbet for gennemførelse af skærpede energikrav i Bygningsreglement 2008 (lavenergiklasse 2). Tillægget udgør kr. pr. m 2 for etagebyggeri og 880 kr. pr. m 2 for lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel). Totaløkonomi mulighed for overskridelse af statens maksimumbeløb for alment nybyggeri. Overskridelsen finansiering uden kommunal indskudskapital, men med 100 % kommunal lånegaranti for merudgiften. Forøgelse af arealgrænse for den enkelte almene familiebolig forøges fra 110 m 2 til 115 m 2 som følge af miljøkrav. En afdelings gennemsnitlige areal kan dog fortsat ikke overstige 110 m 2. Indeksering af entreprisesummen holdes uden for maksimumbeløbet. Nedsættelse af kommunal indskudskapital fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december Ændringerne antages at medføre en forøgelse af det gennemsnitlige areal for almene boliger og en forhøjelse af anskaffelsessummen pr. m 2. Dette medfører samtidig et behov for justering af kommunens styringsramme pr. familiebolig og ungdomsboligenhed. På trods af halvering af kommunens indskud i Landsbyggefonden vil kvoten dermed ikke kunne fordobles. Hertil kommer, at en forøgelse af ungdomsboligkvoten samtidig udløser et ungdomsboligbidrag, der ligeledes skal finansieres af besparelsen på indskud i Landsbyggefonden. Stat og kommune betaler et årligt ungdomsboligbidrag til nedbringelse af huslejen i ungdomsboliger. Forøges ungdomsboligkvoten skal der således flyttes midler fra konto for indskud i Landsbyggefonden til kontoen for ungdomsboligbidrag. Af hensyn til boligbehovet og den gunstige situation for opførelse af alment byggeri i perioden indstilles det, at nedsættelsen af indskudskapital udmøntes i en forøgelse af kvoten for nybyggeri. Side 6 af 12

7 I bilag 2 fremlægges det konkrete oplæg til forøgelse af kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 og Med nedsættelsen af den kommunale indskudskapital forventes kvoten for hvert af årene at kunne forøges med 55 % til 60 %, dvs. fra de nuværende 155 familieboliger og 240 ungdomsboligenheder pr. år til 245 familieboliger og 375 ungdomsboligenheder. Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2009 kompenseres kommunerne for forhøjelsen af statens maksimumbeløb og arealgrænserne for familieboliger, således at byggeomfanget fra 2011 forventes at kunne bevares nogenlunde på det nuværende niveau, med ca. 240 ungdomsboligenheder og 140 familieboliger pr. år Garantistillelse til støttet byggeri Den 7. april 2008 blev lånemulighederne for støttet byggeri udvidet, således at SDO-lån (særlig dækkede obligationer) og SDRO (særlig dækkede realkreditobligationer) kan anvendes til støttet byggeri. Samtidig hermed blev bestemmelserne om kommunal garantistilles til støttet byggeri ændret. Disse nye bestemmelser medfører et behov for tilpasning af de kommunale retningslinjer for garantistillelse til støttet byggeri. Ændringerne er beskrevet i detaljer i bilag 3. De nye bestemmelser medfører primært: At den kommunale garantistillelse ved alment nybyggeri - som udgangspunkt ikke ligge fast - men vil afhænge af en vurdering af ejendommens værdi. At kommunens garantistillelse til alment nybyggeri vil blive forøget. I forbindelse med nybyggeri og renovering/modernisering af almene boliger foreslås det, at boligorganisationen skal indhente mindst to tilbud på finansiering af projektet før byggestart (godkendt skema B). Tilbud med laveste garantikrav vælges. Garantiprocenten er fast, og kan ikke forhøjes i forbindelse med byggeregnskabet. Tilpasning af bemyndigelser Lovændringer om SDO-lån og generelle prisstigninger medfører et behov for tilpasning af en række bemyndigelser for alment byggeri. Af hensyn til den fortsatte fleksibilitet og hurtig sagsbehandling indstilles Side 7 af 12

8 det derfor, at de nuværende bemyndigelser tilpasses for alment byggeri (de nuværende bemyndigelser fremgår af bilag 3, side 5): Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti til lån i forbindelse med tilsagn (skema A, B og C) til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger uanset, at den kommunale garanti ikke er en fast procentsats, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 6 mio. kr. til lån ydet til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder af almene boliger inden for en samlet årlig ramme på 30 mio. kr., Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til lån ydet til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer m.v. med regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen inden for en samlet årlig ramme på 150 mio. kr., Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på op til kr. pr. bolig til lån ydet ved etablering af private andelsboligforeninger inden for en samlet årlig ramme på 50 mio. kr. Bemyndigelse til godkendelse af ydelse af kommunelån og kommunale lånegarantier til lån ydet til finansiering af nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger inden for den budgetvedtagne kvote, den vedtagne kvoteplan og de af byrådet vedtagne rammebeløb. Bemyndigelse til godkendelse af kommunale lånegarantier sker inden for en samlet årlig ramme på 250 mio. I forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab opgøres den samlede nye lånegaranti givet i løbet af året til nybyggeri Partneringaftaler og samlet udbud i alment nybyggeri For alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. oktober 2009 kan bygherren i hvert enkelt tilfælde ansøge kommunen om godkendelse af, at byggeri gennemføres via en partneringaftale og/eller med et samlet udbud for alment nybyggeri, hvor entreprenøren samtidig får ansvaret for vedligeholdelsen af byggeriet i en periode. Det indstilles, at Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende partneringaftaler og samlet udbud i forbindelse med opførelse af almene ungdoms- og familieboliger. Side 8 af 12

9 5.5. Lavenergistandarder i alment byggeri I henhold til byrådets beslutning i budgetforliget for 2009 om fokus på lavenergibyggeri fremlægges oplæg til indførelse af lavenergiklasse 1 i alment byggeri. Teknik og Miljø har i samarbejde med de almene boligorganisationer i Århus udarbejdet et oplæg om lavenergibyggeri (bilag 4). Oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for alment nybyggeri Samlet set er det vurderingen, at - med ovennævnte lovændringer - er det muligt at finansiere alment nybyggeri i Århus, der lever op til lavenergiklasse 1. Oplægget er derfor, at Århus Byråd beslutter, at 1. For alment nybyggeri med tilsagn i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009 opfordrer Århus Kommune til, at byggeriet opfylder kravene til lavenergiklasse Fra den 1. januar 2010 er det en forudsætning for et kommunalt tilsagn til alment nybyggeri, at det opfylder kravene til lavenergiklasse Beslutningen om lavenergiklasse 1 for alment byggeri evalueres overfor byrådet inden sommeren Oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri Et krav om lavenergiklasse 1 ved renovering/modernisering af alment byggeri vil øge presset på Landsbyggefondens støttemidler, og fonden kan reelt ikke yde støtte hertil. Endvidere har kommunen ikke mulighed for at yde særlig støtte inden for almenboliglovens rammer. Endelig er det p.t. ikke klart, hvor stor merudgiften vil være. Hertil kommer, at der kan være byggetekniske forhold, som taler mod lavenergiklasse 1 i forbindelse med renovering/modernisering af eksisterende byggeri. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes det, at en beslutning om et kommunalt krav om lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri vil være problematisk. Det forslås derfor, at Århus Byråd beslutter, at den endelige beslutning vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri afventer resultatet af AL2boligs projekt vedrørende en energirenovering i Langkærparken. Det forventes, at beregningerne for projektet kan være afsluttet primo Side 9 af 12

10 Umiddelbart herefter præsenteres resultaterne for byrådet sammen med et nyt oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri Bygherrekonkurrencen for alment byggeri Siden 2003 har kommunen i forbindelse med tilsagn til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger skulle afholde en bygherrekonkurrence, hvor almene boligorganisationer og andre har kunnet byde på at udføre bygherreopgaven. Baggrunden for at indføre bestemmelsen var at styrke professionaliseringen af bygherren i det almene byggeri. Bestemmelsen har ikke haft den ønskede effekt, og bestemmelsen blev derfor afskaffet med virkning fra den 1. juli Kommunen har i forbindelse med bygherrekonkurrencen kunnet opkræve et gebyr. Bortfaldet af bygherrekonkurrencen medfører en mindreindtægt for kommunen på 2 o/oo af anskaffelsessummen, svarende til ca. 0,45 mio. kr. i 2009 og de følgende år. Den administrative mindreudgift og mindreindtægt fra promillegebyret afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 6. Organisering af indsatsen Boligselskabernes Landsforenings 5. kreds (boligorganisationerne i Århus) har haft indstillingen i høring. Boligselskabernes Landsforening kan tilslutte sig indstillingen. 7. Konsekvenser for ressourcer For alment nybyggeri med tilsagn i perioden fra den 1. juli 2009 til 31. december 2010 nedsættes kommunens indskud i Landsbyggefonden fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen. Indstillingen lægger op til at denne besparelse anvendes til forøgelse af kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i perioden. Kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger forøges i 2009 og 2010 årligt med 55 % til 60 %, dvs. fra de nuværende 155 familieboliger og 240 ungdomsboligenheder pr. år til 245 familieboliger og 375 ungdomsboligenheder. Forøgelsen af ungdomsboligbyggeriet med 135 ungdomsboligenheder i hvert af årene medfører en årlig merudgift til ungdomsboligbidrag, Side 10 af 12

11 hvor kommunens andel udgør ca. 900 kr./ungdomsboligenhed. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter byggeriets låneoptagelse. Indenrigs- og Socialministeren kan helt eller delvist bringe betalingen af ungdomsboligbidraget til ophør, såfremt ejendommes økonomi taler herfor, herunder en stigning i det almindelige lejeniveau. Nutidsværdien af ungdomsboligbidraget over en periode på 40 år svarer til ca kr./ungdomsboligenhed. Ungdomsboligbidraget forudsættes udbetalt første gang 2 år efter kvoteåret. Merudgiften foreslås finansieret inden for budgettet ved en omkontering fra konto for indskud i Landsbyggefonden til løbende ungdomsboligbidrag, konto for ydelsesstøtte støttet byggeri. Konto for indskud i Landsbyggefonden tillægsbevilges således en mindreudgift på 2,646 mio. kr. (svarende til merkvote på 135 ungdomsboligenheder á kr./ungdomsboligenhed) i hvert af årene 2009 og 2010, og konto for ydelsesstøtte, støttet byggeri, tillægsbevilges en merudgift på kr. (svarende til merkvote på 135 ungdomsboligenhed á 900 kr./ungdomsboligenhed) i 2011 og på kr. i 2012 og i hvert af årene herefter. Beløbene er i 2009-pristal. Bortfaldet af bygherrekonkurrencen medfører en mindreindtægt for kommunen på 2 o/oo af anskaffelsessummen, svarende til ca. 0,45 mio. kr. i 2009 og de følgende år. Den administrative mindreudgift og mindreindtægt fra promillegebyret afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. Det bemærkes, at lovændringen vedrørende kommunal garantistillelse til støttet byggeri forventes at medføre en væsentlig stigning i kommunens garantistillelse. Tidligere var garantien fast 28,6 % af anskaffelsessummen, mens den bliver 34,1 % med de nye regler, og såfremt ejendommens værdi vurderes at svare til anskaffelsessummen. Hertil kommer en stigning i forbindelse med totaløkonomiske investeringer til lavenergiklasse 1, hvor merinvesteringen finansieres med 100 % kommunal lånegaranti. Kommunens merrisiko i forbindelse med en forøget garanti til alment nybyggeri vurderes at være begrænset, idet kommunens hidtidige garantistillelse til alment byggeri endnu ikke er udløst i et eneste tilfælde. Væsentlige økonomiske problemer i en afdeling løses normalt med bidrag fra boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen. Forøgelsen af kommunens garanti vurderes ikke at forøge kommunens økonomiske bidrag hertil. Side 11 af 12

12 Peter Thyssen / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Notat af 1. september 2009 om økonomiske retningslinjer m.v. for alment nybyggeri (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 2: Notat af 3. september 2009 om nedsættelse af kommunalt indskud til alment nybyggeri 2009 til (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 3: Notat af 2. september 2009 retningslinjer for kommunal garantistillelse til støttet byggeri, herunder SDO-lån (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 4: Notat af 4. september 2009 om lavenergiklasse 1 standard i alment byggeri pr. 1. janaur (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 5: Bevillingsmæssige konsekvenser, drift: T (vedlægges originalsagen, -elektronisk) Tidligere beslutninger Beslutning i byrådet den 22. oktober 2003 om principper for udbud af bygherreopgaven i alment byggeri. Beslutning i byrådet den 7. september 2005 om forbedring af byrådets arbejdsvilkår. Beslutningen indeholdt en række nye bemyndigelser bl.a. vedrørende godkendelse af kommunal lånegaranti til støttet byggeri. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger efter den 1. januar Vedtaget af byrådet den 7. marts Beslutning i byrådet den 17. september 2008 om budget for Byrådet besluttede at øge fokus på indførelse af lavenergistandard 1 i alment byggeri fra 1. januar Side 12 af 12

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn... 3 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere