AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015"

Transkript

1 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK marts 2015

2 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv trafik vil der i løbet af de kommende år ske betydelige ændringer af jernbanens infrastruktur. Der bygges helt nye højhastighedsstrækninger, hastigheden på eksisterende strækninger opgraderes, og hovednettet elektrificeres, så der kan indkøbes moderne, driftsikre og miljøvenlige el-tog. Hertil kommer de igangværende projekter som fx signalprogrammet og en ny bane København-Ringsted. Med Togfonden DK realiseres på sigt visionen om en jernbane, hvor togturen kun tager en time mellem Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København. Effekterne af de hurtigere togforbindelser vil ikke kun gælde mellem de store byer. De hurtigere rejsetider vil sprede sig til hele landet via gode og hurtige regionaltogforbindelser. Disse markante infrastrukturinvesteringer vil således ændre vilkårene for jernbanedriften i Danmark væsentligt, når de står færdige, men de vil også påvirke driftsvilkårene, mens de gennemføres. Når jernbanen undergår en så stor forandring i løbet af de kommende godt 10 år, er det helt afgørende, at en ny trafikkontrakt med DSB og planer for udbud hænger sammen med de planlagte investeringer. Parterne er enige om at indgå en 10-årig kontrakt med DSB frem til ultimo 2024, som bygger på dagens organisering af jernbanesektoren. Kontrakten med DSB omfatter både fjern-, regional- og S- togtrafikken. Når hele infrastrukturen er under udbygning og omlægning i de næste 10 år, er det ikke hensigtsmæssigt i øget omfang at satse på udbud. Der vil være tvivl om, hvad der kan udbydes hvornår, og private operatører vil kræve for høj en kontraktbetaling, når risikoen for driftsforstyrrelser er stor. For at kunne håndtere fremtidige forventede udbudskrav fra EU er parterne imidlertid enige om at igangsætte to analyser: En analyse af DSB s fremtidige organisering og en analyse af en masterplan for udbud. Det vil tage tid at skabe en udbudsegnet jernbanesektor i Danmark, og derfor finder parterne det nødvendigt at påbegynde disse analyser allerede i 2015, så der kan skabes en samlet strategi med klare udviklingsmål for jernbanen, hvor det er afgørende, at togpassagerernes behov imødekommes bedst muligt, og der fortsat sikres ordentlige vilkår for medarbejderne. I forlængelse heraf igangsættes en analyse af organiseringen af stationerne, herunder af om der kan skabes værdi ved at inddrage private aktører og kommunerne i udviklingen af disse Kontrakten med DSB Parterne er enige om, at DSB skal levere et attraktivt og rettidigt togprodukt, der er let tilgængeligt for de danske togpassagerer. DSB skal gennem en sund økonomi og en god service bidrage til den fremtidige passagervækst. Passagerernes behov skal være i centrum, herunder skal DSB tilstræbe en ligebehandling af alle typer af passagerer uanset forskellige behov. DSB skal sikre høj transparens i særligt sine passagervendte aktiviteter og aktivt bidrage til sammenhængskraften i den kollektive trafik. Parterne er enige om, at DSB skal levere trafikudvidelser, som medfører, at trafikomfanget i den nuværende fjern- og regionaltrafik stiger i kontraktperioden med 10 pct. til i alt 42,5 mio. togkm. For at imødekomme de forventede mange nye passagerer samt væksten i trafikomfanget udvides antallet af siddepladser, så der over kontraktperioden køres med ca. 25 pct. flere pladskilometre i fjern-

3 3 og regionaltrafikken. Udvidelsen er baseret på den forventede passagerudvikling i kontraktperioden og vil blive tilpasset den faktiske passagerudvikling. Parterne er endvidere enige om at følge op på, at DSB omsætter den stadigt forberede infrastruktur til en højere hastighed for togene og dermed en kortere rejsetid for passagererne. Parterne er enige om, at indføre et ambitiøst nyt kunderettidighedsmål, som giver et mere retvisende billede af kundernes daglige oplevelse af togenes rettidighed. Parterne enige om, at der skal stilles krav til DSB om tilfredse kunder, og at kundetilfredsheden ikke må falde i løbet af kontraktperioden. Parterne er også enige om, at der er behov for at gøre assistancen til personer med handicap langt mere fleksibel end den er i dag. Derfor nedsættes varslingstiden fra 48 timer til 24 timer allerede efter sommerferien 2015, og der sikres døgnbemanding af kundecentret. Varslingstiden reduceres yderligere til 12 timer, så snart det er praktisk muligt. Varsling for assistance på Kystbanen fastholdes på 2 timer fsva. de afgange, som betjenes af handicapegnet materiel (med lavgulv), når denne integreres i den forhandlede kontrakt. Efter de første 5 år af kontraktperioden vil der blive foretaget en evaluering af DSB s resultater. Hvis DSB ikke har leveret på tilfredsstillende vis, forpligter parterne sig til at tage de nødvendige skridt til finde en løsning, som muliggør en genopretning af DSB s målopfyldelse. Parterne er enige om, at der skal gennemføres mere togtrafik for kontraktbetalingen. DSB s effektiviseringer i kontraktperioden reinvesteres i forbedringer for passagererne, hvilket især muliggør trafikudvidelser i takt med færdiggørelsen af de store infrastrukturinvesteringer, indkøb af nyt elmateriel og indsættelse af flere siddepladser til at imødekomme den forventede passagervækst. Der afsættes 41,4 mia. kr. i kontraktbetaling over den 10-årige kontraktperiode Nye el-tog I den kommende kontraktperiode påbegyndes anskaffelse el-materiel, som på sigt skal erstatte de nuværende dieseltog. Nyt elektrisk materiel er en forudsætning for at kunne realisere de hurtigere rejsetider, som Togfonden DK muliggør til gavn for passagerne. Parterne er enige om, at DSB skal forelægge et beslutningsgrundlag for forligskredsen vedrørende anskaffelse af nye el-tog som led i en samlet materielplan. Parterne noterer sig, at det eksterne review af IC4/IC2 anbefalede, at projektet videreføres. Det lægges derfor til grund for det videre arbejde, at DSB fortsætter idriftsættelsen af IC4/IC Passagertrafik, som ikke udføres af DSB Parterne er enige om, at trafikken i Midt- og Vestjylland genudbydes. Med aftalen forudsættes gennemført ændringer i DSB s trafik i kontraktperioden, således at regionaltrafikken i Nordjylland samt på Grenåbanen i henhold til gældende planer overdrages til henholdsvis regionalt ansvar og letbanedrift. Desuden noterer parterne sig, at IC-Bornholm indstilles,

4 4 jf. betingelserne i Aftale om Den fremtidige færgebetjening af Bornholm af december Der igangsættes en analyse af muligheden for at overdrage DSB s drift af Lille Syd til Region Sjælland. Parterne er enige om, at Kystbanen gradvist adskilles fra trafikken over Øresund for dermed at reducere antallet af forsinkelser. Kystbanetrafikken kan mest hensigtsmæssigt drives som en integreret del af den forhandlede DSB-kontrakt, mens denne adskillelse sker, idet en forudsætning for en fuld adskillelse er, at et tilstrækkeligt antal strækninger på Sjælland er elektrificeret. Parterne noterer sig dog, at der pågår et analysearbejde sammen med svenskerne om muligheden for, at operatøren af den svenske del af Øresundstrafikken overtager den danske del, når adskillelsen er sket. Nedenfor uddybes hovedelementerne i aftalen. 2. Ny trafikkontrakt med DSB Med aftalen indgås der en 10-årig trafikkontrakt med DSB. Kontrakten med DSB omfatter som udgangspunkt perioden og omfatter fjern, regional og S-togtrafikken Hovedmål og evaluering efter 5 år Parterne lægger afgørende vægt på, at en ny forhandlet kontrakt med DSB sikrer, at DSB leverer det lovede rettidige togprodukt til kunderne. Parterne lægger endvidere afgørende vægt på, at Danmark får mest mulig jernbanetrafik for pengene. Et effektivt DSB er med til at sikre et økonomisk råderum i DSB til indkøb af nye el-tog og er en forudsætning for at kunne yde passagererne en god trafikbetjening og højt serviceniveau idenfor den afsatte kontraktbetaling. For at kunne evaluere om målopfyldelsen for DSB er tilfredsstillende, vil parterne løbende følge udviklingen i særligt to målindikatorer for hhv. regularitet (operatørrettidighed) og effektiv anvendelse af de økonomiske midler (effektivitet). Der vil efter de første 5 år af kontraktperioden blive foretaget en evaluering af DSB s resultater målt på disse indikatorer, som forelægges forligskredsen. Hvis DSB ikke har leveret tilfredsstillende forpligter parterne sig til efter aftale i forligskredsen - at tage de nødvendige skridt til finde en løsning, som muliggør en genopretning af DSB s målopfyldelse. Ved opgørelse af målopfyldelsen tillægges opfyldelse af hhv. rettidighedsmålet og effektivitetsmålet i ét år hvert 1 point. Såfremt DSB samlet set opnår mindre end 5 point i perioden kan kontrakten for udførelse af trafikken opsiges helt eller delvist. Hovedmål 1: Operatørrettidighed Parterne er enige om, at DSB skal sikre en operatørrettidighed for fjern- og regionaltog hhv. S-tog, som over kontraktperioden forbedres fra 93,6 procent til 95,1 procent for Fjern- og regionaltrafik og fastholdes på mindst 97,5 procent for S-tog. Ved operatørrettidighed forstås den samlede togrettidighed med fradrag af forsinkelser, der skyldes forhold, som DSB ikke er ansvarlig for. Ankomster anses for rettidige, hvis de er forsinkede mindre end 3 minutter mens aflysninger grundet forhold hos DSB, der ikke er varslet med 72 timer, indregnes som en forsinkelse.

5 5 Hovedmål 2: Effektivitet Parterne er enige om, at DSB skal sikre en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer, hvilket både forudsætter en stadig bedre udnyttelse af givne produktionsressourcer og en optimal tilrettelæggelse af produktionen for at maksimere nettopassagerindtægterne. Det samlede effektiviseringskrav måles ved indtægtsdækningen i form af passagerindtægter pr. omkostningskrone, som forudsættes vedvarende at stige gennem kontraktperioden. Effektivitetsmålet fastsættes i kontrakten for 3-årige perioder ad gangen og kan blive justeret også nedad bl.a. i lyset af den faktiske passager- og indtægtsudvikling for togtrafikken Trafikomfang Parterne er enige om, at DSB skal levere trafikudvidelser, som medfører at trafikomfanget i den nuværende fjern- og regionaltrafik stiger med 10 pct. frem til 2021 til i alt 42,5 mio. togkm. i DSB skal som et led i trafikudvidelsen fra 2019 indføre et nyt direkte regionaltogssystem København- Køge-Næstved via den nye bane København-Ringsted hver time samt yderligere et tog hver time i dagtimerne hverdage, lørdage og søndage. Med dette tog skabes nye, hurtige forbindelser fra Sydsjælland til hovedstadsområdet. Dette svarer til en trafikudvidelse på 1,2 mio. togkm. årligt. Regionaltogsbetjeningen Roskilde-Ringsted samt Ringsted-Nykøbing Falster skal fra 2019 udvides til også at omfatte to tog i timen om aftenen. Dette svarer til en udvidelse på i alt 0,4 mio. ekstra togkm. Den nye bane København-Ringsted forudsættes betjent med lyntog, et IC-tog og et regionaltog pr. time, som omlægges fra den gamle bane over Roskilde til den nye over Køge. Dette giver hurtigere rejsetider for passagererne. Fra 2021 skal driften mellem København og Aarhus udvides med et nyt ekstra lyntog i hver retning pr. time. Dette tog indsættes som en ny hurtig lyntogsforbindelse, der kan udnytte hastighedsopgraderingen mellem Ringsted og Odense. Udvidelsen udgør i alt 2,6 mio. togkm. årligt. Parterne er enige om, at styringen af DSB s trafikforpligtelse skal ske gennem Trafikeringsplanen, som fastlægger trafikomfanget, og hvornår togene placeres over driftsdøgnet samt Standsningsplanen, som fastsætter minimumskrav til betjeningen på de enkelte stationer samt en Linjeplan, som angiver kravet til gennemgående tog. DSB fastlægger selv køreplanen for, hvornår alle tog præcist skal køre. Parterne er herudover enige om, at DSB skal tildeles større frihedsgrader i tilrettelæggelsen af trafikken ved, at trafikken i kontrakten er defineret som en minimumsforpligtelse. Dette betyder, at DSB frit kan vælge, hvorvidt der skal køre flere tog i det omfang, at dette kan betale sig. Parterne noterer sig, at de øgede frihedsgrader kan betyde visse omlægninger i trafikken på de enkelte delstrækninger, så svagt benyttede tog typisk i ydertimerne omlægges til at køre i tidsrum på samme delstrækninger, hvor afgangene kommer flere passagerer til gavn Krav til siddepladser For at imødekomme de forventede mange nye passagerer samt væksten i trafikomfanget udvides antallet af siddepladser, så der over kontraktperioden køres med ca. 25 pct. flere pladskilometre i fjern-

6 6 og regionaltrafikken. Udvidelsen er baseret på den forventede passagerudvikling i kontraktperioden og vil blive tilpasset den faktiske passagerudvikling, så DSB overholder de kontraktuelle belægningsmålsætninger. Disse vil svare til de nuværende krav til DSB s udbud af siddepladser, som stiller krav om, at alle passagerer kan få en siddeplads ved 90 % af togafgangene i myldretiden og i 95 % af de øvrige afgange. DSB er dog ikke forpligtet til at indsætte kapacitet udover sin faktiske materielkapacitet Nyt mål for rettidighed, som afspejler kundeoplevelsen Parterne er enige om, at indføre et nyt rettidighedsmål, som giver et mere retvisende billede af kundernes oplevelse. Det nye kunderettidighedsmål skal være ens for både fjern-, regional- og S- togtrafikken og baseres på, at et tog er forsinket allerede efter 3 minutter og desuden skal der vægtes i opgørelsen for antallet af passagerer i toget. Herudover medregnes aflysninger. Parterne er i forlængelse heraf enige om, at DSB i samarbejde med BaneDanmark skal sikre en kunderettidighed for fjern- og regionaltog hhv. S-tog svarende mindst til nedenstående tabel. Årligt minimumskrav til kunderettidigheden Procent Fjern- og regionaltrafik 81,3 81,8 82,4 82,9 83,4 86,1 86,8 87,4 88,1 88,7 S-tog 92,2 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,4 92,4 Anm.: Kystbane- og Kastrupbane-trafikken indgår i opgørelsen af fjern- og regionaltrafik. Parterne er endvidere enige om, at DSB s pendlerkompensation fremover skal basere sig på det nye mål om kunderettidighed. Hermed indføres et mål, som ligger sig tættere op ad den faktiske oplevelse, som pendlerne har, når deres tog er forsinket. Parterne er også enige om at videreføre DSB s nuværende basiskompensationsordning uændret, idet der er tale om en kompensation, som udbetales på baggrund af den faktiske kundeoplevede forsinkelse Hurtigere rejsetid Rejsetiden har stor betydning for togets attraktivitet og er ligeledes en vigtig samfundsøkonomisk faktor, idet en reduktion af rejsetiden er et centralt mål for alle store baneprojekter. De samfundsøkonomiske resultater, som ligger til grund for den politiske beslutning om et projekt, er således i høj grad en afspejling af de tidsgevinster, som et projekt forventes at have. Derfor er parterne enige om, at stille krav til DSB om at reducere rejsetiden i takt med de løbende infrastrukturforbedringer, således at der sikres en hurtigere rejsetid til de danske passagerer i DSB s køreplaner. Opfyldelsen heraf registreres gennem en opgørelse af hastigheden for togene, som skal vise en stigende udvikling for at reducere rejsetiden. Den faktiske køreplanhastighed opgøres som den gennemsnitlige hastighed i årets normale køreplan for alle fjern- og regionaltog hhv. S-tog opgjort på en typisk tirsdag udenfor ferieperioderne.

7 7 Mål for gennemsnitlig årlig køreplanhastighed km/t Km/timen Fjern- og regionaltog 82,0 82,5 78,9 80,5 80,5 82,5 83,3 84,8 87,1 87,1 87,7 S-tog 47,6 47,6 48,0 48,0 47,9 47,9 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 Anm. At hastigheden i 2016 falder i kravet til fjern- og regionaltrafikken beror på, at gennemsnitshastigheden påvirkes af at de relativt langsomme tog i Øresundstrafikken indgår i kontrakten fra dette år. Åbning af nye stationer medfører, at gennemsnitshastigeden vil falde, hvad der f. eks. marginalt slår igennem på S-banen i 2018 (Køge Nord) og 2020 (Hillerød Syd) Tilfredse kunder Tilfredse kunder er en vigtig parameter i vurderingen af, om DSB tilbyder et godt og attraktivt togprodukt til de danske togpassagerer. Derfor er parterne enige om, at der skal stilles krav til DSB om tilfredse kunder og at kundetilfredsheden ikke må falde i løbet af kontraktperioden. DSB skal halvårligt fremsende resultatet af målingerne til Transportministeriet. I tilfælde af, at der sker et fald på 1,0 på den benyttede skala fra én undersøgelse til den næst følgende skal DSB fremsende en redegørelse til Transportministeriet for tiltag til forbedring af kundetilfredsheden. Ligeledes skal DSB sende en redegørelse, hvis enkeltparametre opnår en tilfredshedsgrad under 3,75 på en skala fra Forbrugerrådet Tænk iværksætter som en del af Passagerpulsen nationale passagertilfredshedsundersøgelser. Parterne er enige om, at disse målinger skal erstatte DSB s egne målinger som grundlag for vurderingen af målopfyldelsen. Således vil DSB s kundetilfredshedsmålinger fremover ikke blive gennemført af DSB selv, men af Forbrugerrådet Takster Parterne lægger vægt på, at DSB skal overholde takststigningsloftet i bekendtgørelsen. Parterne er endvidere enige om at videreføre DSB s forpligtelse til at yde en særlig rabat til udvalgte passagergrupper (pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap), således at disse grupper opnår en rabat på minimum 25 pct. For personer med handicap gælder, at de kan rejse alene til halv pris eller medbringe en ledsager til én billets pris. Parterne er enige om at give DSB større muligheder for prisdifferentiering, idet det nuværende prisloft på pladsbilletter ophæves. Parterne lægger vægt på, at DSB med dette instrument får mulighed for at sprede passagererne mere jævnt ud over døgnet, hvilket kan medføre øget komfort for de passagerer, som rejser på spidsbelastningstidspunkterne. Parterne er samtidig enige om at forpligte DSB til at tilbyde alternative afgange uden krav om pladsbillet, når der kræves pladsbillet med standardbilletter.

8 Internet i tog Parterne noterer sig, at der i medfør af aftalen om Togfonden DK er aftalt en løsning, som skal sikre danskerne god internetdækning i alle tog på hele statens jernbanet. Målet er, at passagererne bl.a. skal kunne anvende toget som en funktionsdygtig arbejdsplads. Parterne noterer sig i den sammenhæng, at forligskredsen om Togfonden DK har reserveret 100 mio. kr. til opgradering af Banedanmarks masteinfrastruktur med henblik på at sikre god internet- og mobildækning til togpassagererne. I den forbindelse har DSB forpligtet sig til at etablere såkaldte repeatere i DSB-togene, hvorved signalet langt bedre kan trænge ind i togene samt etablere WiFi både på stationer og i tog, som sikrer at kapaciteten yderligere kan deles mere ligeligt mellem passagererne Kystbanen og Øresundstrafikken Parterne noterer sig, at der vurderes trafikale og rettidighedsmæssige fordele ved at Kystbanen i fremtiden drives i sammenhæng med den sjællandske regionaltrafik. Dette vil kunne ske gradvist mhp. fuld adskillelse, når flere banestrækninger på Sjælland er elektrificeret, og infrastrukturen er tilstrækkelig robust fx på grund af nye signaler, hvilket forventes at være tilfældet i begyndelsen af 2020 erne. Derfor er parterne enige om, at Kystbanen indtil da ikke skal udbydes, men i stedet drives som en integreret del af DSB-kontrakten, når DSB Øresunds kontrakt udløber 15. december Herudover er parterne enige om at stille krav til DSB om at gennemføre en modernisering af de 24 først indkøbte Øresundstogsæt, som koordineres med den svenske modernisering. De 10 sidst indkøbte Øresundstogsæt moderniseres på tilsvarende vis, når disse opnår samme alder som de 24 togsæt. Parterne lægger vægt på, at det vil være muligt at trække Øresundstrafikken ud af DSB-kontrakten med to års varsel, hvilket muliggør et evt. genudbud af Øresundstrafikken, når der i praksis bliver mulighed for at adskille driften på Øresundsbanen og Kystbanen i forventeligt begyndelsen af 2020 erne. Parterne noterer sig endvidere, at der pågår et analysearbejde sammen med svenskerne om muligheden for, at operatøren af den svenske del af Øresundstrafikken overtager den danske del, når adskillelsen er sket. Med aftalen får Kystbanen samme status som den øvrige danske togtrafik Handicap DSB skal så vidt muligt sikre, at personer med handicap kan benytte DSB s togprodukt på så lige vilkår som muligt i forhold til andre passagerer. Adgang til kollektiv transport er afgørende for, at personer med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundet på lige vilkår. Parterne er enige om, at der er behov for at gøre assistancen til personer med handicap langt bedre og mere fleksibel end den er i dag. DSB forpligtes derfor til at tilbyde en assistance, hvor varslingstiden nedsættes markant i forhold til i dag, Derfor nedsættes varslingstiden fra 48 timer til 24 timer allerede efter sommerferien 2015 og der sikres døgnbemanding af kundecentret. Varslingstiden reduceres yderligere til 12 timer, så snart det er praktisk muligt. Hermed yder DSB en assistance, som er langt bedre end EU-kravene på området.

9 9 Parterne er endvidere enige om at fastholde en varsling for assistance på Kystbanen på 2 timer fsva. de afgange, som betjenes af handicapegnet materiel (med lavgulv), når denne integreres i den forhandlede kontrakt, således at vilkårene for passagererne på Kystbanen ikke forringes. Parterne noterer sig, at Kystbanen hermed har en kortere varslingstid end resten af landet, og derfor er parterne også enige om, at der så vidt muligt skal ske en harmonisering af varslingstiden, således at en varsling på 2 timer på sigt kan komme til at gælde for hele landet Rapportering For at sikre transparens i DSB s udførelse af togtrafikken og til dokumentation for kontraktens overholdelse er parterne enige om, at DSB skal fremsende rapporteringer til Transportministeriet om en relevante forhold vedrørende de forpligtelser, som følger af kontrakten. Dette gælder fx DSB s strækningsøkonomi, planer for stationsmoderniseringer, kompensationsordningen samt månedlige opgørelser i relation til driften. Disse rapporteringer ligger ud over de krav, som stilles til DSB gennem gældende regnskabsreglement for DSB samt i DSB-loven. Rapporteringerne skal sikre, at DSB orienterer om alle væsentlige forhold vedrørende DSB s forpligtelser i medfør af kontrakten. Rapporteringerne skal endvidere sikre åbenhed og gennemsigtighed i de for kontrakten relevante oplysninger. Derfor lægger parterne afgørende vægt på, at de relevante oplysninger, som DSB sender til Transportministeriet, bliver løbende offentligt tilgængelige Øvrige elementer Øvrige servicemål og kontraktelementer fastholdes som i den nuværende kontrakt. Kontrakten mellem Transportministeriet og DSB vil træde i kraft, når der foreligger et godkendt aktstykke herom. 3. Den økonomiske ramme for DSB-trafikkontrakten Parterne er enige om, at der skal gennemføres mere togtrafik for kontraktbetalingen. DSB s effektiviseringer i kontraktperioden vil muliggøre trafikudvidelser i takt med færdiggørelsen af de store infrastrukturinvesteringer, indkøb af nyt el-materiel og indsættelse af flere siddepladser til imødekommelse af den forventede passagervækst. Den samlede ramme fastholdes svarende til 41,4 mia. kr. over den 10-årige kontraktperiode. Kontraktbetalingen tilrettelægges, så kontraktbetalingen er relativt højere i starten af kontraktperioden med henblik på at forbedre DSB s resultat i de første kontraktår, jf. nedenstående tabel. Kontraktbetaling til DSB Mio. kr. (PL15) Kontraktbetaling Note: Kontraktbetalingen er inkl. S-togstrafik og integration af Øresundstrafik fra december I kontraktbetalingen er endvidere korrigeret for lokaltrafik, der overgår/forventes at overgå til henholdsvis Aarhus Letbane og region Nordjylland. Kontraktbetalingen er ekskl. tilskud til anskaffelse af dobbeltdækkervogne.

10 10 Forligskredsen noterer sig dog endvidere, at der forventes et underforbrug på Transportministeriets driftsramme for 2015 på 71 mio. kr. Disse midler afsættes i 2015 dels til dækning af udestående finansieringsbehov i DSB og dels til analyser af en masterplan for udbud samt en stationsanalyse (16 mio. kr.). Transportministeren forelægger aktstykke herom. Med den økonomiske ramme fjernes den budgetregulering vedr. effektivisering af DSB, som på FL15 ( ) reducerer den samlede ramme til DSB med 313 mio. kr. årligt fra Nye el-tog Det er lagt til grund for kontrakten med DSB, at der i den kommende kontraktperiode påbegyndes anskaffelse el-materiel, som på sigt skal erstatte de nuværende dieseltog på de strækninger, hvor der gennemføres elektrificering. DSB s økonomi forudsættes derfor i kontraktperioden at blive belastet af afskrivninger på nyt materiel, og der er indregnet en ramme på 1,5 mia. kr. til investeringer i nyt elmateriel inklusive følgeinvesteringer i DSB s økonomi for kontraktperioden. Den endelige omkostning fastsættes først i forbindelse med beslutning om de konkrete materielanskaffelser Beslutning om indkøb af nye el-tog Forligskredsen er enig om, at DSB skal forberede køb af nye elektrisk materiel til brug for betjeningen af Timemodellen, når infrastrukturen er etableret. Nyt elektrisk materiel er en forudsætning for at kunne realisere de hurtigere rejsetider, som Togfonden DK muliggør, til gavn for passagerne. Samtidig er nyt elektrisk materiel et væsentligt bidrag til en mere miljørigtig togdrift. En fremtidig materielstrategi skal bygge på, at der skal indkøbes nye elektriske Timemodelstog til lyntogstrafikken som fra omkring midten af 2020-erne kan betjene Timemodellen. Der skal sikres overgang til el-drift i regionaltrafikken ved køb af nye elektriske regionaltog eller el-lokomotiver til at trække de eksisterende dobbeltdækkervogne. Såfremt IC4 kan indsættes i fuldt omfang, jf. nedenfor, forudsættes IC-trafikken betjent med eksisterende dieselmateriel, indtil IC4 er fuldt afskrevet. Forligskredsen noterer sig, at anvendelsen af IC4 i IC-trafikken - på grund af muligheden for at driftskoble - muliggør et driftskoncept med gennemgående tog fra København til bl.a. Herning, Struer og Frederikshavn. For at sikre et grundigt og fagligt beslutningsgrundlag for anskaffelsen af nyt el-materiel, er forligskredsen enige om, at DSB skal udarbejde en samlet materielstrategi, som bl.a. indarbejder de anbefalinger, som den eksterne kvalitetssikring kom med til DSB s beslutningsgrundlag Fremtidens tog. Forligskredsen lægger vægt på, at udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget sker i et tæt samarbejde mellem DSB og Transportministeriet. Forligskredsen lægger vægt på, at det nye beslutningsgrundlag forholder sig til alle væsentlige risikofaktorer, og at DSB opnår enighed med den eksterne kvalitetssikring om hovedudsagnene i DSB s analyser, således at forligskredsen har et tilstrækkeligt solidt grundlag at træffe beslutning indkøbet af de nye el-tog på. Parterne er enige om, at erfaringerne fra købet af IC4/IC2 skal indgå i arbejdet med anskaffelsen af nyt materiel. Parterne lægger således vægt på, at anskaffelsen af nyt materiel i videst muligt omfang baseres på gennemprøvet teknologi, så udvikling til særlige danske ønsker begrænses mest muligt. Parterne noterer sig i den forbindelse, at det i udgangspunktet betyder, at nyt materiel ikke kan forventes at have en funktionalitet og et serviceniveau, som adskiller sig fra europæisk standard. Parterne er enige om, at

11 11 muligheden for at kunne medtage barnevogne, kørestole, cykler mv. samlet set skal forbedres i forbindelse med anskaffelsen af nyt materiel. Beslutningsgrundlaget rækker ud over kontraktperioden og skal bl.a. forberede anskaffelsen af nyt elmateriel til håndtering af den forventede passagervækst, fornyelse af materielflåden og betjening af Timemodellen. DSB s beslutningsgrundlag skal forelægges for forligskredsen senest i 2016 med henblik på, at forligskredsen kan træffe beslutning om igangsætning af udarbejdelsen af udbudsmateriale for anskaffelsen af de materieltyper, som skal anskaffes som led i den samlede materielplan Anvendelsen af IC4/IC2 Parterne noterer sig, at det eksterne review af IC4/IC2 anbefalede, at projektet videreføres. Det lægges derfor til grund for det videre arbejde med beslutningsgrundlaget for materielanskaffelser, at DSB fortsætter idriftsættelsen af IC4/IC2 på baggrund af DSB s samlede overvejelser af transportbehov, økonomi og risici set i forhold til Proses resultater og anbefalinger. Det lægges således til grund, at IC4/IC2 anvendes i togenes fulde økonomiske levetid, idet togene i en periode efter elektrificeringen af hovedstrækningerne forventes at betjene IC-trafikken, mens superlyntogene vil blive kørt af nye højhastighedstog. Parterne noterer sig, at der kan ske en tidligere udfasning af IC4 og IC2, såfremt der over kontraktperioden sikres et holdbart økonomisk råderum hertil. Parterne er således enige om, at også IC-trafikken på sigt skal overgå til betjening med el-materiel. Parterne har noteret sig, at DSB anbefaler, at der ultimo 2016 tages stilling til hvor mange IC4/IC2, der skal færdiggøres og idriftsættes på baggrund af de yderligere erfaringer, der er gjort. DSB skal på den baggrund forelægge en anbefaling for forligskredsen om den videre færdiggørelse og idriftsættelse af IC4/IC2. Parterne noterer sig, at en eventuel beslutning ultimo 2016 om ikke at anvende IC4/IC2 som forudsat, vil medfører en ændring i forudsætningerne for det beslutningsgrundlag, som DSB forudsættes at forelægge for forligskredsen i Forligskredsen lægger afgørende vægt på, at DSB i udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget, som forventes forelagt for forligskredsen, har taget tilstrækkeligt højde for risikohåndteringen i forhold til en eventuel anbefaling fra DSB ultimo 2016 om en ændret forudsætning for anvendelsen af IC4/IC2, herunder ved at have forholdt sig til indkøbstakt og optioner i de fremtidige materielanskaffelser. 5. Analyse af DSB s organisering Parterne er enige om, at der er behov for en mere konsekvent opdeling af trafik- og myndighedsopgaver, hvor centrale produktionsressourcer i DSB på sigt adskilles fra operatøropgaven med at køre togene. Dette vil sikre en effektiv håndtering af de centrale produktionsfaciliteter, der har væsentlige træk til fælles med infrastrukturer som skinner og signaler. Målet er, at DSB skal foretage trafikselskabslignende opgaver, og således fortsætte som et slags Movia på skinnerne Parterne er enige om, at en central enhed under statslig kontrol, som har ansvaret for både billetsystemer, stationer og ejerskab af materiel, kan sikre et ensartetet og sammenhængende togprodukt overfor passagerne, ligesom man kan drage nytte af stordriftsfordelene, når én aktør

12 12 varetager de samme funktioner i hele landet. Hvis produktionsapparatet ikke varetages hensigtsmæssigt også i en situation med udbud risikerer man at miste sammenhængen i den danske togtrafik. Med aftalen forpligtes DSB s bestyrelse derfor til at forberede og gennemføre en organisatorisk ændring af DSB-koncernen, som sikrer, at der efter kontraktens udløb i 2024 er en organisation, der kan varetage sammenhængen i den danske togtrafik, uanset hvilke operatører, som måtte stå for togdriften. Parterne noterer sig, at DSB s bestyrelse har tilkendegivet, at man ikke ønsker at byde på eventuelle fremtidige udbud af togtrafik. Ændringen af DSB-koncernen skal bestå i en opdeling af virksomheden indenfor rammen af DSB SOV, hvor DSB s togdrift (togoperatør og vedligehold) adskilles fra produktionsapparatet (togmateriel, stationer og tværgående systemer, herunder billetsystemer). Parterne lægger vægt på, at en sådan opdeling også vil rumme fordele gennem en mere transparent økonomi, hvor det tydeligere fremgår, hvad statens betaling til DSB går til. DSB s bestyrelse skal primo 2016 fremlægge en implementeringsplan for forligskredsen, som skal konkretisere håndteringen af denne opdeling. Den samlede implementeringsplan skal eksternt kvalitetssikres, inden den fremlægges. DSB s bestyrelse skal efterfølgende og inden et af forligskredsen nærmere fastsat tidspunkt implementere de nødvendige ændringer i virksomheden. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med en omorganisering af DSB s virksomhed vil blive arbejdet på en ændring af DSB-loven, så denne understøtter DSB s nye organisering, herunder opdelingen i klare forretningsmæssige aktiviteter (togdrift) hhv. trafik- og myndighedsopgaver. 6. Analyse af masterplan for udbud og trafikken i Midt- og Vestjylland samt på Lille Syd Forligskredsen noterer sig, at EU-Kommissionen har fremsat forslag om en 4. jernbanepakke, hvor det foreslås en ændring af den såkaldte forordning om indkøb af offentlig service trafik, så al tilskudskrævende togtrafik skal i udbud. Tidshorisonten herfor er uklar, men det vurderes ikke at få konsekvenser i kontraktperioden. Forligskredsen er derfor enig om, at udbud af togtrafik er et vilkår, som skal forberedes i den kommende kontraktperiode. Et helt afgørende element i den sammenhæng er, at der sikres en samlet statslig varetagelse af produktionsapparatet. Det er nødvendigt med en statslig varetagelse, idet politisk kontrol med de dele af produktionsapparatet, der har karakter af naturlige monopoler eller er nødvendige for at passagerne oplever et sammenhængende produkt, er afgørende i et regime med fuldt udbud af togtrafik. Forligskredsen er på den baggrund enig om behovet for at klarlægge, hvordan udbud kan tilrettelægges og gennemføres mest hensigtsmæssigt med henblik på at opnå de bedste og billigste løsninger. Det skal herunder undersøges grundigt, hvordan det i forbindelse med udbud sikres en fortsat sammenhængende togtrafik og i videst mulige omfang undgå snitfladeproblematikker. Udbudsanalysen skal således foregå i koordination med en analyse af DSB s organisering.

13 13 Udbudsanalysen skal tage sigte på en situation, hvor al togtrafik kan være udbudt i ca. 2030, idet gennemførelse af yderligere udbud i udgangspunktet først forudsættes at ske efter 2024, hvor DSBkontrakten udløber. Udbudsanalysen skal således afdække, hvornår og hvordan der i koordination med de besluttede forbedringer og udbygninger af infrastruktur, elektrificering og fornyelse af materiel kan gennemføres udbud af jernbanetrafikken, der er økonomisk fordelagtigt. Udbudsanalysen skal afdække, hvordan udbud bedst håndteres, så brugerne af togtrafikken oplever en attraktiv, brugervenlig og sammenhængende togtrafik, og så netværksfordele i forhold til fx en effektiv anvendelse af det rullende materiel i videst mulige omfang fastholdes. Der skal ved udbuddene indgå relevante arbejdsklausuler, så der sikres ordentlige vilkår for medarbejderne. Udbudsanalysen forelægges forligskredsen. Transportministeriet udarbejder et kommissorium for udbudsanalysen, som forelægges for forligskredsen til godkendelse. Udbudsanalysen forelægges ligeledes for forligskredsen, når analysen er gennemført i Udbud i Midt- og Vestjylland samt mulig overdragelse af Lille Syd Forligskredsen er enig om, at trafikken i Midt- og Vestjylland genudbydes. Det nuværende udbud udløber ultimo 2018 med option på forlængelse til ultimo Forligskredsen træffer beslutning om, hvorvidt optionen i den nuværende kontrakt skal kaldes, og genudbuddet dermed først får driftsstart ultimo Dette sker på baggrund et oplæg fra Transportministeriet til forligskredsen i Parterne noterer sig, at der kan være fordele ved at sammenbinde driften på den nordlige del af Lille Syd (Køge-Roskilde), som i dag køres af DSB, med Østbanen (Køge-Rødvig/Faxe Ladeplads), som i dag køres af Regionstog. Derfor er parterne enige om, at der igangsættes en analyse til af mulighederne for at overlade ansvaret for trafikken på strækningen Køge-Roskilde til lokal udførelse. Analysen forelægges forligskredsen i Analyse af stationsområdet I sammenhæng med opdelingen af DSB s virksomhed er parterne enige om at rette et særligt fokus på stationsområdet. Derfor er parterne enige om at igangsætte en stationsanalyse, som har til formål at afdække mulighederne for at optimere DSB s og Banedanmarks drift af de danske stationer samt mulighederne for at andre interessenter, fx kommuner, foreninger eller private aktører, anvender bygninger og arealer tilknyttet stationerne. Transportministeriet udarbejder et kommissorium for Stationsanalysen, som forelægges for forligskredsen. Stationsanalysen forelægges ligeledes for forligskredsen, når analysen er gennemført i 2016.

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

2017 4.193 2018 4.193 2019 4.193

2017 4.193 2018 4.193 2019 4.193 Aktstykke nr. 113 Folketinget 2014-15 Afgjort den 7. maj 2015 Transportministeriet. København, den 17. april 2015. 113 a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, jf. Aftale mellem

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om: Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet 13. december 2017 1 Parterne ønsker

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014

Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvad nu hvis vi gjorde det anderledes? Oplæg til Banekonferencen 14. maj 2014 Hvorfor ikke gøre det anderledes? Udbud skaber innovation, kundefokus og optimering. Andre transportformer (bus, luftfart)

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen.

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen. UDKAST Dato J. nr. 23. september 2014 2011-4455 Aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for regionaltogstrafik mellem Skørping og Frederikshavn Med

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. 1 Afgjort den 17. august 2006. Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke N. Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19. oktober 2006 13 Trafik- og Energiministeriet.

Læs mere

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg

Året på skinner. TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg Året på skinner TØF konference om kollektiv trafik 12. oktober 2010 v\ kontorchef Lasse Winterberg DSB November 09: Nat S-tog indføres i weekenden Januar 10: Marts: April: August: September: virksomhed

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg om jernbanestrategien 30. oktober 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg 23. September 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport med kunden i centrum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering

Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering Analyse af jernbanesektorens fremtidige organisering v/ Lasse Winterberg, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Side 1 Sektoranalyse for jernbanen Analyse ved McKinsey & Company og Struensee & Co.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nedenstående tabel viser antallet

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge

(Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober. Vicedirektør Ulrik Winge (Kommende) udbud af togtrafik TØF d. 7.oktober Vicedirektør Ulrik Winge Disposition for indlægget Udbudsinstrumentets brug i vores nabolande Erfaringer fra det første udbud i Danmark Den politiske aftale

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør

DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter. TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle & konkrete fremtidsprojekter TØF Kollektiv Trafik Konferencen 2014 7. oktober Korsør DSB s fremtidige rolle En jernbane i udvikling Signalsystem Fremtidens Tog Timemodellen Dobbelt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen

Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål om 4. jernbanepakke/psoforordningen Side 1 af 7 Samrådsspørgsmål AF stillet efter ønske fra

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport Trafikplan for den statslige Hovedrapport Februar 2008 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af jernbanen Odense-Svendborg 2010/1 BSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB

Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 444 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AZ, AÆ, AØ, AÅ, BA og BB Side 1 af 11 Indledning Tak for de mange spørgsmål,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere