Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen."

Transkript

1 Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL DELTAGERE OG INDHOLD 11 2 INTRODUKTIONSSEMINAR INTRODUKTION TIL PROJEKTET INTRODUKTION TIL REACH OUTPUT AF INTRODUKTIONSSEMINAR 13 3 MÅLRETTET RÅDGIVNING AF VIRKSOMHEDER DIALOGBASERET KOMPETENCEUDVIKLING Indledende dialog Nyhedsbrev Casestudie Uddannelsesorienteret dialog Løbende dialog KONSEKVENSANALYSE AF REACH OUTPUT AF MÅLRETTET RÅDGIVNING 24 4 UDVIKLING OG ANVENDELSE AF VÆRKTØJER REACH SCREENINGSPROGRAM Baggrund Udvikling Eksempel på anvendelse GENERERING AF DATA FOR KOSMETISKE INGREDIENSER Baggrund Udvikling Eksempel på anvendelse OUTPUT AF VÆRKTØJER 31 5 EKSTERN FORMIDLING REACH-VEJLEDNING EKSTERNT RETTET WORKSHOP OUTPUT AF EKSTERN FORMIDLING 34 6 KONKLUSION 37 7 REFERENCER 39 3

4 Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Bilag H Bilag I Bilag J Bilag K Bilag L Program og deltagerliste for introduktionsseminar Spørgeskema anvendt ved dialogmøder Nyhedsbrev samt FAQ Eksempel på udfyldt Excel-ark Eksempel på tilbagemelding på screening Eksempel på summeret screeningsresultat Eksempel på dataindtastning i RTM-programmet Eksempel på resultatrapporter fra RTM-programmet Beskrivelse af indhold af RIP-workshop Beskrivelse af virksomheds arbejde med REACH Beskrivelse af forslag til værktøjer Manual til REACH Screeningsprogram Liste over 20 stoffer indlagt i SPT s Kemidatabase Manual til SPT s Kemidatabase REACH vejledning Program for workshop Deltagerliste for workshop Sammenfatning af evalueringer 4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengørings- og kosmetikbranchen. Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) ansøgte sammen med DHI og hse consult i oktober 2005 om midler under Miljøstyrelsens Virksomhedsordning til gennemførelse af projektet. Projektet blev udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. Formålet med projektet har været at forberede virksomhederne til kravene under REACH gennem dialog med rådgivere og selvstændigt arbejde med REACH-relevante emner. Deltagerne i projektet har i hele projektforløbet haft medindflydelse på projektets indhold og udførelse og har ved forskellige lejligheder givet skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger omkring projektforløbet og deres situation i forhold til REACH. Disse tilbagemeldinger er så vidt muligt gengivet i rapporten. Projektet har i vid udstrækning været tilrettelagt med sigte på dialog og formidling gennem møder hos virksomhederne. Derfor kan virksomhedernes udbytte kun til en vis grad videreformidles i projektrapporten. Projektet har været fulgt af en styregruppe, der har afholdt seks styregruppemøder i projektforløbet. Styregruppen har bestået af følgende personer: Jacob Zeuten... Henrik Borg Kristensen... Jens Prebensen (projektets opstart). Martine Reinhold Kildeby... Anja Kamper... Sidsel Dyekjær... SPT SPT SPT DHI DHI Miljøstyrelsen Desuden blev der sammensat en gruppe i forbindelse med planlægning af den afsluttende workshop. Der blev afholdt seks møder i gruppen, der omfattede: Jacob Zeuten... Henrik Borg Kristensen... Trine Falk Davidsen... Marianne Lyngsaae... Martine Reinhold Kildeby... Dorte Rasmussen... Helle Simon Elbro... SPT SPT Dansk Erhverv Brenntag Nordic DHI DHI hse consult Gruppernes medlemmer takkes for et konstruktivt samarbejde. Yderligere takkes de deltagende virksomheder, der har samarbejdet tæt med DHI og hse consult, og bidraget til et succesfuldt projektforløb. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) har i samarbejde med DHI gennemført et projekt under Virksomhedsordningen med sigte på at forberede virksomheder inden for SPT til kravene under REACH. Projektet er udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. De deltagende virksomheder er omfattet af REACH på en måde, der er typisk for mange virksomheder i Danmark. Projektet har bidraget til virksomhedernes egne forberedelser til at opfylde forpligtelserne i REACH, og projektets aktiviteter har især lagt vægt på konkret dialog og formidling gennem møder hos virksomhederne. Projektet har overordnet indeholdt følgende aktiviteter: 1. Introduktion til REACH 2. Målrettet rådgivning af virksomhederne 3. Udvikling af værktøjer 4. Ekstern formidling i form af REACH vejledning og workshop Virksomhederne har kunnet vælge at deltage i projektet på forskellige niveauer afhængig af interesser og ressourcer. Fjorten af virksomhederne har deltaget i alle projektets aktiviteter, mens seks virksomheder har deltaget i mindre omfang. Ved projektets start udtrykte flere af deltagerne bekymring og forvirring omkring den nye lovgivning, hvilket bekræftede projektets relevans. Introduktionsseminaret gav deltagerne et udgangspunkt for den efterfølgende målrettede dialog omkring konsekvenserne af REACH. Gennem indledende dialogmøder blev der lagt vægt på virksomhedernes forståelse for de relevante aspekter af REACH og identificering af virksomhedens roller og forpligtelser. De virksomheder, der deltog i alle projektets aktiviteter, fik herefter mulighed for at arbejde selvstændigt med konkrete forberedelser til REACH, der i de fleste tilfælde omfattede kortlægning af (et udsnit af) virksomhedens kemikalier. Disse virksomheder deltog yderligere i et opfølgende dialogmøde, hvor resultatet af det selvstændige arbejde blev gennemgået, og virksomhederne blev rustet til at fortsætte forberedelserne og imødegå de fremtidige forpligtelser. Sideløbende med den målrettede rådgivning af virksomhederne blev der udarbejdet to værktøjer i projektet. Det ene værktøj, REACH Screeningsprogram, er et hjælpeværktøj til kortlægning af kemikalier, til vurdering af hvilke kemikalier i virksomheden, der er omfattet af REACH, og hvordan. Det andet værktøj er en opdatering af den eksisterende SPT Kemidatabase, som i projektet er blevet opdateret med 20 kosmetiske ingredienser til støtte for udarbejdelse af dokumentation for kosmetikvirksomheder. Desuden blev der udarbejdet en REACH-vejledning i projektet, som har til formål at støtte virksomheder i deres videre arbejde med REACH. 7

8 Projektet blev afsluttet med en to-dages workshop afholdt i samarbejde med Kemikaliebranchen, der har gennemført et lignende projekt i samme periode. Workshoppen havde til formål at formidle resultaterne af de to projekter, samt at give nye informationer omkring konkrete REACH aspekter. Det samlede udbytte af projektet hos virksomhederne vurderes generelt at være: Viden omkring de vigtigste aspekter i REACH-lovgivningen Identificering af virksomhedens roller og forpligtelser Belysning af konkrete problemstillinger omkring REACH i virksomheden Konkrete metoder til REACH-arbejdet med kortlægning, kommunikation og vidensdeling i virksomheden En trin-for-trin manual til hjælp ved opfyldelse af kommende forpligtelser To relevante værktøjer til brug i det videre arbejde med REACH De virksomheder, der deltog i alle projektets aktiviteter, har yderligere haft følgende udbytte: Kortlægning af (et udvalg af) virksomhedens kemikalier til hjælp ved prioritering af det videre arbejde med REACH eller Konkret arbejde med udarbejdelse af eksponeringsscenarier For størstedelen af virksomhederne har projektet betydet, at de har fået en solid viden omkring, hvad REACH betyder for deres virksomhed, og de har fået taget hul på forberedelserne - herunder et overblik over hvordan de forskellige kemikalier er omfattet af REACH, hvordan fremtidig levering sikres, og hvordan de nye krav opfyldes mest smidigt. Forude venter de endelige forberedelser og derefter opfyldelsen af forpligtelserne i REACH, hvor deltagerne for alvor kan trække på den viden og de værktøjer, de har fået i projektet. 8

9 Summary and conclusions In cooperation with DHI, the Association of Danish Cosmetics, Toiletries, Soap and Detergent Industries (SPT) has carried out a project for the Danish Environmental Protection Agency with the aim to prepare the companies within the association for the requirements under REACH. The project ran from March 2006 to March 2008 with participation of 20 primarily small and medium-sized enterprises within this line of business. The participating companies are affected by REACH in a way that is typical for many companies in Denmark. The project has contributed to the companies own preparations for fulfilling their obligations under REACH and the project activities were mainly focussed on concrete dialogue and dissemination through meetings at the companies. In general, the project comprised the following activities: 1. Introduction to REACH 2. Targeted consultancy 3. Development of tools 4. External dissemination in the form of REACH guidance and workshop The companies could choose to participate in the project at various levels dependant on their interests and resources. Fourteen companies participated in all of the project activities while six companies participated to a smaller extent. At project start, more participants expressed their anxiety and confusion about the new regulation, which confirmed the relevance of the project. For the participants, the introductory seminar provided a starting point for the subsequent targeted dialogue about the consequences of REACH. Through opening dialogue meetings, importance was attached to the companies understanding of the relevant aspects of REACH and to an identification of their roles and obligations. Then the companies participating in all the project activities got an opportunity to work on their own with specific REACH preparations, which in most cases, included mapping of (part of) their chemicals. Furthermore, these companies participated in a follow-up dialogue meeting, at which the results of their independent work were examined, and the companies were prepared to continue their preparations and meet future requirements. Concurrently with the targeted consultancy services for the companies, two tools were developed. One of the tools, the REACH Screening Program, is a support tool for mapping of chemicals, and for assessment of which of the company s chemicals are comprised by REACH and how. The other tool is an updating of the existing SPT chemicals database, which, as part of the project, had been updated with 20 cosmetic ingredients in support of the preparation of documentation for cosmetics companies. Finally, within the framework of this project, a REACH guidance was prepared with the aim to support the companies in their further preparations for REACH. 9

10 The project finished with a two-day workshop in cooperation with the chemical industry, which, during the same period, had carried out a similar project. The purpose of the workshop was to disseminate the results from the two projects and to pass on new information on specific REACH aspects. In general, the benefits to the companies of the project are considered to be: Knowledge of the most important aspects of the REACH regulation Identification of the roles and obligations of the companies Elucidation of specific problems regarding REACH in the companies Concrete methods for the REACH preparations regarding mapping, communication and knowledge sharing in the companies A step-by-step manual in support of the fulfilment of future obligations Two relevant tools for use in the future REACH preparations Furthermore, the companies participating in all the project activities benefited from: Mapping of (part of) their chemicals, which will be of use in the prioritization of their future REACH preparations or Concrete experience in preparing exposure scenarios For the majority of the companies, the project has provided a substantial knowledge of the influence of REACH on their companies, and they have started their preparations - e.g. got a good grasp of how the different chemicals are affected by REACH, how future deliveries are secured and the most flexibly way of meeting the new requirements. The final preparations lay ahead and, afterwards, the fulfilment of the obligations under REACH where the participants can really draw on the knowledge and tools that they have acquire during the project. 10

11 1 Indledning 1.1 Baggrund Den nye kemikalielovgivning i EU, REACH, blev foreslået af EUkommissionen den 29. oktober 2003, hvilket gav anledning til, at industrien og brancheorganisationer rettede opmærksomheden mod de nye krav, der blev stillet til industrien. Den kommende lovgivning vil lægge et større ansvar på industrien for at dokumentere sikker anvendelse af kemiske stoffer gennem hele forsyningskæden. Virksomhederne inden for vaskemiddel-, rengøringsmiddel- og kosmetikområdet vil møde nye krav til udveksling af informationer og dokumentation om kemiske stoffer, råvarer og produkter, og især de mindre virksomheder står over for en særlig udfordring, fordi de ikke har forudsætninger og ressourcer til at følge med i reguleringen af kemiske stoffer. Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) ansøgte sammen med DHI og hse consult i oktober 2005 om midler under Virksomhedsordningen til gennemførelse af et projekt, der skulle forberede branchens virksomheder til de nye krav under REACH. Projektet blev udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. 1.2 Formål Projektets overordnede formål har været at udvikle kompetence og værktøjer til implementering af REACH i industrien, med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Formålet er opfyldt gennem direkte dialog med de deltagende virksomheder i projektet. Det har endvidere været et formål at formidle den generiske viden, der blev opbygget under projektet, til danske virksomheder, der har brug for forøget kompetence og viden om REACH. Dette er gjort gennem afholdelse af en todages workshop for både projektdeltagere og eksterne interessenter. 1.3 Deltagere og indhold Der deltog 20 virksomheder fra SPT-branchen i projektet. De 20 virksomheder tog ved projektets start beslutning om i hvilket omfang de ville deltage i projektet, og har på denne baggrund valgt mellem følgende modeller for deltagelsen: A) Dialogbaseret kompetenceudvikling (ca. 70 timer pr. virksomhed) B) Konsekvensanalyse af REACH (ca. 30 timer pr. virksomhed) Modellerne adskiller sig ved graden af arbejde med forberedelsen til REACH internt i virksomheden og antallet af dialogmøder med rådgivere (tabel 1.1). 11

12 Tabel 1.1 Projektets indhold og aktiviteter for henholdsvis dialogbaseret kompetenceudvikling ( A ) og konsekvensanalyse af REACH ( B ). Aktiviteter i projektet A B Introduktionsseminar X X Dialogmøde i virksomheden X X Casestudie X Uddannelsesorienteret dialogmøde X Afsluttende workshop X X Udviklede værktøjer Screeningsværktøj og database REACH-vejledning De deltagende virksomheder i projektet og den valgte model for deltagelsen fremgår af tabel 1.2. Tabel 1.2 Deltagende virksomheder i SPT s REACH-projekt Dialogbaseret kompetenceudvikling Ca. 70 timer pr. virksomhed. I alt 14 virksomheder. Riemann & Co. a/s (Hillerød) Ecolab ApS (Valby) Sønderstrup Sæbefabrik A/S (Tølløse) Iduna as (Birkerød) Persano Group A/S (Græsted) Knud E. Dan A/S (Greve) JohnsonDiversey (Nivå) Kemex A/S (Silkeborg) VTK A/S (Vejle) Plum A/S (Assens) Gumlink A/S (Vejle) Dermapharm A/S (Purhus) a/s blumøller (Odense) NOPA (Randers) Konsekvensanalyse af REACH. Ca. 30 timer pr. virksomhed. I alt 6 virksomheder. Australian Bodycare Continential A/S (Vissenbjerg) Cospro aps (Kolding) Masava Kemi (Svendborg) Stadsing A/S (Nørresundby) Pro-Ren A/S (Holbæk) Allison A/S (Bramming) 12

13 2 Introduktionsseminar Som introduktion til projektet blev der den 2. marts 2006 afholdt et heldagsintroduktionsseminar på Glostrup Park Hotel, Glostrup. Seminaret var et kick-off møde for projektet, som havde til formål, gennem indlæg og diskussioner, at belyse forskellige sider af REACH og de medfølgende krav til industrien. Desuden gav denne første dialog mulighed for at identificere virksomhedernes behov og få input til projektet, så det kunne gennemføres så målrettet som muligt. Programmet og deltagerlisten for seminaret er vedlagt i bilag A. 2.1 Introduktion til projektet Deltagerne blev indledningsvist introduceret til projektets indhold, forløb og formål. Der blev præsenteret forskellige forslag til casestudier, som var REACH-relaterede opgaver, deltagerne selv senere i projektet skulle arbejde med i virksomheden. Disse forslag blev diskuteret, og der var enighed om, at kortlægning af virksomhedernes egne kemiske stoffer, herunder mængder, leverandører, kommunikationskrav mm., var et godt casestudie (se afsnit 3.1.3). Behovet for værktøjer i forbindelse med REACH blev diskuteret, og forslag til hvilke værktøjer, der kunne udvikles i projektet blev fremlagt. På baggrund af diskussionen udsendte DHI efter seminaret en opdateret liste med forslag til værktøjer, som virksomhederne blev bedt om at tage stilling til og prioritere (se afsnit 4). 2.2 Introduktion til REACH Deltagerne fik en generel introduktion til REACH og blev gennem diskussion og gruppearbejde bekendt med virksomhedens aktør-rolle og forpligtelser i forhold til REACH. Eksempler på spørgsmål, som blev besvaret under seminaret, var: Hvad indeholder REACH? Hvilken REACH aktør-rolle har virksomheden? Hvilke krav stilles der til virksomhederne? Hvordan skal virksomhederne kommunikere med leverandører og kunder? Hvornår kan REACH forventes at kræve handling fra virksomhederne? Hvad er status for implementeringen af REACH? For mange af deltagerne var REACH noget helt nyt, og der blev derfor lagt vægt på at skabe et overblik frem for at gå i detaljer med elementerne i REACH. Der var naturligt nok meget interesse omkring hvilke krav, REACH stiller til virksomhederne, hvorfor dette punkt blev prioriteret højt. 2.3 Output af introduktionsseminar Ved introduktionsseminaret udtrykte flere af deltagerne bekymring og forvirring omkring den nye lovgivning og manglede i mange tilfælde overblik 13

14 over, hvad REACH i praksis vil betyde for virksomheden. Denne reaktion bekræftede projektets relevans og nødvendigheden af den grundigere dialog med hver af virksomhederne omkring, hvad REACH betyder for netop deres virksomhed. Introduktionsseminaret gav (for de fleste) en første introduktion til REACH og de vigtigste aspekter af lovgivningen. Dette skabte et udgangspunkt for den videre dialog omkring REACH i virksomhederne. Virksomhedernes vigtigste udbytte af introduktionsseminaret vurderes at være at: Deltagerne blev præsenteret for projektet og fik mulighed for at komme med input til projektforløbet Deltagerne fik en (bedre) forståelse for de vigtigste elementer i REACH Deltagerne fik defineret deres aktør-roller og forpligtelser gennem diskussion og gruppearbejde Deltagerne fik afdækket deres behov for yderligere rådgivning og mulighed for at vælge niveauet for deltagelse i det videre projektforløb 14

15 3 Målrettet rådgivning af virksomheder Der har i projektet været fokus på at målrette rådgivningen om REACH, således at virksomhedernes konkrete behov for vejledning blev opfyldt og de mest relevante spørgsmål besvaret. Dette er opfyldt gennem bilaterale dialogmøder med deltagerne ude i virksomhederne. Antallet af dialogmøder med hver virksomhed har været afhængigt af valget af niveau for deltagelse i projektet (se afsnit 1.3). Med deltagerne i den Dialogbaserede kompetenceudvikling er der blevet afholdt to dialogmøder, der fungerede henholdsvis som introduktion og afslutning af virksomhedernes arbejde med et REACH-relateret casestudie. Med deltagerne i aktiviteten Konsekvensanalyse af REACH blev der afholdt et enkelt dialogmøde for at belyse og diskutere de umiddelbare konsekvenser af REACH for virksomheden. I dette afsnit beskrives indhold og output af den målrettede rådgivning af virksomhederne. 3.1 Dialogbaseret kompetenceudvikling Indledende dialog Som en del af aktiviteten Dialogbaserede kompetenceudvikling blev der afholdt et indledende dialogmøde med deltagerne ude i virksomheden. De indledende dialogmøder blev afholdt i perioden marts maj 2007 og havde en varighed på ca. 2-3 timer. Som introduktion til dialogmøderne fik virksomhederne forud for mødet tilsendt en med forslag til mulige emner samt et spørgeskema til udfyldelse af virksomhedsdeltagerne før eller under mødet. Spørgeskemaet havde til hensigt at skabe klarhed over hvilke elementer, der er vigtige i forhold til virksomhedernes forberedelse til REACH, samt at målrette dialogen, så der kunne sættes fokus på de mest relevante problemstillinger. Virksomhederne blev ligeledes præsenteret for et konkret forslag til et casestudie, så valget omkring dette kunne diskuteres på mødet. De virksomheder, hvor der blev foreslået en screening af de anvendte kemiske stoffer som casestudie, fik yderligere tilsendt et Excel-ark, som danner baggrund for den kortlægning disse virksomheder skulle foretage (se afsnit 3.1.2). Et eksempel på et af de medsendte spørgeskemaer er vedlagt i bilag B. Besvarelserne af ja/nej-spørgsmålene fordelte sig på følgende måde mellem virksomhederne: 15

16 Er der nogen råvarer, der er små i volumen men essentielle for produktionen? 3 9 Ja Nej Har virksomheden "atypiske" anvendelser af kemikalier? 3 8 Er forsyningskæden lang eller kommer råvaren direkte fra producenten? 3 6 Har virksomheden en dialog med leverandører omkring miljø- og sundhedsforhold af kemikalier? 6 6 Arbejder virksomheden med alternative leverandører? 3 6 Registrerer virksomheden oplysninger på indholdsstoffer i råvarer? 3 6 Registrerer virksomheden mængden af kemikalier der anvendes? 5 15 Importer virksomheden selv kemikalier fra lande uden for EU? 2 18 Producerer virksomheden selv kemikalier? Figur 3.1 Besvarelser af ja/nej-spørgsmål i spørgeskema til klarlægning af virksomhedernes situation i forhold til REACH Figur 3.1 viser, at kun få af virksomhederne importerer stoffer fra lande uden for EU, og cirka halvdelen af virksomhederne er producenter. Rollen som importør opstår i de fleste tilfælde ved import af parfumestoffer fra Schweiz. Rollen som producent får virksomhederne hovedsageligt gennem deres fremstilling af sæbe ved syre-base-reaktioner. Udover rollerne som producent og importør har alle virksomhederne rollen som downstream-bruger. På møderne blev der derfor ofte fokuseret på downstream-brugerens forpligtelser under REACH. Besvarelserne af spørgeskemaet viste yderligere, at kun halvdelen af virksomhederne har dialog med deres leverandører, og at langt de fleste kun arbejder med én leverandør pr. stof. Dette er aspekter, der gør virksomhederne mere følsomme i forhold til de nye krav i REACH. De fleste virksomheder kender ikke til alle indholdsstofferne i deres råvarer og registrerer ikke mængden af de kemiske stoffer, de anvender. Derfor valgte flere virksomheder en kortlægning af deres egne kemikalier som casestudie under dette projekt. Enkelte virksomheder har råvarer, der er essentielle for produktionen eller har en atypisk anvendelse, hvilket også øger virksomhedernes følsomhed. Med hensyn til de spørgsmål, der ikke var ja/nej-spørgsmål, svarede mange at kommunikationen i forsyningskæden ville blive en forventelig udfordring. Specielt spørgsmålet om standardisering af kommunikationen op i forsyningskæden og beskrivelsen af virksomhedens anvendelse af de kemiske stoffer blev omtalt som væsentlige udfordringer. Desuden så mange virksomheder en udfordring i risikoen for at råvarer udgår af markedet. Hvad angår virksomhedernes kunder, så er der primært tale om distributører, detailhandlen og professionelle. Fælles for alle virksomhederne var, at udviklingstiden i forbindelse med erstatning af råvarer er meget svær at forudsige, men mange angav et interval fra et par måneder til flere år. 16

17 På baggrund af blandt andet besvarelserne af spørgeskemaet blev dagsordenen for mødet tilpasset den enkelt virksomheds behov. Overordnet blev følgende dagsorden i de fleste tilfælde dog fulgt: 1. Kort præsentation af mødedeltagere og virksomhed 2. Kort indledning om centrale begreber i REACH (ved DHI) 3. Gennemgang af virksomhedens aktørrolle og kemikaliehåndtering - status og behov (på baggrund af besvarelse af spørgeskema) 4. Diskussion af indhold i casestudie 5. Værktøjer - status og behov På mødet fik virksomhederne en generel introduktion til REACH som baggrund for den videre diskussion. Herefter blev virksomhedens konkrete problemstillinger behandlet med udgangspunkt i spørgeskemaet. Virksomhederne fik under dette punkt slået deres rolle og forpligtelser fast, og det blev klart, at størstedelen af virksomhederne havde særlig interesse i downstream-brugerens forpligtelser under REACH. Disse blev ofte gennemgået for at give indblik i de kommende forpligtelser. På baggrund af virksomhedernes behov blev valget af casestudie diskuteret (se afsnit 3.1.2). Det blev også diskuteret hvilke værktøjer, virksomheden kunne have fordele af at anvende (se afsnit 4). Mange af virksomhedernes spørgsmål blev diskuteret og besvaret på mødet, og som yderligere hjælp til virksomhedsdeltagerne blev der udarbejdet et detaljeret referat af mødet. I de tilfælde, hvor virksomhedsdeltagernes spørgsmål ikke kunne besvares på mødet, blev disse besvaret i referatet og sendt til virksomheden umiddelbart efter mødet. Et typisk udvalg af de spørgsmål, der blev stillet ved møderne, blev opsamlet og besvaret i forbindelse med udsendelse af et nyhedsbrev i april 07 (se afsnit 3.1.2). Desuden blev deltagerne opfordret til at kontakte DHI for afklarende spørgsmål. Flere af deltagerne havde hørt om REACH for første gang ved introduktionsseminariet og havde derfor et stort behov for den indledende gennemgang af de vigtigste elementer i REACH-lovgivningen. Flere forstod lovgivningen bedre efter denne mulighed for at stille spørgsmål på et bilateralt møde. Flere var forvirrede omkring deres forpligtelser, og der blev derfor ved møderne fokuseret på de forskellige REACH-aktørers konkrete forpligtelser. Virksomhedernes behov for rådgivning var i mange tilfælde at få identificeret hvad gør vi nu? og hvordan skal jeg prioritere min indsats?. Svaret på disse spørgsmål er at starte forberedelserne til REACH ved at kigge på de kemikalier, virksomheden anvender, hvilket i de fleste tilfælde blev gjort til en del af arbejdet i dette projekt (se afsnit 3.1.3). På baggrund af deltagernes reaktioner på dialogmødet, vurderes virksomhedernes vigtigste output af de indledende dialogmøder at være: Et overblik over de vigtigste elementer i REACH En bekræftelse af virksomhedens rolle og identifikation af de medfølgende forpligtelser En identificering af virksomhedens konkrete problemstillinger i forhold til REACH En konkret rådgivning om hvordan de forsat skulle forberede sig til REACH Svar på spørgsmål som ikke var blevet belyst på introduktionsseminaret Kontakt til rådgivere så løbende spørgsmål kunne besvares 17

18 3.1.2 Nyhedsbrev Omkring halvvejs i projektforløbet vurderede DHI, at der var behov for en opsamling og status på projektet. Vedtagelsen af REACH stod for døren, og flere af Kommissionens REACH-implementeringsprojekter (RIP-projekter) var under udarbejdelse eller ved at blive planlagt. I RIP-projekterne blev der blandt andet udarbejdedet konkrete vejledninger til industrien om, hvordan virksomhederne kan håndtere kravene i REACH. Specielt resultatet af RIPprojektet 3.5-2, en vejledning til downstream-brugere /1/, havde stor interesse, og der var et stort behov for at kunne konkretisere rådgivningen så meget som muligt i dialogen med virksomhederne. Med udsigt til en færdiggørelse af RIP-vejledning i efteråret 2007, blev det besluttet at udsætte afholdelsen af de opfølgende dialogmøder og udarbejdelsen af REACH-vejledningen i projektet til efter dette tidspunkt for at kunne inkorporere de seneste vejledninger fra Kommissionen. Tidspunktet for afslutning af projektet blev således udsat fra juni 2007 til marts 2008 med Miljøstyrelsen godkendelse. Udover de strukturelle ændringer i projektet var der også et ønske om at formidle resultatet af de indledende dialogmøder til deltagerne. Mange af virksomhederne havde stillet de samme spørgsmål, men lovgivningen og svarene på spørgsmålene var blevet mere nuancerede i løbet af den period, hvor møderne blev afholdt. For at sikre at alle virksomheder fik den samme nyeste viden om de hyppigst stillede spørgsmål, var der derfor et behov for en opdatering af virksomhederne. I april 2007 blev der således udarbejdet et nyhedsbrev, hvor projektets status, udsættelse og fremtidige forløb blev beskrevet. Der blev ligeledes udarbejdet et spørgsmål-og-svar-ark med opdaterede svar på de hyppigst stillede spørgsmål, og dette blev sammen med nyhedsbrevet sendt til virksomhederne pr. . To versioner af nyhedsbrevet, afhængig af niveauet for deltagelse, samt spørgsmål-og-svar-arket er vedlagt i bilag C Casestudie De 14 virksomheder, der har deltaget i alle projektets aktiviteter, har haft mulighed for at vælge et casestudie, som de har arbejdet med i virksomheden, som start til forberedelserne til REACH. Der har været flere forslag til casestudier i spil, men på baggrund af en dialog med virksomhederne, valgte de én af tre typer casestudier: Screening (kortlægning) af kemikalier Avanceret screening af kemikalier Testvirksomhed ved udvikling af RIP Ni af virksomhederne valgte som casestudie at påbegynde en kortlægning af deres kemikalier en såkaldt screening. De virksomheder, der valgte denne case, var typisk mindre virksomheder med anvendelse af et overskueligt antal kemikalier. Herudover valgte tre virksomheder at foretage en lidt mere avanceret screening ved hjælp af det såkaldte RTM-program (se afsnit ). RTM-programmet er udviklet af hse consult i samarbejde med DHI og kan bruges til at skabe overblik over behovet for aktioner for at imødekomme kravene under REACH. Disse tre virksomheder har typisk skulle bruge flere ressourcer på databehandlingen og have et godt indblik i udvalgte aspekter af REACH-lovgivningen. En enkelt virksomhed valgte at 18

19 deltage som testvirksomhed i en workshop til afprøvning af konceptet for udvikling af eksponeringsscenarier i forbindelse med udarbejdelse af RIPvejledning for downstream-brugere. Dette var en ressourcestærk virksomhed med et godt indblik i REACH-lovgivningen. Endelig har en enkelt virksomhed valgt at udarbejde en beskrivelse af deres allerede omfattende forberedende arbejde med REACH. Virksomhedernes valg af casestudier er vist i tabel 3.1. Tabel 3.1 Virksomhedernes valg af casestudie Screening af kemikalier Riemann & Co. a/s (Hillerød) Sønderstrup Sæbefabrik A/S (Tølløse) Iduna as (Birkerød) Persano Group A/S (Græsted) VTK A/S (Vejle) Plum A/S (Assens) Gumlink A/S (Vejle) Dermapharm A/S (Purhus) NOPA (Randers) Screening af kemikalier ved RTM-programmet Kemex A/S (Silkeborg) JohnsonDiversey (Nivå) Knud E. Dan A/S (Greve) Testvirksomhed ved RIP Ecolab ApS (Valby) Beskrivelse af forberedende arbejde a/s blumøller (Odense) Screening af kemikalier Screeningen af virksomhedernes kemikalier blev foretaget ved hjælp af et REACH screeningsprogram, som blev udviklet i projektet (se afsnit 4.1). Screeningen foregår ved, at der indlæses et Excel-ark med blandt andet CASnumre i programmet, og det foretager herefter en sammenligning af de indlæste CAS-numre med relevante stoflister. Resultatet af screeningen er et kvalificeret bud på, om stofferne er undtaget registrering, deres klassificering, om de er særligt farlige og dermed underlagt godkendelsesordningen, omtrentlige registreringsfrister, og hvorvidt der kræves eksponeringsscenarier for stofferne. Programmet foretager screeningen på baggrund af CAS-numre og angiver således resultatet på stof-niveau. Metoden for udførelsen af analysen er beskrevet i screeningsprogrammets manual, der er vedlagt i bilag I. Screeningen er nem at foretage og giver et hurtigt overblik over hvilke stoffer, der bør være fokus på i virksomhedens videre arbejde med REACH. Udover oplysninger til udførelse af screeningen indebar casestudiet også indsamling af oplysninger om leverandører, følsomhed og stoffernes anvendelse. Disse oplysninger, suppleret med resultatet af screeningen, gav et overblik over hvilke kemikalier, der anvendes i virksomheden, hvordan de vil rammes af REACH, og hvad der skal til for at imødegå eventuelle udfordringer. De virksomheder, der valgte at foretage en screening af deres kemikalier som casestudie, fik i forbindelse med indkaldelsen til det indledende dialogmøde tilsendt et Excel-ark til brug ved screeningen og en efterfølgende analyse. Ved 19

20 dialogmødet blev detaljerne omkring screeningen og udfyldelsen af Excelarket forklaret, hvorefter virksomhederne i en periode arbejdede selvstændigt med udfyldelse af Excel-arket. Et anonymiseret eksempel på et udfyldt Excelark er vedlagt i bilag D. Efter udfyldelse i virksomheden blev Excel-arket returneret til DHI, som ved hjælp af REACH Screeningsprogram foretog en screening og analyse af de listede stoffer. Efter analysen fik virksomheden en tilbagemelding i form af en udvidelse af Excel-arket, med informationer om de forskellige kemikalier udfyldt af DHI. Bilag D indeholder også et eksempel på sådan en screeningsanalyse. På det opfølgende møde blev screeningsanalysen grundigt gennemgået med virksomheden. Gennemgangen indebar en forklaring på, hvordan analysen skulle fortolkes, og hvad resultatet i praksis betyder for virksomheden. Resultatet blev yderligere opsummeret i stikordsform på PowerPoint for at give et overblik til brug ved virksomhedens videre arbejde med REACH. Et eksempel på et opsummeret screeningsresultat er givet i bilag D. Alle ni virksomheder fik med casestudiet taget hul på kortlægningen af deres kemikalier. Nogle virksomheder fik screenet alle deres kemikalier, men i de fleste tilfælde havde virksomheden fået kortlagt et udsnit af deres kemikalier. I alle tilfælde havde virksomhederne fået kendskab til hvordan de selv simpelt kunne foretage en screening og vurdere resultatet. Flere af virksomhederne udtrykte lettelse over at have fået en systematisk metode til at prioritere deres kemikalier og det videre arbejde med REACH. Screeningen gav således virksomhederne: En metode til at skabe overblik over anvendte kemikalier Et overblik over hvilke forpligtelser, kemikalierne og anvendelserne medfører En prioritering af kemikalierne i forhold til virksomhedens videre arbejde med REACH Kendskab til et værktøj til fremover selv at foretage screeninger Screening af kemikalier ved RTM-programmet RTM-programmet er et Excel-baseret screeningsprogram, der er udviklet og ejet af hse consult og DHI. Programmet adskiller sig fra det ovennævnte screeningsprogram ved at kunne give detaljerede og statistiske oplysninger, ikke blot på stofniveau, men også på råvare- og produktniveau. Dette er en nuancering, der kræver indtastning af oplysninger i programmet om bl.a. råvarernes og produkternes sammensætning. Resultatet af screening bliver dermed mere direkte anvendeligt, da de identificerede forpligtelser i forhold til REACH beskrives for den enkelte råvare eller det enkelte produkt. Resultatet skal ikke først omregnes fra stofniveau til råvare- eller produktniveau. Casestudiet med RTM-programmet omfattede dog ikke en analyse af forhold som leverandører, anvendelse og følsomhed. De tre virksomheder, der valgte at foretage en screening af kemikalier ved hjælp af RTM-programmet, blev indbudt til en heldags-workshop på DHI, hvor RTM-programmet blev præsenteret, og deltagerne fik mulighed for selv at arbejde med programmet. Efter workshoppen arbejdede virksomhederne selvstændigt med indtastning af data. Der var i perioden løbende dialog mellem virksomhederne og hse consult til afklaring af spørgsmål omkring programmet. Et eksempel på data til brug i RTM-programmet er vedlagt i 20

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder REACH undervisning til detailhandelvirksomheder Undervisningsmateriale til indkøbere og butikspersonale Mette Herget, herget.dk Miljøprojekt Nr. 1400 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere