Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej Århus C Århus Kommune har siden 1999 fastsat egne økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger. Retningslinjerne er løbende blevet evalueret og ændret, senest med byrådets beslutning den 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri. Disse retningslinjer var gældende til udgangen af 2008, og det er derfor nødvendigt at træffe beslutning om nye økonomiske retningslinjer. Endvidere har ændret lovgivning vedrørende alment byggeri nødvendiggjort en tilpasning af kommunens retningslinjer for alment byggeri. Sagsnummer POB/08/02712 Sagsbehandler Jørn Hedeby Nielsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Teknik og Miljøs forslag til nye retningslinjer svarer til de tidligere retningslinjer, bortset fra tilføjelser vedrørende renteberegning i forbindelse med salg af kommunal jord og præciseringer vedrørende +55- boliger. Teknik og Miljø indstiller, at byrådet godkender et forslag til økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri gældende fra den 1. januar Fremsendelsen af forslaget til nye retningslinjer har afventet vedtagelsen af ny lovgivning den 29. maj 2009 vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Lovændringen har virkning for alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. juli Ændringerne medfører bl.a. en forhøjelse af maksimumbeløbet for alment nybyggeri Århus. Ændringerne indarbejdes i de økonomiske retningslinjer. Hertil kommer en nedsættelse af kommunens udgift til alment nybyggeri i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010, idet den kommunale indskudskapital nedsættes fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen. Det indstilles, at denne kommunale besparelse anvendes til en forøgelse af

2 kommunens kvote for nybyggeri af ungdoms- og familieboliger i perioden. I april 2008 blev lånemulighederne for støttet byggeri udvidet, således at SDO-lån (særlig dækkede obligationer) og SDRO (særlig dækkede realkreditobligationer) kan anvendes til støttet byggeri. Samtidig hermed blev bestemmelserne om kommunal garantistillelse til støttet byggeri ændret. Disse nye bestemmelser medfører et behov for tilpasning af de kommunale retningslinjer og bemyndigelser for garantistillelse til støttet byggeri. Det indstilles, at byrådet godkender, at Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at kunne give tilsagn om garantistillelse til alment nybyggeri inden for en samlet årlig ramme på 250 mio. kr., og endvidere godkender en fordobling af beløbsgrænserne i Teknik og Miljøs nuværende bemyndigelser til administrativt at godkende kommunegaranti til renovering af almene boliger og til etablering af private andelsboliger. For alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. oktober 2009 kan bygherren i hvert enkelt tilfælde ansøge kommunen om godkendelse af, at byggeri gennemføres via en partneringaftale og/eller med et samlet udbud for alment nybyggeri, hvor entreprenøren samtidig får ansvaret for vedligeholdelsen af byggeriet i en periode. Teknik og Miljø har i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdet et oplæg til lavenergistandarder i alment byggeri, således at alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. januar 2010 opføres i lavenergiklasse 1. For renoveringen af eksisterende alment byggeri afventer den endelige beslutning en afklaring af meromkostningerne. Siden 2003 har kommunen i forbindelse med tilsagn til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger skulle afholde en bygherrekonkurrence. Bestemmelsen blev afskaffet med virkning fra den 1. juli Den administrative mindreudgift og mindreindtægt i forbindelse med bygherrekonkurrencen afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 2. Beslutningspunkter At 1) de økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger som beskrevet i bilag 1 godkendes, Side 2 af 12

3 At 2) besparelsen i forbindelse med nedsættelse af den kommunale indskudskapital ved alment nybyggeri i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010 anvendes til forhøjelse af kvoten for nybyggeri af ungdoms- og familieboliger i 2009 og 2010, At 3) merudgiften til ungdomsboligbidrag ved forhøjelsen af kvoten med 135 ungdomsboligenheder i 2009 og 2010 finansieres ved, at konto for indskud i Landsbyggefonden tillægsbevilges en mindreudgift på 2,646 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, og konto for ydelsesstøtte, støttet byggeri, tillægsbevilges en merudgift på kr. i 2011 og på kr. i 2012 og i årene herefter, At 4) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti til lån i forbindelse med tilsagn (skema A, B og C) til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger indenfor en årlig ramme på 250 mio. kr., og i forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab opgør den samlede nye lånegaranti givet i løbet af året til nybyggeri, At 5) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 6 mio. kr. til lån ydet til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder af almene boliger inden for en samlet årlig ramme på 30 mio. kr., At 6) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til lån ydet til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer m.v. med regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen inden for en samlet årlig ramme på 150 mio. kr., At 7) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på op til kr. pr. bolig til lån ydet ved etablering af private andelsboligforeninger inden for en samlet årlig ramme på 50 mio. kr., At 8) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende partneringaftaler og samlet udbud i forbindelse med opførelse af almene ungdoms- og familieboliger, At 9) nybyggeri af almene boliger i Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2010 skal opføres som byggeri i lavenergiklasse 1, Side 3 af 12

4 At 10) beslutningen om indførelse af lavenergiklasse 1 som standard for renovering og modernisering af almene boliger i Århus Kommune afventer afklaring af meromkostningen, og At 11) de administrative mindreudgifter og mindreindtægter ved bortfald af bygherrekonkurrencen afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 3. Baggrund Byrådets beslutning af 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger udløb med udgangen af Der er sket en ændring af lovgivningen om långivning til almene boligorganisationer og private andelsboligforeninger, herunder bestemmelserne for kommunal garantistillelse. Endvidere er finansiering af alment nybyggeri ændret med virkning pr. 1. juli 2009, og der er gennemført en øget mulighed for brug af partnering i forbindelse med nybyggeri af almene boliger pr. 1. oktober Den forventede effekt Den ændrede finansiering af alment nybyggeri medfører et øget alment boligbyggeri i 2009 og 2010, og en begrænset nedsættelse af alment boligbyggeri i årene herefter. Som følge af de ændrede finansieringsregler vil starthuslejen for nyt alment byggeri være lavere end tidligere på trods af forhøjelsen af boligernes anskaffelsessum. På lang sigt vil huslejen stige, men det vurderes at have begrænset betydning for udlejningssituationen. Beslutningen om indførelse af lavenergiklasse 1 i alment byggeri bidrager til kommunens klimamålsætning om at være CO2-neutral i Side 4 af 12

5 5. De planlagte ydelser 5.1. Retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger Århus Kommune har siden 1999 fastsat egne økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger. Retningslinjerne er løbende blevet evalueret og ændret, senest med byrådets beslutning den 7. marts 2007 om økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri, der virkede frem til udgangen af Fremsendelsen af en ny indstilling om økonomiske retningslinjer har afventet vedtagelsen af ny lovgivning medio 2009 vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Konsekvensen af denne afventen har været begrænset, idet kun 4 mindre projekter har fået tilsagn i perioden. Disse projekter vil forinden byggestart blive tilpasset byrådets beslutning om nye økonomiske retningslinjer. Teknik og Miljøs forslag til fremtidige økonomiske retningslinjer fremgår i detaljer af bilag 1 og svarer stort set til de nuværende retningslinjer. Hovedprincippet er, at statens maksimumbeløb for alment nybyggeri i provinsen fastsætter den overordnede økonomiske ramme for nybyggeriet. Kommunens samlede økonomiske ramme for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger forbliver uændret uanset stigende rammer pr. bolig/ungdomsboligenhed. Eventuelle merudgifter pr. bolig/ungdomsboligenhed finansieres ved en nedsættelse af kommunens kvotetal for nybyggeriet. Retningslinjerne tilpasses finansieringsreformen for alment nybyggeri pr. 1. juli Ændringer i forhold til de nuværende retningslinjer er fremhævet i notatet. For +55-boliger præciseres fortrinsrettighederne for par og enlige til +55-boliger samt mulighederne for aftale om, at eksisterende almene familieboliger udlejes som + 55-boliger. Aftale bør kun ske i begrænset omfang, da fortrinsrettigheder til personer over 55 år samtidig begrænser rettighederne for nuværende beboere og andre boligsøgende under 55 år. Teknik og Miljø indstiller, at byrådet godkender forslaget til nye økonomiske retningslinjer for alment nybyggeri gældende for nybygger i med tilsagn efter den 1. januar Side 5 af 12

6 5.2. Ny finansiering for støttet byggeri Den 29. maj 2009 blev vedtaget en finansieringsreform for alment nybyggeri. Lovændringen har virkning for alment nybyggeri med tilsagn fra den 1. juli Hovedpunkter i lovændringen er: Forhøjelse af det statslige maksimumbeløb for almene ungdoms- og familieboliger med ca. 6 % for Århus Kommune. Miljøtillæg der indføres et miljøtillæg til maksimumbeløbet for gennemførelse af skærpede energikrav i Bygningsreglement 2008 (lavenergiklasse 2). Tillægget udgør kr. pr. m 2 for etagebyggeri og 880 kr. pr. m 2 for lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel). Totaløkonomi mulighed for overskridelse af statens maksimumbeløb for alment nybyggeri. Overskridelsen finansiering uden kommunal indskudskapital, men med 100 % kommunal lånegaranti for merudgiften. Forøgelse af arealgrænse for den enkelte almene familiebolig forøges fra 110 m 2 til 115 m 2 som følge af miljøkrav. En afdelings gennemsnitlige areal kan dog fortsat ikke overstige 110 m 2. Indeksering af entreprisesummen holdes uden for maksimumbeløbet. Nedsættelse af kommunal indskudskapital fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen for tilsagn i perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december Ændringerne antages at medføre en forøgelse af det gennemsnitlige areal for almene boliger og en forhøjelse af anskaffelsessummen pr. m 2. Dette medfører samtidig et behov for justering af kommunens styringsramme pr. familiebolig og ungdomsboligenhed. På trods af halvering af kommunens indskud i Landsbyggefonden vil kvoten dermed ikke kunne fordobles. Hertil kommer, at en forøgelse af ungdomsboligkvoten samtidig udløser et ungdomsboligbidrag, der ligeledes skal finansieres af besparelsen på indskud i Landsbyggefonden. Stat og kommune betaler et årligt ungdomsboligbidrag til nedbringelse af huslejen i ungdomsboliger. Forøges ungdomsboligkvoten skal der således flyttes midler fra konto for indskud i Landsbyggefonden til kontoen for ungdomsboligbidrag. Af hensyn til boligbehovet og den gunstige situation for opførelse af alment byggeri i perioden indstilles det, at nedsættelsen af indskudskapital udmøntes i en forøgelse af kvoten for nybyggeri. Side 6 af 12

7 I bilag 2 fremlægges det konkrete oplæg til forøgelse af kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 og Med nedsættelsen af den kommunale indskudskapital forventes kvoten for hvert af årene at kunne forøges med 55 % til 60 %, dvs. fra de nuværende 155 familieboliger og 240 ungdomsboligenheder pr. år til 245 familieboliger og 375 ungdomsboligenheder. Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2009 kompenseres kommunerne for forhøjelsen af statens maksimumbeløb og arealgrænserne for familieboliger, således at byggeomfanget fra 2011 forventes at kunne bevares nogenlunde på det nuværende niveau, med ca. 240 ungdomsboligenheder og 140 familieboliger pr. år Garantistillelse til støttet byggeri Den 7. april 2008 blev lånemulighederne for støttet byggeri udvidet, således at SDO-lån (særlig dækkede obligationer) og SDRO (særlig dækkede realkreditobligationer) kan anvendes til støttet byggeri. Samtidig hermed blev bestemmelserne om kommunal garantistilles til støttet byggeri ændret. Disse nye bestemmelser medfører et behov for tilpasning af de kommunale retningslinjer for garantistillelse til støttet byggeri. Ændringerne er beskrevet i detaljer i bilag 3. De nye bestemmelser medfører primært: At den kommunale garantistillelse ved alment nybyggeri - som udgangspunkt ikke ligge fast - men vil afhænge af en vurdering af ejendommens værdi. At kommunens garantistillelse til alment nybyggeri vil blive forøget. I forbindelse med nybyggeri og renovering/modernisering af almene boliger foreslås det, at boligorganisationen skal indhente mindst to tilbud på finansiering af projektet før byggestart (godkendt skema B). Tilbud med laveste garantikrav vælges. Garantiprocenten er fast, og kan ikke forhøjes i forbindelse med byggeregnskabet. Tilpasning af bemyndigelser Lovændringer om SDO-lån og generelle prisstigninger medfører et behov for tilpasning af en række bemyndigelser for alment byggeri. Af hensyn til den fortsatte fleksibilitet og hurtig sagsbehandling indstilles Side 7 af 12

8 det derfor, at de nuværende bemyndigelser tilpasses for alment byggeri (de nuværende bemyndigelser fremgår af bilag 3, side 5): Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti til lån i forbindelse med tilsagn (skema A, B og C) til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger uanset, at den kommunale garanti ikke er en fast procentsats, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 6 mio. kr. til lån ydet til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder af almene boliger inden for en samlet årlig ramme på 30 mio. kr., Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på maksimalt 30 mio. kr. til lån ydet til finansiering af Landsbyggefondsstøttede renoveringer m.v. med regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen inden for en samlet årlig ramme på 150 mio. kr., Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende kommunegaranti på op til kr. pr. bolig til lån ydet ved etablering af private andelsboligforeninger inden for en samlet årlig ramme på 50 mio. kr. Bemyndigelse til godkendelse af ydelse af kommunelån og kommunale lånegarantier til lån ydet til finansiering af nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger inden for den budgetvedtagne kvote, den vedtagne kvoteplan og de af byrådet vedtagne rammebeløb. Bemyndigelse til godkendelse af kommunale lånegarantier sker inden for en samlet årlig ramme på 250 mio. I forbindelse med aflæggelse af kommunens regnskab opgøres den samlede nye lånegaranti givet i løbet af året til nybyggeri Partneringaftaler og samlet udbud i alment nybyggeri For alment nybyggeri med tilsagn efter den 1. oktober 2009 kan bygherren i hvert enkelt tilfælde ansøge kommunen om godkendelse af, at byggeri gennemføres via en partneringaftale og/eller med et samlet udbud for alment nybyggeri, hvor entreprenøren samtidig får ansvaret for vedligeholdelsen af byggeriet i en periode. Det indstilles, at Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende partneringaftaler og samlet udbud i forbindelse med opførelse af almene ungdoms- og familieboliger. Side 8 af 12

9 5.5. Lavenergistandarder i alment byggeri I henhold til byrådets beslutning i budgetforliget for 2009 om fokus på lavenergibyggeri fremlægges oplæg til indførelse af lavenergiklasse 1 i alment byggeri. Teknik og Miljø har i samarbejde med de almene boligorganisationer i Århus udarbejdet et oplæg om lavenergibyggeri (bilag 4). Oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for alment nybyggeri Samlet set er det vurderingen, at - med ovennævnte lovændringer - er det muligt at finansiere alment nybyggeri i Århus, der lever op til lavenergiklasse 1. Oplægget er derfor, at Århus Byråd beslutter, at 1. For alment nybyggeri med tilsagn i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2009 opfordrer Århus Kommune til, at byggeriet opfylder kravene til lavenergiklasse Fra den 1. januar 2010 er det en forudsætning for et kommunalt tilsagn til alment nybyggeri, at det opfylder kravene til lavenergiklasse Beslutningen om lavenergiklasse 1 for alment byggeri evalueres overfor byrådet inden sommeren Oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri Et krav om lavenergiklasse 1 ved renovering/modernisering af alment byggeri vil øge presset på Landsbyggefondens støttemidler, og fonden kan reelt ikke yde støtte hertil. Endvidere har kommunen ikke mulighed for at yde særlig støtte inden for almenboliglovens rammer. Endelig er det p.t. ikke klart, hvor stor merudgiften vil være. Hertil kommer, at der kan være byggetekniske forhold, som taler mod lavenergiklasse 1 i forbindelse med renovering/modernisering af eksisterende byggeri. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes det, at en beslutning om et kommunalt krav om lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri vil være problematisk. Det forslås derfor, at Århus Byråd beslutter, at den endelige beslutning vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri afventer resultatet af AL2boligs projekt vedrørende en energirenovering i Langkærparken. Det forventes, at beregningerne for projektet kan være afsluttet primo Side 9 af 12

10 Umiddelbart herefter præsenteres resultaterne for byrådet sammen med et nyt oplæg vedrørende lavenergiklasse 1 for renovering/modernisering af alment byggeri Bygherrekonkurrencen for alment byggeri Siden 2003 har kommunen i forbindelse med tilsagn til nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger skulle afholde en bygherrekonkurrence, hvor almene boligorganisationer og andre har kunnet byde på at udføre bygherreopgaven. Baggrunden for at indføre bestemmelsen var at styrke professionaliseringen af bygherren i det almene byggeri. Bestemmelsen har ikke haft den ønskede effekt, og bestemmelsen blev derfor afskaffet med virkning fra den 1. juli Kommunen har i forbindelse med bygherrekonkurrencen kunnet opkræve et gebyr. Bortfaldet af bygherrekonkurrencen medfører en mindreindtægt for kommunen på 2 o/oo af anskaffelsessummen, svarende til ca. 0,45 mio. kr. i 2009 og de følgende år. Den administrative mindreudgift og mindreindtægt fra promillegebyret afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. 6. Organisering af indsatsen Boligselskabernes Landsforenings 5. kreds (boligorganisationerne i Århus) har haft indstillingen i høring. Boligselskabernes Landsforening kan tilslutte sig indstillingen. 7. Konsekvenser for ressourcer For alment nybyggeri med tilsagn i perioden fra den 1. juli 2009 til 31. december 2010 nedsættes kommunens indskud i Landsbyggefonden fra 14 % til 7 % af anskaffelsessummen. Indstillingen lægger op til at denne besparelse anvendes til forøgelse af kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i perioden. Kvoten for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger forøges i 2009 og 2010 årligt med 55 % til 60 %, dvs. fra de nuværende 155 familieboliger og 240 ungdomsboligenheder pr. år til 245 familieboliger og 375 ungdomsboligenheder. Forøgelsen af ungdomsboligbyggeriet med 135 ungdomsboligenheder i hvert af årene medfører en årlig merudgift til ungdomsboligbidrag, Side 10 af 12

11 hvor kommunens andel udgør ca. 900 kr./ungdomsboligenhed. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter byggeriets låneoptagelse. Indenrigs- og Socialministeren kan helt eller delvist bringe betalingen af ungdomsboligbidraget til ophør, såfremt ejendommes økonomi taler herfor, herunder en stigning i det almindelige lejeniveau. Nutidsværdien af ungdomsboligbidraget over en periode på 40 år svarer til ca kr./ungdomsboligenhed. Ungdomsboligbidraget forudsættes udbetalt første gang 2 år efter kvoteåret. Merudgiften foreslås finansieret inden for budgettet ved en omkontering fra konto for indskud i Landsbyggefonden til løbende ungdomsboligbidrag, konto for ydelsesstøtte støttet byggeri. Konto for indskud i Landsbyggefonden tillægsbevilges således en mindreudgift på 2,646 mio. kr. (svarende til merkvote på 135 ungdomsboligenheder á kr./ungdomsboligenhed) i hvert af årene 2009 og 2010, og konto for ydelsesstøtte, støttet byggeri, tillægsbevilges en merudgift på kr. (svarende til merkvote på 135 ungdomsboligenhed á 900 kr./ungdomsboligenhed) i 2011 og på kr. i 2012 og i hvert af årene herefter. Beløbene er i 2009-pristal. Bortfaldet af bygherrekonkurrencen medfører en mindreindtægt for kommunen på 2 o/oo af anskaffelsessummen, svarende til ca. 0,45 mio. kr. i 2009 og de følgende år. Den administrative mindreudgift og mindreindtægt fra promillegebyret afholdes inden for decentraliseringsordningen i Planlægning og Byggeri. Det bemærkes, at lovændringen vedrørende kommunal garantistillelse til støttet byggeri forventes at medføre en væsentlig stigning i kommunens garantistillelse. Tidligere var garantien fast 28,6 % af anskaffelsessummen, mens den bliver 34,1 % med de nye regler, og såfremt ejendommens værdi vurderes at svare til anskaffelsessummen. Hertil kommer en stigning i forbindelse med totaløkonomiske investeringer til lavenergiklasse 1, hvor merinvesteringen finansieres med 100 % kommunal lånegaranti. Kommunens merrisiko i forbindelse med en forøget garanti til alment nybyggeri vurderes at være begrænset, idet kommunens hidtidige garantistillelse til alment byggeri endnu ikke er udløst i et eneste tilfælde. Væsentlige økonomiske problemer i en afdeling løses normalt med bidrag fra boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen. Forøgelsen af kommunens garanti vurderes ikke at forøge kommunens økonomiske bidrag hertil. Side 11 af 12

12 Peter Thyssen / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Notat af 1. september 2009 om økonomiske retningslinjer m.v. for alment nybyggeri (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 2: Notat af 3. september 2009 om nedsættelse af kommunalt indskud til alment nybyggeri 2009 til (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 3: Notat af 2. september 2009 retningslinjer for kommunal garantistillelse til støttet byggeri, herunder SDO-lån (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 4: Notat af 4. september 2009 om lavenergiklasse 1 standard i alment byggeri pr. 1. janaur (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 5: Bevillingsmæssige konsekvenser, drift: T (vedlægges originalsagen, -elektronisk) Tidligere beslutninger Beslutning i byrådet den 22. oktober 2003 om principper for udbud af bygherreopgaven i alment byggeri. Beslutning i byrådet den 7. september 2005 om forbedring af byrådets arbejdsvilkår. Beslutningen indeholdt en række nye bemyndigelser bl.a. vedrørende godkendelse af kommunal lånegaranti til støttet byggeri. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger efter den 1. januar Vedtaget af byrådet den 7. marts Beslutning i byrådet den 17. september 2008 om budget for Byrådet besluttede at øge fokus på indførelse af lavenergistandard 1 i alment byggeri fra 1. januar Side 12 af 12

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. december 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

omplaceringer i Aarhus Kommune

omplaceringer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune Dato 8. januar 2016 Nye aftaler og procedurer vedrørende omplaceringer i Aarhus Kommune

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 16.12.2013. Punkt 17. 2012-47060. Punkt 17. Sundby-Hvorup Boligselskab Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2012-47060. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere