Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl Tilbud indsendes pr. til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk"

Transkript

1 Afsætning af slagge Udbudsmateriale December 2014 Tilbud afgives senest: 9. februar 2015 kl Tilbud indsendes pr. til: AFATEK A/S Selinevej København T

2 Indhold 1 Formål og orientering 4 2 Almindelige udbudsbetingelser Oplysninger om ordregiver Dette udbudsmateriale Den udbudte ydelse Udbudsprocedure Lovgrundlag Offentliggørelse af udbuddet Udbudstidsplan Alternative bud Tilbudsgivers egnethed Tildelingskriterium Aftale(r) Kontraktperiode Optioner Spørgsmål/svar Besigtigelse Tilbudsfrist og vedståelse Krav til tilbuddets indhold og opbygning Fortrolighed Forbehold og minimumskrav Underleverandører 14 3 Særlige udbudsbetingelser Tilførsel af slagge og overtagelse af lager Mængdekrav til løbende afsætning Mængde, der må henligge ved kontraktafslutning Politik for afsætning Salg og markedsføring Deklarationer og anmeldelse Aftaleindgåelse og levering Rapportering om faktisk leveret Salgsrapportering Godkendelser og tilladelser Udvikling og slagge til eget forbrug Betaling Øvrige betingelser 20 4 Bilag Bilag 1 - Tilbudsliste 22 Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 2

3 4.2 Bilag 2 - Oplysninger om slaggepladser Bilag 3 - Miljøgodkendelser og driftsinstrukser mv Bilag 4 - Analyse og deklaration Bilag 5 - Anmeldelse og rapportering af faktisk leveret Bilag 6 - Lageroptælling og miljøteknisk gennemgang Bilag 7 udkast til kontrakt Bilag 8 Skabelon til tro- og loveerklæring vedrørende udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og gæld til det offentlige Bilag 9 - Skabelon til erklæring om tilbudsgivers økonomiske nøgletal Bilag 10 Skabelon til erklæring om væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse Bilag 11 Skabelon til ressourceerklæring (råden over tredjemands tekniske/økonomiske kapacitet) 34 Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 3

4 1 Formål og orientering AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ordregiver ) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland. Den praktiske udførelse af dette arbejde er outsourcet til RGS 90 A/S til og med 31. december Formålet med nærværende udbud er at fastholde den nuværende genanvendelse af slagge fra affaldsforbrænding på et forsvarligt økonomisk grundlag og et kvalitets- og miljømæssigt højt niveau. Den nuværende genanvendelse er muliggjort ved betydelige investeringer fra AFA- TEK's side i etablering af miljøgodkendte slaggepladser på Sjælland. Genanvendelsen skal fortsat ske under størst muligt hensyn til grundvandsressourcerne. Dette sikres ved, at genanvendelsen sker i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, nr af 12. december 2007 ("Slaggebekendtgørelsen") og desuden også i overensstemmelse med den øvrige miljølovgivning. Den udbudte ydelse angår afsætning af slagger til genanvendelse. Slaggerne produceres på 6 forbrændingsanlæg beliggende på Sjælland. Tilbudsgiver er i det følgende benævnt Tilbudsgiver, Afsætningsentreprenør eller blot Entreprenør og aftalen om afsætning for Aftalen eller Kontrakten. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 4

5 2 Almindelige udbudsbetingelser 2.1 Oplysninger om ordregiver Ordregiver AFATEK A/S Selinevej København Att.: Jens Kallesøe Ordregivers rådgiver LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Lars Korterman Advokat 2.2 Dette udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Almindelige udbudsbetingelser Særlige udbudsbetingelser Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Oplysninger om slaggepladser Bilag 3 Miljøgodkendelser og driftsinstrukser mv. Bilag 4 Analyse og deklaration Bilag 5 Anmeldelse og rapportering af faktisk leveret Bilag 6 Lageroptælling og miljøteknisk gennemgang Bilag 7 Kontraktudkast Bilag 8 Skabelon til tro- og loveerklæring vedrørende udbudsdirektivets art. 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og gæld til det offentlige Bilag 9 Skabelon til erklæring om tilbudsgivers økonomiske nøgletal Bilag 10 Skabelon til erklæring om væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse Bilag 11 Skabelon til ressourceerklæring (råden over tredjemands tekniske/økonomiske kapacitet) Udbudsbekendtgørelse Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 5

6 Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt på hjemmesiden under Afsætning af slagge. 2.3 Den udbudte ydelse Ydelsen omfatter i hovedtræk afsætning af slagger til genanvendelse, herunder: Markedsføring Deklarationer og anmeldelse til miljømyndighed Aftaleindgåelse og levering Salgsrapportering. Slaggerne produceres på 6 forbrændingsanlæg beliggende på Sjælland. Disses adresser er som følger: Forbrændingsanlæg I/S Vestforbrænding I/S KaraNoveren I/S Nordforbrænding I/S Refa I/S AffaldPlus Næstved I/S AffaldPlus Slagelse Adresse Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Industrivej 4, 4800 Nykøbing Falster Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Dalsvinget 11, 4200 Slagelse 2.4 Udbudsprocedure Udbuddet gennemføres som offentligt EU-udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 2.5 Lovgrundlag Udbud sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 ( Udbudsdirektivet ) om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs kontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.6 Offentliggørelse af udbuddet Udbuddet er annonceret i EU Tidende/TED ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 18. december 2014 med referencenummeret 2014/S Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 6

7 2.7 Udbudstidsplan Aktivitet Dato Udbudsbekendtgørelse fremsendt til offentliggørelse i EUtidende/TED 15. december fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet Frist for forhåndstilmelding af deltagelse i besigtigelse af slaggepladser 8. januar 2015 Besigtigelse af slaggepladser 14. januar 2015 Frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. 29. januar 2015 afsnit Tilbudsfrist 9. februar 2015, kl Forventet valg af leverandør og standstill-periode Ultimo februar/primo marts 2015 Forventet aftaleindgåelse Primo marts Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 2.9 Tilbudsgivers egnethed Personlige forhold Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f, og/eller har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr , jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er udelukket efter udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e, og f og/eller som følge af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på mere end kr skal tilbudsgiver med tilbuddet fremsende erklæring herom, hvilket kan ske ved udfyldelse af den som bilag 8 vedlagte formular. Hvis ansøgning afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere Tilbudsgivers økonomiske egnethed Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed: Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 7

8 a) Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring med en min. dækningsramme på 15 mio. DKK per skade, jf. aftaleudkastet (bilag 7) afsnit 19. b) Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, gives de krævede oplysningerne for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Som skabelon til erklæring herom kan anvendes skabelon i bilag 9. Såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal virksomheden dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. c) Erklæring om der foreligger væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse samt i bekræftende fald en redegørelse herfor (for børsnoterede selskaber alene krav om fremsendelse af eventuelle børsmeddelelser). Som skabelon kan anvendes skabelon i bilag 10 d) Hvis tilbud afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger i a, b og c afgives for alle konsortiedeltagere. e) Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet som anført i a, b og c ligesom tilbudsgiveren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring) Tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for tilbudsgivers teknisk-faglige egnethed: a) Liste over de betydeligste lignende/tilsvarende leverancer, tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer. b) Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders tekniske kapacitet (referenceliste) som anført i litra a), ligesom tilbudsgiveren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring). Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 8

9 2.10 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud med følgende underkriterier med den for hvert underkriterium anførte vægtning: a. Pris 60% b. Afsætning 20% c. Lagerstyring 20% Ad. a Pris (60%) Evaluering af underkriteriet pris foretages på baggrund af den af tilbudsgiver udfyldte tilbudsliste (bilag 1). Der konkurreres på den af tilbudsgiver tilbudte pris for afsætning af tons slagge (kr./år, ekskl. moms). Mængden ( tons) er udtryk for ordregivers bedste skøn over den årlige afsætningsmængde. Den faktiske mængde kan således godt afvige fra dette estimat, der alene anvendes i evalueringsmæssig sammenhæng for at sammenholde tilbudspriserne. Den af tilbudsgiver tilbudte pris pr. ton (kr./ton), jf. bilag 1, er bindende. Ad. b Afsætning (20%) Underkriteriet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af den opgavetilgang og metode, som vil blive anvendt for at sikre, at ordregivers målsætning om afsætning af slagge opfyldes, jf. afsnit 3.4 og afsnit 3.5. Ordregiver vil ved bedømmelsen lægge vægt på, at tilbudsgiver på en overbevisende måde demonstrerer og underbygger, hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at slaggen fortrinsvis afsættes til offentlige projekter, herunder vejbyggeri, og samtidig erstatter værdifulde grusmaterialer og at tilbudsgiver på en overbevisende måde redegør på, hvorledes det vil sikres, at slaggen fortrinsvis afsættes til større projekter. Ad. c Lagerstyring (20%) Underkriteriet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af den afsætningsstrategi og de tiltag, som vil blive anvendt for at sikre, at der maksimalt henligger samlet Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 9

10 tons deklareret slagge på pladserne Selinevej, Holme Olstrup og Ydernæs, jf. afsnit 3.2. Ordregiver vil ved bedømmelsen lægge vægt på, at tilbudsgiver demonstrerer en overbevisende plan/strategi for den løbende afsætning med henblik på at sikre, at der løbende maksimalt henligger samlet tons deklareret slagge på de tre pladser (Selinevej, Holme Olstrup og Ydernæs) 2.11 Aftale(r) Aftalen forventes at kunne indgås primo marts Den tilbudsgiver, der tildeles aftale i henhold dette udbud, vil være bundet af vilkår indeholdt i det vedlagte kontraktudkast. Kontraktudkastet indgår som udbudsmaterialets bilag Kontraktperiode Den udbudte aftale vil som udgangspunkt løbe i en periode på 2 år, startende 1. januar 2016, hvorefter aftalen ophører uden opsigelse den 31. december Aftalen vil i denne periode være uopsigelig for begge parter. AFATEK har dog option på forlængelse af aftalen, jf. punkt Optioner Kontraktperiode: AFATEK har option på at udvide den udbudte aftales varighed med 12 måneder således at aftalen udløber 31. december Denne ret er betinget af, at AFATEK senest den 1. juli 2017 har givet skriftlig meddelelse til Entreprenøren, om at aftalen forlænges Spørgsmål/svar Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt til pr. til mrk. Udbud af afsætning i emnefeltet, jf. punkt Spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade offentliggøres løbende i anonymiseret form på under Afsætning af slagge, hvorfor potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne hjemmeside. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 10

11 Spørgsmål vil i videst muligt omfang blive besvaret, efterhånden som de indløber. Spørgsmål fremsendt senest den 29. januar 2015 vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål fremsendt efter denne dato besvares i det omfang, ordregiver kan nå at besvare spørgsmålene skriftligt senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål fremsendt senere end 6 dage før tilbudsfristens udløb vil som altovervejende hovedregel ikke blive besvaret Besigtigelse Besigtigelse af slaggepladser gennemføres den 14. januar 2015, kl Tilbudsgivere opfordres til at deltage i besigtigelserne og skal forhåndstilmelde deltagelse senest den 8. januar Der vil under besigtigelserne ikke være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, der skal stilles skriftligt som anført i punkt Tilbudsfrist og vedståelse Tilbud skal fremsendes pr. til således at det er fremkommet senest mandag den 9. februar 2015 klokken Tilbuddet må ikke fylde mere end 20 mb. Vedhæftede filer bedes have beskrivende navne, og udarbejdes i nedenstående formater: Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Word eller pdf Excel Word, pdf, excel eller powerpoint Ved fremsendelsen af tilbud anføres følgende i emnefeltet: "Udbud af afsætning af slagge. Endeligt tilbud. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i tre måneder fra tilbudsfristen Krav til tilbuddets indhold og opbygning Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 11

12 Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i konsortiet deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel kontrakt Formkrav og indhold Tilbuddet skal indeholde udfyldt tilbudsliste, der indgår i udbudsmaterialet som bilag 1. Den tilbudte pris skal indeholde alle nødvendige delydelser for ydelsernes udførelse i overensstemmelse med betingelserne og kravene i dette udbudsmateriale. Foruden tilbudslisten skal tilbudsgiveren vedlægge følgende dokumentation: Kopi af police af tilbudsgiverens erhvervsansvarsforsikring med en min. dækningsramme på 15 mio. DKK per skade, jf. aftaleudkastet (bilag 7) afsnit 19 (eller tilbud til tilbudsgiveren på sådan, såfremt tilbudsgiveren ikke på tidspunktet for afgivelse af tilbud har tegnet erhvervsansvarsforsikring). Erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, og stk. 2, litra a, b, c, e og f og ej eller har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr (kan opfyldes ved udfyldelse og vedlægges af den som bilag 8 vedlagte formular.) Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Såfremt virksomheden har eksisteret i en kortere årrække, gives de krævede oplysningerne for det/de år, hvor der er aflagt årsregnskab. Som skabelon til erklæring herom kan anvendes skabelon i bilag 9. Såfremt virksomheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal virksomheden dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved revisorerklæring. Erklæring om hvorvidt der foreligger væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse samt i bekræftende fald en redegørelse herfor (for børsnoterede selskaber alene krav om fremsendelse af eventuelle børsmeddelelser). Som skabelon kan anvendes skabelon i bilag 10. Liste over de betydeligste lignende/tilsvarende leverancer, tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 12

13 Beskrivelse/dokumentation der muliggør bedømmelse af underkriterierne Afsætning og Lagerstyring, jf. ovenfor afsnit 2.10 og afsnit 3.5. Hvis ansøgning afgives af et konsortium skal ovenstående oplysninger afgives for alle konsortiedeltagere. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal tilbuddet indeholde oplysninger om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet som anført udbudsbetingelsernes afsnit 2.9.2, litra a, b og c og/eller afsnit litra a, ligesom ansøgeren skal godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt bilag 11 (ressourceerklæring). Tilbudsgiver kan ud over de krævede bilag vedlægge anden dokumentation til belysning af sit tilbud, og skal i så fald opliste sådanne bilag i den relevante rubrik på sidste side af tilbudslisten. Tilbud, herunder al korrespondance og lignende materiale, skal være på dansk eller engelsk. Tilbudsmaterialet betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren efter udbudsforretningens afslutning. Der ydes ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud Fortrolighed Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed overfor tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at anvende udbudsmaterialet i anden sammenhæng Forbehold og minimumskrav Tilbudsgiver bør afholde sig fra at tage forbehold. I det omfang, at tilbudsgiver vælger at tage forbehold, løber tilbudsgiver en risiko for at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiver opfordres derfor til i stedet søge at afklare eventuelle uklarheder eller uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet ved at stille skriftlige spørgsmål til ordregiver, jf. ovenfor afsnit Hvis forbeholdet vedrører et grundlæggende element i udbudsmaterialet vil ordregiver være forpligtet til at afvise dette som ukonditionsmæssigt. Forbehold skal anføres på tilbudslisten. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 13

14 Ordregiver kan vælge om muligt - at prissætte tilbudsgiveres eventuelle forbehold og lade dette indgå i bedømmelse af tilbudsprisen. Ordregiver er berettiget og forpligtet til at afvise tilbud indeholdende forbehold, som efter ordregivers skøn ikke kan prisfastsættes Underleverandører Tilbudsgiver bedes oplyse, hvilke dele af den udbudte kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører/-leverandører tilbudsgiver påregner at anvende. Tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal tilbudsgiver udover ovennævnte oplysninger om egen kapacitet og personlige forhold, jf. afsnit 2.17, godtgøre over for ordregiver, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Tilbudsgiver kan eksempelvis dokumentere at råde over de fornødne ressourcer, ved at vedlægge bilag 11 (ressourceerklæring) i udfyldt stand. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 14

15 3 Særlige udbudsbetingelser 3.1 Tilførsel af slagge og overtagelse af lager Der skal regnes med tilførsel af en løbende produktion af deklareret slagge på tons pr. år. Afsætningsentreprenøren skal imidlertid acceptere ændringer i den årlige tilførsel af oparbejdet slagge i ton på op til +40 % og ned til -20 % af ovennævnte mængde. Variationen over året vil typisk være som vist i Figur 1. Råslaggen forsorteres og lægges i mellemdepot for modning og tørring, hvorefter finmetaller sorteres fra. Herefter deklareres slaggen og frigives til salg. Der kan gå fra 2 til 6 måneder før slaggen kan frigives til salg fra tidspunktet for modtagelse af råslaggen. Variationen vist i figuren kan således godt være tidsforskudt Tilgang af råslagge, [tons/mdr] jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 1 Variation i tilførslen af råslagge over året (budget for 2016) Ud over den løbende produktion skal Afsætningsentreprenøren ved kontraktstart overtage ansvaret for afsætningen af den del af slaggelageret, der ved kontraktstart er deklareret til genanvendelse, eller som på baggrund af prøveudtagning foretaget inden kontraktstart efterfølgende deklareres til genanvendelse. Der vil ved kontraktstart, 1. januar 2016 på slaggepladserne samlet være maksimalt tons oparbejdet slagge, hvoraf en del vil være deklareret og godkendt til afsætning. En del vil endnu ikke have gennemført miljøanalyse og udfærdigelse af deklaration. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 15

16 En del af slaggen kan være relativ ung og således ikke tilstrækkelig modnet til anvendelse i særligt følsomt byggeri. Det anbefales, at slagge ikke anvendes i følsomt byggeri, hvor ekspansion kan være et problem. 3.2 Mængdekrav til løbende afsætning Når man erfaringsmæssigt ser på, hvor stort et areal af pladserne AFATEK anvender til oparbejdning, vurderes det, at der på pladserne maksimalt kan henligge følgende mængder deklareret slagge: Slaggeplads Selinevej Holme Olstrup Ydernæs Maximalt lager tons tons tons Figur 2 Maximalt tilladt lager af deklareret slagge AFATEK kan dog ikke garantere plads til disse mængder. Afsætningsentreprenøren skal tilrettelægge sine afsætningsaktiviteter således, at den deklarerede slagge løbende afsættes, og der må ved udgangen af hvert halvår således maksimalt samlet henligge tons deklareret slagge på de 3 pladser. Afsætningsentreprenøren skal overholde de i Figur 2 angivne, maksimale lagerkapaciteter på de enkelte pladser ved afsætning til genanvendelse, dvs. til direkte genanvendelse i et anlægsprojekt eller fraføre overskydende deklareret slagge til mellemoplag på en anden af AFATEK s pladser eller anden plads godkendt til formålet. Fraførsel af slagge til mellemoplag betragtes imidlertid ikke som afsætning til genanvendelse og afregnes følgelig ikke. Fraførsel af slagge til en anden af AFATEK s slaggepladser eller til anden plads godkendt til formålet kan kun foregå efter accept fra AFATEK. Alle omkostninger i forbindelse med eventuel fraførsel og oplag af slagge på mellemoplag er AFATEK uvedkommende. Overholder Afsætningsentreprenøren ikke de i Figur 2 angivne grænser for maksimalt oplag af slagge på de enkelte pladser, kan AFATEK for Afsætningsentreprenørens regning borttransportere og afsætte eller på anden måde bortskaffe den overskydende slagge. 3.3 Mængde, der må henligge ved kontraktafslutning Der må på slaggepladserne ved kontraktafslutning ikke samlet henligge mere deklareret slagge til genanvendelse, end Afsætningsentreprenøren overtog ved kontraktstart. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 16

17 Overholder Afsætningsentreprenøren ikke kravet til maksimalt lager ved kontraktafslutning, kan AFATEK for Afsætningsentreprenørens regning borttransportere og afsætte eller på anden måde bortskaffe den overskydende slagge. 3.4 Politik for afsætning AFATEK har følgende målsætning for afsætningen af slagge: Det tilstræbes at slaggen anvendes til offentlige projekter, herunder vejbyggeri (der forestås af kommunerne og Vejdirektoratet), hvor slaggen erstatter nogle af de mest værdifulde, naturlige grusmaterialer og således bidrager til aflastning af de danske grusgrave og samtidig til en god økonomi for Afatek. Slaggen anvendes fortrinsvist i bundsikring af veje. Under forudsætning af et positivt resultat af et igangværende udviklingsarbejde, vil anvendelse af slagge i bærelaget eventuelt også kunne opnås. Slaggen skal i den situation søges anvendt i både bundsikringen og i bærelaget for substitution af mest værdifulde, naturlige grusmaterialer og samtidig opnåelse af lavest mulige indbygningsomkostninger for optimering af den samlede økonomi i leverancen. Det tilstræbes, at slaggen anvendes i større projekter for minimering af den geografiske spredning. 3.5 Salg og markedsføring Alle nødvendige tiltag til afsætning af slagge til genanvendelse påhviler Afsætningsentreprenøren. Ved afsætning af slaggen er det således Afsætningsentreprenørens ansvar at tage kontakt til potentielle aftagere af slagge og sørge for, at alle nødvendige tilladelser foreligger, jf. bl.a. Miljøbeskyttelsesloven og Slaggebekendtgørelsen. AFATEK ser gerne, at den i afsnit 3.4 nævnte politik for afsætning af slagge efterkommes, bl.a. ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af markedsføring og salg. I det omfang ressourcerne rækker, deltager AFATEK gerne i salgsaktiviteter, der fremmer nævnte politik for afsætning. Tilbudsgiver anmodes om i sit tilbud at beskrive, hvordan tilbudsgiver vil løse opgaven i f.eks. følgende delelementer med beskrivelse af organisering og tilgang til opgaven: Generel markedsføring Identifikation af kundegrupper og individuelle kunder/projekter (gerne større projekter) Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 17

18 Håndtering af nøglekunder (f.eks. kommuner og Vejdirektoratet) og markedsføring over for disse (Plan for salgsarbejde over for væsentlig kundegrupper) Salgsorganisation Tilbudsgivers beskrivelse jf. ovenstående indgår ved AFATEK s bedømmelse af tilbuddet, jf. afsnit Deklarationer og anmeldelse AFATEK skal efter fastlagt procedure udtage en prøve af hver bunke (ca tons) sorterede slagge for analyse på et akkrediteret analyseinstitut. På grundlag af analyseresultatet udarbejder AFATEK en deklaration for hver slaggebunke. Deklarationen lægges umiddelbart herefter ind på AFATEK s hjemmeside, som Afsætningsentreprenøren med en kode har adgang til. Falder analyseresultatet i første omgang udenfor kategori, anvendes proceduren for ny prøve. Afsætningsentreprenøren forestår selv arbejdet med eventuel assistance til bygherren for anmeldelse til miljømyndigheden af en konkret genanvendelse af et parti slagge efter Slaggebekendtgørelsens regler. Forud for konkret levering af slaggen skal Afsætningsentreprenøren enten afvente Miljømyndighedens positive svar på anmeldelsen eller udløb af 4 ugers fristen. Når slagge afsættes til genanvendelse i tilfælde, der falder udenfor Slaggebekendtgørelsens område, og genanvendelsesprojektet således behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, er Afsætningsentreprenøren ansvarlig for, at der foreligger en tilladelse til den konkrete genanvendelse forud for levering af slaggen. Siden 2012 er deklarationen udvidet til også at omfatte en deklaration, der dokumenterer slaggens byggetekniske egenskaber. Deklarationen udstedes af Afatek på grundlag af gennemførelse af et prøvningsprogram hos Vejdirektoratet, defineret i Indbygningsforskriften. Se bilag Aftaleindgåelse og levering Det er alene Afsætningsentreprenørens ansvar med hvem og på hvilke forretningsmæssige vilkår, der indgås aftale om levering af slagge. Miljøansvar og mangelansvar er AFATEK og AFATEK s slaggeleverandører uvedkommende. 3.8 Rapportering om faktisk leveret Ved anmeldelse til Miljømyndigheden om levering til et givet projekt, anføres i anmeldelsen den mængde slagge, der planlægges anvendt. Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 18

19 Det forekommer imidlertid, at den faktisk leverede mængde afviger fra den planlagte. Efter afslutning af den konkrete leverance og opmåling af faktisk leveret mængde er det Afsætningsentreprenørens ansvar at rapportere disse oplysninger om faktisk leveret til Miljømyndigheden for korrekt kortlægning og registrering af mængder på matriklen. 3.9 Salgsrapportering Afsætningsentreprenøren skal den 10. i hver måned fremsende en rapport til AFATEK med følgende oplysninger: Dokumentation for afsatte mængder til genanvendelse i foregående måned, som grundlag for fakturering Lager af godkendt slagge til afsætning Løbende opdateret oversigt over afsætningen, med angivelse af bygherre, leveringsadresse, leveret mængde, mv. Oversigt over projekter, der salgsmæssigt arbejdes på med angivelse af størrelse og tidspunkt for mulig gennemførelse Rapporten fremsendes som regneark pr. . Det nærmere format og temaer aftales imellem parterne. Afsætningsentreprenøren er forpligtet til at afholde månedlige møder med AFATEK, hvor udført arbejde og planlagt afsætning drøftes med udgangspunkt i ovennævnte månedsrapport Godkendelser og tilladelser Afsætningsentreprenøren skal sikre, at alle nødvendige anmeldelser, tilladelser og godkendelser m.v. fra de relevante myndigheder foreligger i relation til genanvendelse af slagge Udvikling og slagge til eget forbrug Udviklingsprojekter, der gennemføres af AFATEK kan involvere op til ca. 10 % af den årligt tilførte mængde slagge eller maksimalt tons pr. år. AFATEK har i den forbindelse ret til at afkøbe nævnte mængde for 0 kr. pr. ton. Dvs. at Afsætningsentreprenøren ikke afregnes for ovennævnte slaggemængde, der afsættes til AFATEK. Afsætningsentreprenøren skal bidrage positivt til gennemførelse af sådanne udviklingsprojekter og om nødvendigt deltage deri. Rimelige omkostninger i forbindelse hermed honoreres af AFATEK. AFATEK planlægger i løbet af kontraktperioden at etablere en ny slaggeplads. Slagge, der anvendes til byggeri af denne plads har AFATEK ret til at afkøbe til 0 kr. pr. ton. Der vil være tale Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 19

20 om en plads i størrelsen m 2. Behovet for slagge til byggeriet kan ikke vurderes før projektet er nærmere beskrevet Betaling Der henvises udkast til kontrakt (bilag 7), afsnit Øvrige betingelser Der henvises til udkast til kontrakt (bilag 7). Udbudsmateriale - Afsætning af slagge, 18. december 2014 Side 20

Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk

Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00. Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk Udbudsmateriale 19. juni 2015 Tilbud afgives senest: 25. august 2015 kl. 12.00 Tilbud indsendes pr. e-mail til: lko@lett.dk _ AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København T. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere