Middelfart Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Antenneforening"

Transkript

1 Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab og godkendelse heraf 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fastlæggelse af dette års kontingent 7) Fremlæggelse af det kommende års budget 8) Valg til bestyrelsen for 2 år Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Jette Rosenberg (villig til genvalg) Bent Kim Jensen (villig til genvalg) Karsten Svenningsen (villig til genvalg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Jørgen Jørgensen (villig til genvalg) Nyvalg af suppleant (Jan Thagaard er som suppleant indtrådt i bestyrelsen og er ikke på valg) 9) Valg af revision valgt er: PriceWaterHouseCoopers A/S Peter Sørensen Valg af revisorsuppleant valgt er: Niels Erik Sørensen 10) Eventuelt 1) Valg af dirigent Formanden Bent Hørby bød velkommen og forslog som dirigent Jeppe Vang Madsen, som derefter blev valgt. Som sekretær til at udarbejde referat fra generalforsamlingen valgtes Marianne Thomsen (sekretær i antenneforeningens bestyrelse). Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, iflg. vedtægterne, på foreningens hjemmeside og i den lokale uge- og dagspresse. 2) Godkendelse af forretningsorden Som stemmetællere valgtes: Arne Brage, Anne Lise Lindberg og Niels Erik Sørensen Forretningsordenen blevet gennemgået af dirigenten. Der var ingen spørgsmål og forretningsordenen blev herefter godkendt. Til stede var 48 stemmeberettigede medlemmer. 3) Beretning Bestyrelsens beretning om Middelfart Antenneforenings virksomhed i det forgangne år blev aflagt af formanden Bent Hørby, som i beretningen berørte følgende emner: - Årets indsats med bl.a. etablering af den 3. programpakke, separat strategimøde, ny hjemmeside og nyhedsbrev. - Medlemsudviklingen, hvor der ved udgangen af 2012 var ca medlemmer. - Programomlægningen med den 3. programpakke og de udfordringer det førte med sig - De nye programpakker med kommende ændringer hvor bl.a. TV 3+ flytter til stor pakke - Programvalg på mange hylder der bl.a. overflødiggør den vejledende brugerafstemning - Hvad andre tilbyder, herunder oversigt over priser på konkurrerende produkter. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 1

2 - Strategi og fremtid, hvor vi har opsagt vores samarbejdsaftale med Stofa til udgangen Afslutning om bl.a. vores kommende udfordringer med afklaring af fremtidig programleverandør. Spørgsmål til beretningen: Et medlem ønskede at vide, hvorfor vi ikke kunne oplyse vores nøjagtige medlemstal. Formanden oplyste, at det skyldes, at medlemmer under pakkeskift kan risikere at tælle dobbelt. Medlemstallet passer inden for en margin på 10. Samme medlem spurgte til, hvad Stofas salg til Syd Energi betyder for antenneforeningen. Formanden oplyste, at næppe får nogen betydning på kort sigt. Men det kan måske på længere sigt, medføre en sammenlægning af Stofa og Waoo. Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje. Beretningen blev herefter godkendt. 4) Gennemgang af det reviderede årsregnskab Jette Rosenberg gennemgik det udleverede regnskab. Hun påpegede øgede udgift til signaler bl.a. skyldes programomlægningen og til nye standere. Indtægterne er faldet på grund af medlemsfald. Boligforeningen af 1942 s overgang til individuel opkrævning har kostet os ca. 150 medlemmer. Det kan heller ikke afvises, at udfordringerne omkring opkrævning fra Stofas side i forbindelse med programomlægningen, har kostet medlemmer. På grund af det arbejde, foreningen har haft i forbindelse med omlægningen til tre pakker har Stofa givet os en kompensation på udgiften til medlemsadministration. Da der også har været andre faldende omkostninger og en ekstraordinært indtægt på kr. ender resultatet før afskrivninger ca kr. bedre end budgettet. Vi afskriver 110 kr. pr medlem, og da medlemstallet er faldet, er denne post naturligvis også lavere end budgetteret. Årets resultat ender på kr., hvilket er godt kr. over budgettet. Herefter gennem gik Jette Rosenberg balancen: Gælden på betalingskanaler er faldet. Vi har tidligere haft en programkredit hos Stofa. Vi har valgt at afbetale på gælden ved at bruge af vores likvide midler, som naturligvis derfor er faldet. Gælden til Stofa ønsker vi afviklet, inden samarbejdsaftalen udløber ved udgangen af Spørgsmål til regnskabet: Et medlem spurgte til regnskabets noter, der ikke var med i det uddelte materiale. Jette Rosenberg redegjorde for de enkelte noter i regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt. 5) Behandling af indkomne forslag A. Bestyrelsen foreslog at afskaffe den vejledende brugerafstemning jvf. punkt 10 i vedtægterne. Begrundelse for forslaget: Med 3 programpakker mener vi at have et bredt udbud med en fast mellempakke. Stofa foretager årlige spørgeundersøgelser, hvor et udsnit af vores medlemmer også deltager. Resultatet af disse undersøgelser ligger meget tæt op af vores egne undersøgelser, hvorfor vi gerne vil spare de betydelige resurser en brugerafstemning koster. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, som herefter blev vedtaget. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 2

3 B. Bestyrelsen foreslog, at generalforsamlingen alene vælger en statsautoriseret revisor og en suppleant for denne, jvf. 7 og 8 b i vedtægterne. Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen mener, at det stigende krav til statsautoriseret revision overflødiggør at vælge endnu en revisor. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslaget, som herefter blev vedtaget. Der var ikke indkommet yderligere forslag. 6) Fastsættelse af dette års kontingent A. Bestyrelsen fremlagde følgende to forslag vedr. den lille programpakke: 1) Tre ekstra kanaler (TV3, TV2 Charlie og DK4) kontingent kr. årligt 2) Samme indhold som hidtil med mindre justeringer kontingent kr. årligt. B. Kontingent for mellempakken: kr. årligt som i dag TV3+ og TLC er ikke længere med i pakken C. Kontingent for stor pakke med uændret indhold: kr. årligt en stigning på 350,00, som skyldes øgede udgifter til programmer Spørgsmål/bemærkninger: Et medlem var meget utilfreds med, at vi ønsker at flytte TV3+ til den store pakke. Formanden oplyste, at vi ingen indflydelse har på dette. Bestyrelsen har valgt at købe mellempakken hos Stofa. Det er Stofa der har valgt at flytte TV3+ til den store pakke, for at fastholde prisen på kr. årligt. Jette Rosenberg oplyste, at en brugerafstemning indikerer, at ca kr. er det vores medlemmer er villige til at betale for mellempakken. Samme medlem mente det var forkert, at bestyrelsen ville bruge pengene på nye programmer i den lille pakke, i stedet for at bruge dem i mellempakken og beholde TV3+. Formanden forklarede, at der ingen sammenhæng er mellem indholdet i mellempakken og dette forslag, som alene berører medlemmer med lille pakke. Et medlem ønskede at vide, om vi ikke selv kunne sammensætte mellempakke. Formanden oplyste, at det kunne vi godt, men det vil betyde, at pakken som den ser ud fremover vil den koste ca kr. mod kr. i dag. Hvis TV3+ skulle oveni, vil prisen blive på ca kr. Og det syntes bestyrelsen er for høj en pris. Et medlem ville gerne foreslå, at vi selv sammensatte mellempakken med TV3+ en pris på ca kr. Da dirigenten bad om forslaget skriftligt, valgte han ikke at fremlægge det. Et andet medlem spurgte til, hvad mindre justeringer i den lille pakke betød. Formanden oplyste, at Børnekanalen Nickelodeon udgår. I stedet er DR Ultra kommet til. Nat Geo Wild forsvinder også. Begge kanaler har været med i 2012 iflg. særaftale. Et medlem roste bestyrelsens forslag om at udvide den lille pakke med TV3, Tv2 Charlie og DK4. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 3

4 Et andet medlem så ingen problemer i at flytte TV3+ og TLC til den store pakke, så prisen for mellempakke kunne fastholdes. Et medlem spurgte om det er muligt at tilkøbe TV3+ til den lille pakke via Smart Boks. Tom Andersen fra Stofa oplyste, at det er det ikke i dag, men Stofa vil forsøge at forhandle muligheden med leverandøren ViaSat. Der blev spurgt til om den nye TV-3 sport 2 er med i den store pakke. Formanden oplyste at det er den ikke. Herefter blev der stemt om de 3 pakker. Der var flertal for: - udvidelse af den lille pakke med TV3, Tv2 Charlie og DK4 til kr. årligt - at fastholde prisen på mellempakken på kr. uden TV3+ og TLC - stor pakke med TV3+ og TLC til kr. årligt. 7) Fremlæggelse af det kommende års budget Jette Rosenberg fremlagde budgettet for Hun startede med at oplyse, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at foreningens drift ikke er afhængig af, hvilken pakke vores medlemmer vælger. Selv hvis alle medlemmer teoretisk skulle gå hen og vælge den lille pakke, har det ingen indflydelse på foreningens forventede driftsresultat. Budgettet viser et forventet overskud på ca kr. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budget, som herefter blev taget til efterretning. 8) Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen blev Jette Rosenberg, Bent Kim Jensen og Karsten Svenningsen alle genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Jørgen Jørgensen genvalgt uden modkandidat. Bestyrelsen foreslog Benjamin Frits Jensen som den anden suppleant. Da der ikke var modkandidater, blev Benjamin valgt. 9) Valg af revision Da forslaget om vedtægtsændring angående valg af revisor blev godkendt, skulle vi kun vælge en statsautoriseret revisor. PWC blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant blev Deloitte valgt uden modkandidater. 10) Eventuelt Et medlem spurgte, om det ikke var muligt at undersøge, om vi kunne få gratiskanaler fra England, ligesom vi i dag har det fra Norge og Sverige. Formanden oplyste, at vi vil undersøge muligheden. Samme medlem efterlyste gratis prøvekanaler i den lille pakke Formanden oplyste, at det vil vi ligeledes undersøge. Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 4

5 Samme medlem forespurgte, om det ikke var muligt at presse programudbyderne. Priserne er de sidste år steget med langt mere end prisudvikling. Formanden oplyste, at vi og andre antenneforeninger i samarbejde med Stofa forsøger, at presse programudbyderne. Det er bl.a. det der er sket ved, at Stofa har valgt at fravælge TV3+ i mellempakken. De stigende programpriser skyldes bl.a. den kraftige konkurrence blandt programleverandørerne om at sikre sig rettigheder til at fodbold. Desuden er der stigene interesse fra dansk producerede programmer. Herefter kunne Bent Hørby afslutte generalforsamlingen kl med en tak til dirigenten. Efter referatet følger: Bestyrelsens beretning 2012-regnskab i hovedposter Middelfart Antenneforening - referat fra generalforsamlingen side 5

6 Beretning for Årets indsats 2012 blev et både skelsættende og begivenhedsrigt år med et højt aktivitetsniveau blev året, hvor vi fik etableret den tredje programpakke med de udfordringer det gav os, idet vi ved samme lejlighed gik over til kvartalsvis opkrævning. Det vil jeg senere i beretningen vende tilbage til blev også året, hvor vi på et separat strategimøde i foråret drøftede fremtiden for antenneforeningen. Det var ved den lejlighed vi besluttede, at vi skulle have rystet posen i forhold til vores nuværende aftale med Stofa. Mere om den proces senere blev desuden året, hvor vi omsider kunne sætte en ny hjemmeside i søen og fik udsendt vores første nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside, hvor man også finder relevant information. 2. Medlemsudviklingen Vi har haft vanskeligt ved at fremskaffe nøjagtige tal for vores medlemsudvikling i Men de tal vi har fra Stofa pr , viser en nedgang på ca. 300 medlemmer, til Halvdelen af nedgangen stammer fra, at Boligforeningen af 1942 er gået over til individuel opkrævning. Den 3. programpakke betød, at der skulle installeres filtre hos alle, der ikke ønskede den store pakke. I den anledning blev der gennemført en sortseerkampagne, for at finde eventuelle gratister. Vi havde nok haft den forventning, at det ville give os nogle ekstra medlemmer. Men det har været meget beskedent. Derimod blev der lukket for nogle enkelte tilslutninger. Mere end halvdelen af vores medlemmer har nu Stofanet. Antallet af SmartTv bokse - tidligere Zaptorboks - er steget med mere end 50% til ca Antallet af medlemmer, der ønsker billig telefoni er vokset med 20% til knap 850. Antallet af medlemmer med den lille programpakke er steget med ca Så tæt på hver fjerde har nu denne programpakke. Fire ud af 10 har valgt mellempakken. Lidt færre den store pakke. 3. Programomlægningen Vi har i flere år arbejdet på at kunne tilbyde flere programmer til de medlemmer, der pressede på for bl.a. at få TV2 Sport, som nu har skiftet navn til TV3 Sport. Men af hensyn til de mange medlemmer der ikke er interesseret, var det nødvendigt med en 3. programpakke. Den fik vi mulighed for at etablere på rimelige vilkår i samarbejde med Stofa i foråret Ved samme lejlighed indgik vi en ny administrationsaftale med Stofa, så vi kunne overgå til kvartalsvis opkrævning uden en væsentlig merudgift. Vi anså det for en tiltrængt modernisering i forhold til den gamle årsopkrævning fordi udgiften til betalingskanaler hele tiden stiger. Bestyrelsen besluttede at introducere den 3. programpakke på den måde, at vi i april til alle - der hidtil havde haft det fulde programudbud - sendte en kvartals opkrævning på det udvidede program udbud, som man kunne have til gennemsyn en måned. Inden den 1. maj skulle man give besked, hvis man ønskede at skifte til en billigere programpakke. Efter aftale med Stofa, ville man så kun komme til at betale for den ønskede pakke. Det beløb, man da havde betalt for meget, ville blive modregnet i juli-opkrævningen for 3. kvartal.

7 Desværre gik det ikke som planlagt. Stofas administrationssystem var ikke gearet til at håndtere den aftale vi havde indgået med Stofa, og der skete utrolig mange fejl. Til stor frustration for bestyrelsen, men især for de berørte medlemmer. Vi kan ikke udelukke at det har været medvirkende til at vi har mistet medlemmer. Og det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlig over. 4. De nye programpakker Programomlægningen blev en vanskelig fødsel med mange komplikationer. Men heldigvis klarede de nye pakker strabadserne uden varige mén, og de tre søskende trives i dag i bedste velgående. Vi har fået en pakke 1, hvor det var naturligt, at TV2 skulle med - selvom den er blevet en betalingskanal. Den nye DR-Ultra for de 7-12-årige, der havde premiere i går, har sin naturlige plads i den lille programpakke sammen med alle andre kanaler, som vi alle betaler til via medielicensen. Som et senere punkt på dagordenen har bestyrelsen et forslag, hvor vi beder generalforsamlingen tage stilling til, om man ønsker pakken udvidet med kanalerne TV3, TV2 Charlie og DK4. Pakke 2 - mellempakken er en standardpakke med de mest populære programmer, som vi køber hos Stofa til en særpris på kr. Hvis vi selv ville sammensætte en pakke med et tilsvarende indhold ville prisen blive ca. 300 kr. højere. For at holde prisen uændret i 2013 bliver der ikke plads til TV3+ og underholdningskanalen TLC, der var ny sidste år. Den kommer i mellempakken den nye TV2 Fri, der er betalingsfri i TV3+ og TLC kommer fremover alene med i den store programpakke. Prisstigningen på disse samt andre kanaler i pakke 3 har den konsekvens at pakke 3 stiger med 350 kr. om året. Der er ikke andre forslag til ændringer i den store pakke, som indeholder næsten alt hvad hjertet kan begære. Indholdet er meget alsidigt med fire sportskanaler, to musikkanaler tillige med Viasat oplevelsespakken og TV3 Puls, CNN, Animal Planet og Disney Channel. 5. Programvalg på mange hylder Bestyrelsen foreslår at vi afskaffer den vejledende brugerafstemning hvert andet år. Bl.a. begrundet i faldende interesse hos vores medlemmer. Sidst stemte således kun hver fjerde. Med tre programpakker har vi nu et bredt programudbud, med noget for enhver smag. Desuden er der mange muligheder for individuelle tilvalg. I sagens natur skal den lille programpakke indeholde de programmer, som finansieres via medielicensen. Mellempakken har et fast indhold, der ikke er til afstemning, da den som nævnt er en standardpakke med de mest populær kanaler, som vi køber hos Stofa til en attraktiv pris. Som alternativ til den store programpakke kan man hos Stofa købe særlige temapakker eller fritvalgskanaler via en SmartTv boks. Man kan også vælge at bygge ovenpå den lille pakke. Stofa gennemfører hvert år en landsdækkende spørgeundersøgelse for at få et billede af, hvilke kanaler Stofa-kunder foretrækker. På landsplan har ca svaret, heraf 204 medlemmer af Middelfart Antenneforening blandt de udvalgte. Undersøgelsen bekræfter, at vi tilbyder de kanaler, som vores medlemmer ønsker, når vi sammenligner med vores egen afstemninger. På en top 20 er de 17 kanaler danske. I øvrigt har 94% af medlemmerne mindst én fladskærm i husstanden, og 72% har mere end ét fjernsyn. 6. Hvad tilbyder andre? Vi oplever, at medlemmer fravælger os. Men hvem, man vælger i stedet for os ved vi ikke. Vi ved dog hvilke andre muligheder der findes. Og vi ved også, at vi er særdeles konkurrencedygtige i forhold til disse.

8 Leverandør: Billigst pr. halvår: Dyrest pr. halvår: Bemærkninger: Boxer kr kr. uden TV3+ og Eurosport. Kræver boks til 798 eller CA-modul: 480 Waoo kr kr. med TV3+ og TV3 Sport TDC-Home Trio Middelfart Antenneforening kr. m/internet + tlf. - Værdi ca kr. m/internet + tlf. - Værdi ca uden fx TV3, 3+ og TV3 Sport max. 798 kr kr. med TV3+ og TV3 Sport Fælles for alle tre alternativer er, at man skal have en boks pr. fjernsyn. Det slipper man for som medlem af Middelfart Antenneforening. Så man har det både nemmere og billigere. 7. Strategi og fremtid Middelfart Antenneforening har i rigtig mange år haft et tæt samarbejde med Stofa. Oprindelig som serviceleverandør af vores anlæg. I tidens løb er samarbejdet udvidet til noget der ligner en totalløsning, med levering af programmer, medlemsadministration, samarbejde om internet mv. Generelt er vi tilfredse med vores samarbejde med Stofa med de udfordringer man til tider byder os, som jeg var inde på vedr. vores programomlægning. Vores nuværende aftaler med Stofa udløber med udgangen af Bestyrelsen har - som nævnt indledningsvis - besluttet at tiden er til, at vi undersøger andre muligheder, inden vi evt. beslutter at fortsætte samarbejdet med Stofa. Derfor har vi opsagt alle aftaler til deres udløbsdato Vi har allerede startet processen, hvor vi undersøger hvilke muligheder vi har i vores bestræbelser på at levere det bedst mulige produkt til prisen til vores medlemmer. Det er ingen hemmelighed, at vi har holdt et par møder med YouSee for at få en idé om, hvad de kan tilbyde. I november havde vi også et inspirerende møde i med Kragsbjerg Antennelaug i Odense, som er noget mindre end os. Vedr. internetdelen af antennenettet undersøger vi også fordele og ulemper ved evt. selv at overtage denne forretning. Desuden er vi i løbende dialog med Strib Antenneforening, som ønsker at få undersøgt salgsværdien af deres forening for at lade salgsbeløbet nedsætte betalingen for tv i en årrække. Vi har sagt ja til at være med i undersøgelserne. Men uden at vi forpligter os til noget. Vi ønsker at stå frit. 8. Afslutning Til slut vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og engagerende samarbejde i det forløbende år. Uanset, at 2012 var et travlt år, står vi overfor betydelige udfordringer i det fortsatte arbejde med at få afklaret, hvem der skal være vores fremtidige programleverandør mv. På kort sigt vil vi forsøge at få udnyttet vores tilslutningsmuligheder via et godt tilbud. Indtil videre vil vi også udbygge de løbende relationer med Stofa. Vi afskriver jo ikke på forhånd, at vi måske forsætter samarbejdet med Stofa i en eller anden form. Men det skal tiden vise. Tirsdag den 5. marts 2013 Bent Hørby Formand

9

10

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere