Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17"

Transkript

1 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

2 Adresse: Lægeambulatoriet Broen, Faksegade 17 kld København Ø. Tlf , Fax: Fax: Institutionsnummer 8810, SE Speciallægepraksis. Lægeligt drevet og lægeligt fokuseret selvejende behandlingsinstitution. Ambulatoriet har fungeret som selvstændig institution siden 1989 og siden 1997 haft overenskomst med Københavns Kommune som led i kommunens differentierede behandlingstilbud til opiatafhængige patienter. Lægerne har aftenkonsultation hvorfor de bedst træffes på nedenstående tlf.nr. Benny Vittrup Jensen: Træffetid for patienter bedst kl Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet Tlf (med telefonsvarer). Fax Jan Roland Petersen: Træffetid for patienter bedst ml Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet. Tlf (med telefonsvarer). FAX Mobil Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 3/17

3 Personale: Speciallæge Benny Vittrup Jensen, 50 år, specialist og overlæge i kræftbehandling. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Speciallæge Jan Roland Petersen, 47 år, specialist og overlæge i intern medicin. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Øvrige ansatte er sekretærerne Birgitte Rasborg (for Jan Roland) og Connie Vestergård (for Benny Vittrup), sygeplejerskerne Mette Villars Jørgensen (for Benny Vittrup) og Elisabeth Bytofte (for Jan Roland) samt rengøringspersonale. Målgruppe: Behandling af en højt selekteret målgruppe af ældre kronisk recidiverende, langvarigt opiatafhængige patienter (stofmisbrugere) med et rimeligt højt funktionsniveau og en god livskvalitet med en ambulant længerevarende metadonunderstottet behandling. Tilbudet retter sig mod brugere med så højt et funktionsniveau at de kan administrere en lokal ambulant udlevering af metadon fra det lokale apotek i patientens nærmiljø trods minimale kontrolforanstaltninger. Antal pladser: Maximalt 180 pladser. Patienter kan indvisiteres fra et af Københavns Kommunes 4 rådgivningscentre: Indre, Vestre, Nordre og Amager. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 4/17

4 Behandlingsmål: At øge patienternes livskvalitet, selvværd og selvagtelse. At nedsætte blandingsmisbrug og evt. supplerende alkoholmisbrug. At fastholde patienten i et stabilt behandlingsforløb for derved at: At styrke og stabilisere patientens sociale integration At fastholde patienten i en evt. arbejdssituation. At fastholde en stabil økonomisk situation. At fastholde en stabil boligsituation. At fastholde stabile sociale situationer i forhold til familie og børn. At støtte ved rehabiliterings- og resocialiseringsforsøg. At have prostitutionspræventiv effekt. At have kriminalpræventiv effekt. At have HIV-smitte præventiv effekt ved infektion til og fra patienterne. At nedsætte sygelighed i en risikogruppe (morbiditetspræventiv effekt). At nedsætte dødelighed i en risikogruppe (mortalitetspræventiv effekt) At formindske de samfundsmæssige omkostninger ved recidiverende narkomani. At støtte patienten til at nedtrappe til stoffrihed når og hvis vedkommende bliver så fysisk og psykisk stabil at dette skønnes muligt og patienten udtrykker ønske herom. Ambulatoriets forhistorie: Lægeambulatoriet Broen blev etableret som en selvejende institution for 12 år siden i 1990 ved lægerne Jan Roland Petersen og Benny Vittrup Jensen. Ambulatoriet udsprang fra Ambulatoriet for stofmisbrugere i Turesensgade der i 1984 var etableret under overlæge Preben Freitag's ledelse og hvor vi fra havde været ansat. Målgruppen var behandling af de årige stofmisbrugere med recidiverende narkomani som det ikke var lykkedes at nedtrappe efter års misbrug. Ubehandlet er de karakteriserede ved en voldsom social deroute, stor sygelighed og en stor dødelighed og fra midten af 80-erne Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 5/17

5 ligeledes en med stor en risiko for at blive HIV-smittede ligesom de udgjør en potentiel HIV-smitte kilde. Lægeligt set udgør de en afgrænset patientkategori - en sygdomsenhed. Det var i 70-erne og 80-erne i Danmark en behandlingsmæssigt hjemløs og dårlig omsorgsgruppe med lav behandlingsprioritet og en stor grad af udstødning og diskrimination. Lægeambulatoriet Broen opstod som konsekvens af dette behandlingsbehov og blev navngivet efter målet om at disse patienter skulle have mulighed for en bro til samfundet ad hvilken de ved egen viljes hjælp kunne vandre. Herudover har Broen altid været beliggende på et af kommunens Bro-kvarterer i de første 2 år på Nørrebro og fra 1991 på Østerbro. Vi fandt at denne lægeligt og socialt forsømte patientgruppe havde en ret til behandling og tog, stærkt inspireret af Preben Freitag, som læger substitutionsbehandlingen med metadon op. Op gennem 70-erne 80-erne havde man officielt haft en ret restriktiv metadonbehandlingspolitik der kun langsomt blev revideret i takt med det åbenlyse behandlingsbehov hjulpet frem af HIV-truslen og den stigende dødelighed på trods af intensiveret indsats af mere socialpædagogisk art. I begyndelsen blev de lægeligt drevne ambulatorier drevet uden offentlige tilskud alene ved patienternes brugerbetaling. I løbet af 80-erne femdobledes antallet af patienter under langvarig metadonsubstitution (over 6 mdr.) på landsplan fra 400 i 1981 til over 2100 i Mange praktiserende læger tog ofte noget presset af patienter, pårørende og fængselsvæsenet substitutionsbehandlingen op med en noget uensartet behandlingskvalitet som følge ligesom indvisitation til behandling ikke var centraliseret. Der opstod behov for en større styring af behandlingen og i 1996 blev behandlingen udlagt som et amtsligt ansvars med en central visitation. Samtidig blev lægeloven ændret således at læger ikke længere kunne udskrive metadon på indikationen recidiverende narkomani uden uddelegeret tilladelse fra et amtsligt behandlingscenter. Københavns kommune havde forud herfor ansat Peter Ege som socialoverlæge og oprettede de 4 behandlingscentre. I 1997 indgik kommunen overenskomst med de lægeligt drevne ambulatorier om at varetage behandlingen af en særlig kronisk og ældre gruppe opiatmisbrugere hvorefter behandlingen af disse blev gratis. Lægeambulatoriet Broen havde fra 1990 til 1995 ansat deres egen rutinerede socialrådgiver der fungerede som en stærkt tiltrængt advokat for patienterne i det sociale system og bl.a. i disse år bevirkede at en stor del af patienterne fik tildelt en førtidspension som den mest realistiske og stabile sociale placering. Fra 1998 blev socialrådgiverne til dette særlige klientel placeret på rådgivningscentrene i nær kontakt med de opiatafhængige patienter. Fra marts 2000 er Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 6/17

6 medicineringen med metadon ligeledes blevet gratis idet hele udgiften afholdes af rådgivningscentrene og ikke som tidligere blev betalt af patienterne evt. ved sygesikringstilskud. Behandlingen. Ambulatoriets patientmålgruppe. De terapeutisk tilgængelige patienter til ambulant behandling er vurderet i forhold til forudsætninger, alder, modenhed, baggrund og en modelbeskrivelse af narkotikamisbrugets udvikling og forløb hvor patienter først skønnes egnet til længere varende metadonsubstitution efter mindst 6-10 års ubehandlet opiatafhængighed. Først efter så lang tid skønner vi at patienten problematiserer narkomanidentiteten så meget at ambulant behandling er mulig (fase III = såkaldte behandlingsfasen med periodevis stoffrihed) efterhånden med ønske om helt at forlade denne (fase IV = emancipationsfasen eller frigørelsesfasen). Ambulatoriet har ingen kontakt til patienter i de tidligere narkotikamisbrugsfaser med kortere ubehandlet misbrug (fase I = eksperimentfasen) hvor substitutionsmotivet er panik eller helt savnes eller den efterfølgende mere ambivalente tvangsprægede fase (fase II = den kompulsative fase) hvor substitutionsmotivet er begyndende terapeutisk men mest praktisk eller bekvemmeligt eller misbrugskonserverende med hyppige tilbagefald til egentlig narkomani. Alle nyindvisiterede patienter i lægeambulatoriet Broen er efter 1996 henvist fra et af de 4 rådgivningscentre hvilket indebærer at der ikke som i de forudgående år påbegyndes behandling af tidligere ubehandlede opiatmisbrugere. Ved henvisning er visitationsprincipperne dog fortsat de samme som ovenstående. Ambulatoriets patienter er gennemsnitligt blevet opiatafhængige omkring 1976 ( ) og påbegyndt metadonsubstitution omkring 1988 eller 12 år senere. Læge-patientforholdet: Ambulatoriet fungerer som en gruppepraksis hvor patienterne kun er tilknyttet en læge. Det er specielt velegnet til denne patientgruppe at der kun er tilknyttet en behandler der med årene får et særdeles indgående kendskab til patienten. Forholdet mellem læge og patient bygger på gensidig respekt, tillid og tryghed og lægen er meget opmærksom på at der ikke forekommer magtfordrejninger. De tætte relationer mellem læge og patient der efterhånden opbygges udnyttes terapeutisk mens mere venskabeligt prægede forhold undgås idet dette kan umuliggøre behandlingen. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 7/17

7 Det ambulante distributionsnet. Ambulatoriets patienter har således alle en lang forudgående ubehandlet misbrugsanamnese (12 år før metadonsubstitution) med et efterfølgende langt metadonsubstitueret tilhørsforhold til ambulatoriet (8,5 år) og en stigende efterhånden ret høj alder (47 år). Dette i kombination med et nært patient-iægekontakt forhold bevirker at der ikke er terapeutisk gevinst ved daglige kontrollerende foranstaltninger men der opnås et ligeså godt eller bedre resultat af en ambulant udlevering fra patientens distriktsapotek i nærmiljøet hvorved en tilnærmet normalisering af tilværelsen muliggøres. De apoteker lægeambulatoriet betjener sig af fordeler sig på 31 forskellige udleveringssteder i Københavns Kommune hvoraf 17 apoteker betjener 88% af patienterne. Patienten skal personligt afhente metadon med mindre lægen telefonisk har aftalt andet med apoteket. Konsultationen. I klinikken Lægerne har ugentlig personkonfronterende aftenkonsultation i klinikken fra kl Patienterne sættes til konsultation med tidsbestilling som hos praktiserende læger eller i hospitalssystemet i øvrigt. Der er afsat 1/4-1/2 time pr. konsultation som i øvrigt ved ambulante funktioner hos læger i praksis og på sygehuse. Der er som regel tilsat patienter på en konsultationsaften og der sidder typisk 1-3 patienter af gangen i venteværelset. Der er dog altid mulighed for at fremmøde udenfor tid - et tilbud der anvendes med 5-10 ekstrakonsultationer pr. gang. Der føres almindelig journal over patienterne og der dikteres på bånd til sekretæren. Klinikken har store lyse venlige lokaler med et hjemligt dagligstuepræg. Sekretæren er placeret i venteværelset hos patienterne og byder velkommen samt serverer kaffe og te. Der er rygeforbud i venteværelset. Ved konsultationen vurderes patientens samlede psykiske, fysiske og sociale tilstand og fremtoning og ved behov kontrolleres for stikmærker og eventuelt sidemisbrug ved urinprøver som også kan udføres i lægeambulatoriet. Sidstnævnte er ikke rutine. Herudover drøftes metadondoseringsniveauet i den kommende periode der kan variere mellem 1 og 4 uger og dosisniveau og udleveringstidspunkter aftales. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 8/17

8 Dosisniveauet Doseringsniveauet fastlægges på basis af patientens oplysninger og andre kliniske data som fremtoningspræg og er i udstrakt grad individualiseret både med hensyn til dosis, udleveringsform og udleveringshyppighed fordelt på over 30 forskellige dispenseringsformer. Ideelt burde dosisniveauet justeres efter plasmakoncentrationer som f.eks. ved epilepsibehandling men dette har ikke praktisk været muligt i Københavns Kommune. For at opnå den tilstræbte plasma koncentration på ca. 200 nanogram pr. ml. plasma behøver forskellige individer sædvanligvis mellem 35 og 200 mg. metadon pr. døgn, en variation der understeger behovet for en individualiseret behandling. Svedproblemer Svedproblemer der ses hos 40% af patienterne i nærmest invaliderende grad behandles med tabl. Ercoril 15 mg 3-4 gange dagligt. Ercoril har effekt hos omkring 40% af de patienter der sveder og nogle patienter er meget glade for denne behandling. Smertebehandling Smertebehandling udgør et specielt problem idet toleransudvikling overfor metadons smertestillende effekt er næsten fuldstændig på den indstillede dosis. Til kronisk smertebehandling kan metadon således ikke anvendes. I stedet bruges contalgin. Ketogan bruges principielt ikke i ambulatoriet. Andre almene lægeligt orienterede problemer Endvidere vurderes og om muligt behandles eller visiteres til behandling af forskellige somatiske problemer såsom kroniske skinnebenssår, leverbetændelse, infektionsproblemer, tandproblemer, almindelige aldringsproblemer etc. Rosen og almindelige infektionsproblemer behandles umiddelbart men svinder problemet ikke på en primær behandling skal patienten kontakte egen læge til videre udredning. Grunden til at primærbehandling varetages i ambulatoriet er at patienterne erfaringsmæssigt har svært ved at tage sig sammen til at kontakte egen læge og derfor ved infektioner venter for længe inden behandling påbegyndes. Patienter med alkoholproblemer kommer ugentlig til antabusbehandling. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 9/17

9 Andre ikke specifikt lægelige problemer Herudover gennemdrøftes forskellige problemer patienten har vanskeligt ved at løse typisk i kontakten til offentlige myndigheder som boligproblemer, sociale problemer, psykiske problemer etc. og Iøsningsforslag gennemgås. Er de sociale og økonomiske problemer af mere end forståelsesmæssig art sendes skriftlig henvisning til konsultation hos en socialrådgiver på det rådgivningscenter patienten tilhører. Ved psykiske problemer indenfor normalrammerne har vi forsøgt os med psykoterapi ved sygeplejerske og psykoterapeut Elisabeth Bytofte til styrkelse af selvværd og selvrespekt. Telefonkonsultationer udenfor klinikåbningstiden Patienterne kan dagligt telefonisk komme i kontakt med lægen eller dennes hustru der er sygeplejerske i dennes private hjem. Muligheden for daglig kontakt er et nødvendigt tryghedselement i behandlingen. Til telefonen er tilknyttet en telefonsvarer hvorpå der kan lægges besked ifald lægen eller dennes hustru ikke er hjemme, hvorefter vedkommende om muligt vil blive kontaktet. Telefonkonsultationerne er ret brugte med 5-10 opkald dagligt pr. læge og er typisk af administrativ art. Akutte problemer Der opstår sjældent akutte problemer i det kronisk prægede behandlingsforløb og der mistes eller overforbruges kun uhyre sjældent metadon (højest en gang om måneden for alle patienterne). Mistes dette vil det dette efter skøn samme aften blive erstattet på et døgnapotek typisk Steno Apotek. Recepter Der anvendes aldrig recepter af hensyn til risikoen for receptmisbrug, men al ordination foregår telefonisk ved personlig kontakt til patientens apotek. Alle medicinordinationer registreres nøje på dertil indrettede ordinationskort hvorpå også registreres kontroltider, fremmøde og væsentlige problemer samt indhold af telefonsamtaler ved opkald. Ferie og bortrejse Ferier og bortrejse kan kun aftales ved konsultationen. Ved rejse i Europa skal patienten udstyres med et pillepas der udleveres fra patientens apotek. Ved rejse udenfor Europa medgives skriftlig engelsksproget "tolddeklaration" med angivelse af kontaktmulighed total og daglig metadonmængde, afrejse og hjemkomstdato. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 10/17

10 Opgørelse over lægeambulatoriets patienter 2002 Patientantal BV JR Antal Procent Antal personer i behandling pr % Patienternes fordeling på centre pr (1) RC-N Rådgivningscenter Nordre % (2) RC-I Rådgivningscenter Indre % (3) RC-V Rådgivningscenter Vestre % (4) RC-A Rådgivningscenter Amager % Fordeling på 31 Apoteker eller udleveringssteder 9 apoteker dækker 64% eller 115 patienter I alt 64% Sct.Stefan % Valby % Svalen % Rosen % Sønderbro % Hamlet % Delfin (lukker pr , Flest overgår til Nørrebro) % Østerfælled % Nørrebro % Brønshøj % 8 apoteker dækker 24% eller 44 patienter (5-6 pr apotek) 24% Enghave Linde Sydhavns Amagerbro 6 6 Husum Christianshavn Holmbladsgade Trekroner apoteker dækker 12% eller 22 patienter ( 3 pr apotek) 12% Godthåb 3 3 Jernbane Alle Øresund Ryparken 3 3 Trianglen Tårnby 1 1 Gl.Kongevej 1 1 Dyveke Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 11/17

11 Grøndals 1 1 Isl.Brygge 1 1 Kgl.Hof 1 1 Skovlunde 1 1 Smallegade 1 1 I alt % Kønsfordeling Kvinder % Mænd % 2/3 er mænd 180 Aldersfordeling Gennemsnitsalder Median (range) år (30 68) (1) år 0 0% (2) år % (3) år % (4) år % (5) > 60 år % Kun 17% eller 31 patienter under 40 år ingen under 30 år. Funktionklassificering (1) Stabil, velfungerende uden sidemisbrug % (2) Overvejende stabil, sparsomt sidemisbrug, % bagatelkriminalitet (3) Ustabilt forløb, sidemisbrug, småkriminalitet, % psykiske/sociale kriser (4) Dårligt forløb, massive kriser, massivt sidemisbrug, massiv kriminalitet Der er ingen rigtig dårlige patienter men en mindre gruppe på 4% eller 8 patienter der måske burde tilbagevisiteres til rådgivningscenter. Behandlingstid i Lægeambulatoriet Broens regi Gennemsnits behandlingstid median (range) 9,5 7,2 8,5 år (0-15) (1) 0-0,9 år % (2) 1-1,9 år % Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 12/17

12 (3) 2-3,9 år % (4) 4-5,9 år % 29% har under 6 års behandling i ambulatoriet (53 patienter) (5) 6-7,9 år % (6) 8-9,9 år % (7) 10-12,9 år % (8) > 13 år % 71% har været tilknyttet ambulatoriet i over 6 år (126 ptt.) 180 Metadondøgndosis pr (median and range) (35 250) (1) <= 35 mg % (2) mg % (3) mg % (4) mg % 36% (65 pt.) får under 95 mg/døgn (5) mg % (6) >= 120 mg % 64% (115 pt) får over eller lig 100 mg/døgn 180 Afhentningshyppighed for metadon (1) Daglig % (2) Mandag, onsdag, fredag % (3) Mandage, fredage % (4) Ugentligt % Kun hver 10-ende har behov for daglig afhentning. 180 Dispenseringsform: Mixturbehandlede % Tabletbehandlede % 75% får tabletbehandling hvilket gennemsnitlig kun koster ca 1/3 af en tilsvarende mixturbehandling. 180 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 13/17

13 Benzodiazepiner Ingen % Anxiolytika (diazepam, stesolid, valaxona,bromam, apozepam,lexotan,serepax etc) Hypnotika (nitrazepam, pacisyn, stillnoct) Halvdelen af patienterne anvender benzodiazepiner heraf 25% som anxiolytika og 25 % som hypnotika % % 180 Indtægtsforhold (1) Bistandsmodtager % (2) Arbejdsløshedsunderstøttelse ½% (3) Førtidspensionering % (4) Arbejdsindtægt % (5) Revalidering % (6) Uddannelse Boligforhold (1) Egen bolig bor alene % (2) Egen bolig bor med samlever % (3) Herberg % (4) Værelse % har egne bolig de der bor på Herberg har oftest selv ønsket dette pga. ensomhed i egen bolig. 180 HIV-positive ,2% Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 14/17

14 Evaluering for Lægeambulatoriet Broen 2002 Set i forhold til målsætningen for 2002 er nøgleordene for årets statusrapport en høj grad af kompliance, livskvalitet og stabilitet med minimal kriminalitet, sygelighed, dødelighed og udstødning. - Patienterne udtrykker en stor grad af tilfredshed og livskvalitet med normalisering of deres sociale liv. - Patienterne er udvisiterede fra et af de 4 rådgivningscentre flest fra Indre (40%) fulgt af Vestre (22%), Nordre (21%) og Amager (18%). Ambulatoriet har konstant et patientantal i den øverste ende af den aftalte kvote med Københavns Kommune med et jævnt pres fra centrene for yderligere patientindtag. - Der er et stort, stabilt og velfungerende distributionsnet ved fordeling på 31 apotekere hvoraf dog 17 apotekere varetager medicinudleveringen til 88% af patienterne. - Gruppen ældes. Medianalderen er nu 47 år. Ingen patienter er under 30 år og kun 17 % mellem 30 og 40 år mens resten er ældre. Kønsfordelingen er uændret gennem de sidste mange år med en overvægt af mænd (69%). - Der er en høj andel af stabilt velfungerende patienter. Således vurderes 74% vurderes til at fungerer stabilt uden sidemisbrug (funktionsklasse 1) og kun en lille gruppe på 4% vurderes til at være i mere ustabile forløb. En stor del af patienterne er organiserede i Brugerforeningen. - Der er en høj grad af retention med fastholdelse af patienterne i et stabilt behandlingsforløb. Over 71% af patienterne er fortsat i behandling efter 6 år og 41% over 10 år som udtryk for patienternes tilfredshed med behandlingen. - Metadondoseringsniveauet er stabilt (gnsn. 100 mg dgl.) efter 8,5 års gennemsnitlig behandling. Dosisniveauet er steget lidt de senere år fra et tidligere gennemsnit på 85 mg/dag til det nuværende på 100 mg. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 15/17

15 - Behandlingen er i høj grad individualiseret. Der er således over 30 forskellige doseringsformer for metadon varieret på metadonform (tablet/mixtur), dosisniveau og udleveringshyppighed. - Der er en stor grad af normaliseret liv under minimal administration hvor 74% kan administrere ugentligt afhentning af metadon og kun 10% har behov for daglig afhentning. - Der er sket et skift fra mixtur til tabletbehandling. Sideløbende med denne stabilisering og forbedrede egenadministration er dispenseringsformen gradvist skiftet fra de første års overvejende mixturbehandling til en nu overvejende tabletbehandling (75%). Tabletbehandling er forbundet med en høj grad af selvadministreret medicinering idet tabletter typisk afhentes en gang ugentlig modsvarende mixtur der oftest afhentes dagligt. Tabletbehandlingen er mere bekvem for patienterne og bidrager til at fjerne den almindelige sygeliggørelse. Denne administrationsform der aldrig har haft prismæssig men alene behandlingsmæssig sigte har som konsekvens at metadonbehandlingsprisen for disse patienter er reduceret betydeligt idet gennemsnitsprisen ved tabletbehandling kun er ca. 1/3 af den tilsvarende mixturbehandling. For Lægeambulatoriet alene betyder dette skifte fra mixtur til tabletbehandling en besparelse for Københavns Kommunes til betaling af metadon på over 1 mio. kr. om året. - Med patienternes stigende alder er antallet af patienter i fuld arbejdsfunktion faldende (11% for 2 år siden) og udgør nu kun omkring 6 % af patienterne. - Omkring 2/3 er dog førtidspensionerede et antal der med alderen er stigende. Der tilstræbes at de ca. 25% af patienterne der er på bistandshjælp (n=45) og skønnes for uegnede til revalidering får en førtidspension mens de resterende 2% på bistandshjælp der skønnes egnet til revalidering visiteres hertil. - Det lykkes at fastholdelse af stabile familiesituationer i forhold til ægtefælle og børn. Kun et par hvor begge er i fuldtidsarbejde har 2 børn under 18 år. - Det lykkes at fastholdelse samliv hos 32% af patienterne med fælles eget bosted. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 16/17

16 - Det lykkes at fastholdelse egen lejlighed med centralvarme og bad hos 96% af patienterne med kun 4% hjemløse på Herberg. Nogle af de hjemløse ønsker ikke at bo alene og har aktivt valgt at bo på Herberg frem for i egen lejlighed. - Ingen patienter er HIV-konverterede gennem de sidste 2 år. - Der er en minimal dødelighed (x/180=0,x%) gennem de sidste to år. Dødeligheden er dog stigende som følge af konkurrerende somatiske sygdomme som kronisk bugspytkirtelbetændelse, leversvigt, dårlig karforsyning med kroniske sår og dårligt hjerte, dårlig lungefunktion etc. Modsat tidligere ses misbrugsrelaterede dødsfald uhyre sjældent. - Den Ambulante apoteksudleverede behandlingsform til denne selekterede patientgruppe er billig og indfrier de realistiske behandlingsmål for patienterne. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 17/17

l,llamib.iu.l,å: .b ru g 8'r8.'..,i..,..S to,f kø b,e.n,h.åv.n.''.. i l:ll,::åf::': :tofim "'. "...,.1,.:.,,.i"., Tegnet af patient 89

l,llamib.iu.l,å: .b ru g 8'r8.'..,i..,..S to,f kø b,e.n,h.åv.n.''.. i l:ll,::åf::': :tofim '. ...,.1,.:.,,.i., Tegnet af patient 89 ::::::i::::::::::,:,:::.:::::::::::i:::i:::::::::::::::: ':::;;;'::::..".: :::.:' :'.:: :":::::...:::.::"::;: :::::::":' :,,:':::..:..':.::.. :,,:"':.:' :': :::.::: :.;::::::: ::.:...':'::.: ;: :::,;::::.:::::::::

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug

Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med misbrug - evaluering af Vista Balboa 1. fase Maj 2003 Claus B. Olsen CASA Opbygningen af en helhedsorienteret indsats for sindslidende med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere