Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17"

Transkript

1 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 2/17

2 Adresse: Lægeambulatoriet Broen, Faksegade 17 kld København Ø. Tlf , Fax: Fax: Institutionsnummer 8810, SE Speciallægepraksis. Lægeligt drevet og lægeligt fokuseret selvejende behandlingsinstitution. Ambulatoriet har fungeret som selvstændig institution siden 1989 og siden 1997 haft overenskomst med Københavns Kommune som led i kommunens differentierede behandlingstilbud til opiatafhængige patienter. Lægerne har aftenkonsultation hvorfor de bedst træffes på nedenstående tlf.nr. Benny Vittrup Jensen: Træffetid for patienter bedst kl Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet Tlf (med telefonsvarer). Fax Jan Roland Petersen: Træffetid for patienter bedst ml Der kan lægges besked på telefonsvareren og vedkommende vil blive kontaktet. Tlf (med telefonsvarer). FAX Mobil Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 3/17

3 Personale: Speciallæge Benny Vittrup Jensen, 50 år, specialist og overlæge i kræftbehandling. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Speciallæge Jan Roland Petersen, 47 år, specialist og overlæge i intern medicin. Har arbejdet med narkomanibehandling siden Øvrige ansatte er sekretærerne Birgitte Rasborg (for Jan Roland) og Connie Vestergård (for Benny Vittrup), sygeplejerskerne Mette Villars Jørgensen (for Benny Vittrup) og Elisabeth Bytofte (for Jan Roland) samt rengøringspersonale. Målgruppe: Behandling af en højt selekteret målgruppe af ældre kronisk recidiverende, langvarigt opiatafhængige patienter (stofmisbrugere) med et rimeligt højt funktionsniveau og en god livskvalitet med en ambulant længerevarende metadonunderstottet behandling. Tilbudet retter sig mod brugere med så højt et funktionsniveau at de kan administrere en lokal ambulant udlevering af metadon fra det lokale apotek i patientens nærmiljø trods minimale kontrolforanstaltninger. Antal pladser: Maximalt 180 pladser. Patienter kan indvisiteres fra et af Københavns Kommunes 4 rådgivningscentre: Indre, Vestre, Nordre og Amager. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 4/17

4 Behandlingsmål: At øge patienternes livskvalitet, selvværd og selvagtelse. At nedsætte blandingsmisbrug og evt. supplerende alkoholmisbrug. At fastholde patienten i et stabilt behandlingsforløb for derved at: At styrke og stabilisere patientens sociale integration At fastholde patienten i en evt. arbejdssituation. At fastholde en stabil økonomisk situation. At fastholde en stabil boligsituation. At fastholde stabile sociale situationer i forhold til familie og børn. At støtte ved rehabiliterings- og resocialiseringsforsøg. At have prostitutionspræventiv effekt. At have kriminalpræventiv effekt. At have HIV-smitte præventiv effekt ved infektion til og fra patienterne. At nedsætte sygelighed i en risikogruppe (morbiditetspræventiv effekt). At nedsætte dødelighed i en risikogruppe (mortalitetspræventiv effekt) At formindske de samfundsmæssige omkostninger ved recidiverende narkomani. At støtte patienten til at nedtrappe til stoffrihed når og hvis vedkommende bliver så fysisk og psykisk stabil at dette skønnes muligt og patienten udtrykker ønske herom. Ambulatoriets forhistorie: Lægeambulatoriet Broen blev etableret som en selvejende institution for 12 år siden i 1990 ved lægerne Jan Roland Petersen og Benny Vittrup Jensen. Ambulatoriet udsprang fra Ambulatoriet for stofmisbrugere i Turesensgade der i 1984 var etableret under overlæge Preben Freitag's ledelse og hvor vi fra havde været ansat. Målgruppen var behandling af de årige stofmisbrugere med recidiverende narkomani som det ikke var lykkedes at nedtrappe efter års misbrug. Ubehandlet er de karakteriserede ved en voldsom social deroute, stor sygelighed og en stor dødelighed og fra midten af 80-erne Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 5/17

5 ligeledes en med stor en risiko for at blive HIV-smittede ligesom de udgjør en potentiel HIV-smitte kilde. Lægeligt set udgør de en afgrænset patientkategori - en sygdomsenhed. Det var i 70-erne og 80-erne i Danmark en behandlingsmæssigt hjemløs og dårlig omsorgsgruppe med lav behandlingsprioritet og en stor grad af udstødning og diskrimination. Lægeambulatoriet Broen opstod som konsekvens af dette behandlingsbehov og blev navngivet efter målet om at disse patienter skulle have mulighed for en bro til samfundet ad hvilken de ved egen viljes hjælp kunne vandre. Herudover har Broen altid været beliggende på et af kommunens Bro-kvarterer i de første 2 år på Nørrebro og fra 1991 på Østerbro. Vi fandt at denne lægeligt og socialt forsømte patientgruppe havde en ret til behandling og tog, stærkt inspireret af Preben Freitag, som læger substitutionsbehandlingen med metadon op. Op gennem 70-erne 80-erne havde man officielt haft en ret restriktiv metadonbehandlingspolitik der kun langsomt blev revideret i takt med det åbenlyse behandlingsbehov hjulpet frem af HIV-truslen og den stigende dødelighed på trods af intensiveret indsats af mere socialpædagogisk art. I begyndelsen blev de lægeligt drevne ambulatorier drevet uden offentlige tilskud alene ved patienternes brugerbetaling. I løbet af 80-erne femdobledes antallet af patienter under langvarig metadonsubstitution (over 6 mdr.) på landsplan fra 400 i 1981 til over 2100 i Mange praktiserende læger tog ofte noget presset af patienter, pårørende og fængselsvæsenet substitutionsbehandlingen op med en noget uensartet behandlingskvalitet som følge ligesom indvisitation til behandling ikke var centraliseret. Der opstod behov for en større styring af behandlingen og i 1996 blev behandlingen udlagt som et amtsligt ansvars med en central visitation. Samtidig blev lægeloven ændret således at læger ikke længere kunne udskrive metadon på indikationen recidiverende narkomani uden uddelegeret tilladelse fra et amtsligt behandlingscenter. Københavns kommune havde forud herfor ansat Peter Ege som socialoverlæge og oprettede de 4 behandlingscentre. I 1997 indgik kommunen overenskomst med de lægeligt drevne ambulatorier om at varetage behandlingen af en særlig kronisk og ældre gruppe opiatmisbrugere hvorefter behandlingen af disse blev gratis. Lægeambulatoriet Broen havde fra 1990 til 1995 ansat deres egen rutinerede socialrådgiver der fungerede som en stærkt tiltrængt advokat for patienterne i det sociale system og bl.a. i disse år bevirkede at en stor del af patienterne fik tildelt en førtidspension som den mest realistiske og stabile sociale placering. Fra 1998 blev socialrådgiverne til dette særlige klientel placeret på rådgivningscentrene i nær kontakt med de opiatafhængige patienter. Fra marts 2000 er Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 6/17

6 medicineringen med metadon ligeledes blevet gratis idet hele udgiften afholdes af rådgivningscentrene og ikke som tidligere blev betalt af patienterne evt. ved sygesikringstilskud. Behandlingen. Ambulatoriets patientmålgruppe. De terapeutisk tilgængelige patienter til ambulant behandling er vurderet i forhold til forudsætninger, alder, modenhed, baggrund og en modelbeskrivelse af narkotikamisbrugets udvikling og forløb hvor patienter først skønnes egnet til længere varende metadonsubstitution efter mindst 6-10 års ubehandlet opiatafhængighed. Først efter så lang tid skønner vi at patienten problematiserer narkomanidentiteten så meget at ambulant behandling er mulig (fase III = såkaldte behandlingsfasen med periodevis stoffrihed) efterhånden med ønske om helt at forlade denne (fase IV = emancipationsfasen eller frigørelsesfasen). Ambulatoriet har ingen kontakt til patienter i de tidligere narkotikamisbrugsfaser med kortere ubehandlet misbrug (fase I = eksperimentfasen) hvor substitutionsmotivet er panik eller helt savnes eller den efterfølgende mere ambivalente tvangsprægede fase (fase II = den kompulsative fase) hvor substitutionsmotivet er begyndende terapeutisk men mest praktisk eller bekvemmeligt eller misbrugskonserverende med hyppige tilbagefald til egentlig narkomani. Alle nyindvisiterede patienter i lægeambulatoriet Broen er efter 1996 henvist fra et af de 4 rådgivningscentre hvilket indebærer at der ikke som i de forudgående år påbegyndes behandling af tidligere ubehandlede opiatmisbrugere. Ved henvisning er visitationsprincipperne dog fortsat de samme som ovenstående. Ambulatoriets patienter er gennemsnitligt blevet opiatafhængige omkring 1976 ( ) og påbegyndt metadonsubstitution omkring 1988 eller 12 år senere. Læge-patientforholdet: Ambulatoriet fungerer som en gruppepraksis hvor patienterne kun er tilknyttet en læge. Det er specielt velegnet til denne patientgruppe at der kun er tilknyttet en behandler der med årene får et særdeles indgående kendskab til patienten. Forholdet mellem læge og patient bygger på gensidig respekt, tillid og tryghed og lægen er meget opmærksom på at der ikke forekommer magtfordrejninger. De tætte relationer mellem læge og patient der efterhånden opbygges udnyttes terapeutisk mens mere venskabeligt prægede forhold undgås idet dette kan umuliggøre behandlingen. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 7/17

7 Det ambulante distributionsnet. Ambulatoriets patienter har således alle en lang forudgående ubehandlet misbrugsanamnese (12 år før metadonsubstitution) med et efterfølgende langt metadonsubstitueret tilhørsforhold til ambulatoriet (8,5 år) og en stigende efterhånden ret høj alder (47 år). Dette i kombination med et nært patient-iægekontakt forhold bevirker at der ikke er terapeutisk gevinst ved daglige kontrollerende foranstaltninger men der opnås et ligeså godt eller bedre resultat af en ambulant udlevering fra patientens distriktsapotek i nærmiljøet hvorved en tilnærmet normalisering af tilværelsen muliggøres. De apoteker lægeambulatoriet betjener sig af fordeler sig på 31 forskellige udleveringssteder i Københavns Kommune hvoraf 17 apoteker betjener 88% af patienterne. Patienten skal personligt afhente metadon med mindre lægen telefonisk har aftalt andet med apoteket. Konsultationen. I klinikken Lægerne har ugentlig personkonfronterende aftenkonsultation i klinikken fra kl Patienterne sættes til konsultation med tidsbestilling som hos praktiserende læger eller i hospitalssystemet i øvrigt. Der er afsat 1/4-1/2 time pr. konsultation som i øvrigt ved ambulante funktioner hos læger i praksis og på sygehuse. Der er som regel tilsat patienter på en konsultationsaften og der sidder typisk 1-3 patienter af gangen i venteværelset. Der er dog altid mulighed for at fremmøde udenfor tid - et tilbud der anvendes med 5-10 ekstrakonsultationer pr. gang. Der føres almindelig journal over patienterne og der dikteres på bånd til sekretæren. Klinikken har store lyse venlige lokaler med et hjemligt dagligstuepræg. Sekretæren er placeret i venteværelset hos patienterne og byder velkommen samt serverer kaffe og te. Der er rygeforbud i venteværelset. Ved konsultationen vurderes patientens samlede psykiske, fysiske og sociale tilstand og fremtoning og ved behov kontrolleres for stikmærker og eventuelt sidemisbrug ved urinprøver som også kan udføres i lægeambulatoriet. Sidstnævnte er ikke rutine. Herudover drøftes metadondoseringsniveauet i den kommende periode der kan variere mellem 1 og 4 uger og dosisniveau og udleveringstidspunkter aftales. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 8/17

8 Dosisniveauet Doseringsniveauet fastlægges på basis af patientens oplysninger og andre kliniske data som fremtoningspræg og er i udstrakt grad individualiseret både med hensyn til dosis, udleveringsform og udleveringshyppighed fordelt på over 30 forskellige dispenseringsformer. Ideelt burde dosisniveauet justeres efter plasmakoncentrationer som f.eks. ved epilepsibehandling men dette har ikke praktisk været muligt i Københavns Kommune. For at opnå den tilstræbte plasma koncentration på ca. 200 nanogram pr. ml. plasma behøver forskellige individer sædvanligvis mellem 35 og 200 mg. metadon pr. døgn, en variation der understeger behovet for en individualiseret behandling. Svedproblemer Svedproblemer der ses hos 40% af patienterne i nærmest invaliderende grad behandles med tabl. Ercoril 15 mg 3-4 gange dagligt. Ercoril har effekt hos omkring 40% af de patienter der sveder og nogle patienter er meget glade for denne behandling. Smertebehandling Smertebehandling udgør et specielt problem idet toleransudvikling overfor metadons smertestillende effekt er næsten fuldstændig på den indstillede dosis. Til kronisk smertebehandling kan metadon således ikke anvendes. I stedet bruges contalgin. Ketogan bruges principielt ikke i ambulatoriet. Andre almene lægeligt orienterede problemer Endvidere vurderes og om muligt behandles eller visiteres til behandling af forskellige somatiske problemer såsom kroniske skinnebenssår, leverbetændelse, infektionsproblemer, tandproblemer, almindelige aldringsproblemer etc. Rosen og almindelige infektionsproblemer behandles umiddelbart men svinder problemet ikke på en primær behandling skal patienten kontakte egen læge til videre udredning. Grunden til at primærbehandling varetages i ambulatoriet er at patienterne erfaringsmæssigt har svært ved at tage sig sammen til at kontakte egen læge og derfor ved infektioner venter for længe inden behandling påbegyndes. Patienter med alkoholproblemer kommer ugentlig til antabusbehandling. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 9/17

9 Andre ikke specifikt lægelige problemer Herudover gennemdrøftes forskellige problemer patienten har vanskeligt ved at løse typisk i kontakten til offentlige myndigheder som boligproblemer, sociale problemer, psykiske problemer etc. og Iøsningsforslag gennemgås. Er de sociale og økonomiske problemer af mere end forståelsesmæssig art sendes skriftlig henvisning til konsultation hos en socialrådgiver på det rådgivningscenter patienten tilhører. Ved psykiske problemer indenfor normalrammerne har vi forsøgt os med psykoterapi ved sygeplejerske og psykoterapeut Elisabeth Bytofte til styrkelse af selvværd og selvrespekt. Telefonkonsultationer udenfor klinikåbningstiden Patienterne kan dagligt telefonisk komme i kontakt med lægen eller dennes hustru der er sygeplejerske i dennes private hjem. Muligheden for daglig kontakt er et nødvendigt tryghedselement i behandlingen. Til telefonen er tilknyttet en telefonsvarer hvorpå der kan lægges besked ifald lægen eller dennes hustru ikke er hjemme, hvorefter vedkommende om muligt vil blive kontaktet. Telefonkonsultationerne er ret brugte med 5-10 opkald dagligt pr. læge og er typisk af administrativ art. Akutte problemer Der opstår sjældent akutte problemer i det kronisk prægede behandlingsforløb og der mistes eller overforbruges kun uhyre sjældent metadon (højest en gang om måneden for alle patienterne). Mistes dette vil det dette efter skøn samme aften blive erstattet på et døgnapotek typisk Steno Apotek. Recepter Der anvendes aldrig recepter af hensyn til risikoen for receptmisbrug, men al ordination foregår telefonisk ved personlig kontakt til patientens apotek. Alle medicinordinationer registreres nøje på dertil indrettede ordinationskort hvorpå også registreres kontroltider, fremmøde og væsentlige problemer samt indhold af telefonsamtaler ved opkald. Ferie og bortrejse Ferier og bortrejse kan kun aftales ved konsultationen. Ved rejse i Europa skal patienten udstyres med et pillepas der udleveres fra patientens apotek. Ved rejse udenfor Europa medgives skriftlig engelsksproget "tolddeklaration" med angivelse af kontaktmulighed total og daglig metadonmængde, afrejse og hjemkomstdato. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 10/17

10 Opgørelse over lægeambulatoriets patienter 2002 Patientantal BV JR Antal Procent Antal personer i behandling pr % Patienternes fordeling på centre pr (1) RC-N Rådgivningscenter Nordre % (2) RC-I Rådgivningscenter Indre % (3) RC-V Rådgivningscenter Vestre % (4) RC-A Rådgivningscenter Amager % Fordeling på 31 Apoteker eller udleveringssteder 9 apoteker dækker 64% eller 115 patienter I alt 64% Sct.Stefan % Valby % Svalen % Rosen % Sønderbro % Hamlet % Delfin (lukker pr , Flest overgår til Nørrebro) % Østerfælled % Nørrebro % Brønshøj % 8 apoteker dækker 24% eller 44 patienter (5-6 pr apotek) 24% Enghave Linde Sydhavns Amagerbro 6 6 Husum Christianshavn Holmbladsgade Trekroner apoteker dækker 12% eller 22 patienter ( 3 pr apotek) 12% Godthåb 3 3 Jernbane Alle Øresund Ryparken 3 3 Trianglen Tårnby 1 1 Gl.Kongevej 1 1 Dyveke Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 11/17

11 Grøndals 1 1 Isl.Brygge 1 1 Kgl.Hof 1 1 Skovlunde 1 1 Smallegade 1 1 I alt % Kønsfordeling Kvinder % Mænd % 2/3 er mænd 180 Aldersfordeling Gennemsnitsalder Median (range) år (30 68) (1) år 0 0% (2) år % (3) år % (4) år % (5) > 60 år % Kun 17% eller 31 patienter under 40 år ingen under 30 år. Funktionklassificering (1) Stabil, velfungerende uden sidemisbrug % (2) Overvejende stabil, sparsomt sidemisbrug, % bagatelkriminalitet (3) Ustabilt forløb, sidemisbrug, småkriminalitet, % psykiske/sociale kriser (4) Dårligt forløb, massive kriser, massivt sidemisbrug, massiv kriminalitet Der er ingen rigtig dårlige patienter men en mindre gruppe på 4% eller 8 patienter der måske burde tilbagevisiteres til rådgivningscenter. Behandlingstid i Lægeambulatoriet Broens regi Gennemsnits behandlingstid median (range) 9,5 7,2 8,5 år (0-15) (1) 0-0,9 år % (2) 1-1,9 år % Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 12/17

12 (3) 2-3,9 år % (4) 4-5,9 år % 29% har under 6 års behandling i ambulatoriet (53 patienter) (5) 6-7,9 år % (6) 8-9,9 år % (7) 10-12,9 år % (8) > 13 år % 71% har været tilknyttet ambulatoriet i over 6 år (126 ptt.) 180 Metadondøgndosis pr (median and range) (35 250) (1) <= 35 mg % (2) mg % (3) mg % (4) mg % 36% (65 pt.) får under 95 mg/døgn (5) mg % (6) >= 120 mg % 64% (115 pt) får over eller lig 100 mg/døgn 180 Afhentningshyppighed for metadon (1) Daglig % (2) Mandag, onsdag, fredag % (3) Mandage, fredage % (4) Ugentligt % Kun hver 10-ende har behov for daglig afhentning. 180 Dispenseringsform: Mixturbehandlede % Tabletbehandlede % 75% får tabletbehandling hvilket gennemsnitlig kun koster ca 1/3 af en tilsvarende mixturbehandling. 180 Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 13/17

13 Benzodiazepiner Ingen % Anxiolytika (diazepam, stesolid, valaxona,bromam, apozepam,lexotan,serepax etc) Hypnotika (nitrazepam, pacisyn, stillnoct) Halvdelen af patienterne anvender benzodiazepiner heraf 25% som anxiolytika og 25 % som hypnotika % % 180 Indtægtsforhold (1) Bistandsmodtager % (2) Arbejdsløshedsunderstøttelse ½% (3) Førtidspensionering % (4) Arbejdsindtægt % (5) Revalidering % (6) Uddannelse Boligforhold (1) Egen bolig bor alene % (2) Egen bolig bor med samlever % (3) Herberg % (4) Værelse % har egne bolig de der bor på Herberg har oftest selv ønsket dette pga. ensomhed i egen bolig. 180 HIV-positive ,2% Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 14/17

14 Evaluering for Lægeambulatoriet Broen 2002 Set i forhold til målsætningen for 2002 er nøgleordene for årets statusrapport en høj grad af kompliance, livskvalitet og stabilitet med minimal kriminalitet, sygelighed, dødelighed og udstødning. - Patienterne udtrykker en stor grad af tilfredshed og livskvalitet med normalisering of deres sociale liv. - Patienterne er udvisiterede fra et af de 4 rådgivningscentre flest fra Indre (40%) fulgt af Vestre (22%), Nordre (21%) og Amager (18%). Ambulatoriet har konstant et patientantal i den øverste ende af den aftalte kvote med Københavns Kommune med et jævnt pres fra centrene for yderligere patientindtag. - Der er et stort, stabilt og velfungerende distributionsnet ved fordeling på 31 apotekere hvoraf dog 17 apotekere varetager medicinudleveringen til 88% af patienterne. - Gruppen ældes. Medianalderen er nu 47 år. Ingen patienter er under 30 år og kun 17 % mellem 30 og 40 år mens resten er ældre. Kønsfordelingen er uændret gennem de sidste mange år med en overvægt af mænd (69%). - Der er en høj andel af stabilt velfungerende patienter. Således vurderes 74% vurderes til at fungerer stabilt uden sidemisbrug (funktionsklasse 1) og kun en lille gruppe på 4% vurderes til at være i mere ustabile forløb. En stor del af patienterne er organiserede i Brugerforeningen. - Der er en høj grad af retention med fastholdelse af patienterne i et stabilt behandlingsforløb. Over 71% af patienterne er fortsat i behandling efter 6 år og 41% over 10 år som udtryk for patienternes tilfredshed med behandlingen. - Metadondoseringsniveauet er stabilt (gnsn. 100 mg dgl.) efter 8,5 års gennemsnitlig behandling. Dosisniveauet er steget lidt de senere år fra et tidligere gennemsnit på 85 mg/dag til det nuværende på 100 mg. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 15/17

15 - Behandlingen er i høj grad individualiseret. Der er således over 30 forskellige doseringsformer for metadon varieret på metadonform (tablet/mixtur), dosisniveau og udleveringshyppighed. - Der er en stor grad af normaliseret liv under minimal administration hvor 74% kan administrere ugentligt afhentning af metadon og kun 10% har behov for daglig afhentning. - Der er sket et skift fra mixtur til tabletbehandling. Sideløbende med denne stabilisering og forbedrede egenadministration er dispenseringsformen gradvist skiftet fra de første års overvejende mixturbehandling til en nu overvejende tabletbehandling (75%). Tabletbehandling er forbundet med en høj grad af selvadministreret medicinering idet tabletter typisk afhentes en gang ugentlig modsvarende mixtur der oftest afhentes dagligt. Tabletbehandlingen er mere bekvem for patienterne og bidrager til at fjerne den almindelige sygeliggørelse. Denne administrationsform der aldrig har haft prismæssig men alene behandlingsmæssig sigte har som konsekvens at metadonbehandlingsprisen for disse patienter er reduceret betydeligt idet gennemsnitsprisen ved tabletbehandling kun er ca. 1/3 af den tilsvarende mixturbehandling. For Lægeambulatoriet alene betyder dette skifte fra mixtur til tabletbehandling en besparelse for Københavns Kommunes til betaling af metadon på over 1 mio. kr. om året. - Med patienternes stigende alder er antallet af patienter i fuld arbejdsfunktion faldende (11% for 2 år siden) og udgør nu kun omkring 6 % af patienterne. - Omkring 2/3 er dog førtidspensionerede et antal der med alderen er stigende. Der tilstræbes at de ca. 25% af patienterne der er på bistandshjælp (n=45) og skønnes for uegnede til revalidering får en førtidspension mens de resterende 2% på bistandshjælp der skønnes egnet til revalidering visiteres hertil. - Det lykkes at fastholdelse af stabile familiesituationer i forhold til ægtefælle og børn. Kun et par hvor begge er i fuldtidsarbejde har 2 børn under 18 år. - Det lykkes at fastholdelse samliv hos 32% af patienterne med fælles eget bosted. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 16/17

16 - Det lykkes at fastholdelse egen lejlighed med centralvarme og bad hos 96% af patienterne med kun 4% hjemløse på Herberg. Nogle af de hjemløse ønsker ikke at bo alene og har aktivt valgt at bo på Herberg frem for i egen lejlighed. - Ingen patienter er HIV-konverterede gennem de sidste 2 år. - Der er en minimal dødelighed (x/180=0,x%) gennem de sidste to år. Dødeligheden er dog stigende som følge af konkurrerende somatiske sygdomme som kronisk bugspytkirtelbetændelse, leversvigt, dårlig karforsyning med kroniske sår og dårligt hjerte, dårlig lungefunktion etc. Modsat tidligere ses misbrugsrelaterede dødsfald uhyre sjældent. - Den Ambulante apoteksudleverede behandlingsform til denne selekterede patientgruppe er billig og indfrier de realistiske behandlingsmål for patienterne. Statusrapport for Lægeambulatoriet Broen 2002 ved Benny Vittrup Jensen 17/17

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis

Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis STOF nr. 22, 2013 Fra metadon til buprenorphin erfaringer fra praksis - Det kan volde problemer for patienter i substitutionsbehandling at skifte præparat. I Viborg har man arbejdet med at lette processen.

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Januar g3. lndledning 23.01.93. At studere sygdomsfænomener uden høger er som. at sejle på et hav uden søkort. s/ef ikke at tage ud at se.,/e.

Januar g3. lndledning 23.01.93. At studere sygdomsfænomener uden høger er som. at sejle på et hav uden søkort. s/ef ikke at tage ud at se.,/e. Ambulant langtidsmetadonbehandling af ældre, kronisk recidiverende opiatmisbrugere i Storkøbenhavn i lægeligt drevne private misbrugsklinikker i Storkøbenhavn. Foredrag ved s,pecql!?gg Be^nny vittrup Jensen

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne Den lægelige behandling af stofmisbrugere i kommunerne STOFMISBRUG 2020 status og fremtid for behandlingen 200313 Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed, SDU Gastroenheden, Hvidovre Hospital ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb

Livskvalitetspakken. Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne. Intensiv støtte til din personlige udvikling. Accelereret udviklingsforløb Bedre livskvalitet, sundhed og funktionsevne Intensiv støtte til din personlige udvikling Accelereret udviklingsforløb Over 6 måneder Kun 14.000 kr. inklusive materialer og selvhjælpsprogram (2001/2002,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere