Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen."

Transkript

1 Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL DELTAGERE OG INDHOLD 11 2 INTRODUKTIONSSEMINAR INTRODUKTION TIL PROJEKTET INTRODUKTION TIL REACH OUTPUT AF INTRODUKTIONSSEMINAR 13 3 MÅLRETTET RÅDGIVNING AF VIRKSOMHEDER DIALOGBASERET KOMPETENCEUDVIKLING Indledende dialog Nyhedsbrev Casestudie Uddannelsesorienteret dialog Løbende dialog KONSEKVENSANALYSE AF REACH OUTPUT AF MÅLRETTET RÅDGIVNING 24 4 UDVIKLING OG ANVENDELSE AF VÆRKTØJER REACH SCREENINGSPROGRAM Baggrund Udvikling Eksempel på anvendelse GENERERING AF DATA FOR KOSMETISKE INGREDIENSER Baggrund Udvikling Eksempel på anvendelse OUTPUT AF VÆRKTØJER 31 5 EKSTERN FORMIDLING REACH-VEJLEDNING EKSTERNT RETTET WORKSHOP OUTPUT AF EKSTERN FORMIDLING 34 6 KONKLUSION 37 7 REFERENCER 39 3

4 Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Bilag H Bilag I Bilag J Bilag K Bilag L Program og deltagerliste for introduktionsseminar Spørgeskema anvendt ved dialogmøder Nyhedsbrev samt FAQ Eksempel på udfyldt Excel-ark Eksempel på tilbagemelding på screening Eksempel på summeret screeningsresultat Eksempel på dataindtastning i RTM-programmet Eksempel på resultatrapporter fra RTM-programmet Beskrivelse af indhold af RIP-workshop Beskrivelse af virksomheds arbejde med REACH Beskrivelse af forslag til værktøjer Manual til REACH Screeningsprogram Liste over 20 stoffer indlagt i SPT s Kemidatabase Manual til SPT s Kemidatabase REACH vejledning Program for workshop Deltagerliste for workshop Sammenfatning af evalueringer 4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengørings- og kosmetikbranchen. Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) ansøgte sammen med DHI og hse consult i oktober 2005 om midler under Miljøstyrelsens Virksomhedsordning til gennemførelse af projektet. Projektet blev udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. Formålet med projektet har været at forberede virksomhederne til kravene under REACH gennem dialog med rådgivere og selvstændigt arbejde med REACH-relevante emner. Deltagerne i projektet har i hele projektforløbet haft medindflydelse på projektets indhold og udførelse og har ved forskellige lejligheder givet skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger omkring projektforløbet og deres situation i forhold til REACH. Disse tilbagemeldinger er så vidt muligt gengivet i rapporten. Projektet har i vid udstrækning været tilrettelagt med sigte på dialog og formidling gennem møder hos virksomhederne. Derfor kan virksomhedernes udbytte kun til en vis grad videreformidles i projektrapporten. Projektet har været fulgt af en styregruppe, der har afholdt seks styregruppemøder i projektforløbet. Styregruppen har bestået af følgende personer: Jacob Zeuten... Henrik Borg Kristensen... Jens Prebensen (projektets opstart). Martine Reinhold Kildeby... Anja Kamper... Sidsel Dyekjær... SPT SPT SPT DHI DHI Miljøstyrelsen Desuden blev der sammensat en gruppe i forbindelse med planlægning af den afsluttende workshop. Der blev afholdt seks møder i gruppen, der omfattede: Jacob Zeuten... Henrik Borg Kristensen... Trine Falk Davidsen... Marianne Lyngsaae... Martine Reinhold Kildeby... Dorte Rasmussen... Helle Simon Elbro... SPT SPT Dansk Erhverv Brenntag Nordic DHI DHI hse consult Gruppernes medlemmer takkes for et konstruktivt samarbejde. Yderligere takkes de deltagende virksomheder, der har samarbejdet tæt med DHI og hse consult, og bidraget til et succesfuldt projektforløb. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) har i samarbejde med DHI gennemført et projekt under Virksomhedsordningen med sigte på at forberede virksomheder inden for SPT til kravene under REACH. Projektet er udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. De deltagende virksomheder er omfattet af REACH på en måde, der er typisk for mange virksomheder i Danmark. Projektet har bidraget til virksomhedernes egne forberedelser til at opfylde forpligtelserne i REACH, og projektets aktiviteter har især lagt vægt på konkret dialog og formidling gennem møder hos virksomhederne. Projektet har overordnet indeholdt følgende aktiviteter: 1. Introduktion til REACH 2. Målrettet rådgivning af virksomhederne 3. Udvikling af værktøjer 4. Ekstern formidling i form af REACH vejledning og workshop Virksomhederne har kunnet vælge at deltage i projektet på forskellige niveauer afhængig af interesser og ressourcer. Fjorten af virksomhederne har deltaget i alle projektets aktiviteter, mens seks virksomheder har deltaget i mindre omfang. Ved projektets start udtrykte flere af deltagerne bekymring og forvirring omkring den nye lovgivning, hvilket bekræftede projektets relevans. Introduktionsseminaret gav deltagerne et udgangspunkt for den efterfølgende målrettede dialog omkring konsekvenserne af REACH. Gennem indledende dialogmøder blev der lagt vægt på virksomhedernes forståelse for de relevante aspekter af REACH og identificering af virksomhedens roller og forpligtelser. De virksomheder, der deltog i alle projektets aktiviteter, fik herefter mulighed for at arbejde selvstændigt med konkrete forberedelser til REACH, der i de fleste tilfælde omfattede kortlægning af (et udsnit af) virksomhedens kemikalier. Disse virksomheder deltog yderligere i et opfølgende dialogmøde, hvor resultatet af det selvstændige arbejde blev gennemgået, og virksomhederne blev rustet til at fortsætte forberedelserne og imødegå de fremtidige forpligtelser. Sideløbende med den målrettede rådgivning af virksomhederne blev der udarbejdet to værktøjer i projektet. Det ene værktøj, REACH Screeningsprogram, er et hjælpeværktøj til kortlægning af kemikalier, til vurdering af hvilke kemikalier i virksomheden, der er omfattet af REACH, og hvordan. Det andet værktøj er en opdatering af den eksisterende SPT Kemidatabase, som i projektet er blevet opdateret med 20 kosmetiske ingredienser til støtte for udarbejdelse af dokumentation for kosmetikvirksomheder. Desuden blev der udarbejdet en REACH-vejledning i projektet, som har til formål at støtte virksomheder i deres videre arbejde med REACH. 7

8 Projektet blev afsluttet med en to-dages workshop afholdt i samarbejde med Kemikaliebranchen, der har gennemført et lignende projekt i samme periode. Workshoppen havde til formål at formidle resultaterne af de to projekter, samt at give nye informationer omkring konkrete REACH aspekter. Det samlede udbytte af projektet hos virksomhederne vurderes generelt at være: Viden omkring de vigtigste aspekter i REACH-lovgivningen Identificering af virksomhedens roller og forpligtelser Belysning af konkrete problemstillinger omkring REACH i virksomheden Konkrete metoder til REACH-arbejdet med kortlægning, kommunikation og vidensdeling i virksomheden En trin-for-trin manual til hjælp ved opfyldelse af kommende forpligtelser To relevante værktøjer til brug i det videre arbejde med REACH De virksomheder, der deltog i alle projektets aktiviteter, har yderligere haft følgende udbytte: Kortlægning af (et udvalg af) virksomhedens kemikalier til hjælp ved prioritering af det videre arbejde med REACH eller Konkret arbejde med udarbejdelse af eksponeringsscenarier For størstedelen af virksomhederne har projektet betydet, at de har fået en solid viden omkring, hvad REACH betyder for deres virksomhed, og de har fået taget hul på forberedelserne - herunder et overblik over hvordan de forskellige kemikalier er omfattet af REACH, hvordan fremtidig levering sikres, og hvordan de nye krav opfyldes mest smidigt. Forude venter de endelige forberedelser og derefter opfyldelsen af forpligtelserne i REACH, hvor deltagerne for alvor kan trække på den viden og de værktøjer, de har fået i projektet. 8

9 Summary and conclusions In cooperation with DHI, the Association of Danish Cosmetics, Toiletries, Soap and Detergent Industries (SPT) has carried out a project for the Danish Environmental Protection Agency with the aim to prepare the companies within the association for the requirements under REACH. The project ran from March 2006 to March 2008 with participation of 20 primarily small and medium-sized enterprises within this line of business. The participating companies are affected by REACH in a way that is typical for many companies in Denmark. The project has contributed to the companies own preparations for fulfilling their obligations under REACH and the project activities were mainly focussed on concrete dialogue and dissemination through meetings at the companies. In general, the project comprised the following activities: 1. Introduction to REACH 2. Targeted consultancy 3. Development of tools 4. External dissemination in the form of REACH guidance and workshop The companies could choose to participate in the project at various levels dependant on their interests and resources. Fourteen companies participated in all of the project activities while six companies participated to a smaller extent. At project start, more participants expressed their anxiety and confusion about the new regulation, which confirmed the relevance of the project. For the participants, the introductory seminar provided a starting point for the subsequent targeted dialogue about the consequences of REACH. Through opening dialogue meetings, importance was attached to the companies understanding of the relevant aspects of REACH and to an identification of their roles and obligations. Then the companies participating in all the project activities got an opportunity to work on their own with specific REACH preparations, which in most cases, included mapping of (part of) their chemicals. Furthermore, these companies participated in a follow-up dialogue meeting, at which the results of their independent work were examined, and the companies were prepared to continue their preparations and meet future requirements. Concurrently with the targeted consultancy services for the companies, two tools were developed. One of the tools, the REACH Screening Program, is a support tool for mapping of chemicals, and for assessment of which of the company s chemicals are comprised by REACH and how. The other tool is an updating of the existing SPT chemicals database, which, as part of the project, had been updated with 20 cosmetic ingredients in support of the preparation of documentation for cosmetics companies. Finally, within the framework of this project, a REACH guidance was prepared with the aim to support the companies in their further preparations for REACH. 9

10 The project finished with a two-day workshop in cooperation with the chemical industry, which, during the same period, had carried out a similar project. The purpose of the workshop was to disseminate the results from the two projects and to pass on new information on specific REACH aspects. In general, the benefits to the companies of the project are considered to be: Knowledge of the most important aspects of the REACH regulation Identification of the roles and obligations of the companies Elucidation of specific problems regarding REACH in the companies Concrete methods for the REACH preparations regarding mapping, communication and knowledge sharing in the companies A step-by-step manual in support of the fulfilment of future obligations Two relevant tools for use in the future REACH preparations Furthermore, the companies participating in all the project activities benefited from: Mapping of (part of) their chemicals, which will be of use in the prioritization of their future REACH preparations or Concrete experience in preparing exposure scenarios For the majority of the companies, the project has provided a substantial knowledge of the influence of REACH on their companies, and they have started their preparations - e.g. got a good grasp of how the different chemicals are affected by REACH, how future deliveries are secured and the most flexibly way of meeting the new requirements. The final preparations lay ahead and, afterwards, the fulfilment of the obligations under REACH where the participants can really draw on the knowledge and tools that they have acquire during the project. 10

11 1 Indledning 1.1 Baggrund Den nye kemikalielovgivning i EU, REACH, blev foreslået af EUkommissionen den 29. oktober 2003, hvilket gav anledning til, at industrien og brancheorganisationer rettede opmærksomheden mod de nye krav, der blev stillet til industrien. Den kommende lovgivning vil lægge et større ansvar på industrien for at dokumentere sikker anvendelse af kemiske stoffer gennem hele forsyningskæden. Virksomhederne inden for vaskemiddel-, rengøringsmiddel- og kosmetikområdet vil møde nye krav til udveksling af informationer og dokumentation om kemiske stoffer, råvarer og produkter, og især de mindre virksomheder står over for en særlig udfordring, fordi de ikke har forudsætninger og ressourcer til at følge med i reguleringen af kemiske stoffer. Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT) ansøgte sammen med DHI og hse consult i oktober 2005 om midler under Virksomhedsordningen til gennemførelse af et projekt, der skulle forberede branchens virksomheder til de nye krav under REACH. Projektet blev udført i perioden marts marts 2008 med deltagelse af 20, primært små og mellemstore, virksomheder fra branchen. 1.2 Formål Projektets overordnede formål har været at udvikle kompetence og værktøjer til implementering af REACH i industrien, med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Formålet er opfyldt gennem direkte dialog med de deltagende virksomheder i projektet. Det har endvidere været et formål at formidle den generiske viden, der blev opbygget under projektet, til danske virksomheder, der har brug for forøget kompetence og viden om REACH. Dette er gjort gennem afholdelse af en todages workshop for både projektdeltagere og eksterne interessenter. 1.3 Deltagere og indhold Der deltog 20 virksomheder fra SPT-branchen i projektet. De 20 virksomheder tog ved projektets start beslutning om i hvilket omfang de ville deltage i projektet, og har på denne baggrund valgt mellem følgende modeller for deltagelsen: A) Dialogbaseret kompetenceudvikling (ca. 70 timer pr. virksomhed) B) Konsekvensanalyse af REACH (ca. 30 timer pr. virksomhed) Modellerne adskiller sig ved graden af arbejde med forberedelsen til REACH internt i virksomheden og antallet af dialogmøder med rådgivere (tabel 1.1). 11

12 Tabel 1.1 Projektets indhold og aktiviteter for henholdsvis dialogbaseret kompetenceudvikling ( A ) og konsekvensanalyse af REACH ( B ). Aktiviteter i projektet A B Introduktionsseminar X X Dialogmøde i virksomheden X X Casestudie X Uddannelsesorienteret dialogmøde X Afsluttende workshop X X Udviklede værktøjer Screeningsværktøj og database REACH-vejledning De deltagende virksomheder i projektet og den valgte model for deltagelsen fremgår af tabel 1.2. Tabel 1.2 Deltagende virksomheder i SPT s REACH-projekt Dialogbaseret kompetenceudvikling Ca. 70 timer pr. virksomhed. I alt 14 virksomheder. Riemann & Co. a/s (Hillerød) Ecolab ApS (Valby) Sønderstrup Sæbefabrik A/S (Tølløse) Iduna as (Birkerød) Persano Group A/S (Græsted) Knud E. Dan A/S (Greve) JohnsonDiversey (Nivå) Kemex A/S (Silkeborg) VTK A/S (Vejle) Plum A/S (Assens) Gumlink A/S (Vejle) Dermapharm A/S (Purhus) a/s blumøller (Odense) NOPA (Randers) Konsekvensanalyse af REACH. Ca. 30 timer pr. virksomhed. I alt 6 virksomheder. Australian Bodycare Continential A/S (Vissenbjerg) Cospro aps (Kolding) Masava Kemi (Svendborg) Stadsing A/S (Nørresundby) Pro-Ren A/S (Holbæk) Allison A/S (Bramming) 12

13 2 Introduktionsseminar Som introduktion til projektet blev der den 2. marts 2006 afholdt et heldagsintroduktionsseminar på Glostrup Park Hotel, Glostrup. Seminaret var et kick-off møde for projektet, som havde til formål, gennem indlæg og diskussioner, at belyse forskellige sider af REACH og de medfølgende krav til industrien. Desuden gav denne første dialog mulighed for at identificere virksomhedernes behov og få input til projektet, så det kunne gennemføres så målrettet som muligt. Programmet og deltagerlisten for seminaret er vedlagt i bilag A. 2.1 Introduktion til projektet Deltagerne blev indledningsvist introduceret til projektets indhold, forløb og formål. Der blev præsenteret forskellige forslag til casestudier, som var REACH-relaterede opgaver, deltagerne selv senere i projektet skulle arbejde med i virksomheden. Disse forslag blev diskuteret, og der var enighed om, at kortlægning af virksomhedernes egne kemiske stoffer, herunder mængder, leverandører, kommunikationskrav mm., var et godt casestudie (se afsnit 3.1.3). Behovet for værktøjer i forbindelse med REACH blev diskuteret, og forslag til hvilke værktøjer, der kunne udvikles i projektet blev fremlagt. På baggrund af diskussionen udsendte DHI efter seminaret en opdateret liste med forslag til værktøjer, som virksomhederne blev bedt om at tage stilling til og prioritere (se afsnit 4). 2.2 Introduktion til REACH Deltagerne fik en generel introduktion til REACH og blev gennem diskussion og gruppearbejde bekendt med virksomhedens aktør-rolle og forpligtelser i forhold til REACH. Eksempler på spørgsmål, som blev besvaret under seminaret, var: Hvad indeholder REACH? Hvilken REACH aktør-rolle har virksomheden? Hvilke krav stilles der til virksomhederne? Hvordan skal virksomhederne kommunikere med leverandører og kunder? Hvornår kan REACH forventes at kræve handling fra virksomhederne? Hvad er status for implementeringen af REACH? For mange af deltagerne var REACH noget helt nyt, og der blev derfor lagt vægt på at skabe et overblik frem for at gå i detaljer med elementerne i REACH. Der var naturligt nok meget interesse omkring hvilke krav, REACH stiller til virksomhederne, hvorfor dette punkt blev prioriteret højt. 2.3 Output af introduktionsseminar Ved introduktionsseminaret udtrykte flere af deltagerne bekymring og forvirring omkring den nye lovgivning og manglede i mange tilfælde overblik 13

14 over, hvad REACH i praksis vil betyde for virksomheden. Denne reaktion bekræftede projektets relevans og nødvendigheden af den grundigere dialog med hver af virksomhederne omkring, hvad REACH betyder for netop deres virksomhed. Introduktionsseminaret gav (for de fleste) en første introduktion til REACH og de vigtigste aspekter af lovgivningen. Dette skabte et udgangspunkt for den videre dialog omkring REACH i virksomhederne. Virksomhedernes vigtigste udbytte af introduktionsseminaret vurderes at være at: Deltagerne blev præsenteret for projektet og fik mulighed for at komme med input til projektforløbet Deltagerne fik en (bedre) forståelse for de vigtigste elementer i REACH Deltagerne fik defineret deres aktør-roller og forpligtelser gennem diskussion og gruppearbejde Deltagerne fik afdækket deres behov for yderligere rådgivning og mulighed for at vælge niveauet for deltagelse i det videre projektforløb 14

15 3 Målrettet rådgivning af virksomheder Der har i projektet været fokus på at målrette rådgivningen om REACH, således at virksomhedernes konkrete behov for vejledning blev opfyldt og de mest relevante spørgsmål besvaret. Dette er opfyldt gennem bilaterale dialogmøder med deltagerne ude i virksomhederne. Antallet af dialogmøder med hver virksomhed har været afhængigt af valget af niveau for deltagelse i projektet (se afsnit 1.3). Med deltagerne i den Dialogbaserede kompetenceudvikling er der blevet afholdt to dialogmøder, der fungerede henholdsvis som introduktion og afslutning af virksomhedernes arbejde med et REACH-relateret casestudie. Med deltagerne i aktiviteten Konsekvensanalyse af REACH blev der afholdt et enkelt dialogmøde for at belyse og diskutere de umiddelbare konsekvenser af REACH for virksomheden. I dette afsnit beskrives indhold og output af den målrettede rådgivning af virksomhederne. 3.1 Dialogbaseret kompetenceudvikling Indledende dialog Som en del af aktiviteten Dialogbaserede kompetenceudvikling blev der afholdt et indledende dialogmøde med deltagerne ude i virksomheden. De indledende dialogmøder blev afholdt i perioden marts maj 2007 og havde en varighed på ca. 2-3 timer. Som introduktion til dialogmøderne fik virksomhederne forud for mødet tilsendt en med forslag til mulige emner samt et spørgeskema til udfyldelse af virksomhedsdeltagerne før eller under mødet. Spørgeskemaet havde til hensigt at skabe klarhed over hvilke elementer, der er vigtige i forhold til virksomhedernes forberedelse til REACH, samt at målrette dialogen, så der kunne sættes fokus på de mest relevante problemstillinger. Virksomhederne blev ligeledes præsenteret for et konkret forslag til et casestudie, så valget omkring dette kunne diskuteres på mødet. De virksomheder, hvor der blev foreslået en screening af de anvendte kemiske stoffer som casestudie, fik yderligere tilsendt et Excel-ark, som danner baggrund for den kortlægning disse virksomheder skulle foretage (se afsnit 3.1.2). Et eksempel på et af de medsendte spørgeskemaer er vedlagt i bilag B. Besvarelserne af ja/nej-spørgsmålene fordelte sig på følgende måde mellem virksomhederne: 15

16 Er der nogen råvarer, der er små i volumen men essentielle for produktionen? 3 9 Ja Nej Har virksomheden "atypiske" anvendelser af kemikalier? 3 8 Er forsyningskæden lang eller kommer råvaren direkte fra producenten? 3 6 Har virksomheden en dialog med leverandører omkring miljø- og sundhedsforhold af kemikalier? 6 6 Arbejder virksomheden med alternative leverandører? 3 6 Registrerer virksomheden oplysninger på indholdsstoffer i råvarer? 3 6 Registrerer virksomheden mængden af kemikalier der anvendes? 5 15 Importer virksomheden selv kemikalier fra lande uden for EU? 2 18 Producerer virksomheden selv kemikalier? Figur 3.1 Besvarelser af ja/nej-spørgsmål i spørgeskema til klarlægning af virksomhedernes situation i forhold til REACH Figur 3.1 viser, at kun få af virksomhederne importerer stoffer fra lande uden for EU, og cirka halvdelen af virksomhederne er producenter. Rollen som importør opstår i de fleste tilfælde ved import af parfumestoffer fra Schweiz. Rollen som producent får virksomhederne hovedsageligt gennem deres fremstilling af sæbe ved syre-base-reaktioner. Udover rollerne som producent og importør har alle virksomhederne rollen som downstream-bruger. På møderne blev der derfor ofte fokuseret på downstream-brugerens forpligtelser under REACH. Besvarelserne af spørgeskemaet viste yderligere, at kun halvdelen af virksomhederne har dialog med deres leverandører, og at langt de fleste kun arbejder med én leverandør pr. stof. Dette er aspekter, der gør virksomhederne mere følsomme i forhold til de nye krav i REACH. De fleste virksomheder kender ikke til alle indholdsstofferne i deres råvarer og registrerer ikke mængden af de kemiske stoffer, de anvender. Derfor valgte flere virksomheder en kortlægning af deres egne kemikalier som casestudie under dette projekt. Enkelte virksomheder har råvarer, der er essentielle for produktionen eller har en atypisk anvendelse, hvilket også øger virksomhedernes følsomhed. Med hensyn til de spørgsmål, der ikke var ja/nej-spørgsmål, svarede mange at kommunikationen i forsyningskæden ville blive en forventelig udfordring. Specielt spørgsmålet om standardisering af kommunikationen op i forsyningskæden og beskrivelsen af virksomhedens anvendelse af de kemiske stoffer blev omtalt som væsentlige udfordringer. Desuden så mange virksomheder en udfordring i risikoen for at råvarer udgår af markedet. Hvad angår virksomhedernes kunder, så er der primært tale om distributører, detailhandlen og professionelle. Fælles for alle virksomhederne var, at udviklingstiden i forbindelse med erstatning af råvarer er meget svær at forudsige, men mange angav et interval fra et par måneder til flere år. 16

17 På baggrund af blandt andet besvarelserne af spørgeskemaet blev dagsordenen for mødet tilpasset den enkelt virksomheds behov. Overordnet blev følgende dagsorden i de fleste tilfælde dog fulgt: 1. Kort præsentation af mødedeltagere og virksomhed 2. Kort indledning om centrale begreber i REACH (ved DHI) 3. Gennemgang af virksomhedens aktørrolle og kemikaliehåndtering - status og behov (på baggrund af besvarelse af spørgeskema) 4. Diskussion af indhold i casestudie 5. Værktøjer - status og behov På mødet fik virksomhederne en generel introduktion til REACH som baggrund for den videre diskussion. Herefter blev virksomhedens konkrete problemstillinger behandlet med udgangspunkt i spørgeskemaet. Virksomhederne fik under dette punkt slået deres rolle og forpligtelser fast, og det blev klart, at størstedelen af virksomhederne havde særlig interesse i downstream-brugerens forpligtelser under REACH. Disse blev ofte gennemgået for at give indblik i de kommende forpligtelser. På baggrund af virksomhedernes behov blev valget af casestudie diskuteret (se afsnit 3.1.2). Det blev også diskuteret hvilke værktøjer, virksomheden kunne have fordele af at anvende (se afsnit 4). Mange af virksomhedernes spørgsmål blev diskuteret og besvaret på mødet, og som yderligere hjælp til virksomhedsdeltagerne blev der udarbejdet et detaljeret referat af mødet. I de tilfælde, hvor virksomhedsdeltagernes spørgsmål ikke kunne besvares på mødet, blev disse besvaret i referatet og sendt til virksomheden umiddelbart efter mødet. Et typisk udvalg af de spørgsmål, der blev stillet ved møderne, blev opsamlet og besvaret i forbindelse med udsendelse af et nyhedsbrev i april 07 (se afsnit 3.1.2). Desuden blev deltagerne opfordret til at kontakte DHI for afklarende spørgsmål. Flere af deltagerne havde hørt om REACH for første gang ved introduktionsseminariet og havde derfor et stort behov for den indledende gennemgang af de vigtigste elementer i REACH-lovgivningen. Flere forstod lovgivningen bedre efter denne mulighed for at stille spørgsmål på et bilateralt møde. Flere var forvirrede omkring deres forpligtelser, og der blev derfor ved møderne fokuseret på de forskellige REACH-aktørers konkrete forpligtelser. Virksomhedernes behov for rådgivning var i mange tilfælde at få identificeret hvad gør vi nu? og hvordan skal jeg prioritere min indsats?. Svaret på disse spørgsmål er at starte forberedelserne til REACH ved at kigge på de kemikalier, virksomheden anvender, hvilket i de fleste tilfælde blev gjort til en del af arbejdet i dette projekt (se afsnit 3.1.3). På baggrund af deltagernes reaktioner på dialogmødet, vurderes virksomhedernes vigtigste output af de indledende dialogmøder at være: Et overblik over de vigtigste elementer i REACH En bekræftelse af virksomhedens rolle og identifikation af de medfølgende forpligtelser En identificering af virksomhedens konkrete problemstillinger i forhold til REACH En konkret rådgivning om hvordan de forsat skulle forberede sig til REACH Svar på spørgsmål som ikke var blevet belyst på introduktionsseminaret Kontakt til rådgivere så løbende spørgsmål kunne besvares 17

18 3.1.2 Nyhedsbrev Omkring halvvejs i projektforløbet vurderede DHI, at der var behov for en opsamling og status på projektet. Vedtagelsen af REACH stod for døren, og flere af Kommissionens REACH-implementeringsprojekter (RIP-projekter) var under udarbejdelse eller ved at blive planlagt. I RIP-projekterne blev der blandt andet udarbejdedet konkrete vejledninger til industrien om, hvordan virksomhederne kan håndtere kravene i REACH. Specielt resultatet af RIPprojektet 3.5-2, en vejledning til downstream-brugere /1/, havde stor interesse, og der var et stort behov for at kunne konkretisere rådgivningen så meget som muligt i dialogen med virksomhederne. Med udsigt til en færdiggørelse af RIP-vejledning i efteråret 2007, blev det besluttet at udsætte afholdelsen af de opfølgende dialogmøder og udarbejdelsen af REACH-vejledningen i projektet til efter dette tidspunkt for at kunne inkorporere de seneste vejledninger fra Kommissionen. Tidspunktet for afslutning af projektet blev således udsat fra juni 2007 til marts 2008 med Miljøstyrelsen godkendelse. Udover de strukturelle ændringer i projektet var der også et ønske om at formidle resultatet af de indledende dialogmøder til deltagerne. Mange af virksomhederne havde stillet de samme spørgsmål, men lovgivningen og svarene på spørgsmålene var blevet mere nuancerede i løbet af den period, hvor møderne blev afholdt. For at sikre at alle virksomheder fik den samme nyeste viden om de hyppigst stillede spørgsmål, var der derfor et behov for en opdatering af virksomhederne. I april 2007 blev der således udarbejdet et nyhedsbrev, hvor projektets status, udsættelse og fremtidige forløb blev beskrevet. Der blev ligeledes udarbejdet et spørgsmål-og-svar-ark med opdaterede svar på de hyppigst stillede spørgsmål, og dette blev sammen med nyhedsbrevet sendt til virksomhederne pr. . To versioner af nyhedsbrevet, afhængig af niveauet for deltagelse, samt spørgsmål-og-svar-arket er vedlagt i bilag C Casestudie De 14 virksomheder, der har deltaget i alle projektets aktiviteter, har haft mulighed for at vælge et casestudie, som de har arbejdet med i virksomheden, som start til forberedelserne til REACH. Der har været flere forslag til casestudier i spil, men på baggrund af en dialog med virksomhederne, valgte de én af tre typer casestudier: Screening (kortlægning) af kemikalier Avanceret screening af kemikalier Testvirksomhed ved udvikling af RIP Ni af virksomhederne valgte som casestudie at påbegynde en kortlægning af deres kemikalier en såkaldt screening. De virksomheder, der valgte denne case, var typisk mindre virksomheder med anvendelse af et overskueligt antal kemikalier. Herudover valgte tre virksomheder at foretage en lidt mere avanceret screening ved hjælp af det såkaldte RTM-program (se afsnit ). RTM-programmet er udviklet af hse consult i samarbejde med DHI og kan bruges til at skabe overblik over behovet for aktioner for at imødekomme kravene under REACH. Disse tre virksomheder har typisk skulle bruge flere ressourcer på databehandlingen og have et godt indblik i udvalgte aspekter af REACH-lovgivningen. En enkelt virksomhed valgte at 18

19 deltage som testvirksomhed i en workshop til afprøvning af konceptet for udvikling af eksponeringsscenarier i forbindelse med udarbejdelse af RIPvejledning for downstream-brugere. Dette var en ressourcestærk virksomhed med et godt indblik i REACH-lovgivningen. Endelig har en enkelt virksomhed valgt at udarbejde en beskrivelse af deres allerede omfattende forberedende arbejde med REACH. Virksomhedernes valg af casestudier er vist i tabel 3.1. Tabel 3.1 Virksomhedernes valg af casestudie Screening af kemikalier Riemann & Co. a/s (Hillerød) Sønderstrup Sæbefabrik A/S (Tølløse) Iduna as (Birkerød) Persano Group A/S (Græsted) VTK A/S (Vejle) Plum A/S (Assens) Gumlink A/S (Vejle) Dermapharm A/S (Purhus) NOPA (Randers) Screening af kemikalier ved RTM-programmet Kemex A/S (Silkeborg) JohnsonDiversey (Nivå) Knud E. Dan A/S (Greve) Testvirksomhed ved RIP Ecolab ApS (Valby) Beskrivelse af forberedende arbejde a/s blumøller (Odense) Screening af kemikalier Screeningen af virksomhedernes kemikalier blev foretaget ved hjælp af et REACH screeningsprogram, som blev udviklet i projektet (se afsnit 4.1). Screeningen foregår ved, at der indlæses et Excel-ark med blandt andet CASnumre i programmet, og det foretager herefter en sammenligning af de indlæste CAS-numre med relevante stoflister. Resultatet af screeningen er et kvalificeret bud på, om stofferne er undtaget registrering, deres klassificering, om de er særligt farlige og dermed underlagt godkendelsesordningen, omtrentlige registreringsfrister, og hvorvidt der kræves eksponeringsscenarier for stofferne. Programmet foretager screeningen på baggrund af CAS-numre og angiver således resultatet på stof-niveau. Metoden for udførelsen af analysen er beskrevet i screeningsprogrammets manual, der er vedlagt i bilag I. Screeningen er nem at foretage og giver et hurtigt overblik over hvilke stoffer, der bør være fokus på i virksomhedens videre arbejde med REACH. Udover oplysninger til udførelse af screeningen indebar casestudiet også indsamling af oplysninger om leverandører, følsomhed og stoffernes anvendelse. Disse oplysninger, suppleret med resultatet af screeningen, gav et overblik over hvilke kemikalier, der anvendes i virksomheden, hvordan de vil rammes af REACH, og hvad der skal til for at imødegå eventuelle udfordringer. De virksomheder, der valgte at foretage en screening af deres kemikalier som casestudie, fik i forbindelse med indkaldelsen til det indledende dialogmøde tilsendt et Excel-ark til brug ved screeningen og en efterfølgende analyse. Ved 19

20 dialogmødet blev detaljerne omkring screeningen og udfyldelsen af Excelarket forklaret, hvorefter virksomhederne i en periode arbejdede selvstændigt med udfyldelse af Excel-arket. Et anonymiseret eksempel på et udfyldt Excelark er vedlagt i bilag D. Efter udfyldelse i virksomheden blev Excel-arket returneret til DHI, som ved hjælp af REACH Screeningsprogram foretog en screening og analyse af de listede stoffer. Efter analysen fik virksomheden en tilbagemelding i form af en udvidelse af Excel-arket, med informationer om de forskellige kemikalier udfyldt af DHI. Bilag D indeholder også et eksempel på sådan en screeningsanalyse. På det opfølgende møde blev screeningsanalysen grundigt gennemgået med virksomheden. Gennemgangen indebar en forklaring på, hvordan analysen skulle fortolkes, og hvad resultatet i praksis betyder for virksomheden. Resultatet blev yderligere opsummeret i stikordsform på PowerPoint for at give et overblik til brug ved virksomhedens videre arbejde med REACH. Et eksempel på et opsummeret screeningsresultat er givet i bilag D. Alle ni virksomheder fik med casestudiet taget hul på kortlægningen af deres kemikalier. Nogle virksomheder fik screenet alle deres kemikalier, men i de fleste tilfælde havde virksomheden fået kortlagt et udsnit af deres kemikalier. I alle tilfælde havde virksomhederne fået kendskab til hvordan de selv simpelt kunne foretage en screening og vurdere resultatet. Flere af virksomhederne udtrykte lettelse over at have fået en systematisk metode til at prioritere deres kemikalier og det videre arbejde med REACH. Screeningen gav således virksomhederne: En metode til at skabe overblik over anvendte kemikalier Et overblik over hvilke forpligtelser, kemikalierne og anvendelserne medfører En prioritering af kemikalierne i forhold til virksomhedens videre arbejde med REACH Kendskab til et værktøj til fremover selv at foretage screeninger Screening af kemikalier ved RTM-programmet RTM-programmet er et Excel-baseret screeningsprogram, der er udviklet og ejet af hse consult og DHI. Programmet adskiller sig fra det ovennævnte screeningsprogram ved at kunne give detaljerede og statistiske oplysninger, ikke blot på stofniveau, men også på råvare- og produktniveau. Dette er en nuancering, der kræver indtastning af oplysninger i programmet om bl.a. råvarernes og produkternes sammensætning. Resultatet af screening bliver dermed mere direkte anvendeligt, da de identificerede forpligtelser i forhold til REACH beskrives for den enkelte råvare eller det enkelte produkt. Resultatet skal ikke først omregnes fra stofniveau til råvare- eller produktniveau. Casestudiet med RTM-programmet omfattede dog ikke en analyse af forhold som leverandører, anvendelse og følsomhed. De tre virksomheder, der valgte at foretage en screening af kemikalier ved hjælp af RTM-programmet, blev indbudt til en heldags-workshop på DHI, hvor RTM-programmet blev præsenteret, og deltagerne fik mulighed for selv at arbejde med programmet. Efter workshoppen arbejdede virksomhederne selvstændigt med indtastning af data. Der var i perioden løbende dialog mellem virksomhederne og hse consult til afklaring af spørgsmål omkring programmet. Et eksempel på data til brug i RTM-programmet er vedlagt i 20

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

19. nov. 09. Formål med projektet og hvad vi har nået

19. nov. 09. Formål med projektet og hvad vi har nået Indledning 19. nov. 09 Formål med projektet og hvad vi har nået Formål Udarbejdelse af handlingsplan for de enkelte virksomheders implementering af EU s Kemikaliepolitik. Som sidegevinst : Identificere

Læs mere

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION)

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Forberedelser til REACH og udvikling af relevant kompetence inden for tekstilindustrien

Forberedelser til REACH og udvikling af relevant kompetence inden for tekstilindustrien Forberedelser til REACH og udvikling af relevant kompetence inden for tekstilindustrien Gitte I. Petersen & Lisbeth Frisenborg DHI Miljøprojekt Nr. 1289 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade til virksomheden. Anbefalinger til kommunikation af sikkerhedsdatablade

Læs mere

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev nr. 4 5. juli 2016 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev Hermed udsendes det tredje nyhedsbrev fra Kemi i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af daværende miljøminister, Kirsten

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Nordvestjysk Erhvervsråds vækstgruppeforløb i kemikaliestyring 2006 til 2007

Nordvestjysk Erhvervsråds vækstgruppeforløb i kemikaliestyring 2006 til 2007 Nordvestjysk Erhvervsråds vækstgruppeforløb i kemikaliestyring 2006 til 2007 Anne Mette R von Benzon & Sven Havelund COWI Henrik Korsbo Nordvestjysk Erhvervscenter Miljøprojekt Nr. 1190 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Konsekvenser af REACH for elektronikvirksomheder krav til downstream brug af præparater og fremstilling af artikler

Konsekvenser af REACH for elektronikvirksomheder krav til downstream brug af præparater og fremstilling af artikler Konsekvenser af REACH for elektronikvirksomheder krav til downstream brug af præparater og fremstilling af artikler Margrethe Winther-Nielsen DHI Miljøprojekt Nr. 1301 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Velkommen til DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification. Et A.I.S.E.-initiativ

Velkommen til DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification. Et A.I.S.E.-initiativ Det Net Velkommen til DetNet Detergent Industry Network for CLP Classification En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringsprodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger)

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat)

Torben Kyed Larsen (Psykiatriens Anlægssekretariat) Referat Projekt: Nyt Byggeteknisk Paradigme Mødetype: Styregruppemøde Dato: 04.11.2014 Sted: SDSI, Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Deltagere Frank Jensen (Søren Jensen), Lars Nielsen (Søren Jensen),

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere