Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl Tilbud indsendes pr. til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk"

Transkript

1 Afsætning af slagge Udbudsmateriale December 2014 Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl Tilbud indsendes pr. til: AFATEK A/S Selinevej København T

2 Indhold 1 Formål og orientering 4 2 Almindelige udbudsbetingelser Oplysninger om ordregiver Dette udbudsmateriale Den udbudte ydelse Udbudsprocedure Lovgrundlag Offentliggørelse af udbuddet Udbudstidsplan Alternative bud Tilbudsgivers egnethed Tildelingskriterium Aftale(r) Kontraktperiode Optioner Spørgsmål/svar Besigtigelse Tilbudsfrist og vedståelse Krav til tilbuddets indhold og opbygning Fortrolighed Forbehold og minimumskrav Underleverandører 14 3 Særlige udbudsbetingelser Tilførsel af slagge og overtagelse af lager Mængdekrav til løbende afsætning Mængde, der må henligge ved kontraktafslutning Politik for afsætning Salg og markedsføring Deklarationer og anmeldelse Aftaleindgåelse og levering Rapportering om faktisk leveret Salgsrapportering Godkendelser og tilladelser Udvikling og slagge til eget forbrug Betaling Øvrige betingelser 20 4 Bilag Bilag 1 - Tilbudsliste 22 Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 2

3 4.2 Bilag 2 - Oplysninger om slaggepladser Bilag 3 - Miljøgodkendelser og driftsinstrukser mv Bilag 4 - Analyse og deklaration Bilag 5 - Anmeldelse og rapportering af faktisk leveret Bilag 6 - Lageroptælling og miljøteknisk gennemgang Bilag 7 udkast til kontrakt Bilag 8 Skabelon til tro- og loveerklæring vedrørende udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og gæld til det offentlige Bilag 9 - Skabelon til erklæring om tilbudsgivers økonomiske nøgletal Bilag 10 Skabelon til erklæring om væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse Bilag 11 Skabelon til ressourceerklæring (råden over tredjemands tekniske/økonomiske kapacitet) 34 Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 3

4 1 Formål og orientering AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ordregiver ) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland. Den praktiske udførelse af dette arbejde er outsourcet til RGS 90 A/S til og med 31. december Formålet med nærværende udbud er at fastholde den nuværende genanvendelse af slagge fra affaldsforbrænding på et forsvarligt økonomisk grundlag og et kvalitets- og miljømæssigt højt niveau. Den nuværende genanvendelse er muliggjort ved betydelige investeringer fra AFA- TEK's side i etablering af miljøgodkendte slaggepladser på Sjælland. Genanvendelsen skal fortsat ske under størst muligt hensyn til grundvandsressourcerne. Dette sikres ved, at genanvendelsen sker i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, nr af 12. december 2007 ("Slaggebekendtgørelsen") og desuden også i overensstemmelse med den øvrige miljølovgivning. Den udbudte ydelse angår afsætning af slagger til genanvendelse. Slaggerne produceres på 6 forbrændingsanlæg beliggende på Sjælland. Tilbudsgiver er i det følgende benævnt Tilbudsgiver, Afsætningsentreprenør eller blot Entreprenør og aftalen om afsætning for Aftalen eller Kontrakten. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 4

5 2 Almindelige udbudsbetingelser 2.1 Oplysninger om ordregiver Ordregiver AFATEK A/S Selinevej København Att.: Jens Kallesøe Ordregivers rådgiver LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Lars Korterman Advokat 2.2 Dette udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Almindelige udbudsbetingelser Særlige udbudsbetingelser Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Oplysninger om slaggepladser Bilag 3 Miljøgodkendelser og driftsinstrukser mv. Bilag 4 Analyse og deklaration Bilag 5 Anmeldelse og rapportering af faktisk leveret Bilag 6 Lageroptælling og miljøteknisk gennemgang Bilag 7 Kontraktudkast Bilag 8 Skabelon til tro- og loveerklæring vedrørende udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og gæld til det offentlige Bilag 9 Skabelon til erklæring om tilbudsgivers økonomiske nøgletal Bilag 10 Skabelon til erklæring om væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse Bilag 11 Skabelon til ressourceerklæring (råden over tredjemands tekniske/økonomiske kapacitet) Udbudsbekendtgørelse Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 5

6 Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt på hjemmesiden under Afsætning af slagge. 2.3 Den udbudte ydelse Ydelsen omfatter i hovedtræk afsætning af slagger til genanvendelse, herunder: Markedsføring Deklarationer og anmeldelse til miljømyndighed Aftaleindgåelse og levering Salgsrapportering. Slaggerne produceres på 6 forbrændingsanlæg beliggende på Sjælland. Disses adresser er som følger: Forbrændingsanlæg I/S Vestforbrænding I/S KaraNoveren I/S Nordforbrænding I/S Refa I/S AffaldPlus Næstved I/S AffaldPlus Slagelse Adresse Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Industrivej 4, 4800 Nykøbing Falster Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Dalsvinget 11, 4200 Slagelse 2.4 Udbudsprocedure Udbuddet gennemføres som offentligt EU-udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 2.5 Lovgrundlag Udbud sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ) om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.6 Offentliggørelse af udbuddet Udbuddet er annonceret i EU Tidende/TED ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 18. december 2014 med referencenummeret 2014/S Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 6

7 2.7 Udbudstidsplan Aktivitet Dato Udbudsbekendtgørelse fremsendt til offentliggørelse i EUtidende/TED 15. december fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet Frist for forhåndstilmelding af deltagelse i besigtigelse af slaggepladser 8. januar 2015 Besigtigelse af slaggepladser 14. januar 2015 Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. 29. januar 2015 afsnit Tilbudsfrist 9. februar 2015, kl Forventet valg af leverandør og standstill-periode Ultimo februar/primo marts 2015 Forventet aftaleindgåelse Primo marts Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 2.9 Tilbudsgivers egnethed Personlige forhold Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f, og/eller har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er udelukket efter udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e, og f og/eller som følge af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på mere end kr skal tilbudsgiver med tilbuddet fremsende erklæring herom, hvilket kan ske ved udfyldelse af den som bilag 8 vedlagte formular. Hvis ansøgning afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed: Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 7

8 a) Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring med en min. dækningsramme på 15 mio. DKK per skade, jf. aftaleudkastet (bilag 7) afsnit 19. b) Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, gives de krævede oplysningerne for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Som skabelon til erklæring herom kan anvendes skabelon i bilag 9. Såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal virksomheden dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. c) Erklæring om der foreligger væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse samt i bekræftende fald en redegørelse herfor (for børsnoterede selskaber alene krav om fremsendelse af eventuelle børsmeddelelser). Som skabelon kan anvendes skabelon i bilag 10 d) Hvis tilbud afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger i a, b og c afgives for alle konsortiedeltagere. e) Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet som anført i a, b og c ligesom tilbudsgiveren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring) Tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed: a) Liste over de betydeligste lignende/tilsvarende leverancer, tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer. b) Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders tekniske kapacitet (referenceliste) som anført i litra a), ligesom tilbudsgiveren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring). Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 8

9 2.10 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud med følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte vægtning: a. Pris 60% b. Afsætning 20% c. Lagerstyring 20% Ad. a Pris (60%) Evaluering af underkriteriet pris foretages på baggrund af den af tilbudsgiver udfyldte tilbudsliste (bilag 1). Der konkurreres på den af tilbudsgiver tilbudte pris for afsætning af tons slagge (kr./år, ekskl. moms). Mængden ( tons) er udtryk for ordregivers bedste skøn over den årlige afsætningsmængde. Den faktiske mængde kan således godt afvige fra dette estimat, der alene anvendes i evalueringsmæssig sammenhæng for at sammenholde tilbudspriserne. Den af tilbudsgiver tilbudte pris pr. ton (kr./ton), jf. bilag 1, er bindende. Ad. b Afsætning (20%) Underkriteriet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af den opgavetilgang og metode, som vil blive anvendt for at sikre, at ordregivers målsætning om afsætning af slagge opfyldes, jf. afsnit 3.4 og afsnit 3.5. Ordregiver vil ved bedømmelsen lægge vægt på, at tilbudsgiver på en overbevisende måde demonstrerer og underbygger, hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at slaggen fortrinsvis afsættes til offentlige projekter, herunder vejbyggeri, og samtidig erstatter værdifulde grusmaterialer og at tilbudsgiver på en overbevisende måde redegør på, hvorledes det vil sikres, at slaggen fortrinsvis afsættes til større projekter. Ad. c Lagerstyring (20%) Underkriteriet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af den afsætningsstrategi og de tiltag, som vil blive anvendt for at sikre, at der maksimalt henligger samlet Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 9

10 tons deklareret slagge på pladserne Selinevej, Holme Olstrup og Ydernæs, jf. afsnit 3.2. Ordregiver vil ved bedømmelsen lægge vægt på, at tilbudsgiver demonstrerer en overbevisende plan/strategi for den løbende afsætning med henblik på at sikre, at der løbende maksimalt henligger samlet tons deklareret slagge på de tre pladser (Selinevej, Holme Olstrup og Ydernæs) 2.11 Aftale(r) Aftalen forventes at kunne indgås primo marts Den tilbudsgiver, der tildeles aftale i henhold dette udbud, vil være bundet af vilkår indeholdt i det vedlagte kontraktudkast. Kontraktudkastet indgår som udbudsmaterialets bilag Kontraktperiode Den udbudte aftale vil som udgangspunkt løbe i en periode på 2 år, startende 1. januar 2016, hvorefter aftalen ophører uden opsigelse den 31. december Aftalen vil i denne periode være uopsigelig for begge parter. AFATEK har dog option på forlængelse af aftalen, jf. punkt Optioner Kontraktperiode: AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med 12 måneder således at aftalen udløber 31. december Denne ret er betinget af, at AFATEK senest den 1. juli 2017 har givet skriftlig meddelelse til Entreprenøren, om at aftalen forlænges Spørgsmål/svar Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til pr. til mrk. Udbud af afsætning i emnefeltet, jf. punkt Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade offentliggøres løbende i anonymiseret form på under Afsætning af slagge, hvorfor potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne hjemmeside. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 10

11 Spørgsmål vil i videst muligt omfang blive besvaret, efterhånden som de indløber. Spørgsmål fremsendt senest den 29. januar 2015 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål fremsendt efter denne dato besvares i det omfang, ordregiver kan nå at besvare spørgsmålene skriftligt senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål fremsendt senere end 6 dage før tilbudsfristens udløb vil som altovervejende hovedregel ikke blive besvaret Besigtigelse Besigtigelse af slaggepladser gennemføres den 14. januar 2015, kl Tilbudsgivere opfordres til at deltage i besigtigelserne og skal forhåndstilmelde deltagelse senest den 8. januar Der vil under besigtigelserne ikke være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, der skal stilles skriftligt som anført i punkt Tilbudsfrist og vedståelse Tilbud skal fremsendes pr. til således at det er fremkommet senest mandag den 9. februar 2015 klokken Tilbuddet må ikke fylde mere end 20 mb. Vedhæftede filer bedes have beskrivende navne, og udarbejdes i nedenstående formater: Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Word eller pdf Excel Word, pdf, excel eller powerpoint Ved fremsendelsen af tilbud anføres følgende i emnefeltet: "Udbud af afsætning af slagge. Endeligt tilbud. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i tre måneder fra tilbudsfristen Krav til tilbuddets indhold og opbygning Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 11

12 Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt Formkrav og indhold Tilbuddet skal indeholde udfyldt tilbudsliste, der indgår i udbudsmaterialet som bilag 1. Den tilbudte pris skal indeholde alle nødvendige delydelser for ydelsernes udførelse i overensstemmelse med betingelserne og kravene i dette udbudsmateriale. Foruden tilbudslisten skal tilbudsgiveren vedlægge følgende dokumentation: Kopi af police af tilbudsgiverens erhvervsansvarsforsikring med en min. dækningsramme på 15 mio. DKK per skade, jf. aftaleudkastet (bilag 7) afsnit 19 (eller tilbud til tilbudsgiveren på sådan, såfremt tilbudsgiveren ikke på tidspunktet for afgivelse af tilbud har tegnet erhvervsansvarsforsikring). Erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og ej eller har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr (kan opfyldes ved udfyldelse og vedlægges af den som bilag 8 vedlagte formular.) Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, gives de krævede oplysningerne for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Som skabelon til erklæring herom kan anvendes skabelon i bilag 9. Såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal virksomheden dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. Erklæring om hvorvidt der foreligger væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse samt i bekræftende fald en redegørelse herfor (for børsnoterede selskaber alene krav om fremsendelse af eventuelle børsmeddelelser). Som skabelon kan anvendes skabelon i bilag 10. Liste over de betydeligste lignende/tilsvarende leverancer, tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 12

13 Beskrivelse/dokumentation der muliggør bedømmelse af underkriterierne Afsætning og Lagerstyring, jf. ovenfor afsnit 2.10 og afsnit 3.5. Hvis ansøgning afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet som anført udbudsbetingelsernes afsnit 2.9.2, litra a, b og c og/eller afsnit litra a, ligesom ansøgeren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring). Tilbudsgiver kan ud over de krævede bilag vedlægge anden dokumentation til belysning af sit tilbud, og skal i så fald opliste sådanne bilag i den relevante rubrik på sidste side af tilbudslisten. Tilbud, herunder al korrespondance og lignende materiale, skal være på dansk eller engelsk. Tilbudsmaterialet betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren efter udbudsforretningens afslutning. Der ydes ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud Fortrolighed Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed overfor tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at anvende udbudsmaterialet i anden sammenhæng Forbehold og minimumskrav Tilbudsgiver bør afholde sig fra at tage forbehold. I det omfang, at tilbudsgiver vælger at tage forbehold, løber tilbudsgiver en risiko for at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres derfor til i stedet søge at afklare eventuelle uklarheder eller uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet ved at stille skriftlige spørgsmål til ordregiver, jf. ovenfor afsnit Hvis forbeholdet vedrører et grundlæggende element i udbudsmaterialet vil ordregiver være forpligtet til at afvise dette som ukonditionsmæssigt. Forbehold skal anføres på tilbudslisten. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 13

14 Ordregiver kan vælge om muligt - at prissætte tilbudsgiveres eventuelle forbehold og lade dette indgå i bedømmelse af tilbudsprisen. Ordregiver er berettiget og forpligtet til at afvise tilbud indeholdende forbehold, som efter ordregivers skøn ikke kan prisfastsættes Underleverandører Tilbudsgiver bedes oplyse, hvilke dele af den udbudte kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører/-leverandører tilbudsgiver påregner at anvende. Tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal tilbudsgiver udover ovennævnte oplysninger om egen kapacitet og personlige forhold, jf. afsnit 2.17, godtgøre over for ordregiver, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Tilbudsgiver kan eksempelvis dokumentere at råde over de fornødne ressourcer, ved at vedlægge bilag 11 (ressourceerklæring) i udfyldt stand. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 14

15 3 Særlige udbudsbetingelser 3.1 Tilførsel af slagge og overtagelse af lager Der skal regnes med tilførsel af en løbende produktion af deklareret slagge på tons pr. år. Afsætningsentreprenøren skal imidlertid acceptere ændringer i den årlige tilførsel af oparbejdet slagge i ton på op til +40 % og ned til -20 % af ovennævnte mængde. Variationen over året vil typisk være som vist i Figur 1. Råslaggen forsorteres og lægges i mellemdepot for modning og tørring, hvorefter finmetaller sorteres fra. Herefter deklareres slaggen og frigives til salg. Der kan gå fra 2 til 6 måneder før slaggen kan frigives til salg fra tidspunktet for modtagelse af råslaggen. Variationen vist i figuren kan således godt være tidsforskudt Tilgang af råslagge, [tons/mdr] jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 1 Variation i tilførslen af råslagge over året (budget for 2016) Ud over den løbende produktion skal Afsætningsentreprenøren ved kontraktstart overtage ansvaret for afsætningen af den del af slaggelageret, der ved kontraktstart er deklareret til genanvendelse, eller som på baggrund af prøveudtagning foretaget inden kontraktstart efterfølgende deklareres til genanvendelse. Der vil ved kontraktstart, 1. januar 2016 på slaggepladserne samlet være maksimalt tons oparbejdet slagge, hvoraf en del vil være deklareret og godkendt til afsætning. En del vil endnu ikke have gennemført miljøanalyse og udfærdigelse af deklaration. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 15

16 En del af slaggen kan være relativ ung og således ikke tilstrækkelig modnet til anvendelse i særligt følsomt byggeri. Det anbefales, at slagge ikke anvendes i følsomt byggeri, hvor ekspansion kan være et problem. 3.2 Mængdekrav til løbende afsætning Når man erfaringsmæssigt ser på, hvor stort et areal af pladserne AFATEK anvender til oparbejdning, vurderes det, at der på pladserne maksimalt kan henligge følgende mængder deklareret slagge: Slaggeplads Selinevej Holme Olstrup Ydernæs Maximalt lager tons tons tons Figur 2 Maximalt tilladt lager af deklareret slagge AFATEK kan dog ikke garantere plads til disse mængder. Afsætningsentreprenøren skal tilrettelægge sine afsætningsaktiviteter således, at den deklarerede slagge løbende afsættes, og der må ved udgangen af hvert halvår således maksimalt samlet henligge tons deklareret slagge på de 3 pladser. Afsætningsentreprenøren skal overholde de i Figur 2 angivne, maksimale lagerkapaciteter på de enkelte pladser ved afsætning til genanvendelse, dvs. til direkte genanvendelse i et anlægsprojekt eller fraføre overskydende deklareret slagge til mellemoplag på en anden af AFATEK s pladser eller anden plads godkendt til formålet. Fraførsel af slagge til mellemoplag betragtes imidlertid ikke som afsætning til genanvendelse og afregnes følgelig ikke. Fraførsel af slagge til en anden af AFATEK s slaggepladser eller til anden plads godkendt til formålet kan kun foregå efter accept fra AFATEK. Alle omkostninger i forbindelse med eventuel fraførsel og oplag af slagge på mellemoplag er AFATEK uvedkommende. Overholder Afsætningsentreprenøren ikke de i Figur 2 angivne grænser for maksimalt oplag af slagge på de enkelte pladser, kan AFATEK for Afsætningsentreprenørens regning borttransportere og afsætte eller på anden måde bortskaffe den overskydende slagge. 3.3 Mængde, der må henligge ved kontraktafslutning Der må på slaggepladserne ved kontraktafslutning ikke samlet henligge mere deklareret slagge til genanvendelse, end Afsætningsentreprenøren overtog ved kontraktstart. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 16

17 Overholder Afsætningsentreprenøren ikke kravet til maksimalt lager ved kontraktafslutning, kan AFATEK for Afsætningsentreprenørens regning borttransportere og afsætte eller på anden måde bortskaffe den overskydende slagge. 3.4 Politik for afsætning AFATEK har følgende målsætning for afsætningen af slagge: Det tilstræbes at slaggen anvendes til offentlige projekter, herunder vejbyggeri (der forestås af kommunerne og Vejdirektoratet), hvor slaggen erstatter nogle af de mest værdifulde, naturlige grusmaterialer og således bidrager til aflastning af de danske grusgrave og samtidig til en god økonomi for Afatek. Slaggen anvendes fortrinsvist i bundsikring af veje. Under forudsætning af et positivt resultat af et igangværende udviklingsarbejde, vil anvendelse af slagge i bærelaget eventuelt også kunne opnås. Slaggen skal i den situation søges anvendt i både bundsikringen og i bærelaget for substitution af mest værdifulde, naturlige grusmaterialer og samtidig opnåelse af lavest mulige indbygningsomkostninger for optimering af den samlede økonomi i leverancen. Det tilstræbes, at slaggen anvendes i større projekter for minimering af den geografiske spredning. 3.5 Salg og markedsføring Alle nødvendige tiltag til afsætning af slagge til genanvendelse påhviler Afsætningsentreprenøren. Ved afsætning af slaggen er det således Afsætningsentreprenørens ansvar at tage kontakt til potentielle aftagere af slagge og sørge for, at alle nødvendige tilladelser foreligger, jf. bl.a. Miljøbeskyttelsesloven og Slaggebekendtgørelsen. AFATEK ser gerne, at den i afsnit 3.4 nævnte politik for afsætning af slagge efterkommes, bl.a. ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af markedsføring og salg. I det omfang ressourcerne rækker, deltager AFATEK gerne i salgsaktiviteter, der fremmer nævnte politik for afsætning. Tilbudsgiver anmodes om i sit tilbud at beskrive, hvordan tilbudsgiver vil løse opgaven i f.eks. følgende delelementer med beskrivelse af organisering og tilgang til opgaven: Generel markedsføring Identifikation af kundegrupper og individuelle kunder/projekter (gerne større projekter) Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 17

18 Håndtering af nøglekunder (f.eks. kommuner og Vejdirektoratet) og markedsføring over for disse (Plan for salgsarbejde over for væsentlig kundegrupper) Salgsorganisation Tilbudsgivers beskrivelse jf. ovenstående indgår ved AFATEK s bedømmelse af tilbuddet, jf. afsnit Deklarationer og anmeldelse AFATEK skal efter fastlagt procedure udtage en prøve af hver bunke (ca tons) sorterede slagge for analyse på et akkrediteret analyseinstitut. På grundlag af analyseresultatet udarbejder AFATEK en deklaration for hver slaggebunke. Deklarationen lægges umiddelbart herefter ind på AFATEK s hjemmeside, som Afsætningsentreprenøren med en kode har adgang til. Falder analyseresultatet i første omgang udenfor kategori, anvendes proceduren for ny prøve. Afsætningsentreprenøren forestår selv arbejdet med eventuel assistance til bygherren for anmeldelse til miljømyndigheden af en konkret genanvendelse af et parti slagge efter Slaggebekendtgørelsens regler. Forud for konkret levering af slaggen skal Afsætningsentreprenøren enten afvente Miljømyndighedens positive svar på anmeldelsen eller udløb af 4 ugers fristen. Når slagge afsættes til genanvendelse i tilfælde, der falder udenfor Slaggebekendtgørelsens område, og genanvendelsesprojektet således behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, er Afsætningsentreprenøren ansvarlig for, at der foreligger en tilladelse til den konkrete genanvendelse forud for levering af slaggen. Siden 2012 er deklarationen udvidet til også at omfatte en deklaration, der dokumenterer slaggens byggetekniske egenskaber. Deklarationen udstedes af Afatek på grundlag af gennemførelse af et prøvningsprogram hos Vejdirektoratet, defineret i Indbygningsforskriften. Se bilag Aftaleindgåelse og levering Det er alene Afsætningsentreprenørens ansvar med hvem og på hvilke forretningsmæssige vilkår, der indgås aftale om levering af slagge. Miljøansvar og mangelansvar er AFATEK og AFATEK s slaggeleverandører uvedkommende. 3.8 Rapportering om faktisk leveret Ved anmeldelse til Miljømyndigheden om levering til et givet projekt, anføres i anmeldelsen den mængde slagge, der planlægges anvendt. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 18

19 Det forekommer imidlertid, at den faktisk leverede mængde afviger fra den planlagte. Efter afslutning af den konkrete leverance og opmåling af faktisk leveret mængde er det Afsætningsentreprenørens ansvar at rapportere disse oplysninger om faktisk leveret til Miljømyndigheden for korrekt kortlægning og registrering af mængder på matriklen. 3.9 Salgsrapportering Afsætningsentreprenøren skal den 10. i hver måned fremsende en rapport til AFATEK med følgende oplysninger: Dokumentation for afsatte mængder til genanvendelse i foregående måned, som grundlag for fakturering Lager af godkendt slagge til afsætning Løbende opdateret oversigt over afsætningen, med angivelse af bygherre, leveringsadresse, leveret mængde, mv. Oversigt over projekter, der salgsmæssigt arbejdes på med angivelse af størrelse og tidspunkt for mulig gennemførelse Rapporten fremsendes som regneark pr. . Det nærmere format og temaer aftales imellem parterne. Afsætningsentreprenøren er forpligtet til at afholde månedlige møder med AFATEK, hvor udført arbejde og planlagt afsætning drøftes med udgangspunkt i ovennævnte månedsrapport Godkendelser og tilladelser Afsætningsentreprenøren skal sikre, at alle nødvendige anmeldelser, tilladelser og godkendelser m.v. fra de relevante myndigheder foreligger i relation til genanvendelse af slagge Udvikling og slagge til eget forbrug Udviklingsprojekter, der gennemføres af AFATEK kan involvere op til ca. 10 % af den årligt tilførte mængde slagge eller maksimalt tons pr. år. AFATEK har i den forbindelse ret til at afkøbe nævnte mængde for 0 kr. pr. ton. Dvs. at Afsætningsentreprenøren ikke afregnes for ovennævnte slaggemængde, der afsættes til AFATEK. Afsætningsentreprenøren skal bidrage positivt til gennemførelse af sådanne udviklingsprojekter og om nødvendigt deltage deri. Rimelige omkostninger i forbindelse hermed honoreres af AFATEK. AFATEK planlægger i løbet af kontraktperioden at etablere en ny slaggeplads. Slagge, der anvendes til byggeri af denne plads har AFATEK ret til at afkøbe til 0 kr. pr. ton. Der vil være tale Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 19

20 om en plads i størrelsen m 2. Behovet for slagge til byggeriet kan ikke vurderes før projektet er nærmere beskrevet Betaling Der henvises udkast til kontrakt (bilag 7), afsnit Øvrige betingelser Der henvises til udkast til kontrakt (bilag 7). Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 20

Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk

Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk Udbudsmateriale 19. juni 2015 Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00 Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk _ AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København T. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere

Udbudsbetingelser for annoncering. af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere Udbudsbetingelser for annoncering af kontrolprojektet: Kontrol af bly og nikkel i fidgetspinnere MST-654-00341 11. oktober 2017 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse Udbudsbetingelser til offentlig annoncering Offentlig kontrakt under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse af kontrol af elektronik til børn og unge 2016 MST-652-00144 Miljø- & Fødevareministeriet

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere