Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer."

Transkript

1 Bachelorprojekt: Rusland - Et studie i det russiske marked og dets faktorer. Dato: 18. december 2014 Skrevet af: Vejleder: Lone Samuelsson Joachim Børgesen (52859) Fag: HA almen bachelorprojekt Filip Grenov (53011) Anslag: Thomas Kielland-Brandt (52892) Esben Harding Boisen (53105), Hus P10 3. semester, Efteråret 2014, HA. Alm. (merit)

2 Executive Summary The goal of this dissertation is to, explore and determine factors that may have been influential, in the reason as to why some companies in the international clothing and fashion industry, have experienced progress in the Russian market, while others have not only stagnated, but also withdrawn from the market all together. The outline of the report will begin with a section of Russia s external and internal market conditions. This will create a platform of insight and knowledge, from which an analysis can be conducted, of four chosen companies; H&M, Bestseller, Mango and IC Company. The results of the four analysed companies will be compared to each other, in order to reveal any plausible connections between the theoretical factors and the four companies progression on the Russian market. The culminate in a conclusion, followed by consideration regarding what may be further investigated and analysed in relation to the conclusion of this dissertation. However, before all this, a chapter regarding the impact of various unknown variables will be conducted. The internal and external market conditions of Russia will be compiled through a modified PEST(K)L analysis, incorporating the element of corruption, along with an analysis of Michael E. Porter s 5 Forces. Through this, it is concluded that a strong degree of solidity are of great importance, in order for the companies to better face the challenges accompanied by the volatile Russian economy. From the knowledge acquired through the market analysis, and the analysis of the four chosen companies, parallels and coherencies have been determined. It is suggested in the dissertation, that these include; 1) strategy of entrance, 2) distribution channels, 3) segmentation, targeting and positioning, and 4) International Brand recognition. Finally, the rapport concludes that there exist plausible coherences between the four chosen companies and the question of why some companies have experienced progress in the Russian market, while others have not. These four reasons however, are not final results, due to the uncertain nature of the factors that exist in the market, which can never fully be accounted for. 1

3 Indholdsfortegnelse Bachelorprojekt INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING ERKENDELSESSPØRGSMÅL 6 2 METODE BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING VIDENSKABSTEORI VALG AF TEORI METODOLOGI OG EMPIRI METODE- OG KILDEKRITIK 19 3 MARKEDSANALYSE PEST(K)L- ANALYSE POLITISKE FORHOLD ØKONOMISKE FORHOLD SOCIAL TEKNOLOGI KORRUPTION LOVGIVNING PORTER S FIVE FORCES LEVERANDØRERS FORHANDLINGSKRAFT KØBERES FORHANDLINGSKRAFT INDTRÆNGNINGSBARRIERER SUBSTITUERENDE PRODUKTER OMFANGET AF KONKURRENCEN DELKONKLUSION 37 4 TEORI MARKEDSPENETRERING INDTRÆNGNING PÅ MARKEDET EKSPORTERING AF VÆRDIKÆDEN PRIS-, PRODUKT OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI PRISSTRATEGI PRODUKTSTRATEGI DISTRIBUTION SEGMENTERING, TARGETING & POSITIONING (STP) OM STP MARKEDSFØRING BRANDING PRODUKTER 44 5 ANALYSE AF VIRKSOMHEDERNE HENNES & MAURITZ INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI 46 2

4 5.1.3 STP MARKEDSFØRING OG BRAND DELKONKLUSION BESTSELLER INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI STP OG BRAND DELKONKLUSION MANGO INDTRÆNGNINGSMETODE OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI PRIS OG PRODUKT MARKEDSFØRING, BRAND OG STP DELKONKLUSION IC COMPANY INDTRÆNGNINGSMETODE PRIS-, PRODUKT- OG DISTRIBUTIONSSTRATEGI STP MARKEDSFØRING DELKONKLUSION 65 6 KOMPARATIV ANALYSE FAKTORER INDTRÆNGNING VÆKSTSTRATEGIER (PRIS, PRODUKT OG DISTRIBUTION) STP MARKEDSFØRING OG BRAND SAMMENLIGNING 72 7 UAFHÆNGIGE VARIABLER 73 8 KONKLUSION 76 9 PERSPEKTIVERING BIBLIOGRAFI 79 3

5 1 Indledning Bachelorprojekt Problemfelt Ifølge det danske udenrigsministerie er Brasilien, Rusland, Inden og Kina i dag nogle af verdens største økonomier, hvorfor de har fået den fælles betegnelse BRIK (Udenrigsministeriet, 2012). Disse lande anses som markeder med gode muligheder for udenlandske virksomheder, eftersom den økonomiske vækst og efterspørgsel i disse lande, forventes at vokse betydeligt (Ibid.). Rusland kendetegnes bl.a. ved en voksende middelklasse, der fortsat vil blive større de kommende år (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Dette på trods af at populationen er faldet fra at udgøre 149 mio. mennesker i 1991, til at udgøre 143 mio. i 2012 (OECD, 2014). Udviklingen i middelklassen har bl.a. resulteret i en vækstrig modebranche (Eksportrådet, 2014). Rusland er dog også kendt som et kontroversielt marked, der beskyldes for at være præget af pludselige politiske beslutninger, skjulte dagsordner, tvetydige lovgivninger, langtrækkende bureaukratiske sagsbehandlinger og korruption (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Succes er dermed ikke en selvfølge, hvilket f.eks. flere danske virksomheder har oplevet. I 2013 blev ECCO ramt af en ny lovgivning der bl.a. forbyder at børnesko bliver produceret på syntetiske materialer, herunder gore-tex, som har betydet, at ECCO måtte igangsætte en særskilt produktion til Rusland (Børsen, 2013). Ligeledes valgte den danske tøjkoncern Bestseller, i 2012 at indstille driften af egne butikker i Rusland, hvortil retaildirektør Henrik Mathiessen har udtalt følgende: Det er et marked præget af store udfordringer med bl.a. korruption samt for høje huslejer i Moskva og St. Petersborg., (Jyllands Posten, 2012). Som erhvervsøkonomiske studerende finder vi det interessant at undersøge det russiske marked med udgangspunkt i modebranchen, da denne er en af de mest vækstrige brancher i landet (Eksportrådet, 2014). Dertil kommer at det også er en kompleks branche, forstået således at den anses for at være præget af mange konkurrenter, forskellige segmenter og disses købsadfærd, en skiftende og uforudsigelig udvikling i moden, samt en del andre influerende faktorer (Wear, 2014). Dermed står tøjvirksomhederne på det russiske marked over for adskillige strategiske overvejelser, der bl.a. omfatter valg af distribution, segmentering, markedsføring, positionering, pris- og produktstrategi, samt beliggenhed. Dette gælder for virksomheder der 4

6 ønsker at træde ind på det russiske marked, såvel som for virksomheder, der ønsker at udvide deres markedsandele. Tøjmarkedet i Rusland er altså på den ene side forholdsvis attraktivt grundet den voksende middelklasse, men beskyldes samtidig for at være præget af diverse uforudsigelige udfordringer (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2012). Denne komplekse problemstilling, kombineret med de i forvejen mange strategiske overvejelser, gør det til et interessant og til dels ekstremt eksempel, som kan belyse væsentlige aspekter inden for den erhvervsøkonomiske disciplin. Vores projekt vil tage udgangspunkt i tøjvirksomhederne H&M, Mango, Bestseller og IC Companys. Disse fire virksomheder har alle forsøgt sig på det russiske marked og er i denne rapport dømt sammenlignelige på en række punkter. Disse vil blive uddybet i begrebsafklaringen. Målet er at belyse virksomhedernes ageren på det russiske marked, herunder deres valg af strategier og om hvorvidt de har oplevet et positivt udbytte af deres handlinger, sammenlignet med hinandens præstationer. Dette skal ses i forhold til en analyse af det russiske marked, for derved at få et dybere indblik de i influerende faktorers enkelte, samt indbyrdes indvirkning. Hertil skal det pointeres, at det ikke er vores hensigt at komme frem til en endegyldig forklaring på virksomhedernes resultater, men snarere at klarlægge mulige faktorer, der har indflydelse på en virksomheds færden i markedet. Til dette vil vi indsamle informationer fra tidligere undersøgelser, som vi vil sammenligne med andet data, for derved endeligt at identificere mønstre, der vil give anledning til indikationer om, hvad der forårsager udfordringer på det russiske marked. Det er derfor nødvendigt med en analyse af både de eksterne forhold, såsom lovgivningen og Ruslands økonomi, samt en mere specifik analyse af tøjbranchen på det russiske marked. Ydermere skal det understreges, at de samfundsmæssige forhold ikke vil være omdrejningspunktet for projektet. Der vil i højere grad være fokus på virksomhederne, da målet, som nævnt tidligere i dette afsnit, er at belyse det erhvervsøkonomiske felt. På denne baggrund kan følgende problemformulering fremstilles: 1.2 Problemformulering Hvilke faktorer kan have været medvirkende til, hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage? 5

7 1.2.1 Erkendelsesspørgsmål Hvordan kendetegnes de generelle markedsforhold samt tøjbranchen i Rusland? Hvordan har de udvalgte virksomheder begået sig på det russiske marked? Findes der en sammenhæng mellem de russiske markedsforhold, virksomhedernes ageren heri og udbyttet af deres tilstedeværelse på markedet? 2 Metode 2.1 Begrebsafklaring De fire virksomheder vi i denne rapport har valgt at tage udgangspunkt i, er vurderet til på flere områder at være sammenlignelige, og derfor dømt repræsentative for andre lignende virksomheder. Virksomhederne vil altså i rapporten blive behandlet som værende, til et acceptabelt niveau ens, selvom det dog anerkendes, at virksomhederne ikke er fuldstændig ensartede. Figur 1 giver et overblik over de fire udvalgte virksomheder. Fællestrækkene for dem er, at de alle er aktører på den internationale scene inden for tøjbranchen. Ydermere henvender de sig alle til et mid market segment, som vil uddybes mere senere i rapporten 1. Derudover har alle virksomheder forsøgt at penetrere det russiske marked i de seneste år, og de sælger alle tøj til både mænd og kvinder. 1 IC Companys har udover brands i mid market segmentet også en række brands, der opererer inden for premium segmentet. 6

8 Figur 1: Fakta om de fire tøjvirksomheder 2 For at sikre at læserne af dette projekt opnår den rigtige forståelse af vores formuleringer, er det nødvendigt at uddybe nedenstående begreber: Tøjbranchen: Dette begreb dækker over en branche bestående af tøjvirksomheder, som afsætter deres produkter på det russiske marked. Dette gælder både tøj, sko og tilbehør. Branchen omhandler både leverandører, producenter og butikker hvori produkterne sælges. Det russiske marked: Når der er tale om tøjbranchen og tøjvirksomheder, så er det implicit forstået, at disse befinder sig inden for denne geografiske ramme af landet Rusland. Tøjvirksomheder: Projektet vil kun tage udgangspunkt i virksomhederne Bestseller, H&M, Mango og IC Companys. For ikke at skulle nævne hver enkelt virksomhed hver gang, har vi valgt begrebet tøjvirksomheder som fællesnævner. Disse vil også blive omtalt som de ud- 2 Information omkring virksomhederne kan findes i Kapitel 5, hvor der også henvises til kilder. 7

9 valgte virksomheder eller bare virksomhederne. Såfremt virksomhederne anvendes, vil det naturligvis fremgå klart og tydeligt, at der er tale om de udvalgte tøjvirksomheder. Udfordringer: Er et begreb som omhandler de mange kontroverser, det russiske marked beskyldes for at være forbundet med. Det gælder bl.a. korruption, tvetydige lovgivninger, uventede politiske beslutninger og langtrukne bureaukratiske sagsbehandlinger. Disse udfordringer vil også blive omtalt som problemer og kontroverser. Bagvedliggende mekanismer: Dette begreb er relateret til afsnittet om projektets videnskabsteoretiske retning, og en længere uddybelse vil derfor finde sted i afsnit 2.4. Begrebet dækker over en påstand om, at en bestemt begivenhed udelukkende finder sted som en konsekvens af tidligere begivenheder. Disse begivenheder vil også blive omtalt som faktorer. Såfremt en begivenhed påvirker en anden begivenhed, er der tale om en effekt, hvilket også vil blive omtalt som påvirkning og indflydelse. Strategier: Som beskrevet i problemfeltet, så er det projektets hensigt at undersøge effekten af de udvalgte virksomheders strategier, hvilket er et vidt begreb. Mere præcist tages der udgangspunkt i fire overordnede elementer; markedspenetrering, pris-, produkt- og distributionsstrategi, segmentation, targeting og positioning (herefter STP), samt markedsføring. I forlængelse af disse vil projektet omfatte flere, mere specifikke strategier. En redegørelse for hvad der kendetegner disse strategier, samt hvorfor de er udvalgt, er uddybet i kapitel 4 og dets underliggende afsnit. Udbytte / succeskriterier: Effekten af strategierne bliver vurderet på en nuanceret baggrund, og ikke på baggrund af den økonomiske fremgang på markedet. Dette vil bl.a. være i form af omtale, udvidelse eller tilbagegang i markedsandele, samt virksomhedernes geografiske rådighed. Der vil ligeledes blive refereret til dette som præstationer eller fremgang. Argumenterne for denne slags skala er uddybet i afsnit Projektramme Målet for denne rapport er at undersøge hvilke faktorer, der har indflydelse på en række af udvalgte virksomheders ageren på det russiske marked. Virksomhederne består af fire store internationale producenter af tøj, der alle inden for de seneste år har forsøgt at penetrere det russiske marked. Nedenfor er de udvalgte virksomheder listet. 1. Bestseller 2. H&M 8

10 3. Mango 4. IC Companys rapporten vil starte med et afsnit omhandlende den nuværende situation på det russiske marked. Denne markedsanalyse vil blive udarbejdet gennem en Porter s 5 Forces model og en modificeret PEST model, hvori elementet K - Korruption, vil indgå. Formålet med markedsanalysen er at danne et vidensmæssigt grundlag for den videre analyse og vurdering af de udvalgte virksomheders ageren på det russiske marked. Afsnittet vil således hjælpe i besvarelsen af problemformuleringen; Hvilke faktorer kan have været medvirkende til hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage?, og samtidig besvare erkendelsesspørgsmål #1. Markedsanalysen efterfølges af fire individuelle analyser af tøjvirksomhedere, som tilsammen vil danne anden hoveddel af rapporten. Forinden denne analyse, vil der følge en kort teoretisk gennemgang af de udvalgte teoretiske standpunkter, som virksomhederne bl.a. vil blive vurderet ud fra. Formålet med disse to afsnit er at belyse hvordan, de fire virksomheder har ageret på markedet, hvorvidt de har oplevet fremdrift eller tilbagegang og for at se hvilke af de opstillede teoretiske rammer, de har gjort brug af. Dermed vil disse afsnit også hjælpe i besvarelsen af erkendelsesspørgsmål #2; Hvordan har de udvalgte virksomheder begået sig på det russiske marked?, hvilket til slut vil hjælpe i besvarelsen af rapportens problemformulering. Resultaterne fundet i anden hoveddel af rapporten, vil sammen med den første del, markedsanalysen, danne den tredje hoveddel af rapporten og skabe plads til en diskussion omkring hvordan de fire virksomheder adskiller sig fra hinanden. Herfra vil rapporten udlede hvilke faktorer fra den udvalgte teori, der sandsynligvis kan have en indflydelse på virksomhedernes fremdrift i Rusland. Således er det muligt at vurdere i hvilken teoretisk retning, hver enkelt virksomhed hælder imod. I forlængelse af dette vil det belyses om virksomhederne har oplevet fremgang eller om de har trukket sig tilbage fra markedet, hvilket til sidst vil opstilles i en overskuelig illustration. Til sidst vil rapporten tage stilling til potentielle uafhængige variabler, der ikke er taget højde for, da der i rapporten antages, at der er mange underliggende kausale variabler og grunde 9

11 uden for teorien, der kan påvirke en virksomheds udbytte på det russiske marked. Dette gøres for, at den komparative analyse kan ses i lyset af de uafhængige og muligvis ukendte variabler, og vil dernæst munde ud i en konklusion. I konklusionen vil der tages højde for de uafhængige variabler, hvilket endeligt vil svare på erkendelsesspørgsmål #3, og den overordnede problemformulering; Hvilke faktorer kan have været medvirkende til hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage?. Figur 2: Projektdesign For at gøre rammerne for dette projekt mere overskuelige er Figur 2 blevet fremstillet. Den har til formål at skabe et visuelt overblik over projektets dele, og i forlængelse heraf, hvilken empiri, metode eller model der hovedsageligt anvendes i de forskellige afsnit. 2.2 Afgrænsning Da målet med projektet er at se på hvilken indflydelse de valgte tøjvirksomheders strategier har haft for deres udbytte på det russiske marked, har vi valgt at afgrænse os fra virksomhedernes organisationskultur. Organisationskulturen har en betydning for dette, men anses ikke for at have en direkte indflydelse på effekten af strategierne. Man kan dog argumentere for at valgene af strategierne afhænger af kulturen. I modsætning til organisationskulturen vurderes det, at virksomhedernes økonomi har en mere direkte indflydelse på effekten af strategierne, samt valget af disse. Omfanget af en markeds- 10

12 føringskampagne, afhænger f.eks. af virksomhedens økonomi. Men virksomhedernes regnskaber antages ikke at afspejle deres ageren på det russiske marked. Dog vil vi analysere tøjvirksomhedernes overordnede økonomiske situation, hvorfra vi kan danne os et billede af virksomhedernes økonomiske rådighed. Projektet vil dog så vidt muligt omfatte virksomhedernes resultater, da det bl.a. er med udgangspunkt i disse, at effekten af strategierne vil måles. Som supplement vil effekten også baseres på goodwill i form af omtale, såvel som på udviklingen i virksomhedernes markedsandel eller om hvorvidt de har lukket eller åbnet flere butikker. Derudover er projektet også afgrænset fra et tidsmæssigt aspekt. Dette skyldes at f.eks. svingende konjunkturer kan have været medvirkende til, at virksomhederne har opnået forskellige resultater, både i forhold til hvornår de har etableret sig på markedet, og i forhold til hvornår de har forsøgt at udvide deres markedsandele. Ligesom med organisationskulturen og de økonomiske forhold, kan det tidsmæssige aspekt, have haft en indflydelse. Netop konjunkturer er et godt eksempel på en bagvedliggende mekanisme, da det er en effekt, der er forårsaget af mange uforudsigelige begivenheder. Derfor tages der også højde for hvornår virksomhederne er trådt ind på markedet, og markedsanalysen vil omhandle eksempler på udviklingen i markedsforholdene. Dog vil en dybere analyse af dette aspekt ikke forekomme. 2.3 Videnskabsteori Vores videnskabsteoretiske positionering i dette projekt vil tage udgangspunkt i kritisk realisme, da vi helt overordnet ikke ønsker at forudsige nogle begivenheder, men derimod vil forklare tidligere begivenheder (Juul & Pedersen, 2012, s ). Mere konkret vil vi undersøge hvilke effekter, de udvalgte virksomheders strategier har haft på deres præstationer. For at belyse dette nærmere er det projektets hensigt at sammenligne virksomhederne, for derved at fremhæve forskellighederne ved virksomhedernes valg af strategi. Dette skal endvidere ses i lyset af de mulige udfordringer, som finder sted på det russiske marked. Kritisk realisme kan bl.a. anskues ud fra teorien om de tre niveauer, det empiriske domæne, det faktiske domæne og det dybe domæne (Juul & Pedersen, 2012, s ). Dette perspektiv vil vi tilpasse vores projekt på, således at vores undersøgelse både vil omhandle en analyse af virksomhedernes strategier, en analyse af tøjbranchen på det russiske marked, samt en mere generel analyse af markedsforholdene i Rusland. Dermed bestræber vi os på at un- 11

13 dersøge alle tre niveauer, da årsagsforklaringerne ofte bunder i de såkaldte mekanismer på det dybe niveau. Sagt på anden vis kan det f.eks. være tilfældet, at en given virksomheds udbytte afhænger af, hvorvidt den har formået at tilpasse sine strategier på det russiske marked, der måske tilsvarende er determineret af de mere generelle markedsforhold i Rusland. Figur 3 illustrerer de tre domæner, og understøtter at det ikke er muligt at observere, eller retter sagt forudsige alle eksisterende begivenheder. Med andre ord, så er verden større end vores viden omkring den (Juul & Pedersen, 2012, s. 282). Figur 3: Oversigt over de tre niveauer Hensigten med Figur 3 er at vise læserne af dette projekt hvilke muligheder og begrænsninger, vi vurderer, at virksomhederne har for at tilpasse sine strategier på det russiske marked. Essensen af denne teori består i, at alle faktorer besidder en vis form for kausalt potentiale, hvilket betyder, at det er muligt de udløses. Men dette er ikke sikkert, ligesom det ikke er sikkert hvor, hvornår og hvordan de udløses. Årsagen hertil er, at der ikke tale om lovmæssigheder såsom tyngdekraften, men såfremt disse kausale potentialer udløses, skyldes det flere andre faktorer, hvis effekt tilsvarende er udløst af andre påvirkende faktorer, og sådan bliver det ved (Juul & Pedersen, 2012, s ). 12

14 Sammenhængen mellem de tre niveauer bunder i, at begivenheder vi som mennesker observerer sker uafhængigt af, om vi observerer dem eller ej. Det er egentlig tilfældigt, at det netop er disse begivenheder vi observerer, eftersom de indtræffer som resultater af flere andre indtrufne begivenheder (Ibid.). Disse tidligere forårsagede begivenheder har en sammensat effekt på de observerbare begivenheder, men effekten afhænger af rækkefølgen og mængden af de tidligere begivenheder. Endvidere er sammensætningen tilfældig, da alle faktorer besidder kausale potentialer, som dog kun udløses som konsekvens af andre faktorer (Ibid.). Det er derfor ikke mulig at forudsige de bagvedliggende faktorer, og dermed heller ikke de observerbare begivenheder. Det er på det dybe niveau, at alle disse uforudsigelige begivenheder finder sted, og danner en form for mekanisme, der udløser begivenhederne på det faktiske niveau (Ibid.). De udenlandske tøjvirksomheder på det russiske marked kan altså observere den demografiske udvikling, konkurrenternes kollektioner, forbrugernes købsadfærd og de offentlige lovgivninger, men de kan ikke forudsige disse, da de opstår på baggrund af nogle bagvedliggende mekanismer. Korruption, eller interne omstændigheder hos konkurrenterne er eksempler herpå. Markedet i Rusland er derfor et oplagt genstandsfelt, da et af kendetegnene ved kritisk realisme er, at de bagvedliggende mekanismer er mere synlige i ekstreme situationer, som i dette tilfælde. Dog er det russiske marked på sin vis et modstridende tilfælde, da det på den ene side forekommer åbenlyst, at der eksisterer nogle bagvedliggende mekanismer, men det er på den anden side problematisk at identificere disse. Dette kan synes som lidt af et paradoks, da vi gerne vil fremhæve effekterne af virksomhedernes valgte strategier. Principielt set er vi bundet af de samme muligheder og begrænsninger, som er gældende for virksomhederne. Det er derfor vigtigt at have ontologien i mente, når der argumenteres for og imod i vores projekt, forstået således at det skal understreges, at vores analyser ikke resulterer i endegyldige forklaringer. I stedet vil de fremhæve nogle mulige tendenser, men der vil altid være alternative potentielle forklaringer, der ikke kan udelukkes. Hermed erkender vi også epistemologien, som består i, at viden er socialt konstrueret og fejlbarlig, dog uden at benægte rationel dømmekraft (Juul & Pedersen, 2012, s. 286). 13

15 2.4 Valg af teori Bachelorprojekt 2014 Dette afsnit har til formål at klarlægge hvilken teori, der er anvendt i dette projekts forskellige kapitler. Alle teorier vil blive uddybet yderligere under de afsnit, de anvendes, set i forhold til det omfang de anvendes. Kapitel 2, Metode Projektdesign - Model I kapitel 2, afsnit 2 er en model af rammerne for denne rapport opstillet. Modellen er udviklet af forfatterne af rapporten, og har til formål at give læseren et overblik over hele rapporten samt hvilken type af empiri og rammeværk, der er benyttet i de forskellige afsnit. Kapitel 3, Markedsanalysen PEST(K)L I kapitel 3, afsnit 1 benyttes analysemodellen PESTEL, dog med relevante justeringer tilpasset problemstillingen. Dette er endt ud i en modificeret PESTEL eller PEST(K)L. Det er blevet relevant at tilføje elementet K omhandlende korruption, da dette emne optager en væsentlig del af debatten om Rusland. Yderligere modifikationer har medført en eliminering af emnet miljø (E), da dette vurderes til ikke at bidrage til forståelsen af Rusland som marked. Porter s 5 Forces I kapitel 3, afsnit 2 inddrages Porter s 5 forces med det formål at belyse hvilke tendenser og influerende faktorer, der påvirker tøjbranchen i Rusland (Porter, 1998). Kapitel 4, Teori EPG - Ethnocentric, Polycentric and Geocentric I kapitel 4 afsnit 1, præsenteres teorien EPG, i et værdikædeperspektiv. Denne teori belyser hvilke grader, som virksomheder kan eksporterer deres værdikæder i ved indtrængningen på et nyt marked. Denne model er originalt blevet præsenteret af Perlmutter i hans videnskabelige artikel: The Tortuous Evolution of Multinational Enterprises fra år Modellen anvendes i projektet som forenklingsmetode, hvor de forskellige virksomheder i kapitel 5, opvejes imod modellen. International Pricing Strategy 14

16 I kapitel 4 afsnit 2, fremlægges teorien omhandlende prisstrategi ved markedsindtrængning (Hollensen, Global Marketing, 2011). Denne teori påviser tre forskellige metoder, virksomheder kan benytte for at opnå vækst på et nyt marked. Formålet med at anvende denne model er at påvise en mulig afvigelse mellem virksomhedernes strategivalg. Promotion and Product Adaptation I kapitel 4 afsnit 2 og 4, benyttes teorien Promotion and Product Adaption. Denne teori berører hvilke elementer af produkt og markedsføring, som bliver tilpasset til det enkelte marked. Denne teori blev oprindeligt fremlagt af Keegan i hans bog Conceptual Framework for Multinational Marketing fra år 1973 (Pearson, 2014). Teorien anvendes til at belyse hvilke elementer af hhv. produkt og markedsføring, der tilpasses de enkelte markeder, og hvilke er standardiserede for alle markeder (Hollensen, Global Marketing, 2011, s. 474). Strategies for market coverage I kapitel 4 afsnit 2 anvendes teorien Strategies for market coverage, der viser hvordan en virksomhed vælger at distribuerer sine produkter på et marked. Den blev første gang fremlagt i år 1996 af Lewison i bogen: Marketing Management: An Overview. Igennem kapitel 5 bruges teorien til at simplificere virksomhedernes valg af distributionsstrategi, og i hvilken grad virksomhederne vælger at dække markedet. STP - Rammeværk I kapitel 4, afsnit 3 introduceres det teoretiske rammeværk STP. Dette rammeværk er i mange år blevet brugt inden for marketingdisciplinen, hvorfor der findes mange måder at benytte teorien på. Dette projekt anvender STP med det formål at opnå viden omkring hvordan, de udvalgte virksomheder har taklet de tre kategorier. Herigennem forsøger projektet at belyse hvor meget fokus, virksomhederne har lagt i disse discipliner, samt hvor eftertrykkeligt hhv. segmentering, targeting og positionering hænger sammen (Hollensen, 2010, s. 282). Generiske Strategier I afsnittet omhandlende STP Rammeværket benyttes ydermere Porter s Generiske Strategier. Denne teori bruges til at forklare hvilken måde hvorpå, de udvalgte virksomheder positionerer sig, set i relation til deres handlinger på det russiske marked (Hollensen, 2010, s. 308). Kapitel 6, Den Komparative Analyse Skemaer og sammenligningsmodel 15

17 Gennem hele kapitel 6 vil vi gøre brug af skemaer, der til sidst vil udmunde i en sammenligningsmodel. Disse skemaer er udarbejdet af forfatterne af denne rapport, og er ikke baseret på et pointsystem, men er derimod af en vurderingsmæssig natur. Skemaerne har til formål at bidrage med en visuel illustration af de tendenser, der udledes af de i kapitel 5. Kapitel 7, Uafhængige Variabler Udregning af nøgletal I kapitel 7 adresseres virksomheders økonomiske rådighed. Dette bliver gjort via udregningen af en række udvalgte nøgletal. Disse nøgletal vil tilsammen give et billede af, hvor høj grad af økonomisk rådighed, de udvalgte virksomheder har. Dog skal det noteres, at nøgletal ses i relation til den givende kontekst. Dette er relevant for projektet, og i særdeleshed kapitel 7, der har til formål at påpege nogle af de variabler, der muligvis har påvirket resultatet af virksomhedernes ekspansion til det russiske marked. 2.5 Metodologi og empiri Dette projekt er både baseret på sekundær- og primær empiri i form af vores interview med Peter Mygind Rasmussen, der er handelschef i Eksportrådet og tilknyttet den danske ambassade i Moskva. Dette afsnit vil først redegøre for vores desk research, dvs. indsamlingen af den sekundære empiri og dernæst hvordan vi vil supplere dette med vores interview. I forhold til empirien vil projektet bl.a. baseres på virksomhedernes regnskaber, artikler fra aviser og tidsskrifter, samt rapporter om det russiske marked, fra brancheorganisationer, interesseorganisationer og offentlige instanser. Metodisk set læner vi os op af retroduktion, også kaldet abduktion (Juul & Pedersen, 2012, s. 304). Det betyder, at der tages udgangspunkt i en konklusion om, at virksomhedernes valg af strategi har en betydning for deres resultater. Målet er dermed at finde præmissen for konklusionen, hvilket i dette projekt kan anskues som de faktorer, der påpeger, at virksomhedens valg af strategi har en betydning for dens resultater. Hertil er abstraktion en lige så vigtig metode, da det inden for samfundsvidenskaberne ikke er muligt at isolere kausale relationer, som det er i et laboratorium (Juul & Pedersen, 2012, s. 305). Set fra en kvantitativ orienteret synsvinkel kan man sige, at vi kontrollerer relationen mellem virksomhedernes strategier og udbytte, for en tredje variabel. Virkeligheden er imidlertid me- 16

18 re kompleks, og vil derfor ikke kunne fremhæves ved hjælp af en simpel kausalmodel med tre variabler, da vi antager den består af flere end bare tre variabler, der alle har en effekt på flere af de andre variabler. Denne potentielle sammenhæng er illustreret i Figur 4. Figur 4: Formodede indflydelsesrige faktorer i relation til strategi og udbytte Figur 4 skal ses som et eksempel på nogle af de faktorer, der formodes at have indflydelse på virksomhedernes strategier og udbytte. De nederste faktorer, dvs. dem under virksomhedernes strategier og virksomhedernes udbytte, udgør tilsammen det russiske marked. Eksempelvis er kultur et udtryk for kulturen i Rusland, og forbrugerne er den russiske befolkning. Pilene illustrerer om der er tale om ensidig eller gensidig påvirkning. Det skal understreges, at der er tale om et skøn, der udelukkende er baseret på vores egen eksisterende viden. 17

19 Figuren indikerer bl.a. at det især er mennesker, der er involveret i disse mekanismer. Det gælder både ejerne, lederne og medarbejderne, den russiske befolkning, samt politikerne og embedsmændene i Rusland. Deres handlinger er både påvirket af, og påvirker mange andre faktorer i figuren, men da de ikke kan forudsiges, kan man ligeledes heller ikke forudsige andre faktorer. Denne pointe er væsentlig, hvilket allerede er blevet understreget i afsnittet om projektets videnskabsteoretiske retning. Ergo sætter den nogle begrænsninger for både virksomhederne og dette projekt. Vi kan derfor ikke måle graden af effekten mellem virksomhedernes strategi og udbytte, men snarere fremtvinge hypoteser om hvorvidt, der er en sammenhæng mellem disse. Vores metodologiske og empiriske tilgang til problemstillingen, skal hermed ses i lyset af Figur 4. Det samme gælder vores valg af Porter s 5 Forces og PESTKLanalyse. Informationerne fra vores desk research vil danne grundlaget for vores spørgsmål til interviewet med P. Rasmussen (Rasmussen, 2014). Interviewet kan derfor også ses som en måde hvorpå, vi tester vores data, hvilket enten kan resultere i, at hans udtalelser stemmer overens med vores andre kilder, eller at han er uenig. Denne metodeform kaldes også for triangulering (Århus Universitet, 2014), hvilket vi vil forholde os til i det næste afsnit omhandlende kritik. Dog skal det ikke forstås sådan, at dette er det primære formål med interviewet. P. Rasmussen fremstår som en valid kilde, da han er handelschef inden for Eksportrådet med tilknytning til den danske ambassade i Moskva. Han har tidligere boet 4 år i Baltikum og nu 5 år i Moskva, hvor han i alle årene har handlet med Rusland. Derudover har han 13 medarbejdere under sig, herunder et par russiske sektoreksperter, og han har tidligere arbejdet som sektorekspert inden for fashion og design i Rusland, i Eksportrådet (Rasmussen, 2014, s ). Rent praktisk vil interviewet foregå over telefon, da han bor i Moskva. Da formålet med interviewet ikke er en kvalitativ holdningsundersøgelse, men at få indblik i hans kendskab til det russiske marked, er det ikke en ulempe, at interviewet foregår over telefon og vi derfor f.eks. ikke kan se hans kropssprog. Dog kan det betyde, at han ikke i lige så høj grad kan vide sig sikker på, om vi forstår hans svar, som hvis vi havde siddet over for hinanden. Dette tog vi vores forholdsregler omkring, og bad ham kompensere for ved at være mere specifik og nuanceret i sine udtalelser. Dog medvirker dette en risiko for, at han overdriver for at fremme forståelsen. I alle tilfælde kræver det, at vi i højere grad er aktivt lyttende, da han f.eks. ikke kan se, at vi sidder og nikker med undervejs. Omvendt kan interviewformen muligvis også 18

20 betyde, at samtalen forbliver omdrejningspunktet og hverken han eller os lader sig påvirke af hinandens udseende eller kropssprog. Før interviewet vil vi sende ham vores spørgsmål, så han ligeledes har mulighed for at forberede sig. Hensigten med dette er at forventningsafstemme, da vi på forhånd vil klargøre, om hvorvidt han kan svare på vores spørgsmål, der som sagt skal være velformuleret og relevante (Se bilag 1 - Spørgeguide). 2.6 Metode- og kildekritik Helt overordnet har dette projekt nogle begrænsninger, da vi, som det er nævnt i det foregående afsnit, ikke kan måle effekten af virksomhedernes strategier, men blot komme med et skøn på, om der er en sammenhæng mellem disse og virksomhedernes udbytte. Vi har dog taget højde for dette i vores problemformulering, da den implicit indikerer, at der kan være mange årsager til, hvorfor nogle virksomheder i den internationale tøjbranche har oplevet fremgang på det russiske marked, mens andre har trukket sig tilbage, og at vi ikke kan udelukke muligheder. Dermed kan vi ikke vurdere graden af effekten af de faktorer, vi forsøger at belyse, men snarere se på hvilke sammenhænge, der optræder i analysen. Formålet er dermed ikke at løse et problem, men snarere at finde en platform, hvorpå vi har kunnet udfordre og udvikle vores egen læring og forståelse af erhvervsøkonomiske aspekter. Projektets validitet ville have været styrket af et samarbejde med en eller flere af de udvalgte virksomheder. Dette kunne være i form af et interview af en ledende medarbejder, med en form for tilknytning til det russiske marked. Herved ville vi have opnået et større kendskab til deres strategier og målsætning for det russiske marked, som ville have konkretiseret vores analyse. F.eks. er målsætning svær at tyde gennem desk research, men den har naturligvis været afgørende for valget af strategi, og hvor mange ressourcer, tøjevirksomhederne har brugt på det russiske marked. Det kan ikke udelukkes, at virksomhederne fra start har betragtet Rusland som et risikabelt marked, og derfor valgt en mere forsigtig strategi end normalt. Omvendt kan det også være, at de har brugt en mere aggressiv strategi end normalt. Tilsvarende vil regnskaber med hovedtal og nøgletal for det russiske marked også have styrket validiteten i projektet, da vi herved i højere grad ville have haft mulighed for at vurdere 19

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere