Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17"

Transkript

1 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

2 Adresse: Lægeambulatoriet Broen, Faksegade 17 kld København Ø. Tlf , Fax: Fax: Institutionsnummer 8810, SE Speciallægepraksis. Lægeligt drevet og lægeligt fokuseret selvejende behandlingsinstitution. Ambulatoriet har fungeret som selvstændig institution siden 1989 og siden 1997 haft overenskomst med Københavns Kommune som led i kommunens differentierede behandlingstilbud til opiatafhængige patienter. Lægerne har aftenkonsultation hvorfor de bedst træffes på nedenstående tlf.nr. Benny Vittrup Jensen: Træffetid for patienter bedst kl Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet Tlf (med telefonsvarer). Fax Jan Roland Petersen: Træffetid for patienter bedst ml Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet. Tlf (med telefonsvarer). FAX Mobil Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 3/17

3 Personale: Speciallæge Benny Vittrup Jensen, 50 år, specialist og overlæge i kræftbehandling. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Speciallæge Jan Roland Petersen, 47 år, specialist og overlæge i intern medicin. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Øvrige ansatte er sekretærerne Birgitte Rasborg (for Jan Roland) og Connie Vestergård (for Benny Vittrup), sygeplejerskerne Mette Villars Jørgensen (for Benny Vittrup) og Elisabeth Bytofte (for Jan Roland) samt rengøringspersonale. Målgruppe: Behandling af en højt selekteret målgruppe af ældre kronisk recidiverende, langvarigt opiatafhængige patienter (stofmisbrugere) med et rimeligt højt funktionsniveau og en god livskvalitet med en ambulant længerevarende metadonunderstottet behandling. Tilbudet retter sig mod brugere med så højt et funktionsniveau at de kan administrere en lokal ambulant udlevering af metadon fra det lokale apotek i patientens nærmiljø trods minimale kontrolforanstaltninger. Antal pladser: Maximalt 180 pladser. Patienter kan indvisiteres fra et af Københavns Kommunes 4 rådgivningscentre: Indre, Vestre, Nordre og Amager. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 4/17

4 Behandlingsmål: At øge patienternes livskvalitet, selvværd og selvagtelse. At nedsætte blandingsmisbrug og evt. supplerende alkoholmisbrug. At fastholde patienten i et stabilt behandlingsforløb for derved at: At styrke og stabilisere patientens sociale integration At fastholde patienten i en evt. arbejdssituation. At fastholde en stabil økonomisk situation. At fastholde en stabil boligsituation. At fastholde stabile sociale situationer i forhold til familie og børn. At støtte ved rehabiliterings- og resocialiseringsforsøg. At have prostitutionspræventiv effekt. At have kriminalpræventiv effekt. At have HIV-smitte præventiv effekt ved infektion til og fra patienterne. At nedsætte sygelighed i en risikogruppe (morbiditetspræventiv effekt). At nedsætte dødelighed i en risikogruppe (mortalitetspræventiv effekt) At formindske de samfundsmæssige omkostninger ved recidiverende narkomani. At støtte patienten til at nedtrappe til stoffrihed når og hvis vedkommende bliver så fysisk og psykisk stabil at dette skønnes muligt og patienten udtrykker ønske herom. Ambulatoriets forhistorie: Lægeambulatoriet Broen blev etableret som en selvejende institution for 12 år siden i 1990 ved lægerne Jan Roland Petersen og Benny Vittrup Jensen. Ambulatoriet udsprang fra Ambulatoriet for stofmisbrugere i Turesensgade der i 1984 var etableret under overlæge Preben Freitag's ledelse og hvor vi fra havde været ansat. Målgruppen var behandling af de årige stofmisbrugere med recidiverende narkomani som det ikke var lykkedes at nedtrappe efter års misbrug. Ubehandlet er de karakteriserede ved en voldsom social deroute, stor sygelighed og en stor dødelighed og fra midten af 80-erne Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 5/17

5 ligeledes en med stor en risiko for at blive HIV-smittede ligesom de udgjør en potentiel HIV-smitte kilde. Lægeligt set udgør de en afgrænset patientkategori - en sygdomsenhed. Det var i 70-erne og 80-erne i Danmark en behandlingsmæssigt hjemløs og dårlig omsorgsgruppe med lav behandlingsprioritet og en stor grad af udstødning og diskrimination. Lægeambulatoriet Broen opstod som konsekvens af dette behandlingsbehov og blev navngivet efter målet om at disse patienter skulle have mulighed for en bro til samfundet ad hvilken de ved egen viljes hjælp kunne vandre. Herudover har Broen altid været beliggende på et af kommunens Bro-kvarterer i de første 2 år på Nørrebro og fra 1991 på Østerbro. Vi fandt at denne lægeligt og socialt forsømte patientgruppe havde en ret til behandling og tog, stærkt inspireret af Preben Freitag, som læger substitutionsbehandlingen med metadon op. Op gennem 70-erne 80-erne havde man officielt haft en ret restriktiv metadonbehandlingspolitik der kun langsomt blev revideret i takt med det åbenlyse behandlingsbehov hjulpet frem af HIV-truslen og den stigende dødelighed på trods af intensiveret indsats af mere socialpædagogisk art. I begyndelsen blev de lægeligt drevne ambulatorier drevet uden offentlige tilskud alene ved patienternes brugerbetaling. I løbet af 80-erne femdobledes antallet af patienter under langvarig metadonsubstitution (over 6 mdr.) på landsplan fra 400 i 1981 til over 2100 i Mange praktiserende læger tog ofte noget presset af patienter, pårørende og fængselsvæsenet substitutionsbehandlingen op med en noget uensartet behandlingskvalitet som følge ligesom indvisitation til behandling ikke var centraliseret. Der opstod behov for en større styring af behandlingen og i 1996 blev behandlingen udlagt som et amtsligt ansvars med en central visitation. Samtidig blev lægeloven ændret således at læger ikke længere kunne udskrive metadon på indikationen recidiverende narkomani uden uddelegeret tilladelse fra et amtsligt behandlingscenter. Københavns kommune havde forud herfor ansat Peter Ege som socialoverlæge og oprettede de 4 behandlingscentre. I 1997 indgik kommunen overenskomst med de lægeligt drevne ambulatorier om at varetage behandlingen af en særlig kronisk og ældre gruppe opiatmisbrugere hvorefter behandlingen af disse blev gratis. Lægeambulatoriet Broen havde fra 1990 til 1995 ansat deres egen rutinerede socialrådgiver der fungerede som en stærkt tiltrængt advokat for patienterne i det sociale system og bl.a. i disse år bevirkede at en stor del af patienterne fik tildelt en førtidspension som den mest realistiske og stabile sociale placering. Fra 1998 blev socialrådgiverne til dette særlige klientel placeret på rådgivningscentrene i nær kontakt med de opiatafhængige patienter. Fra marts 2000 er Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 6/17

6 medicineringen med metadon ligeledes blevet gratis idet hele udgiften afholdes af rådgivningscentrene og ikke som tidligere blev betalt af patienterne evt. ved sygesikringstilskud. Behandlingen. Ambulatoriets patientmålgruppe. De terapeutisk tilgængelige patienter til ambulant behandling er vurderet i forhold til forudsætninger, alder, modenhed, baggrund og en modelbeskrivelse af narkotikamisbrugets udvikling og forløb hvor patienter først skønnes egnet til længere varende metadonsubstitution efter mindst 6-10 års ubehandlet opiatafhængighed. Først efter så lang tid skønner vi at patienten problematiserer narkomanidentiteten så meget at ambulant behandling er mulig (fase III = såkaldte behandlingsfasen med periodevis stoffrihed) efterhånden med ønske om helt at forlade denne (fase IV = emancipationsfasen eller frigørelsesfasen). Ambulatoriet har ingen kontakt til patienter i de tidligere narkotikamisbrugsfaser med kortere ubehandlet misbrug (fase I = eksperimentfasen) hvor substitutionsmotivet er panik eller helt savnes eller den efterfølgende mere ambivalente tvangsprægede fase (fase II = den kompulsative fase) hvor substitutionsmotivet er begyndende terapeutisk men mest praktisk eller bekvemmeligt eller misbrugskonserverende med hyppige tilbagefald til egentlig narkomani. Alle nyindvisiterede patienter i lægeambulatoriet Broen er efter 1996 henvist fra et af de 4 rådgivningscentre hvilket indebærer at der ikke som i de forudgående år påbegyndes behandling af tidligere ubehandlede opiatmisbrugere. Ved henvisning er visitationsprincipperne dog fortsat de samme som ovenstående. Ambulatoriets patienter er gennemsnitligt blevet opiatafhængige omkring 1976 ( ) og påbegyndt metadonsubstitution omkring 1988 eller 12 år senere. Læge-patientforholdet: Ambulatoriet fungerer som en gruppepraksis hvor patienterne kun er tilknyttet en læge. Det er specielt velegnet til denne patientgruppe at der kun er tilknyttet en behandler der med årene får et særdeles indgående kendskab til patienten. Forholdet mellem læge og patient bygger på gensidig respekt, tillid og tryghed og lægen er meget opmærksom på at der ikke forekommer magtfordrejninger. De tætte relationer mellem læge og patient der efterhånden opbygges udnyttes terapeutisk mens mere venskabeligt prægede forhold undgås idet dette kan umuliggøre behandlingen. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 7/17

7 Det ambulante distributionsnet. Ambulatoriets patienter har således alle en lang forudgående ubehandlet misbrugsanamnese (12 år før metadonsubstitution) med et efterfølgende langt metadonsubstitueret tilhørsforhold til ambulatoriet (8,5 år) og en stigende efterhånden ret høj alder (47 år). Dette i kombination med et nært patient-iægekontakt forhold bevirker at der ikke er terapeutisk gevinst ved daglige kontrollerende foranstaltninger men der opnås et ligeså godt eller bedre resultat af en ambulant udlevering fra patientens distriktsapotek i nærmiljøet hvorved en tilnærmet normalisering af tilværelsen muliggøres. De apoteker lægeambulatoriet betjener sig af fordeler sig på 31 forskellige udleveringssteder i Københavns Kommune hvoraf 17 apoteker betjener 88% af patienterne. Patienten skal personligt afhente metadon med mindre lægen telefonisk har aftalt andet med apoteket. Konsultationen. I klinikken Lægerne har ugentlig personkonfronterende aftenkonsultation i klinikken fra kl Patienterne sættes til konsultation med tidsbestilling som hos praktiserende læger eller i hospitalssystemet i øvrigt. Der er afsat 1/4-1/2 time pr. konsultation som i øvrigt ved ambulante funktioner hos læger i praksis og på sygehuse. Der er som regel tilsat patienter på en konsultationsaften og der sidder typisk 1-3 patienter af gangen i venteværelset. Der er dog altid mulighed for at fremmøde udenfor tid - et tilbud der anvendes med 5-10 ekstrakonsultationer pr. gang. Der føres almindelig journal over patienterne og der dikteres på bånd til sekretæren. Klinikken har store lyse venlige lokaler med et hjemligt dagligstuepræg. Sekretæren er placeret i venteværelset hos patienterne og byder velkommen samt serverer kaffe og te. Der er rygeforbud i venteværelset. Ved konsultationen vurderes patientens samlede psykiske, fysiske og sociale tilstand og fremtoning og ved behov kontrolleres for stikmærker og eventuelt sidemisbrug ved urinprøver som også kan udføres i lægeambulatoriet. Sidstnævnte er ikke rutine. Herudover drøftes metadondoseringsniveauet i den kommende periode der kan variere mellem 1 og 4 uger og dosisniveau og udleveringstidspunkter aftales. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 8/17

8 Dosisniveauet Doseringsniveauet fastlægges på basis af patientens oplysninger og andre kliniske data som fremtoningspræg og er i udstrakt grad individualiseret både med hensyn til dosis, udleveringsform og udleveringshyppighed fordelt på over 30 forskellige dispenseringsformer. Ideelt burde dosisniveauet justeres efter plasmakoncentrationer som f.eks. ved epilepsibehandling men dette har ikke praktisk været muligt i Københavns Kommune. For at opnå den tilstræbte plasma koncentration på ca. 200 nanogram pr. ml. plasma behøver forskellige individer sædvanligvis mellem 35 og 200 mg. metadon pr. døgn, en variation der understeger behovet for en individualiseret behandling. Svedproblemer Svedproblemer der ses hos 40% af patienterne i nærmest invaliderende grad behandles med tabl. Ercoril 15 mg 3-4 gange dagligt. Ercoril har effekt hos omkring 40% af de patienter der sveder og nogle patienter er meget glade for denne behandling. Smertebehandling Smertebehandling udgør et specielt problem idet toleransudvikling overfor metadons smertestillende effekt er næsten fuldstændig på den indstillede dosis. Til kronisk smertebehandling kan metadon således ikke anvendes. I stedet bruges contalgin. Ketogan bruges principielt ikke i ambulatoriet. Andre almene lægeligt orienterede problemer Endvidere vurderes og om muligt behandles eller visiteres til behandling af forskellige somatiske problemer såsom kroniske skinnebenssår, leverbetændelse, infektionsproblemer, tandproblemer, almindelige aldringsproblemer etc. Rosen og almindelige infektionsproblemer behandles umiddelbart men svinder problemet ikke på en primær behandling skal patienten kontakte egen læge til videre udredning. Grunden til at primærbehandling varetages i ambulatoriet er at patienterne erfaringsmæssigt har svært ved at tage sig sammen til at kontakte egen læge og derfor ved infektioner venter for længe inden behandling påbegyndes. Patienter med alkoholproblemer kommer ugentlig til antabusbehandling. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 9/17

9 Andre ikke specifikt lægelige problemer Herudover gennemdrøftes forskellige problemer patienten har vanskeligt ved at løse typisk i kontakten til offentlige myndigheder som boligproblemer, sociale problemer, psykiske problemer etc. og Iøsningsforslag gennemgås. Er de sociale og økonomiske problemer af mere end forståelsesmæssig art sendes skriftlig henvisning til konsultation hos en socialrådgiver på det rådgivningscenter patienten tilhører. Ved psykiske problemer indenfor normalrammerne har vi forsøgt os med psykoterapi ved sygeplejerske og psykoterapeut Elisabeth Bytofte til styrkelse af selvværd og selvrespekt. Telefonkonsultationer udenfor klinikåbningstiden Patienterne kan dagligt telefonisk komme i kontakt med lægen eller dennes hustru der er sygeplejerske i dennes private hjem. Muligheden for daglig kontakt er et nødvendigt tryghedselement i behandlingen. Til telefonen er tilknyttet en telefonsvarer hvorpå der kan lægges besked ifald lægen eller dennes hustru ikke er hjemme, hvorefter vedkommende om muligt vil blive kontaktet. Telefonkonsultationerne er ret brugte med 5-10 opkald dagligt pr. læge og er typisk af administrativ art. Akutte problemer Der opstår sjældent akutte problemer i det kronisk prægede behandlingsforløb og der mistes eller overforbruges kun uhyre sjældent metadon (højest en gang om måneden for alle patienterne). Mistes dette vil det dette efter skøn samme aften blive erstattet på et døgnapotek typisk Steno Apotek. Recepter Der anvendes aldrig recepter af hensyn til risikoen for receptmisbrug, men al ordination foregår telefonisk ved personlig kontakt til patientens apotek. Alle medicinordinationer registreres nøje på dertil indrettede ordinationskort hvorpå også registreres kontroltider, fremmøde og væsentlige problemer samt indhold af telefonsamtaler ved opkald. Ferie og bortrejse Ferier og bortrejse kan kun aftales ved konsultationen. Ved rejse i Europa skal patienten udstyres med et pillepas der udleveres fra patientens apotek. Ved rejse udenfor Europa medgives skriftlig engelsksproget "tolddeklaration" med angivelse af kontaktmulighed total og daglig metadonmængde, afrejse og hjemkomstdato. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 10/17

10 Opgørelse over lægeambulatoriets patienter 2002 Patientantal BV JR Antal Procent Antal personer i behandling pr % Patienternes fordeling på centre pr (1) RC-N Rådgivningscenter Nordre % (2) RC-I Rådgivningscenter Indre % (3) RC-V Rådgivningscenter Vestre % (4) RC-A Rådgivningscenter Amager % Fordeling på 31 Apoteker eller udleveringssteder 9 apoteker dækker 64% eller 115 patienter I alt 64% Sct.Stefan % Valby % Svalen % Rosen % Sønderbro % Hamlet % Delfin (lukker pr , Flest overgår til Nørrebro) % Østerfælled % Nørrebro % Brønshøj % 8 apoteker dækker 24% eller 44 patienter (5-6 pr apotek) 24% Enghave Linde Sydhavns Amagerbro 6 6 Husum Christianshavn Holmbladsgade Trekroner apoteker dækker 12% eller 22 patienter ( 3 pr apotek) 12% Godthåb 3 3 Jernbane Alle Øresund Ryparken 3 3 Trianglen Tårnby 1 1 Gl.Kongevej 1 1 Dyveke Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 11/17

11 Grøndals 1 1 Isl.Brygge 1 1 Kgl.Hof 1 1 Skovlunde 1 1 Smallegade 1 1 I alt % Kønsfordeling Kvinder % Mænd % 2/3 er mænd 180 Aldersfordeling Gennemsnitsalder Median (range) år (30 68) (1) år 0 0% (2) år % (3) år % (4) år % (5) > 60 år % Kun 17% eller 31 patienter under 40 år ingen under 30 år. Funktionklassificering (1) Stabil, velfungerende uden sidemisbrug % (2) Overvejende stabil, sparsomt sidemisbrug, % bagatelkriminalitet (3) Ustabilt forløb, sidemisbrug, småkriminalitet, % psykiske/sociale kriser (4) Dårligt forløb, massive kriser, massivt sidemisbrug, massiv kriminalitet Der er ingen rigtig dårlige patienter men en mindre gruppe på 4% eller 8 patienter der måske burde tilbagevisiteres til rådgivningscenter. Behandlingstid i Lægeambulatoriet Broens regi Gennemsnits behandlingstid median (range) 9,5 7,2 8,5 år (0-15) (1) 0-0,9 år % (2) 1-1,9 år % Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 12/17

12 (3) 2-3,9 år % (4) 4-5,9 år % 29% har under 6 års behandling i ambulatoriet (53 patienter) (5) 6-7,9 år % (6) 8-9,9 år % (7) 10-12,9 år % (8) > 13 år % 71% har været tilknyttet ambulatoriet i over 6 år (126 ptt.) 180 Metadondøgndosis pr (median and range) (35 250) (1) <= 35 mg % (2) mg % (3) mg % (4) mg % 36% (65 pt.) får under 95 mg/døgn (5) mg % (6) >= 120 mg % 64% (115 pt) får over eller lig 100 mg/døgn 180 Afhentningshyppighed for metadon (1) Daglig % (2) Mandag, onsdag, fredag % (3) Mandage, fredage % (4) Ugentligt % Kun hver 10-ende har behov for daglig afhentning. 180 Dispenseringsform: Mixturbehandlede % Tabletbehandlede % 75% får tabletbehandling hvilket gennemsnitlig kun koster ca 1/3 af en tilsvarende mixturbehandling. 180 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 13/17

13 Benzodiazepiner Ingen % Anxiolytika (diazepam, stesolid, valaxona,bromam, apozepam,lexotan,serepax etc) Hypnotika (nitrazepam, pacisyn, stillnoct) Halvdelen af patienterne anvender benzodiazepiner heraf 25% som anxiolytika og 25 % som hypnotika % % 180 Indtægtsforhold (1) Bistandsmodtager % (2) Arbejdsløshedsunderstøttelse ½% (3) Førtidspensionering % (4) Arbejdsindtægt % (5) Revalidering % (6) Uddannelse Boligforhold (1) Egen bolig bor alene % (2) Egen bolig bor med samlever % (3) Herberg % (4) Værelse % har egne bolig de der bor på Herberg har oftest selv ønsket dette pga. ensomhed i egen bolig. 180 HIV-positive ,2% Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 14/17

14 Evaluering for Lægeambulatoriet Broen 2002 Set i forhold til målsætningen for 2002 er nøgleordene for årets statusrapport en høj grad af kompliance, livskvalitet og stabilitet med minimal kriminalitet, sygelighed, dødelighed og udstødning. - Patienterne udtrykker en stor grad af tilfredshed og livskvalitet med normalisering of deres sociale liv. - Patienterne er udvisiterede fra et af de 4 rådgivningscentre flest fra Indre (40%) fulgt af Vestre (22%), Nordre (21%) og Amager (18%). Ambulatoriet har konstant et patientantal i den øverste ende af den aftalte kvote med Københavns Kommune med et jævnt pres fra centrene for yderligere patientindtag. - Der er et stort, stabilt og velfungerende distributionsnet ved fordeling på 31 apotekere hvoraf dog 17 apotekere varetager medicinudleveringen til 88% af patienterne. - Gruppen ældes. Medianalderen er nu 47 år. Ingen patienter er under 30 år og kun 17 % mellem 30 og 40 år mens resten er ældre. Kønsfordelingen er uændret gennem de sidste mange år med en overvægt af mænd (69%). - Der er en høj andel af stabilt velfungerende patienter. Således vurderes 74% vurderes til at fungerer stabilt uden sidemisbrug (funktionsklasse 1) og kun en lille gruppe på 4% vurderes til at være i mere ustabile forløb. En stor del af patienterne er organiserede i Brugerforeningen. - Der er en høj grad af retention med fastholdelse af patienterne i et stabilt behandlingsforløb. Over 71% af patienterne er fortsat i behandling efter 6 år og 41% over 10 år som udtryk for patienternes tilfredshed med behandlingen. - Metadondoseringsniveauet er stabilt (gnsn. 100 mg dgl.) efter 8,5 års gennemsnitlig behandling. Dosisniveauet er steget lidt de senere år fra et tidligere gennemsnit på 85 mg/dag til det nuværende på 100 mg. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 15/17

15 - Behandlingen er i høj grad individualiseret. Der er således over 30 forskellige doseringsformer for metadon varieret på metadonform (tablet/mixtur), dosisniveau og udleveringshyppighed. - Der er en stor grad af normaliseret liv under minimal administration hvor 74% kan administrere ugentligt afhentning af metadon og kun 10% har behov for daglig afhentning. - Der er sket et skift fra mixtur til tabletbehandling. Sideløbende med denne stabilisering og forbedrede egenadministration er dispenseringsformen gradvist skiftet fra de første års overvejende mixturbehandling til en nu overvejende tabletbehandling (75%). Tabletbehandling er forbundet med en høj grad af selvadministreret medicinering idet tabletter typisk afhentes en gang ugentlig modsvarende mixtur der oftest afhentes dagligt. Tabletbehandlingen er mere bekvem for patienterne og bidrager til at fjerne den almindelige sygeliggørelse. Denne administrationsform der aldrig har haft prismæssig men alene behandlingsmæssig sigte har som konsekvens at metadonbehandlingsprisen for disse patienter er reduceret betydeligt idet gennemsnitsprisen ved tabletbehandling kun er ca. 1/3 af den tilsvarende mixturbehandling. For Lægeambulatoriet alene betyder dette skifte fra mixtur til tabletbehandling en besparelse for Københavns Kommunes til betaling af metadon på over 1 mio. kr. om året. - Med patienternes stigende alder er antallet af patienter i fuld arbejdsfunktion faldende (11% for 2 år siden) og udgør nu kun omkring 6 % af patienterne. - Omkring 2/3 er dog førtidspensionerede et antal der med alderen er stigende. Der tilstræbes at de ca. 25% af patienterne der er på bistandshjælp (n=45) og skønnes for uegnede til revalidering får en førtidspension mens de resterende 2% på bistandshjælp der skønnes egnet til revalidering visiteres hertil. - Det lykkes at fastholdelse af stabile familiesituationer i forhold til ægtefælle og børn. Kun et par hvor begge er i fuldtidsarbejde har 2 børn under 18 år. - Det lykkes at fastholdelse samliv hos 32% af patienterne med fælles eget bosted. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 16/17

16 - Det lykkes at fastholdelse egen lejlighed med centralvarme og bad hos 96% af patienterne med kun 4% hjemløse på Herberg. Nogle af de hjemløse ønsker ikke at bo alene og har aktivt valgt at bo på Herberg frem for i egen lejlighed. - Ingen patienter er HIV-konverterede gennem de sidste 2 år. - Der er en minimal dødelighed (x/180=0,x%) gennem de sidste to år. Dødeligheden er dog stigende som følge af konkurrerende somatiske sygdomme som kronisk bugspytkirtelbetændelse, leversvigt, dårlig karforsyning med kroniske sår og dårligt hjerte, dårlig lungefunktion etc. Modsat tidligere ses misbrugsrelaterede dødsfald uhyre sjældent. - Den Ambulante apoteksudleverede behandlingsform til denne selekterede patientgruppe er billig og indfrier de realistiske behandlingsmål for patienterne. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 17/17

Lægeam bu latoriet Broen Statusrapport 1999

Lægeam bu latoriet Broen Statusrapport 1999 Lægeam bu latoriet Broen Statusrapport 1999 r.4s,4; i,r* t i Speciallægeambulatorium til behandling af recidiverende, ældre, opiatafhængige patienter et behandlingstilbud i Københavns Kommune ved speciattægerne

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C

Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Lægerne Busgadehuset Frederiksgade 25,2 8000 Aarhus C Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Line Staehelin, læge Lars Ebbe Petersen og læge Christina

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test.

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Bilag 8. Skema til afdelingerne før test for face validity Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Ud fra gennemførte interview med ansatte og patienter har der tegnet sig nogle strukturelle

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Bilag 2: Covernotat for afklaringssporet for de mere stabile og velfungerende substitutionsbrugere

Bilag 2: Covernotat for afklaringssporet for de mere stabile og velfungerende substitutionsbrugere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 03-02-2015 Bilag 2: Covernotat for afklaringssporet for de mere stabile og velfungerende substitutionsbrugere Socialudvalg

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Ja, det kan de Nej, men vi arbejder på det Nej det kan de ikke, men det er en god ide Ikke relevant til vore patienter Antal timer pr.

Ja, det kan de Nej, men vi arbejder på det Nej det kan de ikke, men det er en god ide Ikke relevant til vore patienter Antal timer pr. Organisationskema(udkast): Kvalitative spørgsmål, der afspejler daglig praksis og udviklingsplaner Udfyldes af ledelsen og diskuteres/justeres efter drøftelse med brugerråd og/eller MEDudvalg. (skemaet

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere