Solihuset, 25. juli Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solihuset, 25. juli 1996. Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike."

Transkript

1 Solihuset, 25. juli 1996 Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. Onsdag den 17. juli var vi tre mennesker til SAK-møde. Vi talte løst og fast om bl.a. SAK, Folkets Park, udelukkelsen afpersoner osv. Vi foreslår, at vi på kommende møde den 31. juli, beslutter, hvad der skal ske med SAK fremover. Hvis du ikke kan komme, så givet praj hurtigst muligt, da vi synes det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i snakken. Kalle, Mike og Lone

2 :i: FORELØBIG DOKUMENTATION AF EN TVANGSARBEJDERS PROTESTER. A: Pressen. 1: "Karen'Jespersen: Arbejde for kontanthjælp"; Berlingske d : 2: Simon Thilf1)~~: "(U)lovlig tvangsaktivering", ~ocialrådgiveren m. 8, : IL: "Nyd nu);res ferie"; Information 18/7 og Socialrådgiveren 26/7. 4: "Svar fra en tvangsaktivator"; Information 8/8. 5: IL: "Til en tvangsaktivator"; sendt til Information 10/8 - ej offentliggjort. 6: "Noget for noget"; Information 29/8 B: Klage over Socialcentret Blågård. 7: IL: "Til sagsbeh~dler Hanne Thomsen", 24/4 8: Socialcentret B1~gård: klage modtaget, 23/5 9: IL: Anmodningom aktindsigt, : IL: "Suppleringtil ankesag vedr. sagsbehandling påblågård Socialcenter", 30/8 C: Borgerrepræsentationen." 11: ILtFaglig Klub: "Angående bistandsklienter og aktiveringstilbud", 24/5 D: Folketinget. 12: IL: "Kære Karin" (Forslag til spm. til Socialministeren), 30/8. E: Faglig KJub/Servicecentret. 13: IL: "Er dette forvaring, tvangsarbejde - eller rent gak-gak?" (marts/april) 14: ILtFaglig Klub: "Faglig Klub på Servicecentret" Guli).

3 L l i, ~ Il8I1f Dnsd'gZ9.-marls19rj _. Debat - ~-~~==--=-========"==-"- I Karen Jespersen: Arbejde for kontanthjælp~ 1'"':".-->-.,.:- f Ii l AF KAREN JESPERSEN Socia/mj"j~ter (S) eg har bebudeten ændring J<Ir bistandsloven. I den lorbimleise viljrg gemp her 10( te sløret lor nogle tanker, der kommer til at ligge hag denye principper for udbetaling al klmlatlthjælp. Jeg \.;) gerne starte med at slå et rrincip fasl med det skal arbejde for kontanthjælpen. tfogle trar, "t det er!dblcltt al hjælpe dem med meget store ploblemer, Men det er ikke rigtigt, De kan oget. IlA langt, hyls man Uger udg3fl~nktj deres situation, og begynder med nogle ov'erkommelige knv, de er i stand til at honorere. som dem enkelte nmdtager, detuhyre vigtigt, at vi har en men ogs.' som en hjælp til stor gruppe al vellunberende 0delæggelsl kontanthjælpsmodtageren unge. der er parat til... la~ BerUn'8ke ndende br selv. Kontanthjælpen' er ikke fat, Unge 90ITI ikke bue er mll!lsed om dt1: btttiak en borgerloo, og det skalden VIlnt til at drive rundt uden To af moditand heller ikke være. Tvært- nogen id/! om, Jnoad det ril be!k~ (or at Mft imod. Derfor er der en ræk aige elarbejde. gøreise af der'e1ilnoih kp holdnillrer og vaner, som Men det er ikke kun de vide notet om det - a :ri forst rn.~ha~ e gion op unge, det gælder. Alle "kai vinlierne. GI et de vol med. aktiveres, (or det kan jo ikke i det dagup arbejde. 1 alt for mijflre år har vi 11}11e noget, at OJI'l'''';ng.--.t ribare' stukket kontanthjælps sikerer at blive 9It i stl pi R. fremturer med" na, nedavlj i IIJRIIrbejde l modtagerne en pose penge j grund al milngel p6 velfunll&" Frode Iekoblen..tte hånden, og derefter kwllle rende arbej:lsltnlt. Og den selv, erdet litvit Ol' de g~ hjem Ol< lægge sig pa situation kan vi godt risikere Shellhusets dht:nairu $Oben. Uden at stille krav at hame i, hvis vi fon93t Iler, som afrirerfn I s.. 811!rtfnalb '11tIenI mu5sene JndlIr!g.., 001"1"""~ Grove bes~ Del er IIrme beikjil sæuer mod perloller er kun gi"'t fa It ha Itrigshandlinrer, mel Ir bl!sæltellen,. nr I benham, Aarha Ol belkyldnfrqrerne:a Irman tro, det ni" fti,.uet nmldstlllnd8ø Cltr. UdHlØJI5I1I, St tage et medansvar for deres man ha...e et tilbud setlest sætte denne vil~ over slyr_ det en bjl'lrnel;eneste. Det star i et hjørne og gemmer Ved at sulle ret'lie kny til De forhold '.,,'~ " _.. -~,.- -:..\,.,~ Desuden belr)'l1der vi alle samme: Fremover vil sam et kjætlisl. rede nu at have stærkt fuad~t Jscæve a~ Skub bagi brog for de unge i ar~likonbnt 'æi. p. al "-- - vel. Om noøle Jr, hvor virkors om de en hjæ p ti somhedeme (or alvor vil S3 undet for den ydel.se, mangle linge mennesker, er om en modydelse lor hjælpen at vi tabte en hel generation.lktiverillgstilbud. Derfor vi! de s;1 hårdt ror at tjene mine der trænger til at blive ren a<:cepterer den passive for Ol! dermed i virkeligheden ø gulve!. Men Iler blev ikke jegarbejde Ø-. at de kiln fa et penre og belaleen storslut, aet. E.r dllikkemed~ det, et. 9orgelse. ror alvor interessere os for yjort noget ved det. Rcsulta- tilbud noget tidlirere. Slmti- mens han nyder livet på min er der lukket for kassen, Arbejdskraft er en lelfar deres ve oq vel. Den tid er nu tet kender vi så i dag. dir må de lidt ældre 1l011unt- regninr. Det har vi~t sig. at en del dærvelig vare. Vi ved f.eks., forbi. Det er derfot argurende. hjælpmodtallere have dej j) DererfaktiskogsAmallge afdissevelfungerendeunrei at allerede ejter tre mane. I fremtiden vil ri stille at vi meget hurtigt slarter den voksen- og elteruddan- opgaver, der trænger lil at den ~ituation finder ud af, at ders arbejdsløshed, så bekrav ti., QJJI kontanthjælps- med at stille krav, Mr miln nelsesreform. der er på vej. blive udført. Her. tænker jeg de fakti odt kan klare sig gynder selvtilliden at!armodtagere. UdbetalinRen af melder sig på bistandskonto- bl.a. på hjælpetjenester ror ~elv. t siw selvfalgehg sriooe. penre vil blive fulgt af en ret. Med aktil'eringsreior- pensionisterne, plejehjem., sessomengamme a Hvis ogsi1 familie og venpust lil at udfore arbejrl!'lop- men, der trmtei.kzatt den J. D er er ogsa t"n anden vig- Vuuestuer, miljo osv. Il ca an, I s et ner beln'l1der at svigte, d gawerulgamlor~. januar 1994, har vi allerede tig pointe. n:\r det dre- Samtidig vil jeg have de!lom et ær Ilt skub fonvinder det sociale um. Isennem delte kn... om en et iodt arbejdsgrundlag. Lo- jer sig om at kræve arbejde velfungerende unie væk fra e e s Y'I t'esnvere vær, der kan bekræfte, al modydelse (ra samfundets ven siger, at ledige k.ontant- (or konlanthjælpen. Nemiii bisfandskontoret. De lager de gode aktiveringsprojekter man er noget og kan noget. :side opretholder eller for hjælpsmodlarcre under 25 skatteydernes fortsatte vdje lid og koster penge. og ved og hjælpen til dem, der ~r Er man førsl nåetet.langt,d bedrer ri korlanhljælpsmod- ir senest efter tre mlneder Ul at betale lor vore!! VE!I- passivt at forsørge dem igen- brug for det. De. der virkelig!k.al der mange te!$outcer tagernnselytillid således, It ~lul have et tilb!..i om aktive- færdssystem. Som uc!viklin- nem bistandskontoret gor vi har brugfor projekterne. bti- lifi!itor IItøUe iii for at komdel sætter dem i stand til at ring. Er man ov("r 25 år skal gen hilr væ,el, ri:likerer vi at l:tklisk badedem ogsamfun vel' nemt ovetbet. eljer de ml" i gang igen. Kan det wkelia nml ril ho,pitelerltt hlr pligt til Kan dervzre r1kust.., orntiget tiiatatid Ildwel bl!handjell. mildt1 Kø politimorder ebll-'-df sorgere. der plløege de "'It.Il Bjem E!n>qolbC I Landllrettehlfriflndel.e knippel den 18."", 1!K og justltlmlnlstenn oyf dtetl.~ nlnøenl): M UW Itke. aidanne tiif2ide, filer. er farmentljlbunclenet Hvildether~ retnilcker~ J~ Wti..ricll Nitbe1 eget/iv. Ingenskal ufrivilligt ener et år. f'or nar vi betaler ~ store m~ ikke være ddan, at man sig, Detskalvi have lavetom kontanthjælpsmodtageren sættes udenfor. For der er Men vi!ibi videre. Elter skatter, som vi gør her i lan modtager kontanthjælp på. på et tidligt tid!lptl'llkt kan vi Dyrev;ærmfolk er e faktisk brug for alle. min menin!t bør alle ungt' det, sa. spørl!~r folk med ret- mens man i virkeligheden Den itore udfordring i de forebygge mange oø store 21d3.,,~bnd~ Samfundets manglende under 25:\1' faktisk Rarante- te~ H...1d går mine skaue- besjræftigersigmedsinefor~ kommende 1rerat undgå. at problemer _ både for den re at yue"'i~ krav har medført. at ri i dilg res et tilbud om enten re- penge egenilig til. skellige fritid~!;ysler. Dem en slor restgruppe bliver enkelte Oll lorsamlundet.og færd. Vi er beun- II har en stor gruppe al kon- skæltigebe en"r uddannel. Hvis der er den mindsil" har vi ikke råd til at betale overladt til sig $elv. Vi skal dereringen f!r"nd Iii at mer- ~an ~nyt~~~ tanthjælpsmodlagere i slut- se. si1 de slet ikke kommet anledmng til at se el billede (or. sikre, at alleur mu!irhed for nesker, hvis ene!lte problem ra a. re _ e,,. ningen af 20me og op lil 40 ind ad &:Iren ~ bistand~kon- tone frem al en ung U1;;/ld på Derfor kan det være rig- ilt være med i samfunt:!::;iivet. er llrbcjdsll3shed. ~kal Iløres mer I r:ila~on tilla I ~rs alderen, der i alt for lang tord. kontanlhjælp, der lil:lter på ligl, som nere kommuner Men det kræver en stærk og til tunge sociale klienter med B.ere e annger ft'u' tid har faet lov lil at passe sig Når del t:!reier!lig om kon qggen og spiller guitar, ger, at sige til dem. NI' de malrettet ind9als over for misb1'ugsprob/emer _ blot Cllla.r~~~, ~Iv. Resultatet er, at denne W1lhjælpsmodtagere over mens han nyder snlskinnet mtlder op JtI!lishndskonto- dem, der h&r det svært. De,fordi samfundet ikke har gi. væ;~ lin k.. gruppe et svær at li j gang 251r vil Jeg godt pointere. al og en t1ro', sa. sporger hjem- ret med krav om hjælp~ OK. skal opleve, atde kan meget, det at stille nogen knv til ~ :,;.::.e 1} igen. P3 e~ tidspunkt, da ung- ~g aljsol.ut ikke finder det mehjæjperen. kassedamen Vu far nu de penge, s~ ~II og at der er. tn:ug for dem. dem. Det:er derfor vi nu ms ~:d u hvor en; doms2rbejdsiø!lh~dell for al- LillredS3Ullende, ~t dror kan og fiskefiletskæreren; h\'or- har krav pa, men samtid,!! Det et den VIgtIgste opgave kræve arbejde for kontant- ed Z;-' ~),. vl1r satte ind. talte man om, Rå op tit et år rør de lår et (or i alverden sbl jeg arbej- har vi altaa l1og1e ~urs.ten. h31! princippet om. at man hjælpen. :.Il wkk~1i!..._,...~~.,....'., Nar man ler. hvw,,,,.,~,,,,,,..,,~,,,.~_,,,,,,,,_... '.. ~t.'.r..,. ~..-I '...-..~... "~.~_

4 , a prq:spp.a ~'1s~oIO"P!"'P alføllll'l(s'j:lp'launu~l"l\s!p!jilf ap J:lP\oq.lS"ll] 13o lpi0'l( l:lp:l" -<>ql:lpjoq np ';;I.l;;Ipr'<lqJ~JY.lW U1QS so :uæa lap VW 'J<ll!lOlW.;)]" ""m!idd..'3uuw.rul( '30 1"1\ -lia '3U!-I:lA!1'[e UlO lmtre(1 '(:i'~"pit1l"':u) :lp!:lqjb lfl1po's pow 'i30190~ :l'ls'!lioi0:lpl "U:ll III U:lAoJsi~ '''''!1'[e l~ruq apfcll!1 :;I~OU I ~sjjo.rel( :;'IIap"j8o:lW:l:{Jl!lod -rmto'l 'I~:lq l:lu};u'j!læl..læ... :lud f!a l;luasa:l(s'auu:lw 'å'o 'lal( -:1l8:lqspf:lQJE 111 J;)5uruP\oq..11 -![uosl:ld :;I'JI1:ln5 :lull lull!ft,. -5l!lpuru::i l:1!1 -hdln yd :ls\:lfløsjol "pu..'øjæ\ -puruil uap [!1 uana] J:llU:l'Pl J:lBUll1Jj :l'ji'ji!!li. l,!s "'i:lploqj"ao fjurual~hol :lpu:lplæs Vw ep [!lpu! U:JW 'U:li5u!uA!li"OI l:ljp -uæ VIlE JOjl:l8up:l'JI\0.:I IP as -l:lpu:lw:ll.i<lii:;'il løq:la 'J:lp..q jil\nw-suop'luus SU:l"OlspUl!jS -ll( p:lw :lsp:lljmn :l]æa UB'I( llu!-i:lh!diu \r.unuiuj0'j! Jl! uau -O~lUJls!U!Wpe! afu!! "'pu:lj;;lu -!!dtjslp Il;; JE ~l:l:5u:ciliu. ::Sc"-:?--: i.lu:lw:l'5e~u3 20 le"sue,_ 'p:lqleleds'ilu!n!lswo 'u3uun'l _,;~,.iln'jej '1:l1!pq!s'I::lU J:lllæspn _"101 J:;lp 'p:l'ljewsp[~qhl SU:lP ~!1W:lJj Hl :lj:luhdps!p "pnq -11l:lPUIl" W:lUU:l3 t.\ Ull)1 "pjæaai<ls S;l.1:lP 31:læJue ljo OIf\!" s;;.1::lp ::l~'1æu'i le p:l" ~lo"l :ld[æfq III.1:l,\.O.1d!"- lfu 'l~uel1"~u :l~'i!!a le '~d l:lpal "W"Wl:lljelsuesp[:lqlll ilo J:lISauæJelJ J:!2U!-UljJ3 ~'IsJlo~s -~Il ~p U:lJ,~ '''pnql!1~pe4''je:l.j -:l1~ojd sv.lj!lnw ue'l"j:luo!lb'! "YHIJ,\.'I :lpu;;~3!lpu1uå lrolt! ~p JOI[8uew wos 'J:;lJa:l~DI "~l.l;)~ej -1:lP :ljpue p:lw Df!IJU0'l! J;)%,(j wos J:l\lOl ~epsprolq.re 1~4 U;) :l1!qels J~ 0I'1'111:ln~ U3U::l15lOw wo do ~WW0'lUIJ'I~1l'l!J~p'J31 -u~~pi 3.læ.' "'i'l~1 ~uun'll:la ':lj:lljelpollisdlæ[qlueluo'! ~l -1:l'lU:lJoJ J3p:l~!lnWS!l.l~All.J::l ~P:lJP:lqJO] ~pf~qji?~u!..i -ølju:ll lpjvq S::lljep ri W::lU U::lii J::lp:ll(5rrnW5.u~llqJ:l S:l1 -~p ::ljp:lqjoj ae'! 'lloijosl~eq Vd ru'l51~p'::lp!m1j~føq lojlo1ll1 J;)113 '51EspU::lllll1r!P Vd ::lljuqci -ljep JVj "P JøJ 'J\!Z J~p 'J~P::lD -\!W Ol <lp ~ l~p~t(.3!1nws.u~aq :1::l S:lPOlmmppnJ.:U l;lip~q ill1!usu::llpuijjjs 10JlOllq.1:l113: "U::lmnw :ljw1t.3 re T:l1 -J0W ::l:lfueq lejll S:l:rp:lqJOjl:lp -:lqljrrlnus.u:lllqj~ Sl::I1U:lpmS :l'!suioequ':lqø'l JOjlOIl\.i.1::l113: "ll:l3l1pwo J:lW!1 ~lloj::l'lsæded!j:l~opl5ølj::iii[nj :luiw0'lleje l::llp~qlojj:lp:lrrnnnws,jw:lllqj:l ~D!P!llli:lJJ S<:l.1:lP VI I~ IUn.rc.:l! :lj:l~lllpowsdp!rqluejuo'l :l:5' -UEW \!510jlOllq'WJ J:l51~PUnJ'5 -:lq ~~!IileJ :l1~j'iuoll ::lp :ls III ~pu:lpuæds :ljæa::luun'll~o ----pnqfp, illl:lp sl:iæjd le ::IlillgOJd Ull'l : lu"'!l'l ;Uu~p 51:>æJd W0"lE 'i5uil -:lpjtla l::lqu0'l U:l ::llæll ~SlIl! J~p re'ls "ap~j::lil!l0w ~'1'1r <'lp 10.1!1':lJ[lI11j UE'! U:lS;;llll iø.:l i.u::lsj:l~jc1ojilu!upllf:rfljmr Jel[ laq~j:l:lqsp[~qlein J<lSU!U -Pl0l[ ~3!Ju05.1",dJ~ll~ ::l'ls!solo -:lp: '<'llls!l![od lu P~1l "'i:lj:l,' ~U~U -S:llpJOJ1EllW J;>p J;>~31[~10.:l i.m:su~q ~lue"-::ilil r. "U!U -"~Il J"l<l3El~ J:lP 13 ~jpputuhs'iri1f~ilij1!il:;lpij] -JVJd i.l:liilljppul ua:su::lq <'llueil -ruq5!w:lpuaa3!.qs3u!!pueq:lq J:lPUIU::Iq "ag.<s "SJ[::lJ J:l 1::10 ulæftllllmu0'l :ll'å'æu le p:lw u0!ll!ll!10ui ::lpu..{21ll!ui :lj..uo -l1:lfues UI?'1 ~JPf! JOJl:lp ~ JOllq 'io '1PIA:'1splln l'i!laoj I" WOS 'laddnr.jm;)!ij[ \)d JiJldW:ln[:l J:lpIOll:lPU! g-z ru PIl5'O\>, J:lP::l-q'aRHW!>p!::lqJ'll S::lJ~P ~11A:upn le JlllE.red J; <lp III '::lj -Øjj1j![UA:sP~5 UI?'1 ::l.l:ls-.npow -sdlæ~tjluuluo'l UEpJOhq 'Wo :luj<l[8::l1 J::lploq:lPU! W{lS 'ot> 5tI<'lholspUl?lS!q!I::lUIW:lfl[ ::Illeq U::IEU!Ulnls;oq ll!lis dlæ[qlue1 -U0'l]E 3nrusPu-.ns P:lUl S~J:lUO -!1'IUllS tll'ls iiu!..i:lil!l'!e WO 1:l1 "1;lIflll]E :lsr:lpælu3ao S!"H '::Il::l'illllpOW5djæ[q -lu1jlu0'l :lnll l"p l::l..ll;) 5;Z l::lllo wap Jo.:l '3U!J:l"!1'lE wo (pnq -Pl) J~lI1!1l l:lljlls ahell le~s J:lP JOlddnfii :l'lnlllj 'J;;lJ:l[n8:l1 8U!1 -:lil!l'1ll IEnnww0'l wo...01 'dlæ!lllu"cl -U0'llll :i'u!i"ci~qpn :l5pue!s III l:lww;o[q 3!pAl:lllm :5'0 JE[=i.101 J;)P J:lllæDj 1;00 "'"W <l1i"u::idliep \11 PIOlPO]! W:lUU:lli! J::Iple] J:lP 'J~lU:l!l'l ~p :l3ue]do Iq~ :lo "l:lusp::lljj:l1l1lls~1sj3p:luj:l U::I1l "0[<;'J)U1llSlq J"lp djæ(4luciuo)[ uø'ls ~!I8EJ l'm,æd{ uaaol "~[;>J un'l J3 UØ'lS/!IIlCJ'I :lll:lj -auole :lpi!l do 3A:l[ ~!I~iiIØJA!3~ 'P3ljwo~'1Jæwdo Sj;)punjwes IE'IS UOi:l~O l:lg I!JJ '1æll ais ~P[ol[ le P:)A :lp,,----- "Uø'ls,!5IEJOWJ~1 -<la:lj.l:lilo unll J:lP 'J~SU<JlS)'>lI;; " -p ~'1s!1nod l[:lj~u:lel<lwo::l'l! :lp;>'!'!æu'i :lo ::ljl!q POP:l!.l::l -'II "Uø'lS~!I:illIl<lJlIuO:lf'lpnp i U;;lO "<lp::l'll!h 3'1'1! U:lp!P101 I!Il!PU! 1:l wo :liel J~p J:l U:JIlOI 'popoj!1l :l[u!! U3 "auea1spf:lq -spuelslq 11lllJ:lhO wos J:lH \ -le '11æl'!' p<lw fijosjoj11elsui? L_~!lnW:su:M:lp:r""" Sl::lpn 3J~:JHP!l 'i5eq \!IJ:lp'~UE'8 ~J!p!lW;)1j SU:l1U::Illll~ -::I'IUl:l :luu:lp J~ l:lo '1:lss:;ljd Jre'!.l:Ip 'J~u'UneI5Ul!JOl ~p l" J:l'l.JælSlOJ "ajpi! I:lP 1~'11!/I. -tr.lwill::ljjs:ls[:lij!ljæ'ls:lq ~læll ';jillil 5UlJq'80 Pl:l!lpll sueq:l)[j11l le'l5 l:lp III '<luj:l15u!u'ijæw:lq -~d ll!jls 50 gu!uuøpq W::IUU:lE -hol]1) J~3W~ljl:l0 ':i"u!j<'la!llle ue'lla 'å[llil:l]jj l!s]e ;;>Ul;;>:i"røJ lllllllww0'l wo hol1<llj~ pnqll1 ~læq 1l[:lS VW ~o '8lelll:ll<lJjrul ~Jæll'1S!dAlI!IlJ;)'å'U!U1Tl?lSUll10J l1)q U::llU::ll1)I "~rjla <'l!lj SU::llU3 ::lpu:lww::ijis:ls1:l3ll1æ'l~8 -)I'IJE 11?1[nS::IJ l::l 13 qqsu<lhop I!l 3JOj ue'!»pnq "J::l'å'U!U11IllSUEJOl ::lpu:;lwui:llj l:lll:l UOI)EllllOW :lpu::ililuew -S:l,[:lil!UællS:lq! :llillll<'lp J:l!l:l "'Ild J::I/!,'q :lpf:lq.rellepos 'lu:lw ::Ipf..q.re l'8!1:lw!j l:l :l:i"lllpow -eptmll::lp!ilj:ll:ll:sqw::l\qold HA ~'I'I! :lp S!llq 1l~5s-e'l ::l'l'lnl '!SIEJOlU l:l WOS ti0qullll0w UU'I!A '~J::l'å'elPowsdlæ[qlUel :lpu:l[8uew!d:l5 le' P3Å -UO)[ ~ls<:lu ~P 10J u~ljja.'p~1l0l[ W"W J~J.lnOS'S~J J;;Ploq:lpU! l lu 1 '11s'OV 'J~3U~e!'!WJs'<i"1l5.1~ 'J::Iss;):>old "w"wa.1pømsnq wo l:lj:liu:lpo ::Ip{<lqJe l{lll:i :lpu:lpr~qje;ww:lfq lajæil.req -os J::l P'lU~SuA5 :luu~p P<lI"il Jt' ::IJ~U! WOS J::lnæpl'ilæ "aj~'å' U~gU!J::IlU::I!10SPJlWaJJ J::IJp ~ i -lfl :luq\!" J:lIP "pnq!p::lpeq" :lieunwllio'l :l[%ou le 'm ~JOl uq15u!j:lp.llv. ::lli!l15ej ~l~d1u0'l U:lp le ;J)['1n[:lpn ::l'l'l! UEJ[ l5~f pmt!>pl!a ;)'fs1i! I03P! 'lp ;)(foj VW!A -up..j J:lP 'J::I'8U!J:lllO[q ::Ip :lpf':lq -JC~q le U:l1U;;!P1 p"w lj[1!1u0'l So ~::ljje'i=jj~noso.u W<lIIU:l:i' V'S J:l :lp[":lq.re lftlpos '1;;lOl'l0JqJOJl::lP J::I'JS[:luueppn "'5)[~J wo ":l[1m J::lM[ll3: -ilep I U:liillP wo I:lJ:lIU::IUo J:l trnll U"lU~!PI 10JlO"LJ 'sølqvil S:lU -ASU::lP!lW::llJle<JIPn~l'Slfæ.a,do "P::llSBI:lq VS S::IPIAls "SJ[::Ilull'I ti0jli?a!l0w ::IPOOl[8wW u"o _old u.. W05 'uu~lell!low "pua[ "" _iltrelu Sll:;llU:l!PI ::15 le J:l"øJd!h 'SIla W:llqOJd :lre!xlsl~p m u::i'å'euv mos 'lij'å'n!u1s't!1~sua -lu:l!!,! J::15 ~ 'io JOllespn l"j -æll.req U:llU:l!PI 'J::llju~sel::lq ::IP ~ J::I:p[æple uassp::ltfl:lq go OJPr:lqJ1!SiI1l5 '15,llmU:llsh5 W"U -U:l{) \::I)[U!Asu.\s U:lPU"E U::l ~ ';}'P -[::IqlE ltl?!:>05 \!d ~ J::IS1Tl?U1JON S;)J;)sst:''I apf'lq.dl' J[Epos JOj la.5'~lputu9 u;;>puelis J!d DUUj A:u J::Ip l:lwuio)[ 'J::lP -[:lqjij uew lpl\lq JOl>li J"[[:ll"~ -<ml JOhq l:lsuun PueJls lpu:l" -!S::I"PJOu U:l Vd :ltml "1" '15 le WO pnqp.j l:llj1!q ::Itmwwo'! U" Jeq 'S::P::I "ap[:lqn-sojj\5-1s lsørrou!u~w :ljæh uell "pnq l!l~peq"j:lll:l pnq!!l :luq" "":li]rr -W-poW::Ip..'8U!"llll'lS J"p 'pnq -\!l ~uqv wo '8uelS l:i'!iclpu[w "re l:l":l[q J:l "pnqf!l:lpet{«l~ -ani":lqle ')[sp.llwojdwasj:ll:lo J:lpVJWo :ljpu"e Hl ii!s :lp:ljq..min'! ls!unq I~ ::Ipf:lq.re l]t!-:l -os j1! U:l'8u!J::lS'!Jrewnq:lO ~JII?.I1S:lJ:lPJVll: nupu:l 1~wp.~:l1J:lu"Cq ~! :lj{llæj le pol" :lp:lj::i/iil ~ JEt{ '::II(Cl'l _U:l U::Ip Vd :lpual:l"!lowj:l)[j!il ~'1'1! U:ljJeJ15 s~q le 'JOl ;11=11 lolo JllJ1S :Io ~U~ør::lq' W:lU -U::l~ ~U!J:l:i'!1!pSplæJpll ~.lal -:lw!jø!:llls!jq lis[e.low 11::1 P::IW U:lIlOP was U:lJ:lEElpowsdlæf4. -lu"cllloll :ln'l5ue le p:l/l. W::Ilq -old liepos1:;l JOJ l::lp::lls! W:llq -md )[S[EJOW la wos :lp[olq.re JOj UO!l1lh!lOW ::IPU:l(8u"Cw Vd :lsle [!l1pøu ~ JOI SU"CA1]e U<'lg -njq ",J:lWll;:i"~1 11l1lS!h J\!N -'P -f:lqlu lrll~s r.l:'{llll\!d l'i5u...ø f iiulmljr. uo'ij\uq UUpJOlllj :l::ll::1s -A:J1me Vj l"c JO.llinJq J:l J;)O 'pun,lwcs~l[:l'lu:;l l::lp! l:lj;)ls!sli~ '1S!l)[CjlU3J J::IP J:;luuoJSPf<lqJl: ;;lp p;nu :Ju:l.1I,j -U:lWWI:S 5.l::>liU!!l!lS:l10j :l)[s -rf,0l0:lp! <lp Jøaa!1::1pAl <10 J:lq -::IJt1:lqspf::llPl: S<lJO" J::IJ:lS1IUU( -::>rqojd un4.10hq J:lWJoJSPr:iq -re -f,o ;ju!.!:l"fl'l!! wo 5;6/1' :iir U;U;WS!JIJJ!IIPOS I 1::I:'f!ur. s;:ip:" -{l;1lj JOjl[:lO)l UUUV 1]1 )[fjl ' -- "l:lp1,;huo 1,;d t1u!uil!<lilo[ ~pj~[[o)[ U;)P p:lw U:>IUWI1'i l'ifpw l:>s~:ljlæhs::ip J:liiuæq J:liiulPl:>wpn ~ 'u'jrurrll!l -'III f';kii OI'S!::IpU!qJoJ! Ipu::rspn lilli 1:>!J:>lS'!I1JWJl!!XlS 'J:l~U!P -1;>lupn :l'ls!l!lod :lp re 1en1lS~J l:l 'fqq J::l vd :lj<lj15!u!wpe ll! J:lp~IU ;;PU:lJ~l!IOd ;/SS!O.J:ll)[tmdru.-\s a~!fuos -J~IJ ll'o ::l)[s"iejow'<l)[s!lhod SJ':lU --osl;)(!i[:l:lfu:l! l)[und!t.iul!3pn J;l~h:l :l)/o u~au!lla!o"oi}eil::lti -<J!WJIS"!U!WPll 1"C ls!a Jllq UCll -ll'q:.o ';)P!:lqJC llc!-xls! ~Ulllll "lp. lf:lll'njq WO ll!qolp IllV ljlli )1~1I u~[u!ls:5u!j::iil!i)[ ){IHSa!,d ~IJ!llJdJV!J()s 1.umpf "JII! PlJv.J 'Jf,J4.1OJ[1 UQw/SJv.JiJpiJl/8!/1lWSiUiJtllj.JiJ ij;i/pi]ui<j.j!suijl UiJ!PI ;J.JPiJq.JO!/VJjS 8U!JiJtl!IJ[1I11J 'J<J.{iV.J'I UiJtl07 l!jaa!jjfbs~uuaj ~!laoi([})

5 ",.."., ' Nydnu jeres ferie INF. lej=i-q( l j c i. Enten skal tvangsapparatet eller alle de fine ord om arbejdsløses selvværd og selvtillid laves om AKTIVERING AfJESPER LUND tvangsaktiveret kontanthjælpsmodtager KÆRE POLITIKERE, sagsbehandlere og bureaukrater. Tillykke med, ati nu kan holde jeres velfortjente ferie ef~ ter et års dygtigt arbejde. Her tænker jeg særligt på de ansatte i det kommunale system, der gennem den senere tid har udtænkt og indført 'aktiveringstilbud' for kontanthjælpsmodtagere. 'Aktivering' - det er sådant et smukt ord. Og l har fundet frem til mange andre fine formuleringer om 'udarbejdelse af individuel handlingsplan', 'varierende og fleksible tilbud, der kan imødekomme den enkelte modtagers indivi duelle behov og forudsætninger, 'skabe rammer for en meningsfuld tilværelse', 'styrke den enkelte arbejdsløses selvværd, selvtillid og selvrealisering'. Puha, det må have været et hårdt arbejde at finde på alt det. Og selvfølgelig har I fortjent jeres ferie. Vi kontanthjælpsmodtagere vil tænke på jer sommeren fwer. Det har vi rigeligt tid til, mens vi udfører vores tvangsarbejde. Om ikke også vi skal på ferie? Nej, det skal vi ikke. Vi har nemlig ikke ret til en eneste feriedag. Hverken sommer eller vinter, uanset hvor længe vi har været på projekt.. Eller rettere: vi har selvfølgelig' ret til ferie'efter. ferieloven. Men vi stårjo ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis vi holder en uges ferie, så derfor skal vi heller ikke have kontanthjælp i den periode. Og der er jo ikke nd- get, der hedder feriepenge for mennesker på 'aktivering'. MEN HVAD, ARBEJDE skulle jo være så sundt. Og hvis ikke man havde bistandsklienter til at gøre rent hob pensionisterne, til at renovere offentlige anlæg, til at snedkerere møbler, til at reparere cykler og så videre - også mens andre holder sommerferie - hvem skulle så gøre det, uden løn? Og vi går jo alligevel ikke glip afudlandsrejser, den slags er nemlig ikke tilladt for bistandsklienter. Ligesom man som bistandsklient ikke selv bestemmer. om man kan flytte kommw.e. Sådan er der så meget. Når nu I kommer tilbage fra jeres ferie, solbrændte og udhvilede, med nye kræfter og inapiration, er der lidt finpudsning af 'aktiveringsindsatsen', der skal gøres. I må til at beslutte jer, om 'aktiveringen' skal foregå, sådan som alle de fine ord siger, eller om I skal lave om på de fine formuleringer, sådan så de passer med 'aktivering'. virkelighedens ELLER MED Al'IDRE ord: om formålet med 'aktivering' er at bidrage til at det enkelte mennesker udvikler sig vide re i sit liv, dygtiggør sig, eller om formålet er at nedværdige.og true bistandsklienter samtidig med at den tvangsindskrevne arbejdskraft: udnytte:! til at få udført arbejde, der ikke betales løn for. Hvis I vælger at fortsætte, som I gør nu. må I hellere bringe ordlyden i overensstemmelse med virkeligheden. For at hjælpe Jer lidt på vej, er her et forslag til en ordlyd, der kan forenkle det vir var af love, bekendtgørelser og erklæringer på området, og samtidig udrydde de misforstieiser, der kommer af, at lovene ikke følges: Det skal ikke være sjovt at være bistandsklient, derfo.r skal al sagsbehandling foregå på en truende og nedværdigende måde, og det skal gøres klart, at skylden for arbejds-. løsheden påhviler den enkelte arbejdsløse. I sagsbehandlingen bør det tilstræbes, at kontanthjælpsmodtageren fu så lidt oplysning som muligt..a1le bistandsklienter skal umiddelbart ved henvendelae tvinges på et projekt. I udvælgelsen' af projekt må der ikke tages hensyn til ~ kontantbjælpsmodtagerens situation, ønsker, interesser eller muligheder for at aygtiggøre sig.. Kontanthjælpsmodtagere 'skal sættes til at udføre arbejde, som er nødvendigt - for eksempel erstatte hjemmehjælpere - men uden at få løn for det. Derved opnåes på en gang, at kontanthjælpsmodtagerens livskvalitet daler, at der udføres nødvendigt arbejde med den tvangsindskrevne arbejdskraft og at velhavende medborgere sparer i skat. I KAN' JO OGSA vælge den anden løsning: at leve op til de fine ord. Men det er et større arbejde, for så skal I til at lave hele det store tvangsapparat om, som 1 endelig er ved at have fået stablet på benene. Og det vil jo dræne kasserne, hvis l skal til at leve op til Menneskerettighedskonventionens påbud om, at 'In gen må beordres til at udføre tvangs- eller pligtarbejde' og 'samme vederhig for arbejde af samme værdi uden sondring af nogen art', Valget er jeres. Men føl jer endelig ikke presset af vores forventninger til jer, for eksempel om at menneskerettigheder også skulle gælde for os. Den slags naive forestillinger lærer man som kontanthjælpsmodtager hurtigt at lægge på hylden. Men nyd nu jeres ferie!, il ~ il j B

6 '''IS''.. ~~y A i;holdblart flt fori sad.ili vil det!!for kån et brud :i denne forbin ' ti! nog1e aktuelle ~denselr i befolk 1b.Ask,j bedst kan el!! se ' n udvikspout.j,.c ~rspek. i'perspektiv, hvor haren,bøj grad af l~, ikjt.e mindst i 1fundets høje udfeau og mobilitet, ~, enkelte som en 'herafisøger selv Og q.dliat till politik be~ diddelilårt, at den, p.gerei, sig i :fot~ ri!dcørør 'vedkom-' 'I. Den stigende ~itutiø(llldeltagetelvis ø skoleom~ i lok81samcundct Irket Understrege ens. ;le!t lidtstørre tids ' kan man måske ~ der i; livspolitikiln' terjdens til en almyfrdiggørelse. d-en led, at den en~, nde ~d vil indgå irde IJbUtiske pro Il i et lmere over~ foijif.' \'lde per~ tlogeul.,--1ellem au :,den Politiske del~ kort R4gt udvikles ny måde, hvor der :re er :den samme l rollen som auto Memø bliver ny~ Ile kari være med i ~Htiskø processer. i'lrlebære et grund~ Iiolitisk brud, hvor let fot økonomisk re'auktatisk ratioitatslig ettektivitet ils på det folkelige it, øns''ket om per~ :ligtig~lse og tilde 1\ eenttal plads i de :beslutmngsproces,t strengt taget vil.!ivet trl ettektivitet 'økondmisk vækst. I'l og:selvmyndig. \r kort.sagt en pris. ~ten er et nyt poli!d en tevitalisering lokrattske værdier!ilemn'~"neskeljge, ;Iatio'l',' som ud ~t for 'pu p<:llitiske,\ og ftvornår dette Ar, er :endnu usikat det kommer er l tvivl om. rat_--, 'har heile tiden,~t, at bårvi lige :'t!de en ny ord ~,løste:n preble 'Min kbnklusion,; atd~ var en ~- : 'Iiminuler Mari i/ved dl Jyllatuh- 1:1' har Bltid været iget setvmodsi,'me i Øresundsitakst~I~. Høje,'og sttf,fik. 'lnonopoubtisk ilmkni.ng.!;dagbtfukt Bør"" Svar.Hermed en kommentar til Jesper Lunds»Nyd nujeres' ferie«: Tak, tvangsaktivatoren har nydt siri,. velfortjente ferie BESKAF TIGELSE AfMOGENS STIG MØLLER, socialudvalgsformand i Sleun.s kommune KÆRE Jesper Lund. Tak for dine venlige ønsker til min fe- ' rie i InI. lbt7. Ja. jeg har nydt min velfortjente ferie. Det har du så ikke kan jeg fooltå, og det synes du er urimeligt. Det undrer dig vel ikke, at jeg ikke er. enig med dig. For at starte med det sidste du skriver, så citerer du menneskerettighedskonventionens ord om at..ingen må beordres til at udføre tvangs. eller pligtarbejde_ og så påstår du i fuldt alvor, at det vedrører den situation, du sidder i. Der er et eller andet du har misforstået. Sætningen refererer til arbejdslejre som Hitlers og Stalina etler de kinesiske myndigheders udbredte misbrug af fanger i eksportindustrien etler misbrugen af krigsfanger og ikke til kontanthjælpsmodtagere i dagens Danmark. At nævne denne bestemmelse i den sammenhæng er enten tegn pa en noget ayg humor eller på galopperende proportioneforvridning og er en hån mod de mennesker, der er udsat for del HVIS DET er tvang;jarbejde at skulle yde en arbejdsindsats for at modtage et forsørgelsesgnmdlag så er alt arbejde tvangsarbejde, hvis det udføres for at tjene en løn eller få en profit og så mister begrebet enhver mening. l øvrigt gelulemsyrell tanksgangen afen dobbelt hån mod de mennek8er, der finansierer kontanthjælpen, nemlig ganske almindelige lønmodtagere, der faktisk ikke er specielt velhavende. For det fønte beskæftiger de sig med arbejde, der åbenbart er for ringeldårligtlkedeligt tu dig og for det andel skal de så ar den indtækt. de oppebærer ved denne umenneskelige tvlulg rm8flsiere forsørgelsen al dig uden at måtte stille kmv om en eller anden form for modydelse. Det er en klassisk udbytningasituation med dig som udbytteren. I øvrigt er der en meget simpel mide at undslippe tvangen på. Du kan ba o re ophøre med at modtage fraent'vangsmvator kontanthjælp og så klare dig selv på anden vis, men det vil fonnentlig også' indebære en eller anden form fur arbejdsindsats af mere eller mindre tvangsmæssig karakter. Og sa er du igen frataget dine menneskerettigheder. EN DEL afgrondlaget for aktiveringsbestræbeberne er, at der ikke er indført borgerløn i dagens Danmark. Det kan man så have forskellige holdninger til. PerRflnligt mener jeg, at borgerløn ikke i den nuværende situation er ønsk værdigt, men andre har selvfølgelig andre holdninger. Med andre ord, sa er grundvilkårene far alle, der ikke er pensioneret, syge, har bar selsoclov eller på anden mådc er uarbejdsdygtig'e, at de selv må sørge for deres forsørgelse. Der er.'lå lavet forskellige ordninger for at sikre de, der ikke selv kan skatte sig en indtægt p.g.a. arbejdsløshed, manglende kvalifikationer m.v. Hvis man er tilknyttet A kasse systemet, får man på vi.'lse nænnere angivne vilkår ret til understøttelse ved ar bejdsløshed, og hvis man af den ene eller den anden grund ikke er det, kan man få kontanthjælp. Er man A-kassemedlem, gælder der en.række regler fot at modtage understøttelse. Man ml ikke afvise anvist arbejde, der skal udarbejdes handleplaner, der skal følges af den arbejdsløse O!IV" og overholder man ikke reglerne, fortaber man dagpengeretten i kortere eller længere tid. Med andre ord, man skal stå. til rådighed for arbejdsmarkedet (Ol' at oppebære understøttelse. Kontanthjælpen er sidste sikkerhedsnetfør arbejd8due~ lige mennesker. Men fonnålet med kontanthjælp har ikke været at skabe et borgerløns~ system, men at afhjælpe, at folk midlertidigt ikke var i stand til selv Bt skatte til deres forsørgelse. Da det igennem Arene harvist sig, at flere 0R flere sidder fast ikonbøger ~ og deraf ke "" ~ånden betydelige al.. Nu har vi bibliot køber lidt ind - og l~ ud. Det et flot tilbud det,giver borgerne: hen på biblioteket ( tanthjælpssystemet.og ikke bftidende folks bekostning, for god bog helt grati af egen kran er i stand Ul at jeg mener, at vi alle må være stærk oplevelse, eli, komme ud, prøver man nu at med til at udføre det arbejde, faglig viden. aktivere disse mennesker for at gøre dem i stand til at klader får samfundet til at fungere, hvis vi villlave del i go- Samfundsøkonomi den personlige økonc re sig på arbejdsmarkedet. deme, og derfor ønskerjeg, at en enonn besparelsf I Ar bliver aktiveringsar- vi r stedet for at have nogle, alle behøver købe en. bejdstiden forlænget fra min; der er arbejdsfri, får fordelt,det rammer forfatl;( 20 til min, 30 timer ugentligt, arbejde og fritid ligeligt bl.a: Ulle 'sprogområde, ( DEN ANDEN bestemmelse og i nogle kommuner, bl.a. i via orlovsordninger, således : b!ev der,indført bib der bliver nævnt er.samme den kommune, hvor jeg erso- atvi alle får ret og pligt tilat,,gift., vederlag for arbejde af sam- cialudvalgsfor:rnluld, bar vi ydeen indsats.', ". :,, me...ærdi uden sondring af besluttet 08 til attilbyde 3~ ti-," ". '-'. '''t ; B1B.~O~,KS~Gn,,; nog~n ~-.. ~enn~, best~~-';',r~er der h~or de~ er mu1~~'lf;:til SLV1'",e:t ~artl~~ting1j,~p~i~~;enl~"~ mel119 dre}e~lng om atjcll)mme,.. FonnAlet er at-vænne folk til NAr der nu er3 til 6 manedet's"" J:tenttiges -.o.udnytt:etll kønsdiskrimination og etni3k en normal arbejdsuge og bl.a" paurø mellem 2 aktiverings- værk.., men det er diskrimination til livs, og hvis derved gøre dem bedre kvah tilbud, hvad der som regel er, almisse, en -støtte-! du ønsker at se dig selv på li fieeret til at forsørge sig selv. kan det være lidt søgt at hæv,,: tikeme allennådigst nie med negrene i apartheid- de, at man aldrig har ferie. Bogmomsen er på tidens Sydafrika, så fur min FOR NOGLE år siden blev At mnn ikke kan fa kontan en milliard - det er skyld ingen alann, men får,du der rejst en diskussion af be~ thjælp i udlandet er ikke ens~,at mlul i det sårbar ikke selv en dårlig småg i grebet..meningsfuldt arbej- betydende med, at kontant- sprogområde kun vi rn!lnd~n1. de_, dvs. at arbejde skulle ha.- bjælpsmodtagere ikkemå rej tilbage til forfat Deterrigtigt, at aktiverede ve en nytteværdi. Debatten se. De ma bare betale selv. I den nye ordnin[ ikke oppebærer samme må- blev bl.a. rejst på baggrund af Det samme gælder det atnyt.' sætterne nogle af c nedsløn som andet personale, de tåbelige ting, militærnæg- te. Selvfølgelig kan kontante' modtagere - det er men for det første er antallet tere blev sat til at lave, såsom hjælpsmodtagere 'flytte til en 'ikke mere original I af arbejdstimer sat sådan, at at feje blade sammen i Grib anden kommune, Detde ikke,teratur, argiften sk forskellen i timeløn ikke er skov mv., men senere fik de kan, er at kræve, at tilflyt- men i høj grad og særligt stor, og for det andet kan aktiverede lcdige ikke' batten en efter min mening fejlagtig drejning, så det dre ningskommunen anviser dem en bolig, men lejer de en pribruges til at fjerne nonnerede stillinger, og man kan ikke jede sig om, at arbejdet skulle være meningsfuldt for den, vat bolig kan ingen forhindre dem j at flytte hvorhen de vil. stille de samme krav som man kan til direkte ansatte. der udførte det. Dct er selvfølgelig noget Det gælder vel også for alle 09 andre, atvi kun kan flytte, Derfor kan man heller ikke sammenligne direkte. Så menonsens. Det er rart, hvis arbejdet i hvis vi kan skaffe as noget at bo i. get om de.. ikke overholdte.. konventioner. sig selv har en mening for den, der udfører det, mcn d(lt Det er rigtigt, at det ikke er let at være kontanthjæl~kan ikk~fremføressom et ab solut krav. M8.'lser af arbejde er mere eller mindre rutinepræget, men selvom det ikke indeholder en dybere mening for de, der udfører det, har det betydning for dem, for hvem det udføre:'!, og derfor betaler de en løn for at få det udført. Og lønnen er faktisk det, der rar os til at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi ar andre får besked på, hvad vi skal lave og hvordan vi skal lave det. Den megen snak om arbej dets værdi i sig selv bliver sat i perspektiv af det run, der har været på orlovsordninger og ef\:.crlønflordninger. Med andre ord, kan folk sikre sig en indtægt uden at skulle arbejde for den, vil de helst det. Sådan er vilkårene ror os alle, og sådan må de nødvendigvis også være for kontanthjælpmodtagere. Som socialist har jeg i mange år kæmpet mod kapitalisternes ret til at silen! sig ar bejdsfri indtægter på det ar modtager. Kontanthjælpen er' beregnet på overlevelse i en kortere periode og ikke på va~ rig forsørgelsc, og målet ml være at få så mange som mu ligt ud afkontanthjælpssyste met og gøre dem selvhjulpne. Og det er det, der gerne skul le være endemålet med hele aktiveringsproces8en. SÅ JESPER, jeg vil med god samvittighed nyde den resterende del af min ferie, vel vi-, dende. at vi i. vores kommune gør en indsats for at fil aktiveret især de unge, så vi undgår at gøre dem til professionelle klienter. Det kan godt være, at det ikke altid er lige behageligt, men det er efter min mening det rigtigste, fornunigste og mest menneskelige, vi kan gøre i den nuværende situati:' on Ȯg så ma vi alle gøre vort til, at vi får fordelt det arbej de, der skal udføres, mellem os alle ljammen. Diskette!; tak Disketterne forsynes med navn og adresse og vil blive ~ turneret. Disketter betyder en hurtigere redaktionel forretningsgang og en betydelig besparelse for Infonnation. Da'T miste< Vores lokalra lovgivning st afklædt. Der ikke det mini figenblad til dække over dobbeltmora hykleriet MEDIEPOl AfFLEMMlNG OP og JENS HALD Mi begge MF for Ven.stl LOKALRADIOlavg fonnal er fortsat s staten mnd en lan. de æter-kotlkurren, til DR. Lakalradi", kø buve for store, ' for prcfessioneue e et for stort område gi to friske ekaem den fik' nazisterne deres fønte send Og samtidig luld<, ministeren The Vo Dansk statslig tik 1995: De hæl:! Forslag til kronikker og kommentarer modtages gerne på 'l!" disketter.', ~ ~~stoppes, og skurb ~.k:ytte8 afstaten. J Vores system kan behandle Maeinto.h 3,5" i Word Perte- cen i æteren er UD et, Write Now, Mac Write og Word og PC 3,5" i Word Pet- ;:~ Vi, tror det (ec:t, Word og Dos 'I'ek!!t..påstanden er. at nen 'Ilte Voice ha lille kamp'fejl og Cl Kronikker til Information er af(ormat mu enheder. Kommentarer enheder., Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendt.tot den.jundiske k,mht. til selskab c on. Det kostede d deres sendetillbdf ministeren brugte at give '['he Voie men. Og, næsten : dedrag. fik nm første png dew delse.,

Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike.

Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. Solihuset, 25. juli 1996 I i I' l Til Jesper, Søren, Line, Lars, Rasmus, Frank, Markus, Kalle, Lone og Mike. ~ Onsdag denl7. juli var vi tre mennesker til SAK-møde. Vi talte løst og fast om bl.a. SAK,

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 19 9. december 2010 TR FÅR ROS OG INDFLYDELSE ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 TAL TIL DIN PC INDTAL DIN JOURNAL

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juni 2010 Genoprettelse? Hvorfor blive frivillig bisidder? Genoprettelse? Forsidefoto:

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010 59. årgang Tango i SampoVig side 28 Annonce 6 16 26 28 4 Kort nyt 5 Leder 2010 vil nok ikke blive husket for det gode 6 Kan man helbrede

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2012 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2012 Nr. 4-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Sådan sparer man 750 millioner kroner 16 Kritik af rettighederne i fængslerne 17 William Rentzmanns kommentar

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere