Beretning Egegård Skole marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Egegård Skole marts 2008"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2008 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på SkoleIntra Imageudvalget Ny skoleleder Trivselsudvalget Undervisningsmaterialer Forventningspapiret Skolens 50 års fødselsdag Ny kantine på Egegård Skole

2 Kort om skolebestyrelsen Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år og de øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Sidste ordinære valg var i 2006 og næste ordinære valg er således i Der har i det forløbne år været et suppleringsvalg p.g.a. afgang fra skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens medlemmer per 1. marts 2008 er: Formand: Jan Vibholm Næstformand: Jan Dixon Hanne Rasmussen Gitte Barfod Klaus Nielsen Birgitte Nørrelund Lone Holst 1. suppleant : Helle Gulfeldt Medarbejderrepræsentanter: Mette Fredensborg og Andreas Folkmann Ledelsesrepræsentant: Lizzie Høysholdt Elevrepræsentant: Ledig Repræsentant fra Byrådet: Trine Græse I det forgangne år har vi sagt farvel til følgende medlemmer som vi samtidig takker for deres gode samarbejde: Michael Birkvang, Flemming Johansen, Linda Schou, Anne Mette Ørslev, Tune Jensen og Martin Rasmussen. I skolebestyrelsen er vi omfattet af en del regelsæt for vores arbejde. Vi skal tilse den overordnede ledelse af skolen og har i den forbindelse beføjelser som grundlæggende er fastsat af folkeskoleloven. Vi har i forløbet siden sidste beretning foruden de løbende opgaver fokuseret på image og trivsel som er beskrevet mere detaljeret længere ned i beretningen. Ansvaret for at Egegård Skole trives, er et fælles ansvar. Derfor er I, som forældre, også medansvarlige for at skabe den debat som er grundlaget for de beslutninger, der bliver truffet på Egegård skole. Som forældre har I forskellige muligheder for at gøre jeres indflydelse gældende. Det kan selvfølgelig ske ved direkte kontakt til skolebestyrelsen, men også ved at indgå i nogle af de udvalg som er beskrevet efterfølgende. Skolebestyrelsens arbejdsområder er kort beskrevet på næste side:

3 Kort om skolebestyrelsen Fortsat Tilsyn. Vores regelmæssige gennemgang af vikardækningen er et eksempel på tilsyn. Et andet eksempel er gennemgang af skolens bygninger med henblik på at foreslå forbedringer til kommunen. I vores trivsels/sundhedsudvalg ser vi på, om man kan forbedre børnenes hverdag og gøre den mere sund. Principper. Skolebestyrelsens vigtigste opgave er at formulere og revidere de principper, der udgør skolens overordnede mål, og fastlægge de rammer, skolelederen skal bruge for at opfylde disse. På grundlag af de vedtagne principper kan vi tegne vores egen profil, så forældre og andre er klar over, hvilke værdier der kendetegner vores skole. Principperne kan du finde på skolens hjemmeside. Godkendelse. I skolebestyrelsen får vi en del sager til godkendelse. Hvert år skal vi gennemgå budgettet og godkende det. En godkendelse kan også dreje sig om skolens ordensregler herunder f.eks. udgangstilladelse til de ældre elever. Forslag og udarbejdelse af indstillinger. Der kan komme forslag fra forældre eller fra os som sidder i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har således i forbindelse med den nye kantine haft mulighed for komme med forslag til indretning. Udtalelse. I det sidste år har vi skullet komme med en række forskellige udtalelser. Eksempler: udtalelse om en ny skole i Bagsværd, udtalelse til analyse af specialundervisningen, udtalelse vedrørende forslaget om tilpasning af skoledistrikter i den nordlige del af Gladsaxe Kommune, samt udtalelse til kvalitetsrapporten. Ordensregler. Skolebestyrelsen er med til at udforme skolens ordensregler e.g. ophold i klasserne i frikvartererne og udgangstilladelse for de større klasser. Undervisningsmidler. Skolebestyrelsen har ret til konkret at godkende eller afvise undervisningsmidler, som foreslås benyttet i skolens undervisning. Udvalgsarbejde. Skolebestyrelsen har oprettet forskellige udvalg for bedre at kunne varetag og overkomme de mange forskellige opgaver der er. Vi har i det forløbende år haft følgende udvalg: Imageudvalg, budgetudvalg, ansættelsesudvalg, trivselsudvalg og kantineudvalg. Imageudvalget: Jan Vibholm, Jan Dixon, Hanne Rasmussen, personale og ledelses repræsentant. Budgetudvalget: Hanne Rasmussen, Klaus Nielsen, personale og ledelses repræsentant. Ansættelsesudvalg: Hanne Rasmussen, Klaus Nielsen, personale og ledelses repræsentant. Trivselsudvalg: Jan Vibholm, Gitte Barfod, og personalerepræsentant. Kantineudvalg: Jan Dixon, personale, elev og kantine repræsentant. I det følgende findes en nærmere beskrivelse af de områder der specielt har optaget skolebestyrelsen i det forgangne år. Skolebestyrelsen på SkoleIntra På skolens hjemmeside, finder du menuen Skolebestyrelsen. Her kan du finde dagsordner samt beslutningsreferater fra skolebestyrelsesmøderne. De informative foldere vi har udført i skolebestyrelsen kan du finde under Informationer, og Beretningerne fra de sidste 3 år er placeret under beretninger. Under punktet Forslag til skolebestyrelsen, har du mulighed for at komme med input til skolebestyrelsens medlemmer via vores elektroniske beskedsystem. Det er skolebestyrelsens mål at svare på henvendelser så hurtigt som muligt. Men for at kunne give et velovervejet svar, skal henvendelsen behandles på et skolebestyrelsesmøde, som afholdes en gang om måneden. Du kan også finde en liste over nuværende medlemmer, hvor vi arbejder på også at have oplysningerne suppleret med portrætbillede.

4 Imageudvalget -en invitation Egegård Skole nedsatte sidste skoleår et imageudvalg for at arbejde med skolens image. I maj 2007 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt kontaktforældrene for at afklare områder, hvor skolen havde problemer med sit image. Skolebestyrelsen har herefter iværksat flere tiltag i forhold til de tilkendegivelser, I som kontaktforældre kom med. Af u- middelbare initiativer kan nævnes, at ledelsen har deltaget ved samtlige forældremøder i efteråret, der er sat større fokus på vikarundervisning og et toiletprojekt bliver iværksat i indskolingen. Du kan læse mere om undersøgelsen i egenyt nr 06, 2007, på SkoleIntra under skoleblad. Men vores arbejde i imageudvalget skal ikke stoppe her. Skolebestyrelsen ønsker derfor at indbyde interesserede kontaktforældre til at deltage i det videre arbejde i imageudvalget. Problemstillinger, vi skal se på, omfatter bl.a.: Hvad skal der yderligere til for at styrke Egegård skoles Image? Hvordan kommer vi videre? Hvordan formidler vi de gode historier fra skolen til vores nærområde? Vi forventer at imageudvalget samles med repræsentanter fra ledelsen, lærere, pædagoger og forældre ca. 3 gange årligt. Skolebestyrelsen vil i løbet af foråret 2008 tage initiativ til at få iværksat kontakten til alle skolens kontaktforældre. Men, har du allerede nu, som kontaktforældre mod på at yde indflydelse på Egegård Skoles fremtidige image, kan du kontakte Hanne Rasmussen, Jan Vibholm eller Jan Dixon på SkoleIntra under skolebestyrelsen, "Forslag til Skolebestyrelsen". Vi glæder os til at høre fra jer... Ny skoleleder Som bekendt valgte Mogens Haarh at tiltræde en seniorordning og fratrådte således sin stilling som skoleleder d. 31/ Flere af skolebestyrelsens medlemmer har samarbejdet med Mogens Haarh igennem de sidste 2-6 år i et samarbejde der har altid været præget af en åben og imødekommende dialog. Som følge af at vi skal have en ny skoleleder er skolebestyrelsen inddraget i arbejdet med at bedømme de indkomne ansøgninger. Forhåbentligt vil det være muligt at sige velkommen til en ny skoleleder inden starten af det nye skoleår.

5 Trivselsudvalget Trivselsudvalget er nu i fuld gang og har fungeret i over 1 år. Udfordringen i udvalget har været at begrænse de oplagte emner, som vi kunne tænke os at arbejde med. Vi har siden denne beslutning arbejdet under devisen - ét skib i søen ad gangen!. Og det har været vejen frem. Det handler stadig om trivsel hos elever, trivsel i klassen, trivsel hos lærere og pædagoger. Og det handler om fokus på mobning. Gå glad i skole er stadig dét det hele handler om i bund og grund. I 2007 har lærere og pædagoger arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, som er et emne, der i høj grad handler om trivsel på arbejdspladsen. I den forbindelse har emnet været bearbejdet i detaljer på pædagogisk weekend, netop med henblik på at lave handleplaner for alle de områder der involverer trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i hverdagen på skolen. Det er en proces der er i gang og i løbende udvikling, og som der følges op på løbende og i henhold til planlagt strategi. Vi skød 2008 ind med det første skib i søen: Egekøbing i uge 4. På tværs af klassetrin, blev der valgt job ud fra elevens interesser. Hovedbudskabet i Egekøbing var at store og små elever skulle lære hinanden at kende, de store skulle tage ansvar for de mindre elever, inddrage dem, og et naturligt samarbejde skulle opstå på baggrund af dette. Andet skib finder sted på beretningsaftenen i marts, hvor der bliver holdt foredrag i aulaen med skuespilleren og tidligere alkoholiker Allan Olsen om misbrug. Dette er et emne som vil blive behandlet i udskolingen, og der vil være mødepligt for klasse og deres forældre, - og alle andre forældre på skolen er velkomne. Foredraget er gratis for skolens brugere. Det er i høj grad også et emne, som handler om trivsel, og hvordan det kan gå, når man ikke trives, men at der er lys forude og man kan komme til at trives igen. Og hvordan man kan lære af andres erfaringer. Tredje skib sættes i søen i april/maj måned, hvor der vil være fokus på mobning: Signalerne på mobning - Hvad skal man være opmærksom på. Mobbekonsulenterne AMOK, vil stå for et arrangement, der vil være for børnene (aldersopdelt for indskolingen, mellemtrinet og udskolingen), for lærer og pædagoger og for forældre. Skoleåret 2008/2009 forventes at starte med at fjerde skib søsættes. Et ønske om at Børnekonflikt mægling bliver en realitet. Et meget spændende projekt, som i den grad involverer eleverne og som på andre skoler har vist fantastiske resultater i forbindelse med den mobning der desværre foregår på alle skoler i større eller mindre grad. Ildsjæle blandt lærerne til at være banner-førere og de voksne i projektet, er nødvendigt til at guide børnene på rette vej. Men ellers handler Børnekonfliktmægling om at børnene klarer konflikterne selv ved at tale med hinanden på en anden måde gennem de valgte børnekonfliktmæglere, der uddannes til at kunne hjælpe andre. Trivselsudvalget består af Lærer Mariann Neumann samt Jan Vibholm og Gitte Barfod fra skolebestyrelsen.

6 Undervisningsmaterialer I løbet af de sidste år har skolen fået rigtig mange nye undervisningsmaterialer og bogsæt. Det skyldes bl.a. at vi har fået et overordnet bogudvalg, som kigger på, hvilke fagområder, der trænger mest til at få nye materialer/bøger. Så har vi bygget disse fagområder op så de er opdateret i forhold til de nye, faglige krav, som der stilles. Der er også set på kravene til alle de nye afgangsprøver og test i den sammenhæng. Derudover har vi fra Undervisningsministeriet fået en sum penge ud til de naturfaglige områder i forhold til antallet af elever men også med et krav om, at vi selv skulle yde et tilsvarende beløb til områderne. Her er der sket en opdatering af følgende fagområder med nye bogsæt: Matematik, geografi, biologi, fysik, natur og teknik samt kristendom. Vores prioritering har indtil nu især været udskolingen især på grund af de nye krav samt prøver i alle fag. Dansk er især blevet tilgodeset i begynderundervisningen med nye klassesæt men også med bogkasser til individuel læsning og makkerlæsning for at fremme læseindlæringen. Det er også lykkedes rigtig godt, da vi ligger rigtig fint over gennemsnittet i kommunen for læseprøverne i vores indskolingsklasser. I øvrigt har vi på skolen også brugt en hel del penge på indkøb af faglige materialer til matematik og dansk i forbindelse med arbejdet med læringsstile. Vi tænker også den faglige læsning ind i alle fag, da det også er en del af læsetræningen. Vi synes, at vi er rigtig godt i gang med at få en rigtig god og tidssvarende materialesamling. Derudover har vi i dette skoleår fået 3 stk. stationære Interaktive Whiteboards, som der er arbejdet med i 3.klasserne samt 9.c. I 2008 indkøber yderligere 3 stationære Whiteboards til de kommende 4. klasser og til fysiklokalet. Der sker hele tiden en opgradering af computerbestanden samt placeringen rundt omkring i hele skolen af disse. Alle disse tiltag er med til at højne kvaliteten af undervisningen. Forventningspapiret De forventninger elever, forældre og lærere har til hinanden på Egegård Skole, populært kaldet forventningpapiret har fået ny form. Efter at skolebestyrelsen havde haft indholdet i forventningspapiret oppe til revurdering og tilretning, blev det besluttet at udgive det som en lille folder. Denne folder er blevet uddelt til alle skolens elever og lærer, og nytilkomne forældre og lærer får den ligeledes udleveret. Folderen, som er illustreret med små billeder fra skoens hverdag, kan du også finde på skolens hjemmeside, under skolebestyrelsen, informationer.

7 Skolens 50 år fødselsdag EGEGÅRD SKOLE50 ÅRS FØDSELSDAG torsdag d. 13. september 2007 kl. 17:00-21:00 Skolens 50 års fødselsdag blev et tydeligt bevis på hvad Egegård Skole er rigtig god til. Nemlig at gennemføre et tema uge-projekt som kulminerer med et flot forældre arrangement en torsdag aften. Sådan er det ikke nødvendigvis på alle landets skoler, men sådan er det på Egegård Skole! En årelang tradition for Tema- og Egeuger har sat sine spor i både ledelse og lærerstab, og de er i samarbejde med eleverne rigtig gode til at få tingene til at lykkes. Der var taler fra borgmester Karin Søjberg Holst og skoleleder Mogens Haarh. Vi fik en brødælter af borgmesteren til vores nye kantine. Der var musik i alle afskygninger, fra hyggepianist til rockorkester. Man kunne gå på opdagelse i de forskellige tidsaldre. Det var, alt i alt, en stor dag. Hurra, hurra, hurra, og så det lange hurraaaaaaaaa, for Egegård Skole års fødselsdagen var heller ikke nogen undtagelse. Med temaet fortid, nutid og fremtid beskrev hver afdeling en "epoke" i skolens og omgivelsernes historie. Derudover havde fødselsdagsudvalget i tiden op til den store dag travlt med at arrangere mad og musik til gæsterne, og det blev også til et flot jubilæumsskrift. Og alle elever og lærere fik en mindeværdig jubilæums T-shirt. Annoncer i de lokale aviser gjorde også at elever fra de aller tidligste år også dukkede op.

8 Ny kantine På Egegård Skole I 2007 var Egegård Skole præget af en del arbejdslarm og støv fra et større nybyggeri. Udover disse gener måtte vi derudover samtidig leve med et farvel til vores dejligt store EDB lokale samt kantineudsalget. Men alt dette var til at bære, for vi vidste at det hele ville ende med færdiggørelsen af en længe ventet og savnet kantine. Ca. 6.5 million var bevilget til kantinen som skal kunne rumme 150 elever af gangen. I starten af januar stod kantinen klar til brug. Så tirsdag den 22/1 emmede hele Egegård Skole af spænding, da alle var inviteret til indvielsen, både elever og personale. Skoleleder Lizzie Høysholt indledte indvielsen med at byde børn, voksne og borgmesteren hjertelig velkommen og derefter gik skolens lærere på scenen for igennem en sang at hylde Skolens nye foderbræt som kantinen allerede nu har fået som kælenavn. I sin indvielsestale kom Borgmester Karin Søjberg Holst ind på Gladsaxe kommunes satsning på sund mad til alle børn samt indsatsen for mere motion. Der er ingen tvivl om, at dette område er et hjertebarn for Borgmesteren. Til slut blev den røde snor ind til kantinen endelig klippet over og alle myldrede ind til den ventende buffet bestående af, gulerodsog agurkestave, saftevand og chokoladekage. Kantinen fremstår smuk og lys med masser af plads til udfoldelse. Vi er nu i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan få det optimale ud af katinen. Udskolingen og mellemtrinet spiser der på forskellige tidspunkter af pladshensyn og der er allerede blevet afholdt flere arrangementer i kantinen. Med kantinen er Egegård Skole ikke mere den samme. Et nyt samlingssted er opstået. Kantinen har med andre ord fornyet og forynget Egegård Skole til glæde for os alle.

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere