Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat Thomas Thorup Larsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 24. juni 2014 udbød KomUdbud v/kolding Kommune som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale om levering af handsker (delaftale 1) og sygeplejeartikler (delaftale 2). Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne Pris, Kvalitet og Service. Udbudsbetingelserne blev udsendt i juni 2014, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 27. august 2014 havde tre tilbudsgivere, herunder Mediq Danmark A/S og Abena A/S, afgivet tilbud på delaftale 2. Den 11. september 2014 besluttede KomUdbud v/kolding Kommune at indgå kontrakt med Abena A/S om delaftale 2. Denne klagesag vedrører kun delaftale 2. Den 23. september 2014 indgav klageren, Mediq Danmark A/S (herefter Mediq), klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, KomUdbud v/kolding Kommune (herefter KomUdbud). Mediq fremsatte ved klagens

2 2. indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 24. september 2014 meddelte klagenævnet, at Mediqs anmodning om opsættende virkning ville blive behandlet efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, idet klagen ikke var modtaget i standstill-perioden. Som følge heraf frafaldt Mediq den 26. september 2014 anmodningen om, at klagen skulle have opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Mediq har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 og med artikel 53 ved i forhold til underkriteriet Pris at have anvendt en evalueringsmodel, der ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Påstand 2 (subsidiær til påstand 1) Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at anvende en evalueringsmodel i forhold til underkriteriet Pris, som resulterer i en forskellig vægtning af de tilbudte enhedspriser i strid med udbudsbetingelsernes angivelse. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at anmode tilbudsgiverne om at oplyse eventuelle rabatter på tilbudsgivernes sortiment ud over de produkter, der er omfattet af tilbudslisten. Påstand 3 a Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at foretage en beskrivelse af det udbudte sortiment, som er egnet til at skabe en uklarhed om omfanget af den udbudte ydelse. Påstand 4 (subsidiær til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med princip-

3 3. perne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at give en utilstrækkelig beskrivelse af det øvrige sortiment, som tilbudsgiverne skal tilbyde en rabatsats på. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, idet KomUdbuds underretning om tildelingsbeslutningen ikke er ledsaget af en fyldestgørende kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, og idet KomUdbuds underretning indeholder en fejlagtig angivelse af standstill-perioden. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at definere den ordregivende myndighed på en uigennemsigtig måde. Påstand 7 Klagenævnet skal annullere KomUdbuds beslutning om at tildele rammeaftale om levering af sygeplejeartikler til Abena A/S. KomUdbud har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 24. juni 2014 står blandt andet: Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Kolding Kommune I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja [der er herefter opregnet navne og adresser på 14 kommuner] Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

4 4. Levering af sygeplejeartikler og handsker til KomUdbud. I udbudsbetingelserne står: 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af handsker (delaftale 1) og sygeplejerartikler (delaftale 2) til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt Ordregiver). Delaftale 2 sygeplejeartikler Udbuddet omfatter køb og levering af sygeplejeartikler, som defineret i Bilag 1 Tilbudsliste. Nærværende udbud er skrevet ud fra en målsætning om at udbuddet dækker ca % af Ordregivers omsætning på handsker og sygeplejeartikler. Der kan forekomme behov for handsker og sygeplejeartikler, som er udenfor sortimentet men indenfor de tilbudte omfattede produktgrupper til borgere med særligt behov, hvorfor der er krav om rabatsats på denne del kaldet Øvrigt sortiment. Øvrigt sortiment forventes at udgøre maks % af omsætningen, hvorfor køb foretages under delydelsesreglen i Udbudsdirektivet. Det vil være frivilligt for de deltagende kommuner at benytte sig af Tilbudsgivers rabatsats til køb af øvrigt sortiment. 1.2 Deltagende kommuner KomUdbud er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner. De enkelte medlemskommuner foretager EU-udbud af varer og tjenesteydelser på vegne af udbudsfællesskabets medlemmer. Udbud udformes således, at medlemmerne af KomUdbud har følgende muligheder: Medlemskommunen kan deltage fra rammeaftalens start (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan deltage i rammeaftalen fra en senere fastsat dato (forpligtende deltagelse). Medlemskommunen kan undlade at deltage i rammeaftalen. Kommuner Deltager fra aftalestart i begge delaftaler Delaftale 2: Sygeplejeartikler (Volumen nov til okt. 2013) Aarhus Deltager ikke Esbjerg (Fanø) X

5 5. Fredericia X Herning X Holstebro X Ikast-Brande X Kolding X Lemvig X Middelfart X Odense X Randers X Silkeborg X Svendborg X Sønderborg X Vejle X Samtlige rammeaftaler, som KomUdbud indgår, vil være obligatoriske og dermed bindende for de medlemskommuner, der på forhånd er tilmeldt udbuddet. De øvrige medlemskommuner af KomUdbud kan ikke anvende denne rammeaftale. 1.5 Udbudsansvarlig KomUdbud ved Kolding Kommune, er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende udbuddet således af: KomUdbud Kolding Kommune 1.6 Udbuddets omfang Opgaven indgås som en rammeaftale med to delaftaler. Rammeaftalen forudsættes indgået med én virksomhed pr. delaftale for perioden 1. november oktober 2016, med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de af udbuddet omfattede produkter hos den valgte Tilbudsgivere på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår, dog kun såfremt Ordregiver konstaterer behov for de pågældende produkter (øvrigt sortiment er frivillig aftale). Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet forventes på årsbasis at udgøre samlet cirka 33,5 mio. danske kr. ekskl. moms, således fordelt på delaftalerne: Delaftale 1: Handsker 13,5 mio. danske kr. ekskl. moms Delaftale 2: Sygeplejeartikler 20 mio. danske kr. ekskl. moms Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver. Det anførte forbrug inden for de enkelte produkttyper er udtryk for køb foretaget ved nuværende leverandør i tidsrummet november 2012 og

6 6. oktober Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov. 1.7 Indgåelse af rammeaftalen Efter rammeaftalens indgåelse handler de i dette udbud deltagende Ordregivere med den valgte Tilbudsgiver som individuelle juridiske parter i forhold til de enkelte rammekontrakter, der indgås på baggrund af rammeaftalen Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt de(n) Tilbudsgiver(e), der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud Underkriterier Vægtning i procent Pris 60 % Kvalitet 25 % Service 15 % Delkriterium 1: Pris Ved bedømmelse af prisen, vil der blive lagt vægt på de af Tilbudsgiver oplyste priser jævnfør det nedenstående. Der skal afgives tilbud på minimum 99 % af varelinjerne. Ikke udfyldte varelinjer bliver prissat efter den højeste pris på varelinjen blandt de andre indkomne tilbud. Såfremt ingen indkomne tilbud har afgivet tilbud på en eller flere varelinjer udgår disse fra tilbudsevalueringen. Som ikke udfyldte varelinjer betragtes også fejl [i] udfyldte varelinjer og varelinjer, der ikke opfylder mindstekrav. Delkriterium: Pris vurderes ud fra den summerede pris pr. stk., ml. eller g., jævnfør Bilag 1 Tilbudsliste. Af udkastet til rammeaftale 1 Parterne er for Ordregiver anført alle 14 deltagende kommuner. Af kravspecifikationen fremgår blandt andet:

7 7. Delaftale 2 Sygeplejeartikler (Version 5) Nr. Krav Krav type Øvrigt sortiment 52 Leverandøren skal tilbyde relaterede produkter udenfor tilbudslisten som øvrigt sortiment. Øvrigt sortiment er frivilligt for kommunerne. Der skal på øvrigt sortiment tilbydes rabat på hver undergruppe fremgår af tilbudsliste Minimumskrav Af Tilbudsliste Sygeplejeartikler, som skulle udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelse, fremgår: Positionsnr. Produktkategori Forventet årligt forbrug (stk.) Enhed Nettopris ved køb af mindste bestillingsenhed Angiv nettopris pr. mindste bestillingsenhed i kr. ekskl. moms Nettopris pr. enhed ekskl. moms, inkl. alle afgifter og gebyrer Udregnes automatisk Rabat på øvrigt sortiment indenfor undergrupper Angiv rabatsats på øvrigt sortiment i % i hver undergruppe i kolonnens blå felter KomUdbud har ud for alle tilbudslistens positionsnumre anført det forventede årlige forbrug i kolonnen Forventet årligt forbrug (stk.). Ved brev af 11. september 2014 til Mediq meddelte KomUdbud sin tildelingsbeslutning: Ved tilbudsfristens afslutning var der indkommet tilbud fra tre tilbudsgivere. Vi må desværre meddele, at vi ikke har valgt jeres tilbud, da I ikke har afgivet det for KomUdbud økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til de i udbudsmaterialet beskrevne tildelings kriterier. Det kan oplyses, at KomUdbud har til hensigt at indgå kontrakt med Abena. Af evalueringen fremgår det, at Abena prismæssigt er billigere end Mediq, og pointgivningen har været tæt i forhold kvalitet og service.

8 8. Point, tilbudssum og evaluering fremgår af vedhæftede skema. Det er hensigten, at kontrakt med Stadsing indgås når standstill perioden udløber den 23. september 2014, jf. Lov nr. 492 af 12. maj Af det vedhæftede skema fremgår: Tilbudsevalueringsskema Sygeplejeartikler Mediq Beskrivelse tilbuddets indhold Tilbudsgiver Underkriterium og vægtning Pris KomUdbud Samlet tilbudssum: (60%) vil evaluere tilbuddene Abena: ,462 Mediq: ,580 i forhold til underkriteriet Pris på baggrund af den summerede pris pr. stk., ml. eller g, jævnfør Bilag 1 - Tilbudsliste, kaldet: Samlet tilbudssum. Point Vægtet point Point Abena Vægtet point 75,49 45, Kvalitet (25%) Service Points er tildelt efter den relative model ,125 14,625 (15%) Samlet antal point tildelt (vægtet) 83,42 99,63 I kolonnen med overskriften Beskrivelse tilbuddets indhold har Kom- Udbud indsat bemærkninger til, i hvilket omfang tilbuddet fra Mediq opfyldte nogle fastsatte delkriterier/krav til underkriterierne Kvalitet og Service, og KomUdbud har ud for hvert af disse delkriterier/krav anført

9 9. opnåede point. I de næste kolonner er anført de point, som tilbuddet fra Abena A/S opnåede, dog uden tilknyttede bemærkninger. Af Mediqs tilbud fremgår, at Mediq for hver produktkategori i tilbudslisten har tilbudt en rabat på øvrigt sortiment. KomUdbud har oplyst, at en beregning af prisen for det samlede og forventede årlige forbrug, som fremgår af tilbudslisten, ville medføre, at Mediqs tilbudspris i alt ville være ,33 kr., mens Abena A/S tilbudspris ville være ,55 kr. Hvis evalueringen af Mediqs tilbud i forhold til underkriteriet Pris var sket på dette grundlag, ville tilbuddet fra Mediq have opnået 88,40 (og ikke kun 75,49) point, svarende til 53,04 (og ikke kun 45,29) vægtede point. Ved at inddrage det forventede forbrug i pointtildelingen ville evalueringen af Mediqs tilbudspris således have medført yderligere 12,91 point, svarende til yderligere 7,75 vægtede point. Tilbuddet fra Mediq ville dermed samlet have opnået 91,17 point, mens tilbuddet fra Abena A/S ville have opnået 99,63 point, dvs. det samme antal point som tilbuddet faktisk opnåede ved den gennemførte evaluering. Parternes anbringender Ad påstand 1 og 2 Mediq har gjort gældende, at KomUdbud har handlet i strid med udbudsreglerne ved at have anvendt en evalueringsmodel i forhold til underkriteriet Pris, som udelukkende evaluerer summen af de tilbudte enhedspriser pr. varelinje uden en samtidig inddragelse af KomUdbuds forventede forbrug pr. varelinje. Evalueringsmodellen er uegnet, idet den billigste tilbudsgiver ved indkøb af 1 stk. af tilbudslistens produkter ikke nødvendigvis er lig med den billigste tilbudsgiver af rammeaftalens ydelser. Ved sortimentsudbud er det afgørende for tilbudsevalueringens lovlighed, at det forventede volumen inddrages under tilbudsevalueringen. De point, som KomUdbud tildelte, giver således ikke et retvisende billede af udbudsforretningens resultat, idet enkelte produkter opnår en uforholdsmæssig stor vægt og er udslagsgivende for, hvilken tilbudsgiver der opnår flest point. Konsekvensen af KomUdbuds evalueringsmodel er, at det ikke har været muligt for tilbudsgiverne at indrette deres tilbud i lyset af de deltagende kommuners

10 10. indkøbsbehov og den faktiske leverance under rammeaftalen. KomUdbuds oplysning om indkøbsbehovet uden en samtidig inddragelse af dette behov under tilbudsevalueringen har derved skabt en grundlæggende manglende gennemsigtighed i forhold til udbudsprocessen, idet der i strid med udbudsreglerne ikke består den fornødne sammenhæng og identitet mellem på den ene side KomUdbuds indkøbsbehov under rammeaftalens løbetid og på den anden side den gennemførte tilbudsevaluering. Ifølge evalueringsmodellen sker der uden videre en sammentælling af lave enhedspriser (f.eks. koster Mediqs varelinje 47 (øretragt) 0, kr. pr. stk.) med høje enhedspriser (f.eks. koster Mediqs varelinje 256 (bandage) kr. pr. stk.). Dette indebærer, at de dyreste produkter reelt opnår en større vægt end de billige produkter, selv om en sådan differentieret vægtning ikke fremgår af udbudsmaterialet. Det er en skærpende omstændighed, at underkriteriet Pris vægter 60 % under tilbudsevalueringen, idet en fejlagtig prisevaluering så meget desto mere kan få indvirkning på udfaldet af udbudsforretningen. Det forhold, at KomUdbuds kontrolberegning forstået som en alternativ pointberegning med udgangspunkt i de tilbudte stykpriser multipliceret med det forventede årlige forbrug viser, at Abena A/S også efter denne beregningsmodel fortsat er billigst, kan ikke tages til indtægt for, at det er uden betydning for tilbudsevalueringen, om KomUdbud tillagde forbruget betydning eller ej. Det ville have forbedret evalueringen af Mediqs tilbud i forhold til underkriteriet Pris betydeligt, hvis det forventede årlige forbrug var inddraget. KomUdbuds kontrolberegning viser, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med rigtigheden af KomUdbuds tilbudsevaluering, og at denne usikkerhed skal tilskrives den valgte prisevalueringsmodel. Kom- Udbud var forpligtet til at foretage et sagligt skøn over et forventet volumen. Volumen skulle opgøres så præcist, at det kunne danne grundlag for både tilbudsgivernes tilbudsudarbejdelse og KomUdbuds tilbudsevaluering. Mediq har henvist til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler fra KomUdbud har gjort gældende, at den valgte evalueringsmodel er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. KomUdbud har et vidt skøn ved fastlæggelsen af, hvorledes bedømmelsen af indkomne tilbud skal ske, og Mediq har ikke godtgjort, at den anvendte model er uegnet. Evalueringsmodellen følger det, der er fastsat i udbudsbetingelserne, og der gælder ikke et udbudsretligt krav om, at evaluering af enhedspriser skal ske på baggrund af et forventet kvantum. Baggrunden for at foretage evalueringen af underkriteriet Pris med udgangspunkt i de summerede enhedspri-

11 11. ser var at sikre overholdelsen af princippet om gennemsigtighed, idet der efter KomUdbuds opfattelse var en betydelig usikkerhed forbundet med de enkelte kommuners kvantumsbehov. Alle 14 deltagende kommuner skal aftage deres sygeplejeartikler på 14 forskellige rammeaftaler. Disse 14 kommuner har vidt forskellige behov, lagerbeholdning, kapacitetsforbrug, mv., og dertil kommer produkter fordelt på hele 495 varekategorier. På denne baggrund har KomUdbud vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at foretage evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris med udgangspunkt i de summerede enhedspriser. Desuden viser en beregning af prisen for det årlige forventede forbrug også, at Abena A/S har afgivet den laveste pris. Ad påstand 3, 3 a og 4 Mediq har gjort gældende, at KomUdbud har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 ved at opfordre tilbudsgiverne til at tilbyde en rabat på tilbudsgivernes øvrige sortiment uden for tilbudslisten, idet der herved er skabt tvivl om, hvilke produkter der er omfattet af udbudsforretningen, og hvilken betydning KomUdbud ville tillægge de tilbudte rabatter under tilbudsevalueringen. Når KomUdbud har stillet krav om en individuel rabat på øvrigt sortiment, burde KomUdbud have beskrevet præcist, for hvilke produkter denne rabat skulle tilbydes. Det er i strid med udbudsreglerne at bede tilbudsgiverne om at oplyse en rabatsats, når denne rabatsats er gældende for produkter, som ikke er omfattet af det udbudte sortiment. Rabatten må så meget desto mere ikke inddrages som konkurrenceparameter under tilbudsevalueringen. Udformningen af mindstekravet i kravspecifikationens krav nr. 52 er med til at skabe en manglende gennemsigtighed om, hvilke produkter der var omfattet af udbuddet. Da udbudsbetingelserne ikke i øvrigt indeholdt krav, som tilbudsgivernes øvrige sortiment skulle opfylde, indebærer KomUdbuds afgrænsning, at det reelt er overladt til tilbudsgiverne selv at bestemme, hvilke produkter udbudspligten afløftes for. Det har utvivlsomt været hensigten, at udbudspligten ikke skulle afløftes for den del af KomUdbuds behov (ca %), som ikke kunne dækkes ved indkøb af tilbudslistens produkter. Problemet i den aktuelle sag er, at KomUdbud alligevel inddrager de produkter øvrigt sortiment som KomUdbud vil have et behov for at indkøbe uden for tilbudslisten. Tilbudsgiverne var således forpligtede til at tilbyde øvrige sortiment. Delydelsesreglen i udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, litra b, er efter Mediqs opfattelse uanvende-

12 12. lig som grundlag for afløftning af udbudspligten ved indkøb af øvrigt sortiment. Dette skyldes, at de deltagende kommuner ikke i rammeaftalen er identificeret som forpligtende aftagere af et bestemt indkøbsvolumen. Det vil derfor i praksis være umuligt at kontrollere, om delydelsesreglen er overholdt ved de deltagende kommuners decentrale indkøb af det øvrige sortiment, herunder om grænsen på maksimum 20 % af den samlede kontraktsum er iagttaget. KomUdbud har gjort gældende, at metoden for evalueringen af priser var klart beskrevet i udbudsbetingelserne, og at rabat på øvrigt sortiment i overensstemmelse med udbudsbetingelserne ikke har haft nogen indflydelse på tilbudsevalueringen og den endelige tildelingsbeslutning. Det er på baggrund af udbudsbetingelserne klart, at udbudspligten alene blev afløftet på de varer, som fremgår af tilbudslisten, og at alene varer på tilbudslisten og ikke øvrigt sortiment var obligatoriske for de deltagende kommuner og indgik i evalueringen. Der var en klar og tydelig opdeling af henholdsvis det udbudte og det øvrige sortiment. Udbudspligten er kun afløftet for tilbudslistens indhold, mens delydelsesreglen i sagens natur kun anvendes på de varer (det øvrige sortiment), som udbudspligten ikke afløftes for. Det, som Mediq i øvrigt har anført om delydelsesreglen, er uvedkommende for denne sag, idet en anvendelse af delydelsesreglen vedrører den fremtidige anvendelse af rammeaftalen. Det fremgår ikke af udbudsbetingelserne, at rabatterne vil indgå som et element i evalueringen af Pris, Kvalitet eller Service, ligesom det ikke er omtalt eller inddraget i evalueringsskemaet. Det er således åbenbart, at rabatterne på det øvrige sortiment ikke har haft nogen indflydelse eller vægt i evalueringen. Det er ikke i strid med udbudsreglerne at anmode om rabatsatser på produkter, der ikke indgår i et udbud. Det fremgår af kravspecifikationens krav nr. 52, at der skulle gives rabatter på hver undergruppe i henhold til tilbudslisten. I tilbudslisten udgør den 3. kolonne Produktkategori, hvorefter der i yderste kolonne til højre skal angives en rabatsats i % for hver af disse kategorier. Sortimentet af øvrige produkter er tydeligt defineret i tilbudslisten under de forskellige produktkategorier. Ad påstand 5 Mediq har gjort gældende, at det ikke kan udledes af KomUdbuds tildelingsbeslutning, hvilken point- eller evalueringsmodel KomUdbud har anvendt. Den manglende indsigt i KomUdbuds bedømmelsesmetode, herun-

13 13. der den anvendte point- og evalueringsmodel, medfører, at Mediq ikke har opnået en fyldestgørende og retvisende begrundelse, som efterlever håndhævelseslovens 2, stk. 2. Samtidig fremgår det af tildelingsbeslutningen, at KomUdbud agter at indgå kontrakt med Stadsing, selv om Stadsing ikke har afgivet tilbud, og selv om der i bilaget til tildelingsbeslutningen står, at Abena A/S har opnået flest point. Endelig indeholder KomUdbuds tildelingsbeslutning en fejlagtig dato for standstill-periodens udløb. KomUdbud har gjort gældende, at tildelingsbeslutningen og evalueringsskemaet udgør en tilstrækkelig begrundelse, der opfylder kravene i håndhævelsesloven 2, stk. 2. Det fremgår af evalueringsskemaet, at point for Pris er tildelt efter den relative model. Ved evalueringen af tilbuddene i forhold til Kvalitet og Service fremgår de tildelte point af evalueringsskemaet ud for de respektive underkriterier med hver deres individuelle begrundelse for pointtildelingen. Det er en skrivefejl, at Stadsing nævnes, og dette kan ikke tillægges betydning, da det tidligere i tildelingsbeslutningen og af evalueringsskemaet fremgår, at KomUdbud har til hensigt at indgå kontrakt med Abena A/S. KomUdbud har erkendt, at oplysningen om udløbet af standstill-perioden var forkert. Ad påstand 6 Mediq har gjort gældende, at den ordregivende myndighed er beskrevet på forskellige måder i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, og at dette skaber tvivl om, hvem den vindende tilbudsgiver skal indgå kontrakt med. Der er således tvivl om, hvilken myndighed der reelt er ordregiver og dermed er ansvarlig for rammeaftalens opfyldelse i forhold til den valgte leverandør. Det er uklart, om det er Kolding Kommune eller KomUdbud, der indgår en rammeaftale på vegne af indkøbsfællesskabets medlemmer eller om den valgte leverandør indgår parallelle rammeaftaler svarende til én rammeaftale med hver kommune. KomUdbud har gjort gældende, at udbudsmaterialet på gennemskuelig måde fastlægger, hvem der optræder som aftaleparter og ordregivere. Det er tydeligt, at KomUdbud og Kolding Kommune varetager den indledende udbudsproces, hvorefter de enkelte kommuner som individuelle ordregivere efter kontrakttildelingen vil være kontraktparter. Ad påstand 7

14 14. Mediq har gjort gældende, at udbudsbetingelserne indeholder grove og væsentlige mangler, der indebærer, at de ikke er egnede til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Overtrædelserne i de nedlagte påstande udgør både enkeltvis og samlet set en kvalificeret overtrædelse af udbudsreglerne. Betingelserne for annullation af KomUdbuds tildelingsbeslutning er derfor opfyldt. KomUdbud har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningen. Bortset fra den bagatelagtige fejl vedrørende angivelse af udløbet af standstill-perioden er udbuddet gennemført i overensstemmelse med udbudsreglerne. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 og 2 Det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 2.20, at Pris vurderes ud fra den summerede pris pr. stk., ml. eller g., jævnfør Bilag 1 Tilbudsliste. Kom- Udbud har evalueret tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris i overensstemmelse med pkt og har således ikke inddraget et forventet indkøbsvolumen ved evalueringen. Tilbudslisten indeholder i alt 495 varelinjer. Det fremgår af tilbuddene, at de enkelte enhedspriser varierer fra få øre til flere hundrede kroner, og efter angivelserne i kolonnen forventet årligt forbrug ved hver varelinje skal nogle varer leveres i få stk., mens andre skal leveres i flere millioner stk. Ved ikke at inddrage et skønnet indkøbsvolumen har produkter til priser på flere hundrede kroner pr. enhed en stor betydning for summen af de enkelte enhedspriser, selv om der f.eks. kun skal leveres 10 enheder af det pågældende produkt. Dyre produkter får derved selv om de kun skal leveres i forholdsvis små mængder en høj vægtning ved beregningen af summen af de tilbudte enhedspriser. KomUdbuds evalueringsmodel har favoriseret tilbud, som var udtryk for, at tilbudsgiverne har prioriteret eller spekuleret i at tilbyde lave eller lavere priser på forholdsvis dyre produkter med en forventet begrænset efterspørgsel og eventuel samtidig tilbyde højere enhedspriser på produkter til få øre, men som forventes at skulle leveres i store mængder. Klagenævnet finder på den baggrund, at det ved evalueringen af tilbuddene

15 15. i forhold til underkriteriet Pris ikke er lovligt ved et sortimentsudbud som det omhandlede at undlade at foretage en evaluering, som er repræsentativ i forhold til forventede indkøb, hvilket typisk kan ske ved at inddrage et skønnet indkøbsbehov/-volumen eller at foretage en vægtning af hver enkelt varelinje, jf. i den forbindelse klagenævnets kendelser af 1. februar 2013, Abena A/S mod SKI. En evaluering af tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris, hvor en ordregiver kun tager summen af de enkelt enhedspriser i betragtning, er ikke egnet til at identificere tilbuddet med den bedste pris, medmindre hver varelinje skal indkøbes i lige store mængder. Resultatet støttes endvidere af KomUdbuds beregning af Mediqs og Abena A/S priser i forhold til det forventede årlige forbrug og de derved opnåede point. Denne beregning viser, at inddragelsen af det forventede årlige forbrug havde stor pointmæssig betydning. Tilbuddet fra Mediq ville således samlet have opnået 91,17 point mod 83,42 point, som blev tildelt på grundlag af enhedspriserne alene. Klagenævnet tager herefter påstand 1 til følge. Ad påstand 3, 3 a og 4 På baggrund af udbudsbetingelsernes pkt. 1.1 sammenholdt med kravspecifikationens krav nr. 52 og opbygningen af tilbudslisten, der indeholder beskrivelse af 495 produkter, har det været klart for tilbudsgiverne, at produkterne, som fremgår af tilbudslisten i modsætning til Øvrigt sortiment udgjorde den udbudte ydelse, og at Øvrigt sortiment ikke ville blive inddraget i evalueringen af tilbuddene. Produkterne, der er omfattet af udbuddet, er samtidig beskrevet så detaljeret i tilbudslisten, at der ikke har været tvivl om omfanget af den udbudte ydelse. Der er herefter ikke grundlag for at tage påstand 3 a til følge. Uanset oplysningen i udbudsbetingelsernes pkt. 1.1 om, at udbuddet dækker ca % af Ordregivers omsætning på handsker og sygeplejeartikler, og at [d]er kan forekomme behov for handsker og sygeplejeartikler, som er udenfor sortimentet men indenfor de tilbudte omfattede produktgrupper til borgere med særligt behov betegnet Øvrigt sortiment og som forventes at udgøre % af omsætningen, er tilbudsgivernes sortiment ud over det, der skal afgives tilbud på, uvedkommende ved udbuddet. Det ville være i strid med udbudsreglerne at tillægge tilbudsgivernes oplys-

16 16. ninger om rabatter på Øvrigt sortiment betydning, og selv om dette ikke måtte være sket, har KomUdbuds krav om rabatsatser været egnet til at skabe tvivl om, hvilken betydning KomUdbud ville tillægge de tilbudte rabatter. Klagenævnet tager derfor påstand 3 til følge. Ad påstand 5 I KomUdbuds tildelingsbeslutning står vedrørende underkriteriet Pris, at Point er tildelt efter den relative model, ligesom tilbudsgivernes samlede tilbudssum og pointtildelingen for underkriteriet er oplyst. Det kan på baggrund af disse oplysninger udledes af tildelingsbeslutningen, hvilken evalueringsmodel KomUdbud har anvendt vedrørende underkriteriet Pris. KomUdbud har i evalueringsskemaet, der blev udleveret samtidig med meddelelsen om tildelingsbeslutningen, anført, hvilke point tilbuddet fra Mediq og tilbuddet fra Abena A/S opnåede, ligesom pointtildeling i forhold til tilbuddet fra Mediq blev begrundet. Klagenævnet tager efter det anførte ikke den første del af påstanden til følge. Den omstændighed, at KomUdbud ved en åbenbar fejl nævner virksomheden Stadsing, der ikke har afgivet tilbud, kan ikke føre til et andet resultat. KomUdbud har erkendt, at der i tildelingsbeslutningen er angivet en forkert dato for udløbet af standstill-perioden. Klagenævnet tager derfor den anden del af påstanden til følge. Ad påstand 6 Det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.5, at KomUdbud ved Kolding Kommune er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrivelse af rammeaftalen varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af KomUdbud v/kolding Kommune. I udbudsbekendtgørelsens pkt. I.1) er den ordregivende myndighed defineret som Kolding Kommune, mens det i udbudsbetingelsernes pkt. 1.1 er beskrevet, at udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den her-

17 17. ved udbudte rammeaftale. I udbudsbekendtgørelsens pkt. I.4) er der svaret ja til, at den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne. Endelig er de 14 kommuner anført som Ordregiver i udkastet til rammeaftale. Da der ikke er overensstemmelse mellem beskrivelsen af ordregiveren i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, er princippet om gennemsigtighed overtrådt. Klagenævnet tager i dette omfang påstanden til følge. Ad påstand 7 Under hensyn til de konstaterede overtrædelser, herunder navnlig overtrædelsen ad påstand 1, annullerer klagenævnet KomUdbuds beslutning om at tildele rammeaftalen om levering af sygeplejeartikler til Abena A/S. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at KomUdbud ad påstand 1 har foretaget en evaluering af tilbuddene i forhold til underkriteriet Pris, der vægtede 60 %, efter en model, som efter sin karakter har været uegnet, og at der ikke kan lægges vægt på en alternativ beregningsmetode, der ikke er i overensstemmelse med den metode, som er offentliggjort i udbudsbetingelserne. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 og med artikel 53 ved i forhold til underkriteriet Pris at have anvendt en evalueringsmodel, der ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ad påstand 3 KomUdbud har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at anmode tilbudsgiverne om at oplyse eventuelle rabatter på tilbudsgivernes sortiment ud over de produkter, der er omfattet af tilbudslisten. Ad påstand 5 KomUdbud har handlet i strid med håndhævelseslovens 2, stk. 2, idet KomUdbuds underretning om tildelingsbeslutningen indeholder en fejlagtig angivelse af standstill-perioden.

18 18. Ad påstand 6 KomUdbud har handlet i strid med princippet om gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 ved at definere den ordregivende myndighed på en uigennemsigtig måde. KomUdbud v/kolding Kommunes beslutning om at tildele rammeaftale om levering af sygeplejeartikler til Abena A/S annulleres. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 3 a og påstand 5, 1. led. KomUdbud v/kolding Kommune skal i sagsomkostninger til Mediq Danmark A/S betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8125 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 17. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8125 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 17. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8125 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 17. august 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6181 (Nikolaj Aarø-Hansen, Vibeke Steenberg) 7. oktober 2015 (Berigtiget den 9. oktober 2015) K E N D E L S E Stadsing A/S (advokat Mikki Nielsen, Aalborg) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-12045 (N. Feilberg Jørgensen) 23. oktober 2015 K E N D E L S E BKI Foods A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Fællesudbud Sjælland v/odsherred Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023217 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Mogens Hansen) 15. september 2011 K E N D E L S E GC Rieber Salt A/S (advokat Jesper Altamirano, Odense) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-033024 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine Heidemann Garde) 29. januar 2013 K E N D E L S E Etac A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00153 (Kirsten Thorup, Stephan Falsner) 23. marts 2017 K E N D E L S E Protector Forsikring Danmark (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Nyborg Kommune (Steen Jensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere