Oprensning af olieforurenet jord i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprensning af olieforurenet jord i Grønland"

Transkript

1 Oprensning af olieforurenet jord i Grønland Janne Fritt-Rasmussen og Signe Nielsen Center for Arktisk Teknologi Danmarks Tekniske Universitet December 2005

2 Forside foto: Olietønde som spejler sig i fri olie fase. Dumpen, Sisimiut, Grønland, 2005.

3 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med kurset Arktisk Teknologi ved BYG DTU i perioden januar 2005 til december For Janne Fritt-Rasmussen udgør rapporten det polytekniske midtvejsprojekt. Grundlaget for rapporten er en række nedbrydningsforsøg med olieforurenet jord, foretaget i Sisimiut, Grønland i perioden fra d. 22. juli til d. 10. August Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de ansatte ved Artek, der deltog i de 3 ugers feltarbejde i Grønland. Alle har været til stort hjælp inden for netop deres speciale. Specielt vil vi gerne rette en tak til vores vejleder Arne Villumsen, der med sit ukuelige gå på mod og kreativitet får ting til at ske og Bente Frydenlund, som har været en uvurderlig hjælp i forbindelse med analysearbejdet. Desuden vil vi takke Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut og deres personale for lån af faciliteter og deres store beredvillighed til at hjælpe. Afslutningsvis vil vi rette en stor tak til Rasmus Eisted samt Navarana Berthelsen, Ilannguaq Kleist Møller, Malik Ljungdahl og Johnny Moeberg Sørensen for løbende prøvetagning efter vi var taget hjem fra Grønland. God læselyst DTU, Lyngby, 2. december 2005 Janne Fritt-Rasmussen s Signe Nielsen s011466

4 Resumé Oliespild er et udtalt problem i byer og bygder i Grønland, hvor olie benyttes til opvarmning og transport. Olie har toksiske egenskaber, og kan have alvorlige miljøeffekter i dekader efter et spild. I et arktisk miljø som det grønlandske vil olien forblive i jorden længere end i et tempereret klima. Der er derfor et stort behov for at oprense olieforurenede grunde og effektivisere metoderne hertil. Olie nedbrydes naturligt mikrobielt og faktorerne: ilt, næringsstofindhold, temperatur, vandindhold og ph har indflydelse på nedbrydningsraterne. Nedbrydningsraten kan derfor optimeres ved at justere disse parametre. Da oprensning via nedbrydning er lavteknologisk og økonomisk, er det et godt alternativ til andre oprensningsmetoder. Formålet med dette studie var derfor at optimere næringsstofniveauet for oprensning af en opgravet olieforurenet jord fra en losseplads i Sisimiut. Forsøget blev udført ved at tilføre forskellige mængde næringsstof til 12 forsøgsenheder, hæve temperaturen til omkring 10 grader og opsætte et simpelt iltningssystem. Grundet høje baggrundskoncentrationer og små mængder tilsat N, P og K var det ikke muligt at konkludere, hvilket næringsstofindhold der er optimalt. Oliekoncentrationen i den forurenede jord var meget høj på gennemsnitligt mg/kg eller 14 % fri fase, og bestod af en tung og forvitret olie indeholdende aromater og langkædede n-alkaner. Dette til trods blev der nedbrudt mellem 19 % og 34 % olie i forsøgsperiodens 81 dage. Forsøget kører stadig, og der er indikationer, for at yderligere nedbrydning forekommer. GC- Kromatogrammer viste, at det var mikrobiel nedbrydning og ikke fordampning, der fandt sted i forsøget. Det viser, at nedbrydning er mulig ved C:N:P:K rater på ca. 48:1:2:4. Udover disse undersøgelser blev to iltningsforsøg foretaget for at undersøge betydningen af beluftning for oliereducering i jorden. Oliekoncentrationen i disse forsøg var 3,4 gange højere end for nedbrydningsforsøgene, til trods for at jorden stammede fra det samme område. Iltningsforsøgene viste, at kraftig beluftning øger fordampningen af de lette forbindelser. Beluftningsgraden blev øget ved at ilte jorden i en cementblander i konstant drift. Overordnet set viser forsøgene, at der er et stort potentiale for oprensning af selv store forureninger med tunge og forvitrede olier i den grønlandske natur via mikrobiel nedbrydning, med et lavteknologisk og økonomisk iltningssystem, samt temperaturer omkring 10 grader celcius.

5 Abstract Oil spill is a sizeable problem in towns and villages in Greenland, where oil is used for heating and transport. Oil possesses toxic properties and serious environmental damages can be seen in decades after an oil spill. In an Arctic environment, as in Greenland, oil will remain in the ground for a longer period than in a tempered climate. Thus there is a large need for cleaning oil polluted grounds and make the cleaning method more efficient. Oil undergoes naturally microbial degradation, where the parameters: oxygen, nutrients, temperature, water content and ph will affect the degradation rate. Therefore the degradation rate can be optimized by adjusting these parameters. Since cleaning of an oil spill via degradation is a low-tech and economical feasible it is a good alternative to other remediation technologies. The purpose with this study was therefore to optimize the nutrient content for cleaning an oil polluted soil excavated from a landfill in Sisimiut. The experiment was carried out by adding different amounts of nutrient to 12 test units, increasing the temperature with about 10 C and installing a simple oxidizing system. Due to the high background concentrations and small amounts of added N, P and K it was not possible to conclude which nutrient level that is the most optimal. The oil concentration in the polluted soil was very high with an average amount of 30,861 mg/kg or 14 % free phase. The oil is heavy and weathered consisting of primarily aromatics and long chained n-alkanes. In spite of this between 19 % and 34 % was degraded during the 81 day long experiment period. The experiment is still running and indications show that the degradation continues. GCchromatograms showed that it was microbial degradation and not evaporation that took place during the experiment. This indicates the possibility of degrading oil at a C:N: P:K rate of approximately 48:1:2:4. Aside from the mentioned investigations two oxidizing experiments was carried out to examine the significance of aeration for oil reduction in the soil. The oil concentrations in the soil for theses experiments was 3.4 times higher than for the degradations experiments despite the fact that the soil for the two experiments was collected in the same area. The oxidizing experiments showed that enhanced aeration increases the evaporation of the light compounds. The aeration extent was increased by oxidizing the oil in a constantly operating cement mixer. In overall terms the experiments shows that there is a great potential for remediation of even large oil pollutions with heavy and weathered oils in the Greenlandic nature through microbial degradation, with a low-tech and economic aeration system and temperatures about 10 degrees Celsius.

6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OLIE OG OLIEFORURENING GENERELT OM OLIE Dannelse af olie Bestanddele i olie Fysiske og kemiske egenskaber for olie OLIE BENYTTET I GRØNLAND OLIEFORURENINGS BETYDNING FOR MILJØET I ARKTIS OLIEFORURENINGENS OMFANG I GRØNLAND OPRENSNING AF OLIE KOMPOSTERING Næringsstoffer Vandindhold Temperatur Mikroorganismer ph Iltindhold ERFARINGER FRA ARKTIS Tidligere forsøg med olieforurenet jord i Artek regi In-Situ forsøg i Arktis METODE FORSØGSLOKALITET ILTNINGSFORSØG Cementblanderforsøg Fiskekasseforsøg KOMPOSTERINGSFORSØG GENERELLE METODER Gaskromatografi Bestemmelse af fosfor Bestemmelse af kalium Bestemmelse af kvælstof Bestemmelse af vandindhold Bestemmelse af glødetab Bestemmelse af massefylde for jordmineraler Bestemmelse af massefylde for olieprøver RESULTATER ILTNINGSFORSØG Cementblanderforsøg Fiskekasseforsøg KOMPOSTERINGSFORSØG Tilsætning af næringsstof Olieprøver Olieindhold Glødetab, vandindhold og temperatur DISKUSSION ILTNINGSFORSØG

7 6.1.1 Cementblanderforsøg Fiskekasseforsøg KOMPOSTERINGSFORSØG Tilsætning af næringsstof Olieindhold GC-KROMATOGRAMMER Cementblanderforsøg Fiskekasseforsøg Komposteringsforsøg KONKLUSION PERSPEKTIVERING ORDFORKLARINGER/SYMBOLLISTE LITTERATURLISTE...60 Appendiksoversigt Appendiks1 Specifikationer om olie benyttet i Grønland Appendiks 2 Resultater fra det blå hus Appendiks 3 Projektbeskrivelse Appendiks 4 NPK tilsætning Appendiks 5 Forsøgsbeskrivelse for analyse af fosforindhold Appendiks 6 Forsøgsbeskrivelse for analyse af kvælstofindhold Appendiks 7 Rådata Appendiks 8 Bearbejdede data for iltningsforsøgene Appendiks 9 Bearbejdede data for komposteringsforsøgene Appendiks 10 Resultater for næringsstoftilsætningen Appendiks 11 GC-kromatogrammer Appendiks 12 Fri fase og massefyldebestemmelse Appendiks 13 Olieklassifikation 2

8 1 Indledning Olieforurening af jord og vandsystemer ses over hele kloden, herunder i arktiske egne, hvor olie importeres til bl.a. transport og opvarmning. Olieforurening kan have store konsekvenser for økosystem og enkelte individer, da mange olietyper har toksiske egenskaber. Derfor er oprensning af olieforurenet jord et væsentligt punkt på den miljømæssige agenda, og der investeres ressourcer i forskning om oprensning af olieforurenet jord. Forskningen har kun i lille udstrækning været koncentreret om forurening i Arktis. Dette er uheldigt, da oliespild opfører sig anderledes i Arktis, på grund af de specielle forhold der gør sig gældende i forhold til et tempereret klima. Olien vil nedbrydes langsommere i de arktiske egne, og tidshorisonten for en olieforurening er derved meget længere i Arktis. Da olieforureningen desuden er skadelig for det arktiske miljø, er det nødvendigt at investerer tid og ressourcer i at finde effektive metoder til oprensning af olieforureninger i Arktis. En metode, der har potentiale for oprensning af olieforurenet jord i Grønland, er mikrobiel nedbrydning. Formålet med denne rapport er derfor at belyse potentialet for mikrobiel nedbrydning af olie fra forurenet jord i Grønland. Herunder undersøges, hvorvidt et optimalt næringsstofniveau kan etableres samt iltnings påvirkning af den mikrobielle nedbrydning og fordampning af flygtige forbindelser. Sammenhængen mellem næringsstofniveau og nedbrydning undersøges ved at tilsætte næringsstof i forskellige koncentrationer til jord fra det samme oliespild, mens de øvrige variable holdes konstante. Forskellige nedbrydningsrater burde derved afspejle næringsstofkoncentrationen. Udover næringsstofkoncentrationen belyses, hvordan iltindholdet influerer oliefjernelsen ved at lave to forsøg med en høj ilttilførsel. Formålet med iltningsforsøgene er at afgrænse, hvor meget olie, der fjernes som funktion af ilttilførslen via nedbrydning og afstripning. Jorden, der benyttes til forsøgene, stammer fra Dumpen i Sisimiut, hvor der deponeres olietønder, og der nogle steder ses fri fase på jordoverfladen. 3

9 2 Olie og olieforurening I dette afsnit gives en generel indføring i oliers egenskaber og dannelse, samt de specielle forhold der gør sig gældende for olier benyttet i arktiske egne. Dette fordi disse faktorer er afgørende for et stofs transport og opførsel i naturen, og dermed den risiko der er forbundet med en forurening. 2.1 Generelt om olie Olie er en kompleks forbindelse bestående af mange kemiske komponenter, der indgår i forskellige størrelsesforhold, og resulterer i olier med forskellige fysiske og kemiske egenskaber (Helweg, 2000). Disse fysisk-kemiske egenskaber er afgørende for oliens nedbrydning og fordampning, og dermed hvor lang tid der går, før et oliespild er nedbrudt og omdannet af naturens egne processer. Olien vil under normale omstændigheder ofte være forsvundet efter nogle få år (Miljøstyrelsen, 2005). Arktis kan dog ikke i denne sammenhæng anses for normale omstændigheder Dannelse af olie Der er flere forskellige forhold, der skal gøre sig gældende, for at der kan dannes olie: Der skal være en moderbjergart en organisk bjergart der kan danne olie. Det organiske materiale skal være begravet så hurtigt, at oxidation ikke har fundet sted (Fabricius, 2003). Over moderbjergarten skal der være et reservoir, som er en passende porøs bjergart, f.eks. kalk. Der skal være en forbindelse mellem moderbjergarten og reservoiret i form af en sprække. Endelig skal reservoiret være dækket af et forseglende lag f.eks. salt. En samlet betegnelse for disse forskellige lag er play. For at der dannes olie, skal playet udsættes for de rigtige ydre fysiske rammer, og da dannelse af olie er en termokemisk proces, er den rette temperatur af stor betydning. Olie dannes derfor typisk på 1-3 kilometers dybde (Fabricius, 2003). Olie dannes i sedimentære bassiner som fx Nordsøen Bestanddele i olie Hydrogen og karbon er de mest essentielle grundstoffer i olie, og udgør 98 % i nogle råolier og helt op til 100 % i mange raffinerede produkter (Doerffer, 1992). Disse hydrokarboner, som varierer fra små og simple til mere komplekse forbindelse, kan inddeles i de to hovedgrupper, aromater og alifater, afhængig af strukturen i deres opbygning. 4

10 Aromater er umættede hydrokarboner bestående af ringe med 6 karbon atomer (Zumdahl, 1998). Strukturen af aromater illustreres ved 3 eksempler i Figur 1. Nogle aromater er til en vis grad vandopløselige, samt toksiske og da de findes i stort set alle råolier, kan de udgøre en fare for det akvatiske miljø (Doerffer, 1992). Aromater kan inddeles i monoaromatiske forbindelse, kaldet BTEX er (forkortelse for benzen, toluen, ethylbenzener og xylener), og i polycykliske aromatiske forbindelser (PAH er) (Helweg, 2000). BTEX er ses i forbindelse med oliespild og PAH er udledes til naturen under ufuldstændige forbrændinger og vejtransport. Benzen Phenantrene Benzo-a-Phyrene Figur 1: Tre forskellige aromater: Benzen er monoaromatisk og Phenantrene og Benzo-a-Phyrene er begge polycykliske forbindelser. Figuren stammer fra Brandvik (2003). Alifaterne inddeles i naftener og paraffiner (Brandvik, 2003). Naftener er cycloalkaner bestående af simple mættede ringe af karbonatomer med den generelle formel C n H 2n, hvor hver ring har en eller flere kæder af paraffiner (se Figur 2) (Brandvik, 2003). Naftener er uopløselige i vand (Doerffer, 1992). Ethan-cyclohexane Figur 2: Ethan-cyclohexan er et eksempel på en naften-forbindelse. Figuren stammer fra Brandvik (2003) Paraffin er en fælles betegnelse for både n-alkaner og iso-alkaner som er henholdsvis uforgrenede og forgrenede kæder (Figur 3),(Brandvik, 2003), og er ifølge Doerffer (1992), hovedbestanddelen i naturgas. Alkaner med mere end 20 karbon atomer kaldes for voks. Disse er kun flydende ved høje temperaturer (Brandvik, 2003). 5

11 Hexan, C 6 H 14 2-etyl-1,3-dimethylpentan, C 9 H 20 Figur 3: Til venstre ses en lige n-alkankæde og til højre en forgrenet iso-alkan. Figuren stammer fra Brandvik (2003). Råolier kan udover hydrokarboner også indeholde mindre mængder af andre uorganiske eller organiske komponenter. Indholdet af disse varierer mellem de enkelte råolier. Af komponenter kan nævnes resiner, asfaltener, nitrogen, svovl, oxygen, vanadium og nikkel, hvor resiner og asfaltener er de to vigtigste grupper. Resiner er relativt polære i forhold til hydrokarboner, og har desuden ofte overflade aktive egenskaber. Asfaltener består af kondenserede polycykliske aromatiske forbindelser, og er store molekyler (Brandvik, 2003) Fysiske og kemiske egenskaber for olie Som tidligere nævnt afhænger oliens fysiske og kemiske egenskaber af sammensætningen og indholdet af de enkelte komponenter. Således er oliens forvitringsgrad og toksicitet også afhængig af sammensætningen. I det følgende gennemgås de fysisk-kemiske parametre: densitet, viskositet, hælde punkt, opløselighed i vand, overflade spænding, flamme punkt, cloud point, cold filter plogging point flygtighed samt damptryk. Densitet er det samme som massefylde og angives i vægt/volumen, f.eks. g/cm 3 (Larsen, 1999). For råolier ligger densiteten mellem 0,78kg/L og 0,99 kg/l ved 15 C. Typisk har råolier med stor andel af komponenter med lav molekyle vægt lav densitet og omvendt (Brandvik, 2003). Viskositet er et udtryk for en væskes modstand mod at flyde (Zumdahl, 1998), f.eks. har honning en høj viskositet i forhold til vand. Viskositet er afhængig af temperaturen, hvor viskositeten er højere ved lave temperaturer end ved høje (Doerffer, 1992). For en råolie med stort indhold af lavmolekylære komponenter vil viskositeten oftest være lav, og høj for råolier med mange komponenter med stor molekylevægt. Viskositeten varierer altså mellem olierne, og ligger for råolier mellem cp ved 13 C (Brandvik, 2003). Hældepunkt er den temperatur, for hvilken olie bliver plastisk, og ikke flyder længere. Hælde punktet varierer fra -57 C til 32 C, hvor lette olier med lav viskositet også har lave hælde punkter 6

12 (Doerffer, 1992). Indholdet af voks i olien har også betydning for hældepunktet, hvor et højt indhold af voks bevirker et højt hælde punkt (Brandvik, 2003). Flammepunktet er ifølge Doerffer (1992), den temperatur ved hvilken oliens damp vil antændes, når den udsættes for en ren flamme, og er derved en tilnærmet indikator for, ved hvilken temperatur der er risiko for, at olien eksploderer. Komponenter med lav molekylevægt har et lavt flammepunkt, hvilket betyder at flammepunktet stiger, når fraktionen af lette molekyler falder (Brandvik, 2003). Opløselighed er et stofs evne til at opløses i et andet stof. Olie kan kun i lille grad opløses i vand (Doerffer, 1992). Cloud point er den temperatur, hvor der sker udfældning eller der forekommer to faser (Stenby, 2005). Cold filter plogging point, beskriver, hvor langt ned i temperatur det er muligt at, gå uden at der sker en tilstopning. Cold filter plogging point er altså det punkt, hvor brændstoffet stadig er flydende (Stenby, 2005). Damptryk er det tryk, som et stof besidder, når det er i ligevægt med dets egen gasfase. Damptrykket afhænger således af stoffet og temperaturen (Biosite, 2003). For en fri oli fase bestående af flere forskellige olietyper beregnes damptrykket ved hjælp af Raults lov: a Pa = X a P0 Hvor P a er damptrykket for hydrocarbon a, X a er molfraktionen af a i olieblandingen og a P 0 er damptrykket af a i ren form. De aktuelle damptryk af olieforbindelser er altså lavere når forbindelserne forekommer i olieblandinger end når de forekommer på ren form.(bedient et al., 1997). Flygtighed eller et stofs evne til at evaporere er afhængig af, at der er nok energi tilstede (f.eks. i form af varme). For at evaporere skal et molekyle have energi nok til at slippe molekylerne rundt om det. Derfor vil lettere molekyler have en tendens til nemmere at evaporere end tungere (Wagner, 2003). Flygtigheden øges altså med mindre molekylevægt, og er dermed højere for korte end for lange n-alkaner. Flygtigheden af et stof, dvs. fordelingen mellem gas- og væskefasen kan også beskrives ved Henrys lov (Schwarzenbach, et al., 2003). K Sat H P = C 0 sat w Hvor P 0 er damptrykket og sat C w er stoffets mættede koncentration i væskefasen. Generelt gælder, at lave KH-værdier svarer til en lav flygtighed. Det betyder at stoffer med lave damptryk også har en 7

13 lav flygtighed. Flygtigheden af stoffer i en olieblanding vil jævnfør damptrykafsnittet være lavere end, hvis stoffet forekommer rent. Ovenfor gennemgås en række faktorer, der er vigtige i forbindelse med nedbrydning af olie. Der eksisterer mange andre komponenter relateret til oliens egenskaber, men det vil føre for vidt at komme ind på disse her. I oprensningssammenhænge er det især af vigtig betydning om en olie er tung, og derved svært nedbrydelig, eller om den f.eks. består af mange flygtige forbindelser. 2.2 Olie benyttet i Grønland Olie og brændstofforsyningen til Grønland bliver varetaget af Polaroil (Energidivisionen), som udgør en division under Pilersuisoq A/S (KNI, 2005). Pilersuisoq er eneste importør af brændstoffer til Grønland (Lyberth, 2005). Polaroil står også for indkøb, transport, opbevaring, distribuering og salg af flydende brændstoffer i Grønland. Flydende brændstoffer er en samlet betegnelse for gasolier, flybrændstoffer, petroleum og benzin. Det specielle ved de flydende brændstoffer, der anvendes i Grønland er, at de er fremstillet så de kan fungere ved meget lave temperaturer. Fra Polaroil er modtaget data om 7 forskellige flydende brændstoffer (Appendiks1). Disse brændstoffer adskiller sig bl.a. fra almindelige brændstoffer ved højere damptryk. Viskositeten er lavere for grønlandske brændstoffer, for at modvirke de lavere temperaturer (jævnfør afsnit 2.1.3). Cloud punktet og Cold filter plogging er desuden lavere for brændstoffer benyttet i Grønland end andre steder. (Stenby, 2005). 2.3 Olieforurenings betydning for miljøet i Arktis Et oliespild, det værende på land eller til havs vil opføre sig anderledes i Arktis end i et tempereret klima. Dette skyldes de specielle forhold, der gør sig gældende i Arktis. De store sæsonvariationer i mængden af tilgængeligt lys vil betyde, at nedbrydningen af olie vil være reduceret i de mørke vintermåneder (Nilsson, 1998). Da lave temperaturer hæmmer nedbrydningen, forbliver olieforurening længere tid i Arktis end andre steder på Jorden. De lave temperaturer fører også til en lavere grad af fordampning af olieforbindelser. Is og sne vil i første omgang betyde en stabilisering af olien, men olien vil blot blive frigivet igen, når sneen smelter om foråret. Denne frigivelse er 8

14 sammenfaldene med mange fugles ankomst til Arktis for at yngle (Nuttall, 2000). Det betyder, at fuglene kan få olie på fjerdragten, hvilket kan have fatale konsekvenser (Bernes, 1996). Da denne rapport omhandler oprensning af olieforurenet jord, og diskuteres konsekvenser af oliespild til havs derfor ikke. Det bør blot nævnes, at der i den senere tid er kommet øget fokus på dette problem bl.a. pga. genåbningen af Barentshavet for prøveboringer, samt den øgede skibstrafik mellem Rusland, Europa og USA. I modsætning til meget store oliespild på havet er oliespild på land ofte af begrænset omfang og bestemt af de lokale forhold. I områder med permafrost kan olien ikke trænge længere ned end til permafrostgrænsen, med mindre der er sprækker i den frosne jord (Nilsson, 1998). Nærmere bestemt er det umættede porer og sprækker i isen, der giver mulighed for migration af olie (Biggar 1998 i følge Børresen, 2002). Permafrosten er således ikke et fuldstændig impermeabelt lag, men begrænser i et betydeligt omfang oliens bevægelser. Ved et oliespild er det først de akutte skader, som f.eks. indsmøring af fugle i olie, der ses (Storstrøms Amt, 2002). Fra en toksikologisk vinkel er indholdet af PAHer imidlertid af større betydning på længere sigt, hvor der er en tendens til at toksiciteten stiger med øget molekylestørrelse. (Storstrøms Amt, 2002). PAH er er den største carcinogene stofgruppe der kendes (Carlsen et al., 1997) og 16 PAH er er toplistede på US Environmental Protection Agency som miljøfremmede stoffer, som jordens skal renses for (Samanta et al., 2002). Mange PAHer kan desuden, ifølge flere studier, akkumuleres i mennesker, dyr og planter (Kanaly et al., 2000). Dette skyldes, at PAHer er lipofile organiske stoffer, hvilket betyder, at de er letopløselige i fedt og derved bioakkumulerbare. Udover PAHer kan BTEXer have ugunstige virkninger for miljøet, i det det er toksisk for både terrestrisk biota og akvatiske organismer (An, 2003). De fleste alkaner er, i modsætning til PAHer og BTEXer, ikke giftige (Hansen, 2002) Mennesker udsættes for oliers toksiske indvirkninger gennem oralt indtag, indånding eller ved kontakt med huden. I Grønland har de toksiske effekter primært betydning for mennesker i byer og bygder. Her vil forurenet jord kunne betyde direkte eller indirekte kontakt med forureningen, f.eks. ved diffusion af flygtige forbindelser op gennem fundamenterne (Theil et al., 2003). I byer og bygder er der således behov for, at de grunde man bygger på er uden forurening. I Grønland er der dog tradition for at bygge på fjeld, hvorved problemerne ved fundering på permafrost undgås (Meltofte, 2005). Problemet er derfor muligvis ikke så omfangsrigt i Grønland. Til gengæld må der 9

15 tages højde for, at uhensigtsmæssig benyttelse af forurenede grunde kan være problematisk for sundheden, f.eks. hvis børn leger på en forurenet grund, og derigennem kommer i kontakt med forureningen. Olieforurening uden for byer og bygder har store konsekvenser for flora og fauna. Olieforurening kan ødelægge plantedækket, og skadevirkningerne kan registreres længe især i mos og lav. Nilsson (1998) konstaterer at oliens giftige komponenter kan blive i jorden i optil 30 år efter spildet. I tillæg skal så lægges den tid det tager for vegetationen at vokse op igen, hvilket er en proces, der i forvejen tager lang tid i det kolde og ofte næringsfattige Arktis (Nilsson, 1998). Dette har bl.a. konsekvenser for rensdyr og moskusokser der lever af vegetationen. For dyr, som lever i Arktis, er det fatalt, hvis der kommer olie på pelsen. Olien vil ødelægge pelsens vandafvisende og isolerende egenskaber, hvilket kan føre til hypotermi (kuldevædechok), i værste fald, med døden til følge (Bernes, 1996). Desuden vil dyr, der spiser olie f.eks. som et forsøg på at fjerne olien fra pels eller fjer, kunne få indre skader (Bernes, 1996). Endelig er der de føromtalte carcinogene egenskaber af olie, der kan føre til øget dødelighed hos pattedyrene på sigt. Olieforurening udenfor byerne har, udover de alvorlige konsekvenser for flora og fauna, en æstetisk og etisk konsekvens. Idet, det kan være til gene, for den der søger rekreation, at der ligger gamle olietønder eller andet olieaffald og forstyrrer billedet om at bevæge sig i uberørt natur. Olieudslip i ferskvandsområder kan have fatale følger for disse miljøer med en total udslettelse af f.eks. dyreplankton til følge (Nilsson, 1998). I områder med drikkevandsindvinding vil man kunne være nødsaget til at finde alternative muligheder for drikkevandsindvinding. Dette understreges af at koncentrationer helt ned til 1 ppm af almindelig fyringsolie kan smages og derved forringe drikkevandskvaliteten (Pettersen et al., 1989). 2.4 Olieforureningens omfang i Grønland I Grønland er oliepriserne meget lavere end f.eks. i Danmark, dette betyder at forbruget af olie til f.eks. transport ikke begrænses af høje priser. Hydrokarboner benyttes, som den primære energiressource til opvarmning, transport og dannelse af elektricitet, og der forekommer ofte spild under transport og brug (Mohn og Stewart, 2000). Mindre oliespild forekommer altså ofte i Grønland, hvilket underbygges af ASIAQs rapport om affaldsdepoter og forurenede grunde i 10

16 Grønland (Theil et al., 2003). Rapporten giver, som den første, en oversigt over, hvor der er mulige forurenede områder i de grønlandske byer samt Kangerlussuaq. Formålet med rapporten har været, at forhindre at de forurenede arealer benyttes forkert, så der f.eks. ikke bygges på forurenet grund. Det skal nævnes, at rapporten sandsynligvis ikke omfatter alle forurenede grunde, men at den opdateres løbende. Rapporten giver et godt overblik over omfanget af forurening i byerne i Grønland, og hvor forureningen ses. Rapportens konklusion om Sisimiut er følgende: I Sisimiut er registret 46 potentielt forurenede grunde pr. marts På 31 af grundene foregår der en igangværende potentiel forurening, mens 15 af grundene tidligere har huset mulig forurenende virksomhed. Af dette er en del olieforurening eller potentiel olieforurening, især i form af olietanke (4 stk.) og tankanlæg (11 stk.). Desuden findes der 1 benzin- og oliesalg og 6 lossepladser, hvoraf 5 er nedlagte. Disse tal afspejler forholdene i Grønlands øvrige byer, hvor der generelt er mange potentielle olieforureninger. Det betyder, at olieforurening er et reelt problem i de grønlandske byer og formentlig ligeledes i bygderne, hvor olie også benyttes. Det har ikke været muligt at finde kortlægninger eller beskrivelser af olieforureningens omfang i den grønlandske natur, men det forventes at der er forekommet oliespild og forureninger i forbindelse med moderne menneskelig aktivitet, som f.eks. ved amerikanske militærbaser, ekspeditioner og forskningsprojekter. Et eksempel på en olieforurening fra Sisimiut kan ses i Figur 4. Figur 4: Eksempel på lækkende olietank. 11

17 3 Oprensning af olie Overordnet set er der tre metoder til at håndtere et forureningsproblem; komplet kildefjernelse, kilde/fane tilbageholdelse eller masse reducering (Bedient et al., 1997). I arktiske egne med permafrost sker tilbageholdelsen naturligt, via permafrostens immobiliserende evne (jævnfør afsnit 2.3). I Grønland er det derfor kun komplet kildefjernelse og massereducering, der er af interesse. Komplet kildefjernelse består som oftest af opgravning. I Danmark er det den mest udbredte løsning i forbindelse med olieforurening, grundet den prismæssige fordel ved metoden (Broholm, 2005). I Grønland vil metoden være uhensigtsmæssig i utilgængelige områder og i vintermånederne, hvor jorden er frosset. I Byområder kan det imidlertid være en fordelagtig oprensningsstrategi. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at jorden ikke renses af en opgravning. Det løser forureningsproblemet for det specifikke site, men den forurenede jord vil stadig skulle opbevares og allerhelst renses. Rensningen kan enten foregå ved fysisk-kemiske processer (forbrænding, destillation etc.) eller via bioremediering (Pettersen, et al., 1989). Kompostering er en ex-situ metode inden for bioremediering og formentlig den mest oplagte til rensning af opgravet jord. Ved opgravning er den akutte miljøfare ved olieforureningen fjernet, og en længerevarende rensningsperiode set ud fra et miljømæssigt synspunkt er derfor uden problemer. Bioremediering kan også forekomme som en in-situ metode, hvor det typisk består i at stimulere de naturlige mikroorganismer gennem tilførsel af næringsstoffer og ilt (Bedient et al., 1997). Desuden kan bioremediering fremmes ved at pode den forurenede jord med effektive olienedbrydende mikroorganismer. In-Situ oprensning kan i den mættede zone også foretages via pump-and-treat og soil vapour extraction (Bedient et al., 1997). Udover disse metoder er der en lang række spirende teknologier, der endnu ikke er færdigudviklede. Nedenfor beskrives de grundlæggende principper i kompostering (mikrobiel nedbrydning) og hidtidige erfaringer fra kompostering (afsnit 3.1) og in-situ bioremediering, (afsnit 3.2.2) da disse metoder har et stort potentiale og har et lavt økonomisk omkostningsniveau. Samtidig er jorden brugbar efter rensning i modsætning til de fysisk-kemiske metoder, der betyder at jorden kun kan benyttes til opfyldning efter rensning. Den førstnævnte metode er af samme årsager, grundlaget for det eksperimentelle arbejde, der ligger til grund for denne rapport. 12

18 3.1 Kompostering Kompostering er en mikrobiel nedbrydningsproces, der omdanner og stabiliserer faste organiske forbindelser (Stentiford et al, 2005). Processen frigiver energi, hvoraf mikroorganismerne benytter omkring % til at syntetisere ATP, mens resten går tabt. Mængden af tabt energi bevirker en stigning i temperatur. For at kompostering skal kunne foregå, er det nødvendigt med de rette mikroorganismer tilstede og de rette redoxforhold. Nedbrydningssuccesen afhænger af typen af olie. De lette og korte oliekæder nedbrydes først og nemmest. Herefter tager det længere tid for de lange og tunge forbindelser. De svært nedbrydelige aromater og alkaner vil efter noget tid være tilbage, som de dominerende forbindelser (Børresen, 2002). En simplificeret ligning for fuldstændig bakteriel nedbrydning (også kaldet bionedbrydning og mineralisering) af olie kan ses i Figur 5. Produktet af bionedbrydning er CO 2, H 2 O og salte. Ufuldstændig nedbrydning, også kaldet biotransformation, forekommer, når metabolisk aktivitet ændrer den kemiske form af et stof, men ikke resulterer i nedbrydningsprodukterne CO 2, H 2 O og salte (mineralisering) (Bedient et al., 1997). Nedbrydningsprodukterne af biotransformation kan være mere eller mindre toksiske end moderstoffet, og er derfor afhængig af den specifikke nedbrydning, samt moderstoffet. Ved olieforurening vil ufuldstændig nedbrydning formentlig primært være et problem i forbindelse med nedbrydning af de svært nedbrydelige stoffer. C 6 H ½O 2 CO 2 + 7H 2 O Figur 5:Simplificeret ligning som viser den fuldstændige nedbrydning af olie, eksemplificeret ved C 6 H 14 (Pettersen, et al, 1989) Næringsstoffer For at der kan forekomme mikrobiel nedbrydning af olie, er det nødvendigt med næringsstoffer. N er nødvendigt for mikroorganismerne, da det benyttes i aminosyre. P er nødvendigt, da det benyttes til energitransport som ATP. Hvis der derfor ikke er tilstrækkelige mængder af disse næringsstoffer tilstede, vil det føre til en hæmning af nedbrydningen. Sådan en situation kan opstå ved et oliespild, hvor mængderne af N og P i forhold til C er lave (Albrechtsen et al., 2002). En C:N:P rate på 106:16:1 betegnes Redfield raten, og benyttes ofte som et mål for det optimale C:N:P- forhold (Fergusson, 2003). Raten beskriver forholdet mellem C,N og P i mikrobiel masse, og tager derfor ikke højde for, at det meste C går tabt under mineralisering af organisk stof (via omdannelse til CO 2 ), og at noget N tillige mistes via nitrifikation-denitrifikation. Der hersker derfor 13

19 fortsat uenighed om, hvad det optimale forhold er. Der er foreslået C:N forhold på mellem 10:1 (Alexander ifølge Børresen, 1995) og 560:1 (Hoyle 1995 ifølge Fergusson, 2003). K er også væsentligt for mikroorganismerne, da det indgår i mange enzymer som ensymaktivator (Larsen, 1999). Albrechtsen et al. (2002) foreslår specifikt, i forbindelse med nedbrydning af oliespild i topjord, et C:N:P:K forhold på 5460:27:1,2:1. Udover de nævnte næringsstoffer er adskillige mikronæringsstoffer nødvendige som f.eks. Ca, Mg, og S (Pettersen et al., 1989) Vandindhold Et vandindhold på % er ideelt for mikrobiel aktivitet i den umættede zone. Det er dog muligt for mikroorganismer at eksistere ved lavere vandindhold. Vand er vigtig for mikroorganismerne, da de fleste mikroorganismer behøver et fugtigt miljø, for at gasser og væsker kan flyttes gennem mikroorganismernes cellemembran. Da der sker et stort tab af vand under kompostering, er det vigtigt at holde sig denne parameter for øje (Stentiford et al, 2005). Vandindholdet må dog heller ikke blive for højt, da det vil medføre, at forholdene i jorden bliver anaerobe Temperatur Temperaturen er af betydning for nedbrydningen af olie, da nedbrydningen som oftest er enzymkatalyseret, og disse reaktioner er temperaturafhængige. For størstedelen af mikrobielle reaktioner gælder at en 10 ºC stigning i temperaturen øger raten to til tre gange, udtrykt ved Arrhenius ligning (Albrechtsen et al., 2002). Dette er dog kun tilfældet i de temperaturintervaller, hvor mikroorganismerne kan trives Mikroorganismer Mikroorganismerne er hovedsagligt bundet til overfladen af sedimenter, og typisk til de små partikler under 60 μm. Derfor er der størst aktivitet i de finere dele af jorden. Det vides ikke om dette skyldes partiklernes relativt større overflade eller den særlige mineralske komposition (Albrechtsen et al., 2002). Mikroorganismerne inddeles generelt i psykrofile, mesofile og thermofile mikroorganismer afhængig af deres tolerancegrænse for temperatur. Psykrofile mikroorganismer trives ved temperaturer under 5-15 ºC, mesofile mikroorganismer mellem 25 og 35 ºC og thermofile 14

20 mikroorganismer ved ºC (Stentiford et al, 2005). Disse tal skal dog tages med forbehold, da de ikke er entydige i litteraturen, men tendensen er den samme. Ved kompostering vil disse mikroorganismer afløse hinanden (mikrobiel succession) afhængig af temperaturen, som ændrer sig i løbet af komposteringsprocessen pga. den bakterielle aktivitet. Ved nedbrydning under arktiske forhold vil det primært være de psykrofile mikroorganismer, der er dominerende og bestemmende for nedbrydningsraten ph Et rigtigt ph niveau er også vigtigt for optimal nedbrydning. De fleste mikroorganismer har et optimalt ph-niveau på mellem 6 og 7, men kan tolerer ph fra 4,5 og op til 9 (Albrechtsen et al., 2002) Iltindhold Nedbrydning af olie er som oftest hurtigst under aerobe forhold, men for nogle forbindelser fx alifatiske forbindelser er anaerob nedbrydning mere effektiv. For benzen, som er relevant i forbindelse med olieforurening, sker nedbrydningen mest effektivt under aerobe forhold og kun vanskeligt ved anaerobe (Albrechtsen et al., 2002). Disse forhold gælder også for de fleste andre forbindelser i olie. Det betyder at man ved bioremediering af olieforurenet jord skal sikre, at der er tilstrækkeligt ilt tilstede. Oxygenforbruget ved mineralisering af olie er ca. 12 L atmosfærisk luft pr. gram olie, med alkan gennemsnitsformlen C 6 H 14 (Pettersen et al., 1989). Tilførsel af atmosfærisk luft initierer samtidig en anden fjernelsesproces, nemlig fordampning. Flygtige forbindelser vil ved kontakt med atmosfærisk luft fordampe fra olien. Nedenstående ligning eksemplificerer dette (Figur 6). Beluftning X Olie L Y Olie g + (X-Y) Olie L Figur 6: Simplificeret beskrivelse af beluftningens betydning for olien. Det er de lette forbindelser (YOlie g ) som fordamper og de mere tunge ((X-Y) Olie L ) bliver tilbage. Dette er i praksis en fordel, da det betyder at et ønsket oprensningsniveau nås hurtigere. I forbindelse med optimering af oprensningsmetoder er det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på denne dobbelte effekt, så en øget fjernelsesrate tilskrives de rette faktorer. 15

Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000

Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000 Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000 Efficiency and eco toxicology of the dispersants Corexit 9500A and Dispersit SPC1000 Anders B. Jensen, Lene Flyvholm,

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Miljøprojekt Nr. 860 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand rensning af olieforurenet jord Ole Stang og Søren Jensen Jord Miljø A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand

Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand Melanie J. Sønderup, Mogens R. Flindt, Timm Bochdam og Sara Egemose 214 Titel: Redaktion: Potentiale og udviklingsmuligheder

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Titelblad. Gruppenummer 634

Titelblad. Gruppenummer 634 Titelblad Udarbejdet af Karen Præstegaard Hendriksen, kaprhe@ruc.dk Sidsel Ammitzbøll Bogh, sabogh@ruc.dk Sofie Katharina Møhlenfeldt Hemmingsen, skmh@ruc.dk Gruppenummer 634 Titel Biocentre i Nairobi

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen "Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager".

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager. VARMEPUMPER MED LODRETTE BORINGER SOM VARMEOPTAGER Elforsk-projekt nr.: 342-066 December 2010 Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Opsummering... 3 2 Jordens

Læs mere

Optimering af gasanlæg

Optimering af gasanlæg Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi 1 Rasmus Iversen Aarhus Maskinmesterskole 2014 Udarbejdet af Rasmus Iversen A11003 Projektets titel Optimering af gasanlæg hos Arwos Deponi Projekttype Bachelorprojekt,

Læs mere

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter

Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Diplomingeniørprojekt Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Hajar H. Al-Khafaji Diplomingeniør- Kemi og Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Drift optimering. af lavt lastede diesel generatorer

Drift optimering. af lavt lastede diesel generatorer Drift optimering af lavt lastede diesel generatorer Bachelorprojekt af Daniel Dølrath Toft ved Aarhus Maskinmesterskole December 2014 Titelblad Art Bachelorrapport Forfatter Daniel Dølrath Toft, A11566

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Sammensætning af olie og benzin

Sammensætning af olie og benzin Sammensætning af olie og benzin Kemiske profiler til brug for risikovurdering Lizzi Andersen, Kim Broholm, Christian Grøn, DHI Miljøprojekt Nr. 1220 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen

Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen Arktisk Ingeniør studerende Studienummer Forord Formålet med denne rapport er at undersøge mulighederne med at få bedre vejmaterialer i Grønland, især i Nuuk.

Læs mere

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT Speciale Lars Holdensen L 10202 September 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknologi

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg.

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg. Kapitel 1 Forord Nærværende bachelorprojekt Undersøgelser af saltes nedbrydning af natursten er resultatet af et projektarbejde gennemført i perioden fra 1. februar 2008 til 26. juni 2008 på DTU Byg ved

Læs mere