Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer."

Transkript

1 Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer. Dato: 18. december 2014 Skrevet af: Vejleder: Lone Samuelsson Joachim Børgesen (52859) Fag: HA almen bachelorprojekt Filip Grenov (53011) Anslag: Thomas Kielland-Brandt (52892) Esben Harding Boisen (53105), Hus P10 3. semester, Efteråret 2014, HA. Alm. (merit)

2 Executive Summary The goal of this dissertation is to, explore and determine factors that may have been influential, in the reason as to why some companies in the international clothing and fashion industry, have experienced progress in the Russian market, while others have not only stagnated, but also withdrawn from the market all together. The outline of the report will begin with a section of Russia s external and internal market conditions. This will create a platform of insight and knowledge, from which an analysis can be conducted, of four chosen companies; H&M, Bestseller, Mango and IC Company. The results of the four analysed companies will be compared to each other, in order to reveal any plausible connections between the theoretical factors and the four companies progression on the Russian market. The culminate in a conclusion, followed by consideration regarding what may be further investigated and analysed in relation to the conclusion of this dissertation. However, before all this, a chapter regarding the impact of various unknown variables will be conducted. The internal and external market conditions of Russia will be compiled through a modified PEST(K)L analysis, incorporating the element of corruption, along with an analysis of Michael E. Porter s 5 Forces. Through this, it is concluded that a strong degree of solidity are of great importance, in order for the companies to better face the challenges accompanied by the volatile Russian economy. From the knowledge acquired through the market analysis, and the analysis of the four chosen companies, parallels and coherencies have been determined. It is suggested in the dissertation, that these include; 1) strategy of entrance, 2) distribution channels, 3) segmentation, targeting and positioning, and 4) International Brand recognition. Finally, the rapport concludes that there exist plausible coherences between the four chosen companies and the question of why some companies have experienced progress in the Russian market, while others have not. These four reasons however, are not final results, due to the uncertain nature of the factors that exist in the market, which can never fully be accounted for. 1

3 Indholdsfortegnelse Bachelorprojekt INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING ERKENDELSESSPØRGSMÅL 6 2 METODE BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING VIDENSKABSTEORI VALG AF TEORI METODOLOGI OG EMPIRI METODE- OG KILDEKRITIK 19 3 MARKEDSANALYSE PEST(K)L- ANALYSE POLITISKE FORHOLD ØKONOMISKE FORHOLD SOCIAL TEKNOLOGI KORRUPTION LOVGIVNING PORTER S FIVE FORCES LEVERANDØRERS FORHANDLINGSKRAFT KØBERES FORHANDLINGSKRAFT INDTRÆNGNINGSBARRIERER SUBSTITUERENDE PRODUKTER OMFANGET AF KONKURRENCEN DELKONKLUSION 37 4 TEORI MARKEDSPENETRERING INDTRÆNGNING PÅ MARKEDET EKSPORTERING AF VÆRDIKÆDEN PRIS-, PRODUKT OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI PRISSTRATEGI PRODUKTSTRATEGI DISTRIBUTION SEGMENTERING, TARGETING & POSITIONING (STP) OM STP MARKEDSFØRING BRANDING PRODUKTER 44 5 ANALYSE AF VIRKSOMHEDERNE HENNES & MAURITZ INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI 46 2

4 5.1.3 STP MARKEDSFØRING OG BRAND DELKONKLUSION BESTSELLER INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI STP OG BRAND DELKONKLUSION MANGO INDTRÆNGNINGSMETODE OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI PRIS OG PRODUKT MARKEDSFØRING, BRAND OG STP DELKONKLUSION IC COMPANY INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI STP MARKEDSFØRING DELKONKLUSION 65 6 KOMPARATIV ANALYSE FAKTORER INDTRÆNGNING VÆKSTSTRATEGIER (PRIS, PRODUKT OG DISTRIBUTION) STP MARKEDSFØRING OG BRAND SAMMENLIGNING 72 7 UAFHÆNGIGE VARIABLER 73 8 KONKLUSION 76 9 PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI 79 3

5 1 Indledning Bachelorprojekt Problemfelt Ifølge det danske udenrigsministerie er Brasilien, Rusland, Inden og Kina i dag nogle af verdens største økonomier, hvorfor de har fået den fælles betegnelse BRIK (Udenrigsministeriet, 2012). Disse lande anses som markeder med gode muligheder for udenlandske virksomheder, eftersom den økonomiske vækst og efterspørgsel i disse lande, forventes at vokse betydeligt (Ibid.). Rusland kendetegnes bl.a. ved en voksende middelklasse, der fortsat vil blive større de kommende år (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Dette på trods af at populationen er faldet fra at udgøre 149 mio. mennesker i 1991, til at udgøre 143 mio. i 2012 (OECD, 2014). Udviklingen i middelklassen har bl.a. resulteret i en vækstrig modebranche (Eksportrådet, 2014). Rusland er dog også kendt som et kontroversielt marked, der beskyldes for at være præget af pludselige politiske beslutninger, skjulte dagsordner, tvetydige lovgivninger, langtrækkende bureaukratiske sagsbehandlinger og korruption (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Succes er dermed ikke en selvfølge, hvilket f.eks. flere danske virksomheder har oplevet. I 2013 blev ECCO ramt af en ny lovgivning der bl.a. forbyder at børnesko bliver produceret på syntetiske materialer, herunder gore-tex, som har betydet, at ECCO måtte igangsætte en særskilt produktion til Rusland (Børsen, 2013). Ligeledes valgte den danske tøjkoncern Bestseller, i 2012 at indstille driften af egne butikker i Rusland, hvortil retaildirektør Henrik Mathiessen har udtalt følgende: Det er et marked præget af store udfordringer med bl.a. korruption samt for høje huslejer i Moskva og St. Petersborg., (Jyllands Posten, 2012). Som erhvervsøkonomiske studerende finder vi det interessant at undersøge det russiske marked med udgangspunkt i modebranchen, da denne er en af de mest vækstrige brancher i landet (Eksportrådet, 2014). Dertil kommer at det også er en kompleks branche, forstået således at den anses for at være præget af mange konkurrenter, forskellige segmenter og disses købsadfærd, en skiftende og uforudsigelig udvikling i moden, samt en del andre influerende faktorer (Wear, 2014). Dermed står tøjvirksomhederne på det russiske marked over for adskillige strategiske overvejelser, der bl.a. omfatter valg af distribution, segmentering, markedsføring, positionering, pris- og produktstrategi, samt beliggenhed. Dette gælder for virksomheder der 4

6 ønsker at træde ind på det russiske marked, såvel som for virksomheder, der ønsker at udvide deres markedsandele. Tøjmarkedet i Rusland er altså på den ene side forholdsvis attraktivt grundet den voksende middelklasse, men beskyldes samtidig for at være præget af diverse uforudsigelige udfordringer (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Denne komplekse problemstilling, kombineret med de i forvejen mange strategiske overvejelser, gør det til et interessant og til dels ekstremt eksempel, som kan belyse væsentlige aspekter inden for den erhvervsøkonomiske disciplin. Vores projekt vil tage udgangspunkt i tøjvirksomhederne H&M, Mango, Bestseller og IC Companys. Disse fire virksomheder har alle forsøgt sig på det russiske marked og er i denne rapport dømt sammenlignelige på en række punkter. Disse vil blive uddybet i begrebsafklaringen. Målet er at belyse virksomhedernes ageren på det russiske marked, herunder deres valg af strategier og om hvorvidt de har oplevet et positivt udbytte af deres handlinger, sammenlignet med hinandens præstationer. Dette skal ses i forhold til en analyse af det russiske marked, for derved at få et dybere indblik de i influerende faktorers enkelte, samt indbyrdes indvirkning. Hertil skal det pointeres, at det ikke er vores hensigt at komme frem til en endegyldig forklaring på virksomhedernes resultater, men snarere at klarlægge mulige faktorer, der har indflydelse på en virksomheds færden i markedet. Til dette vil vi indsamle informationer fra tidligere undersøgelser, som vi vil sammenligne med andet data, for derved endeligt at identificere mønstre, der vil give anledning til indikationer om, hvad der forårsager udfordringer på det russiske marked. Det er derfor nødvendigt med en analyse af både de eksterne forhold, såsom lovgivningen og Ruslands økonomi, samt en mere specifik analyse af tøjbranchen på det russiske marked. Ydermere skal det understreges, at de samfundsmæssige forhold ikke vil være omdrejningspunktet for projektet. Der vil i højere grad være fokus på virksomhederne, da målet, som nævnt tidligere i dette afsnit, er at belyse det erhvervsøkonomiske felt. På denne baggrund kan følgende problemformulering fremstilles: 1.2 Problemformulering Hvilke faktorer kan have været medvirkende til, hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage? 5

7 1.2.1 Erkendelsesspørgsmål Hvordan kendetegnes de generelle markedsforhold samt tøjbranchen i Rusland? Hvordan har de udvalgte virksomheder begået sig på det russiske marked? Findes der en sammenhæng mellem de russiske markedsforhold, virksomhedernes ageren heri og udbyttet af deres tilstedeværelse på markedet? 2 Metode 2.1 Begrebsafklaring De fire virksomheder vi i denne rapport har valgt at tage udgangspunkt i, er vurderet til på flere områder at være sammenlignelige, og derfor dømt repræsentative for andre lignende virksomheder. Virksomhederne vil altså i rapporten blive behandlet som værende, til et acceptabelt niveau ens, selvom det dog anerkendes, at virksomhederne ikke er fuldstændig ensartede. Figur 1 giver et overblik over de fire udvalgte virksomheder. Fællestrækkene for dem er, at de alle er aktører på den internationale scene inden for tøjbranchen. Ydermere henvender de sig alle til et mid market segment, som vil uddybes mere senere i rapporten 1. Derudover har alle virksomheder forsøgt at penetrere det russiske marked i de seneste år, og de sælger alle tøj til både mænd og kvinder. 1 IC Companys har udover brands i mid market segmentet også en række brands, der opererer inden for premium segmentet. 6

8 Figur 1: Fakta om de fire tøjvirksomheder 2 For at sikre at læserne af dette projekt opnår den rigtige forståelse af vores formuleringer, er det nødvendigt at uddybe nedenstående begreber: Tøjbranchen: Dette begreb dækker over en branche bestående af tøjvirksomheder, som afsætter deres produkter på det russiske marked. Dette gælder både tøj, sko og tilbehør. Branchen omhandler både leverandører, producenter og butikker hvori produkterne sælges. Det russiske marked: Når der er tale om tøjbranchen og tøjvirksomheder, så er det implicit forstået, at disse befinder sig inden for denne geografiske ramme af landet Rusland. Tøjvirksomheder: Projektet vil kun tage udgangspunkt i virksomhederne Bestseller, H&M, Mango og IC Companys. For ikke at skulle nævne hver enkelt virksomhed hver gang, har vi valgt begrebet tøjvirksomheder som fællesnævner. Disse vil også blive omtalt som de ud- 2 Information omkring virksomhederne kan findes i Kapitel 5, hvor der også henvises til kilder. 7

9 valgte virksomheder eller bare virksomhederne. Såfremt virksomhederne anvendes, vil det naturligvis fremgå klart og tydeligt, at der er tale om de udvalgte tøjvirksomheder. Udfordringer: Er et begreb som omhandler de mange kontroverser, det russiske marked beskyldes for at være forbundet med. Det gælder bl.a. korruption, tvetydige lovgivninger, uventede politiske beslutninger og langtrukne bureaukratiske sagsbehandlinger. Disse udfordringer vil også blive omtalt som problemer og kontroverser. Bagvedliggende mekanismer: Dette begreb er relateret til afsnittet om projektets videnskabsteoretiske retning, og en længere uddybelse vil derfor finde sted i afsnit 2.4. Begrebet dækker over en påstand om, at en bestemt begivenhed udelukkende finder sted som en konsekvens af tidligere begivenheder. Disse begivenheder vil også blive omtalt som faktorer. Såfremt en begivenhed påvirker en anden begivenhed, er der tale om en effekt, hvilket også vil blive omtalt som påvirkning og indflydelse. Strategier: Som beskrevet i problemfeltet, så er det projektets hensigt at undersøge effekten af de udvalgte virksomheders strategier, hvilket er et vidt begreb. Mere præcist tages der udgangspunkt i fire overordnede elementer; markedspenetrering, pris-, produkt- og distributionsstrategi, segmentation, targeting og positioning (herefter STP), samt markedsføring. I forlængelse af disse vil projektet omfatte flere, mere specifikke strategier. En redegørelse for hvad der kendetegner disse strategier, samt hvorfor de er udvalgt, er uddybet i kapitel 4 og dets underliggende afsnit. Udbytte / succeskriterier: Effekten af strategierne bliver vurderet på en nuanceret baggrund, og ikke på baggrund af den økonomiske fremgang på markedet. Dette vil bl.a. være i form af omtale, udvidelse eller tilbagegang i markedsandele, samt virksomhedernes geografiske rådighed. Der vil ligeledes blive refereret til dette som præstationer eller fremgang. Argumenterne for denne slags skala er uddybet i afsnit Projektramme Målet for denne rapport er at undersøge hvilke faktorer, der har indflydelse på en række af udvalgte virksomheders ageren på det russiske marked. Virksomhederne består af fire store internationale producenter af tøj, der alle inden for de seneste år har forsøgt at penetrere det russiske marked. Nedenfor er de udvalgte virksomheder listet. 1. Bestseller 2. H&M 8

10 3. Mango 4. IC Companys rapporten vil starte med et afsnit omhandlende den nuværende situation på det russiske marked. Denne markedsanalyse vil blive udarbejdet gennem en Porter s 5 Forces model og en modificeret PEST model, hvori elementet K - Korruption, vil indgå. Formålet med markedsanalysen er at danne et vidensmæssigt grundlag for den videre analyse og vurdering af de udvalgte virksomheders ageren på det russiske marked. Afsnittet vil således hjælpe i besvarelsen af problemformuleringen; Hvilke faktorer kan have været medvirkende til hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage?, og samtidig besvare erkendelsesspørgsmål #1. Markedsanalysen efterfølges af fire individuelle analyser af tøjvirksomhedere, som tilsammen vil danne anden hoveddel af rapporten. Forinden denne analyse, vil der følge en kort teoretisk gennemgang af de udvalgte teoretiske standpunkter, som virksomhederne bl.a. vil blive vurderet ud fra. Formålet med disse to afsnit er at belyse hvordan, de fire virksomheder har ageret på markedet, hvorvidt de har oplevet fremdrift eller tilbagegang og for at se hvilke af de opstillede teoretiske rammer, de har gjort brug af. Dermed vil disse afsnit også hjælpe i besvarelsen af erkendelsesspørgsmål #2; Hvordan har de udvalgte virksomheder begået sig på det russiske marked?, hvilket til slut vil hjælpe i besvarelsen af rapportens problemformulering. Resultaterne fundet i anden hoveddel af rapporten, vil sammen med den første del, markedsanalysen, danne den tredje hoveddel af rapporten og skabe plads til en diskussion omkring hvordan de fire virksomheder adskiller sig fra hinanden. Herfra vil rapporten udlede hvilke faktorer fra den udvalgte teori, der sandsynligvis kan have en indflydelse på virksomhedernes fremdrift i Rusland. Således er det muligt at vurdere i hvilken teoretisk retning, hver enkelt virksomhed hælder imod. I forlængelse af dette vil det belyses om virksomhederne har oplevet fremgang eller om de har trukket sig tilbage fra markedet, hvilket til sidst vil opstilles i en overskuelig illustration. Til sidst vil rapporten tage stilling til potentielle uafhængige variabler, der ikke er taget højde for, da der i rapporten antages, at der er mange underliggende kausale variabler og grunde 9

11 uden for teorien, der kan påvirke en virksomheds udbytte på det russiske marked. Dette gøres for, at den komparative analyse kan ses i lyset af de uafhængige og muligvis ukendte variabler, og vil dernæst munde ud i en konklusion. I konklusionen vil der tages højde for de uafhængige variabler, hvilket endeligt vil svare på erkendelsesspørgsmål #3, og den overordnede problemformulering; Hvilke faktorer kan have været medvirkende til hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage?. Figur 2: Projektdesign For at gøre rammerne for dette projekt mere overskuelige er Figur 2 blevet fremstillet. Den har til formål at skabe et visuelt overblik over projektets dele, og i forlængelse heraf, hvilken empiri, metode eller model der hovedsageligt anvendes i de forskellige afsnit. 2.2 Afgrænsning Da målet med projektet er at se på hvilken indflydelse de valgte tøjvirksomheders strategier har haft for deres udbytte på det russiske marked, har vi valgt at afgrænse os fra virksomhedernes organisationskultur. Organisationskulturen har en betydning for dette, men anses ikke for at have en direkte indflydelse på effekten af strategierne. Man kan dog argumentere for at valgene af strategierne afhænger af kulturen. I modsætning til organisationskulturen vurderes det, at virksomhedernes økonomi har en mere direkte indflydelse på effekten af strategierne, samt valget af disse. Omfanget af en markeds- 10

12 føringskampagne, afhænger f.eks. af virksomhedens økonomi. Men virksomhedernes regnskaber antages ikke at afspejle deres ageren på det russiske marked. Dog vil vi analysere tøjvirksomhedernes overordnede økonomiske situation, hvorfra vi kan danne os et billede af virksomhedernes økonomiske rådighed. Projektet vil dog så vidt muligt omfatte virksomhedernes resultater, da det bl.a. er med udgangspunkt i disse, at effekten af strategierne vil måles. Som supplement vil effekten også baseres på goodwill i form af omtale, såvel som på udviklingen i virksomhedernes markedsandel eller om hvorvidt de har lukket eller åbnet flere butikker. Derudover er projektet også afgrænset fra et tidsmæssigt aspekt. Dette skyldes at f.eks. svingende konjunkturer kan have været medvirkende til, at virksomhederne har opnået forskellige resultater, både i forhold til hvornår de har etableret sig på markedet, og i forhold til hvornår de har forsøgt at udvide deres markedsandele. Ligesom med organisationskulturen og de økonomiske forhold, kan det tidsmæssige aspekt, have haft en indflydelse. Netop konjunkturer er et godt eksempel på en bagvedliggende mekanisme, da det er en effekt, der er forårsaget af mange uforudsigelige begivenheder. Derfor tages der også højde for hvornår virksomhederne er trådt ind på markedet, og markedsanalysen vil omhandle eksempler på udviklingen i markedsforholdene. Dog vil en dybere analyse af dette aspekt ikke forekomme. 2.3 Videnskabsteori Vores videnskabsteoretiske positionering i dette projekt vil tage udgangspunkt i kritisk realisme, da vi helt overordnet ikke ønsker at forudsige nogle begivenheder, men derimod vil forklare tidligere begivenheder (Juul & Pedersen, 2012, s ). Mere konkret vil vi undersøge hvilke effekter, de udvalgte virksomheders strategier har haft på deres præstationer. For at belyse dette nærmere er det projektets hensigt at sammenligne virksomhederne, for derved at fremhæve forskellighederne ved virksomhedernes valg af strategi. Dette skal endvidere ses i lyset af de mulige udfordringer, som finder sted på det russiske marked. Kritisk realisme kan bl.a. anskues ud fra teorien om de tre niveauer, det empiriske domæne, det faktiske domæne og det dybe domæne (Juul & Pedersen, 2012, s ). Dette perspektiv vil vi tilpasse vores projekt på, således at vores undersøgelse både vil omhandle en analyse af virksomhedernes strategier, en analyse af tøjbranchen på det russiske marked, samt en mere generel analyse af markedsforholdene i Rusland. Dermed bestræber vi os på at un- 11

13 dersøge alle tre niveauer, da årsagsforklaringerne ofte bunder i de såkaldte mekanismer på det dybe niveau. Sagt på anden vis kan det f.eks. være tilfældet, at en given virksomheds udbytte afhænger af, hvorvidt den har formået at tilpasse sine strategier på det russiske marked, der måske tilsvarende er determineret af de mere generelle markedsforhold i Rusland. Figur 3 illustrerer de tre domæner, og understøtter at det ikke er muligt at observere, eller retter sagt forudsige alle eksisterende begivenheder. Med andre ord, så er verden større end vores viden omkring den (Juul & Pedersen, 2012, s. 282). Figur 3: Oversigt over de tre niveauer Hensigten med Figur 3 er at vise læserne af dette projekt hvilke muligheder og begrænsninger, vi vurderer, at virksomhederne har for at tilpasse sine strategier på det russiske marked. Essensen af denne teori består i, at alle faktorer besidder en vis form for kausalt potentiale, hvilket betyder, at det er muligt de udløses. Men dette er ikke sikkert, ligesom det ikke er sikkert hvor, hvornår og hvordan de udløses. Årsagen hertil er, at der ikke tale om lovmæssigheder såsom tyngdekraften, men såfremt disse kausale potentialer udløses, skyldes det flere andre faktorer, hvis effekt tilsvarende er udløst af andre påvirkende faktorer, og sådan bliver det ved (Juul & Pedersen, 2012, s ). 12

14 Sammenhængen mellem de tre niveauer bunder i, at begivenheder vi som mennesker observerer sker uafhængigt af, om vi observerer dem eller ej. Det er egentlig tilfældigt, at det netop er disse begivenheder vi observerer, eftersom de indtræffer som resultater af flere andre indtrufne begivenheder (Ibid.). Disse tidligere forårsagede begivenheder har en sammensat effekt på de observerbare begivenheder, men effekten afhænger af rækkefølgen og mængden af de tidligere begivenheder. Endvidere er sammensætningen tilfældig, da alle faktorer besidder kausale potentialer, som dog kun udløses som konsekvens af andre faktorer (Ibid.). Det er derfor ikke mulig at forudsige de bagvedliggende faktorer, og dermed heller ikke de observerbare begivenheder. Det er på det dybe niveau, at alle disse uforudsigelige begivenheder finder sted, og danner en form for mekanisme, der udløser begivenhederne på det faktiske niveau (Ibid.). De udenlandske tøjvirksomheder på det russiske marked kan altså observere den demografiske udvikling, konkurrenternes kollektioner, forbrugernes købsadfærd og de offentlige lovgivninger, men de kan ikke forudsige disse, da de opstår på baggrund af nogle bagvedliggende mekanismer. Korruption, eller interne omstændigheder hos konkurrenterne er eksempler herpå. Markedet i Rusland er derfor et oplagt genstandsfelt, da et af kendetegnene ved kritisk realisme er, at de bagvedliggende mekanismer er mere synlige i ekstreme situationer, som i dette tilfælde. Dog er det russiske marked på sin vis et modstridende tilfælde, da det på den ene side forekommer åbenlyst, at der eksisterer nogle bagvedliggende mekanismer, men det er på den anden side problematisk at identificere disse. Dette kan synes som lidt af et paradoks, da vi gerne vil fremhæve effekterne af virksomhedernes valgte strategier. Principielt set er vi bundet af de samme muligheder og begrænsninger, som er gældende for virksomhederne. Det er derfor vigtigt at have ontologien i mente, når der argumenteres for og imod i vores projekt, forstået således at det skal understreges, at vores analyser ikke resulterer i endegyldige forklaringer. I stedet vil de fremhæve nogle mulige tendenser, men der vil altid være alternative potentielle forklaringer, der ikke kan udelukkes. Hermed erkender vi også epistemologien, som består i, at viden er socialt konstrueret og fejlbarlig, dog uden at benægte rationel dømmekraft (Juul & Pedersen, 2012, s. 286). 13

15 2.4 Valg af teori Bachelorprojekt 2014 Dette afsnit har til formål at klarlægge hvilken teori, der er anvendt i dette projekts forskellige kapitler. Alle teorier vil blive uddybet yderligere under de afsnit, de anvendes, set i forhold til det omfang de anvendes. Kapitel 2, Metode Projektdesign - Model I kapitel 2, afsnit 2 er en model af rammerne for denne rapport opstillet. Modellen er udviklet af forfatterne af rapporten, og har til formål at give læseren et overblik over hele rapporten samt hvilken type af empiri og rammeværk, der er benyttet i de forskellige afsnit. Kapitel 3, Markedsanalysen PEST(K)L I kapitel 3, afsnit 1 benyttes analysemodellen PESTEL, dog med relevante justeringer tilpasset problemstillingen. Dette er endt ud i en modificeret PESTEL eller PEST(K)L. Det er blevet relevant at tilføje elementet K omhandlende korruption, da dette emne optager en væsentlig del af debatten om Rusland. Yderligere modifikationer har medført en eliminering af emnet miljø (E), da dette vurderes til ikke at bidrage til forståelsen af Rusland som marked. Porter s 5 Forces I kapitel 3, afsnit 2 inddrages Porter s 5 forces med det formål at belyse hvilke tendenser og influerende faktorer, der påvirker tøjbranchen i Rusland (Porter, 1998). Kapitel 4, Teori EPG - Ethnocentric, Polycentric and Geocentric I kapitel 4 afsnit 1, præsenteres teorien EPG, i et værdikædeperspektiv. Denne teori belyser hvilke grader, som virksomheder kan eksporterer deres værdikæder i ved indtrængningen på et nyt marked. Denne model er originalt blevet præsenteret af Perlmutter i hans videnskabelige artikel: The Tortuous Evolution of Multinational Enterprises fra år Modellen anvendes i projektet som forenklingsmetode, hvor de forskellige virksomheder i kapitel 5, opvejes imod modellen. International Pricing Strategy 14

16 I kapitel 4 afsnit 2, fremlægges teorien omhandlende prisstrategi ved markedsindtrængning (Hollensen, Global Marketing, 2011). Denne teori påviser tre forskellige metoder, virksomheder kan benytte for at opnå vækst på et nyt marked. Formålet med at anvende denne model er at påvise en mulig afvigelse mellem virksomhedernes strategivalg. Promotion and Product Adaptation I kapitel 4 afsnit 2 og 4, benyttes teorien Promotion and Product Adaption. Denne teori berører hvilke elementer af produkt og markedsføring, som bliver tilpasset til det enkelte marked. Denne teori blev oprindeligt fremlagt af Keegan i hans bog Conceptual Framework for Multinational Marketing fra år 1973 (Pearson, 2014). Teorien anvendes til at belyse hvilke elementer af hhv. produkt og markedsføring, der tilpasses de enkelte markeder, og hvilke er standardiserede for alle markeder (Hollensen, Global Marketing, 2011, s. 474). Strategies for market coverage I kapitel 4 afsnit 2 anvendes teorien Strategies for market coverage, der viser hvordan en virksomhed vælger at distribuerer sine produkter på et marked. Den blev første gang fremlagt i år 1996 af Lewison i bogen: Marketing Management: An Overview. Igennem kapitel 5 bruges teorien til at simplificere virksomhedernes valg af distributionsstrategi, og i hvilken grad virksomhederne vælger at dække markedet. STP - Rammeværk I kapitel 4, afsnit 3 introduceres det teoretiske rammeværk STP. Dette rammeværk er i mange år blevet brugt inden for marketingdisciplinen, hvorfor der findes mange måder at benytte teorien på. Dette projekt anvender STP med det formål at opnå viden omkring hvordan, de udvalgte virksomheder har taklet de tre kategorier. Herigennem forsøger projektet at belyse hvor meget fokus, virksomhederne har lagt i disse discipliner, samt hvor eftertrykkeligt hhv. segmentering, targeting og positionering hænger sammen (Hollensen, 2010, s. 282). Generiske Strategier I afsnittet omhandlende STP Rammeværket benyttes ydermere Porter s Generiske Strategier. Denne teori bruges til at forklare hvilken måde hvorpå, de udvalgte virksomheder positionerer sig, set i relation til deres handlinger på det russiske marked (Hollensen, 2010, s. 308). Kapitel 6, Den Komparative Analyse Skemaer og sammenligningsmodel 15

17 Gennem hele kapitel 6 vil vi gøre brug af skemaer, der til sidst vil udmunde i en sammenligningsmodel. Disse skemaer er udarbejdet af forfatterne af denne rapport, og er ikke baseret på et pointsystem, men er derimod af en vurderingsmæssig natur. Skemaerne har til formål at bidrage med en visuel illustration af de tendenser, der udledes af de i kapitel 5. Kapitel 7, Uafhængige Variabler Udregning af nøgletal I kapitel 7 adresseres virksomheders økonomiske rådighed. Dette bliver gjort via udregningen af en række udvalgte nøgletal. Disse nøgletal vil tilsammen give et billede af, hvor høj grad af økonomisk rådighed, de udvalgte virksomheder har. Dog skal det noteres, at nøgletal ses i relation til den givende kontekst. Dette er relevant for projektet, og i særdeleshed kapitel 7, der har til formål at påpege nogle af de variabler, der muligvis har påvirket resultatet af virksomhedernes ekspansion til det russiske marked. 2.5 Metodologi og empiri Dette projekt er både baseret på sekundær- og primær empiri i form af vores interview med Peter Mygind Rasmussen, der er handelschef i Eksportrådet og tilknyttet den danske ambassade i Moskva. Dette afsnit vil først redegøre for vores desk research, dvs. indsamlingen af den sekundære empiri og dernæst hvordan vi vil supplere dette med vores interview. I forhold til empirien vil projektet bl.a. baseres på virksomhedernes regnskaber, artikler fra aviser og tidsskrifter, samt rapporter om det russiske marked, fra brancheorganisationer, interesseorganisationer og offentlige instanser. Metodisk set læner vi os op af retroduktion, også kaldet abduktion (Juul & Pedersen, 2012, s. 304). Det betyder, at der tages udgangspunkt i en konklusion om, at virksomhedernes valg af strategi har en betydning for deres resultater. Målet er dermed at finde præmissen for konklusionen, hvilket i dette projekt kan anskues som de faktorer, der påpeger, at virksomhedens valg af strategi har en betydning for dens resultater. Hertil er abstraktion en lige så vigtig metode, da det inden for samfundsvidenskaberne ikke er muligt at isolere kausale relationer, som det er i et laboratorium (Juul & Pedersen, 2012, s. 305). Set fra en kvantitativ orienteret synsvinkel kan man sige, at vi kontrollerer relationen mellem virksomhedernes strategier og udbytte, for en tredje variabel. Virkeligheden er imidlertid me- 16

18 re kompleks, og vil derfor ikke kunne fremhæves ved hjælp af en simpel kausalmodel med tre variabler, da vi antager den består af flere end bare tre variabler, der alle har en effekt på flere af de andre variabler. Denne potentielle sammenhæng er illustreret i Figur 4. Figur 4: Formodede indflydelsesrige faktorer i relation til strategi og udbytte Figur 4 skal ses som et eksempel på nogle af de faktorer, der formodes at have indflydelse på virksomhedernes strategier og udbytte. De nederste faktorer, dvs. dem under virksomhedernes strategier og virksomhedernes udbytte, udgør tilsammen det russiske marked. Eksempelvis er kultur et udtryk for kulturen i Rusland, og forbrugerne er den russiske befolkning. Pilene illustrerer om der er tale om ensidig eller gensidig påvirkning. Det skal understreges, at der er tale om et skøn, der udelukkende er baseret på vores egen eksisterende viden. 17

19 Figuren indikerer bl.a. at det især er mennesker, der er involveret i disse mekanismer. Det gælder både ejerne, lederne og medarbejderne, den russiske befolkning, samt politikerne og embedsmændene i Rusland. Deres handlinger er både påvirket af, og påvirker mange andre faktorer i figuren, men da de ikke kan forudsiges, kan man ligeledes heller ikke forudsige andre faktorer. Denne pointe er væsentlig, hvilket allerede er blevet understreget i afsnittet om projektets videnskabsteoretiske retning. Ergo sætter den nogle begrænsninger for både virksomhederne og dette projekt. Vi kan derfor ikke måle graden af effekten mellem virksomhedernes strategi og udbytte, men snarere fremtvinge hypoteser om hvorvidt, der er en sammenhæng mellem disse. Vores metodologiske og empiriske tilgang til problemstillingen, skal hermed ses i lyset af Figur 4. Det samme gælder vores valg af Porter s 5 Forces og PESTKLanalyse. Informationerne fra vores desk research vil danne grundlaget for vores spørgsmål til interviewet med P. Rasmussen (Rasmussen, 2014). Interviewet kan derfor også ses som en måde hvorpå, vi tester vores data, hvilket enten kan resultere i, at hans udtalelser stemmer overens med vores andre kilder, eller at han er uenig. Denne metodeform kaldes også for triangulering (Århus Universitet, 2014), hvilket vi vil forholde os til i det næste afsnit omhandlende kritik. Dog skal det ikke forstås sådan, at dette er det primære formål med interviewet. P. Rasmussen fremstår som en valid kilde, da han er handelschef inden for Eksportrådet med tilknytning til den danske ambassade i Moskva. Han har tidligere boet 4 år i Baltikum og nu 5 år i Moskva, hvor han i alle årene har handlet med Rusland. Derudover har han 13 medarbejdere under sig, herunder et par russiske sektoreksperter, og han har tidligere arbejdet som sektorekspert inden for fashion og design i Rusland, i Eksportrådet (Rasmussen, 2014, s ). Rent praktisk vil interviewet foregå over telefon, da han bor i Moskva. Da formålet med interviewet ikke er en kvalitativ holdningsundersøgelse, men at få indblik i hans kendskab til det russiske marked, er det ikke en ulempe, at interviewet foregår over telefon og vi derfor f.eks. ikke kan se hans kropssprog. Dog kan det betyde, at han ikke i lige så høj grad kan vide sig sikker på, om vi forstår hans svar, som hvis vi havde siddet over for hinanden. Dette tog vi vores forholdsregler omkring, og bad ham kompensere for ved at være mere specifik og nuanceret i sine udtalelser. Dog medvirker dette en risiko for, at han overdriver for at fremme forståelsen. I alle tilfælde kræver det, at vi i højere grad er aktivt lyttende, da han f.eks. ikke kan se, at vi sidder og nikker med undervejs. Omvendt kan interviewformen muligvis også 18

20 betyde, at samtalen forbliver omdrejningspunktet og hverken han eller os lader sig påvirke af hinandens udseende eller kropssprog. Før interviewet vil vi sende ham vores spørgsmål, så han ligeledes har mulighed for at forberede sig. Hensigten med dette er at forventningsafstemme, da vi på forhånd vil klargøre, om hvorvidt han kan svare på vores spørgsmål, der som sagt skal være velformuleret og relevante (Se bilag 1 - Spørgeguide). 2.6 Metode- og kildekritik Helt overordnet har dette projekt nogle begrænsninger, da vi, som det er nævnt i det foregående afsnit, ikke kan måle effekten af virksomhedernes strategier, men blot komme med et skøn på, om der er en sammenhæng mellem disse og virksomhedernes udbytte. Vi har dog taget højde for dette i vores problemformulering, da den implicit indikerer, at der kan være mange årsager til, hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage, og at vi ikke kan udelukke muligheder. Dermed kan vi ikke vurdere graden af effekten af de faktorer, vi forsøger at belyse, men snarere se på hvilke sammenhænge, der optræder i analysen. Formålet er dermed ikke at løse et problem, men snarere at finde en platform, hvorpå vi har kunnet udfordre og udvikle vores egen læring og forståelse af erhvervsøkonomiske aspekter. Projektets validitet ville have været styrket af et samarbejde med en eller flere af de udvalgte virksomheder. Dette kunne være i form af et interview af en ledende medarbejder, med en form for tilknytning til det russiske marked. Herved ville vi have opnået et større kendskab til deres strategier og målsætning for det russiske marked, som ville have konkretiseret vores analyse. F.eks. er målsætning svær at tyde gennem desk research, men den har naturligvis været afgørende for valget af strategi, og hvor mange ressourcer, tøjevirksomhederne har brugt på det russiske marked. Det kan ikke udelukkes, at virksomhederne fra start har betragtet Rusland som et risikabelt marked, og derfor valgt en mere forsigtig strategi end normalt. Omvendt kan det også være, at de har brugt en mere aggressiv strategi end normalt. Tilsvarende vil regnskaber med hovedtal og nøgletal for det russiske marked også have styrket validiteten i projektet, da vi herved i højere grad ville have haft mulighed for at vurdere 19

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Vi har valgt at opstille en række erkendelsesopgaver som vi vil belyse for at kunne besvare vores underspørgsmål, som skal bruges til at besvare vores valgte problemformulering.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere